Siirry suoraan sisältöön

Tietojenkäsittelyn koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Digitaalinen maailma ja sen sovellukset ovat nykyisin tärkeitä sekä työelämässä että ihmisten arjessa. Jatkuvasti lisääntyvät digitaaliset sovellukset ja palvelut tarvitsevat kehittäjikseen alan ammattilaisia. Työllistymisnäkymät ovat hyvät.

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistuessasi olet monipuolisesti erilaisia tietojenkäsittelytaitoja hallitseva sovelluskehittäjä, joka osaa ohjelmoida. Olet taitava itsenäinen toimija ja osaat toimia niin kehitystiimien jäsenenä kuin niiden johdossa.
Sovelluskehityksen alalla olet erityisesti ihmisten käytettäväksi tarkoitettujen sovellusten kehittäjä. Sinulla on vahvat tekniset taidot esimerkiksi ohjelmoinnissa tai tietosisältöjen hallinnoinnissa. Ymmärrät sovelluskehityksen kokonaiskuvan, käyttäjäkohtaisen tarpeen, käyttäjäkokemuksen ja -elämyksen sekä laadukkaan toiminnan merkityksen.

Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelyn koulutuksen 210 opintopisteen (op) kokonaisuus rakentuu neljästä eri kokonaisuudesta seuraavasti:
* ydinosaaminen 130 op
* täydentävä osaaminen 35 op
* harjoittelu 30 op
* opinnäytetyö 15 op

Ydinosaamisen opinnoissa opiskelet tietoja ja taitoja, joita edellytetään tietojenkäsittelyn tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen opinnot jakautuvat perus- ja ammattiopintoihin, ja ne suoritetaan tyypillisesti kahden ja puolen ensimmäisen opintovuoden aikana.

Täydentävän osaamisen opintosisällöt ovat opiskelijan itsensä vapaasti valittavissa. Nämä valinnaiset opinnot syventävät ja laajentavat tutkinnon ydinosaamista. Valinnoillasi voit myös suunnata osaamistasi haluamaasi suuntaan.

Koulutuksen sisältönä on muun muassa
* ohjelmointia ja sovellusten suunnittelua
* tietosisältöjen hallintaa, toteuttamista ja muotoilua
* yleisiä sovelluskehitystaitoja, kuten vaatimusmäärittelyä tai testausta.

Sovelluskehittäjän ammatti vaatii ohjelmointitaitoja, ja ohjelmointi onkin yksi tietojenkäsittelyn koulutuksen keskeisistä sisällöistä. Ohjelmoinnin opiskelu aloitetaan perusteista, ja osaaminen kehittyy opintojen ajan. Opintojen päättyessä kaikilla tutkinnon suorittaneilla on yleiseen sovelluskehitykseen riittävät taidot ohjelmoinnista.
Ohjelmoinnin lisäksi sovelluskehittäjän taitoihin kuuluvat olennaisina osina erilaisten tietosisältöjen hallinta, toteuttaminen ja muotoilu.Digitaalisten sovelluksien keskeisenä osana on usein jokin tietosisältö (esim. tekstiä, kuvaa, ääntä, videoita, animaatioita) tai tietokanta. Tietojenkäsittelyn koulutuksessa saat vahvat tiedot ja taidot myös tälle sovelluskehityksen osa-alueelle.
Digitaalisten sovellusten kehittämisessä vaaditaan ohjelmoinnin ja tietosisältöosaamisen lisäksi myös muita taitoja. Nämä yleiset sovelluskehitystaidot ovat joko esimerkiksi graafisen suunnittelun tai palvelumuotoilun osaamista tai ohjelmistotuotannon eri osa-alueiden, kuten vaatimusmäärittelyn, testauksen tai tietoturvallisuuden osaamista. Yleisiin sovelluskehitystaitoihin kuuluvat myös viestintä- ja kielitaidot sekä liiketoiminta- ja projektiosaaminen, jotka luonnollisesti ovat osana opintojasi.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta
Tietojenkäsittelyn koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja, mutta valinnaisilla opinnoilla voit erikoistua ja täydentää opintojasi haluamaasi suuntaan. Kahden ja puolen opiskeluvuoden jälkeen voit valita esimerkiksi ammattiohjelmoijan erityisosaamisen opintoja tai vaihtoehtoisesti täydentää tutkintoasi työelämälähtöisillä projektiopinnoilla.

Täydentäviä ja valinnaisia opintoja on mahdollista suorittaa osana tutkintoa täysin omien opintotavoitteidesi mukaisesti. Voit valita sisältöjä vapaasti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun muiden koulutusten valikoimista. Tietojenkäsittelyn koulutusta täydentäviä mahdollisuuksia on runsaasti: tietoverkkotekniikkaa, pelikehitystä, kyberturvallisuutta, graafista muotoilua, yrittäjyys- ja liiketoimintaopintoja.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään etäopetuksena. Opiskelu ja opintojaksojen suorittaminen on mahdollista ilman läsnäoloa opetustilanteissa ja soveltuu esimerkiksi työn ohella opiskeluun. Läsnäolo on kuitenkin vaatimuksena muutamassa poikkeustapauksessa, kuten valintakokeessa tai valmistumisvaiheen seminaareissa.

Verkko-opinnoissa opetus ja opiskelu pyritään järjestämään mahdollisimman paljon ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Opintojen suorittamisen aikataulu ja tahti on kuitenkin kontrolloitua. Opintojen on edettävä määrätyssä järjestyksessä, jotta osaamisen kehittyminen toteutuu tarkoituksenmukaisesti.

Verkko-opiskelu vaatii aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Opinnoissasi käytät itse hankkimaasi tietokonetta ja verkkoyhteyttä. Opiskelu tapahtuu tutustumalla itsenäisesti opetusmateriaaleihin ja -esityksiin sekä suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä tai tenttejä. Opintosuoritukset validoidaan opintojaksokohtaisesti esimerkiksi henkilökohtaisilla haastatteluilla tai testeillä.

Opetuskieli on viestinnässä ja opetuksen vuorovaikutustilanteissa ensisijaisesti suomi. Pääosa oppimateriaaleista on kuitenkin englanniksi, ja osa vapaasti valittavista opinnoista on tarjolla vain englanninkielisinä. Opinnäytetyön raportointi tehdään suomen kielellä.

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä sovelluskehityksen parissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Työtehtävät voivat olla sovellusten suunnittelu-, kehittämis- ja toteutustehtäviä tai johtamis-, koulutus-, markkinointi- ja myyntitehtäviä. Koulutus antaa valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen.

Valmistumisen jälkeen työurasi alkaa tyypillisesti asiantuntijatason tehtävissä, johon kuuluu suunnittelu- ja hallintotöiden lisäksi paljon käytännön toteutusta. Työurallasi etenet mahdollisesti päällikkö- ja johtamistason tehtäviin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
• ohjelmistokehittäjä
• ohjelmistosuunnittelija
• ohjelmoija
• software designer
• software developer
• sovelluskehittäjä
• web designer

Tietojenkäsittely, verkkototeutus
Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tietojenkäsittely, verkkototeutus
Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tietojenkäsittely, verkkototeutus
Tietojenkäsittely, verkkototeutus
Tietojenkäsittely, monimuotototeutus
Ilmoittautumisaika

09.05.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 01.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Numento
Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Ymmärrät, mitä Adobe After Effects ohjelmalla voi tehdä. Hallitset Adobe Photoshop ohjelmiston peruskäytön. Hallitset keskeiset 2d -animointitekniikat. Osaat luoda animointiprojektin ja muokata kuvasta, videosta, äänestä ja tekstistä lyhyitä 2d -animaatioita asianmukaisilla työkaluilla. Osaat tallentaa animaation videoksi.

Sisältö

Miten käytät Adobe Photoshop ohjelmistoa. Miten käytät keskeisiä 2d -animointitekniikoita. Miten luot projektin ja lisäät projektiin erilaisia mediaelementtejä. Miten muokkaat mediaelementeistä lyhyen animaation. Miten tallennat ja julkaiset animaation videona.

Opiskelumateriaali

Teoriamateriaalit, käytännön opetusdemot ja videotutoriaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Automatisoitu itsenäisesti suoritettava verkkototeutus. Ei viikkoaikatauluja. Soveltavat palautettavat harjoitukset. Ei vaadi aikaisempaa osaamista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Soveltavat palautettavat harjoitukset.

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa n. 27 tuntia opiskelijan työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintajakso on tarjolla.
Avoimen AMKin opiskelijoille: 40 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille: 20 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: Harjoitustehtävät

Ilmoittautumisaika

09.05.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 01.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Numento
Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Ymmärrät kuvien sommittelun ja rajauksen perusteet. Hallitset Adobe Photoshop ohjelmiston peruskäytön. Hallitset keskeiset kuvankäsittelytekniikat Osaat avata, muokata ja tallentaa bittikarttagrafiikkaa asianmukaisilla työkaluilla.

Sisältö

Miten rajaat ja sommittelet kuvan. Miten käytät Adobe Photoshop ohjelmistoa. Miten käytät keskeisiä kuvankäsittelytekniikoita. Miten avaat, muokkaat, tallennat ja julkaiset kuvan.

Opiskelumateriaali

Teoriamateriaalit, käytännön opetusdemot ja videotutoriaalit. Soveltavat palautettavat harjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Automatisoitu itsenäisesti suoritettava verkkototeutus. Ei viikkoaikatauluja. Ei vaadi aikaisempaa osaamista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Soveltavat palautettavat harjoitukset.

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa n. 27 tunnin työmäärää opiskelijalle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjoilla.
Avoimen AMKin opiskeljoille 40 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille 20 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: Harjoitustehtävät

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Opiskelijaryhmät
 • TKMI20SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus
 • TKMI20SP
  Tietojenkäsittely, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet tavallisimmat ohjelmoinnissa tarvittavat tietorakenteet ja algoritmit, ymmärrät abstraktien tietotyyppien merkityksen, tietorakenteiden erityyppisten toteutusten ominaispiirteet, kapseloinnin ja rajapintojen käytön sekä niiden merkityksen sekä osaat valita ongelmaan sopivan tietorakenteen ja soveltaa algoritmeja ongelman ratkaisussa.

Sisältö

Algoritmianalyysi, suoritusaikaluokat ja -merkinnät, abstraktit datatyypit, tietorakenteiden toteutukset, rekursio, lineaariset tietorakenteet, lista, pino, jono ja pakka, puurakenteet, prioriteettijono ja keko, hajautus, järjestäminen, graafit, salaus, algoritmiluokkia.

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pia Paakkulainen
Vastuuhenkilö

Pia Paakkulainen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla on käytössä Teams ja Learn-alusta ja niiden kautta jaettava teksti-, ääni- ja videomateriaali. Osa materiaalista jaetaan verkkoistunnoissa, tai on käytössä vain niiden aikana esimerkiksi tekijänoikeuksien vuoksi. Osa opiskelumateriaalista on opiskelijoiden yhdessä opintojakson aikana tuottamaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle toteutukselle opiskelusi rytmittyy opintojakson alussa ilmoitettavien verkkoistuntojen ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävissä harjoitellaan työelämän kieli- ja viestintätaitoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on yksi tentti ja ryhmissä tai pareittain sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, joilla on tietty palautuspäivä. Tentti- ja palautuspäivistä sovitaan opintojakson alussa. Lisätietoja tenteistä ja tehtävistä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on korkeintaan 135 tuntia. Työmäärään vaikuttavat mm. opiskelijan lähtötilanne englannin kielen ja IT-alan sanaston hallinnassa. Opintojaksolla on 4 - 6 verkkoistuntoa, joiden ajankohta ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Verkkoistunnot eivät ole pakollisia, mutta suositeltavia mahdollisuuksia yhteisölliseen oppimiseen. Niiden sisältö vaikuttaa opintojakson kokeeseen, eikä istuntojen kaikkia osia tallenneta. Lisäksi tehtävien suorittaminen edellyttää osallistumista muutamiin verkkotapaamisiin oman pienryhmän kanssa. Tarkempaa tietoa työmäärästä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opetus on pääasiassa englanniksi. Suomea käytetään tukikielenä. Opintojaksolla opiskellaan ammattialasi keskeistä englanninkielistä sanastoa sekä yleensä työelämän viestintätilanteissa tarvittavaa sanastoa ja kehitetään työelämän viestintätaitoja. Opiskelijat voivat vaikuttaa opintojakson sisältämään sanastoon ryhmäprojektien aihevalinnoilla. Lisäksi päivitetään tiedot englannin kielen sanastonhallinnasta yleensä sekä tehostetaan taitoja englannin opiskelussa ja apuvälineiden käytössä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vastuu osaamisen osoittamisesta on opiskelijalla. Opintojakson suorittaminen ja arviointi perustuvat opiskelijan aktiiviseen osallistumiseen ja arvioitavien tehtävien tekemiseen opintojakson alussa ilmoitettaviin määräpäiviin mennessä. Arvioinnissa painottuu sellaisten jatkuvaa arviointia tukevien tehtävien suorittaminen, joita ei arvioida asteikolla 1 - 5 tai palauteta, vaan tehdään verkkoistuntojen yhteydessä ja/tai itsenäisinä tehtävinä.
Opintojakson arvioitavia tehtäviä voivat olla:
• ryhmässä tehtävä oman alan sanastoa käsittelevä Team project, 1 eli esimerkiksi ryhmässä tai pareittain tehtävä kirjallinen tehtävä, esimerkiksi raportti tai tiivistelmä,
• Team project 2, eli esimerkiksi videotutoriaali ja aiheeseen liittyvä sanalista, joiden tekoprosessiin kuuluu myös englanninkielinen kokous,
• ammattisanastoon keskittyvä itsenäisesti tehtävä koe opintojakson lopulla.
Edellä mainituista tehtävistä arviointiasteikolla 1 - 5 arvioidaan muut tehtävät paitsi Team project 1. Projektista ja sen vaiheista käydään palautekeskusteluja, joissa opiskelijat saavat tietoa taitotasostaan sekä ryhmä- että yksilötasolla. Projektiin liittyvä kirjoittaminen ja puhuminen tukevat muissa tehtävissä osoitetun taidon arviointia.
Muita opintojakson aikana tehtäviä arviointia tukevat ja palautettavia tehtäviä voivat olla:
• essee tai keskusteluharjoitus omista aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta tiettyä sanastoa käyttäen,
• lukustrategioihin liittyvä tehtävä,
• ryhmässä tai pareittain verkkoistuntojen yhteydessä tehtävä kirjallinen viesti – sähköposti tai kirje,
Näitä tehtäviä ei arvioida asteikolla 1 - 5, mutta tehtävät on suoritettava. Ne antavat pohjan kielitaidon kehittymisen seuraamiselle ja tukevat opintojakson suorittamisen arviointia sekä opiskelijan itsearviointia. Sama rooli on kaikilla opintojakson aikana tehtävillä suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Minna Lampinen
 • Mira Kettunen
Vastuuhenkilö

Minna Lampinen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI20SP
  Tietojenkäsittely, päivätoteutus
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä.
Työjärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät on palautettava toteutusaikana. Kirjallinen tentti ja suullinen koe pidetään opintojakson aikana ja ensimmäinen uusintatentti opintojakson päättyessä. Toinen uusintatentti järjestetään tarvittaessa seuraavan lukukauden alussa sopimuksen mukaan.

Kansainvälinen yhteistyö

--

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta teemasta, Jag som studerande, Mot arbetslivet ja Min bransch, joita harjoitellaan kirjallisin ja suullisin tehtävin opintojakson aikana ja testataan opintojakson lopussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritukset:

-opetukseen osallistuminen (luokkaopetus ja /tai Teams-tunnit)
-luokassa ja Learnissa suoritettavat harjoitustehtävät
-Learniin palautettavat itsenäiset tehtävät
-kirjallinen koe (luokassa / Learnissa)
-suullinen koe (Teamsissa)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät ja sekä kirjallisen että suullisen kokeen aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Riitta Savolainen
 • Minna Lampinen
Vastuuhenkilö

Minna Lampinen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI20SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on suullista koetta lukuun ottamatta kokonaan verkossa toteutusajalla 29.8.-30.11.2022.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät on palautettava toteutusaikana. Kirjallinen tentti ja suullinen koe pidetään opintojakson aikana, ja ensimmäinen kirjallinen uusinta opintojakson päättyessä. Toinen kirjallinen uusinta järjestetään tarvittaessa seuraavan lukukauden alussa sopimuksen mukaan.

Kansainvälinen yhteistyö

--

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus koostuu kolmesta teemasta, Jag som studerande, Mot arbetslivet ja Min bransch, joita harjoitellaan kurssin aikana kirjallisin ja suullisin tehtävin ja lopuksi testataan kirjallisella tentillä ja suullisella kokeella.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritukset:

-itsenäinen verkko-opiskelu Learn-alustalla
-kiirjallinen koe Learnissa
-suullinen koe Teams-videopuheluna

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät ja sekä kirjallisen että suullisen kokeen aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jukka Selin
Vastuuhenkilö

Jukka Selin

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä osaat ohjelmoinnin ja C#-ohjelmointikielen perusteet, sekä pystyt laatimaan yksinkertaisia konsolisovelluksia C#-ohjelmointikielen avulla. Opintojakson suoritettuasi sinulla on myös riittävät ohjelmointivalmiudet jatkossa tapahtuvaan peliohjelmoinnin opiskeluun erityisesti Unity-pelimoottorilla, mutta soveltaen myös muilla pelimoottoreilla.

Sisältö

• Ohjelmointiympäristön asennus
• Ohjelmointiympäristöön tutustuminen
• Ohjelmoinnin perusidea ja C#-konsolisovelluksen rakenne
• Muuttujat ja kommunikointi käyttäjän kanssa
• Ohjelman ohjausrakenteet
• Olio-ohjelmoinnin perusteet C#-ohjelmointikielellä
• Virheiden jäljitys ja muita ohjelmoinnin erityispiirteitä.

Opiskelumateriaali

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

Yksilölliset oppimisväylät

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa n. 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tajolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 200 paikkaa
CampusOnlineopskelijoille 50 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille 10 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa
täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtävät on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joista jokainen kokonaisuus
sisältää 3 pientä ohjelmointitehtävää.
• Opintojako on suoritettu, kun kaikki vaaditut tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Esitietovaatimukset

Tietokoneen käytön perusvalmiudet.

Ilmoittautumisaika

16.08.2022 - 14.09.2022

Ajoitus

15.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 50 paikkaa
CampusOnlineopiskelijoille 50 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille 50 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuhenkilö

Miia Liukkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 50 paikkaa
CampusOnlineopiskelijoille 50 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille 25 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuhenkilö

Heli Manninen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät datan hallintaan ja tietokantoihin liittyvät peruskäsitteet ja toimintaperiaatteet.
Osaat tulkita ja koostaa tietomalleja.
Osaat visualisoida ja koostaa eri lähteistä saatavaa dataa.

Sisältö

Miten dataa voidaan hallita?
Mitkä ovat tietokantojen toimintaperiaatteet?
Miten tietomalleja tulkitaan ja koostetaan?
Miten eri lähteistä saatavaa dataa voidaan koostaa ja visualisoida Power BI:lla?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuhenkilö

Heli Manninen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät datan hallintaan ja tietokantoihin liittyvät peruskäsitteet ja toimintaperiaatteet.
Osaat tulkita ja koostaa tietomalleja.
Osaat visualisoida ja koostaa eri lähteistä saatavaa dataa.

Sisältö

Miten dataa voidaan hallita?
Mitkä ovat tietokantojen toimintaperiaatteet?
Miten tietomalleja tulkitaan ja koostetaan?
Miten eri lähteistä saatavaa dataa voidaan koostaa ja visualisoida Power BI:lla?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

13.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuhenkilö

Jari Kortelainen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Seymour Lipschutz, Essential Computer Mathematics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill 1982 tai 1987. Oheismateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Tiina Kettunen
Vastuuhenkilö

Tiina Kettunen

Opiskelijaryhmät
 • PTKT22SP
  Peliteknologiat, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Tiina Kettunen
Vastuuhenkilö

Tiina Kettunen

Opiskelijaryhmät
 • KTKT22SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuhenkilö

Jari Kortelainen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Seymour Lipschutz, Essential Computer Mathematics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill 1982 tai 1987. Oheismateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuhenkilö

Jari Kortelainen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

To be settled at the course kick off.

Yksilölliset oppimisväylät

Scheduled track:
You participate in lectures and exercises according to the weekly schedule.

Independent track:
You can show your competence e.g. by a certificate. To be settled at the course kick off.

TKI ja työelämäyhteistyö

To be settled at the course kick off.

Tentit ja muut määräajat

To be settled at the course kick off.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To be settled at the course kick off.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuhenkilö

Jari Kortelainen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuhenkilö

Jari Kortelainen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jani Ruotsalainen
Vastuuhenkilö

Janne Turunen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat ohjelmoida käyttäen edistyneitä ohjelmointitekniikoita ja -rakenteita.
Osaat erilaisia ohjelmointiparadigmoja ja tapoja mallintaa ohjelmointitehtäviä.
Osaat ohjelmistotekniikan suunnittelumallien käsitteitä ja käytäntöjä.

Sisältö

Miten ohjelmoidaan skaalautuvia sekä ylläpidettäviä ohjelmia ja järjestetään ohjelmakoodin rakenne tehokkaasti?
Mitkä ovat yleisimmät ohjelmointiparadigmat?
Mitä tarkoittaa ohjelmiston suunnittelumalli?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutusmuotona ainoastaan itsenäinen verkko-opiskelu.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Osaamisen näyttö tai aikaisempien opintojen hyväksiluku mahdollista. Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkennetaan opintojakson alkaessa

Tentit ja muut määräajat

Esitellään opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Keskimäärin 135 h itsenäistä työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jani Ruotsalainen
Vastuuhenkilö

Jani Ruotsalainen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat ohjelmoida käyttäen edistyneitä ohjelmointitekniikoita ja -rakenteita.
Osaat erilaisia ohjelmointiparadigmoja ja tapoja mallintaa ohjelmointitehtäviä.
Osaat ohjelmistotekniikan suunnittelumallien käsitteitä ja käytäntöjä.

Sisältö

Miten ohjelmoidaan skaalautuvia sekä ylläpidettäviä ohjelmia ja järjestetään ohjelmakoodin rakenne tehokkaasti?
Mitkä ovat yleisimmät ohjelmointiparadigmat?
Mitä tarkoittaa ohjelmiston suunnittelumalli?

Opiskelumateriaali

Kaikki kurssin opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa. Esitellään opintojakson alkaessa. Ei maksullista materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutusmuotona ainoastaan itsenäinen verkko-opiskelu.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Osaamisen näyttö tai aikaisempien opintojen hyväksiluku mahdollista. Sovittavissa tapauskohtaisesti
viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Esitellään viimeistään opintojakson alkaessa.

Tentit ja muut määräajat

Esitellään opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia itsenäistä työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina Learn-alustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuhenkilö

Miia Liukkonen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat laatia teknisesti ja sisällöllisesti laadukkaan graafisen julkaisun tai tuotteen painoon tai verkkoon
Ymmärrät graafisiin julkaisuihin liittyvät alan peruskäsitteet sekä tekijänoikeudet
Hallitset graafisen suunnittelun ja sisällöntuotannon periaatteiden lisäksi julkaisujen laatimisessa tarvittavien grafiikka- kuvankäsittely ja taitto-ohjelmien käytön

Sisältö

Mitä teknisiä vaatimuksia tulee ottaa huomioon tuottaessasi materiaalia julkaistavaksi painotuotteena ja sähköisessä muodossa?
Mitä graafisen suunnittelun osa-alueita sinun tulee hallita julkaisuja tuottaessasi?
Miten suunnittelet ja toteutat sisällöllisesti laadukkaan ja teknisesti tarkoituksenmukaisen tuotteen?
Miten toteutat julkaisuja grafiikka-, kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia käyttäen

Opiskelumateriaali

Kaikki opintojakson oppimismateriaali löytyy Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työskentelet itsenäisesti verkossa. Tarkempi ohjeistus käydään läpi opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla pyritään toteuttamaan muutama työelämälähtöinen toimeksianto osana opintojakson kurssisuorituksia (oppimistehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135 h (= 5op) itsenäistä työskentelyä verkossa työjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamisesta hyväksilukuina tulee ensisijaisesti keskustella opiskelijavastaavan kanssa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointimenetelmät ja -perusteet käydään läpi opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Kuvankäsittely ja animaatio

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuhenkilö

Miia Liukkonen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat laatia teknisesti ja sisällöllisesti laadukkaan graafisen julkaisun tai tuotteen painoon tai verkkoon
Ymmärrät graafisiin julkaisuihin liittyvät alan peruskäsitteet sekä tekijänoikeudet
Hallitset graafisen suunnittelun ja sisällöntuotannon periaatteiden lisäksi julkaisujen laatimisessa tarvittavien grafiikka- kuvankäsittely ja taitto-ohjelmien käytön

Sisältö

Mitä teknisiä vaatimuksia tulee ottaa huomioon tuottaessasi materiaalia julkaistavaksi painotuotteena ja sähköisessä muodossa?
Mitä graafisen suunnittelun osa-alueita sinun tulee hallita julkaisuja tuottaessasi?
Miten suunnittelet ja toteutat sisällöllisesti laadukkaan ja teknisesti tarkoituksenmukaisen tuotteen?
Miten toteutat julkaisuja grafiikka-, kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia käyttäen

Opiskelumateriaali

Kaikki opintojakson oppimismateriaali löytyy Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työskentelet itsenäisesti verkossa. Tarkempi ohjeistus käydään läpi opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla pyritään toteuttamaan muutama työelämälähtöinen toimeksianto osana opintojakson kurssisuorituksia (oppimistehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135 h (= 5op) itsenäistä työskentelyä verkossa työjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamisesta hyväksilukuina tulee ensisijaisesti keskustella opiskelijavastaavan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointimenetelmät ja -perusteet käydään läpi opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Kuvankäsittely ja animaatio

Ilmoittautumisaika

10.05.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 30.11.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Puikkonen
Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
• Osaat ohjelmistorobotiikan perusteet ja ymmärrät, kuinka ohjelmistorobotiikalla pystytään tehostamaan toimintaa.
• Osaat tunnistaa prosesseja, joissa ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää sekä osaat kuvata ne.
• Osaat automatisoida yksinkertaisia prosesseja hyödyntäen ohjelmistorobotiikkaa.

Sisältö

• Mitä tarkoitetaan ohjelmistorobotiikalla ja mihin sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa?
• Kuinka tunnistaa ja kuvata prosessit?
• Kuinka robotti rakennetaan?

Opiskelumateriaali

Opettajan antama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Toteutustapa
• Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
• Itsenäinen työskentely.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä tehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskeljoille 30 paikkaa.
Tutkinto-opiskeljoille 20 paikkaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opintojakso sisältää itsenäisesti suoritettavia, erikseen arvioitavia tehtäviä
• Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella: oppimistehtävistä saa pisteitä, joiden perusteella muodostuu koko opintojakson arvosana.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.02.2023

Ajoitus

01.03.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Puikkonen
Vastuuhenkilö

Marjo Puikkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
• Osaat ohjelmistorobotiikan perusteet ja ymmärrät, kuinka ohjelmistorobotiikalla pystytään tehostamaan toimintaa.
• Osaat tunnistaa prosesseja, joissa ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää sekä osaat kuvata ne.
• Osaat automatisoida yksinkertaisia prosesseja hyödyntäen ohjelmistorobotiikkaa.

Sisältö

• Mitä tarkoitetaan ohjelmistorobotiikalla ja mihin sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa?
• Kuinka tunnistaa ja kuvata prosessit?
• Kuinka robotti rakennetaan?

Opiskelumateriaali

Opettajan antama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Toteutustapa
• Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
• Itsenäinen työskentely.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä tehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa n. 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskeljoille 30 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille 20 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opintojakso sisältää itsenäisesti suoritettavia, erikseen arvioitavia tehtäviä
• Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

18.01.2023 - 19.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Vilpponen
Vastuuhenkilö

Pekka Vilpponen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Tutustut algoritmisen ajattelun periaatteisiin.
Osaat ohjelmoida yksinkertaisen ohjelman jollain ohjelmointikielellä
Tunnistat jollain ohjelmointikielellä kirjoitetuista ohjelmista perustoimintoja ja rakenteita
Ymmärrät, mitä on ohjelmointi, mihin ohjelmointitaitoja tarvitaan ja mitä ohjelmoimalla voidaan toteuttaa.

Sisältö

Mikä on algoritmi? Miten se esitetään?
Miten toteuttaa yksinkertaisia ohjelmoituja ohjelmia?
Missä kaikkialla on ohjelmia?
Mitä on ohjelmointi?
Mitä ohjelmointiin tarvitaan?
Miksi ohjelmointia tarvitaan? Mitä ovat erilaiset ohjelmointikielet?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla ja tarpeen mukaan opintojakson Teams-tiimissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain.
Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Vahvaa yhteistyötä peliohjelmointiin liittyvien TKI-hankkeiden kanssa. Mahdollisuus hyödyntää opintojakson harjoitustöitä työelämätoimeksiannon tai oman tuotteen kehittämiseen.

Tentit ja muut määräajat

Kurssi päättyy toteutuksen tiedoissa ilmoitettuna aikana, johon mennessä opiskelija on palauttanut suoritukseen vaadittavat harjoitustehtävät, suorittanut mahdolliset tentit ja täyttänyt muut hyväksytyn suorituksen vaatimukset.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollinen kansainvälinen yhteistyö ilmoitetaan toteutuksen alussa kurssin Learn-alustalla ja tarpeen mukaan opintojakson Teams-tiimissä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135t, josta n. 55t on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja ryhmätyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 80t itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä ja harjoitustöitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Tutkinto-opiskeljoille 30 paikkaa
Avoimen AMKin opiskeljoille 30 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustehtävät, tentit ja lähiopetukseen osallistuminen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jukka Selin
Vastuuhenkilö

Jukka Selin

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua peliohjelmoinnin ja Unity-pelimoottorin perusideaan, sekä
toteuttaa Unity-pelimoottorin avulla yksinkertaisia 2D-pelimaailmoja ja 2D-pelejä.

Sisältö

• Peliohjelmoinnin ja Unity-pelimoottorin perusidea
• C#-ohjelmointikielen perusteet
• 2D-peliohjelmoinnin perusteet Unity-pelimoottorilla

Opiskelumateriaali

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

Yksilölliset oppimisväylät

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa n. 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 200 paikkaa
CampusOnlineopiskeljoille 50 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille 10 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa
täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtäviä on kolme kappaletta.
• Opintojako on suoritettu, kun kaikki tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Esitietovaatimukset

Perustiedot ohjelmoinnista jollain ohjelmointikielellä (esim. C#:lla).

Ilmoittautumisaika

13.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Numento
Vastuuhenkilö

Tomi Numento

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset kuvankäsittelyn ja kineettisen animaation tuottamisen ja suunnittelun peruskäsitteet.
Hallitset kuvankäsittelyn ja animaatioiden tuottamisen keskeisten tekniikoiden ja ohjelmistojen käytön.
Osaat hankkia, muokata ja jakaa digitaalisia kuvia ja animaatioita tarkoituksenmukaisesti muiden sovellusten ja medioiden käyttöön.

Sisältö

Mitkä ovat kuvankäsittelyn ja kineettisen animaation peruskäsitteet ja tuotantoprosessi?
Miten tehdään kuvankäsittelyä ja animaatioita?
Miten tuotetaan ja jaetaan muille sovelluksille ja medioille teknisesti ja sisällöllisesti laadukkaita kuvia ja animaatioita?

Opiskelumateriaali

Opintomateriaalit ja harjoitustehtävät ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on verkossa itsenäisesti suoritettava. Opintojakso sisältää verkkoluentoja, ohjattuja verkkoharjoituksia ja itsenäistä työskentelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Imoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä. Ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

Opiskelijan työmäärä

Verkkoluennot, ohjatut verkkoharjoitukset ja itsenäinen työ yhteensä n. 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annettujen harjoitustehtävien hyväksytty palautus Learniin. Arvosanaan oikeuttavan pistemäärän saavuttaminen.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Numento
Vastuuhenkilö

Tomi Numento

Opiskelijaryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset kuvankäsittelyn ja kineettisen animaation tuottamisen ja suunnittelun peruskäsitteet.
Hallitset kuvankäsittelyn ja animaatioiden tuottamisen keskeisten tekniikoiden ja ohjelmistojen käytön.
Osaat hankkia, muokata ja jakaa digitaalisia kuvia ja animaatioita tarkoituksenmukaisesti muiden sovellusten ja medioiden käyttöön.

Sisältö

Mitkä ovat kuvankäsittelyn ja kineettisen animaation peruskäsitteet ja tuotantoprosessi?
Miten tehdään kuvankäsittelyä ja animaatioita?
Miten tuotetaan ja jaetaan muille sovelluksille ja medioille teknisesti ja sisällöllisesti laadukkaita kuvia ja animaatioita?

Opiskelumateriaali

Kaikki opintomateriaalit ja harjoitustehtävät ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on verkossa itsenäisesti suoritettava. Opintojaksolla ei ole kontaktiopetusta. Opintojaksolla ei ole ryhmätehtäviä. Opintotojakso sisältää tallennettuja verkkovideoita, opetusdemoja ja itsenäisiä palautettavia harjoituksia.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Tentit ja muut määräajat

Kaikki opintojakson harjoitukset on palautettava ennen opintojakson loppupäivämäärää. Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä. Epäselvissä asioissa ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

Opiskelijan työmäärä

Itsenäisesti suoritettavat videot, opetusdemot ja niihin liittyvät harjoitukset, palautettavat harjoitukset ja muu itsenäinen työ yhteensä noin 125 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson kuvaus, rakenne, palautettavat harjoitukset ja opintojakson arviointi löytyvät oppimisympäristön opintojaksoalustalta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien vaadittujen harjoitustehtävien toimeksiannon mukainen hyväksytty palautus Learniin. Hyväksyttyyn arvosanaan oikeuttavan pistemäärän saavuttaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja todentaa hyvään käyttökokemukseen tähtäävän sovelluksen.
Ymmärrät käyttökokemuksen eri osa-alueet ja käytettävyyden roolin siinä.
Ymmärrät sovelluksen käyttökokemussuunnittelun työvaiheet.
Ymmärrät käyttökokemuksen eri arviointi- ja testausmenetelmiä sekä osaat toteuttaa niitä käyttökokemussuunnittelun eri työvaiheissa.

Sisältö

Miten suunnittelet hyvään käyttökokemukseen tähtäävän sovelluksen?
Mistä osa-alueista käyttökokemus muodostuu? Mitä on käytettävyys?
Mitä työvaiheita käyttökokemussuunnittelu pitää sisällään?
Mitä käyttökokemuksen eri osa-alueiden arviointi- ja testausmenetelmiä on ja miten niitä käytetään?

Opiskelumateriaali

Kaikki opintojakson oppimismateriaali löytyy Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työskentelet itsenäisesti verkossa. Tarkempi ohjeistus käydään läpi opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla pyritään toteuttamaan työelämälähtöinen toimeksianto osana opintojakson kurssisuorituksia (oppimistehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135 h (= 5op) itsenäistä työskentelyä verkossa työjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamisesta hyväksilukuina tulee ensisijaisesti keskustella opiskelijavastaavan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointimenetelmät ja -perusteet käydään läpi opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Käyttöliittymät ja Sovellusohjelmointi 1. -opintojaksojen sisältöjen hallintaa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuhenkilö

Miia Liukkonen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja todentaa hyvään käyttökokemukseen tähtäävän sovelluksen.
Ymmärrät käyttökokemuksen eri osa-alueet ja käytettävyyden roolin siinä.
Ymmärrät sovelluksen käyttökokemussuunnittelun työvaiheet.
Ymmärrät käyttökokemuksen eri arviointi- ja testausmenetelmiä sekä osaat toteuttaa niitä käyttökokemussuunnittelun eri työvaiheissa.

Sisältö

Miten suunnittelet hyvään käyttökokemukseen tähtäävän sovelluksen?
Mistä osa-alueista käyttökokemus muodostuu? Mitä on käytettävyys?
Mitä työvaiheita käyttökokemussuunnittelu pitää sisällään?
Mitä käyttökokemuksen eri osa-alueiden arviointi- ja testausmenetelmiä on ja miten niitä käytetään?

Opiskelumateriaali

Kaikki opintojakson oppimismateriaali löytyy Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työskentelet itsenäisesti verkossa. Tarkempi ohjeistus käydään läpi opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla pyritään toteuttamaan työelämälähtöinen toimeksianto osana opintojakson kurssisuorituksia (oppimistehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135 h (= 5op) itsenäistä työskentelyä verkossa työjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamisesta hyväksilukuina tulee ensisijaisesti keskustella opiskelijavastaavan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointimenetelmät ja -perusteet käydään läpi opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Käyttöliittymät ja Sovellusohjelmointi 1. -opintojaksojen sisältöjen hallintaa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuhenkilö

Miia Liukkonen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset graafisen käyttöliittymäsuunnittelun lainalaisuudet sekä käyttöliittymäsuunnittelun roolin osana sovelluskehitystä ja ohjelmistosuunnittelua.
Osaat toteuttaa sovelluksen graafisen käyttöliittymän nykyaikaisten tekniikoiden ja ohjelmistojen avulla.
Osaat suunnitella erilaisille laitteille mukautuvan käyttöliittymän.

Sisältö

Mitä pitää ottaa huomioon käyttäjälähtöisen verkkosovelluksen suunnittelussa?
Miten suunnitellaan ja toteutetaan sovelluksen graafinen käyttöliittymä?
Miten toteutetaan erilaisille laitteille mukautuva käyttöliittymä?

Opiskelumateriaali

Kaikki opintojakson oppimismateriaali löytyy Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työskentelet itsenäisesti verkossa. Tarkempi ohjeistus käydään läpi opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135 h (= 5op) itsenäistä työskentelyä verkossa työjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamisesta hyväksilukuina tulee ensisijaisesti keskustella opiskelijavastaavan kanssa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointimenetelmät ja -perusteet käydään läpi opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuhenkilö

Miia Liukkonen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset graafisen käyttöliittymäsuunnittelun lainalaisuudet sekä käyttöliittymäsuunnittelun roolin osana sovelluskehitystä ja ohjelmistosuunnittelua.
Osaat toteuttaa sovelluksen graafisen käyttöliittymän nykyaikaisten tekniikoiden ja ohjelmistojen avulla.
Osaat suunnitella erilaisille laitteille mukautuvan käyttöliittymän.

Sisältö

Mitä pitää ottaa huomioon käyttäjälähtöisen verkkosovelluksen suunnittelussa?
Miten suunnitellaan ja toteutetaan sovelluksen graafinen käyttöliittymä?
Miten toteutetaan erilaisille laitteille mukautuva käyttöliittymä?

Opiskelumateriaali

Kaikki opintojakson oppimismateriaali löytyy Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työskentelet itsenäisesti verkossa. Tarkempi ohjeistus käydään läpi opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135 h (= 5op) itsenäistä työskentelyä verkossa työjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamisesta hyväksilukuina tulee ensisijaisesti keskustella opiskelijavastaavan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointimenetelmät ja -perusteet käydään läpi opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

13.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuhenkilö

Heli Manninen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa selainpohjaisen verkkosovelluksen merkintäkieliä käyttäen.
Ymmärrät merkintäkielien käytön sovelluskehityksessä.
Osaat valita keskeiset tekniikat, mallit ja menetelmät selainpohjaisten sovellusten kehittämiseen.

Sisältö

Kuinka verkkosovelluksen rakenne kuvataan ja ulkoasua muokataan?
Mikä on merkintäkielien rooli sovelluskehityksessä?
Mitä tekniikoita, malleja ja menetelmiä tarvitset selainpohjaisten sovellusten kehittämiseen?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuhenkilö

Heli Manninen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa selainpohjaisen verkkosovelluksen merkintäkieliä käyttäen.
Ymmärrät merkintäkielien käytön sovelluskehityksessä.
Osaat valita keskeiset tekniikat, mallit ja menetelmät selainpohjaisten sovellusten kehittämiseen.

Sisältö

Kuinka verkkosovelluksen rakenne kuvataan ja ulkoasua muokataan?
Mikä on merkintäkielien rooli sovelluskehityksessä?
Mitä tekniikoita, malleja ja menetelmiä tarvitset selainpohjaisten sovellusten kehittämiseen?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Timo Hynninen
Vastuuhenkilö

Timo Hynninen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI20SP
  Tietojenkäsittely, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet ohjelmistotestauksen menetelmät ja työvaiheet.
Osaat toimia testaustyössä, sen suunnittelussa tai valmistelussa itsenäisesti tai osana organisaatiota.
Ymmärrät miten sovelluskehitys ja ohjelmistotestaus liittyvät toisiinsa.

Sisältö

Mitkä ovat testauksen menetelmät ja työvaiheet?
Mitä ovat testaustasot ja testauksen työkalut?
Millaisia ovat testauksen dokumentit?
Miten teet testaustyötä itsenäisesti ja osana organisaation toimintaa?
Miten testaustoimintaa kehitetään ja mitä ovat testauksen prosessit ja käytännöt?

Opiskelumateriaali

Kasurinen, J.P. Ohjelmistotestauksen käsikirja. Docendo 2016. (Saatavilla verkossa ilmaiseksi).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Työjärjestyksen mukainen opetus. Harjoitusten ja harjoitustöiden palautus sekä loppukoe.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Timo Hynninen
Vastuuhenkilö

Timo Hynninen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI20SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnet ohjelmistotestauksen menetelmät ja työvaiheet.
Osaat toimia testaustyössä, sen suunnittelussa tai valmistelussa itsenäisesti tai osana organisaatiota.
Ymmärrät miten sovelluskehitys ja ohjelmistotestaus liittyvät toisiinsa.

Sisältö

Mitkä ovat testauksen menetelmät ja työvaiheet?
Mitä ovat testaustasot ja testauksen työkalut?
Millaisia ovat testauksen dokumentit?
Miten teet testaustyötä itsenäisesti ja osana organisaation toimintaa?
Miten testaustoimintaa kehitetään ja mitä ovat testauksen prosessit ja käytännöt?

Opiskelumateriaali

Kasurinen, J.P. Ohjelmistotestauksen käsikirja. Docendo 2016. (Saatavilla verkossa ilmaiseksi).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Työjärjestyksen mukainen opetus. Harjoitusten ja harjoitustöiden palautus sekä loppukoe.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

13.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuhenkilö

Janne Turunen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat kehittää yksinkertaisiin ohjelmointiongelmiin sopivia ratkaisuja.
Hallitset tieto- ja ohjausrakenteiden perusteet.
Osaat toteuttaa pienimuotoisen ohjelman tehtävänannon mukaan.

Sisältö

Kuinka ratkaistaan yleisimpiä yksinkertaisia ohjelmointiongelmia?
Mitä ovat muuttujat, tietotyypit, operaattorit ja ohjausrakenteet sekä kuinka niitä käytetään?
Mitä ovat tietorakenteet, funktiot ja oliot?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojakson alkaessa. Ei maksullista materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutusmuotona ainoastaan itsenäinen verkko-opiskelu.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Osaamisen näyttö tai aikaisempien opintojen hyväksiluku mahdollista. Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Esitellään opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Keskimäärin 130 h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuhenkilö

Janne Turunen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat kehittää yksinkertaisiin ohjelmointiongelmiin sopivia ratkaisuja.
Hallitset tieto- ja ohjausrakenteiden perusteet.
Osaat toteuttaa pienimuotoisen ohjelman tehtävänannon mukaan.

Sisältö

Kuinka ratkaistaan yleisimpiä yksinkertaisia ohjelmointiongelmia?
Mitä ovat muuttujat, tietotyypit, operaattorit ja ohjausrakenteet sekä kuinka niitä käytetään?
Mitä ovat tietorakenteet, funktiot ja oliot?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojakson alkaessa. Ei maksullista materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutusmuotona ainoastaan itsenäinen verkko-opiskelu.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Osaamisen näyttö tai aikaisempien opintojen hyväksiluku mahdollista. Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkennetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Keskimäärin 130 h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

13.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 46

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Puikkonen
Vastuuhenkilö

Marjo Puikkonen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkennetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2025

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Puikkonen
Vastuuhenkilö

Marjo Puikkonen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joiden määräajat esitellään opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Numento
Vastuuhenkilö

Marjo Puikkonen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat arvioida ja suunnitella digitaalisia palveluita palvelumuotoilun näkökulmasta.
Osaat käyttää ja soveltaa palvelumuotoilun ja tuotteistamisen menetelmiä.
Osaat toteuttaa digitaalisen palvelun kehittämisen toimeksiannon palvelumuotoilun kehittämisprosessin avulla.

Sisältö

Miten digitaalisia palveluita arvioidaan ja uudistetaan digitaalisessa toiminta- ja kilpailuympäristössä?
Mitä on palvelumuotoilu ja miten palvelumuotoilun kehitysprosessi etenee?
Miten digitaalisia palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti ja vuorovaikutteisesti?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali löytyy oppimisympäristön opintojaksoalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki opintojakson harjoitukset on palautettava ennen opintojakson loppupäivämäärää. Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä. Epäselvissä asioissa ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

Kansainvälinen yhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Itsenäisesti suoritettavat videot, opetusdemot ja niihin liittyvät harjoitukset, palautettavat harjoitukset ja muu itsenäinen työ yhteensä noin 125 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson kuvaus, rakenne, palautettavat harjoitukset ja opintojakson arviointi löytyvät oppimisympäristön opintojaksoalustalta. Opintojakso on verkossa itsenäisesti suoritettava. Opintojaksolla ei ole kontaktiopetusta. Opintojaksolla ei ole ryhmätehtäviä. Opintotojakso sisältää tallennettuja verkkovideoita, opetusdemoja ja itsenäisiä palautettavia harjoituksia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien vaadittujen harjoitustehtävien toimeksiannon mukainen hyväksytty palautus Learniin. Hyväksyttyyn arvosanaan oikeuttavan pistemäärän saavuttaminen.

Esitietovaatimukset

Tietojenkäsittelyn koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja vastaava osaaminen, noin 60 op.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.02.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jukka Selin
Vastuuhenkilö

Jukka Selin

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua peliohjelmointiin edistyneimpiin aiheisiin Unity-pelimoottorin avulla. Tällaisia aiheita ovat mm. pelillistäminen, monipelit ja mobiilipelit.

Sisältö

• Tarvittaessa Unity-pelimoottorin ja C#-ohjelmointikielen kertausta
• Tarvittaessa 2D- ja 3D-peliohjelmoinnin kertausta Unity-pelimoottorilla
• Pelillistämisen idea ja käytännön esimerkkejä
• Monipelien perusidea Unity-pelimoottorilla
• Mobiilipelien perusidea Unity-pelimoottorilla Android-ympäristöön
• Mahdollisia muita aiheita

Opiskelumateriaali

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

Yksilölliset oppimisväylät

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa n. 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskeljoille 200 paikka
CampusOnlineopiskeljoille 50 paikkaa
Tutkinto-opiskeljoille 10 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa
täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtäviä on kolme kappaletta.
• Opintojako on suoritettu, kun kaikki tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Esitietovaatimukset

Peliohjelmoinnin perustiedot jollain pelimoottorilla (esim. Unity).

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.02.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jukka Selin
Vastuuhenkilö

Jukka Selin

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua peliohjelmointiin ja Unity-pelimoottoriin hieman laajemmin ja
toteuttaa Unity -pelimoottorin avulla ensisijaisesti 3D-pelejä ja erilaisten 3D-kohteiden pelillistämisiä.

Sisältö

• Tarvittaessa Unity-pelimoottorin ja C#-ohjelmointikielen kertausta
• 3D-peliohjelmointi Unity-pelimoottorilla
• Hieman pelillistämisestä

Opiskelumateriaali

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

Yksilölliset oppimisväylät

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on
hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.
• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa n. 135 tuntia opiskeljijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 200 paikkaa
CampusOnlineopiskeljoille 50 paikkaa
Tutkinto-opiskeljoille 10 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa
täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtäviä on kolme kappaletta.
• Opintojako on suoritettu, kun kaikki tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle.
• Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Esitietovaatimukset

Peliohjelmoinnin perusteet jollain pelimoottorilla (esim. Unity).

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Ojala
Vastuuhenkilö

Juha Ojala

Opiskelijaryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa pelejä, sekä osaat pelillistää erilaisia kohteita.
Osaat käyttää jotain pelinkehitysympäristöä, sekä sinulla on riittävät valmiudet peliohjelmointiin ja vaadittujen tietosisältöjen hallintaan.
Osaat tuotteistaa pelejä ja pelinomaisia sovelluksia erilaisille alustoille.

Sisältö

Kuinka suunnitellaan ja toteutetaan pelejä, sekä kuinka pelillistetään erilaisia kohteita?
Miten pelinkehitysympäristöt toimivat ja miten niiden avulla toteutetaan pelejä ja pelinomaisia sovelluksia yhdistämällä ohjelmointi sekä erilaiset tietosisällöt (assetit)?
Kuinka pelit ja pelinomaiset sovellukset tuotteistetaan erilaisille alustoille?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalta löytyvät materiaalit sekä erikseen sovittavat Teams-kokoukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Itseopiskeluna suoritettava verkkokurssi. Opettajaan voi olla yhteydessä Teamsissa tai sähköpostitse.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perustaidot

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Puikkonen
Vastuuhenkilö

Kirsi Jurvanen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät ohjelmistotuotannon liiketoiminnan perusperiaatteet.
Osaat suunnitella ja hallinnoida sovelluskehitysprojekteja sekä toimia jäsenenä niissä.
Tiedät, miten sovellustuotteita ja -palveluita tuotteistetaan ja markkinoidaan.

Sisältö

Kuinka toteutetaan kannattavaa liiketoimintaa ohjelmistotoimialalla?
Kuinka sovelluskehitysprojekteja suunnitellaan ja hallinnoidaan?
Mitkä ovat sovellustuotteiden tuotteistamisen ja markkinoinnin menetelmät?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkennetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Käydään tarkemmin läpi opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

13.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuhenkilö

Heli Manninen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset tietoteknisten laitteistojen, käyttöjärjestelmien sekä tietoliikenteen käsitteelliset perusteet ja periaatteet.
Osaat käyttää sovellusohjelmia työvälineinä.
Osaat toimia sovelluskehittäjänä erilaisissa tietoteknisissä ympäristöissä.

Sisältö

Miten tietoteknisten laitteiden, käyttöjärjestelmien ja verkkojen arkkitehtuurit koostuvat ja kuinka ne toimivat?
Kuinka erilaisia sovellusohjelmia käytetään henkilökohtaisena työvälineenä ja yhteistyössä?
Mitkä ovat yleisimmät sovelluskehityksen tekniset ympäristöt ja kuinka niissä toimitaan tietoturvallisesti ja tekijänoikeudet huomioiden?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Heli Manninen
Vastuuhenkilö

Heli Manninen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset tietoteknisten laitteistojen, käyttöjärjestelmien sekä tietoliikenteen käsitteelliset perusteet ja periaatteet.
Osaat käyttää sovellusohjelmia työvälineinä.
Osaat toimia sovelluskehittäjänä erilaisissa tietoteknisissä ympäristöissä.

Sisältö

Miten tietoteknisten laitteiden, käyttöjärjestelmien ja verkkojen arkkitehtuurit koostuvat ja kuinka ne toimivat?
Kuinka erilaisia sovellusohjelmia käytetään henkilökohtaisena työvälineenä ja yhteistyössä?
Mitkä ovat yleisimmät sovelluskehityksen tekniset ympäristöt ja kuinka niissä toimitaan tietoturvallisesti ja tekijänoikeudet huomioiden?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 28.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Opiskelijaryhmät
 • TKMI20SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus
 • TKMI20SP
  Tietojenkäsittely, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hyödyntää itsenäisesti moderneja ja itsellesi uusia sovellusohjelmoinnin välineitä tai menetelmiä ohjelmointityössäsi.
Osaat toimia ohjelmointitiimin jäsenenä ja osaat käyttää nykyaikaisia ryhmätyön menetelmiä.
Tunnistat sovellusohjelmoinnin uusimmat trendit.

Sisältö

Mitkä ovat ohjelmoinnin ajankohtaisia välineitä ja menetelmiä, sekä miten niitä hyödynnetään ohjelmointityössä?
Kuinka ohjelmointitiimit toimivat ja minkälaisia välineitä ohjelmointitiimeille on tarjolla?
Mitkä ovat sovellusohjelmoinnin uusimmat trendit?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojakson alkaessa. Ei maksullista materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutusmuotona ainoastaan itsenäinen verkko-opiskelu.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Osaamisen näyttö tai aikaisempien opintojen hyväksiluku mahdollista. Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkennetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Keskimäärin 260 h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuhenkilö

Janne Turunen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat ohjelmoida yhden käyttäjän sovelluksen annetun suunnitelman pohjalta
Osaat ohjelmoida sovelluksen käyttöliittymäelementtejä
Osaat hyödyntää valmiita sovelluspalveluita omassa sovelluksessasi

Sisältö

Kuinka ohjelmoidaan yhden käyttäjän sovellus?
Kuinka ohjelmoidaan käyttöliittymäelementtejä?
Kuinka sovelluspalveluista haetaan tietoa omaan sovellukseen?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojakson alkaessa. Ei maksullista materiaalia

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutusmuotona ainoastaan itsenäinen verkko-opiskelu.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Osaamisen näyttö tai aikaisempien opintojen hyväksiluku mahdollista. Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

Keskimäärin 130 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuhenkilö

Janne Turunen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat ohjelmoida yhden käyttäjän sovelluksen annetun suunnitelman pohjalta
Osaat ohjelmoida sovelluksen käyttöliittymäelementtejä
Osaat hyödyntää valmiita sovelluspalveluita omassa sovelluksessasi

Sisältö

Kuinka ohjelmoidaan yhden käyttäjän sovellus?
Kuinka ohjelmoidaan käyttöliittymäelementtejä?
Kuinka sovelluspalveluista haetaan tietoa omaan sovellukseen?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojakson alkaessa. Ei maksullista materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutusmuotona ainoastaan itsenäinen verkko-opiskelu.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Osaamisen näyttö tai aikaisempien opintojen hyväksiluku mahdollista. Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkennetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Keskimäärin 130 h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuhenkilö

Janne Turunen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toteuttaa usean yhtäaikaisen käyttäjän sovelluksia
Osaat ohjelmoida palvelinsovelluksia
Osaat hyödyntää tietokantoja ja muita tietoresursseja sovellusohjelmoinnissa

Sisältö

Kuinka toteutetaan sovelluksia, joissa tietosisältö ja toiminallisuudet ovat jaettu usean käyttäjän kesken?
Mitä ovat palvelinsovellukset ja kuinka niitä ohjelmoidaan?
Miten erilaisia tietokantoja liitetään osaksi sovellusta?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojakson alkaessa. Ei maksullista materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutusmuotona ainoastaan itsenäinen verkko-opiskelu.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Osaamisen näyttö tai aikaisempien opintojen hyväksiluku mahdollista. Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkennetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Keskimäärin 130 h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuhenkilö

Janne Turunen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI20SP
  Tietojenkäsittely, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat muodostaa sovelluskokonaisuuksia yhdistelemällä erilaisia tekniikoita ja menetelmiä.
Osaat toteuttaa erilaisten sovellusarkkitehtuurien mukaisia sovelluksia.
Osaat kohdentaa ja julkaista sovelluksen tarkoituksenmukaisesti eri alustoille.

Sisältö

Kuinka suunnitellaan ja toteutetaan toimiva sovelluskokonaisuus?
Kuinka toteutetaan erilaisten sovellusarkkitehtuurien mukaisia sovelluksia?
Kuinka sovelluksia julkaistaan tuotantoon?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojakson alkaessa. Ei maksullista materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetusta 8 h viikossa, itsenäisiä oppimistehtäviä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Osaamisen näyttö tai aikaisempien opintojen hyväksiluku mahdollista. Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkentuu opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Keskimäärin 130 h, josta 56 h lähiopetusta.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 29.01.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Janne Turunen
Vastuuhenkilö

Janne Turunen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI20SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat muodostaa sovelluskokonaisuuksia yhdistelemällä erilaisia tekniikoita ja menetelmiä.
Osaat toteuttaa erilaisten sovellusarkkitehtuurien mukaisia sovelluksia.
Osaat kohdentaa ja julkaista sovelluksen tarkoituksenmukaisesti eri alustoille.

Sisältö

Kuinka suunnitellaan ja toteutetaan toimiva sovelluskokonaisuus?
Kuinka toteutetaan erilaisten sovellusarkkitehtuurien mukaisia sovelluksia?
Kuinka sovelluksia julkaistaan tuotantoon?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojakson alkaessa. Ei maksullista materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutusmuotona ainoastaan itsenäinen verkko-opiskelu.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Osaamisen näyttö tai aikaisempien opintojen hyväksiluku mahdollista. Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Esitellään opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Keskimäärin 130 h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Timo Mynttinen
Opiskelijaryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toteuttaa eri tilanteisiin tarkoituksenmukaisia relaatiotietokantaratkaisuja.
Osaat mallintaa tietoja.
Osaat hakea ja ylläpitää tietokannan tietoja tehokkaasti.

Sisältö

Kuinka suunnittelet ja toteutat tarkoituksenmukainen relaatiotietokannan?
Kuinka suunnittelet tietomallin?
Miten haet ja muokkaat relaatiotietokannan tietoja?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla julkaistut diat, tämän lisäksi nettimateriaali. Yksityiskohdat selviävät opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Learn-alustalla on kaikki materiaali - tai sieltä löytyvät tarvittavat osoitteet. Palautettavat tehtävät tulee ratkaista tietyssä aikataulussa, mutta ne voi muuten ratkoa omaan aikatauluunsa. Tentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä, 0 op.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op ja se tarkoittaa sinulle 135h työskentelyä. Osan käytät harjoitustehtävien ratkomiseen ja osan tenttiin valmistautumiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustyöt arvioidaan skaalalla hyväksytty/hylätty. Opintojakson loppupäässä on yksi tentti. Arvioinnin yksityiskohdat selviävät opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Timo Mynttinen
Vastuuhenkilö

Timo Mynttinen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat toteuttaa eri tilanteisiin tarkoituksenmukaisia relaatiotietokantaratkaisuja.
Osaat mallintaa tietoja.
Osaat hakea ja ylläpitää tietokannan tietoja tehokkaasti.

Sisältö

Kuinka suunnittelet ja toteutat tarkoituksenmukainen relaatiotietokannan?
Kuinka suunnittelet tietomallin?
Miten haet ja muokkaat relaatiotietokannan tietoja?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla julkaistut diat, tämän lisäksi nettimateriaali. Yksityiskohdat selviävät opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Learn-alustalla on kaikki materiaali - tai sieltä löytyvät tarvittavat osoitteet. Palautettavat tehtävät tulee ratkaista tietyssä aikataulussa, mutta ne voi muuten ratkoa omaan aikatauluunsa. Tentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä, 0 op.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op ja se tarkoittaa sinulle 135 h työskentelyä. Osan käytät harjoitustehtävien ratkomiseen ja osan tenttiin valmistautumiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustyöt arvioidaan skaalalla hyväksytty/hylätty. Opintojakson loppupäässä on yksi tentti. Arvioinnin yksityiskohdat selviävät opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kääriäinen
Vastuuhenkilö

Kimmo Kääriäinen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI20SP
  Tietojenkäsittely, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät dokumenttitietokantojen luonnin ja käytön perusperiaatteet.
Osaat hakea ja ylläpitää dokumenttitietokannan tietoja tehokkaasti.
Osaat luoda ja hallinnoida tietokantaa pilvipalveluiden avulla.

Sisältö

Kuinka suunnittelet ja toteutat tarkoituksenmukaisen dokumenttitietokannan?
Miten haet ja muokkaat dokumenttitietokannan tietoja?
Miten luot ja hallinnoit tietokantaa pilvipalveluiden avulla?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojakson alkaessa. Ei maksullista materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetusta 8 h viikossa, itsenäisiä oppimistehtäviä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Osaamisen näyttö tai aikaisempien opintojen hyväksiluku mahdollista. Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkentuu opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Keskimäärin 130 h, josta 56 h lähiopetusta.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kääriäinen
Vastuuhenkilö

Kimmo Kääriäinen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI20SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät dokumenttitietokantojen luonnin ja käytön perusperiaatteet.
Osaat hakea ja ylläpitää dokumenttitietokannan tietoja tehokkaasti.
Osaat luoda ja hallinnoida tietokantaa pilvipalveluiden avulla.

Sisältö

Kuinka suunnittelet ja toteutat tarkoituksenmukaisen dokumenttitietokannan?
Miten haet ja muokkaat dokumenttitietokannan tietoja?
Miten luot ja hallinnoit tietokantaa pilvipalveluiden avulla?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojakson alkaessa. Ei maksullista materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutusmuotona ainoastaan itsenäinen verkko-opiskelu.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Osaamisen näyttö tai aikaisempien opintojen hyväksiluku mahdollista. Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Esitellään opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Keskimäärin 130 h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Puikkonen
 • Heljä Uusitalo
Vastuuhenkilö

Marjo Puikkonen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI20SP
  Tietojenkäsittely, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit löytyvät pääosin Learnista ja ne esitellään opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Lähiopetusta ja itsenäisiä / ryhmissä tehtäviä oppimistehtäviä.
Työhön integroitu oppimisväylä: Osaamisen näyttö tai aikaisempien opintojen hyväksiluku mahdollista. Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkennetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään oppimistehtäviä, joissa palautuspäivämäärät jaksottuvat koko opintojakson ajalle.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Puikkonen
 • Emmi Mäkinen
Vastuuhenkilö

Marjo Puikkonen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI20SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkennetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Käydään tarkemmin läpi opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

15.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuhenkilö

Miia Liukkonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Opiskelumateriaali

Kaikki oppimateriaali löytyy kurssialustalta ja on opiskelijoiden käytettävissä koko kurssin ajan.

Yksilölliset oppimisväylät

Työskentelet itsenäisesti verkossa. Tarkempi ohjeistus käydään läpi opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135 h itsenäistä työskentelyä verkossa työjärjestyksen mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointimenetelmät ja -perusteet käydään läpi opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Numento
Vastuuhenkilö

Tomi Numento

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset digitaalisen videon ja äänen tuottamisen ja suunnittelun peruskäsitteet sekä tuotantoprosessin.
Hallitset digitaalisen videon ja äänen tuottamisen keskeisten tekniikoiden ja ohjelmistojen käytön.
Osaat hankkia, muokata ja jakaa digitaalista videota ja ääntä tarkoituksenmukaisesti muiden sovellusten ja medioiden käyttöön.

Sisältö

Miten suunnittelet sekä käsikirjoitat video- ja äänitarinan?
Miten editoidaan videota ja ääntä keskeisillä ohjelmistoilla ja tekniikoilla?
Miten tallennetaan ja jaetaan muille sovelluksille ja medioille teknisesti ja sisällöllisesti laadukasta videota ja ääntä?

Opiskelumateriaali

Opetusmateriaalia ja harjoitustehtävät ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on verkossa itsenäisesti suoritettava. Opintojakso sisältää verkkoluentoja, ohjattuja verkkoharjoituksia ja itsenäistä työskentelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä. Ota yhteyttä opettajaan.

Opiskelijan työmäärä

Verkkoluennot, ohjatut verkkoharjoitukset ja itsenäinen työskentely yhteensä noin 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu tietojenkäsittelyn koulutukesn opiskelijoille

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annettujen harjoitustehtävien hyväksytty palautus. Arvosanaan oikeuttavan pistemäärän saavuttaminen. Itsearviointi.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Numento
Vastuuhenkilö

Tomi Numento

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Hallitset digitaalisen videon ja äänen tuottamisen ja suunnittelun peruskäsitteet sekä tuotantoprosessin.
Hallitset digitaalisen videon ja äänen tuottamisen keskeisten tekniikoiden ja ohjelmistojen käytön.
Osaat hankkia, muokata ja jakaa digitaalista videota ja ääntä tarkoituksenmukaisesti muiden sovellusten ja medioiden käyttöön.

Sisältö

Miten suunnittelet sekä käsikirjoitat video- ja äänitarinan?
Miten editoidaan videota ja ääntä keskeisillä ohjelmistoilla ja tekniikoilla?
Miten tallennetaan ja jaetaan muille sovelluksille ja medioille teknisesti ja sisällöllisesti laadukasta videota ja ääntä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali löytyy oppimisympäristön opintojaksoalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki opintojakson harjoitukset on palautettava ennen opintojakson loppupäivämäärää. Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä. Epäselvissä asioissa ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

Opiskelijan työmäärä

Itsenäisesti suoritettavat videot, opetusdemot ja niihin liittyvät harjoitukset, palautettavat harjoitukset ja muu itsenäinen työ yhteensä noin 125 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson kuvaus, rakenne, palautettavat harjoitukset ja opintojakson arviointi löytyvät oppimisympäristön opintojaksoalustalta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien vaadittujen harjoitustehtävien toimeksiannon mukainen hyväksytty palautus Learniin. Hyväksyttyyn arvosanaan oikeuttavan pistemäärän saavuttaminen.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ulla Korvenpää
Vastuuhenkilö

Ulla Korvenpää

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on tietojenkäsittelyn opiskelijoille tarkoitettu verkkototeutus. Opiskelu toteutuu verkko-opintojakson aikataulun mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisia viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Opiskelijan työmäärä

Noin 135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelukirjoittaminen ja tiedonhankinta
Kielenhuolto
Työelämän tekstit
Kokous- ja neuvottelutaito sekä vuorovaikutustaidot

Lisätietoja opiskelijoille

Toteututukseen kuuluu kaksi verkkotapaamista: kirjaston tiedonhankintaopastus ti 6.9. klo 16–17 ja suullinen esitys + keskusteluharjoitus pienryhmissä Teamsilla (ajankohta valitaan opintojakson alussa). Muita verkkotapaamisia pidetään tarvittaessa ja niihin osallistuminen on vapaaehtoista. Verkkotapaamiset tallennetaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena ovat kurssin osaamistavoitteiden mukaiset tehtävät. Arvioinnin perusteiden ja arviointimenetelmien tarkempi kuvaus löytyy kurssin Learn-alustalta. Kukin osio arvioidaan erikseen:
Opiskelukirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op (0–5)
Kielenhuolto 1 op (0–5)
Työelämän tekstit, kokous- ja neuvottelutaito sekä vuorovaikutustaidot 2 op (Hyväksytty/täydennettävä/hylätty)

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ulla Korvenpää
Vastuuhenkilö

Ulla Korvenpää

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on tietojenkäsittelyn opiskelijoille tarkoitettu verkkototeutus. Opiskelu toteutuu verkko-opintojakson aikataulun mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisia viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Opiskelijan työmäärä

Noin 135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelukirjoittaminen ja tiedonhankinta
Kielenhuolto
Työelämän tekstit
Kokous- ja neuvottelutaito sekä vuorovaikutustaidot

Lisätietoja opiskelijoille

Toteututukseen kuuluu kaksi verkkotapaamista: kirjaston tiedonhankintaopastus (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin) ja suullinen esitys + keskusteluharjoitus pienryhmissä Teamsilla (ajankohta valitaan opintojakson alussa). Muita verkkotapaamisia pidetään tarvittaessa ja niihin osallistuminen on vapaaehtoista. Verkkotapaamiset tallennetaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena ovat kurssin osaamistavoitteiden mukaiset tehtävät. Arvioinnin perusteiden ja arviointimenetelmien tarkempi kuvaus löytyy kurssin Learn-alustalta. Kukin osio arvioidaan erikseen:
Opiskelukirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op (0–5)
Kielenhuolto 1 op (0–5)
Työelämän tekstit, kokous- ja neuvottelutaito sekä vuorovaikutustaidot 2 op (Hyväksytty/täydennettävä/hylätty)