Siirry suoraan sisältöön

Yhteisöpedagogikoulutus

Tutkinto:
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
yhteisöpedagogi (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntijatehtävissä eri-ikäisten ihmisten ja yhteisöjen parissa esimerkiksi kasvu- ja osallisuusyhteisöissä, järjestö- ja nuorisotyössä, vapaa-ajan toiminnassa tai yhteiskunnan vaikuttamisfoorumeilla.

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö -koulutuksen suoritettuasi olet nuorten kasvatuksen ja ohjauksen ammattilainen ja hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden kehittäjä.

Yhteisöpedagogi, ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä -koulutuksen suoritettuasi olet kasvatuksen, ohjauksen ja vaikuttamisen ammattilainen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäjä. Kasvatus- ja kehittämistyössä pystyt hyödyntämään sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen kohdentuvaa erityisosaamistasi.

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö -koulutuksen tavoitteet:
• Tunnistat nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät samoin kuin sosiaalisten ongelmien syntymekanismit sekä yhteiskunnalliset muutokset.
• Tunnistat nuorisokasvatuksen keskeiset kasvatukselliset, ohjaukselliset ja osallisuutta tukevat menetelmät ja osaat hyödyntää niitä yksilön, ryhmän ja yhteisön kasvun ja oppimisen tukemisessa.
• Hallitset kohtaavan työotteen.
• Ymmärrät nuorten elämää ja nuoruuden ilmiöitä.
• Osaat toimia nuorisokasvatuksen monialaisissa toimintaympäristöissä yhdessä toisten toimijoiden kanssa ja ymmärrät heidän toimintaperiaatteensa.
• Osaat kehittää oma työtäsi, työyhteisöäsi ja ammattialaasi. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja.

Yhteisöpedagogi, ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä -koulutuksen tavoitteet:
• Ymmärrät yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimijuuden merkityksen sekä yksilöiden ja ryhmien hyvinvoinnin, että yhteiskunnan toiminnan näkökulmasta.
• Osaat edistää sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä.
• Osaat tukea yksilön, ryhmän ja yhteisön kasvua, oppimista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta hyödyntämällä ohjauksellisia, kasvatuksellisia ja osallisuutta edistäviä menetelmiä sekä kestävän kehityksen erityisosaamistasi.
• Osaat toimia yhteisöjen kehittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana käyttämällä erilaisia vaikuttamistyön menetelmiä ja viestintäkanavia.

Koulutuksen sisältö

Yhteisöpedagogikoulutuksen kokonaisuus (210 op) koostuu 180 opintopisteen (op) ydinosaamisesta ja 30 op valinnaisista opintokokonaisuuksista eli täydentävästä osaamisesta.

Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, jotka tuovat sinulle kyvyn tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit, kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja kasvatuksellisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia yksilöiden ja yhteisöjen arkeen ja elämänlaatuun.

Keskeisiä aiheita opinnoissasi ovat pedagogista, yhteisöllistä, yhteiskunnallista ja vaikuttamis- ja kehittämisosaamista edistävät opintokokonaisuudet.

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö -koulutuksen ydinosaamisessa (180 op) opiskelet muun muassa:
• ryhmä- ja yksilöohjaamisen taitoja, myös verkossa tapahtuva ohjaaminen
• nuorisokasvatuksen pedagogisia menetelmiä, esim. kulttuuriset ja luovat menetelmät, osallisuutta edistävät menetelmät, erityispedagogiikka, mediakasvatus, liikuntakasvatus
• nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista
• yhteistyö- ja organisointitaitoja
• syrjäytymisen ehkäisemistä
• suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisosaamista.

Yhteisöpedagogi, ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä -koulutuksen ydinosaamisessa (180 op) opiskelet muun muassa:
• ryhmä- ja yksilöohjaamisen taitoja, myös verkossa tapahtuva ohjaaminen
• osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia pedagogisia menetelmiä, esim. taide- ja luontolähtöiset menetelmät, osallistavat menetelmät, seikkailukasvatus
• sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen edistämistä esim. ympäristö- ja luontokasvatus, demokratiakasvatus, globaalikasvatus, kulttuurikasvatus
• yksilöiden ja ryhmien osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista, esim. mediavaikuttaminen
• yhteistyö- ja organisointitaitoja
• suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisosaamista.

Täydentävässä osaamisessa (30 op) voit syventää ja/tai laajentaa osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiin ja nuorisotyön syventäviin työmuotoihin.

Opintojen rakenne:
• ydinosaaminen 135 op
• täydentävä osaaminen 30 op
• harjoittelu 30 op
• opinnäytetyö 15 op

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö
Yhteisöpedagogi, ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä


Uramahdollisuudet

Yhteisöpedagogikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyön, vapaa-aikatoiminnan ja järjestötyön kentillä. Näitä valmiuksia voit hyödyntää myös toimiessasi eri ikäisten ihmisten kanssa.

Yhteisöpedagogit työskentelevät:
• kunnallisessa nuorisotyössä (esim. ohjaus, suunnittelu- ja johtotehtävissä)
• kuntien ja maakuntien hyvinvointityössä (esim. kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävä työ)
• alue- ja osallisuustyössä
• järjestöissä (esim. koordinointi-, koulutus- projekti- ja johtotehtävät)
• lastensuojelussa (esim. sosiaalisen nuorisotyön tehtävissä)
• kouluissa ja oppilaitoksissa (esim. koulunuorisotyössä)
• kirjastoissa (esim. mediakasvattajina)
• matalan kynnyksen palveluissa (esim. Ohjaamot)
• työpajoilla (esim. yksilövalmentajina)
• yrittäjinä (esim. vapaa-ajanpalvelujen tuottajina)
• erityisnuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä
• digitaalisessa nuorisotyössä (esim. esim. verkkonuorisotyössä eEtsivä)
• kansainvälisissä järjestö- ja nuorisotyön organisaatioissa
• ympäristökasvatuksen kehittämisessä (esim. järjestöissä ja projekteissa)
• yhteisöjen kehittämistehtävissä (esim. järjestöissä)
• vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä (esim. asukastyössä ja yhteisöohjaajina)
• kulttuurisessa nuorisotyössä (esim. tapahtumissa)
• monikulttuurisissa tehtävissä
• yhteisömanagerin tehtävissä

Yhteisöpedagogin tehtävänimikkeitä voivat olla:
• alue- ja osallisuuskoordinaattori
• etsivä nuorisotyöntekijä
• globaalikasvatuksen suunnittelija
• hanketyöntekijä
• hyvinvointikoordinaattori
• järjestöassistentti
• järjestötyöntekijä
• järjestökoordinaattori
• järjestösihteeri
• kasvatusohjaaja
• kehittäjä (esim. urheiluseuran kehittäjä)
• koordinaattori
• koulunuorisotyöntekijä
• kouluttaja
• mediakasvattaja
• nuoriso-ohjaaja
• nuorisotyöntekijä
• nuorisopalvelujen päällikkö
• ohjaaja
• palveluohjaaja
• projektipäällikkö
• sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja
• suunnittelija
• TKI-asiantuntija (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta)
• toiminnanjohtaja
• vapaaehtoistoiminnan asiantuntija
• verkostoasiantuntija
• yhteisömanageri
• yhteisöohjaaja
• yksilövalmentaja

Yhteisöpedagogeilla on Valviran mukaan mahdollisuus sijoittua ja toimia lastensuojelutehtävissä, vaikkei nimikettä ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).

TKI ja työelämäyhteistyö

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja työelämän oppimisympäristöt ja kehittämistarpeet ovat läsnä opiskelujesi arjessa. Pääset työstämään aitoja työelämän tehtäviä osana opintojasi, joiden kautta saat entistä parempia valmiuksia työelämässä toimimiseen ja pääset luomaan työllistymistä edistäviä verkostoja jo opintojen aikana.

Yhteisöpedagogikoulutuksessa tehdään yhteistyötä saman alan korkeakoulujen kanssa. Kansainvälisistä opinnoista ja yhteistyökorkeakouluista voit lukea lisää tietoa kohdasta "Kansainvälistyminen".

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on osa Xamkin tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Juvenian toiminnassa yhdistyvät nuorisotutkimus ja nuorisoalan kehittäminen. Toiminta keskittyy nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Juvenia toteuttaa nuorisoalan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä tarjoaa koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Juvenia tuottaa sisältöä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetukseen tarjoten opiskelijoille mm. opinnäytetyöaiheita ja harjoittelupaikkoja.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Lähiopetuksessa opiskelet monipuolisissa oppimisympäristöissä, esim. luokkatilasta luontoon sekä luoviin ja digitaalisiin ympäristöihin. Yhteisöpedagogikoulutuksen laaja työelämäverkosto toimii keskeisenä oppimisympäristönä ja mahdollistaa sinulle monipuolisen verkostoitumisen jo opintojen aikana. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa itsenäisesti opiskellen.

Sinun on mahdollista suorittaa opintojaksoja ja harjoitteluita tai tehdä opinnäytetyösi Xamkissa toimivassa ja yhteisöpedagogikoulutuksen kanssa kiinteää yhteistyötä tekevässä Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa. Juvenian toiminnassa yhdistyvät nuorisotutkimus ja nuorisoalan kehittäminen hanketoiminnan avulla. Toiminta keskittyy yhteisöpedagogin osaamisen kannalta keskeisiin nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Juvenian alueelliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot avaavat sinulle runsaasti mahdollisuuksia erityisesti tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistamiseen sekä kansainvälistymiseen.

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)
Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)
Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI19SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Sovellat yhteisöpedagogin osaamista harjoittelussa, jonka tarkoitus on tukea asiantuntijuutesi ydintä ja avata tie työelämään

Sisältö

Miten yhteisöpedagogi voi hyödyntää tietojaan, taitojaan ja osaamistaan ammattialan kehittäjänä ja työyhteisön jäsenenä? Miten arvioit omaa ammatillista kasvuasi yhteisöpedagogiksi?

Opiskelumateriaali

Harjoitteluun liittyvät asiakirjat.

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelun toteutuksesta sovitaan opiskelijavastaavan kanssa hops-keskustelujen yhteydessä. Harjoittelun ohjaavan opettajan kanssa sovitaan harjoittelun yksityiskohdat osana harjoitteluun valmentautumisen prosessia.
Opiskelija osallistuu seuraaviin harjoitteluprosessin eri vaiheisiin:
Harjoitteluinfo
Harjoitteluun valmentava tapaaminen
Harjoittelun aikana ohjaava opettaja on yhteydessä opiskelijaan ja hänen työpaikan ohjaajaansa
Harjoittelun päätyttyä harjoittelusta järjestetään purku

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä opiskelijan hankkimassa harjoittelupaikassa.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään Yhteisöpedagogin toimintaympäristöt –harjoittelun hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Pekka Pennanen
Vastuuhenkilö

Pekka Pennanen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintojakson opettajaan hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan oppimisväylän vaihtoehdon selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä. Lähiopetuksen määrä tällä opintojaksolla on noin 60 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: pekka.pennanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputentti, suullinen esitys, kirjallinen testi. Opintojakso päättyy vuosi sen alkamisesta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Minna Lampinen
Vastuuhenkilö

Minna Lampinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä.
Työjärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät on palautettava toteutusaikana. Kirjallinen tentti ja suullinen koe pidetään opintojakson aikana, ja ensimmäinen kirjallinen uusinta opintojakson päättyessä. Toinen kirjallinen uusinta järjestetään tarvittaessa seuraavan lukukauden alussa sopimuksen mukaan.

Kansainvälinen yhteistyö

--

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus koostuu kolmesta teemasta, Jag som studerande, Mot arbetslivet ja Min bransch, joita harjoitellaan kurssin aikana kirjallisin ja suullisin tehtävin ja lopuksi testataan kirjallisella tentillä ja suullisella kokeella.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritukset:

-opetukseen osallistuminen (luokkaopetus ja/taiTeams-tunnit)
-luokassa ja Learnissa suoritettavat harjoitustehtävät
-Learniin palautettavat itsenäiset tehtävät
-kirjallinen koe (luokassa / Learnissa)
-suullinen koe (Teamsissa)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät ja sekä kirjallisen että suullisen kokeen aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Sisältö

Osaat eritellä lasten ja nuorten erityisen tuen taustalla olevia tekijöitä.
Osoitat perehtyneisyyttä nuorisotyön erilaisiin työympäristöihin ja toimintamuotoihin (esim erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja lastensuojelutyö) saaden valmiuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa työskentelemiseen.
Tiedät lapsia ja nuoria koskevan lainsäädännön merkityksen lapsen ja nuoren oikeuksien vahvistajana.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla jaettavan materiaalin lisäksi opintojaksolla hyödynnetään seuraavaa kirjallisuutta:
Etsivän nuorisotyön käsikirja
Puuronen, A, 2013. Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – Näkökulmia käytännön työstä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 70.
Saastamoinen, Kati. 2010. Lapsen asema sijaishuollossa – Käsikirja arjen toimintaan. Edita. Helsinki

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, opetuskeskustelu, lukupiirityöskentely. Opintojaksoon liittyy sekä ennakkotehtäviä (mm erityisen tuen syntymekanismeihin kiinnittyvä ennakkotehtävä sekä lastensuojelun kysymyksiin kiinnittyvä ennakkotehtävä) sekä sosiaalisen nuorisotyön kentälle kiinnittyviä tehtäviä (mm etsivä nuorisotyö). Opintojaksolla vierailee yhteisöpedagogeja, jotka työskentelevät sosiaalisessa nuorisotyössä. Opintojakson voit suorittaa myös itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän, jonka ohjeet saat opintojakson vastuuopettajalta (ks. opintoja nopeuttava väylä).
Edeltävyysehto: Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5 op opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettuna

Opintoja nopeuttava väylä: Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän (5 op), joka kiinnittyy opintojakson sisällöllisiin teemoihin:
Erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö, lapsen oikeussubjektiuuteen liittyvä lainsäädäntö, sosiaalisen nuorisotyön viitekehys ja työote, erityisen tuen problematiikkaan kiinnittyvä tutkimustietous.

TKI ja työelämäyhteistyö

Sosiaalisessa nuorisotyössä työskentelevät yhteisöpedagogit vierailevat opintojakson lähiopetustunneilla.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson päätteeksi on tentti keskeisimmistä sisältöalueista.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärän jakautuu siten, että lähiopetusta on 50-55 tuntia ja itsenäistä opiskelua 80 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetukseen osallistuminen, oppimistehtävän tekeminen, lukupiirityöskentelyyn osallistuminen sekä tentin hyväksytty suorittaminen.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson teemoihin (erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö, lapsen oikeussubjektiuuteen liittyvän lainsäädäntö, sosiaalisen nuorisotyön viitekehys ja työote, erityisen tuen problematiikkaan kiinnittyvä tutkimustietous) kiinnittyvän oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti erityispedagogiikan käsitteitä.

Osoitat perehtyneisyytesi erityistä tukea tarvitsevien nuorten ryhmiin.

Osaat reflektoida ryhmiin kiinnittyvää tietoa hyödyntäen sitä yksilöiden / ryhmien kohtaamisessa ja ohjaamisessa.

Osaat yhdistää lastensuojeluosaamista erityispedagogiikkaan.

Sisältö

Mitkä ovat erityispedagogiset käsitteet ja erityispedagogiikan kehityslinjat?

Millaisten erityistä tukea tarvitsevien ryhmien kanssa nuorisokasvatuksessa työskennellään ja millaisia pedagogisia menetelmiä hyödynnetään?

Miten lastensuojeluosaaminen niveltyy osaksi erityispedagogista osaamista?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan ja ilmoitetaan lähiopetuksen yhteydessä.
Oheismateriaalina käytetään seuraavaa kirjallisuutta:
Hännikäinen-Uutela, A-L. 2004. Uudelleen juurtuneet. Yhteisökasvatus vaikeasti päihderiippuvaisten narkomaanien kuntoutuksessa. Jyväskylän yliopisto.
Kaipio, K. (1999 tai uusin painos) Kasvattava yhteisö. Jyväskylä: Gummerus
Kaipio, K. 2005. Antakaa meille mahdollisuus. Johdatus nuorten yhteisökasvatukseen. Jyväskylän koulutuskeskus oy.
Moberg, S.; Hautamäki, J.; Kivirauma, J.; Lahtinen, U.; Savolainen, H.; Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: Wsoy.
Oja, S. 2012. Kaikille kelpo koulu. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Jyväskylä: PS-kustannus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, sekä opintojaksoon kytkeytyvistä oppimistehtävistä (2 oppimistehtävää.)
Opintojakson sisällön teemoja käsitellään monipuolisia menetelmiä hyödyntäen (esim luento, ryhmissä tapahtuva työskentely, opetuskeskustelu sekä yhteiset harjoitukset). Opintojaksolla toteutetaan reflektoiva vierailukäynti yhteisökasvatusta toteuttavaan organisaatioon, mikäli yhteiskunnallinen tilanne sen mahdollistaa. Opintojakson päätteeksi on tentti keskeisistä sisällöistä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä / työhön integroitu väylä:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän, joka kiinnittyy opintojakson keskeisiin teemoihin (erityispedagogisten ilmiöiden tunnistaminen ja kohdennettu pedagogiikka, erityispedagogiikan keskeiset käsitteet, erityispedagogiikan kehityslinjojen tunnistaminen, lastensuojelu osana erityispedagogiikkaa sekä yhteisökasvatus erityisryhmien ohjausmenetelmänä)

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy 1 op tki-yhteistyötä. Tämä toteutetaan yhteistyössä yhteisökasvatuksen menetelmää hyödyntävän organisaation kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson viimeisellä lähiopetuskerralla on tentti keskeisistä sisältöalueista.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus n.50 tuntia , itsenäinen työskentely (2 oppimistehtävää ja tentti)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Oppimistehtävien (2 kpl) hyväksytty suorittamien sekä opiskelumateriaaliin pohjautuvan tentin hyväksytty suorittamien.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson sisällöllisiin teemoihin (erityispedagogisten ilmiöiden tunnistaminen ja kohdennettu pedagogiikka, erityispedagogiikan keskeiset käsitteet, erityispedagogiikan kehityslinjojen tunnistaminen, lastensuojelu osana erityispedagogiikkaa sekä yhteisökasvatus erityisryhmien ohjausmenetelmänä) pohjautuvan oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

08.11.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti erityispedagogiikan käsitteitä.

Osoitat perehtyneisyytesi erityistä tukea tarvitsevien nuorten ryhmiin.

Osaat reflektoida ryhmiin kiinnittyvää tietoa hyödyntäen sitä yksilöiden / ryhmien kohtaamisessa ja ohjaamisessa.

Osaat yhdistää lastensuojeluosaamista erityispedagogiikkaan.

Sisältö

Mitkä ovat erityispedagogiset käsitteet ja erityispedagogiikan kehityslinjat?

Millaisten erityistä tukea tarvitsevien ryhmien kanssa nuorisokasvatuksessa työskennellään ja millaisia pedagogisia menetelmiä hyödynnetään?

Miten lastensuojeluosaaminen niveltyy osaksi erityispedagogista osaamista?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan ja ilmoitetaan lähiopetuksen yhteydessä.
Oheismateriaalina käytetään seuraavaa kirjalllisuutta:
Hännikäinen-Uutela, A-L. 2004. Uudelleen juurtuneet. Yhteisökasvatus vaikeasti päihderiippuvaisten narkomaanien kuntoutuksessa. Jyväskylän yliopisto.
Kaipio, K. (1999 tai uusin painos) Kasvattava yhteisö. Jyväskylä: Gummerus
Kaipio, K. 2005. Antakaa meille mahdollisuus. Johdatus nuorten yhteisökasvatukseen. Jyväskylän koulutuskeskus oy.
Moberg, S.; Hautamäki, J.; Kivirauma, J.; Lahtinen, U.; Savolainen, H.; Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: Wsoy.
Oja, S. 2012. Kaikille kelpo koulu. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Jyväskylä: PS-kustannus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, sekä opintojaksoon kytkeytyvistä oppimistehtävistä (2 oppimistehtävää.)
Opintojakson sisällön teemoja käsitellään monipuolisia menetelmiä hyödyntäen (esim luento, ryhmissä tapahtuva työskentely, opetuskeskustelu sekä yhteiset harjoitukset)

Opintoja nopeuttava väylä:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän, joka kiinnittyy opintojakson keskeisiin teemoihin (erityispedagogisten ilmiöiden tunnistaminen ja kohdennettu pedagogiikka, erityispedagogiikan keskeiset käsitteet, erityispedagogiikan kehityslinjojen tunnistaminen, lastensuojelu osana erityispedagogiikkaa sekä yhteisökasvatus erityisryhmien ohjausmenetelmänä). Itsenäinen suoritusvaihtoehto on saatavilla 3.10.2022 alkaen. Saat itsenäisen suoritusvaihtoehdon lähettämällä pyynnön sähköpostitse opintojakson vastuuopettajalle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy 1 op tki-yhteistyötä. Tämä toteutetaan yhteistyössä yhteisökasvatuksen menetelmää hyödyntävän organisaation kanssa yhteiskunnallisen tilanteen niin salliessa.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus ( 2x 8h lähiopetuspäivät)
Itsenäinen työskentely (2 oppimistehtävää)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Oppimistehtävien (2 kpl) hyväksytty suorittamien
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson sisällöllisiin teemoihin (erityispedagogisten ilmiöiden tunnistaminen ja kohdennettu pedagogiikka, erityispedagogiikan keskeiset käsitteet, erityispedagogiikan kehityslinjojen tunnistaminen, lastensuojelu osana erityispedagogiikkaa sekä yhteisökasvatus erityisryhmien ohjausmenetelmänä) pohjautuvan oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Sirpa Räikkönen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Hahmotat kasvatuksen merkityksen kestävän kehityksen, moninaisuuden, ihmisoikeuksien toteutumisen ja yhdessä elämisen taitojen rakentamisessa.
Osoitat perehtyneisyytesi yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksiin maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.
Osaat toimia moniarvoisen kansalaisyhteiskunnan edistäjänä.
Osaat hyödyntää erilaisia globaalikasvatuksen menetelmiä.
Hahmotat erilaisia kansainvälistymistä edistäviä rahoituslähteitä ja liikkuvuusohjelmia nuorisoalalla.

Sisältö

Mitkä ovat monikulttuurisen työn taustat ja tavoitteet?
Mitä on globaalikasvatus ja kuinka sitä toteutetaan?
Miten voidaan edistää monikulttuurista ja moniarvoista yhteiskuntaa?
Millaisia haasteita liittyy maahanmuuttajan kotoutumiseen ja yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen?
Millaisia rahoituslähteitä sekä liikkuvuusohjelmia on mahdollista hyödyntää kansainvälistymisen edistämiseksi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään mm. THL:n maahanmuutto ja kulttuurisen monimuotoisuuden koulutusmateriaalia.
Globaalikasvatusmateriaali
Yhdenvertaisuuslaki
Erasmus+- ohjelma
Kestävän kehityksen materiaali esim. Rank a Brand- suomalaisten vaatebrändien ilmasto-, ympäristö-, ja ihmisoikeustyön raportti 2020
Paneelitenttiin liittyy artikkeleita, jotka käsittelevät kurssin keskeisiä sisältöjä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan ihmisoikeustyötä ja kansainvälisyyskasvatuksen menetelmiä. Tutustutaan ihmisoikeusjärjestöjen toimintaan ja millä tavoin he toimintaa edistää. Yhdenvertaisuus meillä ja muualla. Tutustutaan kestävään kehitykseen ja kansainvälisen nuorisotyön rahoituskanaviin (Erasmus+-ohjelma). Käydään läpi kotoutumisprosessi ja tutustutaan globaalikasvatukseen yleensä.
Opintojakso koostuu luennoista, oppimistehtävistä, vierailijoista, tapahtumista ja opintomatkasta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi kokonaisuudessaan suorittaa verkossa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee eri toimintatahojen edustajia kertomassa omasta toiminnastaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla toteutetaan paneelitentti, joka perustuu aihealueen artikkeleihin ja tutkimuksiin.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 h työmäärää. Lähiopetusta 45-55 h ja itsenäistä opiskelua 80-90 h.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

18.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Sirpa Räikkönen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV21KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Hahmotat kasvatuksen merkityksen kestävän kehityksen, moninaisuuden, ihmisoikeuksien toteutumisen ja yhdessä elämisen taitojen rakentamisessa.
Osoitat perehtyneisyytesi yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksiin maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.
Osaat toimia moniarvoisen kansalaisyhteiskunnan edistäjänä.
Osaat hyödyntää erilaisia globaalikasvatuksen menetelmiä.
Hahmotat erilaisia kansainvälistymistä edistäviä rahoituslähteitä ja liikkuvuusohjelmia nuorisoalalla.

Sisältö

Mitkä ovat monikulttuurisen työn taustat ja tavoitteet?
Mitä on globaalikasvatus ja kuinka sitä toteutetaan?
Miten voidaan edistää monikulttuurista ja moniarvoista yhteiskuntaa?
Millaisia haasteita liittyy maahanmuuttajan kotoutumiseen ja yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen?
Millaisia rahoituslähteitä sekä liikkuvuusohjelmia on mahdollista hyödyntää kansainvälistymisen edistämiseksi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään mm. THL:n maahanmuutto ja kulttuurisen monimuotoisuuden koulutusmateriaalia
Paloma- koulutus, osa 1. THL
Globaalikasvatusmateriaali
Agenda- 2030- kestävän kehityksen tavoitteet
Yhdenvertaisuuslaki
Erasmus+- ohjelma ja kansainvälinen nuorisotyö
Kestävän kehityksen materiaali esim. Rank- a brand - suomalaisen vaaebrändien ilmasto-, ympäristö-, ja ihmisoikeustyö ja sen läpinäkyvyys

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävissä on hyötyä työelämäkontakteista tai kokemuksista opintojakson aihealueista.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää verkkokurssi hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jyrki Haapala
 • Jaakko Pitkänen
 • Maria Kangasniemi-Haapala
Vastuuhenkilö

Maria Kangasniemi-Haapala

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YTMI21KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Osio 1 Sydänmaanlakka, P 2017. Älykäs itsensä johtaminen. ALMA TALENT.
Osio 2 Aaltonen, T., Pitkänen, E. & Ristikangas V. 2015. Asiantuntija esimiehenä. ALMA TALENT.
Osio 3 Salminen, J. 2017. Uuden esimiehen kirja. Tulevaisuuden johtajalle. J-IMPACT.
Osio 4 Järvinen, P. 2018: Ammatillinen käyttäytyminen. ALMA TALENT.
Kupias et al., 2014. Esimies osaamisen kehittäjänä. TALENTUM
Osio 5 Viitala R. & Jylhä E. 2019. Johtaminen - keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. EDITA.

Muut materiaalit ilmoitetaan osioittain kurssialustalla.
Muutokset ovat mahdollisia.
Lisäksi / korvaavana opettajan ilmoittama kirja- ja artikkelimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Hahmotat työyhteisöjä yleisesti jäsentävän käsitteistön sekä organisoinnin ja resursoinnin periaatteet.
Osaat hahmottaa ja jäsentää organisaatioiden toimintaa kuvaavia piirteitä. Tunnet johtamisen historian kehityskulkua sekä erilaisia nykyisiä malleja.
Tunnet johtamisen eri ulottovuuksia ja sovellat niitä omaan toimintaasi.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Oma observointi- ja raportointityö. Opettajan kanssa sovittava tehtävämateriaali.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittava tehtävämateriaali

Itsenäinen toteutus:
Itsenäinen tehtävä saatavana vastuuopettajalta 1.4.2022 alkaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yksilölliset tehtävät työelämän esimerkeistä

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien yms. aikataulut ilmoitetaan opintojakson alussa Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Esimerkit kansainvälisestä ja monikulttuurisesta työelämästä.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Ensimmäisessä osiossa perehdytään tehtävätyöskentelyn kautta itsensä johtamisen ydintaitoalueisiin.
Toisessa osiossa perehdytään esimiehen tyypillisiin tehtäviin ja työkaluihin kuten motivointiin, palautteen antamiseen, kannustamiseen sekä rekrytointiin.
Kolmannessa osiossa tarkastellaan johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa.
Neljännessä osiossa pohditaan, mitä on ammatillinen käyttäytyminen johtamis- ja alaisroolissa ja ratkaistaan työyhteisön kiperiä casetilanteita kehittävällä otteella.
Viidennessä osiossa opiskelijalla on joko alakohtainen toteutus (jos tarjolla) tai ns. yleisosio.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja tiedottaa tarvittavia lisätietoja opintojakson aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetus tehtävät ja tentti.
Aktiivinen mukanaolo lähiopetuksessa.
Kaikissa osakokonaisuuksissa on pistearviointi, joiden perusteella muodostuu kurssiarvosana asteikolla 1-5.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vapaaehtoistyössä ja tiedät, kuinka yhdistys perustetaan.
Tunnistat järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden johtamis- ja toimintatavat.
Hahmotat yhdistyksiä ja säätiöitä koskevan lainsäädännön.
Hahmotat vapaaehtoistoiminnan varainhankintaan liittyvät toiminnot.
Osaat verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.
Ymmärrät yhdistyksien, järjestöjen ja säätiöiden yhteiskunnallisen, yrittäjyyttä lisäävän ja työllistävän merkityksen.

Sisältö

Miten järjestöt, yhdistykset ja säätiöt perustetaan ja miten ne toimivat?
Millainen lainsäädäntö ohjaa yhdistyksiä ja säätiöitä ja miten päätöksenteko niissä toteutuu?
Miten yhteisöpedagogi innostaa ja aktivoi vapaaehtoistoimijoita?
Miten eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa verkostoidutaan?
Miten järjestöjä ja vapaaehtoistyötä johdetaan?
Miten varainhankinta ja talouden seuranta toimivat järjestöissä?
Mitä palveluja erilaiset järjestöt tuottavat?

Opiskelumateriaali

Yhdistyslaki
Syliä tähteeksi: Järjestöjen elämää ja elämää järjestöissä: Petri Paju 2017
Mäenpää, Pasi; Faehnle, Maija 2021: Neljäs sektori — Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa. (osia kirjasta).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojaksolla tarkastellaan vapaaehtoistoimintaa teorian sekä käytännön näkökulmista. Lisäksi tutustutaan laajaan kattaukseen erilaisia kansalaisjärjestöjä ja otetaan haltuun yhdistyksen perustamiseen, toimintaan ja hallinnointiin liittyviä laki- ja käytännön asioita. Opintojaksolla kerrataan kokouskäytännöt, tutustutaan kampanjointityön käytänteisiin sekä harjoitellaan rahoitushakemuksen laatimista. Järjestäytyneen yhdistystoiminnan lisäksi pohditaan neljännen sektorin käsitettä ja sen toimintaa. Opintojakso koostuu luennoista, vapaaehtoistoiminnan kokeilusta sekä oppimistehtävistä. Opintojaksolta toteutetaan opintomatka.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajiin.

Työhön itegroitu oppimiväylä:
Jos toimit kansalaisjärjestössä, voit suorittaa osan opintojaksosta tähän yhdistetynä. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Marras-joulukuussa opintojaksolla toteutetaan vapaaehtoistyön kokeilu mikkeliläisissä kansalaisjärjestöissä. Lisäksi opintojaksolta toteutetaan opintomatka.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää. Työviikkopohjainen toteutus jakaantuu seuraavasti: Osallistuminen lähiopetukseen 2op, vapaaehtoistyökokeilu 1op, avustushakemuskokeilu 1 op, oman yhdistyksen perustamiskokeilu 1op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintomatka 10.11.2022.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.09.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV21KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi didaktiikan perusteisiin, erityisesti koulutussuunnitteluun, eri työtapojen käyttöön koulutustilanteissa sekä koulutuksen arviointiin nuorisotyön eri toimintamuodoissa

Sisältö

Mitä on didaktiikka?
Miten koulutustapahtuma suunnitellaan?
Miten koulutustapahtuma toteutetaan ja arvioidaan?

Opiskelumateriaali

Jyrhämä, R.; Hellstöm, M.; Uusikylä,K.; Kansanen, P.2016 Opettajan didaktiikka. PS kustannus.
Saloviita, T. 2007. Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus. Juva: PS-kustannus.
Vuorinen, J.2005. Tuhat tapaa opettaa – menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Novus oy.
Uusikylä, K. & Atjonen, P.2007. Didaktiikan perusteet. Helsinki: Wsoy.
Sekä learn -alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetuspäivät koostuvat luennoista ja yhteisistä harjoitteista. Opintojaksolla perehdytään didaktiikan perusteisiin, erityisesti koulutussuunnitteluun, eri työtapojen käyttöön koulutustilanteissa sekä koulutuksen arviointiin nuorisokasvatuksen ja kansalaistoiminnan kentällä. Opintojaksolla käytetään monipuolisia työskentelytapoja.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän, joka kiinnittyy seuraaviin opintojakson keskeisiin teemoihin
1. Perehtyminen valitsemaasi teemaan erilaisten tutkimusten tai tutkimusartikkeleiden viitekehyksessä.
2. Koulutustapahtuman suunnittelu valitusta teemasta
3. Kouluttajan toimiminen aidossa työelämäkontekstissa, jolloin suunnittelet, toteutat ja arvioit pitämääsi koulutusta.
Itsenäinen suoritusvaihtoehto on saatavissa 30.9.2022 alkaen. Lähetä sähköpostipyyntö tehtävästä opintojakson vastuuopettajalle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyen opiskelija tuottaa toteuttamiskelpoisen koulutustapahtuman suunnitelman, joka toteutetaan opiskelijan valinnan mukaisesti aidossa työelämäkontekstissa.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävät ja harjoitukset
Peruusteet:
Osaat käyttää asiantuntevasti didaktiikan käsitteitä.
Osaat valita tarkoituksenmukaiset työskentelytavat valitsemallesi kohderyhmälle koulutustilanteessa ja perustella valintasi.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Anne Ulmanen
 • Riitta Kuismin
Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Tunnistat eri terapiasuuntauksia.
Osaat kriisi-interventioiden toimintamallien perusteet.
Osaat toimia tukea antavasti vakavasti traumatisoituneen ihmisen kanssa.
Tunnistat kehon merkityksen traumatisoituneen ihmisen psyykkisen oirehtimisen yhteydessä.
Tunnistat PTSD:n ja osaat auttaa oireyhtymästä kärsivää ihmistä.
Osaat soveltaa erilaisia vuorovaikutuksellisia lähestymistapoja.
Osaat ylläpitää omaa työhyvinvointiasi.

Sisältö

Millaisia terapeuttisia lähestymistapoja tunnistat?
Mitä tarkoittavat kriisi-interventiot ja miten niitä toteutetaan?
Millainen on vakavasti traumatisoituneen auttamisprosessi?
Mitä tarkoittaa sensomotorinen kehoterapia?
Mitkä ovat PTSD:n oireet ja miten autat oireyhtymästä kärsivää ihmistä?
Mitä tarkoittavat allianssi, dialogisuus, narratiivisuus, reflektiivisyys ja traumainformoitu työote?
Millaisin keinoin edistät työhyvinvointiasi?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Ei

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Kurssissa on itsenäisiä tehtäviä ja loppukoe.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

27t/opintopiste

Toteutuksen osien kuvaus

Ilmoitetaan Learnissa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Anne Ulmanen
Vastuuhenkilö

Anne Ulmanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Tiedät lapsen mielenterveyden perustat. Syvennät tietoasi lapsiperheen mielenterveyteen liittyvistä haasteista, lapsen oirekäyttäytymisestä ja hoidosta. Tiedät yhteistyösuhteen toimintaperiaatteet lapsiperheen kanssa ja osaat kohdata lapsen osana perhettään perhekokonaisuutta kunnioittaen. Osaat käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä lapsen kohtaamisessa.

Sisältö

Millainen merkitys kiintymyssuhteella ja varhaisella vuorovaikutuksella on lapsen mielenterveyden tasapainoisessa kehittymisessä?
Mitä tarkoittaa kiintymyssuhdetrauma?
Mitkä ovat tyypillisimmät lapsen ja perheen kohtaamat mielenterveydelliset haasteet?
Miten lapsi oireilee ja miten oireilevaa lasta ja perhettä autetaan?
Miten toimit lapsen työntekijänä yhteistyösuhteessa lapsen ja perheen kanssa?
Mitä ovat toiminnalliset menetelmät lasten mielenterveyden tukemisessa? Mm. leikkiterapia, pelit, trappan-malli, MIM, tikapuut, tejping jne. opiskelijoiden oman valinnan mukaan.

Opiskelumateriaali

Lasten mielenterveystalo
Lastensuojelu- ja mielenterveylaki
Itä-Suomen yliopiston lääketiteen luennot
Muu Learnissa osoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

ei

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

Opinnot sisältävät yhden Learn kotikokeen, jonka voi uusia niin monta kertaa, että koe on hyväksytysti suoritettu. Kokeen ajankohta sovitaan erikseen. Tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Learnissa.

Opiskelijan työmäärä

27 tuntia/op=135t

Toteutuksen osien kuvaus

1. Lapsen ja lapsiperheen mielenterveyden perustat
2. Kiintymyssuhde ja sen häiriintyminen
3. Lapsen psykiatrinen arvio, lasten psykiatriset häiriöt ja kohtaaminen (Itä-Suomen yliopiston verkkoluennot)
4. Toiminnalliset menetelmät vuorovaikutuksen tukena

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opintojaksossa on tietotestejä, pieniä palautettavia yksilöesseitä ja verkkkeskusteluja sekä laajempi yksilötyö ja siihen liittyvä vertaisarviointitehtävä. Vertaisarviointi on aikataulutettu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti tehdyt tehtävät ja Learn kotikoe. (H3)

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat perustella liikunnan merkityksen yksilön kasvuun ja kehitykseen sekä yhteisöjen hyvinvointiin liittyvän tiedon pohjalta.
Osaat käyttää liikuntakasvatuksen menetelmiä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi.
Osaat suunnitella, organisoida, ohjata ja arvioida liikuntatilanteita valitussa toteutusympäristöissä.
Tunnistat nuorten liikuntakulttuurin ilmenemismuotoja ja saat kokemusta uusista liikuntalajeista.

Sisältö

Millaisten teoreettisten mallien kautta voit selittää erilaisten yksilöiden liikuntakäyttäytymistä ja liikuntasuhdetta?
Miten voit hyödyntää liikunnan ohjausmenetelmiä ja lajiympäristöjä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi?
Millaista osaamista liikunnan ohjaamisesta sinulla on ja miten hahmotat kehittymisen tarpeesi?
Millaisia suuntauksia nykyisessä liikuntakulttuurissa havaitset?

Opiskelumateriaali

Suomeksi
Opintojakson luentojen ja demojen materiaalit opettaja jakaa lähijaksolla.

Keskeinen teos:
Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti (toim.) 2017. Liikuntapedagogiikka. Ps-kustannus: Jyväskylä.
(Kirjasta voi hyödyntää myös vanhempaa painosta 2013.)
Tukimateriaalia:
- Heikinaro-Johansson, P., Huovinen, T. & Kytökorpi, L. 2003 (tai 2007). (toim.)Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY.
- Autio, T. & Kaski, S. 2005.Ohjaamisen taito. Liikunta tukemassa lapsen ja nuoren kasvua. Helsinki: Edita.
- Zimmer, R. 2001.Liikuntakasvatuksen käsikirja. LK-kirjat: Helsinki.
- Mosston, M. & Ashworth, S. 2002.Teaching Physical Education. San Francisco: Benjamin Cummings.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, tentistä ja ohjaustehtävistä (integroitu työelämään).
Työskentelytapoja ovat: Demonstraatio, Luento, Ohjatut harjoitukset, Raportin kirjoittaminen, Tenttiin lukeminen ja muu lukeminen.
Teorialuennoilla perehdytään erityisesti liikuntamotivaation rakentumiseen sekä liikkumattomuuden problematiikkaan.
Käytännön toiminnallisilla demoilla liikutaan myös itse.
Opintojakso toteutetaan Saimaa Stadiumia hyödyntäen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson itsenäinen suoritustapa on mahdollinen. Ota yhteys vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollisuus suorittaa itsenäisesti työelämään tai esimerkiksi urheiluseuratyöskentelyyn liittäen. Ota yhteys vastuuopettajaan (lassi.poyry@xamk.fi).

TKI ja työelämäyhteistyö

Hankeyhteistyö mahdollinen Juvenian liikuntahankkeiden (esimerkiksi VOMGO-hankkeen) kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu tentti puolessa välissä viikolla 42.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin:
Lähiopetus 2 op, tentti 1-2 op ja ohjaustehtävä 1-2 op

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson toteutetaan suurimmaksi osaksi Saimaa Stadiumilla.
Opintojaksolla käydyn teorian lisäksi hyödynnämme Stadiumin mahdollisuuksia ja vastaamme työelämän tarpeisiin ideoimalla uusia toteutusmalleja ihmisten aktivointiin esimerkiksi Super Cornerissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on mahdollisuuksien mukaan myös joitakin teoriaa avaavia toiminnallisia osuuksia.
Näihin jokainen osallistuu yksilöllisten mahdollisuuksiensa mukaan.
Liikunnallinen suorittaminen ei ole opintojaksolla arvioitava tekijä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan opintojen alkuvaiheen arviointikriteerejä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ryhmien ohjaamisesta.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät
 • YPKV21KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat perustella liikunnan merkityksen yksilön kasvuun ja kehitykseen sekä yhteisöjen hyvinvointiin liittyvän tiedon pohjalta.
Osaat käyttää liikuntakasvatuksen menetelmiä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi.
Osaat suunnitella, organisoida, ohjata ja arvioida liikuntatilanteita valitussa toteutusympäristöissä.
Tunnistat nuorten liikuntakulttuurin ilmenemismuotoja ja saat kokemusta uusista liikuntalajeista.

Sisältö

Millaisten teoreettisten mallien kautta voit selittää erilaisten yksilöiden liikuntakäyttäytymistä ja liikuntasuhdetta?
Miten voit hyödyntää liikunnan ohjausmenetelmiä ja lajiympäristöjä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi?
Millaista osaamista liikunnan ohjaamisesta sinulla on ja miten hahmotat kehittymisen tarpeesi?
Millaisia suuntauksia nykyisessä liikuntakulttuurissa havaitset?

Opiskelumateriaali

Jaakkola, Liukkonen &; Sääkslahti (toim.) 2017. Liikuntapedagogiikka. Ps-kustannus: Jyväskylä. + muu opettajan jakama materiaali ja luennot
Tukimateriaalia:
- Heikinaro-Johansson, P., Huovinen, T. & Kytökorpi, L. 2003 (tai 2007). (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY.
- Rovio, E.; Lintunen, T. & Salmi, O. (toim.) Ryhmäilmiöt liikunnassa. 2009. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 163.
- Autio, T. & Kaski, S. 2005.Ohjaamisen taito. Liikunta tukemassa lapsen ja nuoren kasvua. Helsinki: Edita.
- Zimmer, R. 2001.Liikuntakasvatuksen käsikirja. LK-kirjat: Helsinki.
- Mosston, M. & Ashworth, S. 2002.Teaching Physical Education. San Francisco: Benjamin Cummings.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus toteutetaan kahtena lähiopetuspäivänä (yht. 16h) Kouvolan kampuksella.
Lähiopetuksen 1 op (sis. ennakkotehtävän) ohella opiskelija toteuttaa itsenäisesti (4op) joko teoreettisen tai työelämään integroidun tehtävän.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista tehdä kokonaan itsenäisesti. Ole tällöin yhteydessä etukäteen lassi.poyry@xamk.fi

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään Juvenian liikuntakasvatuksen projekteja sekä opiskelijoiden omia työelämäkyköksiä.

Tentit ja muut määräajat

Lähiopetuspäivien lisäksi opiskelijalle tulee 3 erillistä tehtävää, jotka rytmittyvät lähipäivien välille.
Viimeisen tehtävän palautuspäivämäärä tulee olemaan joulukuun ensimmäisellä viikolla 2022.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät n. 1 op = 27h, itsenäinen työskentely ja osuus 4op = 108h

Toteutuksen osien kuvaus

Lähipäivät koostuvat luennoista ja työskentelystä luokassa sekä muutamista toiminnallisista harjoituksista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnissa sovelletaan opintojen alkuvaiheen kriteerejä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ryhmien ohjaamisesta.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuhenkilö

Laura Hokkanen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat käyttää luoviin ja kulttuurisiin menetelmiin liittyviä peruskäsitteitä.


Tunnistat luovien ja kulttuuristen menetelmien vaikutukset nuoren itseilmaisun, itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittäjänä.


Osoitat perehtyneisyytesi luovien ja kulttuuristen menetelmien käyttöön.


Tunnistat eri taiteenlajien käyttömahdollisuudet nuoriso- ja yhteisötyössä.

Sisältö

Mitkä ovat luoviin ja kulttuurisiin menetelmiin liittyvät peruskäsitteet?


Miten luovilla ja kulttuurisilla menetelmillä voidaan vaikuttaa nuoren itseilmaisun, itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen?


Miten luovia ja kulttuurisia menetelmiä käytetään?


Miten eri taidelajeja ja menetelmiä käytetään nuoriso- ja yhteisötyössä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja kirjallisuus jaetaan tunnilla / verkossa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan kulttuuri- ja taidekasvatuksen muotoja, kuten sanataidetta, kulttuuriperintökasvatusta, taide-elämyksen käsikirjoittamista ja kulttuurisen nuorisotyön menetelmiä. Opintojakso koostuu luennoista, menetelmäharjoituksista ja oppimistehtävistä. Opintojaksolta toteutetaan ohjausharjoitus sekä vieraillaan kulttuuri-, taide- ja luontolähtöistä kasvatusta toteuttavissa ympäristöissä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan ohjausharjoitus Mikkelin pääkirjastossa. Opintojakso on kytketty myös Vihren kullan kulttuuritie -hankkeeseen, jossa toteutetaan elämyksellistä tapahtumaa Pien-Toijolan Talomuseoon Ristiinassa.

Tentit ja muut määräajat

Syyskuun alku 2022 - sanataideharjoituksen palautus.
Lokakuu 2022 tapahtumatoteutus.
Joulukuun toinen viikko - portfolion esittely pienryhmässä.
Kritiikin palautus joulukuu 2022.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää. Työviikkopohjainen toteutus jakaantuu seuraavasti: Osallistuminen lähiopetukseen 2op, kritiikin tuottaminen ja tapahtumassa mukanaoleminen 1 op, portfolio 1op, ohjaustuokio 0,5op ja sanataideharjoitus 0,5op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 25.11.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
 • Sosionomikoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuhenkilö

Sirpa Gardemeister

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

opiskelija: -tuntee lääkehoitoa koskevat säädökset -tuntee lääkehoidon prosessin -hallitsee yleisimmät lääkemuodot ja lääkitsemistavat -pystyy toteuttamaan turvallisesti ja aseptisesti potilaan/asiakkaan lääkehoidon oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa -pystyy antamaan potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaiset, virheettömät lääkeannokset -hallitsee peruslääkematematiikan -tunnistaa ja osaa huomioida lääkkeiden vaikutukset sekä tiedottaa niistä -

Sisältö

Lääkehoitoa koskevat säädökset ja niissä osoitetut lääkehoitoa toteuttavan hoitajan oikeudet ja velvollisuudet Lääkehoidon prosessi sekä laitos- että avohoidossa Lääkemuodot ja lääkitsemistavat Potilaan/asiakkaan lääkehoidon toteuttaminen turvallisesti ja aseptisesti oman työtehtävän edellyttämässä laajuudessa Potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaisten, virheettömien lääkeannosten antaminen Peruslääkematematiikka Yleisimmät lääkkeiden haitalliset, yhteis- ja sivuvaikutukset sekä niistä tiedottaminen Lääkkeiden annostaminen p.o. ja s.c. Opintojaksoon sisältyy laboraatioita 4 h, joiden aikana on harjoiteltu lääkehoidon aseptiikka lääkeannosten jakelu ristikkotarjottimelle sekä dosettiin Pharmaca Fennican/sfinx-pharaon käyttö s.c.injektion antaminen

Opiskelumateriaali

Verkko-materiaali + lääkehoidon lähihoitajatason oppikirja, Esim Saano & Taam-Ukkonen, Turvallinen lääkehoito, Sanomapro TAI Thurman & Sinisalo, Lääkehoito hoiva- ja hoitotyössä, Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija osallistuu verkko-opetukseen ja kontaktiopetukseen yhden kerran kahdesta vaihtoehtopäivästä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso antaa hyvän pohjan lääkehoidon toteuttamiselle työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on verkkotenttejä sekä Examissa suoritettava varsinainen tentti. Uusintamahdollisuuksia on kaksi erikseen ilmoitettavina ajanjaksoina.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

3 x 27 tuntia jakautuen verkko-osioon ja käytännön harjoitteisiin. Kontaktiopetusta on yhtenä päivänä noin 3 tuntia, ja siihen on velvoite osallistua. Lähitunnit sijoittuvat marraskuun alkuun, ja siihen on tarjolla kaksi vaihtoehtopäivää. Opiskelija osallistuu niistä jompaankumpaan.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelija suorittaa verkko-opiskeluosuuden välitentteineen, ja osallistuu hyväksyttyjen tenttien ( 80%) jälkeen käytännön harjoitteisiin. Opintojakson lopputentin voi tehdä myös harjoitusten jälkeen.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkomateriaali on suoritettava ennen käytännön harjoituksia.

Opintojakso antaa pohjan työyksikössä suoritettavalle lääkkeenjakoluvalle. Opintojakso ei siis itsessään ole lääkkeenjakolupa, vaan työyksikkö järjestää lisäksi näytöt lääkkeenjaosta sekä injektioista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hväksytysti suoritetut teoria- ja lääkematematiikan verkkotentit sekä laborointeihin osallistuminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija:
-tunnistaa lääkehoitoa koskevat säädökset, lääkehoitoon liittyvät käsitteet ja lääkehoidon prosessin
-hallitsee yleisimmät lääkemuodot ja lääkitsemistavat
-osaa toteuttaa turvallisesti ja aseptisesti asiakkaan lääkehoidon oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa
-osaa antaa potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaiset, virheettömät lääkeannokset
-osaa toimia vastuullisesti työyksikössä lääkehoidon osalta

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuhenkilö

Mirka Lähdeniemi

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää nuorille soveltuvia mediakasvatuksen menetelmiä ja työtapoja.
Osaat edistää nuorten hyvinvointia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.
Osaat arvioida mediatekstien vaikutuspyrkimyksiä sekä tukea nuoren omia mahdollisuuksia vaikuttaa mediassa.

Sisältö

Millaisia menetelmiä voidaan käyttää mediakasvatuksen ja digitaalisen hyvinvoinnin edistämisessä?
Miten nuorten monilukutaitoja voidaan kehittää?
Miten osallisuutta ja vaikuttamista voidaan toteuttaa mediakasvatuksen avulla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali learn -alustalla.
Medianuoruus – opas aikuisille. 2019. Takala & Takala. Mediakasvatusseura
Monimuotoinen mediakasvatus. 2016. Toim. Pekkala, Salomaa, Spišák, Ruokamo. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.
Elokuvakasvatuksen tehtävässä hyödynnetään seuraavia teoksia: Elokuvakasvatuksen opas. Toim. Marjo Kovanen & työryhmä. Koulukino 2013. Sekä Bergala, Alain 2013. Kokemuksia elokuvakasvatuksesta. Nuorisotutkimusverkosto.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan mediakasvatusta monilukutaitojen, mediavaikuttamisen, elokuvakasvatuksen ja lukuinnostamisen painotuksilla. Samalla mediakasvatusta tarkastellaan ilmaisullisena, teknologiakasvatuksellisena, yhteiskunta- ja kulttuurikriittisenä sekä suojelullisena näkökulmana. Opintojakso koostuu luennoista, menetelmäharjoituksista sekä mediakasvatuksen ohjausprojektista.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa kokonaan verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Voit suorittaa opintojakson osallistumalla kevätlukukauden ajan, harjoittelu mukaanlukien Juvenia Akatemian työskentelyyn. Lisätietoja työskentelystä antaa Jaana Poikolainen (Juvenia), Katja Komonen (yhteisöpedagogikoulutus) ja Sari Miettinen (yhteisöpedagogikoulutus).

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 tunnin työmäärää. Työviikkopohjaisessa toteutuksessa lähiopetusta on noin 40 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla toteutetaan Yökirjasto Xamkilla 23.-24.11. klo 20-08

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien ja ohajusharjoituksien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä esim. tehtävien muodossa

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat käyttää nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvää peruskäsitteistöä.


Tunnistat yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen ja kehityksen kontekstien merkityksen nuoren kasvussa ja kehityksessä.


Osoitat perehtyneisyytesi nuoruuden psykologiseen kehitykseen.

Sisältö

Mitkä ovat nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvät peruskäsitteet?


Miten yksilön ja ympäristön vuorovaikutus ja kehityksen kontekstit ovat yhteydessä nuoren kasvuun ja kehitykseen?


Miten nuoruuden psykologisen kehityksen lainalaisuuden jäsentyvät?

Opiskelumateriaali

Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia.
Lehtinen, E. ym. 2007. Kasvatuspsykologia.
Lyytinen, P. ym. 2008. Näkökulmia kehityspsykologiaan.
Nurmi, J-E. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys.
Salokoski, T & Mustonen, A. 2007. Media identiteetin rakentajana.
Vehkalahti, K & Suurpää, L. 2014. Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, opetuskeskustelu, yhteistoiminnallinen oppiminen sekä elokuva-analyysi. Opintojakson aikana työstetään yhteistoiminnallisella menetelmällä nuoren kasvuun ja kehitykseen kiinnittyvä oppimistehtävä. Opintojakson päätteeksi on tentti keskeisistä sisällöistä.
Opintojakson voit suorittaa myös itsenäisesti (ks. opintoja nopeuttava väylä)

Työhön integroitu oppimisväylä / Opintoja nopeuttava väylä :
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän sekä tenttimällä seuraavan teoksen:
Nurmi, J-E; Ahonen, T; Lyytinen, H. ym (2014, tai uusin painos) Ihmisen psykologinen kehitys. Itsenäisen suoritusvaihtoehdon oppimistehtävän saat vastuuopettajalta opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson keskiössä on nuoruuden elämänvaihe.
Opintojakson tuottama elämänvaiheen ymmärrys on työelämäkontekstin ydintä.

Tentit ja muut määräajat

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä jakautuu seuraavasti:
Lähiopetus n 45-48 tuntia
Itsenäinen työskentelyn 85 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetukseen osallistuminen ja yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmällä toteutetun oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.
Luentomateriaaliin pohjautuvan tentin hyväksytty suorittaminen.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.
Kirjatentin (Nurmi, J-E; Ahonen, T; Lyytinen, H. ym (2014, tai uusin painos) Ihmisen psykologinen kehitys.) hyväksytty suorittaminen

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Virva Korpinen
Vastuuhenkilö

Virva Korpinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tiedostat kasvokkaisen ja digitaalisen vuorovaikutuksen peruslähtökohtia.
Ymmärrät kokonaisvaltaisen ja tasavertaisen kohtaamisen merkityksen nuoren tukemisessa.
Tunnistat aidon dialogin piirteitä ja osaat hyödyntää sitä kasvokkaisessa ja digitaalisessa kohtaamisessa.

Sisältö

Mistä tekijöistä rakentuvat kasvokkainen ja digitaalinen vuorovaikutus sekä arvostava kohtaaminen?
Millaisia haasteita liittyy nuoren kohtaamiseen?
Mitä on digitaalinen nuorisotyö?
Miten nuorisotyössä voidaan hyödyntää digitaalisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita?

Opiskelumateriaali

Verkko-opintojaksolla hyödynnetään mm. teosta Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen. (Jaana Fedotoff, Heidi Leppäkari & Päivi Timonen (toim.) 2016), joka on vapaasti verkosta ladattavissa. Tämän lisäksi teet aktiivista tiedonhankintaa oppimistehtävien ohjeissa annetulla tavalla ja käytät hankkimiasi verkkolähteitä tehtävissäsi Xamkin opiskelukirjoittamisen ohjeiden mukaisesti.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tutustutaan luentojen, harjoitusten ja erilaisten oppimateriaalien avulla vuorovaikutuksen peruslähtökohtiin ja nuoren kohtaamisen haasteiden tunnistamiseen. Opintojaksolla tehdään käytännön harjoituksia kohtaamisen tilanteista kasvokkaisessa ja verkko-ohjauksessa sekä pohditaan, mistä tekijöistä rakentuu hyvä vuorovaikutus ja millaisia haasteita liittyy nuoren kohtaamiseen. Opiskelu työviikkopohjaisella oppimisväylällä sisältää lähiopetusta ja se on ryhmämuotoista.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti. Ole yhteydessä opintojakson opettajiin saadaksesi itsenäisen vaihtoehdon tehtävät ja ohjeet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana kohtaat ja ohjaat nuoria verkossa työelämäyhteistyötahomme ylläpitämässä digitaalisessa ohjaus- tai neuvontapalvelussa. Työskentely toteutetaan parityönä, jota nuorisoalan ammattilaiset tukevat käytännössä.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki opintojakson aikataulut löydät koosteena opintojaksoalustalta (Learn), jonne saat avaimen sekä perehdytyksen ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5op.
1op vastaa 27 tunnin työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia työvälineitä opetuksessa sekä työelämäyhteistyössä. Tarvittavien sovellusten käytön opastus tapahtuu toiminnallisesti lähiopetuksen harjoitusten kautta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen työviikkopohjaisella oppimisväylällä edellyttää:

1) Opintojakson harjoitustehtävien työstämistä ja palauttamista verkko-oppimisympäristössä kuvatulla tavalla (H)
2) Chat-ohjaajana toimimista työelämätahon palvelussa sekä ohjauksesta raportointia parityönä (H)
3) Verkkotentin läpäisyä (1-5)

Lisäksi arvioit omaa opiskeluasi sekä annat vertaispalautetta toisille opiskelijoille annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opintoja nopeuttavalla sekä työhön integroidulla oppimisväylällä opiskelija kerää pisteitä verkko-opintoalustalla olevista tehtävistä (50 pistettä) sekä tentistä (0-50 pistettä). Hyväksytty suoritus ja arvosana (1-5) muodostuu kerätyn pistemäärän perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät nuorisokasvatuksen historiallisen kehityskulun sekä työtä ohjaavat teoreettiset ja kasvatukselliset lähtökohdat, tavoitteet, sisällöt ja arvot.

Osaat tarkastella nuorisokasvatusta osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kehystä.

Osaat tunnistaa nuorisokasvatuksen ajankohtaisia haasteita.

Sisältö

Mitkä ovat nuorisokasvatuksen historian keskeisimmät kehityspiirteet?

Millaisia teoreettisia ja kasvatuksellisia lähtökohtia, arvoja ja tavoitteita nuorisokasvatuksessa on?

Mikä on nuorisokasvatuksen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen merkitys?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan moduulitoteutuksena eli yhdessä Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt -opintojakson kanssa. Kahden opintojakson yhteisopetus sisältää lähiopetusta yhteensä 90-100 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 170-180 tuntia.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, teemapäiviin sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, teemapäiviin sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet kansalaisjärjestössä tai kunnallisessa nuorisotyössä voit suorittaa Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5 op työpaikallasi.Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Toteutetaan opintomatka ja useita vierailijoita osallistuu lähiopetukseen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on yhteinen tentti nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt - opintojakson kanssa. Tehtävien palautukset sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia. Tästä lähiopetusta on n. 45-55 tuntia ja loput 90-80 tuntia on itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liittyy opintomatka.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja teemapäiviin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttynä osaamisen näyttönä

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Sirpa Räikkönen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt.

Ymmärrät nuoriso- ja järjestötyön ohjausjärjestelmät ja työmuodot.

Sisältö

Miten nuorisokasvatuksen työkenttä organisoituu?

Miten nuorisolaki ohjaa nuorisokasvatuksen toimintaympäristöjä?

Miten nuorisotyön toimialaa rahoitetaan?

Millaisia työmuotoja nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä käytetään?

Opiskelumateriaali

Nuorisolaki
Valtion budjetti 2022.
Ajankohtainen nettiaineisto
Muu materiaali ilmoitetaan kurssin alussa Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan moduulitoteutuksena eli yhdessä Nuorisokasvatuksen lähtökohtia -opintojakson kanssa. Kahden opintojakson yhteisopetus sisältää lähiopetusta yhteensä 90-100 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 170-180 tuntia. Koska kaksi opintojaksoa toteutetaan moduulina suositellaan molemmat opintojaksot suoritettavan lähiopetuksena.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, teemapäiviin sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan. Jos valitset itsenäisen suoritustavan, suosittelemme valitsemaan molemmat moduulin (nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt ja nuorisokasvatuksen lähtökohtia) - opintojaksot itsenäisesti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet kansalaisjärjestössä tai kunnallisessa nuorisotyössä voit suorittaa opintojakson työpaikallasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Toteutetaan opintomatka ja useita vierailijoita osallistuu lähitopetukseen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on yhteinen tentti nuorisokasvatuksen lähtökohtia - opintojakson kanssa. Tehtävien palautukset sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia. Tästä lähiopetusta on n. 45-55 tuntia ja loput 90-80 tuntia on itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liittyy opintomatka.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja teemapäiviin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttynä osaamisen näyttönä

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

18.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Sirpa Räikkönen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnet nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt.

Ymmärrät nuoriso- ja järjestötyön ohjausjärjestelmät ja työmuodot.

Sisältö

Miten nuorisokasvatuksen työkenttä organisoituu?

Miten nuorisolaki ohjaa nuorisokasvatuksen toimintaympäristöjä?

Miten nuorisotyön toimialaa rahoitetaan?

Millaisia työmuotoja nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä käytetään?

Opiskelumateriaali

Nuorisolaki
Valtion nuorisotyön budjetti 2022
Ajankohtainen nettiaineisto
Muu materiaali ilmoitetaan kurssin alussa Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet kansalaisjärjestössä tai kunnallisessa nuorisotyössä voit suorittaa opintojakson työpaikallasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävissä voit hyötyä työelämäyhteistyöstä tai kontakteista työelämään.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää verkkokurssi hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida ammattialan kehittämistarpeita yhdessä työ- ja kohderyhmien kanssa.
Osaat valita ammattialan kannalta tarkoituksenmukaiset kehittämismenetelmät kehittämistehtävän ratkaisemiseen ja perustella valintasi.
Tunnet ammattialasi laatu- ja arviointityön käytäntöjä.
Osaat suunnitella, toteuttaa, raportoida ja arvioida nuorisokasvatuksen työkenttään liittyvän kehittämis- ja muutosprosessin.

Sisältö

Mitä on nuorisokasvatuksen kehittämistoiminta?
Mikä on laatu- ja arviointityön merkitys nuorisoalan kehittämisessä?
Mitä ovat nuorisokasvatuksessa käytettävät kehittämismenetelmät ja miten niitä sovelletaan kehittämisprosessin eri vaiheissa?
Miten tutkimustietoa kerätään ja hyödynnetään kehittämistoiminnassa?
Miten kehittämisprosessi etenee muutosprosessina?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali muodostuu kehittämistoiminnan teoreettisesta sekä kehittämisen kohteena olevaa ilmiötä koskevasta kirjallisuudesta. Osa lähdemateriaalista on löydettävissä opintojakson Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla perehdytään luento-opetuksen, ryhmätyöskentelyn ja case-työskentelyn avulla kehittämisprosessiin sekä erilaisiin kehittämismenetelmiin. Opintojakso tukee myös kehittämistyyppisen opinnäytetyön toteutusta.
Opintojakso käynnistyy teoreettisella osuudella, jonka jälkeen opittua sovelletaan ja hyödynnetään työelämän kehittämishankkeissa tai niiden suunnittelussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojaksolla on itsenäinen suoritusvaihtoehto, jonka avulla on mahdollista nopeuttaa opintoja. Oppimistehtävät löytyvät Learn-alustalta. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämään integroituna kehittämistehtävänä. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista suorittaa osallistumalle kevätlukukauden aikana Juvenia Akatemian toimintaan suorittamalla siellä Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä -opintojakson lisäksi vähintään kaksi muuta 5 op:n opintojaksoa. Mikäli olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, ota yhteyttä yliopettaja Katja Komoseen tai Juvenian johtaja Jussi Ronkaiseen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta luento-opetusta ja harjoituksia 52 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kehittämismenetelmien soveltaminen tehtävien avulla kehittämisympäristöön tai opinnäytteeseen TAI työskentely kehittämisprosessissa sekä kehittämistä koskevan toiminnan raportointi.

Esitietovaatimukset

Projektit työmuotona 5 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

07.09.2022 - 07.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida ammattialan kehittämistarpeita yhdessä työ- ja kohderyhmien kanssa.
Osaat valita ammattialan kannalta tarkoituksenmukaiset kehittämismenetelmät kehittämistehtävän ratkaisemiseen ja perustella valintasi.
Tunnet ammattialasi laatu- ja arviointityön käytäntöjä.
Osaat suunnitella, toteuttaa, raportoida ja arvioida nuorisokasvatuksen työkenttään liittyvän kehittämis- ja muutosprosessin.

Sisältö

Mitä on nuorisokasvatuksen kehittämistoiminta?
Mikä on laatu- ja arviointityön merkitys nuorisoalan kehittämisessä?
Mitä ovat nuorisokasvatuksessa käytettävät kehittämismenetelmät ja miten niitä sovelletaan kehittämisprosessin eri vaiheissa?
Miten tutkimustietoa kerätään ja hyödynnetään kehittämistoiminnassa?
Miten kehittämisprosessi etenee muutosprosessina?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali muodostuu kehittämistoiminnan teoreettisesta sekä kehittämisen kohteena olevaa ilmiötä koskevasta kirjallisuudesta. Osa lähdemateriaalista on löydettävissä opintojakson Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla perehdytään luento-opetuksen, ryhmätyöskentelyn ja case-työskentelyn avulla kehittämisprosessiin sekä erilaisiin kehittämismenetelmiin. Opintojakso tukee myös kehittämistyyppisen opinnäytetyön toteutusta.
Opintojakso käynnistyy teoreettisella osuudella, jonka jälkeen opittua sovelletaan ja hyödynnetään työelämän kehittämishankkeissa tai niiden suunnittelussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojaksolla on itsenäinen suoritusvaihtoehto, jonka avulla on mahdollista nopeuttaa opintoja. Oppimistehtävät löytyvät Learn-alustalta. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämään integroituna kehittämistehtävänä. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on mahdollista tehdä TKI-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta luento-opetusta 26 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Kontaktiopetus:
- 7.9. klo 12.00 - 17.00 (luokka 309C)
- 5.10. klo 9.00 - 17.00 (luokka 309C)
- 9.11. klo 12.00 - 17.00 (luokka 309C)
- 7.12. klo 9.00 - 17.00 (luokka 309C)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kehittämismenetelmien soveltaminen tehtävien avulla kehittämisympäristöön tai opinnäytteeseen TAI työskentely kehittämisprosessissa sekä kehittämistä koskevan toiminnan raportointi.

Esitietovaatimukset

Projektit työmuotona 5 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat nuorisokulttuurien historiallisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden suhteen erilaisten yhteisöjen ja alakulttuurien synnyssä.
Osaat analysoida ajankohtaisia nuoruuden ilmiöitä nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä.
Osaat käyttää nuoruutta käsittelevää historiallista ja ajankohtaista tutkimustietoa.

Sisältö

Millaisia liikkeitä ja kehityskulkuja sisältyy nuorisokulttuurien historiaan?
Miten alakulttuurit ja nuoruuden ilmiöt ovat näkyneet eri aikoina?
Miten eri aikojen nuorisotutkimus näkee nuoren yhteiskunnan jäsenenä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama ja kokoama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

• Työviikkopohjainen oppimisväylä
Tarkastelet nuorisokulttuurien historiallisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia yhdessä ryhmäsi kanssa. Havaitset ja analysoit ajankohtaisia nuoruuden ilmiöitä nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä. Tutustut nuoruutta käsittelevään historialliseen ja ajankohtaiseen tutkimustietoon.

• Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Edellä mainitut asiat opettajan kanssa toteutuksista ja aikatauluista sopien itsenäistä työskentelyä hyödyntäen.

• Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.
Oman osaamisen tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen alalla raportein ja/tai näytöin. Opettajan antama tapauskohtainen lisätehtävä.

• Itsenäistä suoritustapaa varten pyydä tehtävä opettajalta 1.4.2022 alkaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Eri alueiden alalla toimivien yritysten ja palvelujen kanssa tehtävä yhteistyö. Nuori kulttuuri -verkosto.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulut Learnissa opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kulttuurien väliset erot nuoruuden hahmottamisessa.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Nuoruuden historia ja nykyisin vaikuttavien ilmiöiden kuvaus.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot tutlevat Learn-alustalle opintojakson aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Työviikkopohjainen oppimisväylä
Aktiivinen läsnäolo lähiopetuksessa ja siihen liittyvissä vierailuissa tms.
Tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Ryhmän yhdessä tekemä esitys
Itse- ja ryhmäarviointi.

• Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Opettajan kanssa sovittavien itsenäisten tehtävien hyväksytty (1-5) arviointi.

• Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.
Opettajan kanssa sovittavien itsenäisten täydentävien tehtävien hyväksytty (1-5) arviointi.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuhenkilö

Mirka Lähdeniemi

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tunnistat nuorten hyvinvoinnin rakentumiseen vaikuttavat yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät ja rakenteet.


Tunnistat sosiaalisten ongelmien syntymekanismit samoin kuin syrjäytymisen riskitekijät ja suojaavat mekanismit.


Hahmotat nuorten hyvinvoinnin kokonaistilanteen yhteiskunnassamme.


Osaat arvioida nuorisokasvatuksen mahdollisuuksia ja roolia nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Sisältö

Mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan?

Miten lähiyhteisöt, asuinalue, sukupuoli, sosiaalinen ja kulttuurinen tausta vaikuttavat hyvinvointiin?

Miten yhteiskunnallinen konteksti estää tai edistää hyvinvoinnin rakentumista?

Mitkä tekijät vaikuttavat nuorten syrjäytymiseen?

Mitä ongelmia syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla?

Mitkä ovat nuorisokasvatuksen mahdollisuudet tukea nuorten hyvinvoinnin rakentumista?

Opiskelumateriaali

Materiaali learn -alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu aktiivisesta osallistumisesta lähiopetukseen, luennosta, oppimistehtävistä ja itsenäisestä sekä ryhmätyöskentelystä
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisillä tehtävillä. Tarkemmat tiedot saa vastuuopettajalta.
Työhön integroitava väylä: Suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Katso kohta yksilölliset oppimisväylät - Työhön integroitu oppimisväylä.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä: noin 42 tuntia lähiopetusta, 93 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Opintoja nopeuttava väylä: 135 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu asteikolla 1-5. Tarkemmat kriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Maija-Sisko Kauppila
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Maija-Sisko Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä nuorten palvelujärjestelmän kokonaisuuden.
Tiedät miten ohjaus- ja palveluverkostot toimivat nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Osaat määritellä kunnan ja aluehallinnon tehtävät nuorten hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä.
Tiedät kunnallishallinnon ja hyvän hallinnon periaatteet.
Osaat toimia monialaisissa verkostoissa.
Osaat hakea tietoa eri tietolähteistä, arvioida tietolähteitä ja tiedon luotettavuutta kriittisesti sekä käsitellä digitaalista tietoa.

Sisältö

Mitä nuorten monialaiseen palvelujärjestelmään kuuluu?
Miten ohjaus- ja palveluverkostot edistävät nuorten hyvinvointia?
Millaisissa rooleissa yhteisöpedagogi toimii nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa?
Miten lainsäädäntö ohjaa kunnallista ja alueellista palvelutuotantoa?
Miten kunnallinen päätöksentekojärjestelmä toimii?
Miten yhteisöpedagogi hyödyntää toimialan tietovarantoja?

Opiskelumateriaali

Ammattialan ajankohtainen lainsäädäntö ja tilastoaineisto.
Berg, P. & Myllyniemi, S. (toim.) 2021. Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, nro 67.
Gissler, M. & Kekkonen, M. & Känkänen, P. (toim.) 2018. Nuoret palveluiden pauloissa - Nuorten elinolot -vuosikirja 2018. THL:n, Nuorisotutkimusverkoston ja Valtion nuorisoneuvoston kirjasarja 12.vuosijulkaisu.
Määttä, Mirja & Piiroinen, Miikka. 2022. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan anti ja näkymät kunnan monialaisessa yhteistyössä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Määttä, Mirja & Anne-Mari Souto (toim.) (2020). Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 154.
Purhonen, Kirsi (2017). Ammattien rajapinnoilla ja kolmannen työn äärellä. Suomen Kulttuurirahasto.
Sallinen, S. & Majoinen, K. & Seppälä, J. & Eskelinen L. toim. (2017 ). Toimiva kunta. Hyvinvointi! Sivistystä! Elinvoimaa. Helsinki: Suomen kuntaliitto.
Valtakari M. & Arnkil, R. & Eskelinen ,J. & Mayer, M. & Nyman, J. & Sillanpää, K. & Spangar, T. & Ålander, T. & Yli-Koski, M. (2020). Ohjaamot - monialaista yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria Monialaisen yhteistyön vaikuttavuus nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimus- toiminnan julkaisusarja 2020
Muu opetusmateriaali saatavissa Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Suomeksi
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan yhteistoiminnallisena oppimisena, jossa lähitunneille osallistuminen on prosessin onnistumisen kannalta välttämätön. Mikäli et pysty sitoutumaan lähiopetukseen, valitse vaihtoehtoinen suoritustapa (opintoja nopeuttava oppimisväylä).

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet Ohjaamossa tai vastaavassa matalan kynnyksen palvelussa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijavierailijoita eri palvelujärjestelmistä (esim. TE-palvelut, Kela, Ohjaamo, Kuntaliitto).
Mahdollinen opintomatka.
Jos opiskelet osana Juvenia Akatemia toimintaa voit liittää opintojakson osaksi tätä kokonaisuutta. Voit suorittaa opintojakson osallistumalla kevätlukukauden ajan (vähintään 15 op) Juvenia Akatemian työskentelyyn. Lisätietoja työskentelystä antaa Jussi Ronkainen (Juvenia), Katja Komonen (yhteisöpedagogikoulutus) ja Sari Miettinen (yhteisöpedagogikoulutus).

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta n. 52 oppituntia ja opintomatka, itsenäisen työn osuus n. 73 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista yhteistoiminnalliseen oppimisprosessiin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Esitietovaatimukset

Edellytetään Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt –opintojakson hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Riitta Kuismin
Vastuuhenkilö

Riitta Kuismin

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Opiskelumateriaali

Kirja: Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria 2016 (on myös e-kirjana)

Toimittajat

Kirsti Kumpulainen, lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto ja KYS. Lasten yksilöpsykoterapeutti, perhepsykoterapeutti.

Eeva Aronen, lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto ja HYKS. Perhepsykoterapeutti.

Hanna Ebeling, lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri, nuorisopsykiatrian dosentti, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Oulun yliopisto ja OYS. Lasten yksilöpsykoterapeutti, perhepsykoterapeutti, psykoanalyytikko IPA.

Eila Laukkanen, nuorisopsykiatrian professori, ylilääkäri psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto ja KYS. Psykoanalyytikko IPA.

Mauri Marttunen, nuorisopsykiatrian professori, Helsingin yliopisto ja HYKS Tutkimusprofessori, osastojohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kaija Puura, lastenpsykiatrian dosentti, ylilääkäri lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Tampereen yliopisto ja TAYS. Perhepsykoterapeutti.

Andre Sourander, lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Turun yliopisto, TYKS ja Columbian yliopisto, New York. Perheterapiakouluttaja.

Nuorten mielenterveystalo-verkkosivut
Lastensuojelulaki
Nuorisolaki
Muu materiaali ilmoitetaan Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
ei

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
ei

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

Learnissa ilmoitetaan tehtävien palautuspäöivämäärät.
Opintojaksossa on kotona tehtävä tentti, jonka ajankohta sovitaan erikseen.

Opiskelijan työmäärä

27 tuntia/op=135t

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opintojaksossa on yksilötehtäviä, verkkokeskustelua ja kotikoe. Tehtäville on määritellyt palautuspäivät ja kotikoe on tiettynä ajanjaksona auki.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti tehdyt tehtävät. Hyväksytysti suoritettu Learn koe. (H3)

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään Opinto -ja urasuunnitteluun rakennettua Learn ympäristöä, jolle on linkitetty opintojen käynnistymistä hyödyttävä materiaali.
Tämä Learn-alusta tulee olemaan opiskeluryhmän käytössä koko opiskelun ajan.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson ensimmäinen osa (Orientaatio amk.opintoihin 2 op) syksyllä 2022 koostuu opintoihin orientoitumisesta ja opiskeluympäristöön tutustumisesta ensimmäisellä viikolla sekä seuraavilla viikoilla oman opiskelusuunnitelman tekemisestä ja ammattikorkeakouluopiskeluun perehtymisestä.
Kaksi muuta osiota toteutetaan myöhemmin opintojen edetessä:

Ammattialan tuntemus (2op kevät 2023)- osiossa hyödynnämme yhteisöpedagogialumneja ja työelämävierailijoita alan tuntemuksen kartuttamiseksi.

Valmiina työelämään (1op kevät 2024)

Kukin osio pitää sisällään erilaisia tehtäviä sekä opiskelijavastaavan kanssa käytävän Hops-keskustelun.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään alamma alumneja sekä laajoja tyelämäverkostoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävien määräajat ilmoitetaan Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Johdatus amk-opintoihin: Lähiopetus n. 25 tuntia. Hopsin kirjoittaminen ja Hops-keskusteluun osallistuminen.
Ammattialan tuntemus: Lähiopetus n. 20 tuntia. Itsenäinen työskentely (haastattelutehtävä ja osaamisidentiteetin rakentaminen).
Mahdollinen yhteistyö YAMK-opiskelijoiden mentorointia hyödyntäen.
Oman alan ammattietiikka lähiopetus n. 10 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopetukseen osallistuminen, Hopsin kirjoittaminen x 3, Hops-keskusteluun osallistuminen ja opintojen ajoittaminen Peppiin x 3 (Hyväksytty hops). Nämä ajoittuvat koko opintojen ajalle.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuhenkilö

Laura Hokkanen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät pelaamista ja siihen liittyviä ilmiöitä osana kulttuuria ja yhteiskuntaa
Osaat tarkastella pelaamista kasvatuksellisesta näkökulmasta tunnistaen pelaamisen myönteiset vaikutukset
Osaat tunnistaa ongelmapelaamisen merkkejä ja ehkäistä ongelmapelaamisen haittoja.
Osaat arvioida pelien ja pelillistämisen mahdollisuuksia nuorisotyössä
Osaat muotoilla nuorisotyön sisällöille pelillisiä ja visualisointiin pohjautuvia toteutustapoja
Tiedät nuorisotyön kannalta pelillistämiselle käyttökelpoisia digitaalisia alustoja ja ympäristöjä
Osaat edistää pelaamiseen liittyvien ikäraja-, tekijänoikeus- ja tietoturvanäkökulmien toteutumista

Sisältö

Mitä peli, pelillisyys ja pelillistäminen tarkoittavat?
Miten pelikasvatuksen avulla voidaan tukea nuoren positiivista suhdetta pelaamiseen?
Miten pelillisyyden avulla voidaan visualisoida nuorisotyön sisältöjä, työmuotoja ja prosesseja?
Millaisia hyötyjä pelillistämällä voidaan nuorisotyössä saavuttaa?
Miten voidaan tunnistaa ongelmapelaamista ja löytää oikeita tapoja puuttua siihen?

Opiskelumateriaali

Jokaisen viikon tehtäväksiantoa varten opiskelija saa tutustuttavakseen taustamateriaalin video- ja tekstimuodossa Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso on rakennettu lukukauden mittaiseksi peliksi, jossa edetään pienryhmissä viikoittaisten työelämän tehtäväksiantojen mukaan. Samalla tarkastellaan pelikasvatuksen erilaisia toteutusmuotoja yhteistoiminnallisesti. Ennen kunkin viikon lähiopetusta opiskelija saa tutustuttavakseen uuden tehtäväksiannon ja siihen liittyvän teoria- sekä vinkkiosion. Lähiopetuksessa keskitytään toiminnalliseen pienryhmätyöskentelyyn, jota ohjaa ja tukee opettaja. Opintojakson teemat jakaantuvat seuraavasti: pihapelit, koodaus, kaupunkiseikkailu, robotiikka, lisätty todellisuus ja pakohuonepelit, digitaalinen pelaaminen, pelihaitat, roolipelaaminen sekä maker-kulttuuri.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ratkotaan viikoittain työelämän toimeksiantoja pelikasvatuksen menetelmin.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Työviikkopohjaiseen oppimisväylään kuuluu yksi yötoteutus viikolla 45.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Tällä kurssilla tutustumme nuoriso- ja populaarimusiikin historiaan ja sen
vaiheisiin eri nuorisokulttuurien ja yhteiskunnallisten murrosten kuvaajana.

Sisältö

Nuorisomusiikki - jee-jee musiikki, räminä, meteli,
hippimusa, purkka, jytä, punkki, räppi – on aina ollut ja tulee todennäköisesti olemaankin
osa nuorisokulttuureita. Kuten eräs asiantuntija (=nuori) sanoi: ”Musa on
silloin hyvää, kun mutsi ei tajuu.”

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama opiskeltava aineisto Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Eteneminen opintojaksolla omaan tahtiin, kaikki suoritukset tulee olla tehtynä opintojakson viimeiseen päivään mennessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Esimerkit alan yrityksistä.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentit osa-alueittain.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset esimerkit musiikkilajeista ja tuotannoista.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Kotimaisen musiikin historia ja ilmiöt.
Länsimaisen populaarikulttuurin kehitys.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot Learn-alustan kautta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Learn-tenttien hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
 • Lassi Pöyry
 • Katri Schadewitz
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat projektityön työvaiheet ja sen eri osa-alueet.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja raportoida projektin.
Osaat määritellä projektiryhmän eri osallistujien työtehtävät ja vastuut.
Osaat ideoida uusia tuotteita ja palveluja yrittäjämäisesti ja asiakaslähtöisesti.
Hahmotat taloudenhallinnan eri osa-alueiden merkityksen projekteissa.
Osaat toimia tavoitteellisesti projektitiimin jäsenenä.

Sisältö

Mitkä ovat projektin eri vaiheet?
Miten projekti suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan?
Miten projektiryhmän työtehtävät jakautuvat?
Mitkä asiat projektityön taloudenhallintaan liittyvät?
Mitä työyhteisöosaamista projektityössä tarvitaan?

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali (luennot, harjoitukset)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson laajuus on 5 op sisältäen lähiopetusta yhteensä 40 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 95 tuntia. Opintojakso toteutetaan 16 työviikon aikana.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, työskentely projektitiimissä ja oman projektin toteuttaminen sekä tentin hyväksytty suorittaminen.
Lähiopetus pienryhmissä(1-2 krt x 2 tuntia/vko) . Itsenäisten projektien työstäminen ja toteutus.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet projektissa voit suorittaa opintojakson joko kokonaan tai osittain projektissasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojaksojen oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisellä tehtäväkokonaisuudella.

Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan 1.4.2022 alkaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysten, yhdistysten, julkisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa tehtävät käytännön projektit

Tentit ja muut määräajat

Aikataulut Learnissa opintojakson alkaessa

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisten käytäntöjen esimerkit.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, josta lähiopetusta/ohjausta on 40 tuntia. Oman projektityöskentelyn osuus (suunnittelu, toteutus ja arviointi) on 2 pistettä eli n.54 tuntia.
Opintosuoritukseen kuuluu kertaus.
27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Projektiryön perusteet, projektin suunnittelu ja raportointi.
Käytännön projektin toteuttaminen pienryhmissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot ilmoitetaan opintojakon aikana pienryhmäohjauksien aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään itsearviointia, vertaisarviointia ja opettaja-arviointia.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
Vastuuhenkilö

Tommi Pantzar

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat perustella seikkailun kasvatuksellisia menetelmiä ja ohjaajan roolia kokemuksellisen oppimisen teoreettisesta viitekehyksestä.

Tunnistat seikkailukasvatuksen mahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä.

Tiedät seikkailutoiminnan turvallisuutta määrittelevät säädökset ja osaat soveltaa niitä oman ryhmänne tavoitteellisen seikkailun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Millaiseen kasvatusfilosofiseen teoriapohjaan seikkailukasvatus tukeutuu?

Millaisia kasvatuksellisia mahdollisuuksia seikkailullinen ja elämyksellinen toiminta tarjoaa ja mitä se vaatii kasvattajalta?

Millaisia menetelmiä seikkailukasvatuksessa voidaan käyttää?

Miten seikkailutoimintaan liittyviä riskejä voidaan hallita?

Opiskelumateriaali

Learnissa olevat artikkelit.
Latomaa, T. ja Karppinen S. 2015. Seikkaillen elämyksiä III. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä. Lapin yliopistokustannus
Latomaa, T. ja Karppinen S. 2010. Seikkaillen elämyksiä II. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä. Lapin yliopistokustannus
Karppinen, S. ja Latomaa, T. (toim.) 2007. Seikkaillen elämyksiä. Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovellutuksia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.
Pulkamo, H. 2007. Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka nuorisotyössä: Vallan väline vai osallisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen menetelmä. Teoksessa Hoikkala, T. ja Sell, A. (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisotutkimusseura. (496-520).

Opettajan opintojaksolla jakamat verkkoluennot, materiaali ja tutkimukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Teoriaopetus toteutetaan verkko- ja lähiluentoina sekä alan artikkeleihin liittyvien oppimistehtävien avulla. Opintojaksolla tehdään paljon toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla seikkailukasvatuksen menetelmäkirjo avautuu opiskelijalle. Opiskelija valitsee lisäksi yhden noin 2 vuorokauden mittaisen seikkailun, johon osallistuu. Näitä voivat olla esimerkiksi yöretki maastoon, kiipeily ja köysitoiminta, geokätköily yms. Toiminnallisiin seikkailuihin ilmoittautuminen opintojakson alussa Learn alustalla. Toiminnallisen osuuden jälkeen kokemus käsitellään ja pohditaan sovellusmahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on suoritettavissa kokonaan verkko-opintoina / itsenäisesti, pystyt integroimaan suorituksen myös omaan työhösi. Suoritusohjeet opintojakson learn alustalla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on suoritettavissa kokonaan verkko-opintoina / itsenäisesti. Suoritusohjeet opintojakson learn alustalla. Tämä osuus on mahdollista opiskella myös Juvenia Akatemian työelämäprojekteissa, mikäli hakeudut siihen opiskelumuotoon.

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI-yhteistyö mahdollista 2op laajuisesti itsenäisenessä verkkotehtävässä, jossa mahdollista perehtyä työpaikan mahdollisuuksiin käyttää seikkailukasvatusta organisaation tavoitteiden edistämisessä. Myös Juvenia akatemiassa tämän suorittaminen mahdollista.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson etätehtävien viimeinen palautuspäivä kerrotaan Learn alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Teoriaopetus 2op joka jakaantuu lähiopetukseen ja itsenäisiin verkkotehtäviin. 54h.
Käytännön seikkailut ja niiden valmstelut 2op n. 8-16 opiskelijan pienryhmissä. 54h,
Seikkailun käsittely ja raportointi 1op. 27h

Toteutuksen osien kuvaus

Osa 1: teorian haltuunotto
Osa 2: oma seikkailukasvatuksellinen kokemus
Osa 3: kokemuksen käsittely ja soveltaminen yhteisöpedagogin työkentälle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toiminnallisen luonteen vuoksi vahva suositus lähiopetukseen osallistumiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

Opintojakson arviointi jakautuu:

Teoriaosuus 3op (oppimistehtävät, artikkelitehtävät, tunti- ja learnnäytöt = 60% arvosanasta)
Käytännön sovellus 2op (seikkailun toteutus ja oma panostus/osaaminen + raportti omasta seikkailusta = 40 % arvosanasta)

Arviointikohteet:

Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä ja tekniikoita.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointi toteutetaan asteikolla 0-5.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
Vastuuhenkilö

Tommi Pantzar

Opiskelijaryhmät
 • YPKV21KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat perustella seikkailun kasvatuksellisia menetelmiä ja ohjaajan roolia kokemuksellisen oppimisen teoreettisesta viitekehyksestä.

Tunnistat seikkailukasvatuksen mahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä.

Tiedät seikkailutoiminnan turvallisuutta määrittelevät säädökset ja osaat soveltaa niitä oman ryhmänne tavoitteellisen seikkailun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Millaiseen kasvatusfilosofiseen teoriapohjaan seikkailukasvatus tukeutuu?

Millaisia kasvatuksellisia mahdollisuuksia seikkailullinen ja elämyksellinen toiminta tarjoaa ja mitä se vaatii kasvattajalta?

Millaisia menetelmiä seikkailukasvatuksessa voidaan käyttää?

Miten seikkailutoimintaan liittyviä riskejä voidaan hallita?

Opiskelumateriaali

Seikkailukasvatuksen ennakkotehtävänä artikkeli: Pulkamo, H. 2007. Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka nuorisotyössä: Vallan väline vai osallisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen menetelmä. Teoksessa Hoikkala, T. & Sell, A. (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisotutkimusseura. (496-520). Löytyy Learn-alustalta.
Lähiopetuksessa käsiteltävä materiaali sekä muu aineisto ja linkit Learnissa.
Tallennetut verkkoluennot ja niihin linkittyvät tehtävät.
Seikkalukasvatukseen liittyvät artikkelit ja niihin liittyvä tehtävä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Monimuotototeutus Kouvolassa syyslukukaudella 2022. Opintojaksoon kuuluu 1 maastopäivä (26.9.) ja teoriapäivä (27.9.). Maastopäivä toteutetaan Repoveden kansallispuistossa, johon liittyy ennakko- ja valmistelutehtäviä kaikille. Tästä lisätietoa ilmoittautuneille elokuun lopulla spostitse. Teoriapäivä toteutetaan Kouvolan kampuksella. Näiden lähipäivien avulla menetelmän käytäntö ja teoria nivelletään yhteen.
Lähiopetuksen jälkeisenä oppimistehtävänä perehdyt seikkailukasvatuksen teoriaan ja osoitat ymmärrystäsi mentelmän käytöstä yhteisöpedagogin työkentällä. Kokemuksellisena etätehtävänä on tutustua itsenäisesti geokätköilyyn seikkailukasvatuksen välineenä ja tia menetelmän käyttökelpoisuutta kasvatuksen välineenä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson etätehtäväosat on mahdollista suorittaa omaan työhön integroituina tehtävinä. Jos koet että voit niveltää seikkailukasvatusteeman työpaikallesi, löydät ohjeet kurssin suorittamisesta työpaikallasi kurssin learn alustalta. Sovi vielä tarkemmin opettajan kanssa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan verkkoympäristössä, verkkoluentojen ja tehtävien avulla. Ohjeet itsenäiseen lyödät opintojakson Learn alustalta. Verkkototeutukseen voi ilmoittautua joustavasti, mutta opintojakson arviointi suoritetaan ainoastaan joulu- ja toukokuussa. Ajoita siis opintosi tämä huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista linkittää oman työn kehittämiseen monimuoto-opinnoissa etätehtävän osalta.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulut palautuksille määritelty Learn alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta noin 1op ja itsenäisen opiskelun osuus on 4op
Itsenäinen verkko-opiskelu jakaantuu verkkoluentoihin 1op ja niihin liittyviin tehtäviin sekä valittuun seikkailukasvatuksen tai kokemuksellisen oppimisen teemaan syventymiseen, josta tuotetaan raportti 3op.

Toteutuksen osien kuvaus

2 pv lähiopetusta, käytännön seikkailu 1pv Repovedellä ja teoriaa 1pv Kouvolan kampuksella.
Verkko-opintoina luentotallenteita, artikkeleita luettavaksi sekä niihin linkittyvä laajempi etätehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toiminnallisen luonteen vuoksi suosittelen lämpimästi lähipäiviin osallistumista ja monimuotototeutuksen kokemuksellisen osuuden hyödyntämistä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi jakautuu:

Ennakkotehtävä (hyväksytty/hylätty)
Teoriatehtävä (loppuarvioinnin painoarvo 3/5)
Käytännön sovellus (loppuarvioinnin painoarvo 2/5)

Arviointikohteet:

Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä ja tekniikoita.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointi toteutetaan asteikolla 0-5.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät
 • YPKV21KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät ja osaat tukea nuorten seksuaalista kehitystä sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta
Osaat tunnistaa ja ehkäistä seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa
Osaat suunnitella ja toteuttaa nuorten seksuaalikasvatustunteja.
Tiedät mitkä ovat keskeisimmät nuoria askarruttavat seksuaalisuuden ja seksuaalisen kehityksen teemat

Sisältö

Mitä on seksuaalisuus?
Mitkä ovat seksuaalikasvatuksen osa-alueet?
Mitä ovat seksuaalioikeudet?
Miten yhdenvertaisuuslaki määrittää ihmisten oikeuksia?
Miten sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus näyttäytyy nuorten elämässä?
Miten seksuaalinen häirintä ja –väkivalta ilmenee?
Millaisia erilaisia menetelmiä seksuaalikasvatuksessa käytetään?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on koottuna opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson toteutukseen kuuluu kaksi lähipäivää, yhteensä 16 tuntia, ensimmäinen lähipäivä on 3.11. Opintojakso aukeaa 1.10.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen Learn-ympäristössä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Verkko-opinnot toteutetaan ajalla 15.8.-30.11. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Seksuaalikasvatuksen demo-tunnit voi halutessa toteuttaa koulussa, oppilaitoksessa tai muussa nuorisotyön toimintaympäristössä.

Tentit ja muut määräajat

Lähiopetus: Opintojakson erikseen arvioitavia suorituksia on kolme. Testi, tentti sekä seksuaalikasvatuksen teemoihin liittyvä demovideo ja tuntisuunnitelma. Testi, tentti ja muut tehtävät suoritetaan 19.12. mennessä Learn-alustalla. Demovideo ja tuntisuunnitelma palautetaan Learnin työpajaan 12.12. mennessä. Demovideo ja tuntisuunnitelma vertaisarvioidaan Learnin työpajassa 18.12. mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, josta lähipetusta on 16 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia

2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sari Miettinen
Vastuuhenkilö

Sari Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat sosiaalipedagogiikan merkityksen ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa.
Osaat hyödyntää sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä.
Osaat edistää sosiaalipedagogiikan viitekehyksessä ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia.

Sisältö

Mitä on sosiaalipedagogiikka ja mikä on sen merkitys ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa?
Miten sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa voidaan hyödyntää erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä?
Miten sosiaalipedagogiikalla voidaan edistää ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia?

Opiskelumateriaali

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus.
Sosiaalipedagogiset aikakauskirjat.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Itsenäisesti ja ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, luento, oppimistehtävien tekeminen, tenttiin lukeminen ja muu lukeminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, mahdollinen vierailukäynti.


Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Itsenäinen oppimistehtävä. Tehtävän saa vastuuopettajalta.

Työhön integroitu oppimisväylä: Sovi erikseen vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Vierailukäyntejä/vierailijoita.
Mahdollisesti työelämän kanssa toteutettava pienimuotoinen projekti.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen oppimisväylä: 42 h lähiopetusta + 93 h itsenäistä työskentelyä
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: 135 h itsenäistä työskentelyä
Työelämään integroitu väylä: 135 h itsenäistä työskentelyä (pitää sisällään työskentelyä työelämässä, kehittämistä ja kirjallisen tehtävän tekoa)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat suoritukset: tehtävät ja tentti.
Sisältää myös itsearvioinnin. Tarkemmat kriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet kulttuurisen nuorisotyön ja tapahtumatuotannon ammattikäsitteet ja osaat käyttää niitä ammattimaisesti eri tilanteissa.
Tiedät kulttuurisen nuorisotyön vaikutukset nuoren identiteetin kehittymiseen kokemuksellisen oppimisen kautta.
Osaat tukea nuorten omien kulttuurien ja marginaalitaiteiden esille tuomista ja tarjota nuorille mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan ja projekteja kulttuurisen toiminnan saralla.
Tiedät tapahtumatuotantoon ja –turvallisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja osaat käyttää niitä johdonmukaisesti.
Osaat aikatauluttaa tapahtumatuotannon eri vaiheet, suunnitella tarvittavat logistiset ratkaisut, hahmottaa tapahtuman järjestämisen elementit ja prosessin, käyttää tapahtumasuunnittelun perustyövälineitä ja malleja, laatia innovatiivisen tapahtuman suunnitelman, analysoida tapahtuman riskejä, kannattavuutta, vastuullisuutta ja asiakaskokemuksia sekä toimia tapahtumatiimissä.

Sisältö

Mitä kulttuurinen nuorisotyö tarkoittaa ja mitä osa-alueita siinä on?
Miten kokemuksellinen oppiminen taiteellisten ja kulttuuristen menetelmien avulla vaikuttaa nuoren kasvuun ja identiteetin kehittymiseen?
Millaisia mahdollisuuksia on nuorten omien kulttuurien ja marginaalitaiteiden esilletuomiseksi digitaalisesti, esityksinä tai julkaisuina?
Mitä asioita tapahtumatuotantoon ja tapahtumaturvallisuuteen liittyy?
Mitkä ovat tapahtumatuotannon eri vaiheet ja tiimin jäsenten vastuut?

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama ja ilmoittama materiaali.

Huhtaniska, T. 2019. Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. E-kirja. Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Hahmotat ja ymmärrät tapahtumatuotannossa käytettävän ammattisanaston ja termistön. Osaat jäsentää tapahtumatuottamisessa tarvittavat ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat. Osaat toimia vastuullisena suunnittelijana ja toimeenpanijana tuotantotiimissä ja ymmärrät aikataulutusten ja logististen ratkaisujen merkityksen.
Osaat valmistautua sopimusneuvotteluihin ja tunnet alan tärkeimmät lainsäädäntöön liittyvät asiat.
Tunnet alan tekniset vaatimukset ja osaat käyttää eri ammattialojen erikoisosaajia tarvittaessa.
Tunnet alan tärkeitä toimijoita ja osaat hahmottaa erilaiset mahdolliset sisällöt nuorten tapahtumille.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittavat itsenäiset tehtävät ja raportit

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittava aikataulu ja mahdollisten raportien ja tehtävien määrä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Osaat löytää yhtymäkohtia oman harrasteesi/työsi kautta tapahtumatuotantoon ja hyödyntää olemassa olevia verkostojasi.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitusten tms. aikataulut Learnissa opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Esimerkkejä kansainvälisistä tapahtumista.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Kulttuurisen nuorisotyön historia.
Tapahtumatuotannon perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsenäisen suorituksen tehtävänannon saat suoraan vastuuopettajalta jaakko.pitkanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
Hyväksytysti suoritetut tehtävät (mm. tapahtumasuunnitelma) ja harjoitukset.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittavat täydentävät tehtävät.
Hyväksytysti suoritetut tehtävät (mm. tapahtumasuunnitelma)

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuhenkilö

Laura Hokkanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat käyttää taidekasvatuksen ja kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä.
Osoitat perehtyneisyytesi sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmien käyttöön.
Tunnistat kirjallisuuden ja sanataiteen tarpeet ja käyttömahdollisuudet.

Sisältö

Mitkä ovat taidekasvatukseen ja kirjallisuudentutkimukseen liittyvät peruskäsitteet?
Miten sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmiä käytetään?
Miten lukemista voidaan edistää ja tunnistaa sen käyttömahdollisuuksia?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään mm. seuraavia teoksia:
Aerila, Juli-Anna & Kauppinen, Merja 2019. Sytytä lukukipinä. Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn.

Hokkanen, Laura 2015. Sosiaalinen kirjasto. Lukemattomien mahdollisuuksien maailma. Avain.

Ilmanen, Pirkko; Kotka, Riika; Pulli, Elina & Venho, Johanna. 2019. Runomatkaopas. Harjoituksia ja työpajoja lapsille. Aviador.

Timonen, Helena 2009. Omin sanoin. Elämän ja muutoksen tarinat vankilasta vapauteen. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-219-221-9/urn_isbn_978-952-219-221-9.pdf (Narratiivisuutta käsittelevät luvut)

Lisäksi osallistujat saavat heti opintojakson alussa opettajan jakaman artikkeliaineiston, josta suoritetaan tentti opintojakson loppuun mennessä.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opintojaksolla tutustutaan luentojen ja harjoitusten avulla kirjallisuuden ja sanataiteen hyödyntämismahdollisuuksiin ja tarpeisiin eri aloilla. Verkkokurssi koostuu sanataideharjoituksista, narratiiivisuutta hyödyntävästä digitaalisesta tarinankerronnasta, sosiokulttuurista lukemista hyödyntävästä elämystuokion suunnittelusta sekä kirjallisuuden merkitystä esittelevästä kirjallisuudentutkimuksesta, josta suoritetaan verkkotentti (aineisto saa olla käytössä tentin ajan).

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson sosiokulttuurisen lukemisen osuus on ihanteellista suorittaa omassa työyhteisössä, mutta sen voi toteuttaa myös perheenjäsenille, ystäville tai tarpeen mukaan myös itselle.

Tentit ja muut määräajat

Yksi opintojakson tehtäväosuus on tentti, jonka ajankohdan opiskelija voi itse määritellä. Tenttiaineistona on kokoelma artikkeleita, jotka käsittelevät lukuinnostamista, kirjallisuuden merkitystä kansalaistaitona, tyttöjen ja poikien välisen lukemisen eroja sekä lukukulttuurin muutoksia. Materiaali on ladattavissa opintojaksoalustalta ja se on vapaasti käytettävissä tentin aikana.

Opintojakson sosiokulttuurisen lukemisen -tehtävään liittyy vertaisarviointi, minkä vuoksi tehtävä tulee toteuttaa 15.11. mennessä ja arvioida kaksi itselle arpoutunutta palautusta aikavälillä 16.11.-29.11.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 tunnin työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Verkkoalustalla on nähtävissä tehtäväkohtaiset arvioinnin perusteet.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katja Komonen
Vastuuhenkilö

Katja Komonen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät tulevaisuustyöskentelyn lähtökohdat ja ennakoivan työotteen yhteiskunnallisen merkityksen.
Tunnet erilaisia tulevaisuuden ennakoinnin tietolähteitä ja menetelmiä.
Osaat kerätä, analysoida, raportoida ja hyödyntää tulevaisuutta koskevaa tietoa niin nuoren hyvinvoinnin kuin laajemmin nuorisokasvatuksen toimialan kehittämiseksi

Sisältö

Miksi tulevaisuuden ennakointi on tärkeää?
Mitä on tulevaisuustyöskentely?
Millaista tulevaisuustietoa nuorisokasvatuksessa tarvitaan?
Mitä on ennakointitieto?
Mitä ovat ennakointimenetelmät?
Miten ennakoinnin menetelmillä ja osallistavilla menetelmiä voidaan kerätä ja rakentaa tulevaisuutta koskevaa tietoa.
Miten tulevaisuutta koskevaa tietoa voidaan analysoida, raportoida ja hyödyntää päätöksenteossa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla opintojakson alkaessa. Materiaali koostuu tulevaisuusajattelua, tulevaisuustietoa sekä tulevaisuustyöskentelyä ja sen menetelmiä koskevasta materiaalista.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson valitsemalla joko 1) työviikkopohjaisen oppimisväylän (lähiopetus) tai 2) opintoja nopeuttavan oppimisväylän (itsenäinen suoritustapa).

1) Työviikkopohjainen oppimisväylä
Lähiopetuksessa vahvistat tulevaisuusajatteluasi ja otat haltuun uusimmat tulevaisuustyöskentelyn menetelmät. Syksyn työskentelyn aikana kokoat osaamisesi ja erilaiset tuotokset näkyväksi tekevän tulevaisuusportfolion, jota voit hyödyntää esimerkiksi työnhaussa.

Opintojakso jakautuu viikoille 35-40 sijoittuviin tulevaisuusajattelua ja tulevaisuustyöskentelyn menetelmiä koskeviin luentoihin (3h/vko) ja lähiopetuskerroilla tehtäviin pieniin toiminnallisiin harjoitteisiin (esim. trendispottaus, skenaariotyöskentely, backcasting) sekä viikoille 41-50 sijoittuvaan tulevaisuustyöskentelyyn (Futuret Fit) pienryhmissä. Pienryhmät muodostetaan opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden perusteella.

Pienryhmätyöskentelyssä sovelletaan Futures Fit-menetelmää, jossa tunnistetaan ja kerätään tulevaisuussignaaleja, rakennetaan niiden perusteella trendikortteja ja tulevaisuustarinoita sekä pohditaan tulevaisuuskuvien aiheuttamia muutostarpeita ja toimenpiteitä nuorisokasvatuksen asiantuntijalle. Pienryhmätyöskentely voidaan kytkeä pienryhmän omien intressien ohella myös Juvenian sisältöihin ja hanketoimintaa. Työskentelyn tuloksena ja syntyy jokaisella opiskelijalle myös oma tulevaisuustyöskentelyn portfolio, jolla hän voi osoittaa tulevaisuustyökalujen hallintaansa.

2) Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti missä vaiheessa opintoja tahansa, myös kesällä. Voit pyytää itsenäisen suoritustavan (3 tehtävää) opintojakson vastuuopettajalta (katja.komonen@xamk.fi)

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian TKI-hankkeiden tai opiskelijan itse esittämän työelämätoimijan (esimerkiksi oma työyhteisö) kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson kaikki tehtävät tulee olla tehtyinä ja palautettuina viimeistään 16.12.2022. Mikäli jokin palautus puuttuu, arvioidaan opintojakso hylätyksi. Seuraavat uusintakerrat, jolloin palautuksia otetaan vastaan ovat:
- 19.1.2023
- 31.1.2023

Opintoja nopeuttava oppimiväylä:
Opintojakson tehtävien palautuajankohta sovitaan opettajan kanssa tehtävää pyydettäessä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso koostuu 45 tunnin lähiopetuksesta ja 90 tunnin työskentelystä yksin ja pienryhmissä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää seuraavaa:
- Aktiivista osallistumista lähiopetukseen (max 20% poissaoloja )
- Opetuskertojen välillä tehtävien kahden pienen tehtävän (artikkelin luku + trendispottaus) suorittamista
- Aktiivista osallistumista pienryhmätyöskentelyyn ja tulevaisuusportfolion laatimista pienryhmätyöskentelyn dokumentoimiseksi. Tulevaisuusportfolion osalta tarkemmat arviointikriteetit ilmoitetaan opintiojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tarja Isokääntä
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa opintojakson Learn-alustalla.
Kiilakoski, T. & Honkatukia, P. (toim.) 2018. Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso jakautuu 4 op:n tutkimusosaamisen osuuteen ja 1 op:n tieteellisen viestinnän osuuteen. Tutkimusosaamisen ja kehittämisosaamisen lähiopetus koostuu luento-opetuksesta, ryhmätyöskentelyä sekä oman opinnäytetyön laadintaa tukevasta itsenäisestä työskentelystä.

Tieteellisen viestinnän osuus koostuu lähiopetuksesta sekä tehtävistä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti opettajilta saatavilla oppimistehtävillä / harjoituksilla. Tieteellisen viestinnän osalta ota tällöin yhteyttä Tarja Isokääntään, tutkimus- ja kehittämisosaamisen osalta Pekka Penttiseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa Juvenia Akatemiassa, ks tarkemmin. kohta TKI ja työelämäyhteistyö.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista suorittaa osallistumalle kevätlukukauden aikana Juvenia Akatemian toimintaan suorittamalla siellä Tutkimus- ja kehittämisosaaminen-opintojakson lisäksi vähintään kaksi muuta 5 op:n opintojaksoa. Mikäli olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, ota yhteyttä yliopettaja Katja Komoseen tai Juvenian johtaja Jussi Ronkaiseen.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso jakautuu 4 op:n tutkimusosaamiseen ja 1 op tieteelliseen viestintään.
Tutkimusosaamisen opetus koostuu seuraavista asioista:
- 39h luento-opetusta
- 8h osallistumista opinnäytetyön esitysseminaariin marraskuussa 2022
- 61h itsenäistä työskentelyä opintojakson tehtävien parissa. Nämä tehtävät ovat:
- Oman opinnäytetyön ilmiön tarkastelu
- Tutkimusprosessin menetelmäratkaisuihin orientoituminen
- Opinnäytetyön esitysseminaarissa esiteltävän työn vertaisarviointi
Tieteellisen viestinnän osuus koostuu seuraavista asioista:
- 16 h lähiopetusta
- 11 h itsenäistä työtä opintojakson tehtävien parissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso tukee opinnäytetyöprosessin etenemistä.

Opintojakso kannattaa siten ajoittaa siten, että aloitat sen suorittamisen viimeistään silloin kun aloitat opinnäytetyön ideointi- ja suunnitteluopintojakson.

Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu-opintojakson (5 op) hyväksyminen edellyttää seuraavia asioita:
- Tutkimusosaaminen ja kehittämisosaaminen (5op) opintojaksosta on suoritusmerkintä
Pepissä
- opinnäytetyösuunnitelma on sisällöllisesti toteuttamiskelpoinen
- työelämäkumppanin kanssa laadittu sopimuslomake on laadittu ja tallennettu Wihi- järjestelmään.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Työviikkopohjainen väylä:
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen (80% läsnäolovelvollisuus) sekä opintojakson tehtävien hyväksyttyä suorittamista määräajassa. Nämä tehtävät ovat:
- Menetelmällinen orientoituminen tutkimusprosessiin sekä lähiopetuksen tehtävät että oppimistehtävät tekemällä
- Opinnäytetyön esitysseminaarissa esiteltävän työn vertaisarviointi
- Tieteellisen viestinnän tehtävät.
Tieteellisen viestinnän osasuoritus arvioidaan hyväksytty-hylätty. Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy siten tutkimusosaamisen osasuorituksen arvosanasta.

Opintoja nopeuttava väylä:
Itsenäisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Juvenia Akatemia-työskentelyn arviointi erillisen oppimissuunnitelman ja tehtävänantojen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 14.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Malla Koivupiha
Vastuuhenkilö

Malla Koivupiha

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Aika ja paikka

Viestintätaidot-opintojaksosta on olemassa myös verkkototeutus.
Viestintätaitoja voi opiskella verkossa syksyisin, keväisin ja kesäisin.

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali ja muu opintojakson aikana määritelty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on lähiopetus- ja työjärjestyspohjainen toteutus, jossa on mukana virtuaalisia kertoja tarkoituksenmukaisesti. Pääsääntöisesti toteutus vaatii kampusosallistumisia, joten työelämään integroituvana opiskelijana sinun tulee ottaa erikseen yhteyttä opettajaan. Jos puolestasi haluat suorittaa opintojakson kokonaan etänä, valitse Viestintätaidoista monialainen verkkototeutus. Ota yhteyttä opintovastaavaasi ajankohtaisen verkkototeutuksen selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset ajankohtaiset TKI- ja työelämäyhteistyöt opintojakson aikana.

Tentit ja muut määräajat

Learn-alustan mukaiset palautuspäivät.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on yhteensä lähi- ja etätehtävissä 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso sopii sinulle, jos olet suorittanut toisen asteen opinnot suomen kielellä tai sinun suomen kielen taitotasosi on B1.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kirjalliset, suulliset ja tiedonhankinnan tehtävät.
- Arvioinnin uusinnan ja korottamisen kriteerit on esitellään 1. opetuskerralla ja Learn-alustalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
1. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä, suhtautua tietoon kriittisesti ja hyödyntää sitä omassa suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään?
2. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia ja suoriutua niistä aikataulussa?
3. viestiä tarkoituksenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa tilanteissa
4. käyttää keskeisiä opiskelukirjoittamisen malleja ja lähdeviiteohjeita sekä tekstinkäsittelyyn ja esiintymiseen liittyviä tietokoneohjelmia.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Kuismin
Vastuuhenkilö

Riitta Kuismin

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Tiedollinen osaaminen:pohdit omaa suhtautumistasi väkivaltaan ja sen ilmenemiseentiedät väkivallan muodoistatiedät kulttuurin vaikutuksesta väkivaltatyöhöntiedät seurusteluväkivallastatiedät väkivaltaisesti käyttäytyvistä ihmistätiedät vainoamisesta ja sen kohteeksi joutumisestatiedät vanhuksiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta Taidollinen osaaminen:tunnistat väkivaltailmiön seurauksia eri-ikäisille ihmisilleosaat kohdata väkivaltaisesti käyttäytyviä ihmisiä ja heidän omaisiaantunnistat omaan jaksamiseen liittyviä tekijöitä Pätevyys:tunnistat omia tunteitasi ja asenteitasi suhteessa väkivaltaantunnistat väkivaltaan liittyviä ongelmiaosaat kohdat väkivallasta kärsiviä ihmisiäosaat kohdata väkivallan tekijöitäosaat ohjata asiakasta hakemaan apua/neuvoa/ ohjausta väkivaltatilanteisiin

Sisältö

Mitä on seurusteluväkivalta? Mitä on maahanmuuttajanaisten kokema väkivalta? Mitä on naisten harjoittama parisuhdeväkivalta? Mitä on vainoaminen? Mitä on vanhuksiin kohdistuva väkiväkivalta?

Opiskelumateriaali

Esitelty learnalustalla;

Yksilölliset oppimisväylät

virtuaalikurssi: tehtävien laatiminen annetussa aikataulussa pienryhmätyöskentelynä

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

ei

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27h, 5 x 27 h = 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Jokainen opiskelija etsii tehtäviin liittyvä materiaalia pääsääntöisesti yksin tuoden sen tehtävissään esille toisille ryhmäläisille. Learnalustalla on kirjallisuus- ym lähdemateriaaleja katsottavaksi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu tapahtuu neljän opiskelijan pienryhmissä tehtäviä ohjeiden mukaan tehden ja toisten tehtäviä aktiivisesti kommentoiden ja aiheista keskustellen. Kirjautumisen jälkeen 1-2 viikon kuluessa opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa työskentely aloitetaan. Tehtävien palautuspäivät näkyvät kalenterissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tehtävät hyväksytty/ täydennettävä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien taso H 3.
Aihe on rajattu ja kaikki tehtävänannon mukaiset alueet on käsitelty monipuolisesti.
Käytetyt lähteet ovat pääasiassa tutkimustyyppisiä, vaikka niitä on käytetty vielä melko vähän. Mukana on ainakin yksi kansainvälisesti julkaistu tutkimus.
Teksti on hyvää asiakieltä, teksti etenee sujuvasti ja loogisesti. Teksti on kirjoitettu tiiviisti ja sen laajuus vastaa vaadittua opintopistemäärää.
Lähdemerkinnöissä on noudatettu pääosin raportointiohjeita.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat määritellä yhteisöllisyyden ja käyttää ryhmädynamiikan peruskäsitteistöä.
Osaat kuvailla yhteisön vuorovaikutukseen liittyviä prosesseja ja tiedät menetelmiä erilaisten ryhmäprosessien tukemiseen.
Osaat suunnitella tavoitteellisen ohjauskokonaisuuden ja käyttää erilaisia ohjaustyylejä pienryhmää ohjatessasi.
Saat kokemuksia ryhmän ohjauksesta ja osaat eritellä vahvuuksiasi ja kehityshaasteitasi ohjaajana sekä arvioida erilaisia ohjaustilanteita.

Sisältö

Miten ryhmä, yhteisö ja yhteisöllisyys määritellään?
Miten ryhmä kehittyy?
Miten ryhmiä ja ryhmärooleja voidaan jaotella?
Millaisia menetelmiä voit käyttää ryhmädynamiikan kehittämiseen ja millaisia vaikutuksia niillä voit saada aikaan?
Mistä tekijöistä rakentuu hyvä ohjaustuokio?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit pienryhmän ohjaustilanteen?
Millaisia ohjaustyylejä voit käyttää pienryhmä ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Yhteisöllisyys:
Raina, L. 2012. Uusi yhteisöllisyys. Tampere: Arator.
Yhteisöllisyys liikkeessä. 2009. (toim.) Frilander K. & Vanhalakka-Ruoho, M. Aikuiskasvatuksen vuosikirja 48.
Ryhmädynamiikka:
Pennington, D.C. 2005. Pienryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus. (tentti)
Niemistö, R. 2012. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Gaudeamus: Helsinki.
Kauppila, R. 2005. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille. PS-kustannus.
Kopakkala, A. 2005. Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita.
Suominen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. 2010. Arjen sosiaalipsykologia. WSOYpro.
Ryhmien ohjaaminen:
Kalliola T., Kurki, A., Salmi, M. & Tamminen-Vesterbacka, T. 2010 Matkalla ohjaajuuteen. Helsinki: Kirjapaja.
Autio, T. & Kaski, S. 2005. Ohjaamisen taito. Edita.
Aalto, M. 2014. Minusta meiksi. Saarijärven Offset oy.
Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmäksi. Turvallisen ryhmän rakentaminen. My Generation.
Kataja, J., Jaakkola, T. & Liukkonen, J. 2011. Ryhmä liikkeelle. Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. PS-kustannus.
Leskinen, E. 2010. Ryhmä toimimaan. Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön. Ps-kustannus.
Salovaara, R. & Honkonen, T. 2011. Rakenna hyvä luokkahenki. Ps-kustannus.
Toivakka, S. & Maasola, M. 2011. Itsetunto kohdalleen. Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Ps-kustannus.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksossa on kolme pääteemaa: Yhteisöllisyys, ryhmädynamiikka ja ryhmien ohjaaminen:
Yhteisöllisyys ja ryhmädynamiikan osuus toteutetaan viikoilla 35-42. Alkuosa sisältää luentoja, harjoituksia (n.30h) ja tentin (kirja + luennot).
Ryhmien ohjaamisen osuus toteutetaan viikoilla 44 - 51. Ryhmien ohjaaminen sisältää luentoja, harjoituksia ja opiskelijoiden ohjausharjoituksia (n.40h) sekä omaa ohjaajana kehittymisen arviointia.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämään integroituna. OIe etukäteen yhteydessä opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti. Itsenäinen tehtävä sisältää tentin sekä ryhmädynamiikkaan ja pienryhmän ohjaamiseen liittyvän tehtävän, jonka toteutuspaikan opiskelija hankkii itse. Ole yhteydessä etukäteen opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämässä. Pääosin työelämäyhteistyö tulee mahdollisten asiantuntijavierailujen kautta. Ohjausharjoitukset toteutetaan omalle uudelle opiskeluryhmälle.

Tentit ja muut määräajat

Tentti toteutetaan viikolla 42.

Opiskelijan työmäärä

Alkuosa 2 op = tentti, lähiopetus ja harjoitukset
Loppuosa 3 op = teoriatunnit, ohjausharjoitukset ja itsearviointiraportti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnissa sovelletaan opintojen alkuvaiheen arviointia.
Arvosana muodostuu tentistä, itsenäisistä tehtävistä opintojaksolla ja aktiivisesta - ryhmän oppimista edistävästä otteesta - opintojaksolla.
Arviointi toteutetaan opettajan arviointina.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Sirpa Räikkönen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia.
Hahmotat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat.
Osaat toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Osaat edistää nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Sisältö

Mitkä ovat nuorisopolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet?
Mitkä ovat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat?
Millaisia sisältöjä nuorten hyvinvointia ohjaavissa ohjelmissa on?
Mikä on nuorisopolitiikan merkitys nuorisokasvatuksessa?
Miten yhteisöpedagogi voi vaikuttaa nuorten hyvinvointia ohjaaviin rakenteisiin?
Miten hyödynnät nuorten vaikuttamiskanavia osallisuuden vahvistamisessa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetusmateriaali Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus koostuu luennoista, yhteistoiminnallisesta oppimisesta sekä vierailijoista.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi toteuttaa integroituna työelämään. Tämä edellyttää aiheen kannalta soveltuvaa ympäristöä. Asiasta sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti verkkoympäristössä, josta löytyvät vaadittavat tehtävät ja materiaalia.
Opintojakson tunnuksen ja avaimen saat vastuuopettajalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Katso kohta yksilölliset oppimisväylät - Työhön integroitu oppimisväylä.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 h työmäärää. Lähiopetusta 45-55 h ja itsenäistä opiskelua 80-90 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Oppimistehtävien hyväksytty suoritus.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sari Miettinen
Vastuuhenkilö

Sari Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet erilaisia ohjauksen teorioita.

Hallitset näihin teorioihin pohjautuvia menetelmiä yksilöohjaustilanteessa.

Tiedostat, miten teorioita voi hyödyntää käytännön ohjaustilanteessa nuoren kanssa.

Osaat soveltaa tarkoituksenmukaisesti menetelmiä yksilöohjaustilanteessa.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset yksilöohjauksen teoriat?

Millaisia teorioihin pohjautuvia menetelmiä yksilöohjauskessa voi hyödyntää?

Miten teorioita ja menetelmiä sovelletaan yksilöohjaustilanteissa ja ohjaussuunnitelmissa?

Opiskelumateriaali

Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus.
Onnismaa, J. 2007. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota, kunnioitusta. Helsinki: Gaudeamus.
Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. (toim.)2000, 2004. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1-3. Jyväskylä: PS-kustannus.
Ojanen, S.2009. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä. Helsinki: Palmenia.
Furman, B. & Ahola, T. 2012.Ongelmista ratkaisuihin. Lyhytterapian perusteet. Helsinki. Tammi.
Morgan, A. 2008. Johdatus narratiiviseen terapiaan. Jyväskylä: Gummerus.
Kinossalo, M. 2020. Tarinan voima opetuksessa. Jyväskylä: Tuuma-kustannus.
Peavy, R. V., Auvinen, P., Lahti, J. & Niemi-Pynttäri, M. 2021. Sosiodynaaminen ohjaus: Konstruktivistinen näkökulma 21. vuosisadan ohjaustyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osoitat perehtyneisyytesi ohjausmenetelmiin ja ohjausteorioihin.
Opit, millaisia ovat erilaiset ohjausmenetelmät (esim. sosiodynaaminen ja ratkaisukeskeinen menetelmä) ja tulevaisuuden ohjaus.
Hallitset teorioihin pohjautuvia menetelmiä yksilöohjaustilanteessa.
Opintojaksolla harjoitellaan yksilöohjaamista käytännön tilanteessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojaksosta on saatavana itsenäinen vaihtoehto, jonka voit suorittaa halutessasi nopeuttaa opintoja.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostojasi hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojakson oppimistavoitteisiin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Katso kohta yksilölliset oppimisväylät - Työhön integroitu oppimisväylä.
Opintojaksolla tehdään työelämälähtöinen tehtävä.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä: noin 40 tuntia lähiopetusta, 95 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Opintoja nopeuttava väylä: 135 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Työhön integroitu väylä: Sovitaan opettajan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan suorittama arviointi tehtävien pohjalta.
Itse- ja ryhmäarviointi.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sari Miettinen
Vastuuhenkilö

Sari Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV21KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnet erilaisia ohjauksen teorioita.

Hallitset näihin teorioihin pohjautuvia menetelmiä yksilöohjaustilanteessa.

Tiedostat, miten teorioita voi hyödyntää käytännön ohjaustilanteessa nuoren kanssa.

Osaat soveltaa tarkoituksenmukaisesti menetelmiä yksilöohjaustilanteessa.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset yksilöohjauksen teoriat?

Millaisia teorioihin pohjautuvia menetelmiä yksilöohjauskessa voi hyödyntää?

Miten teorioita ja menetelmiä sovelletaan yksilöohjaustilanteissa ja ohjaussuunnitelmissa?

Opiskelumateriaali

Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus.
Onnismaa, J. 2007. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota, kunnioitusta. Helsinki: Gaudeamus.
Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. (toim.)2000, 2004. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1-3. Jyväskylä: PS-kustannus.
Ojanen, S.2009. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä. Helsinki: Palmenia.
Furman, B. & Ahola, T. 2012.Ongelmista ratkaisuihin. Lyhytterapian perusteet. Helsinki. Tammi.
Morgan, A. 2008. Johdatus narratiiviseen terapiaan. Jyväskylä: Gummerus.
Kinossalo, M. 2020. Tarinan voima opetuksessa. Jyväskylä: Tuuma-kustannus.
Peavy, R. V., Auvinen, P., Lahti, J. & Niemi-Pynttäri, M. 2021. Sosiodynaaminen ohjaus: Konstruktivistinen näkökulma 21. vuosisadan ohjaustyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osoitat perehtyneisyytesi ohjausmenetelmiin ja ohjausteorioihin.
Opit, millaisia ovat erilaiset ohjausmenetelmät (esim. sosiodynaaminen ja ratkaisukeskeinen menetelmä) ja tulevaisuuden ohjaus.
Hallitset teorioihin pohjautuvia menetelmiä yksilöohjaustilanteessa.
Opintojaksolla harjoitellaan yksilöohjaamista käytännön tilanteessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojaksosta on saatavana itsenäinen vaihtoehto, jonka voit suorittaa halutessasi nopeuttaa opintoja.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostojasi hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojakson oppimistavoitteisiin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Katso kohta yksilölliset oppimisväylät - Työhön integroitu oppimisväylä.
Opintojaksolla tehdään työelämälähtöinen tehtävä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan suorittama arviointi tehtävien pohjalta.
Itse- ja ryhmäarviointi.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
 • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Tommi Pantzar

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet ympäristö- ja luontokasvatuksen teoreettisen taustan, tavoitteet sekä menetelmiä luontosuhteen vahvistamiseen ja ympäristökasvatukselliseen toimintaan.
Kehityt omissa luonto- ja retkeilytaidoissasi.
Osaat suunnitella ja toteuttaa ympäristö- ja luontokasvatukseen liittyvän oppimistilanteen aidossa ympäristössä.

Sisältö

Mitä tarkoitetaan ympäristö- ja luontokasvatuksella, mitä tavoitteita toiminnalla edistetään?
Mitä keinoja yhteisöpedagogilla on käyttää luontoa luokkahuoneena ja millaisia taitoja sitä varten tarvitset?
Millainen luontosuhde sinulla on ja miten voit kehittää luontosuhdetta?
Millaisia kasvatuksellisia menetelmiä voit käyttää luonnon tuntemukseen, asenteisiin, luontosuhteeseen ja kestävään elämäntapaan liittyen?

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn alustalta löytyvä materiaali.

Tenttikirja:
Cantell, H. Aarnio-Linnanvuori, E. & Tani, S. 2020. Ympäristökasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus.

Yksilölliset oppimisväylät

LÄHIOPETUS

Osallistut opintojakson lähitunneille aktiivisesti. Enemmistö tunneista toteutetaan ulkoilmassa, joten varaudu aina kelin mukaisin varustein. Alkupään tunnit järjestetään kampuksella tai lähimaastossa. Teoriaa ja harjoituksia / välineitä ympäristökasvatukseen. Opintojakson lopussa toteutamme 3vrk ympäristökasvatusleirin (16.-18.11.2022) Nuorisokeskus Anjalassa, Kouvolassa. Suunnittelet ja toteutat ympäristökasvatuksellisen oppimistilanteen aidossa ympäristössä pienryhmässä (oman ryhmämme lähitunneilla, leirillä tai muu yhdessä sovittu kohderyhmä). Teet tuotoksestasi selkeän suunnitelman, jonka jaat opiskelijaryhmällesi opintojakson lopussa. Tämän voi toteuttaa maksimissaan 4 hengen ryhmissä.

VERKKO- / TYÖELÄMÄTOTEUTUS
Opintojakso on mahdollista suorittaa verkossa tai omaan työpaikkaan niveltäen. Suoritus pitää sisällään 2 valmistelevaa tehtävää, verkkotentin kurssin kirjallisuudesta ja materiaaleista sekä ympäristökasvatuksellisen projektin suunnittelun ja mahdollisen toteutuksen. Lisätiedot tästä saat kurssin Learn alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yhteistyö Nuorisokeskus Anjalan kanssa. Ympäristökavatus leirin toteuttaminen.

Tentit ja muut määräajat

Tenttikirja:
Cantell, H. Aarnio-Linnanvuori, E. & Tani, S. 2020. Ympäristökasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus.
+ Learnista löytyvä materiaali.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

LÄHITOTEUTUS:
Lähiopetus kampuksella / ulkona 1op
Tentti 2op
Ympäristökasvatuksellisen ohjauksen suunnitelma ja toteutus (leirillä tai oma projekti) 2op

VERKKOTOTEUTUS:
Etätehtävät ja tentti 2op
Ympäristökasvatuksellinen projekti 3op

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetus: luentoja, toiminnallisia harjoituksia maastossa
Tentti: itsenäistä opiskelua ja verkkotentti
Leiri: leirin suunnittelu ja toteutus omalle ryhmällemme
Loppuarviointi, jossa kootaan kokemukset ja oppi.

Lisätietoja opiskelijoille

Toiminnallisen opintojakson vuoksi vahva suositus lähiopetukseen osallistumiselle.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi lähiopetuksessa:
Lähiopetukseen ja leirin toimintaan osallistuminen 20%
Ympäristökasvatuksellisen oppimistilanteen suunnittelu ja toteutus 40%
Tentti/muut oppimistehtävät 40%

Verkkototeutuksessa:
Tehtävät ja verkkotentti 40%
Projekti ja siihen liittyvä raportointi 60%

Esitietovaatimukset

Perustiedot ryhmän ohjaamisesta.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
Vastuuhenkilö

Tommi Pantzar

Opiskelijaryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnet ympäristö- ja luontokasvatuksen teoreettisen taustan, tavoitteet sekä menetelmiä luontosuhteen vahvistamiseen ja ympäristökasvatukselliseen toimintaan.
Kehityt omissa luonto- ja retkeilytaidoissasi.
Osaat suunnitella ja toteuttaa ympäristö- ja luontokasvatukseen liittyvän oppimistilanteen aidossa ympäristössä.

Sisältö

Mitä tarkoitetaan ympäristö- ja luontokasvatuksella, mitä tavoitteita toiminnalla edistetään?
Mitä keinoja yhteisöpedagogilla on käyttää luontoa luokkahuoneena ja millaisia taitoja sitä varten tarvitset?
Millainen luontosuhde sinulla on ja miten voit kehittää luontosuhdetta?
Millaisia kasvatuksellisia menetelmiä voit käyttää luonnon tuntemukseen, asenteisiin, luontosuhteeseen ja kestävään elämäntapaan liittyen?

Opiskelumateriaali

Materiaalin löydät opintojakson Learn alustalta.
Tenttikirja: Cantell, H., Aarnio-Linnavuori, E. & Tani, S. (toim.) 2020. Ympäristökasvatus. Kestävän tulevaisuuden käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan monimuotototeutuksena. Opintojakso alkaa ti 6.9.2022 toiminnallisella lähipäivällä Nuorisokeskus Anjalassa, jossa pääsemme tutustumaan ympäristö- ja luontokasvatuksen menetelmiin käytännönläheisesti. Toinen lähipäivä 4.10.2022 toteutetaan kampuksella perehtyen ympäristö- ja luontokasvatuksen teoriaan. Etätehtävinä opintojaksolla on 2 lyhyttä verkkotehtävää sekä verkkotentti kurssin kirjallisuudesta ja materiaaleista sekä ympäristökasvatuksellisen projektin suunnittelu. Lisätiedot tästä saat kurssin Learn alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ympäristökasvatuksellisen projektin suunnittelu valitsemallesi työelämäyhteisölle. Opintojakson puolesta teemme yhteistyötä Nuorisokeskus Anjalan kanssa, jossa 1. lähipäivä sekä muutamia etätehtävä toimeksiantoja halukkaille.

Tentit ja muut määräajat

Tentti toteutetaan verkkotenttinä. Lisätietoja Learn alustalta.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus ja tehtävät 1op
Tentti 2op
Ympäristökasvatuksellinen projekti 2op
1op= noin 27h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetuksen ensiimäisen toiminnallisen päivän avulla pääset kiinni teemaan ja menetelmiin. Learnin tehtävien, toisen lähipäivän ja tentin avulla otat ympäristökasvatuksen teoriaa haltuun, jotta pystyt suunnittelemaan ja mahdollisesti toteuttamaankin oman ympäristö- tai luontokasvatuksellisen projektisi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso alkaa Nuorisokeskus Anjalassa. Tarkemmista aikatauluista tiedotetaan ennen kurssin aloitusta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan jakaantuminen:
Lähiopetukseen osallistuminen ja Learn tehtävät. Hyväksytty / Hylätty
Tentti 40%
Ympäristökasvatuksellinen projekti 60%

Esitietovaatimukset

Perustiedot ryhmän ohjaamisesta.