OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > ENSIHOITAJAKOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Ensihoitajakoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

ensihoitaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Valmistuttuasi ensihoitajaksi (AMK) sinulla on vahva käytännön hoitotyön osaaminen sekä edistyneet valmiudet suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten potilaiden ja asiakkaiden hoitotyötä. Ensihoitajana toimit terveydenhuollossa kiireellisen hoidon asiantuntijana.
Ensihoitotyössä korostuvat äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tilan arviointi, potilaan peruselintoimintojen käynnistäminen, ylläpitäminen ja turvaaminen. Tehtävässä vaaditaan hoito- ja lääketieteellisen sekä monialaisen tiedon omaksumista ja soveltamista käytännön ensihoitotilanteisiin.
Potilaan huolellisen yleistilan tutkimisen ja haastattelun jälkeen siirryt oirekohtaiseen tutkimiseen ja haastatteluun arvioiden potilaan vointia oireiden erityispiirteiden mukaan. Ensihoitajana sinun on tehtävä itsenäisesti ja viiveettä työdiagnoosi hoitovaihtoehtoineen ja hoitopäätös, vaikka esitiedot olisivatkin puutteellisia ja hoitoympäristö vaativa. Tästä syystä tarvitset hyvää paineensietokykyä. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin perusteella potilas siirretään ambulanssilla tarvittaessa jatkohoitoon terveyskeskukseen tai sairaalaan.
Ensihoitaja tekee yhteistyötä muiden ensihoitopalveluketjuun kuuluvien henkilöiden sekä eri viranomaisten, kuten poliisin, pelastustoimen ja sosiaalipalvelun kanssa. Ensihoitopalvelu on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Koulutuksen sisältö

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskele joustavasti
Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.
Jo osaamiasi asioita ei tarvitse enää uudelleen opiskella
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekästä. Voit osoittaa ja näyttää aiemmin hankitun osaamisesi, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen ja kehittämään asioita ja osaamista, jotka vaativat lisää opiskelua. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.
Ensihoitajakoulutuksessa opiskelu
Työviikkopohjainen opiskelu
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opinnot sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua sekä harjoittelua ja simulaatioita eri toimintaympäristöissä.
Miten koulutuksessa on käytännössä mahdollista nopeuttaa opintoja?
Voit nopeuttaa opintojasi opintojen eri vaiheissa opintojaksojen edeltävyysehtojen asettamissa rajoissa. Opintoja nopeuttaessasi kannattaa tehdä hyvää etukäteissuunnittelua, koska oppiminen ja etenkin osaamisen saavuttaminen vaativat aikaa. Voit valita itsenäisiä suoritustapoja, esim. verkkototeutuksia ja valita opintoja koulutusalasi muiden ryhmien toteutuksista sekä suorittaa kesäopintoja. Opintojen nopeuttaminen edellyttää sinulta hyvää ajankäytön suunnittelua ja valmiutta itsenäiseen opiskeluun.
Mikäli sinulla on opintojaksoon liittyvää aiempaa osaamista, esimerkiksi opintoja tai työkokemusta, on mahdollista, että se hyväksiluetaan joko kokonaan tai osittain.
Miten koulutuksessa on käytännössä mahdollista yhdistää työssäkäyntiä ja opiskelua?
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain.
Kun sinulla on vähintään 140 opintopistettä suoritettuna, saat tehdä sairaanhoitajan sijaisuuksia. Näitä sijaisuuksia voidaan hyväksilukea sinulle osaksi harjoitteluja.

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suoritettuasi voit työllistyä sekä ensihoitajana että sairaanhoitajana. Ensihoitajatutkinto antaa ns. yleissairaanhoitajan kelpoisuuden ja sairaanhoitajan EU-direktiivien mukaisen pätevyyden. Valmistuttuasi ensihoitajaksi saat kaksi tutkintonimikettä, sairaanhoitaja (AMK) ja ensihoitaja (AMK). Ammatinharjoittamisoikeuden saat sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.
Työpaikkoja on ensihoitopalvelussa ambulanssissa, erikoisairaanhoidossa mm. päivystys- ja tehoyksiköissä, perusterveydenhuollossa mm. vastaanotto- ja päivystysyksiköissä, yrityksissä mm. yksityisissä ambulansseissa sekä alan kansainvälisissä tehtävissä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lähes puolet ensihoitajaopinnoista tapahtuu työelämäyhteistyössä. Harjoittelut eri toimintaympäristöissä vahvistavat työelämätaitojasi ja toimintaa monialaisissa verkostoissa. Opinnäytetyöt liittyvät alueellisiin kehittämishankkeisiin tai muulla tavoin vastaavat työelämän kehittämistarpeisiin.
Tutkimus- ja kehitystoiminnan ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle oppimismahdollisuuksia ja kokemuksia käyttäjälähtöisistä kehittämistehtävistä, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin.
Ensihoitajakoulutus kuuluu Xamkin tutkimustoiminnan kestävän hyvinvoinnin painoalaan. Sen keskeisiä tavoitteita ovat yksittäisten ihmisten ja kokonaisten yhteisöjen hyvinvoinnin edistäminen sekä uusien palvelumallien kehittäminen. Tutkimus- ja kehityshankkeissa pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja (monialaisten) opiskelijatiimien kanssa. Aalto-yliopisto uutena yhteistyökumppanina avaa koulutuksen ja TKI-toiminnan mahdollisuuksia esimerkiksi digitalisaation ja hoitoympäristöjen esteettisyyden kehittäminen.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Kotkassa oppimisympäristöön kuuluu ambulanssi, kerrostalokoti, simulaatiotilat ja monipuolinen ulkoalue, joissa harjoitellaan äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointia ja kiireellisen hoidon antamista sekä potilaan kuljettamista kampuksen harjoitussairaalan ensiapupoliklinikalle.
Ensihoitajakoulutuksessa opitaan paljon simulaatioiden avulla. Kotkan kampuksella on Euroopan ainoa opetuskäytössä olevalla ambulanssisimulaattori. Uudistettuihin opetustiloihin on luotu virtuaalinen tila, jossa on liikealustalla toimiva, täydellisesti hoito- ja viestintävarustettu ambulanssi sekä laajat seinänäytöt, joille heijastetaan erilaisia harjoitteluympäristöjä.
Ambulanssisimulaattorilla pääset harjoittelemaan todenmukaisia tilanteita, kuten itse ajoa ja kuljetuksen aikaista potilaan valvontaa ja hoitoa. Ambulanssisimulaattorissa pääset harjoittelemaan myös potilaan jatkohoitoon liittyviä vaativia siirtoja. Ambulanssi reagoi todentuntuisesti ajoliikkeisiin. Näet, kuulet ja tunnet tilanteen kuin se olisi aito ja opit ennakoivan ja turvallisen hälytysajon taidon, mistä sinulle on työelämässä hyötyä.
Ensihoitajakoulutukseen sisältyy runsaasti kliinistä harjoittelua, joka toteutuu erilaisissa työelämän hoitoyksiköissä ja -ympäristöissä.