OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > METSÄTALOUDEN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Metsätalouden koulutus
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

metsätalousinsinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Koulutuksessa opiskelet metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaa sekä metsäomaisuuden hoitoa. Asioita, joita tarvitaan metsätalousinsinöörin työtehtävissä työnantajasta riippumatta.
Työelämässä tärkeä yhteistyökumppanisi on asiakkaasi, metsänomistaja. Suomessa on yli 600 000 metsäomistajaa, joiden metsäosaamisen taso ja tavoitteet metsien hoidolle vaihtelevat suuresti. Metsätalouden ammattilaisena osaat neuvoa ja opastaa metsäomistajia hoitamaan metsiään kestävästi. Ymmärrät myös metsän hyödyntämisen merkityksen sekä kansantaloudelle että hiilensidonnalle.
Monissa metsäalan työtehtävissä on kyse metsäpalveluiden markkinoinnista ja myymisestä, puun ostamisesta, metsäenergian hyödyntämisestä, puunkorjuun ohjaamisesta sekä luonnonhoitohankkeista. Metsäalalla hyödynnetään myös digitaalisuutta muun muassa paikkatiedon käytössä.
Opintoihin sisältyvillä harjoittelujaksoilla pääset tekemään metsätalousinsinöörin työtehtäviä, mikä valmistaa sinua työelämään ja auttaa verkostoitumaan metsäalan toimijoiden kanssa. Harjoittelujen aikana huomaat, kuinka luennoilla ja tehtävissä opiskellut asiat toimivat käytännössä ja harjoittelujaksolla voi syttyä kipinä urasuunnitteluun.

Koulutuksen sisältö

Xamkin metsätalousinsinöörikoulutuksen sisällöt on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaan. Opetamme sinulle juuri niitä taitoja, joita metsäalalla nyt tarvitaan.
Metsätalousinsinööriopintojen ensimmäisenä vuonna opiskelet metsätalouden ekologista perustaa, metsänkasvatusta ja puunkorjuuta. Toisen vuoden opinnoissa hyödynnät oppimiasi metsäasioita mm. metsäsuunnitelmassa.
Viimeisenä osana opintoja keskityt metsätalouden liiketoimintaosaamisen rakentamiseen, metsäomaisuuden hoidon opintoihin ja opinnäytetyöhön. Voit lisäksi valita täydentäviä opintoja esimerkiksi metsävaratiedon hallinnasta ja kehittyvästä puunkorjuusta.
Harjoittelujaksot teet oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti joustavasti opintojesi aikana. Perusharjoittelussa opit metsäalan töiden perusteet ja vaativammassa syventävässä harjoittelussa tehdään usein jo toimihenkilön töitä.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.
MONIMUOTO
Monimuoto-opinnoissa voi yhdistää työn ja opiskelun. Monimuoto-opinnot on tarkoitettu opiskelijalle, jolla on jo korkeakoulututkinto liiketaloudesta, tekniikasta tai luonnonvara-alalta. Osa opinnoista voidaan hyväksilukea aiemman tutkinnon perusteella. Opinnot keskittyvät metsätalousosaamiseen.
Opinnot sisältävät kontaktiopetusta, verkko-opetusta sekä työskentelyä maastossa.
• Tammikuusta huhtikuuhun on kontaktiopetusta kerran kuukaudessa kolme kontaktiopetuspäivää - keskiviikosta perjantaihin.
• Toukokuusta syyskuuhun on kolme maasto-opetuksen jaksoa, jotka kestävät kukin keskiviikosta sunnuntaihin. Myös talven aikana on yksittäisiä maasto-opetustunteja.
• Kontaktijaksojen välissä on itsenäistä verkko-opiskelua.
• Palkalliset harjoittelujaksot voi tehdä oman HOPSin mukaisesti.
Monimuoto-opinnoissa ydinopinnot opinnäytetyötä lukuun ottamatta suoritetaan tavallisesti kahdessa vuodessa.

Uramahdollisuudet

Metsätalousinsinöörin koulutuksen nimessä näkyvät kaikki koulutuksen osat: ekologia ja metsänhoito (metsä), liiketoiminta (talous) sekä tekniikka mm. puunkorjuussa (insinööri). Koulutuksen sisällöt antavat sinulle monipuolisen osaamisen ja voit työllistyä erilaisiin itseäsi kiinnostaviin työtehtäviin.
Tyypillisiä metsätalousinsinöörin työtehtäviä ovat puun osto, metsäpalvelujen myyminen ja metsävaratiedon kanssa työskenteleminen. Metsävaratiedon osaajille onkin kysyntää. Keskeistä on työskentely metsänomistajien kanssa, asiantuntijana autat metsänomistajaa hoitamaan metsäomaisuuttaan hänen tavoitteidensa mukaisesti. Metsätalousinsinöörit myös ostavatraaka-ainetta puunjalostusteollisuudelle metsänomistajilta.
Voit työllistyä metsäteollisuuden puunhankinnan organisaatioihin, metsähoitoyhdistyksiin, Metsäkeskukselle tai Metsähallitukselle.
Työpaikkoja on myös koneyrityksissä, joissa työtehtävät vaihtelevat leimikonsuunnittelusta korjuun ketjuttamiseen. Myös puunhankinnan logistiikan tehtäviin työllistyy metsätalousinsinöörejä.
Metsätalousinsinöörin tehtävissä korostuu taito toimia ihmisten kanssa, olipa kyse viestinnästä työpaikalla, työskentelemisestä tiimissä tai esimiehenä toimimisesta. Metsäalan töissä käytät sujuvasti tietojärjestelmiä ja hyödynnät paikkatietoa.
Xamkin metsätalouden koulutuksella hyvä maine
Xamkin metsätalouden koulutuksessa opiskelevat Suomen tyytyväisimmät alan opiskelijat (Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelut Vipunen, opiskelijapalaute 2017). Koulutuksen hyvä maine alalla edistää myös työllistymistä. Työllistymistilanne on tällä hetkellä varsin hyvä – 70–80 % valmistuneista työllistyy alan töihin ensimmäisen vuoden aikana.
Tehtävänimikkeitä voivat olla:
- metsäasiantuntija
- asiakasvastaava
- metsänhoitoesimies
- hankintaesimies
- suunnitteluesimies
- operaatioesimies
- asiakaspäällikkö
- metsäneuvoja
- kuljetusesimies

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteydet ovat Xamkin metsätalouden koulutuksessa hyvin tärkeitä. Koulutus tekee tiivistä yhteistyötä metsäalan toimijoiden kanssa, mikä näkyy sekä opintojen toteutuksessa että niiden ajankohtaisissa sisällöissä. Hyvät työelämäsuhteet edistävät harjoittelupaikkojen saamista ja vaikuttaa myönteisesti myös opinnäytetöiden työelämälähtöisiin aiheisiin.
Yhteistyö työelämän kanssa näkyy myös yksittäisillä opintojaksoilla – esimerkiksi puunkorjuun opintoihin tulleina toimeksiantoina. Luennoilla myös vierailee metsäammattilaisia eri organisaatioista kertomassa omasta erityisosaamisestaan.
Tärkeä osa metsätalouden koulutuksen kehittämistyötä ovat opinnäytetyöt, joista lähes kaikki tehdään työelämän toimeksiantona.
Metsäkoulutuksen kansainvälisiin hankkeisiin metsäalan yliopistojen kanssa voi osallistua verkko-opintojen kautta

Koulutuksen oppimisympäristöt

Opiskelet metsäalan ammattilaiseksi niissä paikoissa ja ympäristöissä, joissa työ tehdään. Maasto-opetus erilaisilla metsäkohteilla konkretisoi luennoilla opittua tietoa. Metsässä tulevat tutuiksi myös mittavälineet, metsäsovellukset ja karttaohjelmat. Opit lukemaan metsää ja ymmärrät mitä hyvä metsänhoito erilaisissa metsissä tarkoittaa.
Osa opintojaksoista toteutetaan yhdistelmänä luentoja, maasto-opetusta ja verkko-opiskelua, mikä mahdollistaa opiskelun oman aikataulun mukaisesti. Luennoilla ja harjoituksissa tulevat tutuiksi metsäalan ammattilaisten käyttämät ohjelmat metsänkasvatusmalleista logistiikan sovelluksiin.