OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > ÄLYKKÄÄT TIETOJÄRJESTELMÄT (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Älykkäät tietojärjestelmät (ylempi amk)
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

tradenomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä.

Tutkintosi täydentävän osaamisen voit joustavasti rakentaa Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin.

Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista.

Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja Älykkäät tietojärjestelmät -koulutuksen osalta suunnittelusta vastaa lehtori Kirsi Jurvanen.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Älykkäät tietojärjestelmät – koulutus antaa valmiuksia toimia sovelluskehitysprojekteissa, joissa kehitetään tekoälyä ja pelillisyyttä hyödyntäviä sovelluksia.

Koulutuksen ydinosaamisen kartta
• Pelillistämisosaaminen
o Tunnistat pelillistämisen kohteita toimintaympäristöissä.
o Osaat pelillistää erilaisia kohteita ja valita tarkoituksenmukaiset pelillistämisen menetelmät ja välineet.
• Tietämyksen hallinta
o Osaat hankkia ja jäsentää tietämystä sovelluksessa hyödynnettäväksi
o Ymmärrät älykkyyttä mallintavien data-analyysimenetelmien periaatteita
o Kykenet toimimaan asiantuntijana älykästä tietojärjestelmää toteuttavassa ryhmässä

Yhteinen osaamiskartta, YAMK
YAMK-tutkintojen osaamiskartta

• Oppimisen taidot
o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

• Eettinen osaaminen
o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

• Työyhteisöosaaminen
o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

• Innovaatio-osaaminen
o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
o osaa johtaa projekteja
o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

• Kansainvälistymisosaaminen
o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Koulutuksen pedagogiset periaatteet
Koulutuksen pedagoginen lähtökohta on tutkivassa ja osallistava oppimisessa. Erityisesti painotetaan yhteisölliseen oppimiseen ja tiedon jakamiseen. Työyhteisöjä osallistetaan oppimiseen ja kehittymiseen. Oppimisessa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti verkkoympäristöjä.

Opiskelijan rooli
Opiskelijalta edellytetään vastuun ottamista omien opintojen suunnittelusta ja etenemisestä. Opiskelijavastaava, opiskelijapalveluneuvojat, opettajat ja muu henkilöstö tukevat opiskelijaa hänen opintoihinsa liittyvissä kysymyksissä.

Koulutuksen työelämäyhteydet ja TKI-integraatio
Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin. Opiskelijat voivat tuoda omia työelämän esimerkkitapauksia soveltuvin osin ratkottaviksi osaksi opiskelua. Myös alueen yhteistyöyritysten osaamista hyödynnetään opintojen toteutuksissa. Xamkin laajasta TKI-hanketoiminnasta voi löytyä sopivia toimeksiantoja opinnäytteiden tai muiden oppimistehtävien toimeksiannoiksi.

Monialaisuuden hyödyntäminen ja yhteisöllisyys
Työelämän ongelmien ratkaiseminen vaatii usein monialista osaamista. Master School –tarjonnan opinnot toteutetaan monialaisissa ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoita yhdistävissä ryhmissä, jolloin eri alojen kohtaamisia syntyy.

Opinnäytetyöprosessin eteneminen
Opinnäytetyö on ensisijaisesti omaan työpaikkaan ja työtehtäviin liittyvä tutkimuksellinen kehittämistehtävä. Tehtävä voi liittyä myös Xamkin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin.

Opinnäytetyössäsi osoitat kykyä tutkimustiedon soveltamiseen työelämän ongelmien määrittelyyn ja ratkaisemiseen. Osoitat valmiutta soveltaa hankkimiasi tietoja ja taitoja oman ammattialan ongelman ratkaisussa. Opinnäytetyöprosessi aloitetaan opintojen alkuvaiheessa.

Aihe täsmennetään opiskelijavastaavan kanssa ja opiskelijalle nimetään ohjaaja.

Opiskelija työstää opinnäytettä itsenäisesti ohjaajan tuella.

Valmis opinnäytetyö esitellään seminaarissa

Opinnäytetyöprosessista on Studentissa Xamkin yleisohjeistus prosessien etenemiseen ja kirjalliseen raporttiin. Koulutuskohtainen tarkempi kuvaus löytyy opiskelijoiden Moodle-alustalta.

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.

Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen yleisenä tavoitteena on tukea opiskelijan omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista ja urapolun rakentumista opintopolun eri vaiheissa. Opintojen ohjauksen avulla tuetaan henkilökohtaista kasvua ja ammatillista kehittymistäsi tavoitteena itsenäinen, joustava, fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiva ammatti-ihminen.

Koulutuksessa jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty ohjaava opettaja (ryhmäohjaaja). Koulutuksessa toteutetaan Xamkin yhteisiä ohjausprosessin periaatteita, joiden tavoitteina on tukea henkilökohtaista oppimisprosessiasi siten, että osaat rakentaa opiskelusi tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka johtaa sekä ammatillisen kasvun ja kehittymisen että ammattietiikan kannalta tulokselliseen lopputulokseen. Periaatteen taustalla on opintopolkumalli, jonka perusteella ohjaus mukautuu opintopolun eri viheiden ohjaustarpeisiin. Nämä edellä mainitut opintojen suunnittelun ja tuen kysymykset käsitellään henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta käytävissä keskusteluissa (hops-keskustelu) ja näiden pohjalta laadittavassa ja päivitettävässä opiskelusuunnitelmassa. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa pyritään siihen, että löydät itsellesi parhaiten opintosisällöt, sopivat opiskelutavat ja varmistat näin menestyksellisen oppimisen ja tutkinnon saavuttamisen.

Opintoihisi liittyviä valintoja, opinnäytetyötä, henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ja kansainvälistä opiskelua koskevaan henkilökohtaiseen ja ryhmäohjaukseen on laitoksella nimetyt vastuuhenkilöt. Opiskelijaryhmän lähiohjausta hoitaa ryhmäohjaaja. Opiskelijavastaava (OVA) voi auttaa erilaisissa opintojen edistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaukseen liittyvissä asioissa lisätietoja

saa lisäksi opintojaksojen opettajilta, opiskelijapalveluneuvojilta ja tarvittaessa opiskelijahuollolta. Koulutuksessa on käytössä Moodle-oppimisympäristö, joka sisältää koulutusta koskevan ajantasaisen käytännön ohjausmateriaalin. Student-intranetpalvelu tarjoaa korkeakoulukohtaista tietoa sekä tietoa ohjauksellisista asioista.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatia, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Työllistyminen ja urapolku

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin. Koulutuksen suorittanut kykenee toimimaan sovelluskehitysprojekteissa, joissa kehitetään tekoälyä ja pelillisyyttä hyödyntäviä sovelluksia.