OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > SOSIAALI - JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen -YAMK-tutkinnon avulla voit päivittää, syventää ja laajentaa ammattikorkeakoulun perustutkinnossa ja työelämässä hankittua asiantuntijuuttasi. Näkemyksesi syventyy uudistuvista sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöistä ja niiden yhteiskunnallisista kytkennöistä. Lisäksi saat valmiudet asiakaslähtöisten palvelujen ja työelämän tutkimukselliseen kehittämiseen. Osaat työskennellä myös monialaisissa verkostoissa ja johtaa kehittämishankkeita työyhteisöissä. Osaat toimia lähiesimiestehtävissä tavoitteellisesti ja tuloksellisesti.

YAMK-opinnot suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto. Poikkeuksena tästä sosiaalityöntekijän tehtäviin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen lähtökohtana on monitieteinen ja monialainen näkökulma, jossa korostuvat toimintaympäristön muutoksista tulevat kehittämistarpeet. Opiskelussa korostuvat kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisukyky, itseohjautuvuus, aloitteellisuus ja yhteistyötaidot.

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Syventäviä ammattiopintoja (40 op) ovat
- Terveys- ja hyvinvointipolitiikan linjaukset ja lähtökohdat
- Sosiaali- ja terveysalan viestintä
- Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät
- Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen
- Johtajuus ja henkilöstövoimavarojen johtaminen
- Talousjohtaminen lähiesimiestyössä
- Uudistumisen johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
- Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen

Täydentävän osaamisen opintoja (20 op) voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti muista korkeakouluopinnoista tai Xamkin monialaisesta tarjonnasta. Tarjonta jäsentyy neljän moduulin kautta: tutkimus- ja kehittäminen, johtaminen ja yrittäjyys, digitaalisuus, tieto ja verkostot sekä kansainvälinen työympäristö.

Opinnäytetyö (30 op) on luonteeltaan työelämälähtöinen kehittämistyö, joka liittyy oman työyhteisön kehittämiseen tai työelämän/ammattikorkeakoulun hankkeeseen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voit suorittaa työn ohella. Osa opinnoista toteutetaan verkko-opintoina. Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2-3 päivää kerran kuukaudessa ja se ajoittuu kahdelle lukuvuodelle. Opintojaksojen oppimistehtävät linkittyvät opiskelijan työelämään. Opintoihin sisältyy työelämään kytkeytyvä opinnäytetyö. Opinnäytetyö käynnistyy ensimmäisen lukukauden aikana ideointivaiheella, ja opinnäytetyöskentelyä voit jatkaa vielä kolmantena lukuvuotena.

Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita jo osaat, ei tarvitse enää opiskella. Sen sijaan opinnoissa voit keskittyä kehittämään niitä asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä. Kaikki erilaisissa ympäristöissä hankittu osaaminen on arvokasta ja tarkoituksena on, että se on mahdollisuus tehdä näkyväksi osaamisen tunnistamisprosessin kautta.

Esimerkki ensimmäisen lukukauden opiskelusta: Ydinopintoja 15 op:tä (1 op vastaa 27 tunnin työmäärää), opinnäytetyön ideointi sekä täydentäviä Master School -opintoja 5 op.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit toimia lähijohtajana kuten esim. lähiesihenkilönä, osastonhoitajana, tiimipäällikkönä, tiimivastaavana tai asiantuntijana erilaisissa projekteissa ja kehittämistehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi voit hakeutua ammatilliseen opettajakoulutukseen pedagogisiin opettajaopintoihin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua työyhteisön, ammattialasi tai työelämän kehittämistoimintaan integroimalla opintojaksoihin liittyviä oppimistehtäviä työelämään. Myös opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistyö.

Osa oppimistehtävistäsi ja/tai opinnäytetyösi voi kytkeytyä Xamkin tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Koulutuksessa voidaan hyödyntää TKI- ja työelämänasiantuntijoita liittyen opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin.

Myös sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden näkökulma on tärkeä, kun opinnoissa ideoidaan, kokeillaan ja mallinnetaan uusia sosiaali- ja terveysalan palveluja ja toimintatapoja.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen. Campus Online on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen opintotarjonta, josta voit valita YAMK-opintoja ja sisällyttää niitä omaan tutkintoosi. Johtamisen opinnoissa hyödynnetään myös simulaatio-oppimisympäristöä.

Lähiopetusjaksojen välillä opiskelet itsenäisesti ja pienryhmissä verkko-oppimisalustaa hyödyntäen.