OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SOSIONOMIKOULUTUS

Sosionomikoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


sosionomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Sosionomin keskeisiä työtehtäviä ovat:

• kasvatus- ja ohjaustehtävät (muun muassa perhetyössä ja lastensuojelussa, päivähoidossa, vammaistyössä ja maahanmuuttajatyössä),
• sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävät (muun muassa päihde- ja mielenterveystyössä, vanhustyössä ja kriminaalityössä),
• esimiestehtävät,
• kehittämistehtävät sosiaalialan kehittämisprojekteissa,
• toimiminen yrittäjänä

Sosionomin ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi sosiaaliohjaaja, vastaava ohjaaja, palveluohjaaja, kehitysvammaisten ohjaaja, vanhustenhuollon ohjaaja, perhetyöntekijä, lastentarhanopettaja, projektityöntekijä tai palvelukodin johtaja. Sosiaalialan korkeakoulutettujen tehtävänimikkeiden määrä on viime vuosina vähentynyt, ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuutta ohjaavan lain myötä sosiaaliohjaaja sosionomin tehtävänimikkeenä on yleistynyt.

Vastavalmistuvista sosionomeista yli 80 % työllistyy heti valmistumisensa jälkeen, ja suuri osa sosiaalialan korkeakouluopiskelijoista löytää työpaikan jo ennen valmistumistaan. Työllistyminen valmistumisen jälkeen koulutusta vastaaviin tehtäviin on nopeaa, mutta määräaikaiset työsuhteet ja niiden väliin ajoittuvat lyhyet työttömyysjaksot ovat alalle tyypillisiä.

Sosionomi (AMK) -tutkinto antaa mahdollisuudet jatkaa opintoja muun muassa hakeutumalla ylempään AMK-tutkintoon, alan erikoistumisopintoihin tai sosiaalityön maisteriopintoihin yliopistossa. Xamkissa voit suorittaa sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon eri kampusten yhteisessä Master Schoolissa. Tämä koulutus on suunnattu sosiaalialan tehtävissä toimiville ammattilaisille, sosionomeille ja geronomeille. Koulutuksen avulla vahvistat osaamistasi toimintaympäristöjen tuntemuksessa ja tulevaisuuden ennakoinnissa, työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esimiestyössä. Koulutuksesta valmistut hyvinvoinnin turvaamisen asiantuntijaksi, joka kykenee sekä kehittämään omaa työtään että uudistamaan ja johtamaan sosiaalialan työtä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Hakeminen sosiaalialan ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää sosiaalialan AMK-tutkintoa – sosionomi (AMK) tai geronomi (AMK) – sekä kolmen vuoden työkokemusta sosiaalialalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Suomeksi:

Sosionomi (AMK) tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opinnot on jaksotettu 3,5 vuodelle.
Sosionomin ydinosaaminen rakentuu ammattikorkeakoulujen yhteisesti määrittämien sosionomi (AMK) tutkinnon kompetenssien eli osaamisalueiden varaan. Sosiaalialan AMK-verkosto vahvisti uudet kompetenssit 29.4.2016:

• sosiaalialan eettinen osaaminen
• asiakastyön osaaminen
• sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
• kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
• tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
• työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen.

Sosionomin (AMK) tutkinnon yleisten kompetenssien lisäksi osaamiseesi kuuluvat ammattikorkeakoulututkintojen yhteinen osaaminen:

• oppimisen taidot
• eettinen osaaminen
• työyhteisöosaaminen
• innovaatio-osaaminen
• kansainvälistymisosaaminen.

Ydinosaamisen lisäksi sinulla on mahdollisuus täydentää osaamistasi syventymällä muun muassa kuntouttavaan luontolähtöiseen työhön, mediaosaamiseen tai lastentarhanopettajan kelpoisuuteen vaadittaviin lapsi- ja perhetyön opintoihin. Vapaasti valittavien opintojen tarjonta on laaja.
Lisäksi Xamkin strategiaan sisältyy kaikille yhteiset: Venäjä-osaaminen, yrittäjyysosaaminen ja digitalisaatio-osaaminen.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Suomeksi kaikille yhteinen:

Työelämäpedagogiikka: Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).

Suomeksi koulutuksen teksti:

Opiskelijan opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja -ympäristöt kontaktiopetuksesta itsenäisiin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen. Kotkan kampuksella painotetaan pienryhmissä tapahtuvaa ongelmaperustaista oppimista. Oppimisen tukena on Moodle-oppimisympäristö ja AC-verkkokoulutusympäristö. Kansainvälistä osaamista opiskelija voi vahvistaa vaihto-ohjelmissa ulkomailla, joko opiskelemalla partnerikouluissa tai työharjoittelussa. Päiväopiskelu on rakennettu päätoimista opiskelijaa varten, kun taas monimuotokoulutus tapahtuu pääasiassa verkkoympäristössä ja oppiminen voidaan nivoa opiskelijoiden omiin työtehtäviin ja kehittämishankkeisiin. Molemmissa toteutuksissa on työharjoittelua 45 opintopistettä, yhteensä 31 työviikkoa. Harjoittelu on jaksotettu neljään osaan eri opiskeluvuosille.

Koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuvat sen opetushenkilöstö, opiskelijat ja keskeisim