Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvoinnin edistämisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sosionomi (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Opiskelijan valitsema opiskelutapa määrittää hieman opiskelutapoja, mutta opintojen sisällöt ovat molemmissa toteutuksissa samanlaiset.

Koulutukseen sisältyvät seuraavat ydinosaamisen opintojaksot 40op:
• asiantuntijuuden kehittyminen 5op
• hyvinvointiteoreettinen ajattelu 5op
• hyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen 5op
• muuttuva sosiaalityö ja sosiaalinen todellisuus 5op
• tarve, tuki ja vastuu 5op
• vaikeat asiat, pahat paikat ja intensiivityö 5op
• International Social Work 5op
• uudistuva sosiaalityö ja digitaalisuus sosiaalityössä 5op

Täydentävän osaamisen opinnot 20op voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista: kehittämis- ja tutkimusmenetelmät, johtaminen ja yrittäjyys, kansainväliset työympäristöt sekä digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö 30 op. Se voi liittyä oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Opintojen rakenne
• ydinosaaminen 40 op
• täydentävä osaaminen 20 op
• opinnäytetyö 30 op

Opintojen tavoite

Koulutus on suunnattu laajasti sosiaalialan tehtävissä toimiville ammattilaisille - sosionomeille ja geronomeille, jotka haluavat vahvistaa tai laajentaa ammatillista osaamistaan sosiaalityön eri sektoreilla.

Hyvinvoinnin laaja-alainen asiantuntija osaa uudistaa ja johtaa asiakastyötä sekä kehittää sosiaalialan toimintakäytäntöjä ja palveluja yhteistyössä asiakkaiden, monialaisten verkostojen sekä yhteisöjen kanssa. Koulutuksen avulla vahvistat osaamistasi toimintaympäristöjen tuntemuksessa ja tulevaisuuden ennakoinnissa, työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esimiestyössä.

Koulutuksesta valmistuu hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijoita, jotka voivat työskennellä
• kunnissa tai maakunnissa
• kunnallisissa liikelaitoksissa ja yhtiöissä
• sosiaalialan järjestöissä
• yrityksissä tai
• valtion organisaatioissa.

Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet työskennellä erilaisissa kehittämishankkeissa asiantuntijan ja projektihallinnon tehtävissä.

TKI ja työelämäyhteistyö

YAMK-koulutuksen monimuoto koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö. Verkkototeutuksen valinneilla opiskelijoilla verkostojen rakentaminen jää enemmän opiskelijan oman toimeliaisuuden varaan.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat sosiaalialan osaamiskeskus (Socom) sekä alueelliset ja valtakunnalliset kehittämishankkeet, joissa on sosiaalialan toimijoita.

Xamkin ylemmät amk-tutkinnot toteutetaan Master Schoolissa. Master Schoolissa kouluttaudut oman alasi vahvemmaksi osaajaksi, hankit ammatillisen yhteistyöverkoston ja saat tukea urapolkusi rakentamiseen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskelu toteutetaan hybridinä (vaihtoehtoina verkko- tai monimuotototeutus) tiiviissä kosketuksessa olemassa olevien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden kanssa. Verkkomuotoisessa toteutuksessa opiskelu on pääosin vailla opiskeluryhmän tukea. Tämän vaihtoehdon valinneet osallistuvat vähintään yhtenä päivänä lukukaudessa lähiopetukseen. Verkkomuotoisessa toteutuksessa opintotehtävät edellyttävät osallistumista tiedeyhteisön tapahtumiin mm. tutkimuspäiville tai väitöstilaisuuksiin.

Monimuotototeutuksessa opiskelu toteutuu ryhmää hyödyntäen ja verkostoituen, lähiopetusta järjestetään keskimäärin kolmena päivänä kuukaudessa. Opiskeluaika on noin 2 vuotta toteutuksesta riippumatta ja opiskelupaikkana on pääosin Kouvolan kampus. Opintoja on tarjolla niin lähiopetuksena, verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina kuin monimuoto-opetuksenakin.

Etäopiskelussa hyödynnetään aktiivisesti Moodlea, TKI-hankkeita sekä valtakunnallista seminaaritarjontaa. Keskeinen lähiopetusjaksojen oppimismenetelmä on PBL, Problem-based Learning, jossa oppiminen perustuu työelämälähtöisiin ongelmiin ja niiden tarkasteluun teoriaa ja käytäntöä yhdistämällä.

Opiskele joustavasti

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opintosihteerien, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.


BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Uramahdollisuudet

Koulutuksesta valmistuu hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijoita, jotka kykenevät sekä kehittämään omaa työtään että uudistamaan ja johtamaan sosiaalialan työtä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Hyvinvoinnin edistäminen, yamk
Tunnus
(SOKV19SY)
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
  • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
  • Hyvinvoinnin edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
  • Harri Mäkinen
Vastuuopettaja

Harri Mäkinen

Ryhmät
  • SOKV21SY
    Sosiaaliala, yamk

Tavoitteet

Osallistut sosiaalialan globaaliin aikalaiskeskusteluun ja ymmärrät oman alasi kansainväliset ulottuvuudet.
Ymmärrät globalisaation vaikutukset sosiaalialan toimintaympäristöön ja käytäntöihin.
Osaat työskennellä erilaisilla kieli- ja kulttuurirajapinnoilla.
Toimit aktiivisesti sosiaalialan kansainvälisessä yhteistyössä.

Sisältö

Mikä tekee sosiaalialasta kansainvälisen?
Miten globaalit ilmiöt vaikuttavat sosiaalialalla tehtävään työhön?
Millaisia haasteita monikielisyys ja monikulttuurisuus aiheuttavat sosiaalialan työssä ja miten niihin vastataan?

Huom!
Opintojakson toteutus vaihtelee vuosittain. Opintojaksoon voi sisältyä kansainvälistä opiskelijavaihtoa, hanketyöskentelyä, kansainvälisen viikon toteutusta, kieliopintoja, monikulttuurisuusopintoja sekä opintomatkoja, joiden kautta opiskelija tarkastelee ja kehittää kansainvälistä ja monikulttuurista sosiaalialan osaamistaan.

Opiskelumateriaali

Opettajan kuhunkin toteutukseen erikseen määrittelemä opetusmateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla käsitellään sosiaalialan kansainvälistymiseen ja monikulttuuristumiseen liittyviä teemoja. Opintojakson toteutus vaihtelee osittain sen mukaan, millaista kansainvälistä toimintaa Xamkin sosiaalialalla kunakin lukukautena on.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelijalla, joka työskentelee kansainvälisissä ja/tai monikulttuurisissa sosiaalialan työtehtävissä opintojakson aikana, on mahdollisuus neuvotella opettajan kanssa opintojakson vaihtoehtoisesta suoritustavasta

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla pyritään tekemään yhteistyötä sosiaalialan kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Opintopistemäärään pohjautuva opiskelijan laskennallinen työmäärä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.