Siirry suoraan sisältöön

Yhteisöpedagogikoulutus

Tutkinto:
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
yhteisöpedagogi (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi olet kasvatuksen, ohjauksen ja vaikuttamisen ammattilainen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäjä. Pääset hyödyntämään osaamistasi asiantuntijatehtävissä eri-ikäisten ihmisten ja yhteisöjen parissa esimerkiksi kasvu- ja osallisuusyhteisöissä, järjestö- ja nuorisotyössä, vapaa-ajan toiminnassa tai yhteiskunnan vaikuttamisfoorumeilla. 

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö -koulutuksen suoritettuasi olet nuorten kasvatuksen ja ohjauksen ammattilainen ja hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden kehittäjä. Kasvatus- ja kehittämistyössä pystyt hyödyntämään nuorten kohtaamiseen ja nuorisokasvatukseen liittyvää erityisosaamistasi.

Yhteisöpedagogi, ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä -koulutuksen suoritettuasi olet kasvatuksen, ohjauksen ja vaikuttamisen ammattilainen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäjä. Kasvatus- ja kehittämistyössä pystyt hyödyntämään sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen kohdentuvaa erityisosaamistasi.

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö -koulutuksen tavoitteet:
• Tunnistat nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät samoin kuin sosiaalisten ongelmien syntymekanismit sekä yhteiskunnalliset muutokset.
• Tunnistat nuorisokasvatuksen keskeiset kasvatukselliset, ohjaukselliset ja osallisuutta tukevat menetelmät ja osaat hyödyntää niitä yksilön, ryhmän ja yhteisön kasvun ja oppimisen tukemisessa.
• Hallitset kohtaavan työotteen.
• Ymmärrät nuorten elämää ja nuoruuden ilmiöitä.
• Osaat toimia nuorisokasvatuksen monialaisissa toimintaympäristöissä yhdessä toisten toimijoiden kanssa ja ymmärrät heidän toimintaperiaatteensa.
• Osaat kehittää oma työtäsi, työyhteisöäsi ja ammattialaasi.
• Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja.

Yhteisöpedagogi, ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä -koulutuksen tavoitteet:
• Ymmärrät yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimijuuden merkityksen sekä yksilöiden ja ryhmien hyvinvoinnin että yhteiskunnan toiminnan näkökulmasta. 
• Osaat edistää sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä.
• Osaat tukea yksilön, ryhmän ja yhteisön kasvua, oppimista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta hyödyntämällä ohjauksellisia, kasvatuksellisia ja osallisuutta edistäviä menetelmiä sekä kestävän kehityksen erityisosaamistasi.
• Osaat toimia yhteisöjen kehittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana käyttämällä erilaisia vaikuttamistyön menetelmiä ja viestintäkanavia. 

Koulutuksen sisältö

Yhteisöpedagogikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op). Se koostuu 165 op:n ydinosaamisesta sekä 45 op:n täydentävästä osaamisesta.

Ydinosaaminen tarkoittaa niitä tietoja, taitoja ja pätevyyttä, jota työelämä edellyttää tutkinnon suorittaneelta.

Ydinosaaminen koostuu kaikille Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisistä opinnoista (30 op), yhteisöpedagogikoulutuksen ammattiopinnoista (90 op), harjoitteluista (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Ydinosaaminen on koulutuksen kaikille opiskelijoille pakollista.

Ydinosaamisen opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, joilla voit tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit, kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja kasvatuksellisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten elämään.
Keskeisiä sisältöjä opinnoissasi ovat pedagogista, yhteiskunnallista, yhteisöllistä sekä kehittämis- ja vaikuttamisosaamista edistävät opintokokonaisuudet.

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö -koulutuksen ydinosaamisen opintojaksoilla opiskelet muun muassa:
• ryhmä- ja yksilöohjaamisen taitoja, myös verkossa tapahtuvaa ohjaamista
• nuorisokasvatuksen pedagogisia menetelmiä, esim. luovia ja kulttuurisia menetelmiä, osallisuutta edistäviä menetelmiä, erityispedagogiikkaa, mediakasvatusta, liikuntakasvatusta
• kestävän hyvinvoinnin edistämistä ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyä
• yhteistyö- ja organisointitaitoja
• suunnittelu-, kehittämis- ja innovointiosaamista

Yhteisöpedagogi, ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä -koulutuksen ydinosaamisen opintojaksoilla opiskelet muun muassa:
• ryhmä- ja yksilöohjaamisen taitoja, myös verkossa tapahtuvaa ohjaamista
• osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja toimijuutta vahvistavia pedagogisia menetelmiä, esim. taide- ja luontolähtöiset menetelmät, yhteisötyö, kokemuksellinen oppiminen ja osallistavat menetelmät
• sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen edistämistä, esim. ympäristö- ja luontokasvatus, demokratiakasvatus, globaalikasvatus, tulevaisuustyöskentely
• kestävän hyvinvoinnin edistämistä
• yhteistyö- ja organisointitaitoja
• suunnittelu- kehittämis- ja innovointiosaamista

Täydentävässä osaamisessa (45 op) voit syventää ja laajentaa osaamistasi oman kiinnostuksesi ja valintojesi mukaan esimerkiksi kasvatuksen ja ohjauksen alalla. Yhteisöpedagogikoulutuksen täydentävinä opintoina tarjotaan seuraavia kasvatus- ja ohjausosaamista syventäviä opintojaksoja:

Väkivalta ja radikalisoituminen nuorten yhteisöissä, 5 op
Erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren tukeminen, 5 op
Elämyspedagoginen ohjaus, 5 op
Kouluttajana toimiminen, 5 op
Retkeily- ja luontotaidot, 5 op
Pelikasvatus, 5 op

Voit valita täydentävän osaamisen opintoja soveltuvin osin myös toisten korkeakoulujen tarjonnasta
Opintojen rakenne:
• yhteiset opinnot 30 op
• ammattiopinnot 90 op
• täydentävä osaaminen 45 op
• harjoittelu 30 op
• opinnäytetyö 15 op

Opintojen toteutus

Nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön yhteisöpedagogi (AMK) -opintoja voit opiskella päiväopintoina Mikkelin kampuksella tai verkkototeutuksena. Ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä yhteisöpedagogi (AMK) -opintoja voit opiskella monimuotototeutuksena Kouvolan kampuksella.

Päivätoteutus soveltuu opiskelijoille, jotka voivat sitoutua viikoittaiseen työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Monimuotototeutuksessa on kontaktiopetusta kampuksella ja verkossa arkisin päiväaikaan sekä itsenäistä työskentelyä ja verkko-opintojen tekemistä. Osan opinnoista voit suorittaa verkko-opintoina oman aikataulun mukaisesti opintojakson toteutusaikana. Monimuotototeutus soveltuu esim. työn ohessa tehtäväksi.

Verkkototeutuksessa opiskellaan koko tutkinto pääsääntöisesti verkossa. Osa opetuksesta on aikaan sidottua ja läsnäoloa edellyttävää luento- ja osallistavaa opetusta verkossa. Aikataulutettu kontaktiopetus verkossa toteutetaan arkisin päiväaikaan. Osan opinnoista voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaisesti opintojakson toteutusaikana. Verkko-opetus soveltuu esim. työn ohessa tehtäväksi.

Uramahdollisuudet

Yhteisöpedagogikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyön, vapaa-aikatoiminnan ja järjestötyön kentillä. Näitä valmiuksia voit hyödyntää myös toimiessasi eri ikäisten ihmisten kanssa. 

Yhteisöpedagogit työskentelevät: 
• kunnallisessa nuorisotyössä (esim. ohjaus, suunnittelu- ja johtotehtävissä)
• kuntien ja maakuntien hyvinvointityössä (esim. kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävä työ)
• alue- ja osallisuustyössä
• järjestöissä (esim. koordinointi-, koulutus- projekti- ja johtotehtävissä)
• kouluissa ja oppilaitoksissa (esim. koulunuorisotyössä)
• erityisnuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä
• kirjastoissa (esim. mediakasvattajina)
• nuorten matalan kynnyksen palveluissa (esim. Ohjaamoissa)
• nuorten työpajoilla (esim. yksilövalmentajina)
• työllisyyspalveluissa (esim. omavalmentajina, asiantuntijoina)
• yrittäjinä (esim. vapaa-ajanpalvelujen tuottajina)
• lastensuojelussa (esim. sosiaalisen nuorisotyön tehtävissä)
• digitaalisessa nuorisotyössä (esim. Verkkonuorisotyössä eEtsivä)
• kansainvälisissä järjestö- ja nuorisotyön organisaatioissa
• kulttuurisessa nuorisotyössä (esim. tapahtumissa)
• monikulttuurisissa tehtävissä
• ympäristökasvatuksen kehittämisessä (esim. järjestöissä ja projekteissa)
• yhteisöjen kehittämistehtävissä (esim. järjestöissä)
• vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä (esim. asukastyössä ja yhteisöohjaajina)
• yhteisömanagerin tehtävissä


Tehtävänimikkeitä voivat olla:
• nuorisotyöntekijä
• nuorisopalvelujen päällikkö
• palveluohjaaja
• hyvinvointikoordinaattori
• alue- ja osallisuuskoordinaattori
• globaalikasvatuksen suunnittelija
• järjestösihteeri
• järjestökoordinaattori
• koulunuorisotyöntekijä
• oppilaitosnuorisotyöntekijä
• ohjaaja
• projektipäällikkö
• yksilövalmentaja
• omavalmentaja
• asiantuntija
• etsivä nuorisotyöntekijä
• erityisnuorisotyöntekijä
• nuoriso-ohjaaja
• sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja
• mediakasvattaja
• kasvatusohjaaja
• koordinaattori
• kehittäjä (esim. urheiluseuran kehittäjä)
• kouluttaja
• toiminnanjohtaja
• tki-asiantuntija (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio)
• yhteisömanageri
• yhteisöohjaaja
• suunnittelija
• vapaaehtoistyön asiantuntija
• verkostoasiantuntija.

Yhteisöpedagogeilla on Valviran mukaan mahdollisuus sijoittua ja toimia lastensuojelutehtävissä, vaikkei nimikettä ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015). 

TKI ja työelämäyhteistyö

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämän oppimisympäristöt ja kehittämistarpeet ovat läsnä opiskelujesi arjessa.

Pääset työstämään aitoja työelämän tehtäviä osana opintojasi. Niiden kautta saat paremmat valmiudet työelämään ja pääset luomaan työllistymistä edistäviä verkostoja jo opintojen aikana.

Yhteisöpedagogikoulutuksessa tehdään yhteistyötä saman alan korkeakoulujen kanssa.

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on osa Xamkin tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Mikkelin kampus sijaitsee kaupungin keskustan tuntumassa ja tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön sekä erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Päivätoteutuksessa hyödynnettäviä tiloja ovat esimerkiksi studio, luova luokka, ryhmäytymiseen rakennettu alaköysirata TiimiX sekä muut ohjaustilat. Harrastetoimintaa mahdollistetaan esimerkiksi bänditilan, kuntosalin, liikuntasalin sekä Saimaa Stadiumin avulla.

Monimuotototeutuksen kontaktijaksot toteutetaan pääasiassa Kouvolan kampuksella, joka sijaitsee keskustan tuntumassa. Opetuksessa hyödynnetään myös lähialueen muita ympäristöjä kuten Ankkapurhan nuorisokeskusta sekä alueen luontokohteita.
Verkkototeutuksen kontaktiopetukset toteutetaan Teams-ympäristössä. Verkkototeutuksessa korostuu kunkin opiskelijan hankkimat työelämän oppimisympäristöt.

Kaikissa toteutusmuodoissa opiskelu koostuu kontaktiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, oppimistiimeissä tapahtuvasta työskentelystä, erilaisista kehittämistehtävistä aidoissa työelämäympäristöissä sekä työelämäharjoitteluista. Oppimisessa hyödynnetään opiskelijaryhmää ja opiskelijoiden työkokemusta.
Sinun on mahdollista suorittaa opintojaksoja ja harjoitteluita tai tehdä opinnäytetyösi Xamkissa toimivassa ja yhteisöpedagogikoulutuksen kanssa kiinteää yhteistyötä tekevässä Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa tai muissa Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa.

Juvenian toiminnassa yhdistyvät nuorisotutkimus ja nuorisoalan kehittäminen hanketoiminnan avulla. Juvenian alueelliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot avaavat sinulle runsaasti mahdollisuuksia erityisesti tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistamiseen sekä kansainvälistymiseen.

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö, päivätoteutus
Tunnus
(YPMI25SP)
Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)
Tunnus
(YPMI24SP)
Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)
Tunnus
(YPMI23SP)

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)
Tunnus
(YPMI24KP)
Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)
Tunnus
(YPMI22SP)

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)
Tunnus
(YPMI23KP)
Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
Tunnus
(YPMI21SP)

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
Tunnus
(YPMI22KP)
Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
Tunnus
(YPMI20SP)

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
Tunnus
(YPMI21KP)

Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00EQ88-3002 Ryhmät YPMI24KP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3195 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3240 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3261 Ryhmät YPKV24KM
Ajoitus 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3162 Ryhmät YPMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3196 Ryhmät YPMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3225 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 15.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00ET52-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU30-3004 Ryhmät YPMI21SP YPMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU30-3005 Ryhmät YPKV22KM
Ajoitus 22.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00ER10-3003 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 04.03.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU35-3003 Ryhmät YPMI21SP YPMI21KP
Ajoitus 28.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU35-3004 Ryhmät YPKV22KM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU17-3009 Ryhmät YPMI22SP
Ajoitus 07.11.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU17-3011 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00EQ98-3001 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU16-3007 Ryhmät YPMI22SP
Ajoitus 14.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU16-3009 Ryhmät YPKV22KM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00EQ93-3001 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00EQ94-3002 Ryhmät YPMI24KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00EQ97-3001 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3100 Ryhmät YPMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3103 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3112 Ryhmät YPKV22KM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU15-3009 Ryhmät YPMI22SP
Ajoitus 01.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU15-3013 Ryhmät YPKV24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00EQ96-3001 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00EQ89-3002 Ryhmät YPMI24KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU31-3004 Ryhmät YPMI21SP YPMI22KP
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00DI02-3016 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus VV00CZ54-3008
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU12-3012 Ryhmät YPKV22KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU12-3013 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU09-3010 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU09-3013 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus S00Y200-3007 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 30.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU20-3005 Ryhmät YPMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU20-3008 Ryhmät YPMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU20-3009 Ryhmät YPKV22KM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU07-3007 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU05-3010 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU10-3015 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 04.03.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU10-3016 Ryhmät YPKV24KM
Ajoitus 14.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU11-3010 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU11-3011 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU23-3005 Ryhmät YPMI21KP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU23-3007 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU23-3008 Ryhmät YPMI21SP
Ajoitus 30.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU21-3007 Ryhmät YPMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU21-3010 Ryhmät YPMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 15.05.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU21-3011 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU08-3010 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 11.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU08-3013 Ryhmät YPKV24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU29-3004 Ryhmät YPMI21SP YPMI22KP
Ajoitus 16.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU29-3005 Ryhmät YPKV22KM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU25-3007 Ryhmät YPMI21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU25-3012 Ryhmät YPMI21SP
Ajoitus 12.02.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU25-3013 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU26-3011 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU26-3012 Ryhmät YPMI24KP
Ajoitus 02.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU26-3013 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3262 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3330 Ryhmät YPMI24KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3332 Ryhmät YPKV24KM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00EQ91-3001 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU34-3002 Ryhmät YPMI21SP YPMI21KP
Ajoitus 09.01.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EI15-3006 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00EQ95-3001 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU14-3005 Ryhmät YPMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU19-3007 Ryhmät YPMI22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.11.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU19-3009 Ryhmät YPKV22KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU19-3010 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU32-3005 Ryhmät YPMI21SP YPMI22KP
Ajoitus 30.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU22-3010 Ryhmät YPMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU22-3013 Ryhmät YPMI22SP
Ajoitus 11.01.2024 - 12.03.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU22-3014 Ryhmät YPKV24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00EQ90-3002 Ryhmät YPMI24KP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU33-3003 Ryhmät YPMI21SP YPMI21KP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU33-3004 Ryhmät YPKV22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus AV00ER39-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU36-3002 Ryhmät YPMI21SP YPMI21KP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3139 Ryhmät YPMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3190 Ryhmät YPMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3214 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3253 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3332 Ryhmät YPMI24KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3334 Ryhmät YPKV24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU06-3011 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU06-3013 Ryhmät YPMI24KP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU24-3004 Ryhmät YPMI21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU24-3007 Ryhmät YPMI21SP
Ajoitus 11.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU24-3009 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 02.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU28-3006 Ryhmät YPMI21KP
Ajoitus 02.05.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU28-3007 Ryhmät YPMI21SP
Ajoitus 02.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU28-3008 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00EQ92-3001 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 20.03.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU27-3009 Ryhmät YPMI22SP
Ajoitus 02.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU27-3010 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 01.05.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus YP00ER06-3001 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 06.09.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU18-3008 Ryhmät YPMI22SP
Ajoitus 30.08.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU18-3010 Ryhmät YPKV22KM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU13-3010 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.11.2023 Toteutuksen tunnus YP00DU13-3012 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU13-3014 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3260 Ryhmät YPMI24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3198 Ryhmät YPMI22SP
Ajoitus 06.10.2024 - 07.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00ER03-3002 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3005 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU35-3005 Ryhmät YPMI22KP YPMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU17-3012 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 04.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU17-3013 Ryhmät YPKV24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU16-3011 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 14.08.2024 - 24.11.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU16-3012 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00EQ93-3002 Ryhmät YPMI24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3102 Ryhmät YPMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU15-3012 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 30.09.2024 - 03.11.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU31-3005 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00ER00-3001 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU12-3014 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU09-3012 Ryhmät YPMI24SP
Ajoitus 26.08.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus S00Y200-3008 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00EQ99-3001 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU07-3008 Ryhmät YPMI24SP
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU05-3011 Ryhmät YPMI24SP
Ajoitus 14.08.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU11-3012 Ryhmät YPKV24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU23-3009 Ryhmät YPMI22KP
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU23-3010 Ryhmät YPKV24KM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU08-3012 Ryhmät YPMI24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU25-3011 Ryhmät YPMI22KP
Ajoitus 26.08.2024 - 30.04.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3331 Ryhmät YPMI24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00EQ91-3002 Ryhmät YPMI24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU34-3004 Ryhmät YPMI22KP YPMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU14-3007 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU19-3011 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 26.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU19-3012 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 28.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU32-3006 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00ER01-3001 Ryhmät YPMI23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU33-3005 Ryhmät YPMI22KP YPMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU36-3004 Ryhmät YPMI22KP YPMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3192 Ryhmät YPMI22SP
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3333 Ryhmät YPMI24SP
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU06-3014 Ryhmät YPMI24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU24-3008 Ryhmät YPMI22KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00EQ92-3002 Ryhmät YPMI24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU18-3011 Ryhmät YPMI23SP
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU18-3012 Ryhmät YPKV23KVM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU13-3015 Ryhmät YPMI24KP
Ajoitus 26.08.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus YP00DU13-3016 Ryhmät YPKV24KM