OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > SOSIAALI - JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Työllistyminen ja urapolku

YAMK-opinnot suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa asiantuntijana ja johtamistehtävissä. Koulutuksen aikana saat valmiuksia ottaa vastuuta työyhteisöjen johtamisesta sekä kehität kykyjäsi toimia työyhteisöjen

kehittäjänä ja muutosjohtajana. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaalityöntekijän tehtävään vaaditaan kuitenkin ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista. Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja niiden suunnittelusta vastaa kunkin koulutuksen vastuuhenkilöt. Opetussuunnitelman laadinnan vastuuhenkilöitä ovat koulutusjohtaja, yliopettajat sekä koulutusvastaavat. Opettajat ovat osallistuneet opetussuunnitelman ja opintojaksojen kuvauksien laadintaan kukin oman asiantuntijuusalueensa mukaisesti.

Ydinosaamista täydentävät opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksille. Niiden suunnittelusta vastaa Xamkin Master School tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa. Tiimin kokoonpano ja vastuuhenkilöt löytyvät Studentista.

Koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen tutkintokohtaisista ydinosaamisen opinnoista, 30 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävästä).

Tutkinnon tuottama osaaminen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen - Ylemmän AMK-tutkinnon avulla voit päivittää, syventää ja laajentaa ammattikorkeakoulun perustutkinnossa ja työelämässä hankittua asiantuntijuuttasi. Syvennät myös näkemystäsi sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöstä ja sen yhteiskunnallisista kytkennöistä. Lisäksi saat valmiudet työelämän tutkimukselliseen kehittämiseen sekä työyhteisöjen ja organisaatioiden johtamiseen.


Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.

Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan myös täydentävää osaamista (tutkinnon ydinosaamista joko syventävää tai laajentavaa osaamista). Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 60 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 50 opintopistettä. Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.

Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista. Täydentävän osaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 30 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä.

Koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen tutkintokohtaisista ydinosaamisen opinnoista, 30 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävästä).

Täydentävän osaamisen voit valita hopsisi mukaisesti seuraavasti:

1) Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista

2) Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot

3) Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot

Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin. Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.

Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimus- tai kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja niiden suunnittelusta vastaa kunkin koulutuksen vastuuhenkilöt.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja niiden suunnittelusta vastaa kunkin koulutuksen vastuuhenkilöt. Opetussuunnitelman laadinnan vastuuhenkilöitä ovat koulutusjohtaja, yliopettajat sekä koulutusvastaavat. Opettajat ovat osallistuneet opetussuunnitelman ja opintojaksojen kuvauksien laadintaan kukin oman asiantuntijuusalueensa mukaisesti.

Master Schoolin osaaminen tutkinnon ydinosaamisena Tiedät sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia mekanismeja ja niiden kytkentöjä hyvinvointi- ja terveyspolitiikan muutoksiin ja strategisiin linjauksiin. Osaat hyödyntää terveys- ja hyvinvointipoliittista tietoa sosiaali- ja terveysalan johtamisessa ja kehittämisessä. Osaat perustella ja analysoida tehtyjä ratkaisuja ja niiden eettisiä vaikutuksia ottaen huomioon yksiön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat sekä niihin sisältyvät arvoristiriidat. Osaat hyödyntää ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä ja toteuttaa ennakkoarviointia omalla alallasi. Saat valmiudet seurata oman alasi kansainvälistä kehitystä. Hallitset viestinnän oman alasi kansainvälisissä yhteyksissä toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä. Osaat arvioida ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksia innovoivasti, tulevaisuustietoisesti ja uutta tietoa tuottaen. Osaat kehittää palveluja asiakaslähtöisesti osana strategista johtamista. Osaat kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja osana hyvinvointipalvelujärjestelmää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Osaat johtaa yksikön toimintaa ja sen muutosta tuloksellisesti seuraamalla talouden ja toiminnan tunnuslukuja. Osaat soveltaa erilaisia laadunhallinnan menetelmiä palvelujen tuottamisessa. Osaat soveltaa johtamisosaamista oman alasi työhön. Osaat soveltaa erilaisia johtamisen teorioita ja muutosjohtamisen tausta-ajattelua omalla alallasi. Osaat soveltaa erilaisia laadunhallinnan menetelmiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa. Osaat johtaa ja kehittää henkilöstövoimavaroja osana sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden strategista johtamista. Osaat johtaa verkostoja ja sähköisiä palveluja.

Yhteinen osaamiskartta, YAMK

YAMK-tutkintojen osaamiskartta

* Oppimisen taidot

o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan

o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

* Eettinen osaaminen

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista

o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä

o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat

o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä

o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista

o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

* Työyhteisöosaaminen

o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia

o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta

o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään

o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia

o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä

o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

* Innovaatio-osaaminen

o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista

o osaa johtaa projekteja

o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä

o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

* Kansainvälistymisosaaminen

o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä

o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä

o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

TKI-integraatio ja työelämäyhteistyö

TKI-toimintaa toteutetaan kolmella painoalalla: kestävä hyvinvointi, materiaalit ja ympäristöturvallisuus sekä sähköinen asiointi ja digipalvelut. Painoalojen tutkimus- ja kehittämistyö on monialaista, käyttäjälähtöistä ja alueen tarpeisiin vastaavaa.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua työyhteisön, ammattialasi tai työelämän kehittämistoimintaan. Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin ja pääset hyödyntämään ja soveltamaan aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa.

Koulutuksen aikana opit hyödyntämään toimintaympäristösi verkostoja opiskeluun liittyvissä tutkimuksellisissa, kehittämislähtöisissä ja innovointia edellyttävissä tehtävissä sekä opinnäytetyössä. Tavoitteena on saada tutkimus- ja kehittämisopintoihin mukaan työelämän erilaisia toimijoita ja näkökulmia hyödyntäen eri tahojen osaamista, kokemuksia ja voimavaroja.

Myös sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden näkökulma on tärkeä, kun opinnoissa ideoidaan, kokeillaan ja mallinnetaan uusia sosiaali- ja terveysalan palveluja ja toimintatapoja.

Monialaisuuden hyödyntäminen ja opiskelijalähtöisyys opinnoissa

Ydinosaamisen opinnoissa monialaisuus toteutuu sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa. Master schoolin täydentävät opinnot toteutuvat monialaisuuden periaatteella. Täydentäviin opintoihin opiskelijat voivat hakeutua kaikista koulutuksista. Lisäksi opintoihin sisältyvissä työelämälähtöisissä oppimistehtävissä ja opinnäytetyössä pyritään monialaiseen ongelmanratkaisuun ja kehittämisotteeseen.

Opinnoissasi otat vastuuta oman ammatillisen osaamisesi ja asiantuntijuutesi rakentumisesta. Työelämälähtöisten oppimistehtävien ja opinnäytetyön avulla voit painottaa asiantuntijuutesi kehittymistä ammatillisten tavoitteidesi suuntaisesti. Henkilökohtaisen opetussuunnitelma ja siihen liittyvät yksilö- ja ryhmäkeskustelut tukevat opintojasi. Aikaisempi koulutuksessa ja työelämässä hankkimasi osaaminen huomioidaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatimisessa. Opiskelussa hyödynnetään opiskelijoiden asiantuntemusta sekä vertaistuellista ja vuorovaikutteista työskentelyä sekä lähiopetuksena että erilaisissa verkkoympäristöissä.

Opinnäytetyön prosessin eteneminen

Opinnäytetyön laajuus on 30 op ja, se on luonteeltaan työelämälähtöinen kehittämistyö. Opinnäytetyö voi liittyä oman työyhteisösi kehittämiseen, olemassa olevaan kehittämishankkeeseen tai Xamkin TKI-toimintaan. Opinnäytetyösi toteuttamisen tukena sinulla on työelämän kehittämisryhmä, nimetty työelämäohjaaja sekä ammattikorkeakoulun ohjaava opettaja.

Opinnäytetyössä osoitat kykyä tutkimukselliseen kehittämistoimintaan, projektin hallintaan, itsenäiseen työskentelyyn ja uusien innovatiivisten ratkaisujen luomiseen työelämään. Opit myös ammatillista ja tieteellistä viestintää eri tavoin sekä perustelemaan valintoja opinnäytetyön prosessissa. Opinnäytetyöskentely käynnistyy opintojen alussa ja prosessia tukee seminaarityöskentely idea-, suunnitelma-, toteutus- ja esitysvaiheessa.

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.

Koulutuksessa on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on, että saat tietoa osaamisesi tasosta ja sinua ohjataan osaamisesi kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojen arvioit myös itseäsi. Kokoavaa itsearviointia työstät osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijoiden välisissä ohjauskeskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksesta vastaa ryhmävastaava sekä kukin opettaja omalla substanssialueellaan ja ohjaus ajoittuu opintojen eri vaiheisiin.

Tultuasi valituksi opiskelijaksi saat ennen opintojen alkua hyväksymisviestin koulutusohjelmaan, jossa kerrotaan opintojen rakenteesta ja opintojaksoista yleisesti. Opintojen alkuvaiheessa toteutetaan yhteinen aloituspäivä, jolloin kaikki Master Schoolin koulutukset esittäytyvät ja sinulle hahmottuu kuva koulutuksesta ja ydinosaamisesta sekä täydentävien opintojen valintamahdollisuuksista eri koulutuksissa.

Opintojen ohjaus täydentyy tämän jälkeen koulutuksen aikana eri tavoin ja se tapahtuu yksilö- ja ryhmämuotoisesti. Opintojen alkuvaiheessa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jota tarkennetaan koulutuksen aikana tarpeen mukaan ryhmätutorin ja ryhmäohjauksen avulla. Opinnäytetyöprosessiasi ohjaavat nimetty opettaja ja työelämäohjaaja. Ohjausta tuetaan opintotoimiston, Studentin sivuston, video-ohjauksen ja muun täydentävän ohjauksen avulla. Opiskelijana sinulla on vastuu opintojensa etenemisestä ja ohjauksen hakemisesta sitä tarvitessasi.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Kansainvälisyys

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.