CURRICULA > FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN INFORMATION TECHNOLOGY
Bachelor's degree, full-time studies

Degree Programme in Information Technology
Bachelor of Engineering, 240 ECTS

Insinööri (AMK), Bachelor of Engineering

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Xamk - the students' university of applied sciences

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteis-työssä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäiseen oppimisen kyky-jäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arki-päivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opin-noissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisäl-lyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvin-vointipalveluita kaikilla kampuksilla. (not translated)

Employment and career opportunities

The future Internet is open for all kinds of new inventions. With this high quality education you have all the steps needed to make your own inventions. Or you may start your work car-rier. Many IT students have found a job from some traditional industry as a server administra-tor or network specialist. The IoT is at the moment very promising field, which is suspected to change the business. Many graduated start their career as programmer.
After the graduation you are awarded the degree of Bachelor of Engineering. With this de-gree you are eligible to apply for Master's studies in various universities. You can also apply for higher degree of university of applied sciences. These studies require three years of work experience. Many of our foreign students have applied and continued their studies in universi-ties either in Information technology or Computer science study programs

Curriculum objectives

The content of the Information technology degree programme is designed during several years. In this programme we use an international web academia and other commonly used software. Teaching is based on a mixture of theoretical knowledge and practical skills, in which students can do their practices with real professional equipment and software. This degree programme has got plenty of positive feedback.
In these studies one needs concentration and group working skills. Practicing IT skills outside classroom exercises are important for employment. Most of the practices during courses are done in teams using network connections.

Degree programme learning outcomes

Information technology is nowadays very wide field of work. Our education gives a good background to proceed into personal working career towards different directions. Some will focus on networking, some will work as data center administrators and some as programmers. More and more can find the next job tasks in companies of completely different fields, for example as a network or server administrator. IoT is now getting very popular and it is ex-pected to be one of the biggest work duties for the next generation of IT professionals. Bil-lions of sensors and devices connected to the internet cannot survive without professional administrators or builders.
In our Information technology programme you will focus on couple of key themes. You will learn how the networks function and are managed, and how to build secure, Internet-connected wired or wireless local area networks. You also learn to maintain and upgrade server systems and understand how modern data center environments are built. The last part of your studies sums all these up and you will learn to build IoT systems and understand their meaning and possibilities in global business.
Information technology yields to Bachelor of Engineering degree, which content can be seen from the table: Moduulikuva
Beside the core competences of IT you may focus according to your own selections within the IT field. There are modules of Personal skills development and Professional projects and optional studies are the last parts of your studies which can be used to guide you more on your selected work carrier.
By the strategy of Xamk your curriculum includes also entrepreneur studies, language studies, Russian knowledge and digitalization knowledge.

Degree studies

This distant learning version of the Information Technology programme is for students who already have another engineering degree. The students are expected to already have the basic engineering knowledge, and there are only the special IT courses about 150-180 cu to com-plete. Your studies contain core competences and complementary competences, practical training and thesis work. Studies are grouped in modules of three courses of 5 cu each. The core competences are computer and server hardware, software, network, data security and IoT competences. The minimum amount of training is 30 cu. Part of the studies can be done at workplace by the accepted personal study plan.

During the first year you will focus on computer hardware and software. You also learn to build and maintain computer networks. You practice programming skills.
During the second year you will include servers and data security into networks and learn IoT essentials and project management skills, which you can then utilize in the last part of your studies in various projects. You will develop your professional programming skills.
During the third year based on your selections you focus on some specific area of IT. You do some working life projects before the final Thesis project. By writing the thesis you demon-strate that you have learnt the principles of engineering, you have the research oriented work-ing skills, and you have the abilities to seek more information to create new knowledge. You can have your practical training in some suitable time during your studies which are 2 months or longer periods at a time.

Assessment

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on ole-massa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmotta-maan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä. (not translated)

Student counseling

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opis-kelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätök-siä omissa opinnoissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa oh-jauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäy-tetyötä ja kansainvälistä opiskelua.
Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokas-ta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.
Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.
Opiskeluasi tukee Ammatillinen kasvu–moduuli, joka ajoittuu koko opintojen ajalle. Moduulin opintojaksoilla pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoit-teellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.
Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoi-ta, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.
Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiske-luterveydenhuolto.
XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö. (not translated)

Learning environments

Intensive collaboration with working- life is essential part of every degree programme. The connection between the studies and work is possible on different levels and ways. Beside the traditional practical training and thesis, you can do different kinds of projects linked to work-ing life. These projects are possible to conduct with the study colleagues of your own study field or from other study fields. Several research, development and innovation projects offer you possibilities to connect your studies and tasks offered by working life. You can also uti-lize your own workplace in your studies, if it is from your study field.

Xamk offers excellent and versatile environments for your learning. Much of your learning happens outside the classrooms. Your learning environment can be some innovation or project environment like Xinno or CampusIT. The networking exercises are partly done by simula-tion, but also as practical experiments here at school with real devices. Some weekends or late evenings can be used for these exercises. Your studies are often done in small teams so you can practice your discussion and communication skills also through the network.

Practical training and thesis work are done in companies and you can find a company which interest you most. During your training time you can deepen your knowledge. You can do your training and thesis also abroad from Finland.

International perspective

Students studying Xamk have good internationalization opportunities. Students have a possi-bility to study abroad in a partner institution or do a practical training in a company/ organiza-tion or have them both. The length of the student exchange is often one academic period, during the second or third year of the studies depending on the degree programme. The aim of the student exchange is to improve students’ abilities to work in ever increasing interna-tional working life and to find employment after graduation. Student exchange is essential to the activities of a high-quality educational institution, promoting the students’ professional growth and expertise. Alongside interesting courses, spending time abroad also provides new experiences, helps make new friends, improves language skills and increases confidence. Xamk has a wide network of international partners. There are over 300 partners in about 40 countries. It is possible to apply for student exchange in every degree programme.
Studying in Information Technology degree programme gives you a good start to join ex-change studies in our partner universities. You may select your studies and they are accepted as part of your degree. You may also have your practical training abroad of Finland. You may take one at least three month long or the whole 30 cu long contract.
In the strategy of Xamk, expertise in Russian affairs is a profile factor. Russia-related matters are taught both as part of the core competencies and also in supplementary competencies, in which you can choose Russia-path studies.

Quality evaluation and development

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.
Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, hen-kilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatuky-selyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen ke-hittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toi-minnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen pol-kua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista (not translated)

individual learning paths

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Osallistut lähiopetukseen lukujärjestyksen mukaan. Tavoitteesi on valmistuminen opetussuunnitelman mukaisesti neljässä vuodessa. Opetus koostuu teoriaopinnoista, harjoitustöistä ja laboratoriotyöskentelystä. Materiaali on usein verkossa ja kotona teet annetut tehtävät. Jos valitset erikoistumisalaksesi peliohjelmoinnin, sisältyy koulutukseesi paljon työelämälähtöisiä projekteja. Tietoverkkojen kyberturvallisuuden opinnoissa tehdään paljon laboratoriotöitä. Ensimmäisellä vuosikurssilla laboratoriotyöt tehdään oikeilla laitteilla mutta myöhemmillä vuosikursseilla virtuaalilaboratoriossa. Opiskelu edellyttää kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan ja itseohjautuvuutta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä

Jos haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista suorittamalla opintoja ylempien vuosikurssien opetustarjonnasta. Voit myös suorittaa XAMKin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja esim. ammattikorkeakoulun yhteisestä kesäportaalista. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii sinulle, jos olet itseohjautuva, päämäärätietoinen ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevä. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinun tulee kääntyä opiskelijavastaavasi puoleen.


Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä

Tämä väylä on tarkoitettu sinulle, joka olet jo töissä alan yrityksessä tai organisaatiossa. Väylä vaatii yhteistyötä työnantajan kanssa. Soveltuva osa opinnoista on mahdollista suorittaa työhön integroituna, jolloin osaaminen osoitetaan näyttöinä. Ohjelmointitaitoa voidaan joissakin tapauksissa osoittaa ohjelmilla, joita olet tehnyt työpaikalla. Tietoverkkojen kyberturvallisuuden osalta suuri osa laboratoriotöistä voidaan tehdä etänä, mikä helpottaa integroitumista työssäkäyntiin. Työssäkäyntiin integroitujen opintojen suunnittelu tapahtuu yhdessä opiskelijavastaavasi kanssa. (not translated)