OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINNAN JOHTAMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

tradenomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä.

Tutkintosi täydentävän osaamisen voit joustavasti rakentaa Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Työllistyminen ja urapolku

Tradenomi (ylempi AMK) –tutkinnon suoritettuasi voit toimia erilaisissa liiketoiminnan johto- ja asiantuntijatehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, esimiehenä tai yrittäjänä. Monille opiskelijoille ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä olevia aikuisia ja koulutus on työelämälähtöistä.

Oman työn ja organisaation kehittäminen kytketään opintoihin heti alusta alkaen. Oppimiseen liittyvät tehtävät ovat käytännön työelämän ongelmista lähteviä. Koulutuksessa rakennetaan tietopohjaa, jonka voi yhdistää käytännön kokemukseen ja jota sovellat kehittämistehtävissä. Monialaisissa opiskelijaryhmissä oma näkökulma laajenee.

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin.

Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista.

Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen -koulutus antaa valmiuksia pk-yrityksen liiketoiminnan jatkuvaan uudistamiseen.

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op).

Koulutus johtaa liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, tradenomi (ylempi AMK). Opinnot kestävät 1,5 - 2 vuotta ja ne voidaan suorittaa työn ohella. Tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.

Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttää tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen.

Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 60 op (90 op laajuinen tutkinto). Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.

Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan.

Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 op (90 op laajuinen tutkinto).

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen -koulutuksen opetussuunnitelma koostuu

* 30 op liiketoimintaosaamisen ydinopinnoista

* 30 op täydentävän osaamisen opinnoista

* 30 op laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävä).

Täydentävän osaamisen voit valita HOPSisi mukaisesti seuraavasti:

1) Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista

2) Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot

3) Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot

Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin. Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä, mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.

Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimuksellinen kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja niiden suunnittelusta vastaa yliopettaja Heli Aaltonen.

Ydinosaamista täydentävät opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksille. Niiden suunnittelusta vastaa Xamkin Master School -tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa. Tiimin kokoonpano ja vastuuhenkilöt löytyvät Studentista.

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen -koulutus antaa valmiuksia pk-yrityksen liiketoiminnan jatkuvaan uudistamiseen.

Toimintaympäristöosaaminen

* Tunnistat ja osaat arvioida liiketoiminnan mahdollisuuksia omassa yrityksessäsi ja tunnistat ja ymmärrät millaisia liiketoimintamalleja voidaan kehittää digitaalisuutta hyödyntäen

* Tunnistat ja ymmärrät miten yrityksen liiketoiminta, prosessit ja tietovirrat voidaan integroida osaksi arvontuottamisverkostoa

* Osaat hankkia ja analysoida asiakas- ja markkinatietoa, ennakoida ja tehdä päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi

* Osaat ennakoida ja arvioida liiketoimintaa ja liiketoiminnan kehittämistä talouden johtamisen näkökulmasta

Kehittämisosaaminen

* Osaat valita ja soveltaa tiedonhankinnan menetelmiä, jotka tuottavat liiketoimintasi johtamisen ja kehittämisen kannalta oleellista tietoa

* Osaat analysoida yrityksesi tai organisaatiosi nykytilaa ja tunnistat kehittämiskohteita

* Osaat suunnitella, johtaa ja toteuttaa kehittämishankkeita ja toimia erilaisissa kehittämisryhmissä

Johtamisosaaminen

* Osaat toimia ja tehdä päätöksiä yrityksessä tai organisaatiossa sekä strategisella että operatiivisella tasolla

* Osaat toimia esimiehenä ja alaisena

Yhteinen osaamiskartta, YAMK

YAMK-tutkintojen osaamiskartta

* Oppimisen taidot

o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan

o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

* Eettinen osaaminen

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista

o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä

o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat

o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä

o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista

o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

* Työyhteisöosaaminen

o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia

o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta

o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään

o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia

o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä

o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

* Innovaatio-osaaminen

o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista

o osaa johtaa projekteja

o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä

o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

* Kansainvälistymisosaaminen

o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä

o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä

o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Opiskelijan rooli

Opiskelijalta edellytetään vastuuta omien opintojen suunnittelusta ja etenemisestä. Xamk, opettajat ja hallintopalvelut tukevat opiskelijaa hänen opiskeluunsa liittyvissä kysymyksissä.

Tavoitteena on kriittinen, ymmärtävä ja syvällinen asioiden osaaminen ja taito käyttää opittua työelämässä.

Koulutuksen pedagogiset periaatteet

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen –koulutuksessa pedagogiikka perustuu tutkivaan oppimiseen, innovaatiopedagogiikkaan ja osallistaviin oppimisympäristöihin.

Tutkivaan oppimiseen liittyy esimerkiksi omien ennakkokäsitysten tunnistaminen ja ristiriitojen huomaaminen uuden tiedon ja ennakkokäsitysten välillä, tiedonhankintaan perustuva uuden tiedon luominen ja yhteisöllinen oppiminen ja tiedon jakaminen.

Innovaatiopedagogiikka toteutuu esimerkiksi monialaisissa kehittämisprojekteissa. Osallistaviin oppimisympäristöihin kuuluvat esimerkiksi sosiaalisen median ja verkkoympäristön käyttö ja työyhteisöjen osallistaminen kehittämistyöhön.

Monialaisuuden hyödyntäminen ja yhteisöllisyys

Työelämän ongelmien ratkaiseminen vaatii monialaista osaamista. Master Schoolin täydentävät opinnot toteutetaan eri alojen yamk-opiskelijoita yhdistävissä ryhmissä. Näin eri alojen kohtaamisissa syntyy uutta osaamista ja parhaimmillaan innovaatioita. Myös TKI-hankkeissa yhdistetään monialaista osaamista.

Master Schoolissa oppiminen on sekä yhteisöllinen että yksilöllinen prosessi. Opiskelijan kasvutarpeisiin vastataan sekä yhteisöllisillä oppimisen prosesseilla että myös yksilöllisillä suoritusmahdollisuuksilla.

Koulutuksen TKI-integraatio ja työelämäyhteydet

Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa. Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin, ja pääset hyödyntämään ja soveltamaan myös aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa.

Käytännössä TKI-hankkeita voidaan tuoda osaksi opintojaksojen sisältöjä tai niistä voidaan tuottaa laajempia opinnäytetöiden tai pienimuotoisten opiskelijaprojektien toimeksiantoja.

Opinnäytetyöprosessin eteneminen

Opinnäytetyön tarkoituksena on työelämän muutosten edistäminen. Opinnäytetyöllä pitää olla aina toimeksiantaja, jonka kanssa tehdään sopimus ja nimetään työelämäohjaaja. Toimeksiantaja on useimmiten opiskelijan oma työyhteisö. Lisäksi aiheita tulee toimeksiantoina yrityksistä, organisaatioilta ja Xamkin TKI-projekteista. Xamkin opinnäytetöillä on yhteiset arviointikriteerit.

* Työ käynnistetään jo opintoihin hakeutumisen vaiheessa. Aiheesta keskustellaan valintakoehaastattelussa ja yhtenä valintakoetehtävänä on alustavan suunnitelman laatiminen.

* Opintojen orientaatiopäivillä käydään läpi opinnäytetyön prosessi. Opinnäytetyön käynnistämistä varten on Student-intranetissä koulutuksen omia ohjeita: lyhyitä videoluentoja ja kirjallisia ohjeita.

* Ohjeisiin perehtymisen jälkeen opiskelija käy aihekeskustelun koulutusvastaavan kanssa ja laatii alustavan suunnitelman.

* Suunnitelman hyväksymisen jälkeen opinnäytetyölle nimetään opettajaohjaaja, ja suunnitelma esitellään seminaarissa.

* Opiskelija vie kehittämishanketta eteenpäin itsenäisesti ja ohjaajan tuella

* Valmis opinnäytetyö käy kielentarkastuksessa ja esitellään seminaarissa.

* Prosessin loppuvaiheisiin kuuluvat myös kypsyysnäyte, opponointi, itsearviointi ja työelämäohjaajan lausunto. Valmiit työt julkaistaan.

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.

Koulutusohjelmassa on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä.

Opintojen ohjaus

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen –koulutuksessa ohjaus alkaa jo opintoihin hakeutumisvaiheessa.

* Valintakokeeseen liittyvän haastattelun yhteydessä hakijoiden kanssa keskustellaan osaamistavoitteista. Valintakoetehtävät liittyvät suoraan koulutuksen tuottamaan

osaamiseen. Valintakoetilaisuuden yhteydessä hakijoille kerrotaan myös polkuopintojen mahdollisuuksista.

* Ennen opintojen aloitusta opiskelija saa tiedot opintojaksoista ja ohjeet, joiden avulla voi aloittaa opintojen suunnittelun.

* Koulutus alkaa orientaatiopäivillä, joiden aikana tutustutaan mm. opintojaksojen sisältöihin, oppimista tukeviin järjestelmiin ja käynnistetään opinnäytetyön prosessi.

* Koulutuksen alussa on myös Master School –opiskelijoiden yhteinen tilaisuus, jossa opiskelijat saavat tietoa muiden yamk-koulutusten ydinopinnoista.

* Alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Opiskelijalla on mahdollisuus edistää urapolkuaan omilla valinnoillaan.

* Opinto-ohjaukseen liittyvissä asioissa auttavat opiskelijavastaava, koulutusvastaava ja opintosihteeri. Lisäksi opettajat ohjaavat tarvittaessa omien opintojaksojensa puitteissa.

* Kaikkien opintojaksojen tavoitteista, sisällöistä, arvioinnista ja toteutuksesta on yksityiskohtaista tietoa Peppi-järjestelmästä.

* Opinnäytetyön käynnistämistä varten on Student-intranetissä koulutuksen omia ohjeita: lyhyitä videoluentoja ja kirjallisia ohjeita. Lisäksi Studentissa on yleisiä ohjeita.

* Opintojen ja opinnäytetyön valmistumisvaiheen toimenpiteisiin ja seminaareihin on koulutuksen omat ohjeistukset Moodlessa. Lisäksi Studentissa on yleisiä ohjeita.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä.

Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.