OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > GERONOMIKOULUTUS > GERONOMI, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Geronomi, monimuoto

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                             
Ammatillinen kasvu
                                             
Orientaatio AMK-opintoihin 2
     
         
 
             
Ammatillinen kehittyminen 1  
       
               
       
Työelämään verkostoituminen 1    
         
                   
     
Valmiina työelämään 1    
         
                 
Kieli- ja viestintäopinnot
                                             
Sosiaali- ja terveysalan ruotsi 5    
         
                   
     
Sosiaali- ja terveysalan englanti 5  
       
                 
           
Ammatillinen viestintä 5
     
           
                     
Gerontologinen osaaminen
                                             
Gerontologinen tietoperusta vanhustyössä 10
     
         
 
             
Eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen vanhustyössä
                                             
Vanhustyön lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 5
     
           
                     
Eettisen toiminnan perusteet vanhustyössä 5
     
           
                     
Toimintakyvyn, voimavarojen ja terveyden edistäminen vanhustyössä
                                             
Fysiologiset perusteet geronomin työssä 5
       
             
             
Hyvinvointiteknologia ja sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta 5
       
             
             
Gerontologinen sosiaalityö ja sosiokulttuurinen seniorityö 5  
       
                 
           
Hoitotyön ja lääkehoidon perusteet 5  
       
                 
           
Ikääntymiseen ja vanhenemiseen liittyviä erityiskysymyksiä 5    
           
                   
 
Gerontologinen hoitotyö ja ikääntyvien lääkehoito 5  
         
                 
       
Ikääntyvien mielenterveys-, päihde- ja vammaistyö 5    
         
                   
     
Muistisairauksien tunnistaminen ja hoito sekä kuntoutumisen edistäminen ja ohjaustaidot 5  
         
                 
       
Liikunta- ja yhteistyöosaaminen
                                             
Terveysliikunta ja liikuntagerontologian perusteet 5
     
         
 
             
Liikuntagerontologia ja ikääntyvien liikunta 5  
   
         
Dialogisuus ja yhteistyötaidot 5
 
 
 
 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1
                                             
Palvelujärjestelmä, kotona asuva vanhus, oman oppimisen reflektio 5
     
           
                     
Hytkot, palveluohjaus, asumis- ja tukipalvelut, oman oppimisen reflektio 5
       
             
             
Liikunta vanhustyössä I 5
     
         
 
             
Kotihoito, sosiaaliset ongelmatilanteet, oman oppimisen reflektio 10  
       
                 
           
Liikunta vanhustyössä II 5  
       
               
       
Omaishoitajuuden ja muistisairaan hyvinvoinnin edistäminen, oman oppimisen reflektio 10  
         
                 
       
Perehtyminen vanhusten laitoshoitoon ja oman oppimisen reflektio 5    
         
                   
     
58.754.725.21.531.826.829.824.817.87.31.531.808.98.98.929.812.412.417.83.73.71.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                             
Geronomin täydentävät opinnot
                                             
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen
                                             
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5      
           
                     
Johtaminen 5    
         
                   
     
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2
                                             
Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen 10    
         
                 
Oman oppimisen reflektio 5    
       
               
Liikunta vanhustyössä III 5    
       
               
Vanhustyön kehittämisprojekti I 5  
       
               
       
Vanhustyön kehittämisprojekti II 5    
         
                 
Opinnäytetyö ja tutkimusmenetelmät
                                             
Tutkimus- ja kehittämistyö 5  
         
                 
       
Opinnäytetyö
                                             
Ideointi ja suunnittelu 5  
         
                 
       
Toteutus 5    
         
                   
     
Arviointi ja julkaisu 5      
           
                     
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                             
Innovaatio- ja yrittäjyysosaamisen monialaiset opinnot
                                             
Johtamisen monialaiset opinnot
                                             
Venäjäosaaminen
                                             
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                             
Englannin valmentava kurssi 5
       
             
             
Ruotsin valmentava kurssi 5  
         
                 
       
52024.1720.83052.517.513.3310.8320.83001.671.671.672.58.758.7513.335.425.4220.83
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 58.754.725.21.531.826.829.824.817.87.31.531.808.98.98.929.812.412.417.83.73.71.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.