OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MERENKULUN KOULUTUS, SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
Päivätoteutukset (AMK)

Merenkulun koulutus, sähkövoimatekniikka
Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto, 270 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle.

Merenkulku on vahvassa tekniikan kehitysnosteessa, kun erilaiset sähkökäytöt lisääntyvät. Esimerkiksi autoista tuttu hybriditekniikka ja muut ilmaston kannalta erittäin tärkeät, fossiilisia polttoaineita säästävät ja laivojen energiatehokkuutta parantavat järjestelmät lisääntyvät jatkuvasti. Sähkökäyttöjen ohjaus on enenevässä määrin siirtymässä digitaalisiin ohjausjärjestelmiin. Laivojen etädiagnostiikka ja etäohjaukset sekä vaatimukset tietoliikenneverkkojen toimivuudelle ja turvallisuudelle lisääntyvät samalla, kun digitalisaation käyttö muutenkin lisääntyy.


Koulutus on ainoa korkeakoulutasoinen merenkulun sähkövoimatekniikan koulutus Suomessa.

Koulutuksessa hankit hyvät tiedot ja taidot merenkulun sähkömestarin ammattiin laivoille ja myös maihin erilaisiin korkeaa osaamista vaativiin sähkö- ja automaatioinsinöörin tehtäviin. Tutkinto siihen kuuluvine pakollisine harjoitteluineen antaa suoraan pätevyyden laivan sähkömestarin tehtäviin (STCW A-III/6) ja valmiudet korkeimpaan S1-sähköpätevyyteen maissa (kahden vuoden työkokemus).

Koulutuksesta valmistut energiatuotanto-, sähkönjakelu-, suurjännite- ja automaatiojärjestelmien asiantuntijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen sekä meriklusterin erilaisiin tehtäviin.

Merenkulkuala tarjoaakin erittäin kiinnostavia työtehtäviä ja -näkymiä nyt ja tulevaisuudessa alan ammattilaisille ja sellaisiksi aikoville.

Merenkulun insinöörin (AMK) sähkövoimatekniikan tutkinnon suoritettuasi voit toimia
- laivojen sähkömestarina rajoittamattomassa liikenteessä
- maissa erilaisissa tuotanto-, kunnossapito - ja asiantuntijatehtävissä sekä S1-sähköpätevyyden saatuasi sähkökäyttöjen päävalvojana tai sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtävissä.


Xamkissa merenkulun koulutuksen vahvuuksia ovat turvallisuuteen ja alusten käyttötekniikkaan liittyvä osaaminen sekä meriympäristönsuojelun asiantuntemus.

Sähkö- ja automaatiotekniikkaa kansainvälisessä ympäristössä

Merenkulun opinnoissa tutustut laivakoneistoihin, -järjestelmiin ja laitteisiin sekä erityisen syvällisesti laivan sähkö- ja automaatiotekniikkaan. Teknistä osaamistasi täydentävät merimiestaitojen perusteet ja laaja perusosaaminen ensiapu-, turvallisuus- ja hätätilannetoimissa.

Sähkövoimatekniikan opinnoissa syvennyt sähkövoimatekniikan teorioihin, tehonsiirtoon, sähkölaitostekniikkaan sekä sähkölaitteisiin ja -järjestelmiin. Opit lukemaan ja laatimaan sähkökaavioita, tutustut sähköalan standardeihin ja määräyksiin. Sähköasennukset ja laitosten käyttöönotto tarkastuksineen kuuluvat osaamiseesi. Sähkötyöturvallisuus on keskeinen, kaikkia opintoja läpileikkaava osaaminen.

Automaatiotekniikan opinnot antavat sinulle tarvittavan osaamisen laivojen ja maalaitosten sekä sähkökäyttöjen automaatiolaitteisiin ja -järjestelmiin. Prosessiautomaatio ja digitaaliset ohjausjärjestelmät ovat käytössä sekä laivoilla että maissa.

Tärkeässä osassa merenkulun insinööritutkintoa ovat laajat kieliopinnot sekä hyvät kommunikointitaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Hyvää kielitaitoa, erityisesti hyvää englannin kielen taitoa edellyttävät monet merenkulkuun liittyvät säädökset, tekniset asiakirjat sekä käyttö- ja huolto-ohjekirjat. Englanti on nykyään monien laivanvarustamojen ja meriklusterin yritysten työkieli.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 270 opintopistettä (op)

Merenkulun sähkövoimatekniikan insinööriopintojen rakenne koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
• perusopinnot 42 op
• ammattiopinnot 100 op
• vapaasti valittavat opinnot 5 op
• ohjattu harjoittelu 108 op
• opinnäytetyö 15 op

Koulutus jakautuu kolmeen eri tasoon: Support- ja Operational-tasoihin sekä S1-sähköpätevyyteen vaadittaviin opintoihin. Support-tason opinnoissa saat valmiudet toimia aluksen koneosastolla käytännön miehistötehtävissä.

Operational-tason ja S1:n opinnot valmistavat sinut työskentelemään laivan sähkömestarina päällystötehtävissä. S1 antaa korkeimman teoreettisen pätevyyden maapuolen sähkökäyttöihin.

Ensimmäisenä vuonna suoritat perustason turvallisuuskoulutuksen sekä miehistötason opinnot koneosastolla saadaksesi perusvalmiudet ohjattuun laivaharjoitteluun ensin vahtimiehenä(kone) ja myöhemmin laivan koneosastolla tai maissa sähköalan harjoitteluun.

Toisen, kolmannen ja neljännen opintovuoden aikana suoritat laivan sähkömestarin pätevyyteen ja maapuolen S1-sähköpätevyyteen oikeuttavat teoreettiset opinnot sekä merenkulun johtamis- ja turvallisuusopintoja. Osa kolmannesta lukuvuodesta ja neljäs, viimeinen vuosi koostuvat pääosin sähkö- ja automaatioalan syventävistä opinnoista sekä opinnäytetyöstä.

Opintojen aikana on erillisiä harjoittelujaksoja. Harjoittelua on mahdollisuus suorittaa kesäisin, lomien aikana.

Lisäksi tutkinnon ylittävinä opintoina voi suorittaa vahtikonemestarin pätevyyteen tarvittavat, noin 30 opintopisteen teoriaopinnot. Merenkulun insinöörin opinnot kestävät yhteensä 4,5 vuotta.

Koulutukseen hyväksyttävän on osoitettava todistus terveydentilastaan.
• Lisätietoja merimiehen lääkärintarkastuksista ja terveydellisistä vaatimuksista ks. laki laivaväen lääkärintarkastuksista 1171/2010
• Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta laivaväeltä vaadittavasta näkö- ja kuulokyvystä 224/2013.


Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Merenkulun sähkövoimatekniikan opinnot toteutetaan päiväopintoina, jotka sisältävät teoriaopintoja, käytännön harjoituksia ja simulaattorissa suoritettavia harjoituksia. Tämän lisäksi opinnot sisältävät paljon käytännön harjoittelua laivalla ja maaorganisaatioissa. Saat opiskeltaviin asioihin hyvät perustiedot, joita pääset toteuttamaan ja harjoittelemaan koululaivalla, simulaattoriympäristössä ja harjoittelujaksoilla kauppa-aluksilla ja maissa.
Opetus tapahtuu pääasiassa Xamkin Kotkan kampuksella.

Harjoittelut
Opinnot sisältävät useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää, josta korkeintaan puolet voi olla maapuolella tehtyä harjoittelua.
Teoriaopinnot yhdistetään mahdollisimman kattavasti käytännön taidoiksi ja osaamiseksi laboratorioissa tehtävien harjoituksien sekä koululaivalla, kauppalaivoilla ja maissa suoritettavan harjoittelun avulla. Opintoihin kuuluu pakollisena eräiden merenkulun turvallisuuskurssien suorittaminen.
Tutkintoon sisältyy 12 kuukautta ohjattua harjoittelua, josta vähintään puolet tulee olla ohjattua laivaharjoittelua ja puolet monipuolista sähkö- ja automaatiotekniikan harjoittelua maissa erilaisissa yrityksissä ja tehtävissä. Harjoittelujaksot syventävät osaamista ja auttavat urasuunnitteluasi, kun näet ja koet erilaisten työtehtävien vaatimuksia ja ominaisuuksia.

Opintojen ohjaus
Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelupalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.
BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle osaavassa ja taitavassa laivayhteisössä. Sähkömestareita työskentelee risteilyaluksilla, jäänmurtajilla ja muilla, sähköteholtaan suurilla laivoilla sekä kansainvälisissä tehtävissä öljynporauslautoilla.

Maaorganisaatioissa on tarjolla laaja kirjo tehtäviä sähkövoimatekniikan, sähkötekniikan ja automaatiotekniikan ammattilaisille.

Sähkövoimatekniikan koulutuksessa saat valmiudet laivan sähkökäyttöjen johtotehtäviin rajoittamattomassa liikenteessä. Valmistuttuasi voit sijoittua maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen eri alustyypeille esimerkiksi rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja
-autolautoille erityisesti sellaisille aluksille, joissa on merkittävän suuria sähkökäyttöjä, kuten sähkölaitostyyppisiä energiantuotantojärjestelmiä, korkeajännitteisiä sähkötehon siirtoja tai sähkökäyttöisiä ruoripotkureita. Sähkömestari toimii aluksilla konepäällikön alaisuudessa sähköosaston esimiehenä apunaan sähkömies tai -miehiä. Offshore-puolella on maailmanlaajuisesti lukuisia sähköinsinöörin pätevyyttä edellyttäviä tehtäviä.

Merenkulku on vahvassa tekniikan kehitysnosteessa, kun erilaiset sähkökäytöt lisääntyvät. Esimerkiksi autoista tuttu hybriditekniikka ja muut ilmaston kannalta erittäin tärkeät, fossiilisia polttoaineita säästävät ja laivojen energiatehokkuutta parantavat järjestelmät lisääntyvät jatkuvasti. Sähkökäyttöjen ohjaus on siirtymässä digitaalisten ohjausjärjestelmien käyttöön. Laivojen etädiagnostiikka ja etäohjaukset sekä vaatimukset tietoliikenneverkkojen toimivuudelle ja turvallisuudelle lisääntyvät samalla, kun digitalisaation käyttö muutenkin lisääntyy. Ala tarjoaa erittäin kiinnostavia työtehtäviä ja -näkymiä nyt ja tulevaisuudessa alan ammattilaisille ja sellaisiksi aikoville.

Maaorganisaatioissa ? kuten laitevalmistajilla, varustamoissa, telakoilla, sähköalan yrityksissä ja energian tuotannossa ¬? voit toimia muun muassa projektipäällikkönä, sähkötarkastajana ja teknillisenä asiantuntijana sekä alan johtotehtävissä. S1-sähköpätevyyksillä voit ryhtyä vaikkapa itsenäiseksi sähköalan yrittäjäksi monien muiden mahdollisuuksien lisäksi.

Tehtävänimikkeitä voivat olla

• tekninen päällikkö tai johtaja
• sähkötarkastaja
• asennustarkastaja
• huoltopäällikkö
• projektipäällikkö (sähkö- ja automaatio-ala)
• sähkömestari (laiva)
• sähkösuunnittelija (telakat, suunnittelutoimistot, sähköalan insinööritoimistot)
• sähkötöiden johtaja
• käytön johtaja

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkissa kehität asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Työelämän oppimisprojektit toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa.

Opintojesi aikana voit olla mukana monissa työelämäläheisissä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle. Tietosi, taitosi ja asenteesi kehittyvät ja niiden myötä osaamisesti kasvaa, ja saat ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ja yhteyksiä työelämään. Tutustut elinkeinoelämään, ja tiivis yhteistyö avaa sinulle näköalan alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä

Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun ja kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut, koko maata palveleva yksikkö. Opetus toteutetaan kansainvälisessä toimintaympäristössä yhteistyössä alan tutkimus- ja kehitysyhteisöjen, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. Opetusta järjestetään muun muassa yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Ekamin kanssa Kotka Maritime Centrella.

Näyttöön perustuvaa toimintaa

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI) pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja eri opiskelijatiimien kanssa. TKI:n ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle kokemuksia käyttäjälähtöisistä kehittämistehtävistä, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Merenkulun insinöörin tärkeä oppimisympäristö jo aivan opintojen alussa on koululaiva Katarina, jota vuokraamme aluksen omistavalta Ekamilta vuotuiseen käyttöömme. Suomalaisista ammattikorkeakouluista vain Xamkissa on tällainen mahdollisuus. Sähkö- ja automaatiolaboratorion laitteita ja järjestelmiä pyritään käyttämään opetuksessa hyödyksi niin paljon kuin mahdollista, sillä merenkulun insinöörin on itse osattava tehdä käytännön työtehtävät turvallisesti. Kaikessa merenkulun insinöörin opetuksessamme painottuu käytännön tekeminen ja osaaminen. Näitä käytännön tekemistaitoja kartutetaan harjoittelujaksoilla laivoilla ja käytännön työtehtäväharjoitteluilla maissa.