OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Järjestö- ja nuorisotyön koulutus (ylempi amk)
, 90 op

yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Työllistyminen ja urapolku

Yhteisöpedagogi ylemmän koulutuksen hankkineet opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä koulutusalan tai lähialojen tehtävissä. Yhteisöpedagogikoulutuksesta Humanistisessa ammattikorkeakoulussa tehdyn selvityksen (Väisänen & Määttä 2016) mukaan 85 % koulutuksesta valmistuneista sijoittuu alan johto ja asiantuntijatehtäviin. Työllistymistilanne oli niin ikään hyvä työllistymisasteen ollessa 97 % puolen vuoden jälkeen valmistumisesta. Havainnot ovat pienen ammattialan sisällä samankaltaisia myös Xamkin tarjoamasta koulutuksesta. Tilanne on jopa keskimääräistä parempi, sillä ylemmistä koulutuksista valmistuneista tehdyn selvityksen mukaan välittömästi tutkinnon suorittamisen jälkeen noin puolet jatkaa työskentelyä samoissa tai vastaavan laisissa tehtävissä, puolet taas siirtyvät uusiin tai haastavimpiin tehtäviin (Ojala & Ahola 2009; Rantanen, Isopahkala-Bouret & Järveläinen 2010). Pääasiassa kyse on tällöin esimiestehtävistä, joten ylempi tutkinto näyttää selkeästi tukevan edistymistä urapolulla.

Koulutusohjelmassa opiskelevien työkenttä on sinänsä samankaltainen perustutkinnon tehneiden yhteisöpedagogien kanssa, vaikkakin tehtävien luonteessa ja vastuualueissa onkin eroja. Ylemmästä tutkinnosta valmistuneet yhteisöpedagogit työskentelevät Väisäsen ja Määtän (2016) kartoituksen mukaan useimmiten

* Organisaation tai projektin johtaminen tai esimiestehtävät (järjestö-, kunta- tai valtiosektorilla)

* Kehittämis- ja asiantuntijatyö

* Opetustehtävät

* Nuorten ohjaus ja toiminnan kehittäminen

* Ohjaustyö oppilaitoksissa

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista. Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Yhteisöpedagogin ylemmän koulutuksen tavoitteena on tuottaa osaaminen toimia nuorisokasvatuksen ja nuorten elinolojen erilaisissa asiantuntijatehtävissä sekä kehittä ja johtaa alaa paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Koulutus laajentaa osaamista nuorisokasvatuksen ja sen pedagogiikan, nuorisopolitiikan, johtamisen sekä tutkimuksen ja kehittämisen kysymyksissä. Koulutus tuottaa osaamista työelämässä vaadittavaan entistä moninaisempaan ja teoreettisesti laajempiin osaamisvaateisiin.

Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.

Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan myös täydentävää osaamista (tutkinnon ydinosaamista joko syventävää tai laajentavaa osaamista). Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 60 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 50 opintopistettä. Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.

Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista. Täydentävän osaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 30 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä.

Koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen tutkintokohtaisista ydinosaamisen opinnoista, 30 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävästä).

Täydentävän osaamisen voit valita hopsisi mukaisesti seuraavasti:

1) Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista

2) Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot

3) Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot

Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin. Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.

Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimus- tai kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja niiden suunnittelusta vastaa kunkin koulutuksen vastuuhenkilöt. Yhteisöpedagogi ylemmän tutkinnon koulutuksen opetussuunnitelman vastuuhenkilö on yliopettaja Pekka Penttinen. Koulutuksen ja opintojaksojen suunnitteluun ovat osallistuneet koulutuksen opettajat asiantuntijuutensa ja opetusalueensa mukaisesti.

Ydinosaamista täydentävät opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksille. Niiden suunnittelusta vastaa Xamkin Master School tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa. Tiimin kokoonpano ja vastuuhenkilöt löytyvät Studentista.

Yhteisöpedagogi ylemmän koulutuksen osaamiskartta

* Toimintaympäristöosaaminen

o Tunnistat ja ymmärrät nuorisokasvatuksen, nuorisotyön sekä järjestötoiminnan lainsäädännölliseen, taloudelliseen, sosiaaliseen, teknologiseen ja ympäristölliseen toimintaympäristöön vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset tekijät sekä niiden aiheuttamat muutokset omassa työssäsi ja työelämässä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

o Osaat hyödyntää muiden alojen osaamista ymmärtääksesi eri alojen yhteisiä haasteita ja vastataksesi niihin järjestö- ja nuorisotyön näkökulmasta.

o Osaat ennakoida järjestötoiminnan, nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa kehittämistarpeita omassa työssäsi ja omalla ammattialallasi.

o Osaat viestiä ja vaikuttaa järjestötoiminnan, nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön verkostoissa ja uudistaa toimialan vakiintuneita käsityksiä nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

* Kehittämisosaaminen

o Osaat havainnoida, kuvata ja arvioida nuorisokasvatusta, nuorisotyötä sekä järjestötoimintaa nykytilan kehittämistä palvelevalla tavalla.

o Tunnet laaja-alaisesti nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvät käsitteet ja tietolähteet sekä osaat tarkastella niitä kriittisesti ja asiantuntevasti.

o Osaat soveltaa nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön uusinta tietoa ja erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen menetelmiä opinnäyteprosessissa, henkilökohtaisen osaamisesi sekä työelämän ja ammattialan toimintojen tutkimuksellisessa kehittämisessä.

o Osaat työskennellä innovatiivisesti monialaisissa kehittämistiimeissä ja kehittämisprosesseissa.

* Johtamisosaaminen

o Tunnet laaja-alaisesti nuorisokasvatuksen, nuorisotyön sekä järjestötoiminnan johtamiseen liittyvät käsitteet ja tietolähteet sekä osaat tarkastella niitä kriittisesti ja asiantuntevasti työelämässä.

o Osaat johtaa kehittämishankkeita ja työskennellä esimiestehtävissä monialaisissa työyhteisöissä.

Yhteinen osaamiskartta, YAMK

YAMK-tutkintojen osaamiskartta

* Oppimisen taidot

o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan

o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

* Eettinen osaaminen

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista

o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä

o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat

o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä

o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista

o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

* Työyhteisöosaaminen

o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia

o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta

o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään

o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia

o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä

o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

* Innovaatio-osaaminen

o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista

o osaa johtaa projekteja

o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä

o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

* Kansainvälistymisosaaminen

o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä

o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä

o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisena, joka sisältää itsenäistä työskentelyä oppisisältöjen ja oppimistehtävien parissa, verkko-oppimisympäristössä työskentelyä yksin tai ryhmässä, itsenäisesti ja ryhmässä opiskelua lähiopetuspäiviä. Lähiopetuspäiviä on noin kolme päivää kuukaudessa. Ammattialan ydinosaamisen opintojaksot on sijoitettu peräkkäisille päiville. Täydentävän osaamisen opinnot saattavat poiketa tästä rytmityksestä.

Ydinosaamisen opinnot on mahdollista suorittaa lähiopetuksena kolmen lukukauden aikana. Opintojaksoilla on pääsääntöisesti tarjolla vaihtoehtoisia suoritusvaihtoehtoja, mikä mahdollistaa opintojen joustavan suunnittelun ja suorittamisen. Täydentäviä opintoja opiskelija voi suorittaa ensimmäisestä lukukaudesta alkaen. Opintojaksot toteutetaan joko kokonaan verkko-opintoina, osin verkossa ja kokonaan lähiopetuksena.

Koulutuksen pedagogiset periaatteet

Yhteisöpedagogi ylemmän koulutuksen pedagogiikkaa ohjaavina periaatteina ovat opiskelijalähtöisyys, työelämälähtöisyys, monialainen oppiminen ja yhteisöllisen osaamisen kehittyminen. Periaatteet toteutuvat kytkemällä kytkeä opintojaksot opiskelijoiden henkilökohtaisiin, ammatillisiin sekä työelämästä nouseviin kehittymistarpeisiin osaamistavoitteiden ja suoritustapojen avulla. Täydentävän osaamisen opintojaksot toetuttavat poikkeuksetta monialaisen ja yhteisöllisen oppimisen käytäntöjä. Opetusmenetelmien valintaa ohjaa lisäksi tutkivan oppimisen mahdollisuuksien hyödyntäminen, monialaisten oppimisympäristöjen innovatiivisen ilmapiirin hyödyntäminen ja opetuksen sitominen osallistaviin oppimisympäristöihin.

Opiskelijalähtöisyys ja opiskelijan rooli

Oppiminen on aktiivista toimintaa, jossa lähtökohtana ovat aikaisemmin hankittu osaaminen ja aiemmat kokemukset. Tavoitteena on kriittinen, ymmärtävä ja syvällinen asioiden osaaminen ja taito käyttää oppimaasi työelämässä. Jokaisella on viime kädessä vastuu omasta oppimisestaan. Sinua kannustetaan tavoitteelliseen oppimiseen, omatoimisuuteen, osallistumiseen,

opiskelutaitojen kehittämiseen sekä tutkivaan ja kehittävään työotteeseen. Työelämäläheiset oppimisympäristöt tukevat alasi ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen omaksumista.

Oppiminen on luonteeltaan yhteisöllistä: se tapahtuu yhteisön toimintaan osallistumalla ja se tähtää yksilön oppimisen ohella koko yhteisön oppimiseen. Master Schoolin täydentävän osaamisen tarjonnan opintojaksot tarjoavat mahdollisuuden monialaiseen ja tutkintorajat ylittävään yhteisölliseen oppimiseen. Oppimisessa oma työyhteisö tai työelämäkumppani on tärkeä osa oppimisympäristöä. Oppimisyhteisö ja -ympäristö tukevat itseohjautuvuutesi ja yhteistoiminnallisuutesi kehittymistä.

Opinnäytetyöprosessin eteneminen

Koulutuksessa opinnäyteprosessi käynnistyy perehtymällä tutkimista, tutkimuksellisesta kehittämistä tai kehittämistoimenpiteitä vaativaan ilmiöön. Tällainen ilmiö on mahdollista kiinnittää oman työelämän tai työelämäkumppanin tarpeisiin. Opinnäyte on mahdollista tehdä myös Tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa toteutettavaan TKI-toimintaan liittyvänä.

Opinnäyteprosessin alussa luonnostellaan opinnäytettä koskevat ideapaperit opinnäytteen käsittelemästä ilmiöstä ja sen kontekstista. Ideapapereista saatujen palautteiden pohjalta laaditaan toteutussuunnitelma opinnäytteestä, joka esitellään opinnäyteseminaarissa (Suunnitelmaseminaari). Opinnäytteen toteutuksen edetessä esitellään opinnäytteen edistymistä seuraavassa seminaarissa (Toteutusseminaari). Opinnäytteen tulosten valmistuessa esitellään niitä esitysseminaarissa.

Opinnäyteseminaareihin kuuluvat kolme seminaaria on suunniteltu etenemään tiiviimmillään kolmessa lukukaudessa, mutta seminaarityöskentelyn voi ajoittaa myös pidemmälle aikavälille. Opinnäyteprosessin voi aloittaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opintojen eri vaiheissa.

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.

Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen yleisenä tavoitteena on tukea opiskelijan omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista ja urapolun rakentumista opintopolun eri vaiheissa. Opintojen ohjauksen avulla tuetaan henkilökohtaista kasvua ja ammatillista kehittymistäsi tavoitteena itsenäinen, joustava, fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiva ammatti-ihminen.

Koulutuksessa jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty ohjaava opettaja (ryhmäohjaaja). Koulutuksessa toteutetaan Xamkin yhteisiä ohjausprosessin periaatteita, joiden tavoitteina on tukea henkilökohtaista oppimisprosessiasi siten, että osaat rakentaa opiskelusi tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka johtaa sekä ammatillisen kasvun ja kehittymisen että ammattietiikan kannalta tulokselliseen lopputulokseen. Periaatteen taustalla on opintopolkumalli, jonka perusteella ohjaus mukautuu opintopolun eri viheiden ohjaustarpeisiin. Nämä edellä mainitut opintojen suunnittelun ja tuen kysymykset käsitellään henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta käytävissä keskusteluissa (hops-keskustelu) ja näiden pohjalta laadittavassa ja päivitettävässä opiskelusuunnitelmassa. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa pyritään siihen, että löydät itsellesi parhaiten opintosisällöt, sopivat opiskelutavat ja varmistat näin menestyksellisen oppimisen ja tutkinnon saavuttamisen.

Opintoihisi liittyviä valintoja, opinnäytetyötä, henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ja kansainvälistä opiskelua koskevaan henkilökohtaiseen ja ryhmäohjaukseen on laitoksella nimetyt vastuuhenkilöt. Opiskelijaryhmän lähiohjausta hoitaa ryhmäohjaaja. Opiskelijavastaava (OVA) voi auttaa erilaisissa opintojen edistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaukseen liittyvissä asioissa lisätietoja

saa lisäksi opintojaksojen opettajilta, opiskelijapalveluneuvojilta ja tarvittaessa opiskelijahuollolta. Koulutuksessa on käytössä Moodle-oppimisympäristö, joka sisältää koulutusta koskevan ajantasaisen käytännön ohjausmateriaalin. Student-intranetpalvelu tarjoaa korkeakoulukohtaista tietoa sekä tietoa ohjauksellisista asioista.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatia, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.