OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > ENSIHOITAJAKOULUTUS > ENSIHOITAJA, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Ensihoitaja, monimuoto

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                   
Työelämävalmiudet
                                                   
Ammatillinen kasvu
                                                   
Orientaatio AMK-opintoihin 2
     
             
                         
Ammatillinen kehittyminen 1    
         
                     
         
Työelämään verkostoituminen 1  
       
                   
               
Valmiina työelämään 1      
           
                       
   
Opinnäytetyö
                                                   
Ideointi ja suunnittelu 5    
         
                     
         
Toteutus 5    
         
                     
         
Arviointi ja julkaisu 5    
         
                     
         
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                   
Ammatillinen viestintä 5
     
             
                         
Sosiaali- ja terveysalan ruotsi 5  
         
                   
           
Sosiaali- ja terveysalan englanti 5
       
               
                 
Hoitotyön ja ensihoidon ammatilliset perusteet
                                                   
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
             
                         
Hoitotyön turvallisuus 5
     
             
                         
Hoitotaitojen lähtökohdat 5
     
             
                         
Hoitotyön ammatilliset perusteet -harjoittelu 10
     
           
 
                 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ensihoidossa
                                                   
Hoitotyön asiakkuus 5
       
               
                 
Hoitotyön toimintaympäristö 5
       
               
                 
Opettaminen ja ohjaaminen hoitotyössä 5
       
               
                 
Sisätauti-kirurginen hoitotyö ensihoidossa
                                                   
Sisätautihoitotyö 5
       
               
                 
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5
       
               
                 
Akuutti- ja tehohoitotyö 5
       
               
                 
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 15
     
             
               
Gerontologinen sekä mielenterveys- ja päihdetyö ensihoidossa
                                                   
Gerontologinen hoitotyö 5  
       
                   
               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
       
                   
               
Gerontologinen sekä mielenterveys- ja päihdetyö -harjoittelu 15  
       
                 
           
Perhe- ja yhteisöhoitotyö ensihoidossa
                                                   
Äitiys- ja perhehoitotyö 5  
         
                   
           
Yhteisöhoitotyö 5  
         
                   
           
Perhe- ja yhteisöhoitotyön harjoittelu 15  
         
                   
           
Näyttöön perustuva hoitotyö ensihoidossa
                                                   
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
                     
         
Yrittäjyys ja johtaminen 5    
         
                     
         
7068261274326422601027014.314.314.32621212600100
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                   
Ensihoidon täydentävät opinnot
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                   
Ensihoidon asiantuntijuuden perusteet
                                                   
Ensihoidon perusteet 10    
           
                     
     
Ensihoidon palvelujärjestelmä ja johtamisen perusteet 5    
           
                     
     
Ensihoidon teknologian käyttö 5    
           
                     
     
Ensihoidon perusteet -harjoittelu 10    
           
                     
     
Ensihoitajan asiantuntijuus
                                                   
Ensihoidon erityisosaaminen 5      
           
                       
   
Viranomaisyhteistyö ja operatiivinen johtaminen 5      
           
                       
   
Osaamisen arviointi 5      
             
                       
Ensihoidon erityisosaamisen harjoittelu 15      
           
                     
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                   
Orientation to Student Exchange 3                                                    
Englannin valmentava kurssi 5                                                    
Ruotsin valmentava kurssi 5                                                    
Lääkematematiikan valmentavat opinnot 2                                                    
Asiakaslähtöisyys ensihoidon toimintaympäristössä 5    
         
                     
         
Ensihoidon erityistilanteet 5      
           
                       
   
Siirtoergonomia ja turvallisuus -harjoittelu 5                                                    
Ohjaus hoitotyössä -harjoittelu 5                                                    
Valinnainen harjoittelu 5    
           
                     
     
Johtamisen monialaiset opinnot
()
                                                   
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                                    
Esimies työhyvinvoinnin kehittäjänä 5                                                    
Johtamisen ajankohtaisteema 5                                                    
Innovaatio- ja yrittäjyysosaamisen monialaiset opinnot
()
                                                   
Ideasta innovaatioon 5                                                    
Käyttäjälähtöinen innovaatioprosessi 5                                                    
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                    
Venäjäosaaminen
()
                                                   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                   
0040350000535231200000000517.517.52366
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70.0682612743.026422601027014.314.314.32621212600100

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ensihoitajat rekisteröidään sairaanhoitajiksi. Ensihoitajan opinnot perustuvat yleissairaanhoitajan opinnoille ja täydentyvät ensihoidon opinnoilla. Sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen vähimmäisvaatimukset on määritelty ammattipätevyyden tunnustamista koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (2013/55/EU). Sairaanhoitajan koulutus rakentuu kaikille (AMK) -tutkinnoille yhteisten kompetenssien, sekä Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus – hankkeen (2014) aikana laadituille valtakunnallisille vähimmäisvaatimuksille yleissairaanhoitajan (180 op) osaamiselle.

Sairaanhoitajan perusosaaminen on osa ensihoitajan ammattitaitoa. Ensihoidon opinnoissa perustana on monitieteellinen tieto, jossa hoitotieteellinen, luonnontieteellinen ja lääketieteellinen tieto korostuvat. Opiskelu sisältää runsaasti toimenpide- ja simulaatioharjoituksia sekä ohjattua harjoittelua. Riittävä osaaminen varmistetaan mm. tasokokeilla, joiden hyväksytty suorittaminen on edellytys opintojen etenemiselle.

Ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana perehdyt hoitotyön ja ensihoidon ammatillisiin perusteisiin, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ensihoidossa ja vahvistat ammatillista viestintäosaamistasi. Ensimmäiseen lukuvuoteen sisältyvällä Hoitotyön ammatilliset perusteet -harjoittelujaksolla sovellat oppimaasi kliiniseen hoitotyöhön.

Toisena opiskeluvuotena vahvistat osaamistasi kliinisessä hoitotyössä. Toisen vuoden osaamiskokonaisuudet ovat: Sisätauti-kirurginen hoitotyö ensihoidossa, Gerontologinen sekä mielenterveys- ja päidetyö ensihoidossa. Molempiin osaamiskokonaisuuksiin liittyy ohjatun harjoittelun opintojaksot.

Kolmantena opiskeluvuotena vahvistat osaamistasi edelleen kliinisessä hoitotyössä. Kolmannen vuoden opintokokonaisuus on Perhe- ja yhteisöhoitotyö ensihoidossa ja siihen liittyvä ohjatun harjoittelun opintojakso. Vahvistat osaamistasi myös Näyttöön perustuvassa hoitotyössä ensihoidossa ja käynnistät opinnäyteyösi tekemisen.

Kolmannen ja neljännen opiskeluvuoden aikana täydennät osaamistasi ensihoitajan asiantuntijuuden kehittymiseksi ensihoidon perusteissa, ensihoidon palvelujärjestelmissä ja johtamisen perusteissa, ensihoidon erityisosaamisessa, viranomaisyhteistyössä sekä operatiivisessa johtamisessa ja vapaasti valittavissa opinnoissa. Etenet neljännen lukuvuoden aikana opinnäytetyössäsi suunnitelma- ja toteutusvaiheeseen.

Valmistumisvaiheeseen mennessä olet syventänyt tiedollista ja taidollista osaamistasi opintojen alkuvaiheen perehtyjästä ammattialasi tiedon soveltajaksi ja osaajaksi