OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > GERONOMIKOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Geronomikoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

geronomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Geronomi (AMK) -tutkinnosta valmistuu seniori- ja vanhustyöhön monialaisia asiantuntijoita ja hyvän vanhenemisen edistäjiä seniori- ja vanhustyöhön. Koulutuksessa painottuvat ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden tukeminen ja terveyden edistäminen.

Osaaminen perustuu koulutuksen aikana hankittuun gerontologiseen osaamiseen, ikääntymisosaamiseen sekä vanhustyön erilaisten terveyden ja toimintakyvyn edistämisen menetelmien, kuten liikunnan työmenetelmien. soveltamiseen ja kehittämiseen.
Geronomi (AMK) voi toimia ikääntyvien ja vanhusten palveluiden suunnittelijana, kehittäjänä, koordinoijana ja toteuttajana sekä palveluiden itsenäisenä tuottajana.

Koulutuksen sisältö

Koulutus rakentuu ydinosaamiselle (180 opintopistettä, op) ja täydentävälle osaamiselle (30 op).

Ydinosaaminen koostuu kieli- ja viestintäopinnoista (15 op), vanhustyön ammatillisista aineopinnoista (95 op), ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta (55 op) sekä opinnäytetyöstä (15 op).

Täydentävät opinnot koostuvat valinnaisista opinnoista (15 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (15 op).

Koulutus rakentuu seuraavista osaamiskokonaisuuksista:
• Opinto- ja uraohjaus sekä kieli- ja viestintäopinnot
• Gerontologinen osaaminen
• Eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen vanhustyössä
• Toimintakyvyn, voimavarojen ja terveyden edistäminen vanhustyössä
• Liikunta ja yhteistyöosaaminen
• Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
• Opinnäytetyö
• Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
• Asiakas- ja palveluohjaus
• Vapaasti valittavat opinnot


Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Geronomikoulutus on monimuotokoulutusta. Monimuotokoulutukseen sisältyy lähi- ja verkko-opetusta, itsenäisiä tai pienryhmätehtäviä, projektitehtäviä, työharjoittelua oppimispäiväkirjoineen sekä ryhmäreflektiotapaamisia.

Lähiopetus koostuu luennoista, workshopeista, demonstraatioista sekä reflektioista ja toteutuu työjärjestyksen mukaisesti. Opintojaksoilla oppimistehtävinä käytetään esimerkiksi erilaisia esseitä, referaatteja, työraportteja, postereita ja tenttejä. Opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta ja kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan.

Lähiopetusta on eniten ensimmäisenä opiskeluvuonna, ja se toteutuu sekä päivä- että iltaopetuksena. Lähiopetusta on keskimäärin koko koulutuksen ajalta laskettuna viisi päivää kuukaudessa, ensimmäisenä opiskeluvuonna kuitenkin enemmän. Lähiopinnot järjestetään Kouvolan kampuksella. Liikunnan lähiopiskelu tapahtuu yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa Pajulahdessa.

Suunnitelman mukaisissa opinnoissa yhden lukuvuoden opinnot ovat 60 opintopisteen laajuiset, jolloin kokonaisopiskeluaika on 3,5 vuotta. Kokopäivätyöskentelyä edellyttäviä harjoittelujaksoja erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä sisältyy lukukauteen 3?6 työviikkoa. Määrä vaihtelee opintojen eri vaiheissa.
Opiskele joustavasti

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Geronomikoulutuksessa opintojen ohjausta tehdään sekä ryhmässä että yksilöllisesti. HOPSisi rakentuu opintojen edetessä. Aikaisemmin suorittamasi opinnot tai osaamisesi voidaan huomioida opinnoissasi osaamisen näyttöjen perusteella.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Geronomikoulutuksessa opintojesi ohjaukseen osallistuvat kaikki opettajat oman opintojaksonsa osalta.


BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä.

Uramahdollisuudet

Geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneena voit työllistyä julkiselle tai yksityiselle sektorille
• vanhustenneuvolaan
• palvelukeskukseen
• hoivayksikköön
• vanhainkotiin
• kotihoitoon
• vanhusten päivätoimintaan
• omaishoitajien ja muistisairaiden tuen yksiköihin tai yhdistyksiin
• vanhustyöhön kotihoitoon ja sitä tukeviin palveluihin
• palveluasumista tai kuntoutusta tuottaviin yhteisöihin
• tehostettuun palveluasumiseen
• laitoshoitoa tuottaviin yksiköihin.

Lisäksi sinulla on mahdollisuus suunnata myös järjestöihin ohjaus- ja neuvontatyöhön, kehittämisprojekteihin tai ikääntyvien terveyttä edistäviin vapaa-aikapalveluihin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla muun muassa
• asiakas- ja palveluohjaaja
• kotihoidon ohjaaja
• palvelu- tai hoivakodin lähiesimies
• muistikoordinaattori
• päiväkeskuksen ohjaaja
• projektityöntekijä
• projektikoordinaattori
• projektipäällikkö
• vanhustyön suunnittelija
• vanhuspalveluvastaava
• vanhustyön johtaja

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoilla, harjoittelussa ja opinnäytetyössä teet tiivistä yhteystyötä ikääntyvien ja vanhusten palveluja järjestävien organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa.
Opiskeluun sisältyy osallistumista Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Geronomikoulutusta vastaavaa ei ole muissa maissa. Suomen viidestä geronomikoulutusta tarjoavasta ammattikorkeakoulusta ainoastaan Xamkin ohjelma on liikuntapainotteinen. Liikunnan lähiopetus toteutetaan Liikuntakeskus Pajulahden oppimisympäristöjä ja välineistöä hyödyntäen.