OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > YHTEISÖPEDAGOGIKOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Yhteisöpedagogikoulutus
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

yhteisöpedagogi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntijatehtävissä nuorisokasvatuksen erilaisissa toimintaympäristöissä – esimerkiksi nuorisotyössä, vapaa-aikatoiminnassa ja järjestötyössä.

Koulutuksen tavoitteet:
• Tunnistat nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät samoin kuin sosiaalisten ongelmien syntymekanismit sekä yhteiskunnalliset muutokset.
• Tunnistat nuorisokasvatuksen keskeiset kasvatukselliset, ohjaukselliset ja osallisuutta tukevat menetelmät ja osaat hyödyntää niitä yksilön, ryhmän ja yhteisön kasvun ja oppimisen tukemisessa.
• Hallitset kohtaavan työotteen.
• Ymmärrät nuorten elämää ja nuoruuden ilmiöitä.
• Osaat toimia nuorisokasvatuksen monialaisissa toimintaympäristöissä yhdessä toisten toimijoiden kanssa ja ymmärrät heidän toimintaperiaatteensa.
• Osaat kehittää oma työtäsi, työyhteisöäsi ja ammattialaasi. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon suoritettuasi olet nuorten kasvatuksen ja ohjauksen ammattilainen ja hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden kehittäjä. Näitä osaamisen taitojasi voit hyödyntää toimiessasi myös eri-ikäisten ihmisten kanssa esimerkiksi järjestöissä, tapahtumissa, monikulttuurisessa työssä jne.

Yhteisöpedagogikoulutuksen kokonaisuus (210 op) koostuu 180 opintopisteen (op) ydinosaamisesta ja 30 op valinnaisista opintokokonaisuuksista eli täydentävästä osaamisesta.

Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, jotka tuovat sinulle kyvyn tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit, kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja kasvatuksellisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten arkeen ja elämänlaatuun.

Keskeisiä aiheita opinnoissasi ovat pedagogista, vuorovaikutuksellista, yhteiskunnallista ja kehittämisosaamista edistävät opintokokonaisuudet.

Ydinosaamisessa (180 op) opiskelet muun muassa:
• ryhmä- ja yksilöohjaamisen taitoja, myös verkossa tapahtuva ohjaaminen
• nuorisokasvatuksen pedagogisia menetelmiä, esim. kulttuuriset ja luovat menetelmät, osallisuutta edistävät menetelmät, erityispedagogiikka, mediakasvatus, liikuntakasvatus
• nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista
• yhteistyö- ja organisointitaitoja
• syrjäytymisen ehkäisemistä
• suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisosaamista.

Täydentävässä osaamisessa (30 op) voit syventää ja/tai laajentaa osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiin ja nuorisotyön syventäviin työmuotoihin.

Opintojen rakenne:
• ydinosaaminen 135 op
• täydentävä osaaminen 30 op
• harjoittelu 30 op
• opinnäytetyö 15 op

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Yhteisöpedagogikoulutus (päivätoteutus) toteutetaan Mikkelin kampuksella lähiopetuksena.

Yhteisöpedagogikoulutus (monimuotototeutus) toteutetaan Kouvolan kampuksella ja lähiopetusta on 2–4 arkipäivää kuukaudessa (intensiivijakso). Lähiopetusjaksojen välillä opiskelu tapahtuu itsenäisenä työskentelynä mm. verkko-opintoina.

Yhteisöpedagogikoulutuksessa on erilaisia mahdollisuuksia ja valinnanvaraa opintojen suunnittelussa. Voit valita erilaisia oppimisväyliä oman elämäntilanteesi mukaan ja opiskella ajasta ja paikasta riippumattomissa opiskeluympäristöissä. Tarjolla on kolme oppimisväylää:
• työviikkopohjainen oppimisväylä
• opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä
• työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjaisessa oppimisväylässä osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen väylä edellyttää läsnäoloa.

Opintoja nopeuttavalla väylällä voit joko valita itsenäisiä suoritustapoja (esim. verkkototeutuksia) tai mahdollisesti valita opintoja jonkin toisen yhteisöpedagogiryhmän työjärjestyksestä. Tällä väylällä suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään verrattuna enemmän itsenäistä työskentelyä.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työskentelet esimerkiksi yhteisöpedagogin ammattialan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa. Tällöin voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

Opiskelija ja opiskelijavastaava keskustelevat yhdessä eri vaihtoehtojen soveltamisesta opinnoissa.

Uramahdollisuudet

Yhteisöpedagogikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyön, vapaa-aikatoiminnan ja järjestötyön kentillä. Näitä valmiuksia voit hyödyntää myös toimiessasi eri ikäisten ihmisten kanssa.

Yhteisöpedagogit työskentelevät:
• kunnallisessa nuorisotyössä (esim. ohjaus, suunnittelu- ja johtotehtävät)
• järjestöissä (esim. koordinointi-, koulutus- projekti- ja johtotehtävät)
• lastensuojelussa (esim. sosiaalisen nuorisotyön tehtävät)
• kouluissa (esim. koulunuorisotyö)
• kirjastoissa (esim. mediakasvatus)
• nuorten matalan kynnyksen palveluissa (esim. Ohjaamot)
• nuorten työpajoilla (esim. yksilövalmentajina)
• yrittäjinä (esim. vapaa-ajanpalvelujen tuottajina)
• erityisnuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä
• digitaalisessa nuorisotyössä (esim. tieto- ja neuvontatyö)
• kansainvälisessä nuorisotyössä
• kulttuurisessa nuorisotyössä (esim. tapahtumat)
• monikulttuurisissa tehtävissä
• yhteisömanagerin tehtävissä
Yhteisöpedagogin tehtävänimikkeitä voivat olla:
• nuorisotyöntekijä
• nuorisopalvelujen päällikkö
• palveluohjaaja
• toiminnanjohtaja
• järjestösihteeri
• kouluttaja
• ohjaaja
• projektipäällikkö
• yksilövalmentaja
• etsivä nuorisotyöntekijä
• nuoriso-ohjaaja
• sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja
• mediakasvattaja
• kasvatusohjaaja
• koordinaattori
• koulunuorisotyöntekijä
• yhteisöohjaaja
• kehittäjä (esim. urheiluseuran kehittäjä)
• tki-asiantuntija (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio)
• yhteisömanageri
• suunnittelija

Yhteisöpedagogeilla on Valviran mukaan mahdollisuus sijoittua ja toimia lastensuojelutehtävissä, vaikkei nimikettä ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).

TKI ja työelämäyhteistyö

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja työelämän oppimisympäristöt ja kehittämistarpeet ovat läsnä opiskelujesi arjessa. Pääset työstämään aitoja työelämän tehtäviä osana opintojasi, joiden kautta saat entistä parempia valmiuksia työelämässä toimimiseen ja pääset luomaan työllistymistä edistäviä verkostoja jo opintojen aikana.

Yhteisöpedagogikoulutuksessa tehdään yhteistyötä saman alan korkeakoulujen kanssa. Kansainvälisistä opinnoista ja yhteistyökorkeakouluista voit lukea lisää tietoa kohdasta "Kansainvälistyminen".

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on osa Xamkin tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Juvenian toiminnassa yhdistyvät nuorisotutkimus ja nuorisoalan kehittäminen. Toiminta keskittyy nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen.
Juvenia toteuttaa nuorisoalan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä tarjoaa koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Juvenia tuottaa sisältöä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetukseen tarjoten opiskelijoille mm. opinnäytetyöaiheita ja harjoittelupaikkoja.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Lähiopetuksessa opiskelet monipuolisissa oppimisympäristöissä, esim. luokkatilasta luontoon sekä luoviin ja digitaalisiin ympäristöihin. Yhteisöpedagogikoulutuksen laaja työelämäverkosto toimii keskeisenä oppimisympäristönä ja mahdollistaa sinulle monipuolisen verkostoitumisen jo opintojen aikana. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa itsenäisesti opiskellen.

Sinun on mahdollista suorittaa opintojaksoja ja harjoitteluita tai tehdä opinnäytetyösi Xamkissa toimivassa ja yhteisöpedagogikoulutuksen kanssa kiinteää yhteistyötä tekevässä Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa. Juvenian toiminnassa yhdistyvät nuorisotutkimus ja nuorisoalan kehittäminen hanketoiminnan avulla. Toiminta keskittyy yhteisöpedagogin osaamisen kannalta keskeisiin nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Juvenian alueelliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot avaavat sinulle runsaasti mahdollisuuksia erityisesti tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistamiseen sekä kansainvälistymiseen.