OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

restonomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Työllistyminen ja urapolku

Restonomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneilla on edellytykset edetä matkailu- ja ravitsemisalan vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin sekä kotimaassa että kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa kehittämistehtävissä, asiantuntijatehtävissä sekä liiketoiminnan ja erilaisten prosessien strategisen tason johtajana. Tutkinto antaa sinulle myös kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Työelämässä Matkailu- ja ravitsemisalan YAMK-opiskelijat toimivat pääsääntöisesti koulutusalan tai lähialojen tehtävissä. Restonomi YAMK -tutkinnon suorittaneet työskentelevät esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

* hotelli- ja ravintola-alan johto- ja esimiestehtävät

* kaupan esimiestehtävät

* kehittämispäällikkö

* lehtori (amk)

* markkinointipäällikkö, -johtaja

* matkailu- ja ravitsemisalan kehittämishankkeiden projektipäällikkö tai projektiasiantuntija

* ohjelmapalvelutuottaja

* ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

* yrittäjä

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista. Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa kehität matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnan, prosessien ja johtamisen asiantuntijuuttasi.

Tavoitteena on, että ymmärrät kannattavuuden, vastuullisuuden, innovatiivisuuden ja elämyksellisyyden ulottuvuudet ja osaat soveltaa ymmärrystäsi käytännössä. Osaat hyödyntää uusinta teknologiaa ja digitaalisuutta omalla allasi. Syvennät myös kansainvälisyysosaamistasi ja laajennat näkökulmiasi monialaisissa opinnoissa.

Työelämän entistä moninaisempien kysymysten ratkaisemiseksi saat valmiuksia analysoida nykytilaa ja ennakoida tulevaisuutta. Tutkimus- ja kehittämismenetelmien ja projektinhallinnan osaamistasi syvennät opintojaksojen ja erilaisten projektien puitteissa sekä opinnäytetyössäsi.

Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.

Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan myös täydentävää osaamista (tutkinnon ydinosaamista joko syventävää tai laajentavaa osaamista). Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 60 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 50 opintopistettä. Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.

Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista. Täydentävän osaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 30 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä.

Koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen tutkintokohtaisista ydinosaamisen opinnoista, 30 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävästä).

Täydentävän osaamisen voit valita hopsisi mukaisesti seuraavasti:

1) Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista

2) Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot

3) Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot

Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin. Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.

Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimus- tai kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksen suunnittelun lähtökohtana on ollut Restonomi (YAMK) -koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteisten osaamistavoitteiden määrittely. Näistä osaamistavoitteista on johdettu opetussuunnitelman ydinosaamisen moduulien (10 op) ja opintojaksojen (5 op) sisällöt. Lisäksi opetussuunnitelmassa on otettu huomioon työelämän tarpeet ja opiskelijapalautteet.

Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja niiden suunnittelusta vastaa kunkin koulutuksen vastuuhenkilö – yliopettaja Riitta Tuikkanen. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan

ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksen suunnittelun lähtökohtana on ollut Restonomi (YAMK) -koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteisten osaamistavoitteiden määrittely. Lisäksi opetussuunnitelmassa on otettu huomioon työelämän tarpeet ja opiskelijapalautteet.

Ydinosaamista täydentävät opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksille. Niiden suunnittelusta vastaa Xamkin Master School tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa.

Yhteinen osaamiskartta, YAMK

YAMK-tutkintojen osaamiskartta

* Oppimisen taidot

o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan

o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

* Eettinen osaaminen

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista

o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä

o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat

o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä

o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista

o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

* Työyhteisöosaaminen

o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia

o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta

o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään

o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia

o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä

o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

* Innovaatio-osaaminen

o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista

o osaa johtaa projekteja

o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä

o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

* Kansainvälistymisosaaminen

o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä

o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä

o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on matkailu- ja palvelualan osaamista laajentava tutkinto. Tutkinnon tuottama osaaminen on:

Toimintaympäristöosaaminen

* Tunnistat matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristössä, toimialalla ja asiakaskäyttäytymisessä tapahtuvia tulevaisuuden muutossuuntia ja osaat hyödyntää tietoa uusien palveluliiketoiminta- mahdollisuuksien visioinnissa ja kehittämisessä.

* Ymmärrät yrityksen yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen merkityksen osana tulevaisuuden palveluliiketoimintaa.

* Tunnistat palvelualan asiakkuuksissa tapahtuvia muutoksia ja tulevaisuuden asiakkuusosaamisen haasteita.

* Osaat hyödyntää verkostoja ja kumppanuuksia kannattavien ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä.

Kehittämisosaaminen

* Osaat käyttää eri tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä ja hyödyntää menetelmillä saatua informaatiota alan toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

* Osaat käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä osana palvelualan ja palveluliiketoiminnan kehittämistä.

* Tunnistat erilaisia palveluihin liittyviä prosesseja sekä niihin liittyviä kehittämistarpeita ja –mahdollisuuksia.

* Osaat käyttää asiakaskokemuksen tutkimus- ja kehittämismenetelmiä asiakaslähtöisten elämyspalvelujen kehittämisessä.

* Osaat hyödyntää sähköisiä palveluita palvelutuotannon ja liiketoiminnan kehittämisessä.

* Osaat hyödyntää teknologiakehityksen mahdollisuuksia palvelualan kehittämisessä.

Johtamisosaaminen

* Tunnet laaja-alaisesti asiakaskokemuksen johtamiseen, prosessijohtamiseen ja elämysten johtamiseen liittyvät käsitteet ja tietolähteet sekä osaat tarkastella niitä kriittisesti ja asiantuntevasti osana työyhteisöä.

* Osaat johtaa elämyksellisiä palveluja ja kehittää niitä asiakaslähtöisesti.

* Ymmärrät elämysten tuottamisen lisäarvon asiakkaalle ja liiketoiminnalle.

* Osaat hyödyntää palvelujen kustannuslaskentaa ja seurannan työvälineitä kustannusjohtamisessa sekä toiminnan suunnittelussa ja seurannassa.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Restonomi YAMK –koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen koulutusohjelmakohtaisista ydinopinnoista, 30 opintopisteen täydentävän osaamisen kokonaisuudesta sekä opinnäytetyöstä, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Täydentävän osaamisen opinnot voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti yhteisestä laajasta Master School - opintojaksotarjonnasta tai muiden korkeakoulujen opintoihisi soveltuvasta tarjonnasta. Yhteisen tarjonnan opinnoissa opiskelet monialaisissa opiskelijaryhmissä, mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.

Voit suorittaa opintoja joustavasti työn ohessa, sillä opiskelu on monimuotoista ja verkko-opetusympäristön tukemaa. Opintojaksot toteutetaan monimuoto-opetuksena ja useimpiin niistä sisältyy 2 – 3 lähiopetuspäivää. Lähiopetusta on 1-2 kertaa kuukaudessa 1-3 päivää kerrallaan. Kaikkiin opintojaksoihin liittyy verkko-opetusta, joka on ajan ja paikan suhteen joustavaa. Osa opintojaksoista on kokonaan verkossa.

Restonomi YAMK-opiskelijoilla on koulutukseen tullessaan työ- ja muuta kokemusta ja siksi olemassa oleva osaaminen ja verkostot otetaan oppimistilanteissa huomioon. Oppimisen lähtökohtana ovat aikaisemmin hankittu osaaminen ja aiemmat kokemukset. Tavoitteena on kriittinen, ymmärtävä ja syvällinen asioiden osaaminen ja taito käyttää oppimaasi työelämässä.

Oppiminen on luonteeltaan yksilöllistä, mutta myös yhteisöllistä toimintaa. Oppimisyhteisöistä tärkeimpiä ovat oma työyhteisösi tai yhteisö, johon kehittämistoimintaa teet sekä oma opiskelijayhteisösi. Oppiminen on näin ollen kokemuksellista ja kokemusten reflektointiin tähtäävää. Oppimisyhteisö ja -ympäristö tukevat itseohjautuvuutesi ja yhteistoiminnallisuutesi kehittymistä.

Koulutuksen työelämälähtöisyyttä ylläpidetään jatkuvalla yhteydenpidolla alueen yrityksiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös YAMK-opiskelijoiden taustaorganisaatiot.

Opinnäytetyö on kolmasosa opinnoistasi ja sen suunnittelu aloitetaan jo opintojen alussa. Opinnäytetyössä tarvittavia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä opiskelet prosessin etenemisen aikana. Opinnäytetöiden tarkoituksena on työelämän käytäntöjen kehittäminen, työelämän moninaisten muutosten edistäminen ja uusien innovaatioiden synnyttäminen. Matkailu- ja ravitsemisalan laitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminta mahdollistaa oppimistehtävien ja opinnäytetyön kiinnittymisen myös laajempiin alan kehittämis- ja tutkimushankkeisiin.

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.

Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus tukee omien henkilökohtaisten tavoitteidesi saavuttamista ja urapolkusi rakentumista. Itseohjautuvuus ja sitoutuminen oppimisprosessiin ovat yhteisenä tavoitteena.

Heti opintojen alkaessa aloitetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen. Tavoitteena on tukea henkilökohtaista oppimisprosessiasi siten, että osaat rakentaa opiskelusi tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka johtaa sekä ammatillisen kasvun ja kehittymisen. Niin ikään henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa pyritään siihen, että löydät itsellesi parhaiten sopivat täydentävät opinnot ja opiskelutavat ja varmistat näin menestyksellisen oppimisen ja tutkinnon saavuttamisen. HOPS-keskustelu käydään uudelleen toisena lukuvuotena ja tarpeen mukaan muulloinkin opintojen aikana.

Opintoihisi liittyviä valintoja, opinnäytetyötä, henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ja kansainvälistä opiskelua koskevaan henkilökohtaiseen ja ryhmäohjaukseen on koulutusyksikössä nimetyt vastuuhenkilöt. Opinto-ohjaukseen liittyvissä asioissa lisätietoja saat opiskelijavastaavilta ja opintosihteereiltä sekä Student-intranetpalvelusta.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatia, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.