OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Hyvinvoinnin edistämisen koulutus (ylempi amk)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

sosionomi (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä.

Tutkintosi täydentävän osaamisen voit joustavasti rakentaa Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin.

Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista.

Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Tämä koulutus on suunnattu laajasti sosiaalialan tehtävissä toimiville ammattilaisille, sosionomeille ja geronomeille.
Koulutuksen avulla vahvistat osaamistasi toimintaympäristöjen tuntemuksessa ja tulevaisuuden ennakoinnissa, työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esimiestyössä. Voit suunnata opintosi haluamallasi tavalla, joko syventämään sosiaalialan osa-alueosaamista tai laajentamaan sosiaalialan osaamisalueitasi.
Koulutuksesta valmistuu hyvinvoinnin turvaamisen asiantuntijoita, jotka kykenevät sekä kehittämään omaa työtään että uudistamaan ja johtamaan sosiaalialan työtä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Opiskelu on monimuotoista, lähiopetusta järjestetään keskimäärin kolmena päivänä kuukaudessa. Opiskeluaika on noin 2 vuotta ja opiskelupaikkana on pääosin Kouvolan kampus. Opintoja on tarjolla niin lähiopetuksena, verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina kuin monimuoto-opetuksenakin.
Ydinosaamisen opintojaksoissa keskeinen oppimismenetelmä on PBL, Problem-based Learning, jossa oppiminen perustuu työelämälähtöisiin ongelmiin ja niiden tarkasteluun teoriaa ja käytäntöä yhdistämällä. Tämä mahdollistaa oppimisen suuntaamisen opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti.
Koulutuksen laajuus on 90 op:
Ydinosaaminen, 40 op
• asiantuntijuuden kehittyminen
• hyvinvointiteoreettinen ajattelu
• hyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen
• muuttuva sosiaalityö ja sosiaalinen todellisuus
• tarve, tuki ja vastuu
• vaikeat asiat, pahat paikat ja intensiivityö
• international social work
• uudistuva sosiaalityö ja digitaalisuus sosiaalityössä
Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.
Täydentävä osaaminen 20 op
Opinnäytetyö 30 op

Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat sosiaalialan osaamiskeskus (Socom) sekä alueelliset ja valtakunnalliset kehittämishankkeet, joissa on sosiaalialan toimijoita.

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.

Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen yleisenä tavoitteena on tukea opiskelijan omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista ja urapolun rakentumista opintopolun eri vaiheissa. Opintojen ohjauksen avulla tuetaan henkilökohtaista kasvua ja ammatillista kehittymistäsi tavoitteena itsenäinen, joustava, fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiva ammatti-ihminen.

Koulutuksessa jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty ohjaava opettaja (ryhmäohjaaja). Koulutuksessa toteutetaan Xamkin yhteisiä ohjausprosessin periaatteita, joiden tavoitteina on tukea henkilökohtaista oppimisprosessiasi siten, että osaat rakentaa opiskelusi tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka johtaa sekä ammatillisen kasvun ja kehittymisen että ammattietiikan kannalta tulokselliseen lopputulokseen. Periaatteen taustalla on opintopolkumalli, jonka perusteella ohjaus mukautuu opintopolun eri viheiden ohjaustarpeisiin. Nämä edellä mainitut opintojen suunnittelun ja tuen kysymykset käsitellään henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta käytävissä keskusteluissa (hops-keskustelu) ja näiden pohjalta laadittavassa ja päivitettävässä opiskelusuunnitelmassa. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa pyritään siihen, että löydät itsellesi parhaiten opintosisällöt, sopivat opiskelutavat ja varmistat näin menestyksellisen oppimisen ja tutkinnon saavuttamisen.

Opintoihisi liittyviä valintoja, opinnäytetyötä, henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ja kansainvälistä opiskelua koskevaan henkilökohtaiseen ja ryhmäohjaukseen on laitoksella nimetyt vastuuhenkilöt. Opiskelijaryhmän lähiohjausta hoitaa ryhmäohjaaja. Opiskelijavastaava (OVA) voi auttaa erilaisissa opintojen edistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaukseen liittyvissä asioissa lisätietoja

saa lisäksi opintojaksojen opettajilta, opiskelijapalveluneuvojilta ja tarvittaessa opiskelijahuollolta. Koulutuksessa on käytössä Moodle-oppimisympäristö, joka sisältää koulutusta koskevan ajantasaisen käytännön ohjausmateriaalin. Student-intranetpalvelu tarjoaa korkeakoulukohtaista tietoa sekä tietoa ohjauksellisista asioista.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatia, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.