OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIKOULUTUS, KOULUHYVINVOINTI JA KURAATTORITYÖ
Päivätoteutukset (AMK)

Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

sosionomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Kouluhyvinvointiin suuntautuneena ammattilaisena olet ehkäisevään lastensuojeluun ja oppilashuoltotyöhön erikoistunut sosiaalialan ammattilainen. Tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä kotien ja koulun yhteistyön tukeminen.

Koulukuraattorina autat ja tuet työssäsi oppilaita, joilla on vaikeuksia oppimisessa, koulunkäynnissä, opiskelussa tai ihmissuhteissa. Myös oppilaiden kasvuun ja kehitykseen liittyvät asiat ovat erikoisalaasi.

Työskentelet niin yksittäisten oppilaiden kuin koko koulu- ja opiskelijayhteisönkin kanssa. Tärkeä osa työstäsi on ennaltaehkäistä vaikeuksia koulussa ja opiskelussa.
Teet yhteistyötä oppilaan ja tämän perheen, opettajien, viranomaisten ja muiden oppilaan elämässä tärkeiden tahojen kanssa. Kouluyhteisössä sosionomin tehtävässä osaat ylläpitää ja edistää kouluhyvinvointia. Kouluhyvinvointiin suuntautuneessa sosionomikoulutuksessa kehität valmiuksia edistää oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Koulutus tuottaa osaamista liittyen oppimista, hyvinvointia, vuorovaikutusta ja osallisuutta tukevan yhteisön rakentamiseen eri asteen oppilaitoksissa. Osaat työskennellä myös vanhempien ja huoltajien kanssa. Sinulla on ammattitaitoa työskennellä luottamuksellisesti niin yksilön, perheiden kuin kouluyhteisön kanssa. Pystyt työskentelemään koulun moniammatillisissa oppilaishuoltotiimeissä kouluhyvinvoinnin asiantuntijana ja osaat työskennellä luottamuksellisesti yksilöiden, perheiden sekä muiden verkostojen kanssa vaikuttavasti.

Koulutuksen sisältö

Opetussuunnitelma perustuu seuraaviin valtakunnallisesti määriteltyihin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen sosionomin (AMK) osaamisalueisiin:
- eettinen osaaminen
- asiakastyön osaaminen
- sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
- kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
- sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
- tutkimus- ja kehittämisosaaminen
- johtamisosaaminen

Ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana perehdyt sosiaalialan eettiseen ja monitieteiseen tietoperustaan eli alaan liittyvään teoriatietoon. Saat valmiuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn asiakkaan ja asiakasryhmien kanssa. Ensimmäisenä lukuvuotena suoritat myös ensimmäisen harjoittelun.

Toisena opiskeluvuotena perehdyt sosionomin erilaisiin asiakassektoreihin, menetelmiin ja työtehtäviin. Harjoittelusi aikana vahvistat ja sovellat ohjaustaitojasi valitsemallasi työkentällä.

Kolmantena opiskeluvuotena voit profiloida ammattitaitoasi valitsemalla itseäsi kiinnostavan syventävän ja täydentävän opintokokonaisuuden. Opit hallitsemaan suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja soveltamaan hankkimiasi tietoja ja taitoja sosiaalialan kehittämistehtävien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kolmantena opiskeluvuotenasi suoritat ammatillista suuntautumistasi tukevan syventävän harjoittelun. Opinnäytetyössäsi etenet suunnitelma- ja toteutusvaiheeseen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja -ympäristöt. Tarjolla on lähiopetusta, verkko-opintoja, itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, tenttejä, ryhmätyöskentelyä, työelämäpäiviä ja projekteja sekä käytännön harjoittelua. Viikkotasolla opintosi sisältävät luentoja, pienryhmätyöskentelyä, asiakastilanteiden simulointeja, tutustumista tulevaan työkenttään ja harjoitteluja.

Xamkin sosionomiopintojen aikana teet yhteistyötä työelämän kanssa esimerkiksi erilaisten projektien, työelämäpäivien ja harjoittelun kautta heti opintojen alusta asti. Harjoitteluissa ja työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä pääset perehtymään sosionomin erilaisiin työtehtäviin ja työpaikkoihin ammattilaisen ohjauksessa. Harjoittelun kautta on mahdollisuus myös työllistyä oman alan töihin. Myös kansainväliset vaihto-opinnot ovat mahdollisia.

Sosionomikoulutuksen päivätoteutus on suunniteltu työviikkopohjaisen lähiopetuksen varaan. Lähiopetusta on enemmän kuin monimuotototeutuksessa, mutta ei kuitenkaan joka päivä. Monimuotototeutuksen lähiopetus on tiivistetty 2-4 päivään kuukaudessa, mikä mahdollistaa työssäkäynnin opintojen rinnalla. Itsenäinen tiedonhankinta, verkko-opiskelu ja laajat tehtävät edellyttävät itseohjautuvuutta ja opiskelutaitoja opetuksen ja ohjauksen tukemana.

Lähiopetus on yleensä luentoja, seminaareja, harjoituksia ja ryhmätyöskentelyä. Opiskelijalla on jonkin verran valinnanmahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia suoritustapoja verkko-opintojen ja täydentävien opintojen osalta.

Ensimmäisen ja toisen vuoden harjoittelujaksot on sijoitettu työjärjestykseen kaikille yhtä aikaa, mutta kolmannen ja neljännen harjoittelun ajankohdan opiskelija ajoittaa itse opintojen loppupuolelle.

Opintoja voi nopeuttaa osin hyväksilukemalla opintoja, mutta ennen kaikkea suorittamalla opintoja eri ryhmien toteutuksissa, vaihtoehtoisilla suoritustavoilla ja verkkototeutuksilla. Myös kesäopintojen ja muiden ammattikorkeakoulujen verkko-opintojen tarjonnan laajentuessa opintoja voi etsiä itse, kunhan tarkistaa koulutusvastaavalta, voidaanko ne hyväksilukea tutkintoon. Nopeuttamisen mahdollisuuksia on hyvä suunnitella opiskelijavastaavan kanssa. Joissain jaksoissa on edeltävyysehtoja, jolloin tietyt opinnot on suoritettava ensin pohjaksi. Tutkinnon suorittaminen on ajoitettu opetussuunnitelmassa kolmelle ja puolelle vuodelle ja nopeuttaminen lyhentää aikaa keskimäärin vuodella.

Mikäli työpaikka on sosiaalialalla tai rajatuilla lähialoilla ja tehtävät soveltuvat opintojakson tavoitteisiin, voi opiskelija neuvotella opettajien kanssa suoritustavoista, jotka liittyvät omaan työhön, osaamisen näyttöön tai työn kehittämiseen. Harjoittelujaksoja hyväksiluetaan sosiaalialan työkokemuksella (tai voidaan suorittaa omassa työssä) tietyin ehdoin. Projektiopinnot ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä omassa työssä, mikäli tavoitteet täyttyvät.

Uramahdollisuudet

Sosionomien työtilanne on hyvä. Valmistuttuasi voit työskennellä kouluyhteisössä kuraattorina tai muissa vastaavissa kouluhyvinvointiin suuntautuneissa sosiaalialan tehtävissä. Sosionomina voit hakeutua työskentelemään myös kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä, alan esimiestehtävissä sekä kehittämistehtävissä, tai voit toimia sosiaalialan yrittäjänä. Työpaikkasi voi löytyä julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.

Sosionomien työpaikkoja löytyy esimerkiksi lastensuojelussa, perhetyössä ja oppilas- sekä opiskelijahuollossa. Työpaikkasi voi olla myös vammaispalveluissa, vanhuspalveluissa ja aikuisten parissa esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, päihde- ja kriminaalityössä tai mielenterveystyössä. Järjestöjen, yhdistysten sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten tuottamien sosiaalipalvelujen merkitys sosionomien työllistäjinä on kasvanut. Voit työllistää itsesi myös sosiaalialan yrittäjänä.

Sosiaalipalveluiden lisäksi voit työskennellä useissa muissakin työtehtävissä, esimerkiksi terveydenhuollossa, Kelassa, työvoimapalveluissa ja nuorisotoimessa.
Sinusta voi tulla esimerkiksi:
- sosiaaliohjaaja
- vastaava ohjaaja
- palveluohjaaja
- lastensuojelulaitoksen ohjaaja
- asumispalveluyksikön ohjaaja
- päihdetyön ohjaaja
- vammaistyön ohjaaja
- vammaispalveluohjaaja
- kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
- kotipalvelun ohjaaja
- koulukuraattori
- projektityöntekijä
- järjestötyöntekijä
- palvelukodin johtaja
- vanhustyön johtaja
- perhetyöntekijä
- kuntoutusohjaaja
- lastensuojelulaitoksen ohjaaja tai johtaja
- projektipäällikkö tai -sihteeri
- päivä- tai työtoiminnan ohjaaja
- yrittäjä

Tehtävänimikkeitä
- Vammaistenhuollon sosiaalityöntekijä
- Sosiaaliala
- Perhetyöntekijä
- Koulukuraattori
- Perhepäivähoidon ohjaaja

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäläheinen oppimisprojekti voi syntyä myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI). TKI-hankkeet ovat laajoja kehittämisprojekteja, joissa pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja (monialaisten) opiskelijatiimien kanssa. TKI:n ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle oppimismahdollisuuksia ja kokemuksia käyttäjälähtöisistä kehittämistehtävistä, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin.
Sosiaalialalla opinnäytetyöt tehdään yhteistyössä työelämän kanssa hankkeistettuina työelämän tilaamina opinnäytetöinä, jotka nivoutuvat kiinteästi alan työhön, sen hankkeisiin sekä työn arviointiin ja kehittämiseen.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu mahdollistaa opiskelun viihtyisissä ja toimivissa tiloissa. Sosiaalialan koulutuksessa hyödynnetään mm. simulaatiotiloja tai esim. ympäröivää luontoa. Kampuksilla kaikki palvelut ovat lähellä opiskelijaa ja kampukset ovat lähellä kaupunkien keskustaa.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.