Siirry suoraan sisältöön

Tietojenkäsittelyn koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelyn koulutuksen 210 opintopisteen (op) kokonaisuus rakentuu neljästä eri kokonaisuudesta seuraavasti:
* ydinosaaminen 130 op
* täydentävä osaaminen 35 op
* harjoittelu 30 op
* opinnäytetyö 15 op

Ydinosaamisen opinnoissa opiskelet tietoja ja taitoja, joita edellytetään tietojenkäsittelyn tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen opinnot jakautuvat perus- ja ammattiopintoihin, ja ne suoritetaan tyypillisesti kahden ja puolen ensimmäisen opintovuoden aikana.

Täydentävän osaamisen opintosisällöt ovat opiskelijan itsensä vapaasti valittavissa. Nämä valinnaiset opinnot syventävät ja laajentavat tutkinnon ydinosaamista. Valinnoillasi voit myös suunnata osaamistasi haluamaasi suuntaan.

Koulutuksen sisältönä on muun muassa
* ohjelmointia ja sovellusten suunnittelua
* tietosisältöjen hallintaa, toteuttamista ja muotoilua
* yleisiä sovelluskehitystaitoja, kuten vaatimusmäärittelyä tai testausta.

Sovelluskehittäjän ammatti vaatii ohjelmointitaitoja, ja ohjelmointi onkin yksi tietojenkäsittelyn koulutuksen keskeisistä sisällöistä. Ohjelmoinnin opiskelu aloitetaan perusteista, ja osaaminen kehittyy opintojen ajan. Opintojen päättyessä kaikilla tutkinnon suorittaneilla on yleiseen sovelluskehitykseen riittävät taidot ohjelmoinnista.
Ohjelmoinnin lisäksi sovelluskehittäjän taitoihin kuuluvat olennaisina osina erilaisten tietosisältöjen hallinta, toteuttaminen ja muotoilu.Digitaalisten sovelluksien keskeisenä osana on usein jokin tietosisältö (esim. tekstiä, kuvaa, ääntä, videoita, animaatioita) tai tietokanta. Tietojenkäsittelyn koulutuksessa saat vahvat tiedot ja taidot myös tälle sovelluskehityksen osa-alueelle.
Digitaalisten sovellusten kehittämisessä vaaditaan ohjelmoinnin ja tietosisältöosaamisen lisäksi myös muita taitoja. Nämä yleiset sovelluskehitystaidot ovat joko esimerkiksi graafisen suunnittelun tai palvelumuotoilun osaamista tai ohjelmistotuotannon eri osa-alueiden, kuten vaatimusmäärittelyn, testauksen tai tietoturvallisuuden osaamista. Yleisiin sovelluskehitystaitoihin kuuluvat myös viestintä- ja kielitaidot sekä liiketoiminta- ja projektiosaaminen, jotka luonnollisesti ovat osana opintojasi.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta
Tietojenkäsittelyn koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja, mutta valinnaisilla opinnoilla voit erikoistua ja täydentää opintojasi haluamaasi suuntaan. Kahden ja puolen opiskeluvuoden jälkeen voit valita esimerkiksi ammattiohjelmoijan erityisosaamisen opintoja tai vaihtoehtoisesti täydentää tutkintoasi työelämälähtöisillä projektiopinnoilla.

Täydentäviä ja valinnaisia opintoja on mahdollista suorittaa osana tutkintoa täysin omien opintotavoitteidesi mukaisesti. Voit valita sisältöjä vapaasti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun muiden koulutusten valikoimista. Tietojenkäsittelyn koulutusta täydentäviä mahdollisuuksia on runsaasti: tietoverkkotekniikkaa, pelikehitystä, kyberturvallisuutta, graafista muotoilua, yrittäjyys- ja liiketoimintaopintoja.

Opintojen tavoite

Digitaalinen maailma ja sen sovellukset ovat nykyisin tärkeitä sekä työelämässä että ihmisten arjessa. Jatkuvasti lisääntyvät digitaaliset sovellukset ja palvelut tarvitsevat kehittäjikseen alan ammattilaisia. Työllistymisnäkymät ovat hyvät.

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistuessasi olet monipuolisesti erilaisia tietojenkäsittelytaitoja hallitseva sovelluskehittäjä, joka osaa ohjelmoida. Olet taitava itsenäinen toimija ja osaat toimia niin kehitystiimien jäsenenä kuin niiden johdossa.
Sovelluskehityksen alalla olet erityisesti ihmisten käytettäväksi tarkoitettujen sovellusten kehittäjä. Sinulla on vahvat tekniset taidot esimerkiksi ohjelmoinnissa tai tietosisältöjen hallinnoinnissa. Ymmärrät sovelluskehityksen kokonaiskuvan, käyttäjäkohtaisen tarpeen, käyttäjäkokemuksen ja -elämyksen sekä laadukkaan toiminnan merkityksen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään etäopetuksena. Opiskelu ja opintojaksojen suorittaminen on mahdollista ilman läsnäoloa opetustilanteissa ja soveltuu esimerkiksi työn ohella opiskeluun. Läsnäolo on kuitenkin vaatimuksena muutamassa poikkeustapauksessa, kuten valintakokeessa tai valmistumisvaiheen seminaareissa.

Verkko-opinnoissa opetus ja opiskelu pyritään järjestämään mahdollisimman paljon ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Opintojen suorittamisen aikataulu ja tahti on kuitenkin kontrolloitua. Opintojen on edettävä määrätyssä järjestyksessä, jotta osaamisen kehittyminen toteutuu tarkoituksenmukaisesti.

Verkko-opiskelu vaatii aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Opinnoissasi käytät itse hankkimaasi tietokonetta ja verkkoyhteyttä. Opiskelu tapahtuu tutustumalla itsenäisesti opetusmateriaaleihin ja -esityksiin sekä suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä tai tenttejä. Opintosuoritukset validoidaan opintojaksokohtaisesti esimerkiksi henkilökohtaisilla haastatteluilla tai testeillä.

Opetuskieli on viestinnässä ja opetuksen vuorovaikutustilanteissa ensisijaisesti suomi. Pääosa oppimateriaaleista on kuitenkin englanniksi, ja osa vapaasti valittavista opinnoista on tarjolla vain englanninkielisinä. Opinnäytetyön raportointi tehdään suomen kielellä.

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä sovelluskehityksen parissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Työtehtävät voivat olla sovellusten suunnittelu-, kehittämis- ja toteutustehtäviä tai johtamis-, koulutus-, markkinointi- ja myyntitehtäviä. Koulutus antaa valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen.

Valmistumisen jälkeen työurasi alkaa tyypillisesti asiantuntijatason tehtävissä, johon kuuluu suunnittelu- ja hallintotöiden lisäksi paljon käytännön toteutusta. Työurallasi etenet mahdollisesti päällikkö- ja johtamistason tehtäviin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
• ohjelmistokehittäjä
• ohjelmistosuunnittelija
• ohjelmoija
• software designer
• software developer
• sovelluskehittäjä
• web designer

Tietojenkäsittely, verkkototeutus
Tunnus
(TKMI24SV)
Tietojenkäsittely, verkkototeutus
Tunnus
(TKMI23SV)

Tietojenkäsittely, verkkototeutus
Tunnus
(TKMI24KV)
Tietojenkäsittely, verkkototeutus
Tunnus
(TKMI22SV)

Tietojenkäsittely, verkkototeutus
Tunnus
(TKMI23KV)
Tietojenkäsittely, verkkototeutus
Tunnus
(TKMI21SV)

Tietojenkäsittely, verkkototeutus
Tunnus
(TKMI22KV)
Tietojenkäsittely, verkkototeutus
Tunnus
(TKMI20SV)
Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 15

Koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Numento
Vastuuopettaja

Tomi Numento

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät kuvien sommittelun ja rajauksen perusteet. Hallitset Adobe Photoshop ohjelmiston peruskäytön sekä keskeisiä kuvankäsittelytekniikoita. Osaat avata, muokata ja tallentaa bittikarttagrafiikkaa asianmukaisilla työkaluilla

Sisältö

Miten rajaat ja sommittelet kuvia yleisten käytäntöjen mukaisesti. Miten käytät Adobe Photoshop ohjelmistoa. Miten käytät keskeisiä kuvankäsittelytekniikoita. Miten avaat, muokkaat, tallennat ja julkaiset kuvan.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla käytetään Adobe Photoshop maksullista ohjelmistoa. Ohjelmistosta on mahdollista ladata ja käyttää ilmainen määräaikainen kokeiluversio.

Yksilölliset oppimisväylät

• Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin.
• Opintojakso on kokonaisuudessaan itsenäistä työskentelyä.
• Opintojaksolla ei ole aikaan sidottua opetusta.
• Opintojakson kaikki materiaali löytyy tallennettuna opintojaksoalustalle.

Tentit ja muut määräajat

• Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin.
• Opintojakso on kokonaisuudessaan itsenäistä työskentelyä.
• Opintojaksolla ei ole aikaan sidottua opetusta.
• Opintojakson kaikki materiaali löytyy tallennettuna opintojaksoalustalle.

Opiskelijan työmäärä

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin opiskelijan työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 50 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille 15 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opintojaksolla on neljä kuvan sommittelua, kuvankäsittelyohjelmiston käyttöä ja kuvankäsittelytekniikoita
käsittelevää aihepiiriä ja neljä palautettavaa harjoitusta.
• Opintojaksolla ei ole erillistä tenttiä.
• Opintojakso arvioidaan tehtävänantojen mukaisten, teknisesti ja sisällöllisesti hyväksyttävästi tehtyjen,
käytännön soveltavien kuvankäsittelyyn liittyvien harjoitusten perusteella.

Esitietovaatimukset

Ei

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Ryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet tavallisimmat ohjelmoinnissa tarvittavat tietorakenteet ja algoritmit, ymmärrät abstraktien tietotyyppien merkityksen, tietorakenteiden erityyppisten toteutusten ominaispiirteet, kapseloinnin ja rajapintojen käytön sekä niiden merkityksen sekä osaat valita ongelmaan sopivan tietorakenteen ja soveltaa algoritmeja ongelman ratkaisussa.

Sisältö

Algoritmianalyysi, suoritusaikaluokat ja -merkinnät, abstraktit datatyypit, tietorakenteiden toteutukset, rekursio, lineaariset tietorakenteet, lista, pino, jono ja pakka, puurakenteet, prioriteettijono ja keko, hajautus, järjestäminen, graafit, salaus, algoritmiluokkia.

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mikko Koho
Vastuuopettaja

Mikko Koho

Ryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla on käytössä Teams ja/tai Zoom sekä Learn-alusta ja niiden kautta jaettava teksti-, ääni- ja videomateriaali. Osa voi olla käytettävissa vain verkkoistunnoissa esimerkiksi tekijänoikeuksien vuoksi. Osa opiskelumateriaalista voi olla opiskelijoiden yhdessä opintojakson aikana tuottamaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle toteutukselle opiskelusi rytmittyy opintojakson alussa ilmoitettavien verkkoistuntojen ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävissä harjoitellaan työelämän kieli- ja viestintätaitoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla voi olla tentti ja ryhmissä tai pareittain sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, joilla on tietty palautuspäivä. Tentti- ja palautuspäivät ilmoitetaan opintojakson alussa. Lisätietoja saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on korkeintaan 135 tuntia. Työmäärään vaikuttavat mm. opiskelijan lähtötilanne englannin kielen ja IT-alan sanaston hallinnassa. Opintojaksolla voi olla 4 - 6 verkkoistuntoa, joiden ajankohta ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Tarkempaa tietoa työmäärästä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opetus on englanniksi. Opintojaksolla opiskellaan ammattialasi keskeistä englanninkielistä sanastoa sekä yleensä työelämän viestintätilanteissa tarvittavaa sanastoa ja kehitetään työelämän viestintätaitoja. Opiskelijat voivat vaikuttaa opintojakson sisältämään sanastoon ryhmäprojektien aihevalinnoilla. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa sanastollisia valmiuksia mm. akateemiseen kirjoittamiseen ja tekniseen raportointiin. Yleisesti pyritään myös sekä tehostamaan taitoja englannin opiskelussa ja apuvälineiden käytössä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vastuu osaamisen osoittamisesta on opiskelijalla. Opintojakson suorittaminen ja arviointi perustuvat opiskelijan aktiiviseen osallistumiseen ja arvioitavien tehtävien tekemiseen opintojakson alussa ilmoitettaviin määräpäiviin mennessä. Arvioinnissa painottuu sellaisten jatkuvaa arviointia tukevien tehtävien suorittaminen, joita ei arvioida asteikolla 1 - 5 tai palauteta, vaan tehdään verkkoistuntojen ja/tai palautekeskustelun yhteydessä ja/tai itsenäisinä tehtävinä.
Opintojakson arvioitavia tehtäviä voivat esimerkiksi olla:
• ryhmässä tehtävä oman alan sanastoa käsittelevä tehtävä ja/tai kirjallinen tehtävä kuten raportti tai tiivistelmä,
• videotutoriaali tai verkkokoulutus oman alan aiheesta ja aiheeseen liittyvä sanalista
• englanninkielinen kokous, esimerkiksi edellisiin tehtäviin yhdistettynä
• ammattisanastoon keskittyvä itsenäisesti tehtävä koe opintojakson lopulla.
Muita opintojakson aikana tehtäviä arviointia tukevat ja palautettavia tehtäviä voivat olla:
• essee tai keskusteluharjoitus omista aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta tiettyä sanastoa käyttäen,
• lukustrategioihin liittyvä tehtävä,
• ryhmässä tai pareittain verkkoistuntojen yhteydessä tehtävä kirjallinen viesti
Osa opintojakson tehtävistä arvioidaan arviointiasteikolla 1 - 5. Osa palautettavista tehtävistä antaa pohjan kielitaidon kehittymisen seuraamiselle ja tukee opintojakson suorittamisen arviointia sekä opiskelijan itsearviointia.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mikko Koho
Ryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla on käytössä Teams ja/tai Zoom sekä Learn-alusta ja niiden kautta jaettava teksti-, ääni- ja videomateriaali. Osa voi olla käytettävissa vain verkkoistunnoissa esimerkiksi tekijänoikeuksien vuoksi. Osa opiskelumateriaalista voi olla opiskelijoiden yhdessä opintojakson aikana tuottamaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle toteutukselle opiskelusi rytmittyy opintojakson alussa ilmoitettavien verkkoistuntojen ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävissä harjoitellaan työelämän kieli- ja viestintätaitoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla voi olla tentti ja ryhmissä tai pareittain sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, joilla on tietty palautuspäivä. Tentti- ja palautuspäivät ilmoitetaan opintojakson alussa. Lisätietoja saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

PÄIVITYS 8.11.2023
Opintojaksolla on Exam-tenttisuoritus. Tentin voi tehdä minkä tahansa Exam-järjestelmässä mukana olevan korkeakoulun tiloissa. Opetuksen johtoryhmän päätöksen mukaisesti (21.9.2023) pakollisten kielten opintojaksoilla saa edellyttää Exam-tenttiä myös verkko- ja monimuotokoulutuksissa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on korkeintaan 135 tuntia. Työmäärään vaikuttavat mm. opiskelijan lähtötilanne englannin kielen ja IT-alan sanaston hallinnassa. Opintojaksolla voi olla 4 - 6 verkkoistuntoa, joiden ajankohta ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Tarkempaa tietoa työmäärästä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opetus on englanniksi. Opintojaksolla opiskellaan ammattialasi keskeistä englanninkielistä sanastoa sekä yleensä työelämän viestintätilanteissa tarvittavaa sanastoa ja kehitetään työelämän viestintätaitoja. Opiskelijat voivat vaikuttaa opintojakson sisältämään sanastoon ryhmäprojektien aihevalinnoilla. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa sanastollisia valmiuksia mm. akateemiseen kirjoittamiseen ja tekniseen raportointiin. Yleisesti pyritään myös sekä tehostamaan taitoja englannin opiskelussa ja apuvälineiden käytössä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vastuu osaamisen osoittamisesta on opiskelijalla. Opintojakson suorittaminen ja arviointi perustuvat opiskelijan aktiiviseen osallistumiseen ja arvioitavien tehtävien tekemiseen opintojakson alussa ilmoitettaviin määräpäiviin mennessä. Arvioinnissa painottuu sellaisten jatkuvaa arviointia tukevien tehtävien suorittaminen, joita ei arvioida asteikolla 1 - 5 tai palauteta, vaan tehdään verkkoistuntojen ja/tai palautekeskustelun yhteydessä ja/tai itsenäisinä tehtävinä.
Opintojakson arvioitavia tehtäviä voivat esimerkiksi olla:
• ryhmässä tehtävä oman alan sanastoa käsittelevä tehtävä ja/tai kirjallinen tehtävä kuten raportti tai tiivistelmä,
• videotutoriaali tai verkkokoulutus oman alan aiheesta ja aiheeseen liittyvä sanalista
• englanninkielinen kokous, esimerkiksi edellisiin tehtäviin yhdistettynä
• ammattisanastoon keskittyvä itsenäisesti tehtävä koe opintojakson lopulla.
Muita opintojakson aikana tehtäviä arviointia tukevat ja palautettavia tehtäviä voivat olla:
• essee tai keskusteluharjoitus omista aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta tiettyä sanastoa käyttäen,
• lukustrategioihin liittyvä tehtävä,
• ryhmässä tai pareittain verkkoistuntojen yhteydessä tehtävä kirjallinen viesti
Osa opintojakson tehtävistä arvioidaan arviointiasteikolla 1 - 5. Osa palautettavista tehtävistä antaa pohjan kielitaidon kehittymisen seuraamiselle ja tukee opintojakson suorittamisen arviointia sekä opiskelijan itsearviointia.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Riikka Kettunen
Ryhmät
 • ITMI23SP
  Information technology, päivätoteutus
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ja verkkotehtävät Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on verkko-opintojakso, jossa ei ole läsnäoloa vaativia tapaamiskertoja.
Itsenäiset oppimistehtävät tulee suorittaa opintojakson toteutusaikana, kirjallinen tentti tehdään Exam-tenttiakvaariossa ja suullinen koe pienryhmissä Teamsin välityksellä. Exam-tentin voi suorittaa missä tahansa korkeakoulussa, joka löytyy Exam-tenttivierailulistalta (https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/).

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijalla on oikeus osallistua opintojakson tenttiin sitten, kun kaikki opintojakson tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelija osallistuu kirjalliseen tenttiin Exam-tenttiakvaariossa viikkojen 17-19 aikana ja suulliseen kokeeseen Teamsissa erillisen aikataulun mukaan viikkojen 16-17 aikana. Exam-tentin voi suorittaa missä tahansa korkeakoulussa, joka löytyy Exam-tenttivierailulistalta (https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/).

Opintojakson varsinaisen tentin lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus kahteen uusintasuorituskertaan Exam-tenttiakvaariossa opintojakson alussa sovittuina ajankohtina. Ensimmäinen uusintatentti ajoittuu touko-kesäkuulle ja toinen seuraavan syyslukukauden alkupuolelle.

Opiskelijan velvollisuus on huolehtia että uusintatentit tulevat hoidetuksi ajallaan, mikäli niihin on tarvetta.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus koostuu kolmesta teemasta, Jag som studerande, Mot arbetslivet ja Min bransch, joita harjoitellaan opintojakson aikana kirjallisin ja suullisin tehtävin.

Opintojakson suoritukset:

- yhteinen aloitusinfo Teamsissa viikolla 2 (ma 8.1. klo 15.30), vapaaehtoinen osallistuminen
- itsenäinen verkko-opiskelu Learn-alustalla, vapaaehtoisia tukipajatunteja Teamsin välityksellä noin kerran kuukaudessa
- kirjallinen koe Exam-tenttiakvaariossa v. 17-19
- suullinen koe erillisen aikataulun mukaan Teamsissa v. 16-17

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on verkko-opintojakso, jossa ei ole läsnäoloa vaativia tapaamiskertoja.
Itsenäiset oppimistehtävät tulee suorittaa opintojakson toteutusaikana, kirjallinen tentti tehdään Exam-tenttiakvaariossa ja suullinen koe pienryhmissä Teamsin välityksellä. Exam-tentin voi suorittaa missä tahansa korkeakoulussa, joka löytyy Exam-tenttivierailulistalta (https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/).

Toteutus koostuu kolmesta teemasta, Jag som studerande, Mot arbetslivet ja Min bransch, joita harjoitellaan opintojakson aikana kirjallisin ja suullisin tehtävin.

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Minna Lampinen
Vastuuopettaja

Minna Lampinen

Ryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ja verkkotehtävät Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on suullista koetta lukuun ottamatta kokonaan verkossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijalla on oikeus tenttiä opintojakso sitten kun kurssin tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Tehtävänpalautuksia ei oteta vastaan enää toteutusajan jälkeen, ellei asiasta ole sovittu opettajan kanssa etukäteen.
Opintojakson varsinaisen tentin lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus kahteen uusintasuorituskertaan ajankohtina, jotka sovitaan opintojakson alussa.
Opiskelijan velvollisuus on huolehtia että uusintatentit tulevat hoidetuksi ajallaan, mikäli niihin on tarvetta.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suoritukset:

-vapaaehtoinen opintojakson aloitusinfo Teamsissa ma 4.9. klo 16.00-17.00
-itsenäinen verkko-opiskelu Learn-alustalla, ei pakollisia Teams-tunteja
-kiirjallinen koe Learnissa
-suullinen koe Teams-videopuheluna

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.03.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jukka Selin
Vastuuopettaja

Jukka Selin

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä osaat ohjelmoinnin ja C#-ohjelmointikielen perusteet, sekä pystyt laatimaan yksinkertaisia konsolisovelluksia C#-ohjelmointikielen avulla. Opintojakson suoritettuasi sinulla on myös riittävät ohjelmointivalmiudet jatkossa tapahtuvaan peliohjelmoinnin opiskeluun erityisesti Unity-pelimoottorilla, mutta soveltaen myös muilla pelimoottoreilla.

Sisältö

• Ohjelmointiympäristön asennus
• Ohjelmointiympäristöön tutustuminen
• Ohjelmoinnin perusidea ja C#-konsolisovelluksen rakenne
• Muuttujat ja kommunikointi käyttäjän kanssa
• Ohjelman ohjausrakenteet
• Olio-ohjelmoinnin perusteet C#-ohjelmointikielellä
• Virheiden jäljitys ja muita ohjelmoinnin erityispiirteitä.

Opiskelumateriaali

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

Yksilölliset oppimisväylät

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa n. 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tajolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 200 paikkaa
CampusOnlineopskelijoille 50 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille 10 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa
täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtävät on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joista jokainen kokonaisuus
sisältää 3 pientä ohjelmointitehtävää.
• Opintojako on suoritettu, kun kaikki vaaditut tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Esitietovaatimukset

Tietokoneen käytön perusvalmiudet.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jukka Turunen
Vastuuopettaja

Jukka Turunen

Tavoitteet

Opintojaksolla opit hyödyntämään Canva-suunnittelutyökalua monipuolisesti digitaalisista aineistoista painettaviin aineistoihin. Opintojaksolla käydään läpi Canvan yleisimmät toiminnallisuudet somekuvista videoihin ja valmiiden aineistopohjien hyödyntäminen.

Sisältö

1. Facebook-postauskuvan luominen Canvalla. Luodaan yksinkertainen Facebook-postauksen kuva. Opitaan kuinka hyödyntää Canvan ilmaisversion valmiita pohjia, kuinka niitä voidaan muokata ja mitä ottaa huomioon Facebook-postauskuvaa tehdessä. Opitaan myös tallentamaan kuvia Canvasta tai päivittämään niitä suoraan Facebookiin Canvan kautta.
2. Ansioluettelon luominen Canvalla. Opitaan kuinka käytetään Canvan tekstityökaluja, sekä hyödynnetään valmiita ansioluettelopohjia. HUOM! Tehtävä palautetaan viimeisen tehtävän yhteydessä – jos et halua jakaa oikeaa ansioluetteloasi opettajalle, voit käyttää luovuutta työhistoriassasi ja henkilötiedoissasi ja tehdä epävirallisen ansioluettelon keksityin tiedoin. Tietosisällöllä ei ole merkitystä arvostelun kannalta.
3. Instagram Story -päivitys Canvalla. Luodaan Instagram Story -päivitys hyödyntäen Canvan ilmaisversion valmiita pohjia – kokeillaan Storyn tekemistä videopohjia hyödyntäen. Opitaan tallentamaan videoaineistoa.
4. Luodaan kahvilan ruokalista. Suunnitellaan kuvitteellisen kahvilan ruokalista tyhjälle Canva-pohjalle. Opitaan luomaan aineistoa tyhjästä käyttäen Canva-työkaluja.
5. Luodaan Canva-presentaatio. Luodaan Powerpoint-esitystä muistuttava presentaatio hyödyntäen kaikkea aiemmin tehtyä aineistoa – opitaan tuomaan Canvaan jo tehtyjä graafisia esityksiä, videoita ja ääntä. Esitys toimii kurssin lopputyönä ja se arvostellaan hyväksytty/hylätty -arvosanoin.

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn-ympäristö. Opiskelumateriaali on opettajan tuottamaa avointa oppimateriaalia (tekstimuotoiset aineistot sekä videoaineistot). Opiskelumateriaali on heti saatavilla Learnista ja opiskelija voi tehdä annetut tehtävät opiskelumateriaalin avulla omaan tahtiinsa. Opintokokonaisuudessa ei ole ryhmätöitä, tai aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja eikä virtuaaliluentoja vaan eteneminen kurssilla on täysin vapaata ja aikaan sitomatonta.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssilla hyödynnetään avoimia oppimateriaaleja, joiden avulla kurssin voi suorittaa itsenäisesti ilman omaan tahtiin. Kurssitehtäviin on aikaa esim. 4 kuukautta kurssin aloittamisesta. Oppimateriaaleissa käydään läpi Canva-suunnittelutyökalulla suoritettavia tehtäviä, ja lopullinen oppimateriaalien mukaan tehty tehtävä palautetaan opettajalle. Tehtävä arvostellaan hyväksytty/hylätty -arvosanoin.

Kurssilla ei ole aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja, eikä aikaan sidottuja virtuaaliluentoja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien palautus 4kk kurssin aloittamisesta.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskeljoille 100 paikkaa.
Tutkinto-opiskelijoille 10 paikkaa.
CampusOnlineopiskelijoille xxx paikkaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan, onko opiskelija perehtynyt Canva-suunnittelutyökalun perusteisiin ja omaksunut perusteet. Arvioinnissa ei painoteta visuaalista hienoutta tai suunnittelussa käytettyjä aineistoja vaan palautettujen tehtävien perusteella arvioidaan, onko opiskelija oppinut käyttämään Canvan toimintoja tehtäväantojen mukaisesti.

Tehtävien avulla on tarkoitus tutustua Canvan toimintoihin ja sen käyttöperiaatteisiin – ”lopputyönä” toimiva presentaatio kerää kurssilla luodut tehtävät kokoon ja tämä palautetaan opettajalle arvioitavaksi. Mikäli lopputyöstä puuttuu osia, voi opiskelija vielä täydentää työtään hyväksytyn saadakseen.

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 28.03.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jukka Turunen
Vastuuopettaja

Jukka Turunen

Tavoitteet

Opintojaksolla opit hyödyntämään Canva-suunnittelutyökalua monipuolisesti digitaalisista aineistoista painettaviin aineistoihin. Opintojaksolla käydään läpi Canvan yleisimmät toiminnallisuudet somekuvista videoihin ja valmiiden aineistopohjien hyödyntäminen.

Sisältö

1. Facebook-postauskuvan luominen Canvalla. Luodaan yksinkertainen Facebook-postauksen kuva. Opitaan kuinka hyödyntää Canvan ilmaisversion valmiita pohjia, kuinka niitä voidaan muokata ja mitä ottaa huomioon Facebook-postauskuvaa tehdessä. Opitaan myös tallentamaan kuvia Canvasta tai päivittämään niitä suoraan Facebookiin Canvan kautta.
2. Ansioluettelon luominen Canvalla. Opitaan kuinka käytetään Canvan tekstityökaluja, sekä hyödynnetään valmiita ansioluettelopohjia. HUOM! Tehtävä palautetaan viimeisen tehtävän yhteydessä – jos et halua jakaa oikeaa ansioluetteloasi opettajalle, voit käyttää luovuutta työhistoriassasi ja henkilötiedoissasi ja tehdä epävirallisen ansioluettelon keksityin tiedoin. Tietosisällöllä ei ole merkitystä arvostelun kannalta.
3. Instagram Story -päivitys Canvalla. Luodaan Instagram Story -päivitys hyödyntäen Canvan ilmaisversion valmiita pohjia – kokeillaan Storyn tekemistä videopohjia hyödyntäen. Opitaan tallentamaan videoaineistoa.
4. Luodaan kahvilan ruokalista. Suunnitellaan kuvitteellisen kahvilan ruokalista tyhjälle Canva-pohjalle. Opitaan luomaan aineistoa tyhjästä käyttäen Canva-työkaluja.
5. Luodaan Canva-presentaatio. Luodaan Powerpoint-esitystä muistuttava presentaatio hyödyntäen kaikkea aiemmin tehtyä aineistoa – opitaan tuomaan Canvaan jo tehtyjä graafisia esityksiä, videoita ja ääntä. Esitys toimii kurssin lopputyönä ja se arvostellaan hyväksytty/hylätty -arvosanoin.

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn-ympäristö. Opiskelumateriaali on opettajan tuottamaa avointa oppimateriaalia (tekstimuotoiset aineistot sekä videoaineistot). Opiskelumateriaali on heti saatavilla Learnista ja opiskelija voi tehdä annetut tehtävät opiskelumateriaalin avulla omaan tahtiinsa. Opintokokonaisuudessa ei ole ryhmätöitä, tai aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja eikä virtuaaliluentoja vaan eteneminen kurssilla on täysin vapaata ja aikaan sitomatonta.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssilla hyödynnetään avoimia oppimateriaaleja, joiden avulla kurssin voi suorittaa itsenäisesti ilman omaan tahtiin. Kurssitehtäviin on aikaa esim. 4 kuukautta kurssin aloittamisesta. Oppimateriaaleissa käydään läpi Canva-suunnittelutyökalulla suoritettavia tehtäviä, ja lopullinen oppimateriaalien mukaan tehty tehtävä palautetaan opettajalle. Tehtävä arvostellaan hyväksytty/hylätty -arvosanoin.

Kurssilla ei ole aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja, eikä aikaan sidottuja virtuaaliluentoja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien palautus 4kk kurssin aloittamisesta.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:

CampusOnlineopiskelijoille 50 paikkaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan, onko opiskelija perehtynyt Canva-suunnittelutyökalun perusteisiin ja omaksunut perusteet. Arvioinnissa ei painoteta visuaalista hienoutta tai suunnittelussa käytettyjä aineistoja vaan palautettujen tehtävien perusteella arvioidaan, onko opiskelija oppinut käyttämään Canvan toimintoja tehtäväantojen mukaisesti.

Tehtävien avulla on tarkoitus tutustua Canvan toimintoihin ja sen käyttöperiaatteisiin – ”lopputyönä” toimiva presentaatio kerää kurssilla luodut tehtävät kokoon ja tämä palautetaan opettajalle arvioitavaksi. Mikäli lopputyöstä puuttuu osia, voi opiskelija vielä täydentää työtään hyväksytyn saadakseen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

15.09.2023 - 11.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 25

Koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuopettaja

Miia Liukkonen

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 50 paikkaa
CampusOnlineopiskelijoille 50 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille 25 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuopettaja

Miia Liukkonen

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 50 paikkaa
CampusOnlineopiskelijoille 100 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille 50 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuopettaja

Miia Liukkonen

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

After completing this course, you will be familiar with the basics of vector graphics, software and the tools. You will also be able to:
• use Adobe Illustrator to create unique, self-made flat design graphics
• create graphics for different products for online publishing and print
• produce graphics with easy workflow
• learn about colors, resolution and file formats on the way

With these skills, you can create outstanding flat design graphics for multiple purposes, e.g. posters, flyers, for online publishing, or perhaps even a print for a t-shirt!

Sisältö

This course is divided into small sections, where you will be introduced to vector graphics, Adobe Illustrator and its diverse toolset. You will work your way through the sections in the order displayed on the course platform. This way you will start with the basics and move on to more challenging topics.

Each section includes learning material such as videos, lessons and quizzes which will help you to execute the learning assignments. The learning assignments are hands-on tasks where you will learn to use Adobe Illustrator and create graphics for multiple purposes. The quizzes are there to make sure you are familiar with the basis of vector graphics, colors, resolution and file formats. You can apply this knowledge straight to your workflow.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 50 paikkaa
CampusOnlineopiskelijoille 100 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuopettaja

Heli Manninen

Ryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät datan hallintaan ja tietokantoihin liittyvät peruskäsitteet ja toimintaperiaatteet.
Osaat tulkita ja koostaa tietomalleja.
Osaat visualisoida ja koostaa eri lähteistä saatavaa dataa.

Sisältö

Miten dataa voidaan hallita?
Mitkä ovat tietokantojen toimintaperiaatteet?
Miten tietomalleja tulkitaan ja koostetaan?
Miten eri lähteistä saatavaa dataa voidaan koostaa ja visualisoida Power BI:lla?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuopettaja

Heli Manninen

Ryhmät
 • TKMI23SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät datan hallintaan ja tietokantoihin liittyvät peruskäsitteet ja toimintaperiaatteet.
Osaat tulkita ja koostaa tietomalleja.
Osaat visualisoida ja koostaa eri lähteistä saatavaa dataa.

Sisältö

Miten dataa voidaan hallita?
Mitkä ovat tietokantojen toimintaperiaatteet?
Miten tietomalleja tulkitaan ja koostetaan?
Miten eri lähteistä saatavaa dataa voidaan koostaa ja visualisoida Power BI:lla?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät
 • ITMI23SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Textbook: Seymour Lipschutz, Essential Computer Mathematics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill 1982 or 1987. Course material provided by the lecture.

Yksilölliset oppimisväylät

Scheduled track:
You participate in lectures and exercises according to the weekly schedule.

Independent track:
You can show your competence e.g. by a certificate. To be settled at the course kick off.

TKI ja työelämäyhteistyö

To be settled at the course kick off.

Tentit ja muut määräajat

To be settled at the course kick off.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To be settled at the course kick off.

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät
 • TKMI23SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Seymour Lipschutz, Essential Computer Mathematics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill 1982 tai 1987. Oheismateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla myös:
Avoimen AMKin opiskelijoille 2 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Teemu Saarelainen
Vastuuopettaja

Teemu Saarelainen

Ryhmät
 • PTKT23SP
  Peliteknologiat, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Sähköinen materiaali sekä web-materiaali, jotka julkaistaan kurssin Learn-alustalla. Harjoitustehtävät ja niiden mallivastaukset annetaan opiskelijoille myös kurssin Learn-alustalla ja/tai Teams-kanavalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen lähi- ja/tai etätyöskentelyyn. Opiskelija toteuttaa opintojaksolla vaaditut harjoitustyöt ja -tehtävät aikataulun mukaisesti sekä osallistuu mahdolliseen kokeeseen kurssin loppupuolella.

Vaihtoehtoisista suoritustavoista sovittava ennen opintojakson alkua opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tähän opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Laskuharjoitukset palautetaan niille annettuun määräaikaan mennssä. Myöhästyneitä palautuksia ei oteta vastaan. Välikokeet ja/tai tentti sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h, josta noin 55h ohjattua työskentelyä ja 80h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kurssilla läsnäoloon ja aktiivisuuteen, hyväksyttävästi suoritettaviin laskuharjoituksiin, niistä saatuihin pisteisiin sekä mahdollisiin välikokeisiin tai tenttiin.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Teemu Saarelainen
Vastuuopettaja

Teemu Saarelainen

Ryhmät
 • POKT23SP
  Peliohjelmointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Sähköinen materiaali sekä web-materiaali, jotka julkaistaan kurssin Learn-alustalla. Harjoitustehtävät ja niiden mallivastaukset annetaan opiskelijoille myös kurssin Learn-alustalla ja/tai Teams-kanavalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen lähi- ja/tai etätyöskentelyyn. Opiskelija toteuttaa opintojaksolla vaaditut harjoitustyöt ja -tehtävät aikataulun mukaisesti sekä osallistuu mahdolliseen kokeeseen kurssin loppupuolella.

Vaihtoehtoisista suoritustavoista sovittava ennen opintojakson alkua opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tähän opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Laskuharjoitukset palautetaan niille annettuun määräaikaan mennssä. Myöhästyneitä palautuksia ei oteta vastaan. Välikokeet ja/tai tentti sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h, josta noin 55h ohjattua työskentelyä ja 80h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kurssilla läsnäoloon ja aktiivisuuteen, hyväksyttävästi suoritettaviin laskuharjoituksiin, niistä saatuihin pisteisiin sekä mahdollisiin välikokeisiin tai tenttiin.

Ilmoittautumisaika

04.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät
 • TKMI24KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Seymour Lipschutz, Essential Computer Mathematics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill 1982 or 1987. Oheismateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

To be settled at the course kick off.

Yksilölliset oppimisväylät

Scheduled track:
You participate in lectures and exercises according to the weekly schedule.

Independent track:
You can show your competence e.g. by a certificate. To be settled at the course kick off.

TKI ja työelämäyhteistyö

To be settled at the course kick off.

Tentit ja muut määräajat

To be settled at the course kick off.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To be settled at the course kick off.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

25 - 35

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Teemu Saarelainen
Vastuuopettaja

Teemu Saarelainen

Ryhmät
 • POKT22SP
  Peliohjelmointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

Sähköinen materiaali sekä web-materiaali, jotka julkaistaan kurssin Learn-alustalla. Harjoitustehtävät ja niiden mallivastaukset annetaan opiskelijoille myös kurssin Learn-alustalla ja/tai Teams-kanavalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen lähi- ja/tai etätyöskentelyyn. Opiskelija toteuttaa opintojaksolla vaaditut harjoitustyöt ja -tehtävät aikataulun mukaisesti sekä osallistuu mahdolliseen kokeeseen kurssin loppupuolella.

Vaihtoehtoisista suoritustavoista sovittava ennen opintojakson alkua opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssilla käytetään tämän hetken suosituimpia pelimoottoreita ja ohjelmointikieliä, joilla toteutetaan pieniä tehtäviä ja yksinkertaisia matemaattisia työkaluja. Näitä voidaan myöhemmin hyödyntää erilaisissa peliprojekteissa ja simulaatioissa.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitustehtävät ja -työt palautetaan Learn-alustalle siellä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Mahdollisen tentin ajankohta sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollinen kansainvälinen yhteistyö ilmoitetaan toteutuksen alussa kurssin Learn-alustalla ja tarpeen mukaan myös opintojakson Teams-kanavalla.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h, josta noin 55h ohjattua työskentelyä ja 80h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien teko, harjoitustyöt.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Teemu Saarelainen
Vastuuopettaja

Tiina Kettunen

Ryhmät
 • PTKT22SP
  Peliteknologiat, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset. Muu erikseen ilmoitettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Seymour Lipschutz, Essential Computer Mathematics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill 1982 or 1987. Oheismateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tuomas Reijonen
Vastuuopettaja

Tuomas Reijonen

Ryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat ohjelmoida käyttäen edistyneitä ohjelmointitekniikoita ja -rakenteita.
Osaat erilaisia ohjelmointiparadigmoja ja tapoja mallintaa ohjelmointitehtäviä.
Osaat ohjelmistotekniikan suunnittelumallien käsitteitä ja käytäntöjä.

Sisältö

Miten ohjelmoidaan skaalautuvia sekä ylläpidettäviä ohjelmia ja järjestetään ohjelmakoodin rakenne tehokkaasti?
Mitkä ovat yleisimmät ohjelmointiparadigmat?
Mitä tarkoittaa ohjelmiston suunnittelumalli?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuopettaja

Miia Liukkonen

Ryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat laatia teknisesti ja sisällöllisesti laadukkaan graafisen julkaisun tai tuotteen painoon tai verkkoon
Ymmärrät graafisiin julkaisuihin liittyvät alan peruskäsitteet sekä tekijänoikeudet
Hallitset graafisen suunnittelun ja sisällöntuotannon periaatteiden lisäksi julkaisujen laatimisessa tarvittavien grafiikka- kuvankäsittely ja taitto-ohjelmien käytön

Sisältö

Mitä teknisiä vaatimuksia tulee ottaa huomioon tuottaessasi materiaalia julkaistavaksi painotuotteena ja sähköisessä muodossa?
Mitä graafisen suunnittelun osa-alueita sinun tulee hallita julkaisuja tuottaessasi?
Miten suunnittelet ja toteutat sisällöllisesti laadukkaan ja teknisesti tarkoituksenmukaisen tuotteen?
Miten toteutat julkaisuja grafiikka-, kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia käyttäen

Opiskelumateriaali

Kaikki opintojakson oppimismateriaali löytyy Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työskentelet itsenäisesti verkossa. Tarkempi ohjeistus käydään läpi opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla pyritään toteuttamaan muutama työelämälähtöinen toimeksianto osana opintojakson kurssisuorituksia (oppimistehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135 h (= 5op) itsenäistä työskentelyä verkossa työjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamisesta hyväksilukuina tulee ensisijaisesti keskustella opiskelijavastaavan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointimenetelmät ja -perusteet käydään läpi opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Kuvankäsittely ja animaatio

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuopettaja

Miia Liukkonen

Ryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat laatia teknisesti ja sisällöllisesti laadukkaan graafisen julkaisun tai tuotteen painoon tai verkkoon
Ymmärrät graafisiin julkaisuihin liittyvät alan peruskäsitteet sekä tekijänoikeudet
Hallitset graafisen suunnittelun ja sisällöntuotannon periaatteiden lisäksi julkaisujen laatimisessa tarvittavien grafiikka- kuvankäsittely ja taitto-ohjelmien käytön

Sisältö

Mitä teknisiä vaatimuksia tulee ottaa huomioon tuottaessasi materiaalia julkaistavaksi painotuotteena ja sähköisessä muodossa?
Mitä graafisen suunnittelun osa-alueita sinun tulee hallita julkaisuja tuottaessasi?
Miten suunnittelet ja toteutat sisällöllisesti laadukkaan ja teknisesti tarkoituksenmukaisen tuotteen?
Miten toteutat julkaisuja grafiikka-, kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia käyttäen

Opiskelumateriaali

Kaikki opintojakson oppimismateriaali löytyy Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työskentelet itsenäisesti verkossa. Tarkempi ohjeistus käydään läpi opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla pyritään toteuttamaan muutama työelämälähtöinen toimeksianto osana opintojakson kurssisuorituksia (oppimistehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135 h (= 5op) itsenäistä työskentelyä verkossa työjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamisesta hyväksilukuina tulee ensisijaisesti keskustella opiskelijavastaavan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointimenetelmät ja -perusteet käydään läpi opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Kuvankäsittely ja animaatio

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Puikkonen
Vastuuopettaja

Marjo Puikkonen

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
• Osaat ohjelmistorobotiikan perusteet ja ymmärrät, kuinka ohjelmistorobotiikalla pystytään tehostamaan toimintaa.
• Osaat tunnistaa prosesseja, joissa ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää sekä osaat kuvata ne.
• Osaat automatisoida yksinkertaisia prosesseja hyödyntäen ohjelmistorobotiikkaa.

Sisältö

• Mitä tarkoitetaan ohjelmistorobotiikalla ja mihin sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa?
• Kuinka tunnistaa ja kuvata prosessit?
• Kuinka robotti rakennetaan?

Opiskelumateriaali

Opettajan antama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Toteutustapa
• Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
• Itsenäinen työskentely.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä tehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa n. 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 20 paikkaa
CampusOnline opiskelijoille 20
Tutkinto-opiskelijoille 20 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opintojakso sisältää itsenäisesti suoritettavia, erikseen arvioitavia tehtäviä
• Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.03.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jukka Selin
Vastuuopettaja

Jukka Selin

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua peliohjelmoinnin ja Unity-pelimoottorin perusideaan, sekä
toteuttaa Unity-pelimoottorin avulla yksinkertaisia 2D-pelimaailmoja ja 2D-pelejä.

Sisältö

• Peliohjelmoinnin ja Unity-pelimoottorin perusidea
• C#-ohjelmointikielen perusteet
• 2D-peliohjelmoinnin perusteet Unity-pelimoottorilla

Opiskelumateriaali

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

Yksilölliset oppimisväylät

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa n. 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 200 paikkaa
CampusOnlineopiskeljoille 50 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille 10 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa
täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtäviä on kolme kappaletta.
• Opintojako on suoritettu, kun kaikki tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Esitietovaatimukset

Perustiedot ohjelmoinnista jollain ohjelmointikielellä (esim. C#:lla).

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Numento
Vastuuopettaja

Tomi Numento

Ryhmät
 • TKMI23SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset kuvankäsittelyn ja kineettisen animaation tuottamisen ja suunnittelun peruskäsitteet.
Hallitset kuvankäsittelyn ja animaatioiden tuottamisen keskeisten tekniikoiden ja ohjelmistojen käytön.
Osaat hankkia, muokata ja jakaa digitaalisia kuvia ja animaatioita tarkoituksenmukaisesti muiden sovellusten ja medioiden käyttöön.

Sisältö

Mitkä ovat kuvankäsittelyn ja kineettisen animaation peruskäsitteet ja tuotantoprosessi?
Miten tehdään kuvankäsittelyä ja animaatioita?
Miten tuotetaan ja jaetaan muille sovelluksille ja medioille teknisesti ja sisällöllisesti laadukkaita kuvia ja animaatioita?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali löytyy oppimisympäristön opintojaksoalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan tarvittaessa opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki opintojakson harjoitukset on palautettava ennen opintojakson loppupäivämäärää. Opintojaksoa ei voi suorittaa pelkästään tenttimällä. Epäselvissä asioissa ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

Kansainvälinen yhteistyö

Ilmoitetaan tarvittaessa opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä suoritettavat videot, opetusdemot ja niihin liittyvät harjoitukset, palautettavat harjoitukset ja muu itsenäinen työ yhteensä enintää 125 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson yksityiskohtainen kuvaus, rakenne, palautettavat harjoitukset ja opintojakson arviointi löytyvät oppimisympäristön opintojaksoalustalta. Opintojakso on verkossa itsenäisesti suoritettava. Opintojaksolla ei ole kontaktiopetusta. Opintojaksolla ei ole ryhmätehtäviä. Opintotojakso sisältää tallennettuja verkkovideoita, opetusdemoja ja itsenäisiä palautettavia harjoituksia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien vaadittujen harjoitustehtävien toimeksiannon mukainen hyväksytty palautus Learniin. Hyväksyttyyn arvosanaan oikeuttavan pistemäärän saavuttaminen.

Ilmoittautumisaika

04.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Numento
Vastuuopettaja

Tomi Numento

Ryhmät
 • TKMI24KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset kuvankäsittelyn ja kineettisen animaation tuottamisen ja suunnittelun peruskäsitteet.
Hallitset kuvankäsittelyn ja animaatioiden tuottamisen keskeisten tekniikoiden ja ohjelmistojen käytön.
Osaat hankkia, muokata ja jakaa digitaalisia kuvia ja animaatioita tarkoituksenmukaisesti muiden sovellusten ja medioiden käyttöön.

Sisältö

Mitkä ovat kuvankäsittelyn ja kineettisen animaation peruskäsitteet ja tuotantoprosessi?
Miten tehdään kuvankäsittelyä ja animaatioita?
Miten tuotetaan ja jaetaan muille sovelluksille ja medioille teknisesti ja sisällöllisesti laadukkaita kuvia ja animaatioita?

Opiskelumateriaali

Kaikki opintomateriaalit ja harjoitustehtävät ovat Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on verkossa itsenäisesti suoritettava. Opintojakso sisältää tallennettuja verkkoluentoja, -harjoituksia ja itsenäistä työskentelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan ennen opintojakson päättymispäivämäärää. Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Verkkoluennot, ohjatut verkkoharjoitukset, muu opetusmateriaali ja itsenäinen työ yhteensä noin 130 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien harjoitustehtävien hyväksytty palautus Learniin. Arvosanaan oikeuttavan pistemäärän saavuttaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuopettaja

Miia Liukkonen

Ryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja todentaa hyvään käyttökokemukseen tähtäävän sovelluksen.
Ymmärrät käyttökokemuksen eri osa-alueet ja käytettävyyden roolin siinä.
Ymmärrät sovelluksen käyttökokemussuunnittelun työvaiheet.
Ymmärrät käyttökokemuksen eri arviointi- ja testausmenetelmiä sekä osaat toteuttaa niitä käyttökokemussuunnittelun eri työvaiheissa.

Sisältö

Miten suunnittelet hyvään käyttökokemukseen tähtäävän sovelluksen?
Mistä osa-alueista käyttökokemus muodostuu? Mitä on käytettävyys?
Mitä työvaiheita käyttökokemussuunnittelu pitää sisällään?
Mitä käyttökokemuksen eri osa-alueiden arviointi- ja testausmenetelmiä on ja miten niitä käytetään?

Opiskelumateriaali

Kaikki opintojakson oppimismateriaali löytyy Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työskentelet itsenäisesti verkossa. Tarkempi ohjeistus käydään läpi opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla pyritään toteuttamaan työelämälähtöinen toimeksianto osana opintojakson kurssisuorituksia (oppimistehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135 h (= 5op) itsenäistä työskentelyä verkossa työjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamisesta hyväksilukuina tulee ensisijaisesti keskustella opiskelijavastaavan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointimenetelmät ja -perusteet käydään läpi opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Käyttöliittymät ja Sovellusohjelmointi 1. -opintojaksojen sisältöjen hallintaa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuopettaja

Miia Liukkonen

Ryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja todentaa hyvään käyttökokemukseen tähtäävän sovelluksen.
Ymmärrät käyttökokemuksen eri osa-alueet ja käytettävyyden roolin siinä.
Ymmärrät sovelluksen käyttökokemussuunnittelun työvaiheet.
Ymmärrät käyttökokemuksen eri arviointi- ja testausmenetelmiä sekä osaat toteuttaa niitä käyttökokemussuunnittelun eri työvaiheissa.

Sisältö

Miten suunnittelet hyvään käyttökokemukseen tähtäävän sovelluksen?
Mistä osa-alueista käyttökokemus muodostuu? Mitä on käytettävyys?
Mitä työvaiheita käyttökokemussuunnittelu pitää sisällään?
Mitä käyttökokemuksen eri osa-alueiden arviointi- ja testausmenetelmiä on ja miten niitä käytetään?

Opiskelumateriaali

Kaikki opintojakson oppimismateriaali löytyy Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työskentelet itsenäisesti verkossa. Tarkempi ohjeistus käydään läpi opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla pyritään toteuttamaan työelämälähtöinen toimeksianto osana opintojakson kurssisuorituksia (oppimistehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135 h (= 5op) itsenäistä työskentelyä verkossa työjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamisesta hyväksilukuina tulee ensisijaisesti keskustella opiskelijavastaavan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointimenetelmät ja -perusteet käydään läpi opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Käyttöliittymät ja Sovellusohjelmointi 1. -opintojaksojen sisältöjen hallintaa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuopettaja

Miia Liukkonen

Ryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset graafisen käyttöliittymäsuunnittelun lainalaisuudet sekä käyttöliittymäsuunnittelun roolin osana sovelluskehitystä ja ohjelmistosuunnittelua.
Osaat toteuttaa sovelluksen graafisen käyttöliittymän nykyaikaisten tekniikoiden ja ohjelmistojen avulla.
Osaat suunnitella erilaisille laitteille mukautuvan käyttöliittymän.

Sisältö

Mitä pitää ottaa huomioon käyttäjälähtöisen verkkosovelluksen suunnittelussa?
Miten suunnitellaan ja toteutetaan sovelluksen graafinen käyttöliittymä?
Miten toteutetaan erilaisille laitteille mukautuva käyttöliittymä?

Opiskelumateriaali

Kaikki opintojakson oppimismateriaali löytyy Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työskentelet itsenäisesti verkossa. Tarkempi ohjeistus käydään läpi opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135 h (= 5op) itsenäistä työskentelyä verkossa työjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamisesta hyväksilukuina tulee ensisijaisesti keskustella opiskelijavastaavan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointimenetelmät ja -perusteet käydään läpi opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

0.5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuopettaja

Miia Liukkonen

Ryhmät
 • TKMI23SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset graafisen käyttöliittymäsuunnittelun lainalaisuudet sekä käyttöliittymäsuunnittelun roolin osana sovelluskehitystä ja ohjelmistosuunnittelua.
Osaat toteuttaa sovelluksen graafisen käyttöliittymän nykyaikaisten tekniikoiden ja ohjelmistojen avulla.
Osaat suunnitella erilaisille laitteille mukautuvan käyttöliittymän.

Sisältö

Mitä pitää ottaa huomioon käyttäjälähtöisen verkkosovelluksen suunnittelussa?
Miten suunnitellaan ja toteutetaan sovelluksen graafinen käyttöliittymä?
Miten toteutetaan erilaisille laitteille mukautuva käyttöliittymä?

Opiskelumateriaali

Kaikki opintojakson oppimismateriaali löytyy Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työskentelet itsenäisesti verkossa. Tarkempi ohjeistus käydään läpi opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla pyritään toteuttamaan työelämälähtöinen toimeksianto osana opintojakson kurssisuorituksia (oppimistehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135 h (= 5op) itsenäistä työskentelyä verkossa työjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamisesta hyväksilukuina tulee ensisijaisesti keskustella opiskelijavastaavan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointimenetelmät ja -perusteet käydään läpi opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuopettaja

Heli Manninen

Ryhmät
 • TKMI23SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa selainpohjaisen verkkosovelluksen merkintäkieliä käyttäen.
Ymmärrät merkintäkielien käytön sovelluskehityksessä.
Osaat valita keskeiset tekniikat, mallit ja menetelmät selainpohjaisten sovellusten kehittämiseen.

Sisältö

Kuinka verkkosovelluksen rakenne kuvataan ja ulkoasua muokataan?
Mikä on merkintäkielien rooli sovelluskehityksessä?
Mitä tekniikoita, malleja ja menetelmiä tarvitset selainpohjaisten sovellusten kehittämiseen?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla myös:
Avoimen AMKin opiskelijoille 2 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

04.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuopettaja

Heli Manninen

Ryhmät
 • TKMI24KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa selainpohjaisen verkkosovelluksen merkintäkieliä käyttäen.
Ymmärrät merkintäkielien käytön sovelluskehityksessä.
Osaat valita keskeiset tekniikat, mallit ja menetelmät selainpohjaisten sovellusten kehittämiseen.

Sisältö

Kuinka verkkosovelluksen rakenne kuvataan ja ulkoasua muokataan?
Mikä on merkintäkielien rooli sovelluskehityksessä?
Mitä tekniikoita, malleja ja menetelmiä tarvitset selainpohjaisten sovellusten kehittämiseen?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heikki Brotkin
Ryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnet ohjelmistotestauksen menetelmät ja työvaiheet.
Osaat toimia testaustyössä, sen suunnittelussa tai valmistelussa itsenäisesti tai osana organisaatiota.
Ymmärrät miten sovelluskehitys ja ohjelmistotestaus liittyvät toisiinsa.

Sisältö

Mitkä ovat testauksen menetelmät ja työvaiheet?
Mitä ovat testaustasot ja testauksen työkalut?
Millaisia ovat testauksen dokumentit?
Miten teet testaustyötä itsenäisesti ja osana organisaation toimintaa?
Miten testaustoimintaa kehitetään ja mitä ovat testauksen prosessit ja käytännöt?

Opiskelumateriaali

Materiaali on saatavilla kurssin Learn sivulla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on verkkokurssi, joka koostuu opinto materiaalista ja harjoitustöistä. Kurssi on ajasta ja paikasta riippumaton. Palautettavilla harjoitustöillä ja mahdollisilla tenteillä on kuitenkin kiinteät palautuspäivät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Learn sivulla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitukset ja mahdollinen loppukoe.
Tarkemmat tiedot löytyvät kurssin Learn sivulta.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heikki Brotkin
Vastuuopettaja

Timo Hynninen

Ryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnet ohjelmistotestauksen menetelmät ja työvaiheet.
Osaat toimia testaustyössä, sen suunnittelussa tai valmistelussa itsenäisesti tai osana organisaatiota.
Ymmärrät miten sovelluskehitys ja ohjelmistotestaus liittyvät toisiinsa.

Sisältö

Mitkä ovat testauksen menetelmät ja työvaiheet?
Mitä ovat testaustasot ja testauksen työkalut?
Millaisia ovat testauksen dokumentit?
Miten teet testaustyötä itsenäisesti ja osana organisaation toimintaa?
Miten testaustoimintaa kehitetään ja mitä ovat testauksen prosessit ja käytännöt?

Opiskelumateriaali

Materiaali on saatavilla kurssin Learn sivulla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on verkkokurssi, joka koostuu opinto materiaalista ja harjoitustöistä. Kurssi on ajasta ja paikasta riippumaton. Palautettavilla harjoitustöillä ja mahdollisilla tenteillä on kuitenkin kiinteät palautuspäivät.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Learn sivulla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitukset ja mahdollinen loppukoe.
Tarkemmat tiedot löytyvät kurssin Learn sivulta.

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuopettaja

Janne Turunen

Ryhmät
 • TKMI23SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat kehittää yksinkertaisiin ohjelmointiongelmiin sopivia ratkaisuja.
Hallitset tieto- ja ohjausrakenteiden perusteet.
Osaat toteuttaa pienimuotoisen ohjelman tehtävänannon mukaan.

Sisältö

Kuinka ratkaistaan yleisimpiä yksinkertaisia ohjelmointiongelmia?
Mitä ovat muuttujat, tietotyypit, operaattorit ja ohjausrakenteet sekä kuinka niitä käytetään?
Mitä ovat tietorakenteet, funktiot ja oliot?

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla myös:
Avoimen AMKin opiskelijoille 2 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

04.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuopettaja

Janne Turunen

Ryhmät
 • TKMI24KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat kehittää yksinkertaisiin ohjelmointiongelmiin sopivia ratkaisuja.
Hallitset tieto- ja ohjausrakenteiden perusteet.
Osaat toteuttaa pienimuotoisen ohjelman tehtävänannon mukaan.

Sisältö

Kuinka ratkaistaan yleisimpiä yksinkertaisia ohjelmointiongelmia?
Mitä ovat muuttujat, tietotyypit, operaattorit ja ohjausrakenteet sekä kuinka niitä käytetään?
Mitä ovat tietorakenteet, funktiot ja oliot?

Opiskelumateriaali

Verkossa tarjottava maksuton materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Ainoastaan verkko-opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

--

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuopettaja

Janne Turunen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
- Osaat kehittää yksinkertaisiin ohjelmointiongelmiin sopivia ratkaisuja.
- Hallitset tieto- ja ohjausrakenteiden perusteet.
- Osaat toteuttaa pienimuotoisen ohjelman tehtävänannon mukaan.

Sisältö

Kuinka ratkaistaan yleisimpiä yksinkertaisia ohjelmointiongelmia?
Mitä ovat muuttujat, tietotyypit, operaattorit ja ohjausrakenteet sekä kuinka niitä käytetään?
Mitä ovat tietorakenteet, funktiot ja oliot?

Opiskelumateriaali

Opettajan laatima teksti ja videomateriaali. Vapaahetoisena lisä-/tukimateriaalina maksuttomia verkkolähteitä.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskeljoille 50 paikkaa
CampusOnlinen opiskeljoille 100 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Kymmenen ohjelmointitehtävää (automaattinen arviointi)
• Teoreettisen osaamisen tentti (automaattinen arviointi)
• Ohjelmointitehtävistä ja tentistä saatavat yhteispisteet määrittävät kurssiarvosanan

Arviointiasteikko: 1-5

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 14.12.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Puikkonen
 • Tomi Numento
Vastuuopettaja

Marjo Puikkonen

Ryhmät
 • TKMI23SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joiden määräajat esitellään opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella

Ilmoittautumisaika

04.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.05.2026

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Numento
Vastuuopettaja

Tomi Numento

Ryhmät
 • TKMI24KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Täydentäviä verkossa opiskeltavia opintojaksoja
· Opiskelutaidot - Minä vastuullisena opiskelijana 3op
· Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi 2op

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Numento
Vastuuopettaja

Tomi Numento

Ryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat arvioida ja suunnitella digitaalisia palveluita palvelumuotoilun näkökulmasta.
Osaat käyttää ja soveltaa palvelumuotoilun ja tuotteistamisen menetelmiä.
Osaat toteuttaa digitaalisen palvelun kehittämisen toimeksiannon palvelumuotoilun kehittämisprosessin avulla.

Sisältö

Miten digitaalisia palveluita arvioidaan ja uudistetaan digitaalisessa toiminta- ja kilpailuympäristössä?
Mitä on palvelumuotoilu ja miten palvelumuotoilun kehitysprosessi etenee?
Miten digitaalisia palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti ja vuorovaikutteisesti?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali löytyy oppimisympäristön opintojaksoalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan tarvittaessa opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki opintojakson harjoitukset on palautettava ennen opintojakson loppupäivämäärää. Opintojaksoa ei voi suorittaa pelkästään tenttimällä. Epäselvissä asioissa ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

Kansainvälinen yhteistyö

Ilmoitetaan tarvittaessa opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä suoritettavat videot, opetusdemot ja niihin liittyvät harjoitukset, palautettavat harjoitukset ja muu itsenäinen työ yhteensä enintää 125 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson yksityiskohtainen kuvaus, rakenne, palautettavat harjoitukset ja opintojakson arviointi löytyvät oppimisympäristön opintojaksoalustalta. Opintojakso on verkossa itsenäisesti suoritettava. Opintojaksolla ei ole kontaktiopetusta. Opintojaksolla ei ole ryhmätehtäviä. Opintotojakso sisältää tallennettuja verkkovideoita, opetusdemoja ja itsenäisiä palautettavia harjoituksia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien vaadittujen harjoitustehtävien toimeksiannon mukainen hyväksytty palautus Learniin. Hyväksyttyyn arvosanaan oikeuttavan pistemäärän saavuttaminen.

Esitietovaatimukset

Tietojenkäsittelyn koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja vastaava osaaminen, noin 60 op.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Numento
Vastuuopettaja

Tomi Numento

Ryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat arvioida ja suunnitella digitaalisia palveluita palvelumuotoilun näkökulmasta.
Osaat käyttää ja soveltaa palvelumuotoilun ja tuotteistamisen menetelmiä.
Osaat toteuttaa digitaalisen palvelun kehittämisen toimeksiannon palvelumuotoilun kehittämisprosessin avulla.

Sisältö

Miten digitaalisia palveluita arvioidaan ja uudistetaan digitaalisessa toiminta- ja kilpailuympäristössä?
Mitä on palvelumuotoilu ja miten palvelumuotoilun kehitysprosessi etenee?
Miten digitaalisia palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti ja vuorovaikutteisesti?

Opiskelumateriaali

Kaikki opintomateriaalit ja harjoitustehtävät ovat Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on verkossa itsenäisesti suoritettava. Opintojakso sisältää tallennettuja verkkoluentoja, -harjoituksia ja itsenäistä työskentelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan ennen opintojakson päättymispäivämäärää. Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Verkkoluennot, ohjatut verkkoharjoitukset, muu opetusmateriaali ja itsenäinen työ yhteensä noin 130 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoille. Palvelumuotoilun opintojaksolla on yhteinen projektitoteutus Sovelluskehitys liiketoimintana -opintojakson kanssa. Näitä opintojaksoja suositellaan vahvasti suorittamaan samaan aikaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien harjoitustehtävien hyväksytty palautus Learniin. Arvosanaan oikeuttavan pistemäärän saavuttaminen.

Esitietovaatimukset

Tietojenkäsittelyn koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja vastaava osaaminen, noin 60 op.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

06.02.2024 - 30.03.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jukka Selin
Vastuuopettaja

Jukka Selin

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua peliohjelmointiin edistyneimpiin aiheisiin Unity-pelimoottorin avulla. Tällaisia aiheita ovat mm. pelillistäminen, monipelit ja mobiilipelit.

Sisältö

• Tarvittaessa Unity-pelimoottorin ja C#-ohjelmointikielen kertausta
• Tarvittaessa 2D- ja 3D-peliohjelmoinnin kertausta Unity-pelimoottorilla
• Pelillistämisen idea ja käytännön esimerkkejä
• Monipelien perusidea Unity-pelimoottorilla
• Mobiilipelien perusidea Unity-pelimoottorilla Android-ympäristöön
• Mahdollisia muita aiheita

Opiskelumateriaali

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

Yksilölliset oppimisväylät

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa n. 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskeljoille 200 paikka
CampusOnlineopiskeljoille 50 paikkaa
Tutkinto-opiskeljoille 10 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa
täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtäviä on kolme kappaletta.
• Opintojako on suoritettu, kun kaikki tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Esitietovaatimukset

Peliohjelmoinnin perustiedot jollain pelimoottorilla (esim. Unity).

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

06.02.2024 - 30.03.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jukka Selin
Vastuuopettaja

Jukka Selin

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua peliohjelmointiin ja Unity-pelimoottoriin hieman laajemmin ja
toteuttaa Unity -pelimoottorin avulla ensisijaisesti 3D-pelejä ja erilaisten 3D-kohteiden pelillistämisiä.

Sisältö

• Tarvittaessa Unity-pelimoottorin ja C#-ohjelmointikielen kertausta
• 3D-peliohjelmointi Unity-pelimoottorilla
• Hieman pelillistämisestä

Opiskelumateriaali

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

Yksilölliset oppimisväylät

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa n. 135 tuntia opiskeljijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 200 paikkaa
CampusOnlineopiskeljoille 50 paikkaa
Tutkinto-opiskeljoille 10 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa
täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtäviä on kolme kappaletta.
• Opintojako on suoritettu, kun kaikki tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Esitietovaatimukset

Peliohjelmoinnin perusteet jollain pelimoottorilla (esim. Unity).

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Ojala
Vastuuopettaja

Juha Ojala

Ryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa pelejä, sekä osaat pelillistää erilaisia kohteita.
Osaat käyttää jotain pelinkehitysympäristöä, sekä sinulla on riittävät valmiudet peliohjelmointiin ja vaadittujen tietosisältöjen hallintaan.
Osaat tuotteistaa pelejä ja pelinomaisia sovelluksia erilaisille alustoille.

Sisältö

Kuinka suunnitellaan ja toteutetaan pelejä, sekä kuinka pelillistetään erilaisia kohteita?
Miten pelinkehitysympäristöt toimivat ja miten niiden avulla toteutetaan pelejä ja pelinomaisia sovelluksia yhdistämällä ohjelmointi sekä erilaiset tietosisällöt (assetit)?
Kuinka pelit ja pelinomaiset sovellukset tuotteistetaan erilaisille alustoille?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perustaidot

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Ojala
Vastuuopettaja

Jukka Selin

Ryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa pelejä, sekä osaat pelillistää erilaisia kohteita.
Osaat käyttää jotain pelinkehitysympäristöä, sekä sinulla on riittävät valmiudet peliohjelmointiin ja vaadittujen tietosisältöjen hallintaan.
Osaat tuotteistaa pelejä ja pelinomaisia sovelluksia erilaisille alustoille.

Sisältö

Kuinka suunnitellaan ja toteutetaan pelejä, sekä kuinka pelillistetään erilaisia kohteita?
Miten pelinkehitysympäristöt toimivat ja miten niiden avulla toteutetaan pelejä ja pelinomaisia sovelluksia yhdistämällä ohjelmointi sekä erilaiset tietosisällöt (assetit)?
Kuinka pelit ja pelinomaiset sovellukset tuotteistetaan erilaisille alustoille?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Esitellään opintojaksoalustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojaksoalustalla.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perustaidot

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuopettaja

Miia Liukkonen

Ryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat asentaa, konfiguroida ja ylläpitää verkkosivuja nykyaikaisella sisällönhallintajärjestelmällä.
Ymmärrät miten sisällönhallintajärjestelmät toimivat.
Hallitset verkkosivuston sisällöntuotannon ja osaat julkaista räätälöidyn verkkosivuston useisiin käyttötarkoituksiin.

Sisältö

Kuinka asentaa, konfiguroida ja ylläpitää verkkosivustoa nykyaikaisella sisällönhallintajärjestelmällä?
Miten sisällönhallintajärjestelmät toimivat?
Kuinka hallita sisältöä ja julkaista räätälöity verkkosivusto useisiin käyttötarkoituksiin?

Opiskelumateriaali

Kaikki opintojakson oppimismateriaali löytyy Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työskentelet itsenäisesti verkossa. Tarkempi ohjeistus käydään läpi opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

(-)

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135 h (= 5op) itsenäistä työskentelyä verkossa työjärjestyksen mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointimenetelmät ja -perusteet käydään läpi opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Puikkonen
Vastuuopettaja

Marjo Puikkonen

Ryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät ohjelmistotuotannon liiketoiminnan perusperiaatteet.
Osaat suunnitella ja hallinnoida sovelluskehitysprojekteja sekä toimia jäsenenä niissä.
Tiedät, miten sovellustuotteita ja -palveluita tuotteistetaan ja markkinoidaan.

Sisältö

Kuinka toteutetaan kannattavaa liiketoimintaa ohjelmistotoimialalla?
Kuinka sovelluskehitysprojekteja suunnitellaan ja hallinnoidaan?
Mitkä ovat sovellustuotteiden tuotteistamisen ja markkinoinnin menetelmät?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkennetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Käydään tarkemmin läpi opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella: oppimistehtävistä saa pisteitä, joiden perusteella muodostuu koko opintojakson arvosana.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Puikkonen
Vastuuopettaja

Marjo Puikkonen

Ryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät ohjelmistotuotannon liiketoiminnan perusperiaatteet.
Osaat suunnitella ja hallinnoida sovelluskehitysprojekteja sekä toimia jäsenenä niissä.
Tiedät, miten sovellustuotteita ja -palveluita tuotteistetaan ja markkinoidaan.

Sisältö

Kuinka toteutetaan kannattavaa liiketoimintaa ohjelmistotoimialalla?
Kuinka sovelluskehitysprojekteja suunnitellaan ja hallinnoidaan?
Mitkä ovat sovellustuotteiden tuotteistamisen ja markkinoinnin menetelmät?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä tehtäviä ja opintomateriaalia.

Tentit ja muut määräajat

Esitellään tarkemmin opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella: oppimistehtävistä saa pisteitä, joiden perusteella muodostuu koko opintojakson arvosana.

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuopettaja

Heli Manninen

Ryhmät
 • TKMI23SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset tietoteknisten laitteistojen, käyttöjärjestelmien sekä tietoliikenteen käsitteelliset perusteet ja periaatteet.
Osaat käyttää sovellusohjelmia työvälineinä.
Osaat toimia sovelluskehittäjänä erilaisissa tietoteknisissä ympäristöissä.

Sisältö

Miten tietoteknisten laitteiden, käyttöjärjestelmien ja verkkojen arkkitehtuurit koostuvat ja kuinka ne toimivat?
Kuinka erilaisia sovellusohjelmia käytetään henkilökohtaisena työvälineenä ja yhteistyössä?
Mitkä ovat yleisimmät sovelluskehityksen tekniset ympäristöt ja kuinka niissä toimitaan tietoturvallisesti ja tekijänoikeudet huomioiden?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla myös:
Avoimen AMKin opiskelijoille 2 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

04.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuopettaja

Heli Manninen

Ryhmät
 • TKMI24KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset tietoteknisten laitteistojen, käyttöjärjestelmien sekä tietoliikenteen käsitteelliset perusteet ja periaatteet.
Osaat käyttää sovellusohjelmia työvälineinä.
Osaat toimia sovelluskehittäjänä erilaisissa tietoteknisissä ympäristöissä.

Sisältö

Miten tietoteknisten laitteiden, käyttöjärjestelmien ja verkkojen arkkitehtuurit koostuvat ja kuinka ne toimivat?
Kuinka erilaisia sovellusohjelmia käytetään henkilökohtaisena työvälineenä ja yhteistyössä?
Mitkä ovat yleisimmät sovelluskehityksen tekniset ympäristöt ja kuinka niissä toimitaan tietoturvallisesti ja tekijänoikeudet huomioiden?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuopettaja

Janne Turunen

Ryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat ohjelmoida yhden käyttäjän sovelluksen annetun suunnitelman pohjalta
Osaat ohjelmoida sovelluksen käyttöliittymäelementtejä
Osaat hyödyntää valmiita sovelluspalveluita omassa sovelluksessasi

Sisältö

Kuinka ohjelmoidaan yhden käyttäjän sovellus?
Kuinka ohjelmoidaan käyttöliittymäelementtejä?
Kuinka sovelluspalveluista haetaan tietoa omaan sovellukseen?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuopettaja

Janne Turunen

Ryhmät
 • TKMI23SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat ohjelmoida yhden käyttäjän sovelluksen annetun suunnitelman pohjalta
Osaat ohjelmoida sovelluksen käyttöliittymäelementtejä
Osaat hyödyntää valmiita sovelluspalveluita omassa sovelluksessasi

Sisältö

Kuinka ohjelmoidaan yhden käyttäjän sovellus?
Kuinka ohjelmoidaan käyttöliittymäelementtejä?
Kuinka sovelluspalveluista haetaan tietoa omaan sovellukseen?

Opiskelumateriaali

Verkossa tarjottava maksuton materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Ainoastaan verkkototeutus. Ei lähiopetusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

--

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuopettaja

Janne Turunen

Ryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toteuttaa usean yhtäaikaisen käyttäjän sovelluksia
Osaat ohjelmoida palvelinsovelluksia
Osaat hyödyntää tietokantoja ja muita tietoresursseja sovellusohjelmoinnissa

Sisältö

Kuinka toteutetaan sovelluksia, joissa tietosisältö ja toiminallisuudet ovat jaettu usean käyttäjän kesken?
Mitä ovat palvelinsovellukset ja kuinka niitä ohjelmoidaan?
Miten erilaisia tietokantoja liitetään osaksi sovellusta?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuopettaja

Janne Turunen

Ryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toteuttaa usean yhtäaikaisen käyttäjän sovelluksia
Osaat ohjelmoida palvelinsovelluksia
Osaat hyödyntää tietokantoja ja muita tietoresursseja sovellusohjelmoinnissa

Sisältö

Kuinka toteutetaan sovelluksia, joissa tietosisältö ja toiminallisuudet ovat jaettu usean käyttäjän kesken?
Mitä ovat palvelinsovellukset ja kuinka niitä ohjelmoidaan?
Miten erilaisia tietokantoja liitetään osaksi sovellusta?

Opiskelumateriaali

Verkossa tarjottava maksuton materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Ainoastaan verkkototeutus. Ei kontakti- tai lähiopetusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

--

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuopettaja

Janne Turunen

Ryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat muodostaa sovelluskokonaisuuksia yhdistelemällä erilaisia tekniikoita ja menetelmiä.
Osaat toteuttaa erilaisten sovellusarkkitehtuurien mukaisia sovelluksia.
Osaat kohdentaa ja julkaista sovelluksen tarkoituksenmukaisesti eri alustoille.

Sisältö

Kuinka suunnitellaan ja toteutetaan toimiva sovelluskokonaisuus?
Kuinka toteutetaan erilaisten sovellusarkkitehtuurien mukaisia sovelluksia?
Kuinka sovelluksia julkaistaan tuotantoon?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuopettaja

Janne Turunen

Ryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat muodostaa sovelluskokonaisuuksia yhdistelemällä erilaisia tekniikoita ja menetelmiä.
Osaat toteuttaa erilaisten sovellusarkkitehtuurien mukaisia sovelluksia.
Osaat kohdentaa ja julkaista sovelluksen tarkoituksenmukaisesti eri alustoille.

Sisältö

Kuinka suunnitellaan ja toteutetaan toimiva sovelluskokonaisuus?
Kuinka toteutetaan erilaisten sovellusarkkitehtuurien mukaisia sovelluksia?
Kuinka sovelluksia julkaistaan tuotantoon?

Opiskelumateriaali

Verkossa tarjottava maksuton materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Ainoastaan verkkototeutus. Ei kontakti- tai lähiopetusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

--

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuopettaja

Heli Manninen

Ryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät tietokantojen toiminnan perusperiaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia tietokantaratkaisuja.
Osaat käyttää ja hallinnoida tietokantoja.

Sisältö

Mitkä ovat tietokantojen perusperiaatteet?
Miten tietokantaratkaisuja suunnitellaan ja toteutetaan?
Miten tietokantoja käytetään ja ylläpidetään?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuopettaja

Timo Mynttinen

Ryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toteuttaa eri tilanteisiin tarkoituksenmukaisia relaatiotietokantaratkaisuja.
Osaat mallintaa tietoja.
Osaat hakea ja ylläpitää tietokannan tietoja tehokkaasti.

Sisältö

Kuinka suunnittelet ja toteutat tarkoituksenmukainen relaatiotietokannan?
Kuinka suunnittelet tietomallin?
Miten haet ja muokkaat relaatiotietokannan tietoja?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jonne Kauppi
Vastuuopettaja

Jonne Kauppi

Ryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät dokumenttitietokantojen luonnin ja käytön perusperiaatteet.
Osaat hakea ja ylläpitää dokumenttitietokannan tietoja tehokkaasti.
Osaat luoda ja hallinnoida tietokantaa pilvipalveluiden avulla.

Sisältö

Kuinka suunnittelet ja toteutat tarkoituksenmukaisen dokumenttitietokannan?
Miten haet ja muokkaat dokumenttitietokannan tietoja?
Miten luot ja hallinnoit tietokantaa pilvipalveluiden avulla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla ja tarpeen mukaan opintojakson Teams-tiimissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain.
Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuus hyödyntää opintojakson harjoitustöitä työelämätoimeksiannon tai oman tuotteen kehittämiseen.

Tentit ja muut määräajat

Kurssi päättyy toteutuksen tiedoissa ilmoitettuna aikana, johon mennessä opiskelija on palauttanut suoritukseen vaadittavat harjoitustehtävät, suorittanut mahdolliset tentit ja täyttänyt muut hyväksytyn suorituksen vaatimukset.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollinen kansainvälinen yhteistyö ilmoitetaan toteutuksen alussa kurssin Learn-alustalla ja tarpeen mukaan opintojakson Teams-tiimissä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135t, josta n. 55t on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja ryhmätyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 80t itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä ja harjoitustöitä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien teko, harjoitustyöt. Mahdollinen koe tai tentti.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jonne Kauppi
Vastuuopettaja

Jonne Kauppi

Ryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät dokumenttitietokantojen luonnin ja käytön perusperiaatteet.
Osaat hakea ja ylläpitää dokumenttitietokannan tietoja tehokkaasti.
Osaat luoda ja hallinnoida tietokantaa pilvipalveluiden avulla.

Sisältö

Kuinka suunnittelet ja toteutat tarkoituksenmukaisen dokumenttitietokannan?
Miten haet ja muokkaat dokumenttitietokannan tietoja?
Miten luot ja hallinnoit tietokantaa pilvipalveluiden avulla?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Esitellään opintojaksoalustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojaksoalustalla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Puikkonen
 • Sami Norrbacka
Vastuuopettaja

Marjo Puikkonen

Ryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkennetaan opintojakson alussa

Tentit ja muut määräajat

Käydään tarkemmin läpi opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojaksolla suoritettuihin oppimistehtäviin.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Elina Härkönen
 • Marjo Puikkonen
Vastuuopettaja

Marjo Puikkonen

Ryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkennetaan opintojakson alussa

Tentit ja muut määräajat

Käydään tarkemmin läpi opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojaksolla suoritettuihin oppimistehtäviin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Numento
Vastuuopettaja

Tomi Numento

Ryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset digitaalisen videon ja äänen tuottamisen ja suunnittelun peruskäsitteet sekä tuotantoprosessin.
Hallitset digitaalisen videon ja äänen tuottamisen keskeisten tekniikoiden ja ohjelmistojen käytön.
Osaat hankkia, muokata ja jakaa digitaalista videota ja ääntä tarkoituksenmukaisesti muiden sovellusten ja medioiden käyttöön.

Sisältö

Miten suunnittelet sekä käsikirjoitat video- ja äänitarinan?
Miten editoidaan videota ja ääntä keskeisillä ohjelmistoilla ja tekniikoilla?
Miten tallennetaan ja jaetaan muille sovelluksille ja medioille teknisesti ja sisällöllisesti laadukasta videota ja ääntä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali löytyy oppimisympäristön opintojaksoalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan tarvittaessa opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki opintojakson harjoitukset on palautettava ennen opintojakson loppupäivämäärää. Opintojaksoa ei voi suorittaa pelkästään tenttimällä. Epäselvissä asioissa ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

Kansainvälinen yhteistyö

Ilmoitetaan tarvittaessa opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä suoritettavat videot, opetusdemot ja niihin liittyvät harjoitukset, palautettavat harjoitukset ja muu itsenäinen työ yhteensä enintää 125 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson yksityiskohtainen kuvaus, rakenne, palautettavat harjoitukset ja opintojakson arviointi löytyvät oppimisympäristön opintojaksoalustalta. Opintojakso on verkossa itsenäisesti suoritettava. Opintojaksolla ei ole kontaktiopetusta. Opintojaksolla ei ole ryhmätehtäviä. Opintotojakso sisältää tallennettuja verkkovideoita, opetusdemoja ja itsenäisiä palautettavia harjoituksia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien vaadittujen harjoitustehtävien toimeksiannon mukainen hyväksytty palautus Learniin. Hyväksyttyyn arvosanaan oikeuttavan pistemäärän saavuttaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Numento
Vastuuopettaja

Tomi Numento

Ryhmät
 • TKMI23SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset digitaalisen videon ja äänen tuottamisen ja suunnittelun peruskäsitteet sekä tuotantoprosessin.
Hallitset digitaalisen videon ja äänen tuottamisen keskeisten tekniikoiden ja ohjelmistojen käytön.
Osaat hankkia, muokata ja jakaa digitaalista videota ja ääntä tarkoituksenmukaisesti muiden sovellusten ja medioiden käyttöön.

Sisältö

Miten suunnittelet sekä käsikirjoitat video- ja äänitarinan?
Miten editoidaan videota ja ääntä keskeisillä ohjelmistoilla ja tekniikoilla?
Miten tallennetaan ja jaetaan muille sovelluksille ja medioille teknisesti ja sisällöllisesti laadukasta videota ja ääntä?

Opiskelumateriaali

Kaikki opintomateriaalit ja harjoitustehtävät ovat Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on verkossa itsenäisesti suoritettava. Opintojakso sisältää tallennettuja verkkoluentoja, -harjoituksia ja itsenäistä työskentelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan ennen opintojakson päättymispäivämäärää. Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Verkkoluennot, ohjatut verkkoharjoitukset, muu opetusmateriaali ja itsenäinen työ yhteensä noin 130 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien harjoitustehtävien hyväksytty palautus Learniin. Arvosanaan oikeuttavan pistemäärän saavuttaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ulla Korvenpää
Vastuuopettaja

Ulla Korvenpää

Ryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on ensisijaisesti tietojenkäsittelyn opiskelijoille tarkoitettu verkkototeutus. Opiskelu toteutuu verkko-opintojakson aikataulun mukaisesti. Huom! Opintojakso alkaa 4.9.

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisia viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelukirjoittaminen ja tiedonhankinta
Kielenhuolto
Työelämän tekstit
Kokous- ja neuvottelutaito sekä vuorovaikutustaidot

Lisätietoja opiskelijoille

Toteututukseen kuuluu kaksi verkkotapaamista: kirjaston tiedonhankintaopastus (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin) ja suullinen esitys + keskusteluharjoitus pienryhmissä Teamsilla (ajankohta valitaan opintojakson alussa). Muita verkkotapaamisia pidetään tarvittaessa ja niihin osallistuminen on vapaaehtoista. Verkkotapaamiset tallennetaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena ovat kurssin osaamistavoitteiden mukaiset tehtävät. Arvioinnin perusteiden ja arviointimenetelmien tarkempi kuvaus löytyy kurssin Learn-alustalta. Kukin osio arvioidaan erikseen:
Opiskelukirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op (0–5)
Kielenhuolto 1 op (0–5)
Työelämän tekstit, kokous- ja neuvottelutaito sekä vuorovaikutustaidot 2 op (Hyväksytty/täydennettävä/hylätty)

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ulla Korvenpää
Ryhmät
 • TKMI23SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on ensisijaisesti tietojenkäsittelyn opiskelijoille tarkoitettu verkkototeutus. Opiskelu toteutuu verkko-opintojakson aikataulun mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisia viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelukirjoittaminen ja tiedonhankinta
Kielenhuolto
Työelämän tekstit
Kokous- ja neuvottelutaito sekä vuorovaikutustaidot

Lisätietoja opiskelijoille

Toteututukseen kuuluu kaksi verkkotapaamista: kirjaston tiedonhankintaopastus (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, osallistuminen toivottavaa mutta ei pakollista, tämä verkkotapaminen tallennetaan) ja suullinen esitys + keskusteluharjoitus pienryhmissä Teamsilla (pakollinen, ajankohta valitaan opintojakson alussa). Muita verkkotapaamisia pidetään tarvittaessa ja niihin osallistuminen on vapaaehtoista. Verkkotapaamiset tallennetaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena ovat kurssin osaamistavoitteiden mukaiset tehtävät. Arvioinnin perusteiden ja arviointimenetelmien tarkempi kuvaus löytyy kurssin Learn-alustalta. Kukin osio arvioidaan erikseen:
Opiskelukirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op (0–5)
Kielenhuolto 1 op (0–5)
Työelämän tekstit, kokous- ja neuvottelutaito sekä vuorovaikutustaidot 2 op (Hyväksytty/täydennettävä/hylätty)