OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > MONIALAISEN TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Monialaisen toimintakyvyn edistämisen koulutus (ylempi amk)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

sairaanhoitaja (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Monialainen toimintakyvyn edistäminen -Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Työllistyminen ja urapolku

Opinnot mahdollistavat uralla etenemisen erilaisiin johtamis- ja kehittämistehtäviin. Osa opiskelijoista on jo valmiiksi tällaisissa tehtävissä ja opinnot lisäävät heidän valmiuksiin ko. tehtäviin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista. Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Monialainen toimintakyvyn edistäminen – Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon avulla laajennat ammattikorkeakoulun perustutkinnossa ja työelämässä hankittua asiantuntijuuttasi.

Osaat edistää eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa toimivien ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi kuntoutumisprosessin kaikissa vaiheissa.

Osaat hankkia ja hyödyntää monialaista ja näyttöön perustuvaa tietoperustaa oman asiantuntijuutesi ja ammatillisen käytäntösi syventämiseksi.

Osaat edistää monialaista yhteistoimintaa, toimia verkostoissa ja seurata oman alasi kansallista ja kansainvälistä kehitystä kuntoutustoiminnan uudistamiseksi.

Osaat arvioida, kehittää ja johtaa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelukokonaisuuksia innovoivasti, tulevaisuustietoisesti ja uutta tietoa tuottaen työelämän käytänteiden kehittämiseksi.

Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.

Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan myös täydentävää osaamista (tutkinnon ydinosaamista joko syventävää tai laajentavaa osaamista). Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 60 opintopistettä. Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.

Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista. Täydentävän osaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 30 opintopistettä.

Koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen tutkintokohtaisista ydinosaamisen opinnoista, 30 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävästä).

Täydentävän osaamisen voit valita HOPS:n mukaisesti seuraavasti:

1) Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista

2) Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot

3) Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot

Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin. Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.

Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimus- tai kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.

Monialainen toimintakyvyn edistäminen Yamk-koulutuksessa opintojen lähtökohtana on asiakkaan roolia sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluissa korostava lähestymistapa sekä monitieteinen ja monialainen tietoperusta toimintakyvyn edistämisessä ja kuntoutumisen tukemisessa. Ihmisen selviytyminen omassa työ- ja toimintaympäristössään on kuntoutustoiminnassa keskeistä. Ihmisen voimavarat ja osallistuminen sekä asiakaslähtöiset palvelut tunnistetaan kuntoutumisen perustana. Kuntoutusjärjestelmässä ja kuntoutuksen toimintakäytännöissä on kuitenkin tunnistettu paljon kehitettävää. Monialainen ja moniammatillinen yhteistoiminta, kuntoutuksen palvelujärjestelmän asiakaslähtöisyys, palveluprosessien ja toimintamallien kehittäminen sekä kuntoutuksen

suunnittelun ja seurannan parantaminen on nimetty ajankohtaisina haasteina (Salminen & Rintanen 2014). Näihin työelämän haasteisiin koulutus vastaa haastamalla opiskelijat osana opintojaan osallistumaan sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan monialaisen toimintakulttuurin kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja niiden suunnittelusta vastaa kunkin koulutuksen vastuuhenkilöt. Monialainen toimintakyvyn edistäminen Yamk-koulutuksen opetussuunnitelman laadinnan vastuuhenkilö on yliopettaja Merja Reunanen. Koulutus toteutuu kuntoutus- ja terveysalan koulutusyksikössä, jota johtaa koulutusjohtaja Outi Pyöriä. Xamkin kuntoutusalan, terveysalan ja sosiaalialan opettajat ovat osallistuneet opetussuunnitelman ja opintojaksojen kuvauksien laadintaan kukin oman asiantuntijuusalueensa mukaisesti.

Ydinosaamista täydentävät opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksille. Niiden suunnittelusta vastaa Xamkin Master School tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa. Tiimin kokoonpano ja vastuuhenkilöt löytyvät Studentista.

YAMK-opinnot valmentavat työskentelemään itsenäisesti hyvinvoinnin ja kuntoutumisen asiantuntijatehtävissä, kehittämään ja monipuolistamaan toimintakyvyn edistämiseen liittyviä menetelmiä ja palveluja sekä uudistamaan kuntoutuksen monialaisia työkäytäntöjä. Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiuksia toimia vastuullisessa roolissa työelämän kehittäjänä ja johtajana kuntoutumiseen liittyvissä asioissa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus koostuu ydinosaamisen opinnoista (30 op), täydentävistä monialaisista opinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Syventävät ammatilliset opinnot ja opinnäytetyö ovat tämän koulutuksen ydinosaamista. Niitä täydentävät opinnot opiskelija voi valita Master Schoolin tarjonnasta. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistyö, joka ohjataan integroimaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tai omaan työhön. Opiskelija rakentaa opintojen aikana ammatillisen kehittymisen portfolion, jota käsitellään ryhmäohjaajan kanssa säännöllisissä ohjauskeskusteluissa. Opinnoissa voi edetä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Master Schoolin osaamista ovat toimintaympäristöosaaminen, kehittämisosaaminen ja johtamisosaaminen. Näistä osaamisalueista on johdettu opintojaksojen osaamistavoitteet. Osaamiskartta kuvaa koulutuskohtaisten ja yleisten kompetenssien painottumista eri opintojaksoissa. Monialainen toimintakyvyn edistäminen yamk-koulutuksessa ydinosaaminen on jäsennelty kolmeen moduuliin, joissa on otettu huomioon Master Schoolin kolme osaamisaluetta:

1. Master Schoolin toimintaympäristöosaaminen

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöt-moduuliin sisältyy kaksi opintojaksoa: Hyvinvointi- ja kuntoutuspolitiikka ja kuntoutuksen lähestymistavat 5 op. ja Monialainen työote, viestintä ja kuntoutusverkostot 5 op. Toimintaympäristöosaamista voit edelleen laajentaa näiden koulutuskohtaisten opintojaksojen lisäksi valitsemalla opintoihin soveltuvia täydentävän osaamisen opintojaksoja.

Toimintaympäristöosaamisen osaaminen näkyy niin, että opiskelija:

o Tuntee sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia mekanismeja ja tunnistaa niiden vaikutukset omaan työhön ja toimialaan.

o Osaa hyödyntää monitieteistä kansallista ja kansainvälistä tutkimusta sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan haasteisiin vastaamisessa.

o Osaa ennakoida tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa oman alan kehittämishaasteita.

o Hallitsee suullisen ja kirjallisen viestinnän äidinkielellä sekä osaa toimia verkostoissa ja oman alan kansainvälisissä yhteyksissä vieraalla kielellä.

2. Master Schoolin kehittämisosaaminen

Kehittämisosaamista tuottavat kaksi moduulia: Kuntoutumisen edistäminen monialaisena osaamisena-moduuli sisältää yhden ydinosaamiseen sisältyvän opintojakson: Asiakaslähtöisten menetelmien kehittäminen kuntoutumisen edistämiseksi 10 op.

Kehittämis- ja johtamisosaaminen-moduuli sisältää kaksi ydinosaamiseen sisältyvää opintojaksoa: Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät 5 op ja Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen 5 op. Näiden koulutuskohtaisten syventävien ammattiopintojen lisäksi tarjolla on täydentäviä opintoja, joilla voit edelleen laajentaa kehittämisosaamista.

Kehittämisosaaminen näkyy niin, että opiskelija:

o Osaa edistää asiakkaiden osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä kuntoutumisprosessin eri vaiheissa.

o Osaa käyttää oman alan kehittämiseen soveltuvia aineiston keruun, analyysin ja työelämän tutkimuksellisen kehittämisen menetelmiä.

o Osaat kehittää sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja osana hyvinvointipalvelujärjestelmää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

o Osaa hankkia ja hyödyntää monialaista tietoperustaa oman ammatillisen käytännön syventämiseksi

o Osaa arvioida, kehittää ja jakaa omaa ammatillista osaamistasi ja toimia monialaisissa tutkimus ja kehittämishankkeissa.

3. Master Schoolin johtamisosaaminen

Johtamisosaamista tuottavat oman valintasi mukaiset johtamisen opintojaksot. Täydentävän osaamisen tarjonnasta sinun tulee valita vähintään yksi johtamiseen keskittyvä opintojakso varmistamaan johtajuuteen liittyvän osaamisen syventäminen.

Johtamisosaaminen näkyy niin, että opiskelija:

o Tunnet johtamiseen ja johtajuuteen liittyvät käsitteet ja tietolähteitä

o Osaa johtaa kehittämishankkeita monialaisissa työyhteisöissä

o Osaat kehittää omaa johtamisosaamistasi.

Yhteinen osaamiskartta, YAMK

YAMK-tutkintojen osaamiskartta

* Oppimisen taidot

o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan

o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

* Eettinen osaaminen

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista

o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä

o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat

o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä

o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista

o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

* Työyhteisöosaaminen

o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia

o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta

o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään

o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia

o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä

o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

* Innovaatio-osaaminen

o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista

o osaa johtaa projekteja

o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä

o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

* Kansainvälistymisosaaminen

o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä

o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä

o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Koulutuksen toteutuksessa noudatetaan Master Schoolin pedagogiikkaa, jotka on kuvattu tarkemmin Xamkin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja opetussuunnitelman perusteissa 2017. Lähtökohtina ovat opiskelijalähtöisyys, työelämäläheisyys, monialainen oppiminen, yhteisöllisen osaamisen kehittyminen, tutkiva oppiminen, innovaatiopedagogiikka ja osallistavat oppimisympäristöt.

Oppiminen on aktiivista toimintaa, jossa lähtökohtana ovat aikaisemmin hankittu osaaminen ja aiemmat kokemukset. Kokemustiedon jakaminen korostuu yamk-koulutuksessa, koska se tukee monialaisen osaamisen rakentumista. Opiskelussa korostuvat kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisukyky, itseohjautuvuus, aloitteellisuus ja yhteistyökyky.

Oppiminen on luonteeltaan yhteisöllistä: se tapahtuu yhteisön toimintaan osallistumalla ja se tähtää yksilön oppimisen ohella yhteisön oppimiseen. Oppiminen on myös kokemuksellista ja kokemusten reflektointiin kiinnitetään huomiota. Oppimisyhteisö ja -ympäristö tukevat itseohjautuvuutesi ja yhteistoiminnallisuutesi kehittymistä.

Opiskelijan oma työ, työyhteisö ja verkostot ovat tärkeä oppimisympäristö. Sinua ohjataan integroimaan kaikki oppimistehtävät soveltuvin osin oman työn, työyhteisön tai TKI-hankkeessa

tapahtuvaan kehittämiseen. Opinnäytetyön voit tehdä esimerkiksi omalle työyhteisölle tai osana tutkimus- ja kehittämishanketta.

Koulutuksen työelämäyhteydet ovat vahvat, koska pääsääntöisesti opiskelijat ovat työelämästä. Sen lisäksi tehdään yhteistyötä työelämän kanssa monella eri tasolla: opetussuunnitelman ja opintojaksojen laadinnassa, yhteistyökokouksissa, opinnäytetöissä, erilaisissa työelämälähtöisissä tehtävissä sekä TKI-hankkeissa.

Verkko-oppimisympäristöt (esim. Moodle, Office 365) ja Adobe Connect- ja Lync/Skype-ohjelmia käytetään soveltuvin osin sekä lähiopiskelussa että opiskelijoiden ohjauksessa. Pienryhmien oppimistehtävien tekemisessä opiskelijat käyttävät erilaisia verkkovälitteisiä ja yhteisöllisiä opiskeluympäristöjä. Verkko-opiskelua on kaikissa opintojaksoissa. Joitakin täydentävien opintojen opintojaksoja on tarjolla pelkästään verkko-opintoina.

Opinnäytetyön laajuus on 30 op ja se on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämistyö, joka liittyy joko oman työyhteisön kehittämiseen tai muuhun tutkimus- ja kehittämishankkeeseen. Sinut ohjataan kutsumaan opinnäytetyön tekemisen tueksi työyhteisön tai hankkeen kehittämisryhmä, joka tukee opinnäytetyön etenemistä. Ryhmästä yksi sitoutuu olemaan työelämän ohjaajana ammattikorkeakoulun yliopettajan lisäksi. Opinnäytetyössä opiskelijana osoitat kykyä projektin hallintaan, itsenäiseen työskentelyyn ja uusien innovatiivisten ratkaisujen luomiseen työelämään. Opiskelijana opit perustelemaan valintojasi opinnäytetyön prosessissa ja myös ammatillista ja tieteellistä viestintää. Opinnäytetyö ohjataan tekemään monialaisena parityönä tai yksin.

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.

Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus tukee omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista ja urapolun rakentumista. Ohjausta toteutetaan henkilökohtaisella ohjauksella ja ryhmäohjauksella. Opiskelijana laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) yhteistyössä ryhmäohjaajan kanssa. HOPS tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa. Henkilökohtaisessa ammatillisen kehittymisen portfoliossaan opiskelija arvioi omaa oppimistaan, osaamistaan ja ammatillista kehittymistään.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.