OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > JALKATERAPEUTTIKOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Jalkaterapeuttikoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

jalkaterapeutti (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Jalkaterapian tavoitteena on edistää jalkojen terveyttä, mikä myös samalla edistää liikkumis-, työ- ja toimintakykyä. Jalkaterapeutin työhön sisältyy erityisesti ihmisen jalkaterveyteen liittyvien tekijöitten edistäminen ja vaivoja aiheuttavien tekijöiden poistaminen. Ihmisen oma toiminta on keskiössä ja hänen voimavaransa pyritään valjastamaan jalkaterveyttä edistämään.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana (Jalkaterapiaan perehtyjä) opit arvioimaan terveen ihmisen toimintaa ja liikkumista perehtymällä ihmiseen kokonaisuutena. Lisäksi paneudut terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn arvioinnin ja edistämisen perusteisiin. Opiskelijana kehityt aktiiviseksi ja vastuulliseksi oppijaksi.

Toisen vuoden aikana (Jalkaterapian toimija) opit toimimaan asiakaslähtöisesti niin, että osaat tutkimisen, toimintakyvyn arvioinnin ja toimintakykyyn vaikuttamisen jalkaterapeuttiset perusteet. Opit myös arvioimaan omaa toimintaasi.

Kolmannen vuoden aikana (Jalkaterapian soveltaja)?opit soveltamaan jalkaterapian menetelmiä niin, että pystyt jo toimimaan itsenäisesti terapiatilanteissa. Työelämäharjoittelut ja innovatiiviset projektit haastavat uudenlaiseen ajatteluun. Osaat olla kriittinen oppija ja oman toimintasi kehittäjä.

Viimeisen lukukauden aikana (Jalkaterapian osaaja)?vahvistat tutkivaa ja kehittävää työotettasi. Osaat koulutuksen päättyessä toimia sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan työympäristöissä.

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi viimeisellä työelämäharjoittelullasi, urasuunnitteluasi tukevilla vaihtoehtoisilla opinnoilla ja opinnäytetyölläsi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua käytännönläheistä harjoittelua, joka aluksi toteutuu omalla kampuksella (simulaatioympäristöt, toimintakykylaboratorio, oppimisprojektit) ja myöhemmin, opintojen edetessä, erilaisissa fysioterapeutin työympäristöissä.

Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa voit täydentää osaamistasi urasuunnitelmasi ja kiinnostuksesi mukaisesti oman ammattialan opinnoissa, monialaisissa opinnoissa ja yrittäjyysopinnoissa.

Vapaasti valittavilla opinnoilla voit syventää erityisosaamista ja ammatillisia vahvuusalueita. Opintoja voit valita myös muiden koulutusten ja ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Jalkaterapian ydinosaamisen opinnot (180 op) koostuvat 15-30 opintopisteen laajuisista moduuleista, jotka ovat

Ihminen kokonaisuutena
Jalkaterapian ammatilliset perusteet
Terveyttä edistävä jalkaterapia
Jalkaterapian erityisosaaminen
Jalkaterapian tutkimus ja kehittäminen
Jalkaterapeutin kehittyvä asiantuntijuus
Jalkaterapeutin työelämäosaaminen

Täydentävän osaamisen opinnot (30 op) voit valita tarjolla olevista jalkaterapian syventävistä opinnoista, Xamkin monialaisista opinnoista tai muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Jalkaterapian opinnot voit suorittaa jo päivä- tai monimuoto-opintoina Savonlinnan kampuksella. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen. Monimuoto-opinnoissa etäopiskelun määrä on suurempi kuin päiväopinnoissa.

Opintoihin sisältyy 75 op harjoittelua, josta 40 op tapahtuu kampuksella ja projekteissa erilaisissa käytännön tilanteissa. Koulun ulkopuolella tapahtuvaa työelämäharjoittelua opinnoista on 35 op, ja se toteutetaan neljänä 4,5-7 viikon jaksona 4.-7. lukukaudella. Työelämäharjoittelun voit suorittaa myös ulkomailla vaihto-opiskeluissa.

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka mukaisesti sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissa. HOPSin avulla voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. Aiemmin hankkimaasi osaamista voidaan tunnistaa ja hyväksilukea osaksi opintojasi.

Jos valitset työviikkopohjaisen oppimisväylän, rytmittyvät opintosi työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Tällöin etenet opinnoissasi oman ryhmäsi opetussuunnitelman ja sen ajoitusten mukaisesti ja valmistut 3,5 vuodessa.

Voit nopeuttaa opintojasi esimerkiksi osallistumalla aiemmin aloittaneen ryhmän opintojaksoille tai valitsemalla opintojaksojen verkkototeutuksia ja tekemällä kesäopintoja. Tällöin perehdyt itsenäisesti opiskelumateriaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Myös kesäaikana toteutettu työelämäharjoittelu voi nopeuttaa opintojasi.

Voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi tai projektissa joko kokonaan tai osittain, mikäli työskentelet jalkaterapia-alan tai sen lähialan yrityksessä tai organisaatiossa. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Uramahdollisuudet

Jalkaterapeutit työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai toisen palveluksessa muun muassa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä, jalkineteollisuudessa tai tuote-esittelijöinä.

Jalkaterapeutti arvioi työssään asiakkaan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arviointi paikkana toimii vastaanotto. Tavallisimpia arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset.

Jalkaterapeuttisen tutkimuksen perusteella laaditaan asiakkaan kanssa jalkaterapian toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointisuunnitelma.

Jalkaterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, apuvälinepalvelut ja kliiniset iho- ja kynsimuutosten hoidot, haavanhoidot ja keventäminen.

Jalkaterapeutti tekee yhteistyötä monien terveysalan ammattilaisten kanssa. Työ on yleensä päivätyötä. Työssä tarvittavia taitoja ovat

Jalkaterapian tutkimis- ja arviointiosaaminen,

Jalkaterveyden edistäminen, ohjaus ja neuvonta,

Jalkaterapian hoito- ja terapiaosaaminen,

Erityisryhmien jalkaterapiaosaaminen,

Yrittäjyys- ja yhteiskunnallinen osaaminen,

Jalkaterapian kehittämis-, innovaatio- ja teknologiaosaaminen

Kehittyäkseen ammatissaan jalkaterapeutit seuraavat uusimpia tutkimuksia ja hankkivat täydennyskoulutusta.

Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi
sairaalassa
terveyskeskuksessa
kuntoutumiskeskuksessa
omassa jalkaterapiayrityksessä
kenkäteollisuudessa
asiantuntijatehtävissä
tuote-esittelijänä
urheilu- tai muussa järjestössä?

Lue jalkaterapeutin työstä lisää TE-palveluiden Ammattinetistä .

Jalkaterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, nimikesuojattu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Jalkaterapian opinnossa opiskelijat ovat mukana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Osana opintoja voit eri tavoin osallistua työelämää kehittävien hankkeiden tapahtumiin ja toimintamuotoihin. Opit tunnistamaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksen ja mahdollisuudet työelämän jatkuvaan kehittämiseen. Opit myös suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivisia ratkaisuja työelämän kehittämiseksi.

Xamk toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden avulla voidaan kehittää uusia tuotteita ja palveluja alueen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Opinnäytetyöt liittyvät alueellisiin kehittämishankkeisiin tai muulla tavoin vastaavat työelämän tarpeisiin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Jalkaterapeuttikoulutuksessa opiskelet monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelu tapahtuu usein pienryhmissä, joissa samalla opit jalkaterapeutin työssä tarvittavia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä itsesi johtamista ja vastuullisuutta.

Kampuksella opiskelet erilaisissa projekteissa, jalkaterapiaklinikassa, pohjallispajassa, kotisimulaatio-ympäristöissä sekä toimintakykylaboratorioissa todellisia työelämäntilanteita mallintaen. Verkko-oppimisympäristöt ja etäyhteyksien käyttö ovat osa jalkaterapian opiskelua. Verkkovälitteisellä oppimisella tuetaan opiskelusi joustavuutta ja mahdollistetaan osallistuminen lähiopiskeluun myös koulutuspaikkakunnan ulkopuolelta.

Jalkaterapeutin käytännön osaamista opit harjoittelujaksoilla sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan työympäristöissä (esim. sairaalat, terveyskeskukset, yritykset, kuntoutumiskeskukset). Voit itse osallistua harjoittelupaikkojen valintaan. Työelämäharjoittelun voit suorittaa myös kotipaikkakunnallasi ja osan harjoittelusta voit tehdä ulkomailla kansainvälisenä vaihto-opiskelijana.

Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä.