OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LOGISTIIKAN KOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Logistiikan koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Logistiikkainsinöörit työllistyvät hyvin monenlaisiin tehtäviin yrityksissä ja yhteisöissä. Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet edetä esimies- ja asiantuntijatehtäviin erilaisissa logistiikkapalveluyrityksissä sekä teollisuuden ja kaupan alan yritysten logistiikkatoiminnoissa.

Logistiikkainsinöörillä on hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet esimerkiksi logistiikan ylempään amk-tutkintoon tai tutkintoon tiedekorkeakoulussa.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Logistiikkainsinöörin koulutus vastaa logistiikan nopeasti kehittyvän kansainvälisen toimintaympäristön tarpeisiin tuottamalla laaja-alaista toimitusketjuosaamista. Toimitusketjuosaaminen koostuu liiketalouden perusteiden ja logistiikan ammattiopinnoista. Työelämän yleisiin osaamistarpeisiin kuuluvat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälisyysosaaminen ovat olennainen osa koulutuksen kokonaisuutta läpäisten niin ydin- kuin täydentävienkin opintojen kokonaisuudet.

Koulutuksen aikana teemoittaisia kokonaisuuksia muodostavat opintojaksot tuottavat opintojen alkuvaiheessa toimitusketjun perusosaamista, joka opintojen edetessä laajenee ja syvenee muodostaen toimitusketjuosaamisen kokonaisuuden.

Koulutuksessa painottuu logistiikan IT-osaaminen. Digitaalinen tiedonhallinta ja –palvelut, innovaatio- ja yrittäjyysosaaminen sekä venäjäosaaminen integroituvat opintoihin. Täydentävistä opinnoista opiskelija voi valita joko suomenkieliset logistiikkaopinnot tai englanninkieliset logistiikkaopinnot. Valinnaisten täydentävien opintojen valinnalla opiskelija voi profiloitua digitaalisen tiedonhallinnan ja -palveluiden, innovaatio- ja yrittäjyysosaamisen tai venäjäosaamisen alalle.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Työelämäpedagogiikka: Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).

Koulutus toteutetaan kontaktiopetuksena sekä itsenäisenä opiskeluna, jota erilaiset IT-ratkaisut tukevat. Ryhmissä ja itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät kannustavat opiskelijoita itsenäiseen tiedonhankintaan ja –käsittelyyn, lähdekritiikkiin sekä tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn.

Opiskelija valitsee opintojen alussa itselleen parhaiten sopivan oppimisväylän, asettaa tavoitteet opintojensa etenemiselle ja etenee suunnitelmallisesti valitsemansa oppimisväylän edellyttämällä tavalla.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.

Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien

arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.

Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita. Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.

Opiskeluasi tukee Ammatillisen kasvun opinnot, jossa pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.

Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.

Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveydenhuolto. XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Logistiikkainsinöörin koulutuksessa toteutuu työelämäyhteys yrityksiin integroituvien oppimistehtävien, yritystoimeksiantoina tehtävien projektien ja opinnäytetöiden sekä työharjoittelun kautta. Osa opintojaksoista sisältää työelämään integroituja tehtäviä tai työelämälähtöisen projektin osana oppimisen kokonaisuutta. Lisäksi koulutus voi sisältää opintojaksoihin integroimattomia yritysprojekteja, joista opiskelija saa projektiopintopisteitä.

Opiskelijat voivat osallistua TKI-hankkeisiin tekemällä projekteja tai opinnäytetyön hankkeen toimeksiannosta. Hankkeet ja projektit ovat usein monialaisia tarjoten opiskelijalle mahdollisuuden toimia monialaisissa tavoitteellisissa tiimeissä.

Yritysten perusohjelmistojen eli toiminnanohjausjärjestelmien toimintoja opiskellaan käyttämällä harjoituksissa samoja ohjelmistoja, joita yritykset käyttävät toiminnassaan. Lisäksi hyödynnetään useita logistiikan erikoisohjelmistoja, joita ovat esimerkiksi reitti- ja lastausoptimointi sekä erilaiset mallinnus- ja simulointiohjelmistot. Sataman yritysalueella sijaitseva XAMK Logistiikkaverstas toteuttaa yritysprojekteja opiskelijavoimin mentoreiden avustamana. Yritysprojekteissa toimiminen kehittää valmiuksia työelämän logistiikan kehittämistehtäviin.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiskeluvaihtoon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuudet. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä

opiskelijoiden valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulutuksesta on mahdollista hakea vaihtoon.

Kotikansainvälistymistä voi toteuttaa suorittamalla tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Täysin englanninkielisiä koulutuksia Xamkissa on viisi: AMK-tutkintoon johtavat Business Management, Information Technology, Environmental Engineering, Game Design sekä International Business. Kansainvälinen kesälukukausi, toukokuusta elokuuhun on täysin englanninkielinen. Kotikansainvälistyminen on hyvä vaihtoehto, jos ei ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloitumistekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamistasi täydentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, italian, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikka hakiessasi.

Logistiikan koulutuksessa kannustetaan opiskelijoita vaihto-opiskeluun sekä työharjoitteluun ulkomailla. Koulutuksella laaja ja aktiivinen kansainvälinen yhteistyöoppilaitosverkosto tarjoaa mahdollisuuden valita logistiikan ja liiketalouden opintoja lukuisista eri maista. Työharjoittelujaksojen suorittaminen ulkomailla edellyttää pääsääntöisesti opiskelijalta omaehtoista harjoittelupaikan hankkimista.

Osa koulutuksen opintojaksoista on yhteisiä vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opiskeleminen monikansallisissa tiimeissä tarjoaa hyvän mahdollisuuden kansainväliseen verkostoitumiseen sekä englanninkielen harjoittamiseen.

Koulutuksen ulkomaalaisista yhteistyöoppilaitoksista vierailevat luennoitsijat tuovat opintoihin oman osansa kansainvälisyyttä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy koko henkilöstömme ja opiskelijoidemme toimintaan. Parannamme jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitämme koulutusta.

Kokoamme merkittävän osan kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä.

Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Yksilölliset oppimisväylät

Logistiikkainsinöörin koulutuksessa on mahdollista suunnitella erilaisia vaihtoehtoisia tapoja edetä opinnoissa. Voit valita erilaisia oppimisväyliä oman elämäntilanteesi mukaan. Opiskelijavastaava auttaa sinua suunnittelemaan omat opintosi.

Tarjolla on kolme oppimisväylää:

Työviikkopohjaisessa oppimisväylässä osallistut opetukseen työjärjestyksen mukaisesti. Opiskelusi koostuu työjärjestyksen mukaisista luennoista sekä ryhmissä tai yksilöllisesti tehtävistä itsenäisistä oppimistehtävistä.

Opintoja nopeuttavalla väylällä voit valita opetussuunnitelman mukaisia opintoja toisten vuosikurssien työjärjestyksistä tai jonkin toisen ammattikorkeakoulun tarjonnasta tai yliopistosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen osalla opintojaksoista, jos sinulla on opintojakson tavoitteita ja sisältöjä vastaava työpaikka. Työhön integroidut opinnot tulee suunnitella ja suunnitelma hyväksyttää opintojakson vastaavalla opettajalla ennen opintojakson alkamista.