CURRICULA > MASTER STUDIES > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS
Master's degree

Master's Degree Programme in Intelligent Information Systems
Master of Business Administration, 90 ECTS

tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Xamk - the students' university of applied sciences

Master’s degree programmes at Xamk are provided by Master School. Master School is a multidisciplinary, international and change-oriented learning and RDI environment. You can choose from a number of different learning paths to develop your expertise and skills and promote your career.

Graduates from Master School are experts in understanding and recognising changes in work environments. At Master School, you have the opportunity to study in multidisciplinary learning and development environments that are closely linked to work-related development and innovation.

You can flexibly choose courses from the selection offered by Xamk’s Master School.

Your teachers provide guidance and counselling, encouraging critical thinking, argumentation and generation and application of new knowledge.

Curriculum objectives

The general and programme-specific learning outcomes and the process of students’ professional growth and learning are specified in the curriculum of the university of applied sciences. The curriculum is based on the European Qualifications Framework (EQF) and National Qualifications Framework (NQF).

Level 7 corresponds to the knowledge and skills achieved by completing a Master’s degree. The curriculum is based on the needs and development of the world of work and the overall strategic choices of Xamk.

The competence-based curriculum consists of the programme’s learning outcomes, modules and courses. The objectives, contents, teachers, learning and teaching modes, arrangements, work required, timetables and evaluation methods for courses are specified in implementation plans.

The implementation plans provide the foundation for students’ personal study plans (‘HOPS’ in Finnish) and individual choices. In addition, they provide the basis for fruitful co-operation between students representing different fields of study.

Degree programme learning outcomes

Älykkäät tietojärjestelmät – koulutus antaa valmiuksia toimia sovelluskehitysprojekteissa, joissa kehitetään tekoälyä ja pelillisyyttä hyödyntäviä sovelluksia.

Koulutuksen ydinosaamisen kartta
• Pelillistämisosaaminen
o Tunnistat pelillistämisen kohteita toimintaympäristöissä.
o Osaat pelillistää erilaisia kohteita ja valita tarkoituksenmukaiset pelillistämisen menetelmät ja välineet.
• Tietämyksen hallinta
o Osaat hankkia ja jäsentää tietämystä sovelluksessa hyödynnettäväksi
o Ymmärrät älykkyyttä mallintavien data-analyysimenetelmien periaatteita
o Kykenet toimimaan asiantuntijana älykästä tietojärjestelmää toteuttavassa ryhmässä

Yhteinen osaamiskartta, YAMK
YAMK-tutkintojen osaamiskartta

• Oppimisen taidot
o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

• Eettinen osaaminen
o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

• Työyhteisöosaaminen
o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

• Innovaatio-osaaminen
o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
o osaa johtaa projekteja
o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

• Kansainvälistymisosaaminen
o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan (not translated)

Degree studies

Koulutuksen pedagogiset periaatteet
Koulutuksen pedagoginen lähtökohta on tutkivassa ja osallistava oppimisessa. Erityisesti painotetaan yhteisölliseen oppimiseen ja tiedon jakamiseen. Työyhteisöjä osallistetaan oppimiseen ja kehittymiseen. Oppimisessa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti verkkoympäristöjä.

Opiskelijan rooli
Opiskelijalta edellytetään vastuun ottamista omien opintojen suunnittelusta ja etenemisestä. Opiskelijavastaava, opiskelijapalveluneuvojat, opettajat ja muu henkilöstö tukevat opiskelijaa hänen opintoihinsa liittyvissä kysymyksissä.

Koulutuksen työelämäyhteydet ja TKI-integraatio
Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin. Opiskelijat voivat tuoda omia työelämän esimerkkitapauksia soveltuvin osin ratkottaviksi osaksi opiskelua. Myös alueen yhteistyöyritysten osaamista hyödynnetään opintojen toteutuksissa. Xamkin laajasta TKI-hanketoiminnasta voi löytyä sopivia toimeksiantoja opinnäytteiden tai muiden oppimistehtävien toimeksiannoiksi.

Monialaisuuden hyödyntäminen ja yhteisöllisyys
Työelämän ongelmien ratkaiseminen vaatii usein monialista osaamista. Master School –tarjonnan opinnot toteutetaan monialaisissa ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoita yhdistävissä ryhmissä, jolloin eri alojen kohtaamisia syntyy.

Opinnäytetyöprosessin eteneminen
Opinnäytetyö on ensisijaisesti omaan työpaikkaan ja työtehtäviin liittyvä tutkimuksellinen kehittämistehtävä. Tehtävä voi liittyä myös Xamkin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin.

Opinnäytetyössäsi osoitat kykyä tutkimustiedon soveltamiseen työelämän ongelmien määrittelyyn ja ratkaisemiseen. Osoitat valmiutta soveltaa hankkimiasi tietoja ja taitoja oman ammattialan ongelman ratkaisussa. Opinnäytetyöprosessi aloitetaan opintojen alkuvaiheessa.

Aihe täsmennetään opiskelijavastaavan kanssa ja opiskelijalle nimetään ohjaaja.

Opiskelija työstää opinnäytettä itsenäisesti ohjaajan tuella.

Valmis opinnäytetyö esitellään seminaarissa

Opinnäytetyöprosessista on Studentissa Xamkin yleisohjeistus prosessien etenemiseen ja kirjalliseen raporttiin. Koulutuskohtainen tarkempi kuvaus löytyy opiskelijoiden Moodle-alustalta. (not translated)

Assessment

Competence-based curricula require competence-based evaluation.

Your degree programme applies Xamk’s common evaluation criteria for Master’s programmes, from which course-specific evaluation criteria have been derived. Students receive grades for courses in accordance with the degree regulation. Course-specific evaluation criteria can be found in the course description.

The most important objective of evaluation is to inform students of the level of their knowledge and skills and help them to improve their skills. Various assessment methods are used for the evaluation of learning, including course- and module-specific evaluation by the teacher, peer evaluation and evaluation by the employer. In addition, students evaluate themselves. Self-evaluation is part of the process of professional growth which is promoted through guidance discussions between the group tutor and the student.

Student counseling

Study counselling is an important tool for achieving the goals of students by supporting students’ self-direction and commitment to their learning process. Counselling enhances collaboration between the partners involved in the learning process. With the help of counselling, students’ inner growth and development towards becoming professionals will be enhanced.

At the beginning of the studies, there will be an orientation day, which starts the drawn of personal study plan. Mentor teachers are responsible for that planning. Personal study plan supports students personal learning process and development in a goal-oriented and professional growth. The personal study plan will be updated second school year and later if necessary. There are also optional staff members at each unit, who are responsible for coordinating optional studies, personal study plans and international studies. Help is also available in social an health matters. Additional information can be obtained from mentor teachers, peer tutors and study secretaries.

The degree programme uses the Moodle learning environment, where you can find study material, study support, guidance and counselling. The Moodle learning environment is in Finnish.

Learning environments

Xamk offers excellent facilities to support your learning. A significant part of studies take place outside the classroom. Innovation and project environments (e.g. Xinno, Xentre, CampusIT and Logistiikkaverstas Logistics Workshop), different kinds of simulation environments and teaching restaurants, eLearning environments and working-life and RDI projects will facilitate your learning. You can also conduct your studies in two authentic local environments: in the forest and at sea.

Quality evaluation and development

Xamk values quality and the improvement of quality is integral part of the work of all staff and students. Xamk continuously improves the quality of teaching, guidance, learning environments and degree programmes.

The feedback collected on a regular basis from students, staff and stakeholders is very important for the quality improvement work. As a student, you have a central role in the continuous development of quality at Xamk. During your studies, you will be asked to answer a number of quality surveys. Course feedback, the entry and development surveys carried out during your

studies and the feedback collected at the graduation stage constitute part of our quality assurance system.

Staff and students process quality feedback together on various collaboration forums, deciding on new methods and discussing the effects of previous development measures. These forums provide an efficient channel for students to express their views on performance and planned measures. The figure below illustrates the path of course feedback.

Student Teacher Director of Education

COURSE FEEDBACK

RESPONSE TO FEEDBACK

SUMMARY

PERFORMANCE REVIEW
Our quality assurance system is based on the so-called circle of continuous development, or quality circle: Plan – Do – Check – Act. For more information about quality assessment and improvement, see the Student intranet.

Employment and career opportunities

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin. Koulutuksen suorittanut kykenee toimimaan sovelluskehitysprojekteissa, joissa kehitetään tekoälyä ja pelillisyyttä hyödyntäviä sovelluksia. (not translated)