OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > SÄHKÖISET PALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Koulutus tuottaa sinulle monipuolista asiantuntijuutta sähköisten palvelujen kehittämisestä ja johtamisesta sosiaali- ja terveysalalla.

Osaat ennakoida ja analysoida palveluiden tarpeita ja megatrendejä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisesi karttuu opintojen aikana, mikä mahdollistaa asiakaslähtöisten sähköisten palveluiden kehittämistä ja uudistamista esimerkiksi digitaalisen palvelumuotoilun avulla.

Osaat opintojen jälkeen huomioida palveluiden suunnittelussa erilaiset asiakasryhmät ja tiedät sähköisten palveluiden hankinta- sekä kilpailutusprosessit. Ymmärrät tietoturva- ja tietolainsäädännön merkityksen palveluiden kehittämisessä.

Koulutuksen käytyäsi sinulla on osaamista tiedolla johtamisesta, muutoksen johtamisesta sekä asiakaslähtöisten digitaalisten palveluprosessien johtamisesta sekä valmiuksia palveluiden laadun edistämiseen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa kolme kokonaisuutta

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Tutkintokohtaiset syventävät opinnot ovat ns. ydinosaamisen (must know) opintoja. Ydinosaaminen sisältää ne tiedot, taidot ja sen pätevyyden, joita työelämä edellyttää tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen.

Tutkintokohtaiset syventävät opinnot (40 op):

Sähköisten palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen (15 op)
Digitalisoituva toimintaympäristö, 5 op
Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät, 5 op
Digitaalinen palvelumuotoilu, 5 op

Asiakaslähtöiset tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen (15 op)
Tietojärjestelmien kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op
Asiakaslähtöisyys sähköisten palvelujen suunnittelussa, 5 op
Tietoturva ja tietosuoja sosiaali- ja terveysalalla, 5 op

Johtaminen digitalisoituvassa toimintaympäristössä (10 op)
Digitaalisten palveluprosessien johtaminen, 5 op
Tiedolla johtaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opintoja (20 op) voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Xamkin Master School -tarjonnasta ja ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline-tarjonnasta. Master School -tarjonta jäsentyy neljän moduulin kautta, joita ovat

Tutkimus ja kehittäminen
Johtaminen ja yrittäjyys
Digitaalisuus, tieto ja verkostot
Kansainvälinen työympäristö.

Opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämistyö, joka liittyy oman työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyö voi liittyä myös työelämän tai ammattikorkeakoulun hankkeeseen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voit suorittaa työn ohella. Ydinosaamisen opintojaksojen opetus tapahtuu verkossa. Opintojen alussa ensimmäiset kaksi aloituspäivää toteutetaan lähiopetuksena Savonlinnan kampuksella.

Oppimistehtävät linkittyvät usein omiin työtehtäviisi. Opintoihin sisältyy työelämään kytkeytyvä opinnäytetyö, joka on mahdollista aloittaa opintojesi ensimmäisen lukukauden aikana.

Esimerkki ensimmäisen lukukauden opiskelusta: Ydinopintoja 15 op (1 op vastaa 27 tunnin työmäärää), opinnäytetyön ideointi sekä täydentäviä Master School -opintoja 5 op.

Opinnoissa korostuvat taito etsiä, lukea ja hyödyntää tutkittua tietoa sekä perustella sillä ratkaisuja. Opiskelu edellyttää aloitteellisuutta, yhteistyötaitoja, opintojen ja muun elämän yhteensovittamista sekä kykyä aikatauluttaa opinnoissasi etenemistä.

Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita jo osaat, ei tarvitse enää opiskella. Sen sijaan opinnoissa voit keskittyä kehittämään niitä asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä.

Uramahdollisuudet

YAMK-opinnot suoritettuasi voit toimia asiantuntijana sähköisten palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa sosiaali- ja terveysalalla.

Voit toimia esimerkiksi

digipalveluissa sosiaali- tai terveysalan ammattilaisena
digitaalisten palvelujen kehittämisen asiantuntijana (esim. suunnittelijana, digipäällikkönä, kehittämispäällikkönä)
projektikoordinaattorina
projektipäällikkönä
projektityöntekijänä
yrittäjänä
hankeasiantuntijana.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaalityöntekijän tehtävään vaaditaan kuitenkin ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Huomioithan lisäksi myös, että päiväkodin johtajan tehtävään vaaditaan kasvatustieteen maisterin tutkinto, varhaiskasvatuslain (13.7.2018/540, 26 ja 27 §) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua työyhteisön, ammattialasi tai työelämän kehittämistoimintaan liittämällä opintojaksoihin liittyviä oppimistehtäviä työelämään. Myös opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistyö.

Osa oppimistehtävistäsi ja myös opinnäytetyösi voi kytkeytyä tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Opetuksessa voidaan hyödyntää TKI- ja työelämän asiantuntijoita.

Myös sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden näkökulma on tärkeä, kun opinnoissa ideoidaan, kokeillaan ja mallinnetaan uusia sosiaali- ja terveysalan palveluja ja toimintatapoja.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Opintojen aloituksen kaksi ensimmäistä päivää on lähiopetuksena Savonlinnan kampuksella. Opiskelu tapahtuu pääasiassa verkko-opintoina erilaisissa verkko-oppimisympäristöissä.

Koulutuksessa hyödynnetään Xamkin oppimisympäristöjä niin kampuksella kuin verkkoympäristössä opiskelijan omien työyhteisöjen ja verkostojen rinnalla. Kontaktiopetusjaksojen välillä opiskelet itsenäisesti ja pienryhmissä verkko-oppimisalustaa hyödyntäen.

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

CampusOnline on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen opintotarjonta, josta voit valita YAMK-opintoja ja sisällyttää niitä omaan tutkintoosi.