OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ARKISTOINNIN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutus (ylempi amk)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista. Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja niiden suunnittelusta vastaa yliopettaja Jukka Selin.

Ydinosaamista täydentävät opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksille. Niiden suunnittelusta vastaa Xamkin Master School tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa. Tiimin kokoonpano ja vastuuhenkilöt löytyvät Studentista.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut ymmärtää tiedonhallinnan merkityksen organisaation toiminnassa ja tietää tiedon säilymiselle asetetut vaatimukset. Koulutuksen tavoitteena on myös perehdyttää asiakirjahallinnan ja arkistoinnin periaatteiden soveltamiseen toimintaprosessien kehittämiseksi. Lisäksi koulutus tarjoaa työkaluja digitaaliseen tietoon pohjautuvien laadukkaiden palvelujen kehittämiseen ja tietojärjestelmän hankintaprosessin läpiviemiseen.

Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.

Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan myös täydentävää osaamista (tutkinnon ydinosaamista joko syventävää tai laajentavaa osaamista). Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon

syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 60 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 50 opintopistettä. Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.

Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista. Täydentävän osaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 30 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä.

Koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen tutkintokohtaisista ydinosaamisen opinnoista, 30 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävästä).

Täydentävän osaamisen voit valita hopsisi mukaisesti seuraavasti:

1) Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista

2) Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot

3) Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot

Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin. Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.

Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimus- tai kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija kykenee osallistumaan monipuolisesti erilaisiin tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin ja saat osaamista uusiin, digitaalisuutta hyödyntäviin asiantuntijatehtäviin

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):

* ydinosaaminen 30 op

* täydentävä osaaminen, 30 op

* opinnäytetyö, 30 op

Ydinosaamisen opinnoissa syntyy kokonaiskuvan toiminnan kehittämisestä digitalisoituvassa maailmassa. Opinnoissa opiskellaan kytkemään tiedonhallinta organisaation muuhun toimintaan ja saadaan ymmärrys tiedonhallinnan merkityksestä organisaatiossa. Koulutuksen tavoite on myös laajentaa ymmärrystä sähköisen arkistoinnin roolista organisaatiossa.

Lisäksi koulutus tuottaa riittävät tiedot osallistua tietojärjestelmien hankintaprosessiin oman substanssialan asiantuntijana. Tutkinnon suorittanut osaa määritellä laadukkaan digitaalisen palvelun sekä ymmärtää palvelun taustalla olevia teknologioita ja käsitteitä.

Täydentävän osaamisen opintoja voi valita Xamkin yhteisestä laajasta Master School -tarjonnasta ja rakentaa urapolkua omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Tarjolla on mm. tutkimus- ja kehittämisosaamisen, johtamisen, yrittäjyyden, viestintätaitojen ja Venäjä-osaamisen opintoja sekä ajankohtaisia teemoja.

Yhteinen osaamiskartta, YAMK

YAMK-tutkintojen osaamiskartta

* Oppimisen taidot

o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan

o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

* Eettinen osaaminen

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista

o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä

o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat

o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä

o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista

o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

* Työyhteisöosaaminen

o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia

o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta

o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään

o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia

o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä

o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

* Innovaatio-osaaminen

o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista

o osaa johtaa projekteja

o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä

o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

* Kansainvälistymisosaaminen

o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä

o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä

o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Xamkissa ylempien amk-tutkintojen pedagogisena lähtökohtana on tutkiva oppiminen, innovaatiopedagogiikka ja osallistavat oppimisympäristöt.

Tutkiva ja monialainen oppiminen toteutuu opiskelijoiden erilaisten työ ja opiskelutaustojen sekä Master Schoolin tarjoamien monilaisten ja eri koulutuksille yhteisesti tarjottavien opointojen kautta. Monialaiset opinnot tarjoavat toisaalta myös mahdollisuuden innovatiivisiin ja luoviin ratkaisuihin (innovaatiopedagogiikka). Työskentelymuotoina voi olla erilaiset projektit tai työpajat. Tällaisissa yhteisöllisissä opiskelumuodoissa toteutuu myös osallistava oppiminen, osaamisen jakaminen ja yhteistyö työelämän kanssa. Sosiaalisen median välineet sekä verkkoympäristön monipuolinen käyttö edesauttavat yhteisöllisen tiedon rakentelua.

Opinnoissa on tarkoitus sitoa oppimista omaan työpaikkaan. Osa opinnoista voi kuitenkin toteutua Xamkin tutkimus- ja kehityshankkeissa (TKI). TKI-hankkeet tarjoavat myös opinnäytetyöaiheita.

Koulutuksen lähtökohta on motivoituneet ja verkostoinuneet opiskelijat, joilla on jo suhteellisen vahva työkokemus ja korkeakoulututkinnon tuoma osaamispohja. Opiskelijoilta edellytetään vastuun ottamista omien opintojen suunnittelusta ja opinnoissa etenemisestä. Koulutus perustuu suurelta osin itsenäiseen opiskeluun, jota tukevat lähiopetuksen viikonloput. Yhtä opintojaksoa kohden on yleensä 1-2 lähiopetuksen viikonloppua, perjantai-iltaisin ja lauantai-päivisin.

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.

Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Opiskelijan ohjausta toteutetaan koko opintojen ajan. Ohjauksesta vastaa koulutuksen opiskelijavastaava opettaja (OVA). Koulutuksen organisoinnista vastaa koulutusvastaava ja sisällön kokonaisuudesta koulutuksen yliopettaja.

* valintakokeisiin valmistautuessa opiskelija perehtyy tarkemmin koulutuksen sisältöön

* valinnan jälkeen opiskelijat saavat koulutuksen toteutuksen aikatalutuksen ja valintamahdollisuudet

* opinnäytetyöprosessi käynnistetään jo ensimmäisellä lukukaudella.

* Koulutuksen alussa on myös Master School –opiskelijoiden yhteinen tilaisuus, jossa opiskelijat saavat tietoa muiden yamk-koulutusten ydinopinnoista.

* Opiskelija laatii opettajan (opiskelijavastaava, OVA) kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS)

* Ohjauksessa apuna ovat myös opiskelijapalveluneuvoja, koulutusvastaava sekä opintojaksojen opettajat omien opintojaksojensa osalta

* Ohjeita kootaan lähinnä Moodle-oppimisympäristöön koulutuksen yhteiselle alustalle

* Opiskelijoiden intranetistä (Student) löytyy myös yleisiä ohjeita

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. verkkoympäristöt (eKampus, Moodle), oma työpaikka ja muu työelämä sekä TKI–hankkeet.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatia, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Työllistyminen ja urapolku

Koulutus valmentaa osallistumaan monipuolisesti erilaisiin tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin ja kehittää osaamista digitaalisuutta hyödyntäviin asiantuntijatehtäviin.

Koulutukseen osallistuvat opiskelijat ovat pääasiassa työelämässä olevia aikuisisia.

Oman työn ja organisaation kehittäminen kytketään opintoihin heti alusta alkaen. Oppimiseen liittyvät tehtävät ovat käytännön työelämän ongelmista lähteviä ja Monialaisissa opiskelijaryhmissä oma näkökulma laajenee. Opinnäytetyö on esisijaisesti omaan työpaikkaan ja työtehtäviin liittyvä tutkimuksellinen kehittämistehtävä.