OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > ENSIHOITAJAKOULUTUS
Päivätoteutukset

Ensihoitajakoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


ensihoitaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen.
Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä).
Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Saat valmistuttuasi kaksi tutkintonimikettä, ensihoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). Kaksoistutkinto antaa EU-direktiivien mukaisen pätevyyden, joten työllistymismahdollisuutesi sekä Suomessa että EU:n alueella ovat hyvät. Koulutus on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, joten voit hakea ammatinharjoittamislupaa EU-maiden lisäksi myös muista maista.
Työpaikkasi voi ensihoitopalvelun lisäksi löytyä esim. sairaalan päivystyksestä sekä teho-osastolta.
Ensihoitajan tutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, erikoistumisopintoihin tai yliopiston maisterikoulutukseen.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Tutkinto perustuu EQF:n (European Qualification Framework, suom. eurooppalainen tutkintojen ja osaamisen viitekehys) ja NQF:n (National Qualifications Framework, suom. kansallinen tutkintojen ja osaamisen viitekehys) mukaisiin tason 6 osaamistavoitteisiin (tiedot, taidot, pätevyys). Tutkintorakenne ja tutkintojen tavoitteet noudattavat myös Valtioneuvoston asetusta 546/2013. Ensihoitajan opetussuunnitelmassa on otettu huomioon Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) ja sen muutosten (direktiivi 2013/55/EU) edellyttämät koulutuksen vähimmäisvaatimukset.
Ensihoitajatutkinnon osaaminen rakentuu valtakunnallisesta yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan (180 opintopistettä) ammatillisesta osaamisesta, johon sisältyy myös ammattikorkeakoulun yhteisiä osaamisalueita, ja ensihoidon tutkintokohtaisesta täydentävästä osaamisesta (60 opintopistettä). Osaamisalueet sisältyvät opetussuunnitelman moduuleihin ja opintojaksoihin.
Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan (180 op) ammatillinen osaaminen muodostuu seuraavista osaamisalueista:
asiakaslähtöisyys
hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
johtaminen ja yrittäjyys
kliininen hoitotyö
näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
ohjaus- ja opetusosaaminen
terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
Ammattikorkeakoulututkinnon yhteinen ammatillinen osaaminen muodostuu seuraavista osaamisalueista:
oppimisen taidot
eettinen osaaminen
työyhteisöosaaminen
innovaatio-osaaminen
kansainvälistymisosaaminen
Ensihoitajan tutkintokohtainen täydentävä osaaminen (60 op) muodostuu ensihoidon asiantuntijuuden perusteiden, ensihoidon palvelujärjestelmän, päivystys-, anestesia- ja tehohoitotyön, ensihoidon erityisasiantuntijuuden ja ensihoitolääketieteen osaamisalueista.
Matriisitoiminnot
Ammattikorkeakoulun strategian mukaisesti opiskelija saavuttaa osaamista matriisitoimintoina tutkintoon sisältyen digitalisaatiossa, yrittäjyydessä ja Venäjä-osaamisessa. Nämä osaamistavoitteet sisältyvät tutkinnon eri opintojaksoihin.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Ensihoitajakoulutuksen opetussuunnitelma on laadittu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun linjausten ja opetussuunnitelman perusteiden (2017) mukaisesti. Ensihoitajakoulutuksen opettajat ovat osallistuneet opetussuunnitelman ja opintojaksokuvausten laatimiseen. Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon alan valtakunnalliset linjaukset, työelämässä toimivilta ensihoitajilta ja muilta ensihoitopalvelun ammattilaisilta saadut kommentit opetussuunnitelmaan, sekä ensihoitaja opiskelijoilta ammattikorkeakoulun palautejärjestelmien kautta saatu palaute. Ensihoitajatutkinnon vastuuhenkilöitä ovat koulutusjohtaja ja koulutusalajohtaja.

Ensihoidon koulutusohjelman laajuus on 240 op ja koulutuksen kesto on noin neljä vuotta. Ensimmäisenä opintovuotena perehdyt ammattialaan ja hoito- ja ensihoitotyön perusteisiin. Opit tarkastelemaan ihmistä kokonaisuutena, tutustut hoito- ja ensihoitotyön toimintaympäristöön ja hankit perusosaamisen hoito- ja ensihoitotyöstä. Toisena opiskeluvuonna vahvistat kliinistä osaamistasi ja jatkat ammattitaitoa tukevien teoriatietojen opiskelua. Kolmantena opiskeluvuonna syvennät osaamistasi opiskelemalla perus- ja hoitotason ensihoitotyötä sekä viranomaisyhteistyötä. Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa ja arvioida ensihoitotyön osaamistasi, kykenet työn koordinointiin, johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn ensihoitotyön asiantuntijana myös kansainvälisesti. Suoritat ensihoidon valtakunnallisen loppukokeen ja annat näytön ensihoidon osaamisestasi simuloiduissa potilastilanteissa.

Opetussuunnitelmassa on huomioitu erilaiset oppijat, osaamistarpeet ja -tavoitteet ja se mahdollistaa suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla.

Opintojen suorittamiseen on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen, opintoja nopeuttava sekä työssäkäyntiin integroitu väylä. Työviikkopohjainen oppimisväylän mukaisesti osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Opintoja nopeuttava oppimisväylässä teet verkko-opintoja Moodlessa, käytät työn opinnollistamista ja teet kesäopintoja. Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (AHOT = osaamisen näyttö). Työhön integroidussa oppimisväylässä voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppimisväylät kuvataan opintojaksokohtaisesti toteutussuunnitelmissa.

Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytyminen tapahtuu eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. Niistä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.

Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.

Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.

Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.

Opiskeluasi tukee Ammatillinen kasvu–moduuli, joka ajoittuu koko opintojen ajalle. Moduulin opintojaksoilla pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.

Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.

Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveydenhuolto.

XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt, monipuoliset simulaatioympäristöt, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä.

Ensihoidossa korostuu viranomaisyhteistyö hätäkeskuksen, ensivastetoiminnan, poliisin, pelastuspalvelun ja sosiaalitoimen kanssa. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ensihoitopalvelun sekä viranomaisasiantuntijoiden kanssa. Ensihoitajaopiskelijana harjoittelet aidoissa työelämän ympäristöissä. Lisäksi teoriaopetuksessa hyödynnetään työelämälähtöisiä oppimistehtäviä. Työelämälle tyypillisiä potilasturvallisia toimintatapoja ja hoitomenetelmiä harjoitellaan simulaatio-oppimisen avulla. Tavoitteena on, että sovellat teoreettista tietoa käytäntöön ja osaat perustella toimintasi. Ensihoidon työelämän ammattilaiset ja valtakunnallisen ensihoitoverkoston asiantuntijat osallistuvat myös ensihoitajaopiskelijoiden osaamisen arviointiin. Valtakunnallisen ensihoitoverkoston asiantuntijuuden saat teoriaopinoissa käyttöösi osallistumalla joko perinteiseen luento-opetukseen, Moodle -verkkoympäristön tai digioppimisen avulla.

Oppilaitoksen monipuolinen simulaatio-oppimisympäristö kattaa koko ensihoidon palveluketjun alusta loppuun. Simuloiduissa tilanteissa harjoitellaan todellisuutta vastaavia päivittäisiä ja akuuttien hoitotilanteiden käytännön taitoja. Oppimisympäristössä käytetään viimeisintä simulaatiotekniikkaa ja ensihoitopalvelun käytössä olevaa viestintä- ja hoitoteknologiaa. Työelämän moniammatilliset edustajat osallistuvat myös oppilaitoksen ensihoidon oppimisympäristössä (minisairaalan päivystys-, teho-, leikkaus-, ja vuodeosasto, lääkehoito, hoitajan vastaanotto, ergonomia, ambulanssi, pienkerrostalon kotihoitoympäristö, synnytys- ja ambulanssisimulaattorit) toteutettaviin simulaatio- ja case-harjoituksiin.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiskeluvaihtoon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuudet. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulutuksesta on mahdollista hakea vaihtoon.

Kotikansainvälistymistä voi toteuttaa suorittamalla tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Täysin englanninkielisiä koulutuksia Xamkissa on viisi: AMK-tutkintoon johtavat Business Management, Information Technology, Environmental Engineering, Game Design sekä International Business. Kansainvälinen kesälukukausi, toukokuusta elokuuhun on täysin englanninkielinen. Kotikansainvälistyminen on hyvä vaihtoehto, jos ei ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloitumistekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamistasi täydentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, italian, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikka hakiessasi.

Ensihoitajakoulutuksen hankit kansainvälistä osaamista kansainvälisten vaihtojen kautta. Voit suorittaa englanninkielisiä opintoja. Ensihoitajakoulutuksessa hyödynnetään myös kansainvälisten vaihto-opettajien osaamista. Teoriaopintoja voit suorittaa myös yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla maailmaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti tai kliinistä harjoittelua kansainvälisissä hoito- ja ensihoitotyön organisaatioissa.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.