OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > TIETOTEKNIIKAN KOULUTUS
Monimuotototeutukset

Tietotekniikan koulutus


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäiseen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työ-elämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistar-peet sekä joustavuus.

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa urata-voitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi jous-tava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tietotekniikan koulutusohjelman sisältö pohjautuu englanninkieliseen Information techno-logy koulutukseen, joka on laadittu usean vuoden aikana alan kehitystä seuraamalla. Ohjel-massa hyödynnetään kansainvälistä verkkoakatemiaa ja muita yleisesti käytettäviä ohjelmis-toja. Opetus pohjautuu teorian ja käytännön harjoitusten yhdistelmään, jossa opiskelijat pää-sevät tekemään harjoituksensa ammattitason oikeilla välineillä ja ohjelmistoilla. Koulutus on saanut runsaasti positiivista palautetta.

Opiskelussa tarvitaan omistautumista ja ryhmätyötaitoja. Itsenäinen opintojaksojen ulkopuo-linen alan harrastaminen on erityisen tärkeätä työllistymisen kannalta. Monet opintojaksojen harjoitteet tehdään tiimeissä verkkoyhteyksien välityksellä.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Tietotekniikka on nykyisin erittäin laaja-alainen työkenttä. Koulutus antaa valmiudet edetä työelämässä moneen suuntaan, esimerkiksi tietoverkkojen ylläpitotehtäviin, palvelinkeskuk-siin tai ohjelmoijiksi. Yhä useampi löytää työtehtävänsä muiden alojen yrityksistä, esimer-kiksi niiden verkko- ja palvelinasiantuntijana. IoT on nyt muodissa ja sen ennustetaan olevan seuraavan sukupolven työsarkaa. Miljardien antureiden ja laitteiden yhteinen internet ei tule toimeen ilman asiantuntevia ylläpitäjiä ja rakentajia.

Tietotekniikan koulutuksessa suuntaudut tietoverkkojen toimintaan ja hallinnointiin sekä nykyaikaisiin palvelinympäristöihin. Opit rakentamaan toimivan ja tietoturvallisen, internetiin kytkeytyvän langallisen tai langattoman tietoverkon. Osaat ylläpitää tietojärjestelmiä ja pal-velimia ja ymmärrät kuinka ne toimivat nykyaikaisessa konesaliympäristössä. Opintojen lop-puvaiheessa nämä aihealueet kootaan yhteen ja osaat tehdä IoT –järjestelmiä ja ymmärrät nii-den merkityksen ja mahdollisuudet globaalissa taloudessa.

Tietotekniikan ydinosaamisen lisäksi voit suuntautua mieltymystesi mukaan alan sisällä. Koulutuksen loppuvaiheeseen ajoittuvat henkilökohtaiset opinnot, valinnaiset ammattiopin-not ja ammatilliset projektit suuntaavat opintojasi valmistumisen jälkeisen ammattikuvan suuntaan.

Ammattikorkeakoulun strategian mukaisesti opintoihin sisältyy myös yrittäjyysopintoja, kie-liopintoja, Venäjä-osaamista ja digitalisaation osaamista.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opis-kelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).

Tämä tietotekniikan monimuotokoulutus on muuntokoulutustyyppinen ja kestoltaan noin kol-mevuotinen. Opiskelijan odotetaan osaavan insinöörin perusosaamisen, ja opinnot keskittyvät vain tietotekniikan erityisosaamisen opiskeluun. Opiskelijan pohjatietojen pohjalta laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolloin suoritettavia opintoja on noin 150-180 op. Opinnot koostuvat ydinosaamisen moduuleista, täydentävien opintojen moduuleista, harjoit-telusta ja opinnäytetyöstä. Ydinosaamisia ovat tietokoneen ja palvelimien rakenne ja ohjel-misto-, verkkotekniikka-, tietoturva-, IoT- ja ohjelmointiosaaminen. Kukin moduuli koostuu kolmesta 5 op opintojaksosta. Harjoittelun minimimäärä on 30 op, josta osa voidaan hyväk-syä aiemmasta työelämästä. Osan opinnoista voi tehdä ennakkoon hyväksytyn henkilökohtai-sen opiskelusuunnitelman mukaisesti työpaikalla tai työelämäprojekteina, mikä mahdollistaa joustavat opintosuoritukset.

Opintosi koostuvat moduuleista, jotka ovat kukin kolmen opintojakson eli 15 opintopisteen kokonaisuuksia. Toisaalta opintosi etenevät vuositeemojen mukaisesti.

Ensimmäisenä vuonna keskityt tietokoneen rakenteeseen ja käyttöjärjestelmiin. Opiskelet verkkotekniikan kokonaisuuden ja harjoittelet ohjelmointia.

Toisena vuonna opit IoT-toimintaidean ja ansaintamallit. Kehität ohjelmointitaitojasi ammat-timaiseen työskentelyyn. Projektiopintojen jälkeen osaat yhdistää oppimasi käytäntöön.

Kolmantena vuonna syvennyt omien valintojesi mukaisesti johonkin IT-aihealueeseen. Teet työelämälähtöisiä projekteja ja opinnäytetyön. Opinnäytetyössä osoitat sisäistäneesi insinöö-rimäisen ajattelutavan ja tutkivan työotteen sekä valmiuden käyttää oppimaasi uuden tiedon tuottamiseen. Voit ajoittaa viiden kuukauden harjoittelun sopivaan kohtaan opintojasi vähin-tään 2 kk pituisina jaksoina.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eu-rooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on ole-massa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.

Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmotta-maan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opin-näytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.

Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvo-kasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin han-kittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.

Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.

Opiskeluasi tukee Ammatillinen kasvu–moduuli, joka ajoittuu koko opintojen ajalle. Moduu-lin opintojaksoilla pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen ta-voitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäyte-työssä.

Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskeli-joita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiske-lun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.

Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveydenhuolto.

XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Liiketalouden koulutuksessa oppiminen tapahtuu opiskeluun suunnitelluissa monipuolisissa tiloissa sekä aidoissa työelämäyhteyksissä, joissa toimijoina ovat opiskelijat, opettajat ja työelämäkumppanit. Tiiviin yhteistyön kautta opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä helpottaa myös harjoittelupaikan sekä opinnäytetyöaiheen hankintaa. Työharjoittelupaikka on sinulle keskeinen oppimisympäristö.

Liiketalouden oppimisympäristöt tarjoavat vankan tietoperustan, jota sovelletaan käytännön projekteissa. Kampuksilla järjestetään opetuksen lisäksi paljon muutakin, esimerkiksi myyjäisiä, messuja ja kansainvälisyysviikkoja. Nämä sekä erilainen opiskelijatoiminta (tuutorointi ja opiskelijayhdistystoiminta) ja työryhmät (kampusten kehittäminen ym.) tarjoavat sinulle monipuolisen tavan kehittää osaamistasi.

TKI-hankkeet (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet) ovat suuria projekteja, joihin on olemassa ulkopuolista rahoitusta. Sinulla on mahdollista osallistua näihin opintojaksojen kautta, harjoitteluna tai opinnäytetyön muodossa. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi laajat asiakastutkimukset, alueen pk-yritysten kehittäminen tai valtakunnalliseen koulutustarjontaan liittyvät kehittämishankkeet.

Kaikissa tutkinnon opintojaksoissa toteutustavasta riippumatta hyödynnetään eKampuksen perusjärjestelmiä (mm. verkko-oppimisympäristöä Moodle). Ryhmätöiden tekeminen ja tiedostojen jakaminen onnistuu joustavasti. Opintojaksokohtaisesti tarjolla on alaan liittyviä järjestelmiä ja digitaalisia ympäristöjä (e-kirjat ja –tietokannat, toimisto- ja muut työvälineohjelmistot, taloushallinnon, toiminnanohjauksen ja asiakkuudenhallinnan järjestelmät, yrityspeliohjelmisto sekä tutkimusmenetelmiin liittyvät ohjelmistot). eKampuksen verkkotyövälineet, opiskelijaintranet ja some-kanavat lisäävät mahdollisuutta monipuoliseen ja nopeaan viestintään sekä yhteiseen tekemiseen.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opis-keluvaihtoon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuudet. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jäl-keen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan amma-tillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriver-kosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulutuksesta on mahdol-lista hakea vaihtoon.

Tietotekniikan opinnot antavat hyvät mahdollisuudet vaihto-opintoihin. Pääset suunnittele-maan opintosi mieltymystesi mukaisesti ja ne hyväksytään osaksi tutkintoasi. Voit myös läh-teä työharjoitteluun ulkomaille kolmeksi kuukaudeksi tai koko harjoittelun (30 op) ajaksi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloi-tumistekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Ve-näjä-osaamistasi täydentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdol-lisuudet kansainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikka hakiessasi.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on kes-keinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laa-tukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toi-minnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen pol-kua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittä-misestä saat opiskelijaintra Studentista.

Työllistyminen ja urapolku

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta näyttäisi että tietoverkot ovat vain lisääntymään päin. Samoin erilaiset palvelut verkon välityksellä lisääntyvät. Antamamme koulutus on var-sin laaja-alainen otos tietotekniikasta ja uramahdollisuutesi voivat olla hyvinkin erilaisissa yrityksissä. Perusteollisuuden yrityksissä tarvitaan myös tietotekniikkaa ja moni meidän val-mistunut opiskelija onkin havainnut olevansa töissä teollisuustuotantolaitoksen palveluksessa. Mahdollisia työtehtäviä ovat esimerkiksi palvelimien ylläpito, tietoverkon laitteiden määritte-lyt ja verkkojen rakentaminen ja laajentaminen. IoT on nyt kasvava toimiala, jonka odotetaan mullistavan liiketoimintaa. Ohjelmoijina toimii erittäin moni, varsinkin työuransa alkuvai-heessa.

Valmistuttuasi saat tutkintonimikkeen Bachelor of Engineering. Tämä oikeuttaa sinut yliopis-tojen maisteriohjelmien hakuun. Voit myös hakea ylempään AMK tutkintoon johtavaan kou-lutukseen. Tähän sinun pitää kuitenkin hankkia kolme vuotta työkokemusta. Useat ulkomaa-laiset opiskelijamme ovat jatkaneet yliopistoissa joko Information technology tai Computer sciences ohjelmissa.