OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > MERENKULUN HALLINNON KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Merenkulun hallinnon koulutus (ylempi amk)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Työllistyminen ja urapolku

Merenkulun YAMK -tutkinnon suorittaneet pätevöityvät monipuolisiin johtotehtäviin ja saavat lisävalmiuksia toimia itsenäisissä kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.
Merenkulun YAMK –tutkinnon suoritettuasi voit toimia erilaisissa merenkulkualan tai muun organisaation johto- ja asiantuntijatehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, esimiehenä tai yrittäjänä. Tutkinto antaa muodollisen pätevyyden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin.
Opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä olevia aikuisia ja koulutus on työelämälähtöistä. Oman työn ja organisaation kehittäminen kytketään opintoihin heti alusta alkaen. Oppimiseen liittyvät tehtävät ovat käytännön merenkulun ongelmista lähteviä.

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista. Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Koulutuksen tavoitteena on vastata kasvavaan pätevän ja koulutetun johtaja-aineksen tarpeeseen sekä aluksilla että maaorganisaatioissa. Koulutus tuottaa opiskelijalle syventävää osaamista johtamisen eri osa-alueista (strateginen, osaaminen ja talous). Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia toimia merenkulkualan elinkeinon ja hallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä tulevaisuuden tarpeita vastaavasti.

Jatkuva muutos meriliikenteen ja merikuljetusten sekä alan hallinnon piirissä edellyttää kykyä johtaa organisaatioita sekä ihmisten että strategisten tavoitteiden näkökulmasta toimialan kilpailutilanne, vaatimukset ja ympäristö huomioiden.

Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.
Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan myös täydentävää osaamista (tutkinnon ydinosaamista joko syventävää tai laajentavaa osaamista). Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 60 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 50 opintopistettä. Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.
Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista. Täydentävän osaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 30 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä.
Koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen tutkintokohtaisista ydinosaamisen opinnoista, 30 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävästä).
Täydentävän osaamisen voit valita hopsisi mukaisesti seuraavasti:
1) Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista
2) Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot
3) Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot
Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin. Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.
Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimus- tai kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Koulutus perustuu merenkulun liiketoimintaympäristön ja kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön tuntemiseen sekä niiden asettamiin rajoituksiin.
Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.
Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja niiden suunnittelusta vastaa kunkin koulutuksen vastuuhenkilöt – merenkulun koulutusvastaava yhdessä yliopettajan kanssa.
Ydinosaamista täydentävät opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksille. Niiden suunnittelusta vastaa Xamkin Master School tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa. Tiimin kokoonpano ja vastuuhenkilöt löytyvät Studentista.

Merenkulun hallinnon (YAMK) -koulutus tuottaa opiskelijalle valmiudet toimia paremmin merenkulun kansainvälisessä toimintaympäristössä ja antaa perusteet organisaatioiden johtamiselle niin henkilö kuin strategiatasolla. Keskeisenä ohjaavana elementtinä on kyky johtaa projektiluontoista toimintaa, hyödyntää asiantuntijuutta organisaatioiden eri sektoreilla. Keskeisimpinä ohjaavina tekijöinä ovat strategia, osaaminen ja talous.
Merenkulun johtamisen koulutus parantaa valmiuksia toimintaympäristön kehittämiseen ja jatkuvaan uudistamiseen laajalti koko meriklusterin piirissä. Keskeisiä osaamisalueita ovat mm:
Merenkulun toimintaympäristöosaaminen
- Tunnistat merenkulun toimintaympäristön ja sidosryhmien toiminnan.
- Osaat arvioida liiketoiminnan mahdollisuuksia ja rajoitteita niin omassa organisaatiossasi kuin kilpailuympäristössä.
- Osaat hankkia ja analysoida yrityksen tilaa ja tulevaisuutta koskevaa tietoa ja tehdä päätöksiä.
- Osaat ennakoida ja arvioida liiketoimintaa ja liiketoiminnan kehittämistä talouden johtamisen näkökulmasta.
Projekti- ja kehittämisosaaminen
- Hallitset projektijohtamisen menetelmiä ja osaat suunnitella toteutuksia projektilähtöisesti resursseja hyödyntäen.
- Osaat analysoida yrityksesi tai organisaatiosi nykytilaa ja tunnistat kehittämiskohteita.
- Osaat suunnitella, johtaa ja toteuttaa kehittämishankkeita ja toimia erilaisissa kehittämisryhmissä.
Johtamisosaaminen
- Osaat toimia ja tehdä päätöksiä yrityksessä tai organisaatiossa sekä strategisella että operatiivisella tasolla.
- Osaat toimia esimiehenä ja alaisena.

YAMK-tutkintojen osaamiskartta
• Oppimisen taidot
o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta
• Eettinen osaaminen
o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen
• Työyhteisöosaaminen
o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä
• Innovaatio-osaaminen
o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
o osaa johtaa projekteja
o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
• Kansainvälistymisosaaminen
o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan teoreettisen lähestymistavan ohella työelämälähtöisesti. Projektityöt ja harjoitukset pyritään sitomaan oman työyhteisön kehittämiseen ja käytännönläheiseen lähestymistapaan. Kokemuksellisuuden hyödyntäminen ja yhdistäminen teoreettiseen viitekehykseen on keskipisteessä koko opintoprosessin ajan.
Tutkimuksellisuus ja ongelmanratkaisu ohjaavat opinnäytetyöprosessia, jonka tavoitteena on tuottaa tutkittua ja analyyttista tietoa tutkittavasta aihealueesta.
Opinnäytetyöprosessin eteneminen
Opinnäytetyön tarkoituksena on työelämälähtöisten projektien toteuttaminen edistäminen. Opinnäytetyöllä pitää olla aina toimeksiantaja, jonka kanssa tehdään sopimus ja nimetään työelämäohjaaja. Toimeksiantaja on useimmiten opiskelijan oma työyhteisö. Lisäksi aiheita tulee toimeksiantoina yrityksistä, organisaatioilta ja Xamkin TKI-projekteista. Xamkin opinnäytetöillä on yhteiset arviointikriteerit.
- Työ käynnistetään jo opintoihin hakeutumisen vaiheessa. Aiheesta keskustellaan valintakoehaastattelussa ja yhtenä valintakoetehtävänä on alustavan suunnitelman laatiminen.
- Opintojen orientaatiopäivillä käydään läpi opinnäytetyön prosessi. Opinnäytetyön käynnistämistä varten on Student-intranetissä koulutuksen omia ohjeita: lyhyitä videoluentoja ja kirjallisia ohjeita.
- Ohjeisiin perehtymisen jälkeen opiskelija käy aihekeskustelun koulutusvastaavan kanssa ja laatii alustavan suunnitelman.
- Suunnitelman hyväksymisen jälkeen opinnäytetyölle nimetään opettajaohjaaja, ja suunnitelma esitellään seminaarissa.
- Opiskelija vie kehittämishanketta eteenpäin itsenäisesti ja ohjaajan tuella
- Valmis opinnäytetyö käy kielentarkastuksessa ja esitellään seminaarissa.
- Prosessin loppuvaiheisiin kuuluvat myös kypsyysnäyte, opponointi, itsearviointi ja työelämäohjaajan lausunto. Valmiit työt julkaistaan.

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.
Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.
Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Merenkulun hallinto (YAMK) –koulutuksessa ohjaus alkaa jo opintoihin hakeutumisvaiheessa. Valintakokeeseen liittyvän haastattelun yhteydessä hakijoiden kanssa keskustellaan osaamistavoitteista. Valintakoetehtävät liittyvät suoraan koulutuksen tuottamaan osaamiseen. Valintakoetilaisuuden yhteydessä hakijoille kerrotaan myös polkuopintojen mahdollisuuksista.

Ennen opintojen aloitusta opiskelija saa tiedot opintojaksoista ja ohjeet, joiden avulla voi aloittaa opintojen suunnittelun. Koulutus alkaa orientaatiopäivillä, joiden aikana tutustutaan mm. opintojaksojen sisältöihin, oppimista tukeviin järjestelmiin ja käynnistetään opinnäytetyön prosessi. Koulutuksen alussa on myös Master School –opiskelijoiden yhteinen tilaisuus, jossa opiskelijat saavat tietoa muiden yamk-koulutusten ydinopinnoista.

Alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Opiskelijalla on mahdollisuus edistää urapolkuaan omilla valinnoillaan. Opinto-ohjaukseen liittyvissä asioissa auttavat opiskelijavastaava, koulutusvastaava ja opintosihteeri. Lisäksi opettajat ohjaavat tarvittaessa omien opintojaksojensa puitteissa.

Kaikkien opintojaksojen tavoitteista, sisällöistä, arvioinnista ja toteutuksesta on yksityiskohtaista tietoa Peppi-järjestelmästä. Opinnäytetyön käynnistämistä varten on Student-intranetissä koulutuksen omia ohjeita: lyhyitä videoluentoja ja kirjallisia ohjeita. Lisäksi Studentissa on yleisiä ohjeita. Opintojen ja opinnäytetyön valmistumisvaiheen toimenpiteisiin ja seminaareihin on koulutuksen omat ohjeistukset Moodlessa. Lisäksi Studentissa on yleisiä ohjeita.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatia, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.
Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.