OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > LOGISTIIKAN JA TALOUDEN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Logistiikan ja talouden koulutus (ylempi amk)
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

tradenomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä.

Tutkintosi täydentävän osaamisen voit joustavasti rakentaa Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin.

Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista.

Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Logistiikka liittyy kaikkeen yritystoimintaan tavalla tai toisella ja se muodostaa huomattavan osan monen yrityksen kustannuksista. Siksi yritykset tarvitsevat työntekijöitä, jotka hallitsevat sekä logistiikan että talousjohtamisen.
Xamkin logistiikan YAMK-koulutuksessa opiskelet logistiikka-alan talous- ja tietojohtamista sekä logistiikkaprosessien analysointia ja kehittämistä. Perehdyt logistiikka-alan tulevaisuuden näkymiin ja tekniikoihin.
Koulutuksessa opit hallitsemaan logistiikka-alan digitalisoitumiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Osaat tehdä kustannussuunnittelua ja –seurantaa logistiikan näkökulmasta. Koulutuksen tavoitteena on kehittää valmiuksiasi havaita ja arvioida logistiikan liiketoimintaympäristön muutoksia sekä kehittää osaamistasi vastaamaan muutosten tuomiin haasteisiin. Logistiikkaprosessien dynamiikan syvällistä tuntemista ja kannattavuusosaamista voidaan käyttää liiketoiminnan ja logististen toimintojen strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa.
Valinnaisten opintojen kautta sinun on mahdollista laajentaa ydinopintojen sisältöjä ja suunnata opiskelujesi sisältöä omien kiinnostuksen kohteittesi mukaisesti.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähipäiviä on n. kaksi kuukaudessa, lisäksi osa opinnoista toteutetaan verkko-opintoina. Työelämäyhteyksille ovat hyvänä lähtökohtana Kaakkois-Suomen logistiikkaklusteri ja teollisuuskeskittymät. Logistiikan tutkimustoiminta on XAMK:issa aktiivista ja mm. NELI-tutkimusyksikkö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua TKI-toimintaan. Opetuksessa tehdään yhteistyötä muiden suomalaisten ja kansainvälisten korkeakoulujen kanssa oppimisympäristöjen ja opetusvierailujen puitteissa. Oppimistehtävät kytketään mahdollisuuksien mukaan kunkin opiskelijan omaan työhön tai muuhun yritys- tai yhteisökumppanin toimintaan. Logistiikka on kansainvälinen ala, näin ollen opinnoissa käytetään kansainvälistä materiaalia ja tarkastellaan kansainvälisiä kysyntä-toimitusketjuja.

Opinnäytetyö on merkittävä osa tutkintoa ja opinnäytetyön ohjauksessa pyritään toimimaan ennakoivasti prosessin sujuvan etenemisen varmistamiseksi. Opinnäytetyön tekeminen edellyttää kykyä soveltaa alan tutkimustietoa ja valita ja käyttää sopivia menetelmiä projektinsa toteuttamiseen.

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.

Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen yleisenä tavoitteena on tukea opiskelijan omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista ja urapolun rakentumista opintopolun eri vaiheissa. Opintojen ohjauksen avulla tuetaan henkilökohtaista kasvua ja ammatillista kehittymistäsi tavoitteena itsenäinen, joustava, fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiva ammatti-ihminen.

Koulutuksessa jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty ohjaava opettaja (ryhmäohjaaja). Koulutuksessa toteutetaan Xamkin yhteisiä ohjausprosessin periaatteita, joiden tavoitteina on tukea henkilökohtaista oppimisprosessiasi siten, että osaat rakentaa opiskelusi tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka johtaa sekä ammatillisen kasvun ja kehittymisen että ammattietiikan kannalta tulokselliseen lopputulokseen. Periaatteen taustalla on opintopolkumalli, jonka perusteella ohjaus mukautuu opintopolun eri vaiheiden ohjaustarpeisiin. Nämä edellä mainitut opintojen suunnittelun ja tuen kysymykset käsitellään henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta käytävissä keskusteluissa (hops-keskustelu) ja näiden pohjalta laadittavassa ja päivitettävässä opiskelusuunnitelmassa. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa pyritään siihen, että löydät itsellesi parhaiten opintosisällöt, sopivat opiskelutavat ja varmistat näin menestyksellisen oppimisen ja tutkinnon saavuttamisen.

Opintoihisi liittyviä valintoja, opinnäytetyötä, henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ja kansainvälistä opiskelua koskevaan henkilökohtaiseen ja ryhmäohjaukseen on laitoksella nimetyt vastuuhenkilöt. Opiskelijaryhmän lähiohjausta hoitaa ryhmäohjaaja. Opiskelijavastaava (OVA) voi auttaa erilaisissa opintojen edistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaukseen liittyvissä asioissa lisätietoja saa lisäksi opintojaksojen opettajilta, opiskelijapalveluneuvojilta ja tarvittaessa opiskelijahuollolta. Koulutuksessa on käytössä Moodle-oppimisympäristö, joka sisältää koulutusta koskevan ajantasaisen käytännön ohjausmateriaalin. Student-intranetpalvelu tarjoaa korkeakoulukohtaista tietoa sekä tietoa ohjauksellisista asioista.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Työllistyminen ja urapolku

Tutkinnon suoritettuasi valmistut logistiikan talousjohtamisen ammattilaiseksi ja voit työskennellä logistiikka-alan hallinnollisissa ja johtotehtävissä logistiikkapalveluyrityksissä sekä teollisuuden ja kaupan logistiikassa. Saat myös hyvät valmiudet toimia yrittäjänä logistiikka-alalla. Valmistuttuasi voit myös työskennellä esim. projektipäällikkönä, tutkijana, konsulttina tai kouluttajana.
YAMK-tutkinto on yhdenvertainen maisteritutkinnon kanssa haettaessa julkisin virkoihin. Tutkinto avaa myös mahdollisuuden edetä tohtoritutkintoon.