OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > PELIOHJELMOINNIN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Peliohjelmoinnin koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäiseen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Peliohjelmoinnin opinnot suoritettuasi osaat suunnitella, testata ja toteuttaa pelejä. Kansainväliset tapahtumat ja verkostoituminen ovat tärkeä osa pelialan kulttuuria ja opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus osallistua useisiin pelialan tapahtumiin ja verkostoitua alan ammattilaisen kanssa. Teemme jatkuvaa yhteistyötä peliteollisuuden sekä ohjelmistoalan yritysten kanssa ja sinun on mahdollista työskennellä yrityksissä ja julkaista kaupallisia pelituotteita jo koulutuksesi aikana.

Koulutuksen ydin on vahva yhteistyö alueemme tärkeiden sidosryhmien kanssa, jolloin jo opiskeluaikana pystyt rakentamaan pelialalla erittäin tärkeät verkostot. Peliohjelmoinnin koulutus järjestetään suomen kielellä, mutta peliala on lähtökohtaisesti globaali, joten saat myös paljon harjoitusta englannin kielen taitoosi.

Projektipainotteisen koulutuksen avulla voit kehittää osaamistasi sinua kiinnostaviin aiheisiin ja keskittyä opinnoissa omiin mielenkiinnon kohteisiisi.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.

Peliohjelmoinnin koulutuksen sisältö pohjautuu vahvaan vuorovaikukseen pelialan toimijoiden ja yritysten kanssa, joka on laadittu usean vuoden aikana alan kehitystä seuraamalla. Opetus pohjautuu vahvaan käytännön tekemiseen sekä teorian yhdistämiseen, jossa opiskelijat pääsevät työskentelemään jo opiskelujensa aikana yrityksissä ja voivat julkaista kaupallisia pelituotteita jo koulutuksensa aikana. Koulutus on saanut runsaasti positiivista palautetta.

Opiskelussa tarvitaan omistautumista ja ryhmätyötaitoja. Itsenäinen opintojaksojen ulkopuolinen alan harrastaminen on erityisen tärkeätä työllistymisen kannalta. Usein opintojaksojen harjoitteet tehdään myös tiimeissä verkkoyhteyksien välityksellä.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Ohjelmointi on nykyisin erittäin laaja-alainen työkenttä. Koulutus antaa valmiudet edetä työelämässä moneen suuntaan, esimerkiksi QA Team Leaderiksi, Senior Game Developeriksi tai vaativiin asiantuntija- ja suunnittelutehtäviin.

Peliohjelmoinnin ydinosaamisen lisäksi voit suuntautua mieltymystesi mukaan alan sisällä. Koulutuksen loppuvaiheeseen ajoittuvat henkilökohtaiset opinnot, valinnaiset ammattiopinnot ja ammatilliset projektit suuntaavat opintojasi valmistumisen jälkeisen ammattikuvan suuntaan.

Ammattikorkeakoulun strategian mukaisesti opintoihin sisältyy myös yrittäjyysopintoja ja Venäjä-osaamista.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa peliohjelmoinnin koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua useilla eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).

Koulutuksen ydin on vahva yhteistyö alueemme tärkeiden sidosryhmien kanssa, jolloin jo opiskeluaikana pystyt rakentamaan pelialalla erittäin tärkeät verkostot. Peliteollisuuden sekä ohjelmistoalan yritysten kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä ja sinun on mahdollista työskennellä yrityksissä ja julkaista kaupallisia pelituotteita jo koulutuksesi aikana.

Ensimmäisenä vuonna hankit vahvan pohjaosaamisen pelituotannosta ja -ohjelmoinnin alueilta. Ymmärrät alan vaatimukset ja perusrakenteet. Pääset kokemaan pelituotannon koko elinkaaren aina julkaisuun asti. Ensimmäiselle opiskeluvuodelle suunniteltujen opintojen jälkeen pystyt toimimaan ICT-alan perustyötehtävissä.

Toisena vuonna vahvistat ohjelmointiosaamistasi, kehität loogista päättelykykyäsi matemaattisten aineiden ja laajojen harjoitustöiden avulla. Toisen opiskeluvuoden jälkeen pystyt toimimaan Trainee -tasoisissa työtehtävissä peli- ja ohjelmistotaloissa.

Kolmantena vuonna syvennät osaamistasi ensiksi Junior Developeriksi ja lukuvuoden toisella puoliskolla pystyt syventämään osaamistasi Developer tasolle ja työskentelemään esimerkiksi Developerina peliyrityksessä.

Neljäntenä vuotena syvennät osaamistasi entisestään, joko GameLabin tarjoamilla opintojaksoilla tai valitset muiden koulutusten sisällöistä itsellesi kiinnostavia osaamisia. Viimeistelet opintosi työstämällä opinnäytetyötä, joka peilaa osaamistasi ja kiinnostuksen kohteitasi.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään suunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.

Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.

Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.

Opiskeluasi tukee Ammatillinen kasvu–moduuli, joka ajoittuu koko opintojen ajalle. Moduulin opintojaksoilla pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.

Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tutorit. Tutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.

Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana tukenasi on koko opiskelijahyvinvoinnin tiimi sekä muu henkilökunta. Xamk on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

GameLab on peliohjelmoinnin oppimisympäristö Kotkassa. GameLab-ympäristössä on nykyaikaiset välineet pelien ohjelmointiin monille eri alustoille - aivan samoja työkaluja (mm. Unity, Unreal) käyttävät pelialan yrityksetkin. Meillä on mahdollista kehittää pelejä kaikille mobiililaitteille, konsoleille ja PC:lle sekä nettiympäristöön.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat ja monipuoliset simulaatio- ja verkko-oppimisympäristöt. Keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja pääset harjoittelemaan heti alusta asti tiimiyhteystyö-työvälineiden avulla.

Harjoittelupaikan ja opinnäytetyöaiheen etsit itse ja niissä pääset syventämään osaamistasi. Harjoittelun ja opinnäytetyön voit myös tehdä ulkomailla.

Kansainvälisyys

Peliohjelmoinnin opinnot antavat hyvät mahdollisuudet vaihto-opintoihin. Peliohjelmoinnin koulutus järjestetään suomen kielellä, mutta peliala on lähtökohtaisesti globaali, joten saat myös paljon harjoitusta englannin kielen taitoosi. Vaihtoon lähtiessäsi pääset suunnittelemaan opintosi mieltymystesi mukaisesti ja ne hyväksytään osaksi tutkintoasi. Voit myös suorittaa tutkintoon pakollisena kuuluvan työharjoittelun ulkomailla, joko osan tai koko harjoittelun (30 op).

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiskeluvaihtoon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuudet. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulutuksesta on mahdollista hakea vaihtoon.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloitumistekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamistasi täydentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, ranskan, kiinan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikkaa hakiessasi.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista

Työllistyminen ja urapolku

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta näyttäisi siltä, että pelit ja pelinomaiset sovellukset ovat vain lisääntymään päin. Samoin erilaiset palvelut verkon välityksellä kasvavat koko ajan. Antamamme koulutus on varsin laaja-alainen otos peliteollisuuden eri osa-alueista ja uramahdollisuutesi voivat olla hyvinkin laajat erilaisissa yrityksissä tai jopa omassasi. Perusohjelmistoteollisuuden yrityksissä tarvitaan myös runsaasti osaajia ja moni meiltä valmistunut opiskelija onkin havainnut olevansa töissä pilvipalveluita sekä muita ohjelmistoihin liittyviä tuotteita tai palveluita tuottavien yritysten palveluksessa. Mahdollisia työtehtäviä ovat esimerkiksi peliohjelmoija, Full Stack Developer, sovellusasiantuntija sekä peli- ja ohjelmistosuunnittelija.

Valmistuttuasi saat tutkintonimikkeen Bachelor of Engineering. Tämä oikeuttaa sinut yliopistojen maisteriohjelmien hakuun. Voit myös hakea ylempään AMK tutkintoon johtavaan koulutukseen, kun olet hankkinut kolmen vuoden työkokemuksen.