Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuuden koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Opintojen tavoite

Kyberturvallisuuden ammattilaisia tarvitaan suunnittelemaan ja ylläpitämään kyberturvallisuutta. Kyberturvallisuuden koulutuksessa saat alan uusinta tietoa ja osaamista. Uusia taitoja tarvitaan estämään, havaitsemaan ja kyberhyökkäyksen toteutuessa myös korjaamaan vahingot.

Tutkinnon suoritettuasi tunnet kyberturvallisuuden erilaiset viitekehykset, standardit, tietoturvallisuuden valvonnan ja hallinnan sekä osaat luokitella haavoittuvuudet ja suojautumisen periaatteet. Osaat soveltaa tietoturvaratkaisuja uhkien havaitsemiseen ja torjuntaan sekä puolustautua palvelunestohyökkäyksiltä. Tunnet myös kyberturvallisuusliiketoiminnan palvelut ja tunnet tietoturva-auditoinnin periaatteet.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

- kyberturvallisuuden ydinosaamisen opinnot (25 op)
- osaamista täydentävät opinnot (5 op)
- työelämän kehittämiseen kytkeytyvä opinnäytetyö (30 op)


Ydinosaaminen (25 op)
- Strateginen kyberturvallisuus 15 op
- Johdatus kyberturvallisuuteen 5 op
- Kyberturvallisuusauditointi ja kyberhygienia 5 op
- Verkot ja kyberturvallisuus 5 op
- Toiminnallinen kyberturvallisuus 10 op
- Puolustava kyberturvallisuus 5 op
- Hyökkäävä kyberturvallisuus 5 op

Opinnoissasi hankit itsellesi useita käytännön kyberturvallisuustaitoja ja osaat muun muassa

- analysoida tietojärjestelmän hyökkääjän näkökulmasta
- tutkia tietojärjestelmiä haavoittuvuuksien löytämiseksi
- käyttää sopivia työkaluja tiedonkeruuseen kohteesta
- toteuttaa tarvittavia vastatoimenpiteitä kyberhyökkäyksille
- parantaa tietojärjestelmien tietoturvallisuutta
- hallita sovellusten tietoturvallisuuden periaatteet.

Saat myös taitoja suojata teollisen internetin järjestelmiä, hallita tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmiä ja toteuttaa verkkoinfrastruktuurin suojaustoimia.

Koulutus sisältää paljon laboratoriotöitä. Pääset tekemään käytännön tapaustutkimuksia virtuaalisessa laboratorioympäristöissä. Laboratoriotyöt on mahdollista suorittaa etätyöskentelynä. Virtuaalilaboratoriota voidaan käyttää useimmilla moderneilla selaimilla. Avautuvaa topologiakuvaa klikkaamalla pääset käyttämään valittua virtuaalikonetta kuin olisit tämän tietokoneen äärellä, vaikka todellisuudessa näytön kuva vain välitetään käyttäjän tietokoneen ruudulle.

Järjestelmä mahdollistaa monimutkaisten virtuaalimaailmojen rakentamisen ja sisältää yleisimmät käyttöjärjestelmät, palvelinohjelmistot, useita palomuureja, kytkimiä, reitittimiä ja sovelluskiihdyttimiä. Tarvittavat sovellusohjelmat voivat olla asennettuina virtuaalimaailman käynnistyttyä. Virtuaalimaailmojen skenaariot voivat olla offensiivisia tai defensiivisiä kyberharjoituksia, käyttöjärjestelmien ja palvelinratkaisujen asennusharjoituksia, tietoverkkojen konfigurointiharjoituksia tai vaikka kokonaisen datakeskuksen rakentaminen virtualisointikäyttöjärjestelmien asennuksineen ja sovelluskiihdyttimien ohjelmointeineen. Jos työ jää kesken, työskentelyä voi jatkaa kotona etäyhteyden avulla. Järjestelmä mahdollistaa myös virtuaalisen etäopetuksen lähes kaikissa tietoteknisissä laboratoriotöissä.

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksen opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Voit rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tutkimus- ja kehittämisopintoja on suoritettava kuitenkin 10 op.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

- tutkimus ja kehittäminen
- johtaminen ja yrittäjyys
- kansainväliset työympäristöt
- tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Vuoden 2020 syksyllä alkavan kyberturvallisuuskoulutuksen opiskelukieli on suomi. Koulutus alkaa joka toinen kerta suomenkielisenä ja joka toinen englanninkielisenä.

Opintojen toteutus

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta sekä itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Lähiopetuspäiviä on Xamkin Kotkan kampuksella keskimäärin kolme kuukaudessa torstaisin klo 17-20.

Opetus on suomenkielistä. Opetusmateriaalit ovat kuitenkin englanninkielisiä. Opintojaksoilla voi olla myös vierailevia ulkomaalaisia luennoitsijoita. Opinnäytetyö raportoidaan suomen kielellä. Opinnäytetyö ja osa oppimistehtävistä voidaan suunnitella kehittämään opiskelijan työpaikan toimintoja hyödyntäen näin sekä opintoja että työnantajaa.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta (BYOD - Bring Your Own Device).

TKI ja työelämäyhteistyö

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.Kyberturvallisuuskoulutus osallistuu aktiivisesti TKI-toimintaan, ja hankkeisiin osallistuneiden opiskelijoiden panos on merkittävä. Ainutlaatuinen virtuaalilaboratorio on sekä TKI- että opetuskäytössä. Xamk osallistuu Turun amk:n johtamaan KyberValiot-hankkeeseen (EAKR). KyberVALIOT keskittyy liiketoimintamahdollisuuksiin ja tuoteturvallisuutta vaarantaviin kyberturvallisuusuhkiin, joita digitalisaatio synnyttää. Lähtökohtina ovat EU-säädösvalmistelu, jolla pk-teollisuuden kyberturvallisuutta ja -luotettavuutta pyritään parantamaan ja varmistamaan, sekä yritysten ilmoittamat kyberturvallisuuden testaustarpeet. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vastaa hankkeessa VirtualLab-palvelun hyödyntämisestä IoT-laitteiden etätestaamisessa. Hanke on jo tähän mennessä työllistänyt kymmenen kyberturvallisuuden opiskelijaa alueella oleviin innovatiivisiin ja nopeasti kasvaviin kyberturvallisuusalan yrityksiin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

XAMK CyberLab oppimisympäristö on ainutlaatuinen Suomessa. Kotkan toimipisteessä sijaitsevassa oppimisympäristössä on kyberturvallisuuskoulutuksia palveleva CyberLab-konesali, joka toimii myös tärkeänä osana datakeskustekniikan opetusta. Tässä CyberLab-konesalissa toimii kyberturvallisuuskoulutuksen ydin eli VirtualLab on pilvipalvelu. Palvelun käyttämiseen tarvitset modernin HTML5-pohjaisen selaimen. Toiminnaltaan VirtualLab muistuttaa lähinnä IaaS- tai PaaS-pilvipalvelua.

XAMK VirtualLab on optimoitu TKI-, testaus-, opetus- ja pilotointikäyttöön. Tämä näkyy muun muassa siinä, että virtuaalikoneet käynnistyvät erittäin nopeasti. Virtuaalilaboratoriota käytetään laajasti sekä TKI-toiminnassa että kyberturvallisuuskoulutuksessa. Koulutuksessa virtuaalilaboratorio korvaa lähes kaikki aiemmin fyysisillä laitteilla tehdyt laboratoriotyöt. Yhdessä käyttäjän skenaariossa voi olla jopa 30 virtuaalikoneen virtuaalimaailma. Opiskelijalla voi olla yhtä aikaa jopa 10 skenaariota käytössään. Virtuaalilaboratorio on kovassa käytössä: järjestelmässä on usein yhtä aikaa yli 100 käyttäjää, lähes 300 aktiivista laboratoriotyötä, yli 3200 aktiivista virtuaalikonetta ja lähes 5000 virtuaalista kaapelia, mikä on ennätyksellistä. Palvelussa käytetty virtualisointialusta ei ole kaupallinen tuote vaan Xamkin toteuttama.

Kyberturvallisuus, ylempi amk
Tunnus
(KTKT24SY)
Kyberturvallisuus, ylempi amk
Tunnus
(KTKT23SY)
Kyberturvallisuus, ylempi amk
Tunnus
(KTKT22SY)
Kyberturvallisuus, yamk
Tunnus
(KTKT21SY)
Kyberturvallisuus, yamk
Tunnus
(KTKT20SY)

Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus CS00CU80-3008 Ryhmät KTKT23SY
Ajoitus 28.08.2023 - 15.11.2023 Toteutuksen tunnus BY00CW36-3015 Ryhmät KTKT23SY
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus CS00DO70-3005 Ryhmät KTKT23SY
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus CS00CU79-3009 Ryhmät KTKT23SY
Ajoitus 11.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus CS00EO20-3002 Ryhmät KTKT22SY
Ajoitus 30.09.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00FF08-3001 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 26.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus BY00CW36-3017 Ryhmät KTKT24SY
Ajoitus 26.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus CS00DO70-3006 Ryhmät KTKT24SY
Ajoitus 01.09.2024 - 14.12.2024 Toteutuksen tunnus CS00EO20-3003 Ryhmät KTKT23SY