OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > GERONOMIKOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Geronomikoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

geronomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäiseen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Geronomi (AMK)-tutkinnon suorittaneena voi työllistyä julkiselle tai yksityiselle sektorille vanhustenneuvolaan, palvelukeskukseen, hoivayksikköön, vanhainkotiin, kotihoitoon, vanhusten päivätoimintaan, omaishoitajien ja muistisairaiden tuen yksiköihin tai yhdistyksiin, vanhustyöhön kotihoitoon ja sitä tukeviin palveluihin, palveluasumista tai kuntoutusta tuottaviin yhteisöihin, tehostettuun palveluasumiseen tai laitoshoitoa tuottaviin yksiköihin. Lisäksi on mahdollisuus suunnata myös järjestöihin ohjaus- ja neuvontatyöhön, kehittämisprojekteihin tai ikääntyvien terveyttä edistäviin vapaa-aikapalveluihin.
Tehtävänimikkeinä voi olla esimerkiksi palveluohjaaja, kotihoidon ohjaaja, palvelu- tai hoivakodin lähiesimies, muistikoordinaattori, päiväkeskuksen ohjaaja, projektityöntekijä, projektikoordinaattori, projektipäällikkö, vanhustyön suunnittelija, vanhuspalveluvastaava tai vanhustyön johtaja.
Geronomi(AMK) -tutkinto antaa mahdollisuudet jatkaa opintoja muun muassa hakeutumalla ylempään AMK-tutkintoon, alan erikoistumisopintoihin tai maisteriopintoihin yliopistossa. Xamkissa voit suorittaa geronomi (ylempi AMK) -tutkinnon eri kampusten yhteisessä Master Schoolissa joko sosiaalialan tai terveyden edistämisen ohjelmissa.
Hakeminen ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää AMK-tutkintoa sekä kolmen vuoden työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Geronomi (AMK) tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Koulutus on sosiaali- ja terveysalan koulutus, ja Xamk:n geronomikoulutus on liikuntapainotteinen. Opinnot on jaksotettu 3,5 vuodelle.
Geronomin ydinosaaminen rakentuu geronomikoulutusta järjestävien ammattikorkeakoulujen verkoston yhteisesti määrittämien geronomi (AMK) tutkinnon kompetenssien eli osaamisalueiden varaan. Nämä kompetenssit ovat:
• gerontologinen osaaminen
• terveyden, toimintakyvyn ja voimavarojen edistämisosaaminen
• liikuntaosaaminen
• palvelujärjestelmä- ja yhteiskunnallinen osaaminen
• ohjaamis- ja johtamisosaaminen.
Geronomi (AMK) tutkinnon yleisten kompetenssien lisäksi osaamiseesi kuuluvat ammattikorkeakoulututkintojen yhteinen osaaminen:
• oppimisen taidot
• eettinen osaaminen
• työyhteisöosaaminen
• innovaatio-osaaminen
• kansainvälistymisosaaminen.
Ydinosaamisen lisäksi sinulla on mahdollisuus täydentää osaamistasi syventymällä muun muassa kuntouttavaan luontolähtöiseen työhön, mediaosaamiseen tai hyvinvointi teknologian opintoihin. Vapaasti valittavien opintojen tarjonta on laaja. Lisäksi Xamkin strategiaan sisältyy kaikille yhteiset: Venäjä-osaaminen, yrittäjyysosaaminen ja digitalisaatio-osaaminen.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Työelämäpedagogiikka: Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).
Opiskelijan opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja -ympäristöt kontaktiopetuksesta itsenäisiin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen. Oppimisen tukena on Moodle-oppimisympäristö ja AC-verkkokoulutusympäristö. Kansainvälistä osaamista opiskelija voi vahvistaa vaihto-ohjelmissa ulkomailla, joko opiskelemalla partnerikouluissa tai työharjoittelussa. Työharjoittelua on 55 opintopistettä, yhteensä 37 työviikkoa. Harjoittelu on jaksotettu jokaiselle lukukaudelle. Koulutus on liikuntapainotteinen, joka toteutuu myös harjoittelujaksoille ja opiskelua toteutetaan yhteistyössä liikuntakeskus Pajulahden kanssa.
Koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuvat sen opetushenkilöstö, opiskelijat ja keskeisimmät työelämäkumppanit. Jokaisella opiskelijalla on oman opiskelun ja oppimisen asiantuntijana vastuu oppimisestaan sekä kehittävän palautteen antamisesta. Opettaja on opetuksen asiantuntija ja vastaa opetuksestaan sekä sen laadusta. Koulutusjohtajalla on päävastuu koko koulutuksesta.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan
tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.
Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.
Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.
Opiskeluasi tukee Ammatillinen kasvu–moduuli, joka ajoittuu koko opintojen ajalle. Moduulin opintojaksoilla pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.
Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tutoropiskelijat. Tutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.
Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveydenhuolto.
XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.
Työelämäyhteistyö on mukana geronomien koulutuksessa koko opintojen ajan, ei pelkästään harjoittelujaksojen kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat työstävät aitoja työelämään liittyviä tehtäviä osana opintojaan. Myös kaikki opinnäytetyöt ovat työelämän tilauksia, joista on hyötyä työelämäkumppanille.
Opiskelijan opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt kontaktiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen. Oppimisen tukena on Moodle- oppimisympäristö ja AC -verkkokoulutusympäristö.
Työelämäläheistä toimintamallia kutsutaan nimellä LCCE® -oppimisen ja osaamisen tuottamisen ekosysteemi, joka merkitsee osaamisperustaista opetussuunnitelmaa sekä innovatiivista ja luovaa oppimisympäristöä. LCCE® -toimintamallissa jokainen opiskelija tekee opintoihinsa liittyen useamman työelämäläheisen oppimisprojektin, usein myös usealle eri organisaatiolle. Tietojen, taitojen ja asenteiden osaamisen lisäksi elinkeinoelämä tulee tutuksi, syntyy uusia verkostoja, referenssejä ja suhteita, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä työllistymisen kannalta. Tiiviin yhteistyön kautta opiskelijat oppivat tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia jo opintojen aikana.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiskeluvaihtoon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuudet. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulutuksesta on mahdollista hakea vaihtoon.
Kotikansainvälistymistä voi toteuttaa suorittamalla tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Täysin englanninkielisiä koulutuksia Xamkissa on viisi: AMK-tutkintoon johtavat Business Management, Information Technology, Environmental Engineering, Game Design sekä International Business. Kansainvälinen kesälukukausi, toukokuusta elokuuhun on täysin englanninkielinen. Kotikansainvälistyminen on hyvä vaihtoehto, jos ei ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloitumistekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamistasi täydentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikkaa hakiessasi.
Geronomin työssä toimit yhä useammin monikulttuurisessa ympäristössä ja on tärkeää osata toimia eri kulttuureista tulevien työkavereiden ja asiakkaiden kanssa. Opiskelijana voit kansainvälistyä henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Kansainvälistyminen voi toteutua kotikansainvälistymisen avulla tai lähtemällä ulkomaille suorittamaan osa tutkinnosta. Ulkomaalaiset opettajat ja asiantuntijat tuovat kansainvälistä erityisosaamista opetukseen. Kieli-, kulttuuri- ja englanninkieliset opinnot sekä erilaiset projektit ja seminaarit edistävät kansainvälisyysosaamista. Osan tutkinnosta voit suorittaa ulkomailla joko opiskellen tai harjoitellen. Ulkomailla suoritettavat opinnot sisällytetään HOPSiisi ja ne suunnitellaan yhdessä opintovastaavan ja kansainvälisten asioiden koordinaattorin kanssa ja varmistetaan niiden täysi hyväksilukeminen ECTS-järjestelmän periaatteiden mukaisesti. Opiskelijoita on lähtenyt vaihtoon muun muassa Skotlantiin, Viroon, Ruotsiin, Australiaan ja Venäjälle.
Venäjä on Xamkin kansainvälisen toiminnan erityinen painopistealue. Se tulee esille muun muassa joidenkin ammattiaineiden Venäjä-näkökulmina sekä mahdollisuutena opiskella valinnaisina opintoina Venäjä-opintoja ja venäjän kieltä oman mielenkiinnon mukaan.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.
Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä.
Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Yksilölliset oppimisväylät

Geronomikoulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, jossa yhdistetään eri opetus- ja opiskelumuotoja tavoitteiden ja opiskeltavien sisältöjen perusteella tarkoituksenmukaisella tavalla. Koulutus rakentuu sosio-konstruktivistivistiselle mallille, jossa keskeistä on uuden tiedon ja osaamisen rakentuminen aiemman osaamisen päälle sekä yhteisöllinen käsitys tiedosta. Opettajat ohjaavat oppimista ja opiskeltavan materiaalin pariin, ja opiskelija jakaa tietoa muiden opiskelijoiden kanssa erityisesti yhteistoimintaan perustuvissa oppimistehtävissä. Mallille tyypillistä on itsenäinen tiedonhaku ja työskentely yksin tai ryhmissä sekä vertaisarvioinnin käyttö.
Lähiopetus koostuu luennoista, work shopeista, demonstraatioista sekä reflektioista ja se toteutuu työjärjestyksen mukaisesti vuosisuunnittelun perusteella. Osa lähiopetuksesta edellyttää läsnäoloa, mm. reflektiot ja erilaiset harjoitukset tai niitä vastaavat toteutustavat. Lähiopetusta on eniten ensimmäisenä opiskeluvuotena, ja se toteutuu sekä päivä- että iltaopetuksena kuitenkin siten, että iltaopetusta on enemmän kuin päiväopetusta. Opintojaksoilla oppimistehtävinä käytetään mm. erilaisia esseitä, referaatteja, työraportteja, postereita sekä tenttejä. Opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta ja kykyä itsenäiseen tiedonhakintaan.
Opintojen nopeuttaminen koulutuksessa on mahdollista toteuttaa suorittamalla aikaisemmassa vaiheessa edeltävän ryhmän ydin- ja täydentävän osaamisen opintoja. Tämä onnistuu parhaiten toisena opiskeluvuotena opiskelemalla kahden ryhmän mukana. Myös kesälukukauden hyödyntäminen kieliopintojen ja vapaasti valittavien opintojen suorittamisessa nopeuttaa opintoja.
Työssäkäyntiä voidaan koulutuksessa hyödyntää ammattitaitoa edistävän harjoittelun kokonaisuuksissa, mikäli työ vastaa sisällöltään geronomikoulutuksen harjoittelun tavoitteita. Työssäkäyntiä voidaan hyödyntää myös teoriaopintojen tehtävissä silloin, kun ne on suunniteltu toteutettavaksi yhdistämällä teoriaa käytäntöön. Myös projektiopintojen kehittämishankkeet voivat yhdistyä opiskelijan omaan työhön.

Koulutuksen sisältö