OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Fysioterapeuttikoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

fysioterapeutti (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäiseen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaisia opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Fysioterapeutti AMK -tutkintoon johtavassa koulutuksessa saavutat fysioterapeutin ammatissa tarvittavan osaamisen. Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Fysioterapeutti kohtaa työssään terveitä, sairaita ja sairauksista tai vammoista kuntoutuvia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja toimintaympäristöissä. Fysioterapian tavoitteena on edistää liikkumis-, työ- ja toimintakykyä tukemalla ihmisen omaa toimijuutta ja osallistumista yhteistyössä hänen lähipiirinsä kanssa. Fysioterapeutin työhön sisältyy erityisesti ihmisen liikkumiseen liittyvien voimavarojen ja edellytysten arviointi ja vahvistaminen sekä ympäristöstä aiheutuvien rajoitteiden vähentäminen.
Kaikkiin AMK-tutkintoihin sisältyvää työelämässä tarvittavaa osaamista ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Fysioterapian tutkintokohtaista osaamista ovat 1) Fysioterapeuttinen tutkimis- ja päättelyosaaminen, 2) Fysioterapeuttinen ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen, 3) Fysioterapeuttinen terapiaosaaminen, sekä 4) Fysioterapeuttinen suunnittelu-, prosessi- ja johtamisosaaminen.
Fysioterapeuttikoulutuksen ydinosaamisen lisäksi saat erilaisten täydentävän osaamisen opintojen kautta profiilia osaamiseesi tekemällä oman kiinnostuksesi mukaisia vapaasti valittavia opintoja.
Ammattikorkeakoulun strategian mukaisesti fysioterapeuttikoulutukseen sisältyy opintoja, jotka tuottavat sinulle yrittäjyysosaamista, Venäjä-osaamista ja digitalisaation osaamista.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Kutakin opiskeluvuotta kuvataan vuositeemalla, joka ohjaa osaamisen rakentumista kohti fysioterapeutin tutkinnon edellyttämää osaamista ja kehittymistäsi elinikäisenä oppijana. Ensimmäisen vuoden aikana (Fysioterapiaan perehtyjä) opit arvioimaan terveen ihmisen toimintaa ja liikkumista perehtymällä ihmiseen kokonaisuutena sekä terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn arvioinnin ja edistämisen perusteisiin. Opiskelijana kehityt aktiiviseksi ja vastuulliseksi oppijaksi.
Toisen vuoden aikana (Fysioterapian toimija) opit toimimaan fysioterapiassa toimintakyvyn edistäjänä osana moniammatillista kuntoutusta. Osaat fysioterapeuttisen tutkimisen, arvioinnin ja fysioterapian menetelmillä toimintakykyyn vaikuttamisen perusteet. Opit myös arvioimaan omaa toimintaasi. Kolmannen vuoden aikana (Soveltaja) opit soveltamaan fysioterapian menetelmiä ja hankit työelämäosaamista niin, että pystyt toimimaan dialogisesti ongelmanratkaisutilanteissa. Osaat olla kriittinen oppija ja oman toimintasi kehittäjä. Viimeisen lukukauden aikana (Fysioterapian osaaja) osaat olla kriittinen oppija ja oman toimintasi kehittäjä. Koulutuksen päättyessä osaat toimia sekä itsenäisesti että yhteistyössä erilaisissa sosiaali- ja terveysalan työympäristöissä.
Ammattiopintoihin kiinteästi integroituvan ohjatun harjoittelun tavoitteena on, että kehityt vastuulliseksi ammattilaiseksi, sovellat ja laajennat arvo-, tieto- ja taitoperustaasi ja vahvistat valmiuksiasi työskennellä fysioterapian asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö on fysioterapian käytännön työelämään liittyvä tutkittuun tietoon perustuva kirjallisuuskatsaus, suunnittelu-, selvitys-, analysointi- tai tuotekehitystyö tai se voi olla osa laajempaa kehittämisprojektia. Opinnäytetyössä osoitat sisäistäneesi kehittävän ja tutkivan työotteen sekä valmiutesi käyttää tietojasi ja taitojasi ammattialasi kehittämistehtävissä.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.
Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.
Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.
Opiskeluasi tukee Ammatillinen kasvu–moduuli, joka ajoittuu koko opintojen ajalle. Moduulin opintojaksoilla pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.
Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.
Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveydenhuolto.
XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Fysioterapeuttikoulutuksessa opiskelet monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Työelämässä tarvittavan aktiivisuuden, tiedonhankintataitojen, vuorovaikutusosaamisen ja vastuullisuuden kehittymistä tuetaan ongelmaperustaisen oppimisen (PBL, Problem-Based Learning) lähestymistavalla. Siinä keskeisenä oppimisympäristönä ovat opiskelijoiden pienryhmät, jotka ohjataan työskentelemään fysioterapeutin työhön liittyvien oppimistehtävien parissa.
Oppimisympäristöinäsi ovat myös projektiympäristöt sekä monipuoliset simulaatio- ja verkkoympäristöt kuten eKampus ja Moodle. Verkkovälitteisellä oppimisella tuetaan opiskelusi joustavuutta, ja mahdollistetaan osallistuminen myös koulutuspaikkakunnan ulkopuolelta lähiopiskeluun (esim. Adobe Connect, Microsoft Lync), opiskelijoiden keskinäiseen työskentelyyn sekä opettajan ja opiskelijan ohjauskeskusteluihin.
Ammattikorkeakouluopiskelun luonteen mukaisesti työpaikoilla tapahtuva oppiminen on keskeistä. Kampuksella ja oppimisprojekteissa tapahtuvan opiskelun lisäksi fysioterapeutin käytännön osaamista opit harjoittelujaksoilla työelämässä kuntoutusalan työympäristöissä (sairaalat, terveyskeskukset, yritykset, kuntoutumiskeskukset ym.). Voit itse osallistua harjoittelupaikkojen valintaan. Osan harjoittelusta voit suorittaa ulkomailla.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiskeluvaihtoon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuudet. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulutuksesta on mahdollista hakea vaihtoon.
Kotikansainvälistymistä voi toteuttaa suorittamalla tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Täysin englanninkielisiä koulutuksia Xamkissa on viisi: AMK-tutkintoon johtavat Business Management, Information Technology, Environmental Engineering, Game Design sekä International Business. Kansainvälinen kesälukukausi, toukokuusta elokuuhun on täysin englanninkielinen. Kotikansainvälistyminen on hyvä vaihtoehto, jos ei ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloitumistekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamistasi täydentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikka hakiessasi.
Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä valmiuksiasi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.
Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä.
Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Työllistyminen ja urapolku

Fysioterapeutti (AMK)-tutkinnon jälkeen voit työskennellä itsenäisinä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai toisen palveluksessa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutumiskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, työterveyshuollossa, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä, sosiaalitoimen palvelutaloissa tai päiväkodeissa sekä koulu- ja liikuntatoimessa.
Fysioterapeutti (AMK) tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi edelleen avoimen amk:n opinnoilla, erikoistumiskoulutuksilla, täydennyskoulutuksilla ja työkokemuksen hankkimisen jälkeen myös hakeutumalla ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin opintoihin. Myös jatko-opinnot tiedekorkeakoulussa ovat mahdollisia.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen opiskelu
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Opintojen nopeuttaminen
Voit nopeuttaa opintojasi opintojen keskivaiheilta alkaen esimerkiksi osallistumalla aiemmin aloittaneen ryhmän opintojaksoille tai valitsemalla opintojaksojen verkkototeutuksia kesäopintoina. Tällöin perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Myös kesäaikana toteutettu työelämäharjoittelu voi nopeuttaa opintojasi. Kesäajan harjoittelut on suunniteltava hyvissä ajoin etukäteen.
Työssäkäynti opintojen osana
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.