OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Biotuotetekniikan koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Biotuotetekniikan ala kehittyy erittäin nopeasti ja alan insinööreillä on todella hyvät työllisyysnäkymät.

Biotuotetekniikka tutkii ja kehittää biomassasta muun muassa muovia ja puuvillaa korvaavia kestäviä tuotteita. Metsäteollisuuden nykyiset paperi-, pakkaus- ja puutuotteet muodostavat alan liiketoiminnan perustan. Näiden rinnalle on kuitenkin tulossa paljon uusia tuotteita, jotka hyödyntävät puun kuituja ja kemiallisia yhdisteitä. Koko tämän alan tekniikkaa kutsutaan biotuotetekniikaksi.

Xamkin insinöörikoulutuksen ytimen muodostavat prosessitekniikat ja erityisesti puuraaka-aineen hyödyntäminen erilaisiksi tuotteiksi. Prosessitekniikalla luonnonvaroista tehdään jokapäiväisessä elämässä tarvittavia lopputuotteita, kuten lehtiä, tekstiilejä, lääkkeitä ja biopolttoaineita.

Biotuotetekniikan insinöörinä olet mukana kehittämässä ja tuottamassa puupohjaisia, uusiutuvia tuotteita ja valmistusprosesseja. Niillä voidaan korvata muita, usein fossiilisia raaka-aineita. Tällä työllä ratkotaan ilmastonmuutoksen haasteita.

Koulutuksen sisältö

Biotuotetekniikan opetus tapahtuu Xamkin Savonlinnan kampuksella ja Kuitulaboratoriossa sekä alan johtavissa yrityksissä. Kuitulaboratorio on teollisuuden prosesseja tutkiva ja kehittävä Xamkin tutkimusyksikkö, jossa panostetaan sellu- ja paperitekniikkaan, biomateriaalien jalostukseen sekä vesiprosesseihin yhdessä yritysten kanssa.

Savonlinnassa on vahvaa metsäteollisuuteen liittyvää yritystoimintaa, jota myös Xamkin omistama Kuitulaboratoriokin palvelee. Kuitulaboratorio ja keväällä 2018 valmistunut Kuitu3 -laajennus toimivat kokeellisena oppimisympäristönä ja opiskelijana sinun on mahdollista tehdä projekti- ja lopputöitä Kuitulaboratorion biotuoteteknologian tutkimushankkeisiin liittyen.

Prosessitekniikan keskeisiä opiskeluaiheita ovat:

- virtaustekniikka ja lämmönsiirto, aineiden erotus- ja puhdistusprosessit
- metsäbioraaka-aineet ja niiden jalostus
- prosessiautomaatio
- materiaalien ja tuotteiden testaus ja analysointi
- prosessisuunnittelu ja -suunnitteluohjelmistot
- ympäristönsuojelu ja kiertotalous

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

* Opintoja toteutetaan sekä päiväopintoina että monimuoto-opintoina. Monimuotokoulutus soveltuu parhaiten työn ja opiskelun yhdistämiseen.

* Päiväopetusta järjestetään pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Monimuoto-opetuksen lähijaksot ovat pääsääntöisesti torstaisin kello 16-20, perjantaisin kello 8-16 ja lauantaisin kello 8-16, noin kahden viikon välein.

* Opetus tapahtuu Savonlinnan kampuksella, Savonlinnan keskustan lähellä, ja Kuitulaboratorion kampuksella. Kampusten välinen etäisyys on noin 3 kilometria. Monimuoto-opetusta on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä osittain.

* Opetussuunnitelma on laadittu 4 vuodelle. Harjoittelun suorittaminen kesälukukausina sekä työelämälähtöisen projektin ja opinnäytetyön ajoituksella opiskeluaikaa on mahdollista nopeuttaa jopa vuodella. Lisäksi opintojaksojen suorittamista voi nopeuttaa valitsemalla opintojaksoja aiemmilta vuosiryhmiltä. Työssä opittuja tietoja ja taitoja on mahdollista myös opinnollistaa.

Uramahdollisuudet

Työllisyysnäkymät alan insinööreille ovat todella hyvät, sillä alan koulutuspaikkoja on vähän ja biotuoteteollisuuden ala kehittyy kovaa vauhtia. Biotuote- ja prosessitekniikan osaamista hyödynnetään laajasti teollisessa toiminnassa. Raaka-aineiden jalostaminen, materiaalien tuotantoprosessit, energian tuotanto ja tuotteiden valmistus perustuvat prosessitekniikan osaamiseen.

Prosessitekniikkaa käsitellään koulutuksessa laajasti, jolloin valmistuvana insinöörinä voit työllistyä metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, esimerkiksi laitevalmistajien palvelukseen. Lisäksi työllistymismahdollisuuksia on kemian prosessiteollisuuden ja metallurgisen teollisuuden tuotantolaitoksissa, kuten öljynjalostuksessa tai mineraalien rikastuksessa.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia suunnittelu-, kehitys-, käyttö- tai myyntitehtävissä. Myös tehtävät kunnossapidossa tai koulutuksessa ovat mahdollisia. Työnantajayritykset voivat olla suuria metsäteollisuusyrityksiä, kemianteollisuusyrityksiä, suunnittelutoimistoja, laitteita ja kokonaisia tehdasosastoja toimittavia yrityksiä, kuten ANDRITZ, jonka Savonlinnan toimipiste sijaitsee aivan kampuksen läheisyydessä. Myös pienet, tiettyihin tuotteisiin erikoistuneet yritykset tarjoavat runsaasti työllistymismahdollisuuksia. Savonlinnassa toimii useita metsäteollisuudelle laitteistoja - jäteveden puhdistamoja, paperi- ja kartonkitehtaiden kemikaalien sekoitusjärjestelmiä, analyysi- ja ohjausjärjestelmiä, pakkausjärjestelmiä sekä hiilidioksidin talteenottolaitoksia - toimittavia yrityksiä.

Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys liittyvät läheisesti biotuoteteollisuuden toimintaan, ja työpaikka voi löytyä esimerkiksi vesien käsittelyprosesseista.

Biotuotetekniikan insinöörit voivat työskennellä muun muassa
- suunnittelu-, tuotekehitys-, valmistus- ja tutkimustehtävissä - myynnin ja markkinoinnin tehtävissä - teknisinä asiantuntijoina - kunnossapitotehtävissä - projektien johtotehtävissä - tuotannon esimiestehtävissä.
Koulutus antaa myös valmiudet toimia koulutustehtävissä sekä yrityksissä että teknisen alan oppilaitoksissa ja muissa koulutusorganisaatioissa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:
- suunnitteluinsinööri
- tutkimusinsinööri
- projektipäällikkö
- myynti- ja markkinointipäällikkö
- vuoroinsinööri
- käyttöinsinööri
- tuotekehitysinsinööri
- tuotantopäällikkö
- kouluttaja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutkimustyö ja opetus on integroitu läheisesti toisiinsa, ja opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojaksoja ja työharjoittelua sekä tehdä opinnäytetyösi laboratorioiden hankkeissa ja projekteissa. Käytettävissäsi ovat laboratorioiden tutkimusvälineet ja laitteet. Laboratorioiden tutkijat ja henkilökunta osallistuvat opetukseen.

Harjoittelua ja projekteja sekä opinnäytetöitä tehdään myös alueen yrityksissä, kuten laitevalmistaja ANDRITZ Oy:ssä, joka sijaitsee lähellä. Harjoittelu- ja opintojaksoja sekä opinnäytetöitä on mahdollista suorittaa myös ulkomailla, joko yrityksissä tai ammattikorkeakoulun partnerioppilaitoksissa ja -yliopistoissa.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Biotuotetekniikan oppimisympäristö on ainutlaatuinen. Teoriaa ja digitaalisia taitoja opit Savonlinnan kampuksen ajanmukaisissa tiloissa. Käytännön laboratoriotöitä tehdään Kuitulaboratorion moderneissa tiloissa:
* kemian laboratorio
* prosessihalli
* pilothalli
* kuitu-, vesi- ja lietelaboratoriot
* pilotointilaitteistot tuotantomittakaavassa
* siirrettävät pilotointilaitteistot tehdaskokeisiin.

Projekteissa on mahdollista tehdä työtä, joka liittyy eri yritysten kehityshankkeisiin.