OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > YHTEISÖPEDAGOGIKOULUTUS
Päivätoteutukset

Yhteisöpedagogikoulutus
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


yhteisöpedagogi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Yhteisöpedagogit työskentelevät:
• kunnallisessa nuorisotyössä (esim. ohjaus, suunnittelu- ja johtotehtävissä)
• järjestöissä (esim. koordinointi-, koulutus- ja projektitehtävissä paikallis- ja aluetasolla)
• lastensuojelussa (esim. sosiaalisen nuorisotyön tehtävissä)
• kouluissa (esim. koulunuorisotyössä)
• matalan kynnyksen palveluissa (esim. Ohjaamo-toiminta)
• nuorten työpajoilla (esim. yksilövalmentajina)
• yrittäjinä (esim. vapaa-ajanpalvelujen tuottajina)
• erityisnuorisotyössä, etsivässä työssä
• nuorisotiedotus- ja neuvontatehtävissä (esim. verkkonuorisotyö)
• kansainvälisessä nuorisotyössä
• monikulttuurisissa tehtävissä

Yhteisöpedagogiksi valmistuneiden työllisyysaste on aiempien vuosien tapaan keskimääräistä parempi. Vuosi valmistumisen jälkeen työllisiä oli 84% valmistuneista.

Voit jatkaa opintojasi järjestö- ja nuorisotyön ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa laajennat ja syvennät osaamistasi:
• järjestö- ja nuorisotyön toimintaympäristöjen tuntemuksessa
• alan tulevaisuuden ennakoinnissa
• työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä
• esimiestyössä
Koulutuksesta valmistut nuorisokasvatuksen ja nuorten toimintaympäristöjen asiantuntijaksi, joka kykenee sekä kehittämään omaa työtään että uudistamaan ja johtamaan nuorisotyötä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena oleva yhteinen osaaminen koostuu seuraavista osaamisalueista eli kompetensseista: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Yhteisöpedagogin osaamisalueet eli kompetenssit ovat pedagoginen osaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen sekä kehittämisosaaminen.
• Pedagoginen osaaminen
Ymmärrät yksilön kasvun ja kehityksen lainalaisuudet samoin kuin kansalaistoiminnassa käytettävien kasvatuksellisten menetelmien tietoperustan. Osaat käyttää erilaisia kasvatuksellisia ja osallistavia menetelmiä yksilön ja yhteisön kasvun ja kehityksen tukemisessa. Ymmärrät ryhmädynamiiikan ja ryhmäprosessien merkityksen ja osaat soveltaa tietoa työskennellessäsi erilaisissa yhteisöissä aina järjestökentästä virtuaalisiin yhteisöihin.
• Yhteiskunnallinen osaaminen
Tunnet yhteiskunnan rakenteet ja toimintamekanismit sekä erilaiset palvelujärjestelmät ja osaat tarkastella yhteiskunnan eri ilmiöitä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tiedostat nuorisotyön ja kansalaistoiminnen merkityksen yhteiskunnassa ja tunnet julkisen sektorin lisäksi myös järjestötoimintaa. Tunnet nuoruuden yhteiskunnallisen kontekstin, nuorten elinolojen kokonaisuuden ja sosiaalisten ongelmien syntymekanismit ja osaat toimia nuorten osallisuuden ja kansalaisuuden vahvistajana.
• Kehittämisosaaminen
Osaat suunnitella, organisoida, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja ja työskennellä projektimaisesti erilaisissa työyhteisöissä. Sinulla on valmiuksia tutkivan, kokeilevan, kehittävän ja arvioivan työotteen käyttöön omalla työ- ja ammattialallasi.
Osaamisesi syvenee opintojesi aikana vaiheittain seuraavasti:

1. opintovuosi: Nuorten kasvuun ja kehitykseen perehtyjä.
Osaat käyttää ammatillisia peruskäsitteitä sekä kasvatuksellisia menetelmiä yksilön ja yhteisön kasvun ja kehityksen tukemisessa.

2. opintovuosi: Nuorisotyön toimintaympäristöjen toimija.
Osaat jäsentää omaa ammatillista toimintaasi yhteiskunnallisessa kontekstissa ja toimia nuorisoalan monialaisissa työyhteisöissä. Osaat edistää nuorten hyvinvointia projektitoiminnan keinoin, osaat käyttää keskeisiä osallistamisen ja vaikuttamisen menetelmiä.

3. opintovuosi: Nuorisotyön kehittämismenetelmien soveltaja.
Osaat soveltaa tutkivaa ja kehittävää työotetta haastavissa nuorisotyön toimintaympäristöissä. Syvennät ja/tai laajennat oman kiinnostuksesi mukaan osaamistasi yhteisöpedagogin erilaisiin työkenttiin, kohderyhmiin ja työmenetelmiin liittyen.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.
Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita. Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.
Opiskeluasi tukee Ammatillisen kasvun opinnot, jossa pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.
Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.
Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveydenhuolto. XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Kansainvälisyys

Yhteisöpedagogikoulutuksella on jatkuvasti kehittyvä verkosto korkeakoulupartnereita sekä työelämäkumppaneita ulkomailla, joihin voit turvallisesti lähteä opiskelemaan tai harjoitteluun osana opintojasi. Ulkomailla opiskelemasi opintojaksot liitetään tutkintoosi henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti, joten opintosi eivät viivästy ulkomailla opiskelun vuoksi. Voit suorittaa 1-2 lukukautta opinnoistasi ulkomaisissa partnerikorkeakouluissa ja/tai suorittaa 1-2 kolmen kuukauden harjoittelujaksoa ulkomailla. Suoritettavat opinnot sisällytetään henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi ja tukena tässä on oma ryhmänohjaajasi ja kansainvälisten asioiden koordinaattori. Samalla varmistetaan niiden täysi hyväksilukeminen tutkintoosi. Kansainvälistymisesi voi toteutua myös noin viikon mittaisena, johonkin opintojaksoon linkitettynä ryhmävaihtona valittuun ulkomaankohteeseen. Voit kansainvälistyä myös kotimaassa osallistumalla XAMKin kansainväliseen toimintaan, kuten kansainvälisyysviikon englanninkieliseen opetustarjontaan, kieli-, kulttuuri- ja projektiopintoihin tai tapahtumiin. Ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat luovat kampukselle monikulttuurista ja aidosti kansainvälistä opiskeluilmapiiriä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy koko henkilöstömme ja opiskelijoidemme toimintaan. Parannamme jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitämme koulutusta.
Kokoamme merkittävän osan kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.