OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > PROJEKTI- JA MYYNTIJOHTAMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Projekti- ja myyntijohtamisen koulutus (ylempi amk)
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op

Insinööri (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Xamkin projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutus on suunnattu tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat vahvistaa projekti-, myynti ja johtamisosaamistaan. Koulutuksessa painotetaan erityisesti organisaatioiden projektiliiketoiminnan johtamista ja projektien koko elinkaaren hallintaa ? myynnistä toteutukseen ja käytön tukemiseen.

Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana johtamisen professori Petri Parvinen. Lisäksi koulutus tekee yhteistyötä Suomen Projektiyhdistyksen kanssa. Osana opintoja tarjoamme sinulle mahdollisuuden IPMA PMFA Foundation projektisertifiointiin.

Opinnot antavat hyvän pohjan elämä- ja urasuunnittelullesi. Koulutuksen avulla opit entistä paremmin hankkimaan, soveltamaan ja käsittelemään tutkittua tietoa työssäsi.
YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia esimerkiksi projekti- tai myyntiorganisaation esimiehenä. Projekti- ja myyntiosaamista sekä johtamistaitoja tarvitaan yhä erilaisemmissa tilanteissa, joten voit hyödyntää koulutuksen antamia tietoja ja taitoja laajasti muissakin tehtävissä. Opit hankkimaan, soveltamaan ja käsittelemään tutkittua tietoa omassa työssäsi.

Tutkinnon keskeisiä teemoja ovat
• projektien hallinta ja johtaminen
• myynnin ja myyntijohtamisen kehittäminen
• itsen ja organisaatioiden johtaminen
• tiedolla johtaminen ja data-analytiikka
• asiantuntijuuden jalostaminen
• kansainvälistyminen ja muutosten hallinta.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen (25 op)
• Projektiliiketoiminta ja -johtaminen 5 op
• Myyntipsykologia 5 op
• Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari 5 op
• Ihmisten johtaminen 5 op
• Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen (5 op)

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Voit rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tutkimus- ja kehittämisopintoja on suoritettava kuitenkin 10 op.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö (30 op)

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä. Lähiopetusjaksot toteutetaan keskiviikkoiltaisin ja lauantaipäivisin. Yhdessä opintojaksossa on kaksi keskiviikko- ja kaksi lauantaitapaamista. Opintojaksoja on yhteensä kuusi.


Opinnot toteutetaan kahtena rinnakkaisryhmänä, joista toinen kokoontuu Kotkassa ja toinen Mikkelissä. Ryhmät kokoontuvat lähijaksoille muutamia kertoja erikseen, mutta pääsääntöisesti lähijaksot ovat samaan aikaan Kotkassa ja Mikkelissä. Opettaja on vuorotellen Kotkassa ja Mikkelissä, ja toimipisteiden välillä on videoyhteys. Paikkakunnalla, jolla opettaja ei ole paikalla, järjestelyjä hoitaa assistentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat Suomen projektiyhdistys sekä paikalliset ja valtakunnalliset yritykset ja organisaatiot. Monilla opintojaksoilla käsitellään asioita todellisten yritysesimerkkien avulla.