OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS
Päivätoteutukset

Sairaanhoitajakoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


sairaanhoitaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Sairaanhoitajat työllistyvät sekä alueellisesti että valtakunnallisesti melko hyvin.
Tutkinto antaa EU-direktiivien mukaisen pätevyyden, joten työllistymismahdollisuutesi myös EU:n alueella ovat hyvät. Koulutus on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, joten voit hakea ammatinharjoittamislupaa EU-maiden lisäksi myös muista maista.
Sairaanhoitajan tutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopiston maisterikoulutukseen.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Sairaanhoitajatutkinnon opetussuunnitelma rakentuu valtakunnallisista sairaanhoitajakoulutuksen ammatillisista osaamisalueista, joihin sisältyy myös ammattikorkeakoulun yhteisiä osaamisalueita. Osaamisalueet sisältyvät moduuleihin ja opintojaksoihin.
Ammattikorkeakoulututkinnon yhteinen ammatillinen osaaminen muodostuu seuraavista osaamisalueista:
• oppimisen taidot
• eettinen osaaminen
• työyhteisöosaaminen
• innovaatio-osaaminen
• kansainvälistymisosaaminen
Sairaanhoitajan tutkintokohtainen ammatillinen osaaminen muodostuu seuraavista osaamisalueista:
• asiakaslähtöisyys
• hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• johtaminen ja yrittäjyys
• kliininen hoitotyö
• näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• ohjaus- ja opetusosaaminen
• terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
Matriisitoiminnot
Ammattikorkeakoulun strategian mukaisesti opiskelija saavuttaa osaamista matriisitoimintoina tutkintoon sisältyen digitalisaatiossa, yrittäjyydessä ja Venäjä-osaamisessa. Nämä osaamistavoitteet sisältyvät tutkinnon eri opintojaksoihin.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma on laadittu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun linjausten ja opetussuunnitelman perusteiden (2017) mukaisesti. Tutkinnon opetussuunnitelman suunnitteluun ovat osallistuneet koulutusjohtaja, opetushenkilöstö, työelämän edustajat ja opiskelijat. Opetushenkilöstö on osallistunut myös koulutuksen valtakunnallisten linjauksien suunnitteluun ja huolehtinut siitä, että opetussuunnitelma noudattaa kansallisia linjauksia ja EU-direktiivejä. Opetussuunnitelmaa on käsitelty yhteistyötapaamisissa työelämän edustajien kanssa. Opetussuunnitelman kehittämisessä on hyödynnetty opiskelijoilta saatua opintojakso- ja tutkintokohtaista palautetta. Sairaanhoitajatutkinnon vastuuhenkilöitä ovat koulutusjohtaja ja koulutusalajohtaja.
Sairaanhoitajan tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto on 3,5 vuotta. Opintojen suorittamiseen on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen, opintoja nopeuttava sekä työssäkäyntiin integroitu väylä. Työviikkopohjainen oppimisväylän mukaisesti osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Opintoja nopeuttava oppimisväylässä teet verkko-opintoja Moodlessa, käytät työn opinnollistamista ja teet kesäopintoja. Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (AHOT = osaamisen näyttö). Työhön integroidussa oppimisväylässä voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppimisväylät kuvataan opintojaksokohtaisesti toteutussuunnitelmissa.

Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.
Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita. Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.
Opiskeluasi tukee Ammatillisen kasvun opinnot, jossa pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.
Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.
Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveydenhuolto. XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Kansainvälisyys

Sairaanhoitajakoulutuksessa hyödynnetään kansainvälisten vaihto-opettajien osaamista. Sairaanhoitajakoulutuksen opettajat hankkivat kansainvälistä osaamista kansainvälisten vaihtojen kautta. Voit suorittaa englanninkielisiä opintoja mm. Global Health-moduulista. Harjoittelua voit suorittaa myös yhteistyö- ja kumppanioppilaitoksissa eri puolilla maailmaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy koko henkilöstömme ja opiskelijoidemme toimintaan. Parannamme jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitämme koulutusta.
Kokoamme merkittävän osan kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.