OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SOSIONOMIKOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Sosionomikoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

sosionomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Sosionomi on läsnä asiakkaiden arjessa ja auttaa, ohjaa ja tukee erilaisissa elämäntilanteissa auttaen lapsen, nuoren ja aikuisen kasvua ja hyvän elämän etsintää. Hän tukee eri-ikäisten asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa.

Opit kohtaamaan erilaisissa, haastavissakin elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja tukemaan heitä elämän käännekohdissa. Osaat asettua tasaveroiseen vuorovaikutussuhteeseen asiakkaasi ja hänen läheistensä kanssa.

Asiakkaiden tukemisessa ja kuntoutumisessa hyödynnät vuorovaikutuksen, kasvatuksen ja ohjauksen keinoja. Osaat ohjata asiakkaitasi palvelujärjestelmässä ja tunnet sitä koskevan lainsäädännön.

Tutkinnon suoritettuasi osaat soveltaa opintojesi aikana hankkimiasi sosiaalialan tietoa ja taitoja käytännön asiakastyössä ja sosiaalialan kehittämistehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Opetussuunnitelma perustuu seuraaviin valtakunnallisesti määriteltyihin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen sosionomin (AMK) osaamisalueisiin:
• eettinen osaaminen
• asiakastyön osaaminen
• sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
• kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
• sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
• tutkimus- ja kehittämisosaaminen
• johtamisosaaminen.

Ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana perehdyt sosiaalialan eettiseen ja monitieteiseen tietoperustaan eli alaan liittyvään teoriatietoon. Saat valmiuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn asiakkaan ja asiakasryhmien kanssa. Ensimmäisenä lukuvuotena suoritat myös ensimmäisen harjoittelun.

Toisena opiskeluvuotena perehdyt sosionomin erilaisiin asiakassektoreihin, menetelmiin ja työtehtäviin. Harjoittelusi aikana vahvistat ja sovellat ohjaustaitojasi valitsemallasi työkentällä.

Kolmantena opiskeluvuotena voit profiloida ammattitaitoasi valitsemalla itseäsi kiinnostavan syventävän ja täydentävän opintokokonaisuuden. Opit hallitsemaan suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja soveltamaan hankkimiasi tietoja ja taitoja sosiaalialan kehittämistehtävien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kolmantena opiskeluvuotenasi suoritat ammatillista suuntautumistasi tukevan syventävän harjoittelun. Opinnäytetyössäsi etenet suunnitelma- ja toteutusvaiheeseen.

Mikäli haluat sosionomi (AMK) -tutkinnollasi kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin, tulee sinun tehdä vähintään 60 opintopisteen laajuiset kelpoisuuden tuottavat opinnot.

Opintojen rakenne

Opetussuunnitelmassa on ydinosaamiseen kuuluvia pakollisia opintoja ja täydentävään osaamiseen liittyviä valinnaisia opintoja. Tutkinnon laajuus on 210 op ja normisuoritusaika 3¬–3.5 vuotta. Harjoittelun osuus on suuri, 45 op.

Opinnot rakentuvat seuraavasti:
• Ydinosaaminen 135 op:
o Tietoperusta ja työorientaatio 20 op
o Ammatillinen vuorovaikutus 20 op
o Ohjaus lapsi- ja perhetyössä 20 op
o Ohjaus kuntouttavassa työssä 20 op
o Asiantuntijana vaikuttaminen 10 op
o Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sosiaalialalla 15 op
o Opinnäytetyö 15 op
o Kieli- ja viestintätaidot 15 op
• Harjoittelu 45 op
• Täydentävä osaaminen ja Valinnaiset opinnot 30 op

Täydentävien ja valinnaisten opintojen tarjonta on laaja. Voit hyödyntää myös muiden koulutusalojen opintoja.


Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Sosionomitutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen keskimääräinen suoritusaika on 3,5 vuotta mutta opiskeluaika muotoutuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

Viikkotasolla opintosi sisältävät luentoja, pienryhmätyöskentelyä, mahdollisesti asiakastilanteiden simulointeja, tutustumista tulevaan työkenttään ja harjoitteluja.
Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja -ympäristöt. Tarjolla on lähiopetusta, verkko-opintoja, itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, tenttejä, ryhmätyöskentelyä, työelämäpäiviä ja työelämän projekteja, sosiaalialan työtilanteiden simulointia sekä käytännön harjoittelua.

Osan opintojaksoista voit suorittaa verkko-opetuksena tai valita opintojaksoja muista koulutuksista tai korkeakouluista. Opintoja voit suorittaa sekä Mikkelin että Kouvolan kampuksilla.

Opinnoissasi korostuvat itsenäinen opiskelu ja sosiaalialan ongelmien ja haasteellisten asiakastilanteiden käsittely ryhmissä. Näin opit selvittämään vaativiakin asiakastilanteita sekä itsenäisesti että osana tiimiä.

Xamkin sosionomiopintojen aikana teet yhteistyötä työelämän kanssa esimerkiksi erilaisten projektien, työelämäpäivien ja harjoittelun kautta heti opintojen alusta asti.
Harjoitteluissa ja työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä pääset perehtymään sosionomin erilaisiin työtehtäviin ja työpaikkoihin ammattilaisen ohjauksessa. Harjoittelun kautta on myös mahdollisuus työllistyä oman alan töihin.

Opiskele joustavasti

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.
Aiempi osaamisesi kartoitetaan henkilökohtaisessa HOPS-keskustelussa ja sinua ohjataan hyväksilukuprosessissa.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opintosihteerien, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Työviikkopohjainen opiskelu päivätoteutuksessa

Sosionomikoulutuksen päivätoteutus on suunniteltu työviikkopohjaisen lähiopetuksen varaan. Lähiopetusta on enemmän kuin monimuotototeutuksessa, mutta ei kuitenkaan joka päivä. Itsenäinen tiedonhankinta, verkko-opiskelu ja laajat tehtävät edellyttävät itseohjautuvuutta ja opiskelutaitoja opetuksen ja ohjauksen tukemana.

Lähiopetus on yleensä luentoja, seminaareja, harjoituksia ja ryhmätyöskentelyä. Lähiopetus painottuu kahtena ensimmäisenä opiskeluvuotena erityisesti kaikille yhteisissä opinnoissa. Opiskelijalla on enemmän valinnanmahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia suoritustapoja verkko-opinnoissa ja täydentävissä opinnoissa.
Ensimmäisen ja toisen vuoden harjoittelujaksot on sijoitettu työjärjestykseen kaikille samaan aikaan, mutta kolmannen ja neljännen harjoittelun ajankohdan opiskelija ajoittaa itse opintojen loppupuolelle.

Miten koulutuksessa on käytännössä mahdollista nopeuttaa opintoja?

Opintoja voi nopeuttaa osin hyväksilukemalla opintoja, mutta ennen kaikkea suorittamalla opintoja eri ryhmien toteutuksissa, vaihtoehtoisilla suoritustavoilla ja verkkototeutuksilla. Myös kesäopintojen ja muiden ammattikorkeakoulujen verkko-opintojen tarjonnan laajentuessa opintoja voi etsiä itse, kunhan tarkistaa koulutusvastaavalta, voidaanko ne hyväksilukea tutkintoon. Nopeuttamisen mahdollisuuksia on hyvä suunnitella opiskelijavastaavan kanssa. Joissain jaksoissa on edeltävyysehtoja, jolloin tietyt opinnot on suoritettava ensin pohjaksi. Tutkinnon suorittaminen on ajoitettu opetussuunnitelmassa kolmelle ja puolelle vuodelle ja yleensä nopeuttaminen lyhentää aikaa puolesta vuodesta yhteen vuoteen.

Miten koulutuksessa on käytännössä mahdollista yhdistää työssäkäyntiä ja opiskelua (hyödyntää työssäkäyntiä osana opintoja)?

Monimuotototeutuksen lähiopetus on tiivistetty 2–4 päivään kuukaudessa, mikä mahdollistaa työssäkäynnin opintojen rinnalla. Mikäli työpaikka on sosiaalialalla (tai rajatuilla) lähialoilla ja tehtävät soveltuvat opintojakson tavoitteisiin, voi opiskelija neuvotella opettajien kanssa suoritustavoista, jotka liittyvät omaan työhön, osaamisen näyttöön tai työn kehittämiseen. Harjoittelujaksoja hyväksiluetaan sosiaalialan työkokemuksella (tai voidaan suorittaa omassa työssä) tietyin ehdoin, jolloin arvioidaan työsuhteen kestoa, työtehtäviä sekä osaamista. Projektiopinnot ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä omassa työssä, mikäli tavoitteet täyttyvät.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Uramahdollisuudet

Sosionomien työtilanne on hyvä. Työpaikka voi löytyä mitä moninaisimmista paikoista, joihin laaja-alainen tutkintosi antaa kelpoisuuden ja valmiudet. Valmistuttuasi voit työskennellä kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä, alan esimiestehtävissä sekä kehittämistehtävissä tai voit toimia sosiaalialan yrittäjänä. Työpaikkasi voi olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilta.

Sosionomien työpaikat ovat varhaiskasvatuksessa eli esimerkiksi päiväkodeissa, lastensuojelussa, perhetyössä sekä oppilas- ja opiskelijahuollossa. Työpaikkasi voi olla myös vammaispalveluissa, vanhuspalveluissa sekä aikuisten parissa esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, päihde- ja kriminaalityössä tai mielenterveystyössä.
Järjestöjen, yhdistysten sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten tuottamien sosiaalipalvelujen merkitys sosionomien työllistäjinä on kasvanut. Voit myös työllistää itsesi sosiaalialan yrittäjänä.

Sosiaalipalveluiden lisäksi voit työskennellä useissa muissakin työtehtävissä – esimerkiksi terveydenhuollossa, Kelassa, työvoimapalveluissa ja nuorisotoimessa.
Sinusta voi tulla esimerkiksi:
• varhaiskasvatuksen sosionomi
• sosiaaliohjaaja
• vastaava ohjaaja
• palveluohjaaja
• lastensuojelulaitoksen ohjaaja
• asumispalveluyksikön ohjaaja
• päihdetyön ohjaaja
• vammaistyön ohjaaja
• vammaispalveluohjaaja
• kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
• kotipalvelun ohjaaja
• koulukuraattori
• projektityöntekijä
• järjestötyöntekijä
• palvelukodin johtaja
• vanhustyön johtaja
• perhetyöntekijä
• kuntoutusohjaaja
• lastensuojelulaitoksen ohjaaja tai johtaja
• perhepäivähoidon ohjaaja
• projektipäällikkö tai -sihteeri
• päivä- tai työtoiminnan ohjaaja
• yrittäjä

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki astui voimaan 1.3.2016. Uuden lain myötä sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin ammateista tuli laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja.

Sosionomin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Lisätietoa ammattioikeuksista on tarjolla Valviran sivuilla.
1.9.2018 voimaan astuneessa varhaiskasvatuslain 26 ja 27 §:ssä määritetään Sosionomin (amk) kelpoisuudesta varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäläheinen oppimisprojekti voi syntyä myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI). TKI-hankkeet ovat laajoja kehittämisprojekteja, joissa pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja (monialaisten) opiskelijatiimien kanssa. TKI:n ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle oppimismahdollisuuksia, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin.