OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Restonomina voit työskennellä laajasti matkailu- ja ravitsemisalan eri osaamisen alueilla, eli ovet ovat auki moneen suuntaan. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutusohjelma antaa sinulle valmiudet toimia matkailu- ja ravitsemisalan esimies-, tuotekehitys-, markkinointi-, ja suunnittelutehtävissä. Restonomilla on ammattitaito johtaa ja kehittää mm. matkailu-, majoitus-, ruoka- ja ravintolapalveluja tai päivittäiskaupan palveluja.
Voit toimia esimerkiksi seuraavissa tehtävissä
• avainasiakaspäällikkö
• baariesimies
• kaupan tai tukun tuotepäällikkö tai tuoteryhmävastaava tai asiakasryhmävastaava
• kehittämispäällikkö
• keittiöpäällikkö
• koulutus- ja opetustehtävät
• koordinaattori
• lomakyläesimies
• markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, Sales Promotor, Marketing Manager
• matkasihteeri
• ohjelmapalvelutuottaja tai tapahtuma-assistentti
• palvelupäällikkö, Service Manager, projektipäällikkö, Project Manager
• päivittäistavarakaupan osastovastaava tai osastopäällikkö
• ravintolaesimies
• ravintolapäällikkö
• Restaurant Manager
• ruokapalveluesimies, ruoka- ja puhtauspalveluesimies
• ruokapalveluyksikön johtaja
• suunnittelija
• tiimijohtaja, Team Manager
• tuotekehittäjä
• vastaanottopäällikkö
• vuoropäällikkö
• yrittäjä
Matkailu- ja ravitsemisalalle on tyypillistä, että valmistumisen jälkeen työllistytään erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin ja kokemuksen karttuessa edetään vaativampiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Matkailu- ja ravitsemisalalla tarvitaan työntekijöitä, joilla on oman erikoisalansa lisäksi vahvaa kehittämis-, markkinointi- ja liiketoimintaosaamista.

Seurantatutkimuksien mukaan valmistumisvaiheessa olevien restonomien työllistyminen on ollut erinomaista. Restonomikoulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus suorittaa ylempikorkeakoulututkinto restonomi (YAMK) työskenneltyäsi valmistumisen jälkeen kolme vuotta alan työtehtävissä.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Restonomikoulutuksen työelämän ydinosaaminen koostuu palvelukulttuuriosaamisesta, palvelujärjestelmäosaamisesta, palvelujohtamisosaamisesta, liiketoimintaosaamisesta ja palveluympäristöosaamisesta. Kaikille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteinen osaaminen koostuu seuraavista osaamisalueista eli kompetensseista: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen.
Koulutuksessa on ydin- ja täydentävän osaamisen opintoja. Kullekin opiskeluvuodelle on määritetty vuositeema, joka kuvaa kehittymistäsi alan ammattilaiseksi. Opintojaksot on koottu moduleiksi. Yksi moduli on 15 opintopistettä (op) ja koostuu kolmesta 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Opintojen toteutussuunnitelmissa määritellään modulien ja opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoillesi. Ne ovat myös perusta eri alojen opiskelijoiden monialaiselle yhteistyölle ja toteutukselle.
Kaikille restonomiopiskelijoille yhteisiä ydinopintoja ovat: Valmiuksia työelämään, Matkailu- ja ravitsemispalvelut toimialana, Matkailupalvelut, Ruoka- ja ravintolapalvelut ja Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta, Palveluliiketoiminnan kehittäminen sekä Johtamisosaaminen. Täydentävässä osaamisessa valittavana ovat : Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen, Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen, Hospitality management in international context, Hyvinvointia matkailusta sekä Majoitus- ja tilapalvelujen johtaminen. Voit valita täydentäviin opintoihisi myös XAMK:n (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) muiden tutkintojen opintoja tai XAMK:ssa yhteisesti tarjottavia opintoja (Digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut, Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot ja Venäjä-opinnot).
Mikkelin ammattikorkeakoulun restonomikoulutus on profiloitunut elämyksellisen matkailuliiketoiminnan ja kestävän ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamiseen, johtamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa korostuu kansainvälisyys, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen omalla alalla.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).
Restonomin tutkinnossa asiakaspalvelu ja sosiaaliset taidot ovat tärkeitä. Siksi opiskeletkin paljon erilaisissa ryhmissä oman sekä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Yhdessä tekeminen hioo taitojasi ja luonnettasi ja sinusta kehittyy rautainen asiakaspalvelun ammattilainen, joka osaa toimia tiimeissä ja tuottaa palveluja sekä johtaa ja kehittää alaa yhdessä tekemällä.
Opintoihin kuuluu teoriaopintojen lisäksi paljon projekteja, joita toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.Tavoitteena on, että opit soveltamaan teoriatietoa käytännön tilanteisiin. Työelämän tarpeisiin tehtävistä harjoitustöistä saat entistä parempia valmiuksia työelämässä toimimiseen, sekä työllistymisen kannalta oleellisia verkostoja jo opintojesi aikana. Jos työskentelet opiskeluaikana marata-alalla, voit kytkeä opintosi oman työpaikkasi kehittämiseen. Harjoittelujen ja opinnäytetöiden kautta luot arvokkaita suhteita alan yrityksiin ja muihin verkostoihin.
Restonomikoulutus tarjoaa joustavan tavan opiskella. Lähiopintojen lisäksi käytetään etäopiskelua ja verkko-oppimisympäristöjä. Lähiopintojen määrä riippuu opiskelijan aiemmin hankkimasta osaamisesta ja valinnoista.
Koulutusohjelman opetussuunnitelmatyössä ovat olleet mukana työelämän edustajat, opettajat ja opiskelijat. Opettajat laativat opetussuunnitelman luonnoksen, jota opiskelijat ja työelämä kommentoivat. Kommenttien perusteella suunnitelmaan tehtiin tarvittavat muutokset.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja p