Siirry suoraan sisältöön

Yhteisöpedagogikoulutus

Tutkinto:
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
yhteisöpedagogi (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntijatehtävissä eri-ikäisten ihmisten ja yhteisöjen parissa esimerkiksi kasvu- ja osallisuusyhteisöissä, järjestö- ja nuorisotyössä, vapaa-ajan toiminnassa tai yhteiskunnan vaikuttamisfoorumeilla.

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö -koulutuksen suoritettuasi olet nuorten kasvatuksen ja ohjauksen ammattilainen ja hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden kehittäjä.

Yhteisöpedagogi, ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä -koulutuksen suoritettuasi olet kasvatuksen, ohjauksen ja vaikuttamisen ammattilainen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäjä. Kasvatus- ja kehittämistyössä pystyt hyödyntämään sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen kohdentuvaa erityisosaamistasi.

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö -koulutuksen tavoitteet:
• Tunnistat nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät samoin kuin sosiaalisten ongelmien syntymekanismit sekä yhteiskunnalliset muutokset.
• Tunnistat nuorisokasvatuksen keskeiset kasvatukselliset, ohjaukselliset ja osallisuutta tukevat menetelmät ja osaat hyödyntää niitä yksilön, ryhmän ja yhteisön kasvun ja oppimisen tukemisessa.
• Hallitset kohtaavan työotteen.
• Ymmärrät nuorten elämää ja nuoruuden ilmiöitä.
• Osaat toimia nuorisokasvatuksen monialaisissa toimintaympäristöissä yhdessä toisten toimijoiden kanssa ja ymmärrät heidän toimintaperiaatteensa.
• Osaat kehittää oma työtäsi, työyhteisöäsi ja ammattialaasi. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja.

Yhteisöpedagogi, ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä -koulutuksen tavoitteet:
• Ymmärrät yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimijuuden merkityksen sekä yksilöiden ja ryhmien hyvinvoinnin, että yhteiskunnan toiminnan näkökulmasta.
• Osaat edistää sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä.
• Osaat tukea yksilön, ryhmän ja yhteisön kasvua, oppimista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta hyödyntämällä ohjauksellisia, kasvatuksellisia ja osallisuutta edistäviä menetelmiä sekä kestävän kehityksen erityisosaamistasi.
• Osaat toimia yhteisöjen kehittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana käyttämällä erilaisia vaikuttamistyön menetelmiä ja viestintäkanavia.

Koulutuksen sisältö

Yhteisöpedagogikoulutuksen kokonaisuus (210 op) koostuu 180 opintopisteen (op) ydinosaamisesta ja 30 op valinnaisista opintokokonaisuuksista eli täydentävästä osaamisesta.

Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, jotka tuovat sinulle kyvyn tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit, kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja kasvatuksellisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia yksilöiden ja yhteisöjen arkeen ja elämänlaatuun.

Keskeisiä aiheita opinnoissasi ovat pedagogista, yhteisöllistä, yhteiskunnallista ja vaikuttamis- ja kehittämisosaamista edistävät opintokokonaisuudet.

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö -koulutuksen ydinosaamisessa (180 op) opiskelet muun muassa:
• ryhmä- ja yksilöohjaamisen taitoja, myös verkossa tapahtuva ohjaaminen
• nuorisokasvatuksen pedagogisia menetelmiä, esim. kulttuuriset ja luovat menetelmät, osallisuutta edistävät menetelmät, erityispedagogiikka, mediakasvatus, liikuntakasvatus
• nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista
• yhteistyö- ja organisointitaitoja
• syrjäytymisen ehkäisemistä
• suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisosaamista.

Yhteisöpedagogi, ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä -koulutuksen ydinosaamisessa (180 op) opiskelet muun muassa:
• ryhmä- ja yksilöohjaamisen taitoja, myös verkossa tapahtuva ohjaaminen
• osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia pedagogisia menetelmiä, esim. taide- ja luontolähtöiset menetelmät, osallistavat menetelmät, seikkailukasvatus
• sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen edistämistä esim. ympäristö- ja luontokasvatus, demokratiakasvatus, globaalikasvatus, kulttuurikasvatus
• yksilöiden ja ryhmien osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista, esim. mediavaikuttaminen
• yhteistyö- ja organisointitaitoja
• suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisosaamista.

Täydentävässä osaamisessa (30 op) voit syventää ja/tai laajentaa osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiin ja nuorisotyön syventäviin työmuotoihin.

Opintojen rakenne:
• ydinosaaminen 135 op
• täydentävä osaaminen 30 op
• harjoittelu 30 op
• opinnäytetyö 15 op

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö
Yhteisöpedagogi, ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä


Uramahdollisuudet

Yhteisöpedagogikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyön, vapaa-aikatoiminnan ja järjestötyön kentillä. Näitä valmiuksia voit hyödyntää myös toimiessasi eri ikäisten ihmisten kanssa.

Yhteisöpedagogit työskentelevät:
• kunnallisessa nuorisotyössä (esim. ohjaus, suunnittelu- ja johtotehtävissä)
• kuntien ja maakuntien hyvinvointityössä (esim. kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävä työ)
• alue- ja osallisuustyössä
• järjestöissä (esim. koordinointi-, koulutus- projekti- ja johtotehtävät)
• lastensuojelussa (esim. sosiaalisen nuorisotyön tehtävissä)
• kouluissa ja oppilaitoksissa (esim. koulunuorisotyössä)
• kirjastoissa (esim. mediakasvattajina)
• matalan kynnyksen palveluissa (esim. Ohjaamot)
• työpajoilla (esim. yksilövalmentajina)
• yrittäjinä (esim. vapaa-ajanpalvelujen tuottajina)
• erityisnuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä
• digitaalisessa nuorisotyössä (esim. esim. verkkonuorisotyössä eEtsivä)
• kansainvälisissä järjestö- ja nuorisotyön organisaatioissa
• ympäristökasvatuksen kehittämisessä (esim. järjestöissä ja projekteissa)
• yhteisöjen kehittämistehtävissä (esim. järjestöissä)
• vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä (esim. asukastyössä ja yhteisöohjaajina)
• kulttuurisessa nuorisotyössä (esim. tapahtumissa)
• monikulttuurisissa tehtävissä
• yhteisömanagerin tehtävissä

Yhteisöpedagogin tehtävänimikkeitä voivat olla:
• alue- ja osallisuuskoordinaattori
• etsivä nuorisotyöntekijä
• globaalikasvatuksen suunnittelija
• hanketyöntekijä
• hyvinvointikoordinaattori
• järjestöassistentti
• järjestötyöntekijä
• järjestökoordinaattori
• järjestösihteeri
• kasvatusohjaaja
• kehittäjä (esim. urheiluseuran kehittäjä)
• koordinaattori
• koulunuorisotyöntekijä
• kouluttaja
• mediakasvattaja
• nuoriso-ohjaaja
• nuorisotyöntekijä
• nuorisopalvelujen päällikkö
• ohjaaja
• palveluohjaaja
• projektipäällikkö
• sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja
• suunnittelija
• TKI-asiantuntija (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta)
• toiminnanjohtaja
• vapaaehtoistoiminnan asiantuntija
• verkostoasiantuntija
• yhteisömanageri
• yhteisöohjaaja
• yksilövalmentaja

Yhteisöpedagogeilla on Valviran mukaan mahdollisuus sijoittua ja toimia lastensuojelutehtävissä, vaikkei nimikettä ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).

TKI ja työelämäyhteistyö

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja työelämän oppimisympäristöt ja kehittämistarpeet ovat läsnä opiskelujesi arjessa. Pääset työstämään aitoja työelämän tehtäviä osana opintojasi, joiden kautta saat entistä parempia valmiuksia työelämässä toimimiseen ja pääset luomaan työllistymistä edistäviä verkostoja jo opintojen aikana.

Yhteisöpedagogikoulutuksessa tehdään yhteistyötä saman alan korkeakoulujen kanssa. Kansainvälisistä opinnoista ja yhteistyökorkeakouluista voit lukea lisää tietoa kohdasta "Kansainvälistyminen".

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on osa Xamkin tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Juvenian toiminnassa yhdistyvät nuorisotutkimus ja nuorisoalan kehittäminen. Toiminta keskittyy nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Juvenia toteuttaa nuorisoalan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä tarjoaa koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Juvenia tuottaa sisältöä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetukseen tarjoten opiskelijoille mm. opinnäytetyöaiheita ja harjoittelupaikkoja.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Lähiopetuksessa opiskelet monipuolisissa oppimisympäristöissä, esim. luokkatilasta luontoon sekä luoviin ja digitaalisiin ympäristöihin. Yhteisöpedagogikoulutuksen laaja työelämäverkosto toimii keskeisenä oppimisympäristönä ja mahdollistaa sinulle monipuolisen verkostoitumisen jo opintojen aikana. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa itsenäisesti opiskellen.

Sinun on mahdollista suorittaa opintojaksoja ja harjoitteluita tai tehdä opinnäytetyösi Xamkissa toimivassa ja yhteisöpedagogikoulutuksen kanssa kiinteää yhteistyötä tekevässä Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa. Juvenian toiminnassa yhdistyvät nuorisotutkimus ja nuorisoalan kehittäminen hanketoiminnan avulla. Toiminta keskittyy yhteisöpedagogin osaamisen kannalta keskeisiin nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Juvenian alueelliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot avaavat sinulle runsaasti mahdollisuuksia erityisesti tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistamiseen sekä kansainvälistymiseen.

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)
Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)
Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sari Miettinen
Vastuuhenkilö

Sari Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Tiedostat arvopohjan, jolle arvostava kohtaaminen perustuu.
Ymmärrät ammatillisen vuorovaikutuksen peruslähtökohtia ja vahvistat ohjaustyössä tarvittavaa vuorovaikutusosaamistasi.
Tunnistat aidon dialogin piirteitä ja osaat hyödyntää dialogista otetta työssäsi.

Sisältö

Mistä tekijöistä ammatillinen vuorovaikutus ja arvostava kohtaaminen rakentuvat?
Miten dialogi eroaa tavallisesta keskustelusta?
Miten yhteisöpedagogina voit hyödyntää digitaalisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita?
Millaisia taitoja tarvitaan ohjattavan kohtaamiseen kasvokkaisessa ja digitaalisessa työssä?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
luentoa, harjoitteita, ykislö- ja ryhmätehtäviä, opintojaksolla tehdään mahdollisuuksien mukaan pienimuotoisia harjoitteita työelämäkumppaneiden kanssa.
Opintoja nopeuttava väylä:
itsenäinen suoritus, johon ohjeet saa vastuuopettajalta
Työelämään integoitu väylä:
vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava suoritustapa, joka edellyttää oman työelämäkytköksen

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen yhteistyö työelämäkumppanin (Point) kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

työviikkopohjainen väylä:
n. 50 tuntia lähiopetusta ja 85 tuntia yksilö- ja ryhmätyöskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan tekemä arviointi, joka perustuu pääasiallisesti kirjallisiin tehtäviin.
Itse- ja ryhmäarviointi.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI19SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Sovellat yhteisöpedagogin osaamista harjoittelussa, jonka tarkoitus on tukea asiantuntijuutesi ydintä ja avata tie työelämään

Sisältö

Miten yhteisöpedagogi voi hyödyntää tietojaan, taitojaan ja osaamistaan ammattialan kehittäjänä ja työyhteisön jäsenenä? Miten arvioit omaa ammatillista kasvuasi yhteisöpedagogiksi?

Opiskelumateriaali

Harjoitteluun liittyvät asiakirjat.

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelun toteutuksesta sovitaan opiskelijavastaavan kanssa hops-keskustelujen yhteydessä. Harjoittelun ohjaavan opettajan kanssa sovitaan harjoittelun yksityiskohdat osana harjoitteluun valmentautumisen prosessia.
Opiskelija osallistuu seuraaviin harjoitteluprosessin eri vaiheisiin:
Harjoitteluinfo
Harjoitteluun valmentava tapaaminen
Harjoittelun aikana ohjaava opettaja on yhteydessä opiskelijaan ja hänen työpaikan ohjaajaansa
Harjoittelun päätyttyä harjoittelusta järjestetään purku

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä opiskelijan hankkimassa harjoittelupaikassa.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään Yhteisöpedagogin toimintaympäristöt –harjoittelun hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Pekka Pennanen
Vastuuhenkilö

Pekka Pennanen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintojakson opettajaan hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan oppimisväylän vaihtoehdon selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä. Lähiopetuksen määrä tällä opintojaksolla on noin 60 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: pekka.pennanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputentti, suullinen esitys, kirjallinen testi. Opintojakso päättyy vuosi sen alkamisesta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Pekka Pennanen
Vastuuhenkilö

Pekka Pennanen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija osalllistuu työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan opiskeluvaihtoehdon selvittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi:
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen englanninkielisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson varsinainen tentti oppitunneilla ja uusintatentit sovitaan erikseen.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputentti, kirjallinen testi, suullinen esitys

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanna Aronen
Opiskelijaryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Aika ja paikka

Ammattienglanti-opintojaksosta on olemassa myös pääosin verkossa järjestettävä toteutus.
Ammattienglantia voi opiskella pääosin verkossa kesäisin.

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan opiskeluvaihtoehdon selvittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voi olla mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen englanninkielisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson kirjallinen tentti kurssin lopussa. Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä, joka koostuu tunneista sekä itsenäisistä ja ryhmätehtävistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso keskittyy yhteisöpedagogien alakohtaiseen sanastoon ja viestintätilanteisiin. Lähitapaamisilla pääpaino on suullisessa kommunikoinnissa ja sanastovaraston laajentamisessa, verkkotehtävät kehittävät työelämässä tarvittavia kirjallisia viestintätaitoja ja oman alan sanastoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset ja ryhmätehtävät, tuntitehtävät, kirjallinen tentti, suullinen tentti, opiskelijan aktiivisuus ja tunneille osallistuminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a) käyttää johdonmukaisesti alansa keskeistä sanastoa
b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d) toimia työyhteisössä, asiakkaiden, kohderyhmien ja oman alansa sovellusten ja palveluiden käyttäjien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa.
Arvioinnissa huomioidaan myös eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset ja niistä johdetut kansalliset amk-
taitotasokuvaukset sekä englannin suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Minna Lampinen
 • Ritva Saira
Vastuuhenkilö

Minna Lampinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä.
Työjärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät on palautettava toteutusaikana. Kirjallinen tentti ja suullinen koe pidetään opintojakson aikana, ja ensimmäinen kirjallinen uusinta opintojakson päättyessä. Toinen kirjallinen uusinta järjestetään tarvittaessa seuraavan lukukauden alussa sopimuksen mukaan.

Kansainvälinen yhteistyö

--

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus koostuu kolmesta teemasta, Jag som studerande, Mot arbetslivet ja Min bransch, joita harjoitellaan kurssin aikana kirjallisin ja suullisin tehtävin ja lopuksi testataan kirjallisella tentillä ja suullisella kokeella.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritukset:

-opetukseen osallistuminen (luokkaopetus ja/taiTeams-tunnit)
-luokassa ja Learnissa suoritettavat harjoitustehtävät
-Learniin palautettavat itsenäiset tehtävät
-kirjallinen koe (luokassa / Learnissa)
-suullinen koe (Teamsissa)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät ja sekä kirjallisen että suullisen kokeen aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Minna Lampinen
Vastuuhenkilö

Minna Lampinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä.
Työjärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät on palautettava toteutusaikana. Kirjallinen tentti ja suullinen koe pidetään opintojakson aikana, ja ensimmäinen kirjallinen uusinta opintojakson päättyessä. Toinen kirjallinen uusinta järjestetään tarvittaessa seuraavan lukukauden alussa sopimuksen mukaan.

Kansainvälinen yhteistyö

--

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus koostuu kolmesta teemasta, Jag som studerande, Mot arbetslivet ja Min bransch, joita harjoitellaan kurssin aikana kirjallisin ja suullisin tehtävin ja lopuksi testataan kirjallisella tentillä ja suullisella kokeella.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritukset:

-opetukseen osallistuminen (luokkaopetus ja/taiTeams-tunnit)
-luokassa ja Learnissa suoritettavat harjoitustehtävät
-Learniin palautettavat itsenäiset tehtävät
-kirjallinen koe (luokassa / Learnissa)
-suullinen koe (Teamsissa)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät ja sekä kirjallisen että suullisen kokeen aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Minna Lampinen
Opiskelijaryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät on palautettava toteutusaikana. Kirjallinen tentti ja suullinen koe pidetään opintojakson aikana, ja ensimmäinen kirjallinen uusinta opintojakson päättyessä. Toinen kirjallinen uusinta järjestetään tarvittaessa seuraavan lukukauden alussa sopimuksen mukaan.

Kansainvälinen yhteistyö

--

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus koostuu kolmesta teemasta, Jag som studerande, Mot arbetslivet ja Min bransch, joita harjoitellaan kurssin aikana kirjallisin ja suullisin tehtävin ja lopuksi testataan kirjallisella tentillä ja suullisella kokeella.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritukset:

-opintojakson aloitus- ja päätöskerta kampuksella, muuten opetus Teamsissa
-Learnissa suoritettavat harjoitustehtävät ja Learniin palautettavat itsenäiset tehtävät
-kirjallinen koe (luokassa)
-suullinen koe (Teamsissa)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät ja sekä kirjallisen että suullisen kokeen aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
Vastuuhenkilö

Tommi Pantzar

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa elämyspedagogisia kokonaisuuksia.
Osaat toimia elämyspedagogisen toiminnan ohjaajana valitsemallasi työelämäkentällä ja pystyt esittämään teoreettisia ja pedagogisia perusteluja valitsemallesi toiminnalle.
Osaat valita ryhmälle ja toimintaan sopivia reflektointimenetelmiä. Kehityt laji- ja menetelmätaidoissasi.

Sisältö

Miten suunnittelet elämyspedagogisen kokonaisuuden ja mikä on ohjaajan rooli prosessin eri vaiheissa?
Miksi kokemus tulee käsitellä ja millaisilla reflektoinnin keinoilla voit tukea kasvua ja kehitystä?
Millaisia elämyspedagogisia sovellutuksia ja ympäristöjä voit käyttää yhteisöpedagogin työssä?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learn alustalla sekä tukikirjallisuus:
Gilbertson, K. & Bates, T., McLauglin, T. & Ewert, A. 2006. Outdoor education.Methods and strategies. Champaign: Human Kinetics.
Karppinen, S. & Latomaa, T. 2015. Seikkaillen elämyksiä III. Suomalainen seikkailupedagogiikka. Lapin yliopistokustannus.
Latomaa, T. & Karppinen S. 2010. Seikkaillen elämyksiä II Elämyksen käsitehistoriaa ja käytänötöä. Lapin yliopistokustannus
Karppinen, S. & Latomaa, T. 2007. Seikkaillen elämyksiä. Näkökulmia seikkailukasvatuksen teoriaan ja käytäntöön. Lapin yliopistokustannus.
Kokljuschkin, M. 1999. Seikkailuun! varhaiskasvatuksen seikkailukirja. Kirjayhtymä.
Luckner, J. & Nadler, R. 1997. Processing the Experience. Strategies to Enhance and Generalize Learning. Kendall/Hunt Publishing.
Keskinen, K. 2015. Seikkailijasta seikkailukasvattajaksi. Seikkailukasvatus ammattina. Kustannustalo Aavas oy.
Kivelä, V. & Lempinen, J. 2009. Arki hallintaan, nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen. KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry.
Michl, W. 2009. Erlebnispädagogik. München:Rainhardt.
Pike, E. & Beams, S. (ed.) 2013. Outdoor Adventure and Social Theory. London: Routledge.
Priest, S. & Gass, M. 1997. Effective Leadership in Adventure Education. Human Kinetics.
Räty, K. 2011. Elämyspedagoginen ohjaaminen. Ajatuksia kokemuksellisesta oppimisesta. Lahti: Outward Bound Finland ry.
Telemäki, M. 1998. Johdatus seikkailukasvatuksen teoriaan. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö.
Telemäki, M. & Bowles, S. 2001. Seikkailukasvatuksen teoria ja käytäntö, osa 1. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutus-laitoksen julkaisuja.
Virtanen, V-M. 2011. Korkeita vuoria ja suuria kokemuksia. Seikkailutoimintaa perhe- ja ryhmäkuntoutuksessa. Mannerheimin lastensuojeluliitto. Lasten ja nuorten kuntoutumissäätiö

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla perehdytään elämyspedagogiseen ohjaukseen lähitunneilla ja demonstraatioiden avulla opintojakson alussa. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa elämyspedagogista ohjauksta valitussa työelämäympäristössä pienryhmissä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisenä verkkosuorituksena. Tällöin edellytetään, että opiskelijalla on oma työelämäkumppani, johon ympäristöön hän voi oman ohjausprojektinsa suunnitella. Tarkemmat tiedot opintojakson opettajalta ja Learn alustalta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisenä verkkosuorituksena. Tällöin edellytetään, että opiskelijalla on oma työelämäkumppani, johon ympäristöön hän voi oman ohjausprojektinsa suunnitella. Tarkemmat tiedot opintojakson opettajalta ja Learn alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lähiopetuksessa mukana oleville on tarjolla valmiita työelämäyhteistyökumppaneita, Urheilupuiston koulu ja Xamk Sport. Urheilupuiston koulun luontoliikunnan opintojaksolla olemme mukana koko kevään toteuttamassa yläkoululaisille elämyksellistä ja koulun kasvatustavoitteet täyttävää toimintaa yhteistyössä opintojakson opettajan kanssa. Xamk Sportin hankkeen kanssa pistämme pystyy Mikkelin kampukselle luontoliikunta vuoron, jonka tavoitteet ja sisällön me tuotamme maalis-huhtikuussa. Muitakin kumppaneita on luultavasti tarjolla. Mikäli sinulla on oma yhteisö, jossa voit toteuttaa ohjausosuudet, voit neuvotelloa siitä kurssin opettajan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Tammi-helmikuu: johdantoluennot ja harjoitukset
Helmikuun loppu - huhtikuu: työelämäprojektien suunnittelu ja toteutus, joitakin yhteisiä tapaamisia
Huhtikuun loppu: omien projektien esittely ja kokemuksen raportointi

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään kansainvälisyysviikon vierailevia luennoitsijoita ja mahdollisuuksien mukaan myös etävierailuja tunneilla kansainvälisistä yhteistyökorkeakouluistamme.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso koostuu teoriaosasta 2op, toiminnallisesta osasta 1op ja omasta ohjausprojektista 2op. Tarkemmat sisällöt saat Learn alustalta.

Lisätietoja opiskelijoille

Huomioi, että opintojakso Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen (tai vastaavat tiedot) oltava suoritettuna ennen tätä kurssia. Elämyspedagogisen ohjauksen opintojakson ohjauksellisessa osuudessa hyödynnetään seikkailukavatuksen kurssin sisältöjä ja kokemuksia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5.
Toteutustapa: opettajan arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen -opintojakso 5op (tai vastaavat tiedot) oltava suoritettuna ennen tätä kurssia.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

23.01.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 10.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Sisältö

Osaat eritellä lasten ja nuorten erityisen tuen taustalla olevia tekijöitä.
Osoitat perehtyneisyyttä nuorisotyön erilaisiin työympäristöihin ja toimintamuotoihin (esim erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja lastensuojelutyö) saaden valmiuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa työskentelemiseen.
Tiedät lapsia ja nuoria koskevan lainsäädännön merkityksen lapsen ja nuoren oikeuksien vahvistajana.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla jaettavan materiaalin lisäksi opintojaksolla hyödynnetään seuraavaa kirjallisuutta:
Etsivän nuorisotyön käsikirja
Puuronen, A, 2013. Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – Näkökulmia käytännön työstä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 70.
Saastamoinen, Kati. 2010. Lapsen asema sijaishuollossa – Käsikirja arjen toimintaan. Edita. Helsinki

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, opetuskeskustelu, lukupiirityöskentely. Opintojaksoon liittyy sekä ennakkotehtäviä (mm erityisen tuen syntymekanismeihin kiinnittyvä ennakkotehtävä sekä lastensuojelun kysymyksiin kiinnittyvä ennakkotehtävä) sekä sosiaalisen nuorisotyön kentälle kiinnittyviä tehtäviä (mm etsivä nuorisotyö). Opintojaksolla vierailee yhteisöpedagogeja, jotka työskentelevät sosiaalisessa nuorisotyössä. Opintojakson voit suorittaa myös itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän, jonka ohjeet saat opintojakson vastuuopettajalta (ks. opintoja nopeuttava väylä).
Edeltävyysehto: Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5 op opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettuna

Opintoja nopeuttava väylä: Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän (5 op), joka kiinnittyy opintojakson sisällöllisiin teemoihin:
Erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö, lapsen oikeussubjektiuuteen liittyvä lainsäädäntö, sosiaalisen nuorisotyön viitekehys ja työote, erityisen tuen problematiikkaan kiinnittyvä tutkimustietous.

TKI ja työelämäyhteistyö

Sosiaalisessa nuorisotyössä työskentelevät yhteisöpedagogit vierailevat opintojakson lähiopetustunneilla.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson päätteeksi on tentti keskeisimmistä sisältöalueista.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärän jakautuu siten, että lähiopetusta on 50-55 tuntia ja itsenäistä opiskelua 80 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetukseen osallistuminen, oppimistehtävän tekeminen, lukupiirityöskentelyyn osallistuminen sekä tentin hyväksytty suorittaminen.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson teemoihin (erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö, lapsen oikeussubjektiuuteen liittyvän lainsäädäntö, sosiaalisen nuorisotyön viitekehys ja työote, erityisen tuen problematiikkaan kiinnittyvä tutkimustietous) kiinnittyvän oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä (5) op - opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettuna.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti erityispedagogiikan käsitteitä.

Osoitat perehtyneisyytesi erityistä tukea tarvitsevien nuorten ryhmiin.

Osaat reflektoida ryhmiin kiinnittyvää tietoa hyödyntäen sitä yksilöiden / ryhmien kohtaamisessa ja ohjaamisessa.

Osaat yhdistää lastensuojeluosaamista erityispedagogiikkaan.

Sisältö

Mitkä ovat erityispedagogiset käsitteet ja erityispedagogiikan kehityslinjat?

Millaisten erityistä tukea tarvitsevien ryhmien kanssa nuorisokasvatuksessa työskennellään ja millaisia pedagogisia menetelmiä hyödynnetään?

Miten lastensuojeluosaaminen niveltyy osaksi erityispedagogista osaamista?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan ja ilmoitetaan lähiopetuksen yhteydessä.
Oheismateriaalina käytetään seuraavaa kirjallisuutta:
Hännikäinen-Uutela, A-L. 2004. Uudelleen juurtuneet. Yhteisökasvatus vaikeasti päihderiippuvaisten narkomaanien kuntoutuksessa. Jyväskylän yliopisto.
Kaipio, K. (1999 tai uusin painos) Kasvattava yhteisö. Jyväskylä: Gummerus
Kaipio, K. 2005. Antakaa meille mahdollisuus. Johdatus nuorten yhteisökasvatukseen. Jyväskylän koulutuskeskus oy.
Moberg, S.; Hautamäki, J.; Kivirauma, J.; Lahtinen, U.; Savolainen, H.; Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: Wsoy.
Oja, S. 2012. Kaikille kelpo koulu. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Jyväskylä: PS-kustannus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, sekä opintojaksoon kytkeytyvistä oppimistehtävistä (2 oppimistehtävää.)
Opintojakson sisällön teemoja käsitellään monipuolisia menetelmiä hyödyntäen (esim luento, ryhmissä tapahtuva työskentely, opetuskeskustelu sekä yhteiset harjoitukset). Opintojaksolla toteutetaan reflektoiva vierailukäynti yhteisökasvatusta toteuttavaan organisaatioon, mikäli yhteiskunnallinen tilanne sen mahdollistaa. Opintojakson päätteeksi on tentti keskeisistä sisällöistä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä / työhön integroitu väylä:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän, joka kiinnittyy opintojakson keskeisiin teemoihin (erityispedagogisten ilmiöiden tunnistaminen ja kohdennettu pedagogiikka, erityispedagogiikan keskeiset käsitteet, erityispedagogiikan kehityslinjojen tunnistaminen, lastensuojelu osana erityispedagogiikkaa sekä yhteisökasvatus erityisryhmien ohjausmenetelmänä)

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy 1 op tki-yhteistyötä. Tämä toteutetaan yhteistyössä yhteisökasvatuksen menetelmää hyödyntävän organisaation kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson viimeisellä lähiopetuskerralla on tentti keskeisistä sisältöalueista.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus n.50 tuntia , itsenäinen työskentely (2 oppimistehtävää ja tentti)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Oppimistehtävien (2 kpl) hyväksytty suorittamien sekä opiskelumateriaaliin pohjautuvan tentin hyväksytty suorittamien.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson sisällöllisiin teemoihin (erityispedagogisten ilmiöiden tunnistaminen ja kohdennettu pedagogiikka, erityispedagogiikan keskeiset käsitteet, erityispedagogiikan kehityslinjojen tunnistaminen, lastensuojelu osana erityispedagogiikkaa sekä yhteisökasvatus erityisryhmien ohjausmenetelmänä) pohjautuvan oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

08.11.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti erityispedagogiikan käsitteitä.

Osoitat perehtyneisyytesi erityistä tukea tarvitsevien nuorten ryhmiin.

Osaat reflektoida ryhmiin kiinnittyvää tietoa hyödyntäen sitä yksilöiden / ryhmien kohtaamisessa ja ohjaamisessa.

Osaat yhdistää lastensuojeluosaamista erityispedagogiikkaan.

Sisältö

Mitkä ovat erityispedagogiset käsitteet ja erityispedagogiikan kehityslinjat?

Millaisten erityistä tukea tarvitsevien ryhmien kanssa nuorisokasvatuksessa työskennellään ja millaisia pedagogisia menetelmiä hyödynnetään?

Miten lastensuojeluosaaminen niveltyy osaksi erityispedagogista osaamista?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan ja ilmoitetaan lähiopetuksen yhteydessä.
Oheismateriaalina käytetään seuraavaa kirjalllisuutta:
Hännikäinen-Uutela, A-L. 2004. Uudelleen juurtuneet. Yhteisökasvatus vaikeasti päihderiippuvaisten narkomaanien kuntoutuksessa. Jyväskylän yliopisto.
Kaipio, K. (1999 tai uusin painos) Kasvattava yhteisö. Jyväskylä: Gummerus
Kaipio, K. 2005. Antakaa meille mahdollisuus. Johdatus nuorten yhteisökasvatukseen. Jyväskylän koulutuskeskus oy.
Moberg, S.; Hautamäki, J.; Kivirauma, J.; Lahtinen, U.; Savolainen, H.; Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: Wsoy.
Oja, S. 2012. Kaikille kelpo koulu. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Jyväskylä: PS-kustannus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, sekä opintojaksoon kytkeytyvistä oppimistehtävistä (2 oppimistehtävää.)
Opintojakson sisällön teemoja käsitellään monipuolisia menetelmiä hyödyntäen (esim luento, ryhmissä tapahtuva työskentely, opetuskeskustelu sekä yhteiset harjoitukset)

Opintoja nopeuttava väylä:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän, joka kiinnittyy opintojakson keskeisiin teemoihin (erityispedagogisten ilmiöiden tunnistaminen ja kohdennettu pedagogiikka, erityispedagogiikan keskeiset käsitteet, erityispedagogiikan kehityslinjojen tunnistaminen, lastensuojelu osana erityispedagogiikkaa sekä yhteisökasvatus erityisryhmien ohjausmenetelmänä). Itsenäinen suoritusvaihtoehto on saatavilla 3.10.2022 alkaen. Saat itsenäisen suoritusvaihtoehdon lähettämällä pyynnön sähköpostitse opintojakson vastuuopettajalle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy 1 op tki-yhteistyötä. Tämä toteutetaan yhteistyössä yhteisökasvatuksen menetelmää hyödyntävän organisaation kanssa yhteiskunnallisen tilanteen niin salliessa.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus ( 2x 8h lähiopetuspäivät)
Itsenäinen työskentely (2 oppimistehtävää)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Oppimistehtävien (2 kpl) hyväksytty suorittamien
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson sisällöllisiin teemoihin (erityispedagogisten ilmiöiden tunnistaminen ja kohdennettu pedagogiikka, erityispedagogiikan keskeiset käsitteet, erityispedagogiikan kehityslinjojen tunnistaminen, lastensuojelu osana erityispedagogiikkaa sekä yhteisökasvatus erityisryhmien ohjausmenetelmänä) pohjautuvan oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti erityispedagogiikan käsitteitä.

Osoitat perehtyneisyytesi erityistä tukea tarvitsevien nuorten ryhmiin.

Osaat reflektoida ryhmiin kiinnittyvää tietoa hyödyntäen sitä yksilöiden / ryhmien kohtaamisessa ja ohjaamisessa.

Osaat yhdistää lastensuojeluosaamista erityispedagogiikkaan.

Sisältö

Mitkä ovat erityispedagogiset käsitteet ja erityispedagogiikan kehityslinjat?

Millaisten erityistä tukea tarvitsevien ryhmien kanssa nuorisokasvatuksessa työskennellään ja millaisia pedagogisia menetelmiä hyödynnetään?

Miten lastensuojeluosaaminen niveltyy osaksi erityispedagogista osaamista?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan ja ilmoitetaan lähiopetuksen yhteydessä.
Oheismateriaalina käytetään seuraavaa kirjallisuutta:
Hännikäinen-Uutela, A-L. 2004. Uudelleen juurtuneet. Yhteisökasvatus vaikeasti päihderiippuvaisten narkomaanien kuntoutuksessa. Jyväskylän yliopisto.
Kaipio, K. (1999 tai uusin painos) Kasvattava yhteisö. Jyväskylä: Gummerus
Kaipio, K. 2005. Antakaa meille mahdollisuus. Johdatus nuorten yhteisökasvatukseen. Jyväskylän koulutuskeskus oy.
Moberg, S.; Hautamäki, J.; Kivirauma, J.; Lahtinen, U.; Savolainen, H.; Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: Wsoy.
Oja, S. 2012. Kaikille kelpo koulu. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Jyväskylä: PS-kustannus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, sekä opintojaksoon kytkeytyvistä oppimistehtävistä (2 oppimistehtävää.) Opintojakson sisällön teemoja käsitellään monipuolisia menetelmiä hyödyntäen (esim luento, ryhmissä tapahtuva työskentely, opetuskeskustelu sekä yhteiset harjoitukset). Opintojakson päätteeksi on tentti keskeisistä sisällöistä. Opintojakson keskeisiä sisällöllisiä teemoja ovat seuraavat: Erityispedagogisten ilmiöiden tunnistaminen ja kohdennettu pedagogiikka, erityispedagogiikan keskeiset käsitteet, erityispedagogiikan kehityslinjojen tunnistaminen, lastensuojelu osana erityispedagogiikkaa sekä yhteisökasvatus erityisryhmien ohjausmenetelmänä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee työelämän asiantuntijoita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Oppimistehtävien (2 kpl) hyväksytty suorittamien sekä opiskelumateriaaliin pohjautuvan tentin hyväksytty suorittamien.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson sisällöllisiin teemoihin (erityispedagogisten ilmiöiden tunnistaminen ja kohdennettu pedagogiikka, erityispedagogiikan keskeiset käsitteet, erityispedagogiikan kehityslinjojen tunnistaminen, lastensuojelu osana erityispedagogiikkaa sekä yhteisökasvatus erityisryhmien ohjausmenetelmänä) pohjautuvan oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.02.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Marjut Kasper
 • Riitta Kuismin
Vastuuhenkilö

Marjut Kasper

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Sirpa Räikkönen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Hahmotat kasvatuksen merkityksen kestävän kehityksen, moninaisuuden, ihmisoikeuksien toteutumisen ja yhdessä elämisen taitojen rakentamisessa.
Osoitat perehtyneisyytesi yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksiin maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.
Osaat toimia moniarvoisen kansalaisyhteiskunnan edistäjänä.
Osaat hyödyntää erilaisia globaalikasvatuksen menetelmiä.
Hahmotat erilaisia kansainvälistymistä edistäviä rahoituslähteitä ja liikkuvuusohjelmia nuorisoalalla.

Sisältö

Mitkä ovat monikulttuurisen työn taustat ja tavoitteet?
Mitä on globaalikasvatus ja kuinka sitä toteutetaan?
Miten voidaan edistää monikulttuurista ja moniarvoista yhteiskuntaa?
Millaisia haasteita liittyy maahanmuuttajan kotoutumiseen ja yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen?
Millaisia rahoituslähteitä sekä liikkuvuusohjelmia on mahdollista hyödyntää kansainvälistymisen edistämiseksi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään mm. THL:n maahanmuutto ja kulttuurisen monimuotoisuuden koulutusmateriaalia.
Globaalikasvatusmateriaali
Yhdenvertaisuuslaki
Erasmus+- ohjelma
Kestävän kehityksen materiaali esim. Rank a Brand- suomalaisten vaatebrändien ilmasto-, ympäristö-, ja ihmisoikeustyön raportti 2020
Paneelitenttiin liittyy artikkeleita, jotka käsittelevät kurssin keskeisiä sisältöjä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan ihmisoikeustyötä ja kansainvälisyyskasvatuksen menetelmiä. Tutustutaan ihmisoikeusjärjestöjen toimintaan ja millä tavoin he toimintaa edistää. Yhdenvertaisuus meillä ja muualla. Tutustutaan kestävään kehitykseen ja kansainvälisen nuorisotyön rahoituskanaviin (Erasmus+-ohjelma). Käydään läpi kotoutumisprosessi ja tutustutaan globaalikasvatukseen yleensä.
Opintojakso koostuu luennoista, oppimistehtävistä, vierailijoista, tapahtumista ja opintomatkasta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi kokonaisuudessaan suorittaa verkossa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee eri toimintatahojen edustajia kertomassa omasta toiminnastaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla toteutetaan paneelitentti, joka perustuu aihealueen artikkeleihin ja tutkimuksiin.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 h työmäärää. Lähiopetusta 45-55 h ja itsenäistä opiskelua 80-90 h.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

18.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Sirpa Räikkönen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV21KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Hahmotat kasvatuksen merkityksen kestävän kehityksen, moninaisuuden, ihmisoikeuksien toteutumisen ja yhdessä elämisen taitojen rakentamisessa.
Osoitat perehtyneisyytesi yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksiin maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.
Osaat toimia moniarvoisen kansalaisyhteiskunnan edistäjänä.
Osaat hyödyntää erilaisia globaalikasvatuksen menetelmiä.
Hahmotat erilaisia kansainvälistymistä edistäviä rahoituslähteitä ja liikkuvuusohjelmia nuorisoalalla.

Sisältö

Mitkä ovat monikulttuurisen työn taustat ja tavoitteet?
Mitä on globaalikasvatus ja kuinka sitä toteutetaan?
Miten voidaan edistää monikulttuurista ja moniarvoista yhteiskuntaa?
Millaisia haasteita liittyy maahanmuuttajan kotoutumiseen ja yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen?
Millaisia rahoituslähteitä sekä liikkuvuusohjelmia on mahdollista hyödyntää kansainvälistymisen edistämiseksi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään mm. THL:n maahanmuutto ja kulttuurisen monimuotoisuuden koulutusmateriaalia
Paloma- koulutus, osa 1. THL
Globaalikasvatusmateriaali
Agenda- 2030- kestävän kehityksen tavoitteet
Yhdenvertaisuuslaki
Erasmus+- ohjelma ja kansainvälinen nuorisotyö
Kestävän kehityksen materiaali esim. Rank- a brand - suomalaisen vaaebrändien ilmasto-, ympäristö-, ja ihmisoikeustyö ja sen läpinäkyvyys

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävissä on hyötyä työelämäkontakteista tai kokemuksista opintojakson aihealueista.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää verkkokurssi hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Sirpa Räikkönen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Hahmotat kasvatuksen merkityksen kestävän kehityksen, moninaisuuden, ihmisoikeuksien toteutumisen ja yhdessä elämisen taitojen rakentamisessa.
Osoitat perehtyneisyytesi yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksiin maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.
Osaat toimia moniarvoisen kansalaisyhteiskunnan edistäjänä.
Osaat hyödyntää erilaisia globaalikasvatuksen menetelmiä.
Hahmotat erilaisia kansainvälistymistä edistäviä rahoituslähteitä ja liikkuvuusohjelmia nuorisoalalla.

Sisältö

Mitkä ovat monikulttuurisen työn taustat ja tavoitteet?
Mitä on globaalikasvatus ja kuinka sitä toteutetaan?
Miten voidaan edistää monikulttuurista ja moniarvoista yhteiskuntaa?
Millaisia haasteita liittyy maahanmuuttajan kotoutumiseen ja yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen?
Millaisia rahoituslähteitä sekä liikkuvuusohjelmia on mahdollista hyödyntää kansainvälistymisen edistämiseksi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään mm. THL:n maahanmuutto ja kulttuurisen monimuotoisuuden koulutusmateriaalia.
Globaalikasvatusmateriaali
Yhdenvertaisuuslaki
Erasmus+- ohjelma
Kestävän kehityksen materiaali esim. Rank a Brand- suomalaisten vaatebrändien ilmasto-, ympäristö-, ja ihmisoikeustyön raportti 2020
Paneelitenttiin liittyy artikkeleita, jotka käsittelevät kurssin keskeisiä sisältöjä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan ihmisoikeustyötä ja kansainvälisyyskasvatuksen menetelmiä. Tutustutaan ihmisoikeusjärjestöjen toimintaan ja millä tavoin he toimintaa edistää. Yhdenvertaisuus meillä ja muualla. Tutustutaan kestävään kehitykseen ja kansainvälisen nuorisotyön rahoituskanaviin (Erasmus+-ohjelma). Käydään läpi kotoutumisprosessi ja tutustutaan globaalikasvatukseen yleensä.
Opintojakso koostuu luennoista, oppimistehtävistä, vierailijoista, tapahtumista ja opintomatkasta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi kokonaisuudessaan suorittaa verkossa mikäli haluat nopeuttaa opintojasi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee eri toimintatahojen edustajia kertomassa omasta toiminnastaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla toteutetaan paneelitentti, joka perustuu aihealueen artikkeleihin ja tutkimuksiin.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 h työmäärää. Lähiopetusta 45-55 h ja itsenäistä opiskelua 80-90 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon kuuluu opintomatka.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suoritus.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Osaat käyttää ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyvää peruskäsitteistöä.
Tunnistat yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen ja kehityksen kontekstien merkityksen ihmisen kasvussa ja kehityksessä.
Osoitat perehtyneisyytesi eri elämänvaiheiden psykologiseen kehitykseen.

Sisältö

Mitkä ovat yksilön kasvuun ja kehitykseen liittyvät peruskäsitteet?
Miten yksilön ja ympäristön vuorovaikutus ja kehityksen kontekstit ovat yhteydessä ihmisen kasvuun ja kehitykseen?
Miten ihmisen psykologisen kehityksen lainalaisuudet jäsentyvät?

Opiskelumateriaali

Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia.
Lehtinen, E. ym. 2007. Kasvatuspsykologia.
Lyytinen, P. ym. 2008. Näkökulmia kehityspsykologiaan.
Nurmi, J-E. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys.
Salokoski, T & Mustonen, A. 2007. Media identiteetin rakentajana.
Vehkalahti, K & Suurpää, L. 2014. Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään.

Lisäksi oppimistehtävään linkitetty materiaali, joka vaihtelee opiskelijan tekemien valintojen mukaisesti.
Vaihtoehtoiset oppimistehtävät ovat seuraavat:
Lapsuus elämänvaiheena
Nuoruus elämänvaiheena
Aikuisuus elämänvaiheena

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, opetuskeskustelu, yhteistoiminnallinen oppiminen sekä elokuva-analyysi. Opintojakson aikana työstetään yhteistoiminnallisella menetelmällä oppimistehtävä, jonka teeman opiskelija voi valita eri vaihtoehdoista. Opintojakson päätteeksi on tentti keskeisistä sisällöistä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelija valitsee vaihtoehtoisista oppimistehtävistä häntä kiinnostavan vaihtoehdon, jolloin hän mahdollisesti jalkautuu eri työelämän konteksteihin.

Tentit ja muut määräajat

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä jakautuu seuraavasti:
Lähiopetus n 45-48 tuntia
Itsenäinen työskentelyn 85 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetukseen osallistuminen ja yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmällä toteutetun oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen. Luentomateriaaliin pohjautuvan tentin hyväksytty suorittaminen.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.
Kirjatentin (Nurmi, J-E; Ahonen, T; Lyytinen, H. ym (2014, tai uusin painos) Ihmisen psykologinen kehitys.) hyväksytty suorittaminen. Tämä vaihtoehto edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jyrki Haapala
 • Jaakko Pitkänen
 • Maria Kangasniemi-Haapala
Vastuuhenkilö

Maria Kangasniemi-Haapala

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YTMI21KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Osio 1 Sydänmaanlakka, P 2017. Älykäs itsensä johtaminen. ALMA TALENT.
Osio 2 Aaltonen, T., Pitkänen, E. & Ristikangas V. 2015. Asiantuntija esimiehenä. ALMA TALENT.
Osio 3 Salminen, J. 2017. Uuden esimiehen kirja. Tulevaisuuden johtajalle. J-IMPACT.
Osio 4 Järvinen, P. 2018: Ammatillinen käyttäytyminen. ALMA TALENT.
Kupias et al., 2014. Esimies osaamisen kehittäjänä. TALENTUM
Osio 5 Viitala R. & Jylhä E. 2019. Johtaminen - keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. EDITA.

Muut materiaalit ilmoitetaan osioittain kurssialustalla.
Muutokset ovat mahdollisia.
Lisäksi / korvaavana opettajan ilmoittama kirja- ja artikkelimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Hahmotat työyhteisöjä yleisesti jäsentävän käsitteistön sekä organisoinnin ja resursoinnin periaatteet.
Osaat hahmottaa ja jäsentää organisaatioiden toimintaa kuvaavia piirteitä. Tunnet johtamisen historian kehityskulkua sekä erilaisia nykyisiä malleja.
Tunnet johtamisen eri ulottovuuksia ja sovellat niitä omaan toimintaasi.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Oma observointi- ja raportointityö. Opettajan kanssa sovittava tehtävämateriaali.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittava tehtävämateriaali

Itsenäinen toteutus:
Itsenäinen tehtävä saatavana vastuuopettajalta 1.4.2022 alkaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yksilölliset tehtävät työelämän esimerkeistä

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien yms. aikataulut ilmoitetaan opintojakson alussa Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Esimerkit kansainvälisestä ja monikulttuurisesta työelämästä.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Ensimmäisessä osiossa perehdytään tehtävätyöskentelyn kautta itsensä johtamisen ydintaitoalueisiin.
Toisessa osiossa perehdytään esimiehen tyypillisiin tehtäviin ja työkaluihin kuten motivointiin, palautteen antamiseen, kannustamiseen sekä rekrytointiin.
Kolmannessa osiossa tarkastellaan johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa.
Neljännessä osiossa pohditaan, mitä on ammatillinen käyttäytyminen johtamis- ja alaisroolissa ja ratkaistaan työyhteisön kiperiä casetilanteita kehittävällä otteella.
Viidennessä osiossa opiskelijalla on joko alakohtainen toteutus (jos tarjolla) tai ns. yleisosio.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja tiedottaa tarvittavia lisätietoja opintojakson aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetus tehtävät ja tentti.
Aktiivinen mukanaolo lähiopetuksessa.
Kaikissa osakokonaisuuksissa on pistearviointi, joiden perusteella muodostuu kurssiarvosana asteikolla 1-5.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vapaaehtoistyössä ja tiedät, kuinka yhdistys perustetaan.
Tunnistat järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden johtamis- ja toimintatavat.
Hahmotat yhdistyksiä ja säätiöitä koskevan lainsäädännön.
Hahmotat vapaaehtoistoiminnan varainhankintaan liittyvät toiminnot.
Osaat verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.
Ymmärrät yhdistyksien, järjestöjen ja säätiöiden yhteiskunnallisen, yrittäjyyttä lisäävän ja työllistävän merkityksen.

Sisältö

Miten järjestöt, yhdistykset ja säätiöt perustetaan ja miten ne toimivat?
Millainen lainsäädäntö ohjaa yhdistyksiä ja säätiöitä ja miten päätöksenteko niissä toteutuu?
Miten yhteisöpedagogi innostaa ja aktivoi vapaaehtoistoimijoita?
Miten eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa verkostoidutaan?
Miten järjestöjä ja vapaaehtoistyötä johdetaan?
Miten varainhankinta ja talouden seuranta toimivat järjestöissä?
Mitä palveluja erilaiset järjestöt tuottavat?

Opiskelumateriaali

Yhdistyslaki
Syliä tähteeksi: Järjestöjen elämää ja elämää järjestöissä: Petri Paju 2017
Mäenpää, Pasi; Faehnle, Maija 2021: Neljäs sektori — Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa. (osia kirjasta).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojaksolla tarkastellaan vapaaehtoistoimintaa teorian sekä käytännön näkökulmista. Lisäksi tutustutaan laajaan kattaukseen erilaisia kansalaisjärjestöjä ja otetaan haltuun yhdistyksen perustamiseen, toimintaan ja hallinnointiin liittyviä laki- ja käytännön asioita. Opintojaksolla kerrataan kokouskäytännöt, tutustutaan kampanjointityön käytänteisiin sekä harjoitellaan rahoitushakemuksen laatimista. Järjestäytyneen yhdistystoiminnan lisäksi pohditaan neljännen sektorin käsitettä ja sen toimintaa. Opintojakso koostuu luennoista, vapaaehtoistoiminnan kokeilusta sekä oppimistehtävistä. Opintojaksolta toteutetaan opintomatka.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajiin.

Työhön itegroitu oppimiväylä:
Jos toimit kansalaisjärjestössä, voit suorittaa osan opintojaksosta tähän yhdistetynä. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Marras-joulukuussa opintojaksolla toteutetaan vapaaehtoistyön kokeilu mikkeliläisissä kansalaisjärjestöissä. Lisäksi opintojaksolta toteutetaan opintomatka.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää. Työviikkopohjainen toteutus jakaantuu seuraavasti: Osallistuminen lähiopetukseen 2op, vapaaehtoistyökokeilu 1op, avustushakemuskokeilu 1 op, oman yhdistyksen perustamiskokeilu 1op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintomatka 10.11.2022.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vapaaehtoistyössä ja tiedät, kuinka yhdistys perustetaan.
Tunnistat järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden johtamis- ja toimintatavat.
Hahmotat yhdistyksiä ja säätiöitä koskevan lainsäädännön.
Hahmotat vapaaehtoistoiminnan varainhankintaan liittyvät toiminnot.
Osaat verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.
Ymmärrät yhdistyksien, järjestöjen ja säätiöiden yhteiskunnallisen, yrittäjyyttä lisäävän ja työllistävän merkityksen.

Sisältö

Miten järjestöt, yhdistykset ja säätiöt perustetaan ja miten ne toimivat?
Millainen lainsäädäntö ohjaa yhdistyksiä ja säätiöitä ja miten päätöksenteko niissä toteutuu?
Miten yhteisöpedagogi innostaa ja aktivoi vapaaehtoistoimijoita?
Miten eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa verkostoidutaan?
Miten järjestöjä ja vapaaehtoistyötä johdetaan?
Miten varainhankinta ja talouden seuranta toimivat järjestöissä?
Mitä palveluja erilaiset järjestöt tuottavat?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso sisältää lähiopetusta 45 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 90 tuntia
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, ja opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.”

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet kansalaisjärjestössä voit suorittaa järjestöt ja vapaaehtoistoiminta 5 op työpaikallasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson yhden tehtävän toteutuksessa on vaihtoehto, jossa on mahdollista tehdä vapaaehtoistyötä. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan järjestötoimijoihin tuntien aikana.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon liittyy opintomatka Helsinkiin keskiviikkona 22.3. viikolla 12.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 45 tuntia, itsenäistä työskentelyä 90 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja teemapäiviin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia

2. Opintoja nopeuttava väylä:
Oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttynä osaamisen näyttönä

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia vapaaehtoistyössä ja tiedät, kuinka yhdistys perustetaan.
Tunnistat järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden johtamis- ja toimintatavat.
Hahmotat yhdistyksiä ja säätiöitä koskevan lainsäädännön.
Hahmotat vapaaehtoistoiminnan varainhankintaan liittyvät toiminnot.
Osaat verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.
Ymmärrät yhdistyksien, järjestöjen ja säätiöiden yhteiskunnallisen, yrittäjyyttä lisäävän ja työllistävän merkityksen.

Sisältö

Miten järjestöt, yhdistykset ja säätiöt perustetaan ja miten ne toimivat?
Millainen lainsäädäntö ohjaa yhdistyksiä ja säätiöitä ja miten päätöksenteko niissä toteutuu?
Miten yhteisöpedagogi innostaa ja aktivoi vapaaehtoistoimijoita?
Miten eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa verkostoidutaan?
Miten järjestöjä ja vapaaehtoistyötä johdetaan?
Miten varainhankinta ja talouden seuranta toimivat järjestöissä?
Mitä palveluja erilaiset järjestöt tuottavat?

Opiskelumateriaali

Yhdistyslaki
Muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso sisältää lähiopetusta 16 tuntia (2 lähiopetuspäivää) ja itsenäistä työskentelyä 119 tuntia
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, ja opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan. Opintojakso on mahdollista suorittaa 1.2. alkaen.

Työhön integroitu oppimiväylä:
Jos työskentelet kansalaisjärjestössä voit suorittaa järjestöt ja vapaaehtoistoiminta 5 op työpaikallasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson yhden tehtävän kohdalla on mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, josta lähiopetuksen osuus on 16 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja teemapäiviin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia
2. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttynä osaamisen näyttönä.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
 • Sari Miettinen
 • Laura Hokkanen
 • Mirka Lähdeniemi
 • Katja Komonen
Vastuuhenkilö

Mirka Lähdeniemi

Opiskelijaryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Ymmärrät kestävän kehityksen globaalin merkityksen.
Tunnistat alueellisen ja paikallisen tarpeen ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden tukemiseen.
Tunnet menetelmiä ja lähestymistapoja yksilöiden ja yhteisöjen kestävän kehityksen tukemiseen.

Sisältö

Mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan?
Millaisia globaaleja haasteita ihmiskunnalla on käsillä ja miten ne näkyvät paikallisesti?
Millaista muutosta tarvitaan, jotta turvataan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet?
Millaisia menetelmiä on käytössä yksilöiden ja yhteisöjen kestävän kehityksen tukemiseen?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali Learn -alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso suoritettaan osallistumalla aktiivisesti lähiopetukseen, joka koostuu luento-opetuksesta, opintomatkasta, erilaisten oppimistehtävien ja ryhmätehtävien tekemisestä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan opintomatka Nuorisokeskus Anjalaan tutustumaan miten kestävän kehityksen edistämistä toteutetaan ko. ympäristössä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintomatka Nuorisokeskus Anjalaan 3.-4.4.2023

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien ja harjoituksien hyväksyttyä suorittamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.09.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV21KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi didaktiikan perusteisiin, erityisesti koulutussuunnitteluun, eri työtapojen käyttöön koulutustilanteissa sekä koulutuksen arviointiin nuorisotyön eri toimintamuodoissa

Sisältö

Mitä on didaktiikka?
Miten koulutustapahtuma suunnitellaan?
Miten koulutustapahtuma toteutetaan ja arvioidaan?

Opiskelumateriaali

Jyrhämä, R.; Hellstöm, M.; Uusikylä,K.; Kansanen, P.2016 Opettajan didaktiikka. PS kustannus.
Saloviita, T. 2007. Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus. Juva: PS-kustannus.
Vuorinen, J.2005. Tuhat tapaa opettaa – menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Novus oy.
Uusikylä, K. & Atjonen, P.2007. Didaktiikan perusteet. Helsinki: Wsoy.
Sekä learn -alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetuspäivät koostuvat luennoista ja yhteisistä harjoitteista. Opintojaksolla perehdytään didaktiikan perusteisiin, erityisesti koulutussuunnitteluun, eri työtapojen käyttöön koulutustilanteissa sekä koulutuksen arviointiin nuorisokasvatuksen ja kansalaistoiminnan kentällä. Opintojaksolla käytetään monipuolisia työskentelytapoja.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän, joka kiinnittyy seuraaviin opintojakson keskeisiin teemoihin
1. Perehtyminen valitsemaasi teemaan erilaisten tutkimusten tai tutkimusartikkeleiden viitekehyksessä.
2. Koulutustapahtuman suunnittelu valitusta teemasta
3. Kouluttajan toimiminen aidossa työelämäkontekstissa, jolloin suunnittelet, toteutat ja arvioit pitämääsi koulutusta.
Itsenäinen suoritusvaihtoehto on saatavissa 30.9.2022 alkaen. Lähetä sähköpostipyyntö tehtävästä opintojakson vastuuopettajalle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyen opiskelija tuottaa toteuttamiskelpoisen koulutustapahtuman suunnitelman, joka toteutetaan opiskelijan valinnan mukaisesti aidossa työelämäkontekstissa.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävät ja harjoitukset
Peruusteet:
Osaat käyttää asiantuntevasti didaktiikan käsitteitä.
Osaat valita tarkoituksenmukaiset työskentelytavat valitsemallesi kohderyhmälle koulutustilanteessa ja perustella valintasi.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi didaktiikan perusteisiin, erityisesti koulutussuunnitteluun, eri työtapojen käyttöön koulutustilanteissa sekä koulutuksen arviointiin nuorisotyön eri toimintamuodoissa

Sisältö

Mitä on didaktiikka?
Miten koulutustapahtuma suunnitellaan?
Miten koulutustapahtuma toteutetaan ja arvioidaan?

Opiskelumateriaali

Jyrhämä, R.; Hellstöm, M.; Uusikylä,K.; Kansanen, P.2016 Opettajan didaktiikka. PS kustannus.
Saloviita, T. 2007. Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus. Juva: PS-kustannus.
Vuorinen, J.2005. Tuhat tapaa opettaa – menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Novus oy.
Uusikylä, K. & Atjonen, P.2007. Didaktiikan perusteet. Helsinki: Wsoy.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Opintojaksolla perehdytään didaktiikan perusteisiin, erityisesti koulutussuunnitteluun, eri työtapojen käyttöön koulutustilanteissa sekä koulutuksen arviointiin nuorisotyön ja kansalaistoiminnan kentällä. Opintojaksolla käytetään monipuolisia työskentelytapoja. Voit suorittaa osan opintojakson tehtävistä valitsemassasi työpaikassa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Tällöin otat opintojakson teoreettisen viitekehyksen haltuusi. Suunnittelet koulutustapahtuman valitusta teemasta. Toimit itse kouluttajana aidossa työelämäkontekstissa, jolloin suunnittelet, toteutat ja arvioit pitämääsi koulutusta. Toteutuksen määrittämiseksi ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyen opiskelija tuottaa toteuttamiskelpoisen koulutustapahtuman suunnitelman, joka toteutetaan opiskelijan valinnan mukaisesti aidossa työelämäkontekstissa.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus n 35 tuntia
Itsenäinen työskentely (oppimistehtävä, koulutustapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetukseen osallistuminen, koulutustapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Anne Ulmanen
 • Riitta Kuismin
Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Tunnistat eri terapiasuuntauksia.
Osaat kriisi-interventioiden toimintamallien perusteet.
Osaat toimia tukea antavasti vakavasti traumatisoituneen ihmisen kanssa.
Tunnistat kehon merkityksen traumatisoituneen ihmisen psyykkisen oirehtimisen yhteydessä.
Tunnistat PTSD:n ja osaat auttaa oireyhtymästä kärsivää ihmistä.
Osaat soveltaa erilaisia vuorovaikutuksellisia lähestymistapoja.
Osaat ylläpitää omaa työhyvinvointiasi.

Sisältö

Millaisia terapeuttisia lähestymistapoja tunnistat?
Mitä tarkoittavat kriisi-interventiot ja miten niitä toteutetaan?
Millainen on vakavasti traumatisoituneen auttamisprosessi?
Mitä tarkoittaa sensomotorinen kehoterapia?
Mitkä ovat PTSD:n oireet ja miten autat oireyhtymästä kärsivää ihmistä?
Mitä tarkoittavat allianssi, dialogisuus, narratiivisuus, reflektiivisyys ja traumainformoitu työote?
Millaisin keinoin edistät työhyvinvointiasi?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Ei

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Kurssissa on aikaan sitomattomia itsenäisiä tehtäviä, keskustelelujen avauksia , kommentointia, loppuyhteenvedon sekä -kokeen.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

27t/opintopiste

Toteutuksen osien kuvaus

Ilmoitetaan Learnissa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Anne Ulmanen
Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Tunnistat eri terapiasuuntauksia.
Osaat kriisi-interventioiden toimintamallien perusteet.
Osaat toimia tukea antavasti vakavasti traumatisoituneen ihmisen kanssa.
Tunnistat kehon merkityksen traumatisoituneen ihmisen psyykkisen oirehtimisen yhteydessä.
Tunnistat PTSD:n ja osaat auttaa oireyhtymästä kärsivää ihmistä.
Osaat soveltaa erilaisia vuorovaikutuksellisia lähestymistapoja.
Osaat toimia dialogisesti haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Millaisia terapeuttisia lähestymistapoja tunnistat?
Mitä tarkoittavat kriisi-interventiot ja miten niitä toteutetaan?
Millainen on vakavasti traumatisoituneen auttamisprosessi?
Mitä tarkoittaa sensomotorinen kehoterapia?
Mitkä ovat PTSD:n oireet ja miten autat oireyhtymästä kärsivää ihmistä?
Mitä tarkoittaa dialogisuus, narratiivisuus ja reflektiivisyys asiakastyössä?
Millaisia lähestymistapoja tukea antavassa vuorovaikutuksessa käytetään?
Millaiset lähestymistavat edistävät dialogisuutta ja ongelmanratkaisua asiakastyössä?

Opiskelumateriaali

Learn alustalla on ohjeistettua materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Opinnot ovat kokonaan verkossa

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

Kotikoe Learnissa. Kokeen voi uusia, kunnes vaadittu pistemäärä täyttyy.

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 h = 135h

Toteutuksen osien kuvaus

1. PSYKOTERAPIATERAPIASUUNTAUKSISTA
2. TRAUMATISOITUMINEN, PTSD JA DISSOSIAATIO
3. AUTTAMINEN JA YHTEISTYÖSUHDE
4. TYÖNTEKIJÄN JAKSAMINEN

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Automatisoitu arviointi

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Anne Ulmanen
Vastuuhenkilö

Anne Ulmanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Tiedät lapsen mielenterveyden perustat. Syvennät tietoasi lapsiperheen mielenterveyteen liittyvistä haasteista, lapsen oirekäyttäytymisestä ja hoidosta. Tiedät yhteistyösuhteen toimintaperiaatteet lapsiperheen kanssa ja osaat kohdata lapsen osana perhettään perhekokonaisuutta kunnioittaen. Osaat käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä lapsen kohtaamisessa.

Sisältö

Millainen merkitys kiintymyssuhteella ja varhaisella vuorovaikutuksella on lapsen mielenterveyden tasapainoisessa kehittymisessä?
Mitä tarkoittaa kiintymyssuhdetrauma?
Mitkä ovat tyypillisimmät lapsen ja perheen kohtaamat mielenterveydelliset haasteet?
Miten lapsi oireilee ja miten oireilevaa lasta ja perhettä autetaan?
Miten toimit lapsen työntekijänä yhteistyösuhteessa lapsen ja perheen kanssa?
Mitä ovat toiminnalliset menetelmät lasten mielenterveyden tukemisessa? Mm. leikkiterapia, pelit, trappan-malli, MIM, tikapuut, tejping jne. opiskelijoiden oman valinnan mukaan.

Opiskelumateriaali

Lasten mielenterveystalo
Lastensuojelu- ja mielenterveylaki
Itä-Suomen yliopiston lääketiteen luennot
Muu Learnissa osoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

ei

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

Opinnot sisältävät yhden Learn kotikokeen, jonka voi uusia niin monta kertaa, että koe on hyväksytysti suoritettu. Kokeen ajankohta sovitaan erikseen. Tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Learnissa.

Opiskelijan työmäärä

27 tuntia/op=135t

Toteutuksen osien kuvaus

1. Lapsen ja lapsiperheen mielenterveyden perustat
2. Kiintymyssuhde ja sen häiriintyminen
3. Lapsen psykiatrinen arvio, lasten psykiatriset häiriöt ja kohtaaminen (Itä-Suomen yliopiston verkkoluennot)
4. Toiminnalliset menetelmät vuorovaikutuksen tukena

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opintojaksossa on tietotestejä, pieniä palautettavia yksilöesseitä ja verkkkeskusteluja sekä laajempi yksilötyö ja siihen liittyvä vertaisarviointitehtävä. Vertaisarviointi on aikataulutettu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti tehdyt tehtävät ja Learn kotikoe. (H3)

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat perustella liikunnan merkityksen yksilön kasvuun ja kehitykseen sekä yhteisöjen hyvinvointiin liittyvän tiedon pohjalta.
Osaat käyttää liikuntakasvatuksen menetelmiä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi.
Osaat suunnitella, organisoida, ohjata ja arvioida liikuntatilanteita valitussa toteutusympäristöissä.
Tunnistat nuorten liikuntakulttuurin ilmenemismuotoja ja saat kokemusta uusista liikuntalajeista.

Sisältö

Millaisten teoreettisten mallien kautta voit selittää erilaisten yksilöiden liikuntakäyttäytymistä ja liikuntasuhdetta?
Miten voit hyödyntää liikunnan ohjausmenetelmiä ja lajiympäristöjä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi?
Millaista osaamista liikunnan ohjaamisesta sinulla on ja miten hahmotat kehittymisen tarpeesi?
Millaisia suuntauksia nykyisessä liikuntakulttuurissa havaitset?

Opiskelumateriaali

Suomeksi
Opintojakson luentojen ja demojen materiaalit opettaja jakaa lähijaksolla.

Keskeinen teos:
Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti (toim.) 2017. Liikuntapedagogiikka. Ps-kustannus: Jyväskylä.
(Kirjasta voi hyödyntää myös vanhempaa painosta 2013.)
Tukimateriaalia:
- Heikinaro-Johansson, P., Huovinen, T. & Kytökorpi, L. 2003 (tai 2007). (toim.)Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY.
- Autio, T. & Kaski, S. 2005.Ohjaamisen taito. Liikunta tukemassa lapsen ja nuoren kasvua. Helsinki: Edita.
- Zimmer, R. 2001.Liikuntakasvatuksen käsikirja. LK-kirjat: Helsinki.
- Mosston, M. & Ashworth, S. 2002.Teaching Physical Education. San Francisco: Benjamin Cummings.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, tentistä ja ohjaustehtävistä (integroitu työelämään).
Työskentelytapoja ovat: Demonstraatio, Luento, Ohjatut harjoitukset, Raportin kirjoittaminen, Tenttiin lukeminen ja muu lukeminen.
Teorialuennoilla perehdytään erityisesti liikuntamotivaation rakentumiseen sekä liikkumattomuuden problematiikkaan.
Käytännön toiminnallisilla demoilla liikutaan myös itse.
Opintojakso toteutetaan Saimaa Stadiumia hyödyntäen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson itsenäinen suoritustapa on mahdollinen. Ota yhteys vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollisuus suorittaa itsenäisesti työelämään tai esimerkiksi urheiluseuratyöskentelyyn liittäen. Ota yhteys vastuuopettajaan (lassi.poyry@xamk.fi).

TKI ja työelämäyhteistyö

Hankeyhteistyö mahdollinen Juvenian liikuntahankkeiden (esimerkiksi VOMGO-hankkeen) kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu tentti puolessa välissä viikolla 42.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin:
Lähiopetus 2 op, tentti 1-2 op ja ohjaustehtävä 1-2 op

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson toteutetaan suurimmaksi osaksi Saimaa Stadiumilla.
Opintojaksolla käydyn teorian lisäksi hyödynnämme Stadiumin mahdollisuuksia ja vastaamme työelämän tarpeisiin ideoimalla uusia toteutusmalleja ihmisten aktivointiin esimerkiksi Super Cornerissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on mahdollisuuksien mukaan myös joitakin teoriaa avaavia toiminnallisia osuuksia.
Näihin jokainen osallistuu yksilöllisten mahdollisuuksiensa mukaan.
Liikunnallinen suorittaminen ei ole opintojaksolla arvioitava tekijä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan opintojen alkuvaiheen arviointikriteerejä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ryhmien ohjaamisesta.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät
 • YPKV21KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat perustella liikunnan merkityksen yksilön kasvuun ja kehitykseen sekä yhteisöjen hyvinvointiin liittyvän tiedon pohjalta.
Osaat käyttää liikuntakasvatuksen menetelmiä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi.
Osaat suunnitella, organisoida, ohjata ja arvioida liikuntatilanteita valitussa toteutusympäristöissä.
Tunnistat nuorten liikuntakulttuurin ilmenemismuotoja ja saat kokemusta uusista liikuntalajeista.

Sisältö

Millaisten teoreettisten mallien kautta voit selittää erilaisten yksilöiden liikuntakäyttäytymistä ja liikuntasuhdetta?
Miten voit hyödyntää liikunnan ohjausmenetelmiä ja lajiympäristöjä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi?
Millaista osaamista liikunnan ohjaamisesta sinulla on ja miten hahmotat kehittymisen tarpeesi?
Millaisia suuntauksia nykyisessä liikuntakulttuurissa havaitset?

Opiskelumateriaali

Jaakkola, Liukkonen &; Sääkslahti (toim.) 2017. Liikuntapedagogiikka. Ps-kustannus: Jyväskylä. + muu opettajan jakama materiaali ja luennot
Tukimateriaalia:
- Heikinaro-Johansson, P., Huovinen, T. & Kytökorpi, L. 2003 (tai 2007). (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY.
- Rovio, E.; Lintunen, T. & Salmi, O. (toim.) Ryhmäilmiöt liikunnassa. 2009. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 163.
- Autio, T. & Kaski, S. 2005.Ohjaamisen taito. Liikunta tukemassa lapsen ja nuoren kasvua. Helsinki: Edita.
- Zimmer, R. 2001.Liikuntakasvatuksen käsikirja. LK-kirjat: Helsinki.
- Mosston, M. & Ashworth, S. 2002.Teaching Physical Education. San Francisco: Benjamin Cummings.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus toteutetaan kahtena lähiopetuspäivänä (yht. 16h) Kouvolan kampuksella.
Lähiopetuksen 1 op (sis. ennakkotehtävän) ohella opiskelija toteuttaa itsenäisesti (4op) joko teoreettisen tai työelämään integroidun tehtävän.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista tehdä kokonaan itsenäisesti. Ole tällöin yhteydessä etukäteen lassi.poyry@xamk.fi

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään Juvenian liikuntakasvatuksen projekteja sekä opiskelijoiden omia työelämäkyköksiä.

Tentit ja muut määräajat

Lähiopetuspäivien lisäksi opiskelijalle tulee 3 erillistä tehtävää, jotka rytmittyvät lähipäivien välille.
Viimeisen tehtävän palautuspäivämäärä tulee olemaan joulukuun ensimmäisellä viikolla 2022.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät n. 1 op = 27h, itsenäinen työskentely ja osuus 4op = 108h

Toteutuksen osien kuvaus

Lähipäivät koostuvat luennoista ja työskentelystä luokassa sekä muutamista toiminnallisista harjoituksista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnissa sovelletaan opintojen alkuvaiheen kriteerejä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ryhmien ohjaamisesta.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat perustella liikunnan merkityksen yksilön kasvuun ja kehitykseen sekä yhteisöjen hyvinvointiin liittyvän tiedon pohjalta.
Osaat käyttää liikuntakasvatuksen menetelmiä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi.
Osaat suunnitella, organisoida, ohjata ja arvioida liikuntatilanteita valitussa toteutusympäristöissä.
Tunnistat nuorten liikuntakulttuurin ilmenemismuotoja ja saat kokemusta uusista liikuntalajeista.

Sisältö

Millaisten teoreettisten mallien kautta voit selittää erilaisten yksilöiden liikuntakäyttäytymistä ja liikuntasuhdetta?
Miten voit hyödyntää liikunnan ohjausmenetelmiä ja lajiympäristöjä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi?
Millaista osaamista liikunnan ohjaamisesta sinulla on ja miten hahmotat kehittymisen tarpeesi?
Millaisia suuntauksia nykyisessä liikuntakulttuurissa havaitset?

Opiskelumateriaali

Suomeksi
Opintojakson luentojen ja demojen materiaalit opettaja jakaa lähijaksolla.

Keskeinen teos:
Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti (toim.) 2017. Liikuntapedagogiikka. Ps-kustannus: Jyväskylä.
(Kirjasta voi hyödyntää myös vanhempaa painosta 2013.)
Tukimateriaalia:
- Heikinaro-Johansson, P., Huovinen, T. & Kytökorpi, L. 2003 (tai 2007). (toim.)Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY.
- Autio, T. & Kaski, S. 2005.Ohjaamisen taito. Liikunta tukemassa lapsen ja nuoren kasvua. Helsinki: Edita.
- Zimmer, R. 2001.Liikuntakasvatuksen käsikirja. LK-kirjat: Helsinki.
- Mosston, M. & Ashworth, S. 2002.Teaching Physical Education. San Francisco: Benjamin Cummings.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, tentistä ja ohjaustehtävistä.
Työskentelytapoja ovat: Demonstraatio, Luento, Ohjatut harjoitukset, Raportin kirjoittaminen, Tenttiin lukeminen ja muu lukeminen.
Teorialuennoilla perehdytään erityisesti liikuntamotivaation rakentumiseen sekä liikkumattomuuden problematiikkaan.
Käytännön toiminnallisilla demoilla liikutaan myös itse.
Opintojakso toteutetaan Saimaa Stadiumia hyödyntäen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskeiljavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollisuus suorittaa itsenäisesti työelämään tai esimerkiksi urheiluseuratyöskentelyyn liittäen. Ota yhteys vastuuopettajaan (lassi.poyry@xamk.fi).

TKI ja työelämäyhteistyö

Hankeyhteistyö mahdollinen Juvenian liikuntahankkeiden kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu tentti puolessa välissä opintoja.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin:
Lähiopetus 2 op, tentti 2 op ja ohjauksellinen tehtävä 1 op

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla käydyn teorian lisäksi hyödynnämme Stadiumin mahdollisuuksia ja vastaamme työelämän tarpeisiin ideoimalla uusia toteutusmalleja ihmisten aktivointiin esimerkiksi Super Cornerissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on mahdollisuuksien mukaan myös joitakin teoriaa avaavia toiminnallisia osuuksia.
Näihin jokainen osallistuu yksilöllisten mahdollisuuksiensa mukaan.
Liikunnallinen suorittaminen ei ole opintojaksolla arvioitava tekijä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan opintojen alkuvaiheen arviointikriteerejä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ryhmien ohjaamisesta.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuhenkilö

Laura Hokkanen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat käyttää luoviin ja kulttuurisiin menetelmiin liittyviä peruskäsitteitä.


Tunnistat luovien ja kulttuuristen menetelmien vaikutukset nuoren itseilmaisun, itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittäjänä.


Osoitat perehtyneisyytesi luovien ja kulttuuristen menetelmien käyttöön.


Tunnistat eri taiteenlajien käyttömahdollisuudet nuoriso- ja yhteisötyössä.

Sisältö

Mitkä ovat luoviin ja kulttuurisiin menetelmiin liittyvät peruskäsitteet?


Miten luovilla ja kulttuurisilla menetelmillä voidaan vaikuttaa nuoren itseilmaisun, itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen?


Miten luovia ja kulttuurisia menetelmiä käytetään?


Miten eri taidelajeja ja menetelmiä käytetään nuoriso- ja yhteisötyössä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja kirjallisuus jaetaan tunnilla / verkossa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan kulttuuri- ja taidekasvatuksen muotoja, kuten sanataidetta, kulttuuriperintökasvatusta, taide-elämyksen käsikirjoittamista ja kulttuurisen nuorisotyön menetelmiä. Opintojakso koostuu luennoista, menetelmäharjoituksista ja oppimistehtävistä. Opintojaksolta toteutetaan ohjausharjoitus sekä vieraillaan kulttuuri-, taide- ja luontolähtöistä kasvatusta toteuttavissa ympäristöissä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan ohjausharjoitus Mikkelin pääkirjastossa. Opintojakso on kytketty myös Vihren kullan kulttuuritie -hankkeeseen, jossa toteutetaan elämyksellistä tapahtumaa Pien-Toijolan Talomuseoon Ristiinassa.

Tentit ja muut määräajat

Syyskuun alku 2022 - sanataideharjoituksen palautus.
Lokakuu 2022 tapahtumatoteutus.
Joulukuun toinen viikko - portfolion esittely pienryhmässä.
Kritiikin palautus joulukuu 2022.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää. Työviikkopohjainen toteutus jakaantuu seuraavasti: Osallistuminen lähiopetukseen 2op, kritiikin tuottaminen ja tapahtumassa mukanaoleminen 1 op, portfolio 1op, ohjaustuokio 0,5op ja sanataideharjoitus 0,5op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää luoviin ja kulttuurisiin menetelmiin liittyviä peruskäsitteitä.


Tunnistat luovien ja kulttuuristen menetelmien vaikutukset nuoren itseilmaisun, itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittäjänä.


Osoitat perehtyneisyytesi luovien ja kulttuuristen menetelmien käyttöön.


Tunnistat eri taiteenlajien käyttömahdollisuudet nuoriso- ja yhteisötyössä.

Sisältö

Mitkä ovat luoviin ja kulttuurisiin menetelmiin liittyvät peruskäsitteet?


Miten luovilla ja kulttuurisilla menetelmillä voidaan vaikuttaa nuoren itseilmaisun, itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen?


Miten luovia ja kulttuurisia menetelmiä käytetään?


Miten eri taidelajeja ja menetelmiä käytetään nuoriso- ja yhteisötyössä?

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama ja Learn-alustalta löytyvä materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan kulttuuri- ja taidekasvatuksen muotoja, kuten sanataidetta, kulttuuriperintökasvatusta, taide-elämyksen käsikirjoittamista ja taide- ja luontolähtöisiä menetelmiä. Opintojakso koostuu luennoista, menetelmäharjoituksista ja oppimistehtävistä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Erilaisten laitosten ja järjestöjen käyttämät kulttuurisen toiminnan ratkaisut.

Tentit ja muut määräajat

Ryhmä- /yksilötehtävien palautus opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisen osallistumisen ja tehtävien suorituksen perusteella tapahtuva arviointi

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 25.11.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
 • Sosionomikoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuhenkilö

Sirpa Gardemeister

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

opiskelija: -tuntee lääkehoitoa koskevat säädökset -tuntee lääkehoidon prosessin -hallitsee yleisimmät lääkemuodot ja lääkitsemistavat -pystyy toteuttamaan turvallisesti ja aseptisesti potilaan/asiakkaan lääkehoidon oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa -pystyy antamaan potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaiset, virheettömät lääkeannokset -hallitsee peruslääkematematiikan -tunnistaa ja osaa huomioida lääkkeiden vaikutukset sekä tiedottaa niistä -

Sisältö

Lääkehoitoa koskevat säädökset ja niissä osoitetut lääkehoitoa toteuttavan hoitajan oikeudet ja velvollisuudet Lääkehoidon prosessi sekä laitos- että avohoidossa Lääkemuodot ja lääkitsemistavat Potilaan/asiakkaan lääkehoidon toteuttaminen turvallisesti ja aseptisesti oman työtehtävän edellyttämässä laajuudessa Potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaisten, virheettömien lääkeannosten antaminen Peruslääkematematiikka Yleisimmät lääkkeiden haitalliset, yhteis- ja sivuvaikutukset sekä niistä tiedottaminen Lääkkeiden annostaminen p.o. ja s.c. Opintojaksoon sisältyy laboraatioita 4 h, joiden aikana on harjoiteltu lääkehoidon aseptiikka lääkeannosten jakelu ristikkotarjottimelle sekä dosettiin Pharmaca Fennican/sfinx-pharaon käyttö s.c.injektion antaminen

Opiskelumateriaali

Verkko-materiaali + lääkehoidon lähihoitajatason oppikirja, Esim Saano & Taam-Ukkonen, Turvallinen lääkehoito, Sanomapro TAI Thurman & Sinisalo, Lääkehoito hoiva- ja hoitotyössä, Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija osallistuu verkko-opetukseen ja kontaktiopetukseen yhden kerran kahdesta vaihtoehtopäivästä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso antaa hyvän pohjan lääkehoidon toteuttamiselle työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on verkkotenttejä sekä Examissa suoritettava varsinainen tentti. Uusintamahdollisuuksia on kaksi erikseen ilmoitettavina ajanjaksoina.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

3 x 27 tuntia jakautuen verkko-osioon ja käytännön harjoitteisiin. Kontaktiopetusta on yhtenä päivänä noin 3 tuntia, ja siihen on velvoite osallistua. Lähitunnit sijoittuvat marraskuun alkuun, ja siihen on tarjolla kaksi vaihtoehtopäivää. Opiskelija osallistuu niistä jompaankumpaan.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelija suorittaa verkko-opiskeluosuuden välitentteineen, ja osallistuu hyväksyttyjen tenttien ( 80%) jälkeen käytännön harjoitteisiin. Opintojakson lopputentin voi tehdä myös harjoitusten jälkeen.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkomateriaali on suoritettava ennen käytännön harjoituksia.

Opintojakso antaa pohjan työyksikössä suoritettavalle lääkkeenjakoluvalle. Opintojakso ei siis itsessään ole lääkkeenjakolupa, vaan työyksikkö järjestää lisäksi näytöt lääkkeenjaosta sekä injektioista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hväksytysti suoritetut teoria- ja lääkematematiikan verkkotentit sekä laborointeihin osallistuminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija:
-tunnistaa lääkehoitoa koskevat säädökset, lääkehoitoon liittyvät käsitteet ja lääkehoidon prosessin
-hallitsee yleisimmät lääkemuodot ja lääkitsemistavat
-osaa toteuttaa turvallisesti ja aseptisesti asiakkaan lääkehoidon oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa
-osaa antaa potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaiset, virheettömät lääkeannokset
-osaa toimia vastuullisesti työyksikössä lääkehoidon osalta

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuhenkilö

Mirka Lähdeniemi

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää nuorille soveltuvia mediakasvatuksen menetelmiä ja työtapoja.
Osaat edistää nuorten hyvinvointia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.
Osaat arvioida mediatekstien vaikutuspyrkimyksiä sekä tukea nuoren omia mahdollisuuksia vaikuttaa mediassa.

Sisältö

Millaisia menetelmiä voidaan käyttää mediakasvatuksen ja digitaalisen hyvinvoinnin edistämisessä?
Miten nuorten monilukutaitoja voidaan kehittää?
Miten osallisuutta ja vaikuttamista voidaan toteuttaa mediakasvatuksen avulla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali learn -alustalla.
Medianuoruus – opas aikuisille. 2019. Takala & Takala. Mediakasvatusseura
Monimuotoinen mediakasvatus. 2016. Toim. Pekkala, Salomaa, Spišák, Ruokamo. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.
Elokuvakasvatuksen tehtävässä hyödynnetään seuraavia teoksia: Elokuvakasvatuksen opas. Toim. Marjo Kovanen & työryhmä. Koulukino 2013. Sekä Bergala, Alain 2013. Kokemuksia elokuvakasvatuksesta. Nuorisotutkimusverkosto.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan mediakasvatusta monilukutaitojen, mediavaikuttamisen, elokuvakasvatuksen ja lukuinnostamisen painotuksilla. Samalla mediakasvatusta tarkastellaan ilmaisullisena, teknologiakasvatuksellisena, yhteiskunta- ja kulttuurikriittisenä sekä suojelullisena näkökulmana. Opintojakso koostuu luennoista, menetelmäharjoituksista sekä mediakasvatuksen ohjausprojektista.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa kokonaan verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Voit suorittaa opintojakson osallistumalla kevätlukukauden ajan, harjoittelu mukaanlukien Juvenia Akatemian työskentelyyn. Lisätietoja työskentelystä antaa Jussi Ronkainen (Juvenia), Katja Komonen (yhteisöpedagogikoulutus) ja Sari Miettinen (yhteisöpedagogikoulutus).

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 tunnin työmäärää. Työviikkopohjaisessa toteutuksessa lähiopetusta on noin 40 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla toteutetaan Yökirjasto Xamkilla 23.-24.11. klo 20-08

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien ja ohajusharjoituksien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä esim. tehtävien muodossa

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuhenkilö

Laura Hokkanen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää nuorille soveltuvia mediakasvatuksen menetelmiä ja työtapoja.
Osaat edistää nuorten hyvinvointia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.
Osaat arvioida mediatekstien vaikutuspyrkimyksiä sekä tukea nuoren omia mahdollisuuksia vaikuttaa mediassa.

Sisältö

Millaisia menetelmiä voidaan käyttää mediakasvatuksen ja digitaalisen hyvinvoinnin edistämisessä?
Miten nuorten monilukutaitoja voidaan kehittää?
Miten osallisuutta ja vaikuttamista voidaan toteuttaa mediakasvatuksen avulla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja kirjallisuus jaetaan tunnilla. Elokuvakasvatuksen tehtävässä hyödynnetään seuraavia teoksia: Elokuvakasvatuksen opas. Toim. Marjo Kovanen & työryhmä. Koulukino 2013. Sekä Bergala, Alain 2013. Kokemuksia elokuvakasvatuksesta. Nuorisotutkimusverkosto.

Opiskelija lukee opintojaksolla omavalintaisen kaunokirjallisen teoksen tai tietokirjan.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan mediakasvatusta monilukutaitojen, mediavaikuttamisen, elokuvakasvatuksen ja lukuinnostamisen painotuksilla. Samalla mediakasvatusta tarkastellaan ilmaisullisena, teknologiakasvatuksellisena, yhteiskunta- ja kulttuurikriittisenä sekä suojelullisena näkökulmana. Opintojakso koostuu luennoista, menetelmäharjoituksista sekä projektityöstä. Kurssilla tuotetaan videoita.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan mediakasvatuksellinen projekti valtakunnalliselle Mediataitoviikolle 6.-12.2.2023.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijan valitsema kaunokirjallinen teos tulee olla luettuna viikon 11 oppitunteihin mennessä. Mediataitoviikolle 6.-12.2.2023 toteutetaan projekti, jota valmistellaan tuntien aikana.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 tunnin työmäärää. Työviikkopohjaisessa toteutuksessa lähiopetusta on 52 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu luennoista, harjoitteista, projektityöstä ja kotitehtävistä. Opintopisteet kertyvät lähiopetuksesta (2op), kirjan lukemisesta (1op), some-tehtävästä (1op) ja projektista (1op).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuhenkilö

Mirka Lähdeniemi

Opiskelijaryhmät
 • YPKV21KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää nuorille soveltuvia mediakasvatuksen menetelmiä ja työtapoja.
Osaat edistää nuorten hyvinvointia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.
Osaat arvioida mediatekstien vaikutuspyrkimyksiä sekä tukea nuoren omia mahdollisuuksia vaikuttaa mediassa.

Sisältö

Millaisia menetelmiä voidaan käyttää mediakasvatuksen ja digitaalisen hyvinvoinnin edistämisessä?
Miten nuorten monilukutaitoja voidaan kehittää?
Miten osallisuutta ja vaikuttamista voidaan toteuttaa mediakasvatuksen avulla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali learnissa. Kirjallisuus:
Medianuoruus – opas aikuisille. 2019. Takala & Takala. Mediakasvatusseura.
Monimuotoinen mediakasvatus. 2016. Toim. Pekkala, Salomaa, Spišák, Ruokamo. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.
Elokuvakasvatuksen tehtävässä hyödynnetään seuraavia teoksia: Elokuvakasvatuksen opas. Toim. Marjo Kovanen & työryhmä. Koulukino 2013. Sekä Bergala, Alain 2013. Kokemuksia elokuvakasvatuksesta. Nuorisotutkimusverkosto.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla tarkastellaan mediakasvatusta monilukutaitojen, mediavaikuttamisen, elokuvakasvatuksen ja lukuinnostamisen painotuksilla. Samalla mediakasvatusta tarkastellaan ilmaisullisena, teknologiakasvatuksellisena, yhteiskunta- ja kulttuurikriittisenä sekä suojelullisena näkökulmana. Opintojakso koostuu teoriatehtävistä, menetelmäharjoituksista sekä mediakasvatuksen ohjausprojektista. Opintojakso sisältää myös tallennettuja verkkoluentoja, joiden aikana saat johdannon tehtävien aihepiireihin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mediakasvatustuksen ohjausharjoitus suoritetaan työelämässä.

Opiskelijan työmäärä

.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää verkko-oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat käyttää nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvää peruskäsitteistöä.


Tunnistat yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen ja kehityksen kontekstien merkityksen nuoren kasvussa ja kehityksessä.


Osoitat perehtyneisyytesi nuoruuden psykologiseen kehitykseen.

Sisältö

Mitkä ovat nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvät peruskäsitteet?


Miten yksilön ja ympäristön vuorovaikutus ja kehityksen kontekstit ovat yhteydessä nuoren kasvuun ja kehitykseen?


Miten nuoruuden psykologisen kehityksen lainalaisuuden jäsentyvät?

Opiskelumateriaali

Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia.
Lehtinen, E. ym. 2007. Kasvatuspsykologia.
Lyytinen, P. ym. 2008. Näkökulmia kehityspsykologiaan.
Nurmi, J-E. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys.
Salokoski, T & Mustonen, A. 2007. Media identiteetin rakentajana.
Vehkalahti, K & Suurpää, L. 2014. Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, opetuskeskustelu, yhteistoiminnallinen oppiminen sekä elokuva-analyysi. Opintojakson aikana työstetään yhteistoiminnallisella menetelmällä nuoren kasvuun ja kehitykseen kiinnittyvä oppimistehtävä. Opintojakson päätteeksi on tentti keskeisistä sisällöistä.
Opintojakson voit suorittaa myös itsenäisesti (ks. opintoja nopeuttava väylä)

Työhön integroitu oppimisväylä / Opintoja nopeuttava väylä :
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän sekä tenttimällä seuraavan teoksen:
Nurmi, J-E; Ahonen, T; Lyytinen, H. ym (2014, tai uusin painos) Ihmisen psykologinen kehitys. Itsenäisen suoritusvaihtoehdon oppimistehtävän saat vastuuopettajalta opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson keskiössä on nuoruuden elämänvaihe.
Opintojakson tuottama elämänvaiheen ymmärrys on työelämäkontekstin ydintä.

Tentit ja muut määräajat

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä jakautuu seuraavasti:
Lähiopetus n 45-48 tuntia
Itsenäinen työskentelyn 85 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetukseen osallistuminen ja yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmällä toteutetun oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.
Luentomateriaaliin pohjautuvan tentin hyväksytty suorittaminen.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.
Kirjatentin (Nurmi, J-E; Ahonen, T; Lyytinen, H. ym (2014, tai uusin painos) Ihmisen psykologinen kehitys.) hyväksytty suorittaminen

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Virva Korpinen
Vastuuhenkilö

Virva Korpinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tiedostat kasvokkaisen ja digitaalisen vuorovaikutuksen peruslähtökohtia.
Ymmärrät kokonaisvaltaisen ja tasavertaisen kohtaamisen merkityksen nuoren tukemisessa.
Tunnistat aidon dialogin piirteitä ja osaat hyödyntää sitä kasvokkaisessa ja digitaalisessa kohtaamisessa.

Sisältö

Mistä tekijöistä rakentuvat kasvokkainen ja digitaalinen vuorovaikutus sekä arvostava kohtaaminen?
Millaisia haasteita liittyy nuoren kohtaamiseen?
Mitä on digitaalinen nuorisotyö?
Miten nuorisotyössä voidaan hyödyntää digitaalisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita?

Opiskelumateriaali

Verkko-opintojaksolla hyödynnetään mm. teosta Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen. (Jaana Fedotoff, Heidi Leppäkari & Päivi Timonen (toim.) 2016), joka on vapaasti verkosta ladattavissa. Tämän lisäksi teet aktiivista tiedonhankintaa oppimistehtävien ohjeissa annetulla tavalla ja käytät hankkimiasi verkkolähteitä tehtävissäsi Xamkin opiskelukirjoittamisen ohjeiden mukaisesti.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tutustutaan luentojen, harjoitusten ja erilaisten oppimateriaalien avulla vuorovaikutuksen peruslähtökohtiin ja nuoren kohtaamisen haasteiden tunnistamiseen. Opintojaksolla tehdään käytännön harjoituksia kohtaamisen tilanteista kasvokkaisessa ja verkko-ohjauksessa sekä pohditaan, mistä tekijöistä rakentuu hyvä vuorovaikutus ja millaisia haasteita liittyy nuoren kohtaamiseen. Opiskelu työviikkopohjaisella oppimisväylällä sisältää lähiopetusta ja se on ryhmämuotoista.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti. Ole yhteydessä opintojakson opettajiin saadaksesi itsenäisen vaihtoehdon tehtävät ja ohjeet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana kohtaat ja ohjaat nuoria verkossa työelämäyhteistyötahomme ylläpitämässä digitaalisessa ohjaus- tai neuvontapalvelussa. Työskentely toteutetaan parityönä, jota nuorisoalan ammattilaiset tukevat käytännössä.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki opintojakson aikataulut löydät koosteena opintojaksoalustalta (Learn), jonne saat avaimen sekä perehdytyksen ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5op.
1op vastaa 27 tunnin työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia työvälineitä opetuksessa sekä työelämäyhteistyössä. Tarvittavien sovellusten käytön opastus tapahtuu toiminnallisesti lähiopetuksen harjoitusten kautta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen työviikkopohjaisella oppimisväylällä edellyttää:

1) Opintojakson harjoitustehtävien työstämistä ja palauttamista verkko-oppimisympäristössä kuvatulla tavalla (H)
2) Chat-ohjaajana toimimista työelämätahon palvelussa sekä ohjauksesta raportointia parityönä (H)
3) Verkkotentin läpäisyä (1-5)

Lisäksi arvioit omaa opiskeluasi sekä annat vertaispalautetta toisille opiskelijoille annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opintoja nopeuttavalla sekä työhön integroidulla oppimisväylällä opiskelija kerää pisteitä verkko-opintoalustalla olevista tehtävistä (50 pistettä) sekä tentistä (0-50 pistettä). Hyväksytty suoritus ja arvosana (1-5) muodostuu kerätyn pistemäärän perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät nuorisokasvatuksen historiallisen kehityskulun sekä työtä ohjaavat teoreettiset ja kasvatukselliset lähtökohdat, tavoitteet, sisällöt ja arvot.

Osaat tarkastella nuorisokasvatusta osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kehystä.

Osaat tunnistaa nuorisokasvatuksen ajankohtaisia haasteita.

Sisältö

Mitkä ovat nuorisokasvatuksen historian keskeisimmät kehityspiirteet?

Millaisia teoreettisia ja kasvatuksellisia lähtökohtia, arvoja ja tavoitteita nuorisokasvatuksessa on?

Mikä on nuorisokasvatuksen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen merkitys?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan moduulitoteutuksena eli yhdessä Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt -opintojakson kanssa. Kahden opintojakson yhteisopetus sisältää lähiopetusta yhteensä 90-100 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 170-180 tuntia.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, teemapäiviin sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, teemapäiviin sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet kansalaisjärjestössä tai kunnallisessa nuorisotyössä voit suorittaa Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5 op työpaikallasi.Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Toteutetaan opintomatka ja useita vierailijoita osallistuu lähiopetukseen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on yhteinen tentti nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt - opintojakson kanssa. Tehtävien palautukset sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia. Tästä lähiopetusta on n. 45-55 tuntia ja loput 90-80 tuntia on itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liittyy opintomatka.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja teemapäiviin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttynä osaamisen näyttönä

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Ymmärrät nuorisokasvatuksen historiallisen kehityskulun sekä työtä ohjaavat teoreettiset ja kasvatukselliset lähtökohdat, tavoitteet, sisällöt ja arvot.

Osaat tarkastella nuorisokasvatusta osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kehystä.

Osaat tunnistaa nuorisokasvatuksen ajankohtaisia haasteita.

Sisältö

Mitkä ovat nuorisokasvatuksen historian keskeisimmät kehityspiirteet?

Millaisia teoreettisia ja kasvatuksellisia lähtökohtia, arvoja ja tavoitteita nuorisokasvatuksessa on?

Mikä on nuorisokasvatuksen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen merkitys?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, teemapäiviin sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.
Lähiopetuksen määrä on 50 tuntia.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tätä opintojaksoa ei voi integroida työhön. Vaihtoehtoinen suoritustapa on tehdä kurssi itsenäisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.
Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan kun nopeuttamisuunnitelma on tehty.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tutustutaan nuorisoalan toimijoihin (esimerkiksi Kouvolan nuorisopalvelut), lisäksi tunneilla vierailee nuorisoalan toimijoita, jotka esittelevat eri työmuotoja tai nuorisoalan organisaatioita.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon liittyy Kouvolan opintomatka, joka toteutetaan viikolla 7, torstaina 16.2.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 85 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja teemapäiviin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttynä osaamisen näyttönä

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

01.03.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät nuorisokasvatuksen historiallisen kehityskulun sekä työtä ohjaavat teoreettiset ja kasvatukselliset lähtökohdat, tavoitteet, sisällöt ja arvot.

Osaat tarkastella nuorisokasvatusta osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kehystä.

Osaat tunnistaa nuorisokasvatuksen ajankohtaisia haasteita.

Sisältö

Mitkä ovat nuorisokasvatuksen historian keskeisimmät kehityspiirteet?

Millaisia teoreettisia ja kasvatuksellisia lähtökohtia, arvoja ja tavoitteita nuorisokasvatuksessa on?

Mikä on nuorisokasvatuksen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen merkitys?

Aika ja paikka

Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Opiskelumateriaali

Hoikkala T. & Sell A. toim. (2014).Nuorisotyötä on tehtävä : menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Nuorisotutkimusverkosto /Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 76.
Kiilakoski T. & Kinnunen V. & Djupsund R. (2015). Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 5, Nuorisotutkimusverkosto /Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 169
Nieminen, Juha (1998). Nuorisossa tulevaisuus - suomalaisen nuorisotyön historia. Lasten Keskus Oy.
Nivala E. & Saastamoinen M. toim. (2010) Nuorisokasvatuksen teoria. Perusteita ja puheenvuoroja. Nuorisotutkimusseura ry.
Muu opettajan määrittelemä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti lähiopetukseen ja erilaisten oppimistehtävien tekemisellä. Mikäli et pysty sitoutumaan lähiopetukseen, valitse vaihtoehtoinen suoritustapa (opintoja nopeuttava oppimisväylä).

Opintoja nopeuttava väylä:
Opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Itsenäinen suoritusvaihtoehto on mahdollista suorittaa 1.3. alkaen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tätä opintojaksoa ei voi integroida työhön. Vaihtoehtoinen suoritustapa on tehdä kurssi itsenäisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 16 tuntia ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä 119 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat käyttää johdonmukaisesti nuorisokasvatukseen liittyviä käsitteitä.
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä alan tiedonlähteistä.
Osaat hahmottaa nuorisokasvatukseen liittyviä tehtäväkokonaisuuksia.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Sirpa Räikkönen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt.

Ymmärrät nuoriso- ja järjestötyön ohjausjärjestelmät ja työmuodot.

Sisältö

Miten nuorisokasvatuksen työkenttä organisoituu?

Miten nuorisolaki ohjaa nuorisokasvatuksen toimintaympäristöjä?

Miten nuorisotyön toimialaa rahoitetaan?

Millaisia työmuotoja nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä käytetään?

Opiskelumateriaali

Nuorisolaki
Valtion budjetti 2022.
Ajankohtainen nettiaineisto
Muu materiaali ilmoitetaan kurssin alussa Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan moduulitoteutuksena eli yhteistyössä Nuorisokasvatuksen lähtökohtia -opintojakson kanssa. Opintojakso sisältää lähiopetusta 45-55 tuntia ja itsenäista työskentelyä 80-90 tuntia. Opintojaksolla on tentti, joka on yhteinen Nuorisokasvatuksen lähtökohtia opintojakson kanssa.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, teemapäiviin sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan. Jos valitset itsenäisen suoritustavan, suosittelemme valitsemaan molemmat moduulin (nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt ja nuorisokasvatuksen lähtökohtia) - opintojaksot itsenäisesti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet kansalaisjärjestössä tai kunnallisessa nuorisotyössä voit suorittaa opintojakson työpaikallasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Toteutetaan opintomatka ja useita vierailijoita osallistuu lähitopetukseen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on yhteinen tentti nuorisokasvatuksen lähtökohtia - opintojakson kanssa. Tehtävien palautukset sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia. Tästä lähiopetusta on n. 45-55 tuntia ja loput 90-80 tuntia on itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liittyy opintomatka.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja teemapäiviin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttynä osaamisen näyttönä

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

18.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Sirpa Räikkönen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnet nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt.

Ymmärrät nuoriso- ja järjestötyön ohjausjärjestelmät ja työmuodot.

Sisältö

Miten nuorisokasvatuksen työkenttä organisoituu?

Miten nuorisolaki ohjaa nuorisokasvatuksen toimintaympäristöjä?

Miten nuorisotyön toimialaa rahoitetaan?

Millaisia työmuotoja nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä käytetään?

Opiskelumateriaali

Nuorisolaki
Valtion nuorisotyön budjetti 2022
Ajankohtainen nettiaineisto
Muu materiaali ilmoitetaan kurssin alussa Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet kansalaisjärjestössä tai kunnallisessa nuorisotyössä voit suorittaa opintojakson työpaikallasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävissä voit hyötyä työelämäyhteistyöstä tai kontakteista työelämään.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää verkkokurssi hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Sirpa Räikkönen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tunnet nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt.

Ymmärrät nuoriso- ja järjestötyön ohjausjärjestelmät ja työmuodot.

Sisältö

Miten nuorisokasvatuksen työkenttä organisoituu?

Miten nuorisolaki ohjaa nuorisokasvatuksen toimintaympäristöjä?

Miten nuorisotyön toimialaa rahoitetaan?

Millaisia työmuotoja nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä käytetään?

Opiskelumateriaali

Nuorisolaki
Valtion budjetti 2023.
Ajankohtainen nettiaineisto
Muu materiaali ilmoitetaan kurssin alussa Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan moduulitoteutuksena eli yhteistyössä Nuorisokasvatuksen lähtökohtia -opintojakson kanssa. Opintojakso sisältää lähiopetusta 45-55 tuntia ja itsenäista työskentelyä 80-90 tuntia. Opintojaksolla on tentti, joka on yhteinen Nuorisokasvatuksen lähtökohtia opintojakson kanssa.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, teemapäiviin sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina mikäli haluat nopeuttaa opintojasi. Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan kun nopeutussuunnitelma on tehty.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet kansalaisjärjestössä tai kunnallisessa nuorisotyössä voit suorittaa opintojakson työpaikallasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Toteutetaan opintomatka ja useita vierailijoita osallistuu lähitopetukseen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on yhteinen tentti nuorisokasvatuksen lähtökohtia - opintojakson kanssa. Tehtävien palautukset sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia. Tästä lähiopetusta on n. 45-55 tuntia ja loput 90-80 tuntia on itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liittyy opintomatka.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja teemapäiviin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttynä osaamisen näyttönä

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida ammattialan kehittämistarpeita yhdessä työ- ja kohderyhmien kanssa.
Osaat valita ammattialan kannalta tarkoituksenmukaiset kehittämismenetelmät kehittämistehtävän ratkaisemiseen ja perustella valintasi.
Tunnet ammattialasi laatu- ja arviointityön käytäntöjä.
Osaat suunnitella, toteuttaa, raportoida ja arvioida nuorisokasvatuksen työkenttään liittyvän kehittämis- ja muutosprosessin.

Sisältö

Mitä on nuorisokasvatuksen kehittämistoiminta?
Mikä on laatu- ja arviointityön merkitys nuorisoalan kehittämisessä?
Mitä ovat nuorisokasvatuksessa käytettävät kehittämismenetelmät ja miten niitä sovelletaan kehittämisprosessin eri vaiheissa?
Miten tutkimustietoa kerätään ja hyödynnetään kehittämistoiminnassa?
Miten kehittämisprosessi etenee muutosprosessina?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali muodostuu kehittämistoiminnan teoreettisesta sekä kehittämisen kohteena olevaa ilmiötä koskevasta kirjallisuudesta. Osa lähdemateriaalista on löydettävissä opintojakson Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla perehdytään luento-opetuksen, ryhmätyöskentelyn ja case-työskentelyn avulla kehittämisprosessiin sekä erilaisiin kehittämismenetelmiin. Opintojakso tukee myös kehittämistyyppisen opinnäytetyön toteutusta.
Opintojakso käynnistyy teoreettisella osuudella, jonka jälkeen opittua sovelletaan ja hyödynnetään työelämän kehittämishankkeissa tai niiden suunnittelussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojaksolla on itsenäinen suoritusvaihtoehto, jonka avulla on mahdollista nopeuttaa opintoja. Oppimistehtävät löytyvät Learn-alustalta. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämään integroituna kehittämistehtävänä. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista suorittaa osallistumalle kevätlukukauden aikana Juvenia Akatemian toimintaan suorittamalla siellä Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä -opintojakson lisäksi vähintään kaksi muuta 5 op:n opintojaksoa. Mikäli olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, ota yhteyttä yliopettaja Katja Komoseen tai Juvenian johtaja Jussi Ronkaiseen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta luento-opetusta ja harjoituksia 52 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kehittämismenetelmien soveltaminen tehtävien avulla kehittämisympäristöön tai opinnäytteeseen TAI työskentely kehittämisprosessissa sekä kehittämistä koskevan toiminnan raportointi.

Esitietovaatimukset

Projektit työmuotona 5 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

07.09.2022 - 07.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida ammattialan kehittämistarpeita yhdessä työ- ja kohderyhmien kanssa.
Osaat valita ammattialan kannalta tarkoituksenmukaiset kehittämismenetelmät kehittämistehtävän ratkaisemiseen ja perustella valintasi.
Tunnet ammattialasi laatu- ja arviointityön käytäntöjä.
Osaat suunnitella, toteuttaa, raportoida ja arvioida nuorisokasvatuksen työkenttään liittyvän kehittämis- ja muutosprosessin.

Sisältö

Mitä on nuorisokasvatuksen kehittämistoiminta?
Mikä on laatu- ja arviointityön merkitys nuorisoalan kehittämisessä?
Mitä ovat nuorisokasvatuksessa käytettävät kehittämismenetelmät ja miten niitä sovelletaan kehittämisprosessin eri vaiheissa?
Miten tutkimustietoa kerätään ja hyödynnetään kehittämistoiminnassa?
Miten kehittämisprosessi etenee muutosprosessina?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali muodostuu kehittämistoiminnan teoreettisesta sekä kehittämisen kohteena olevaa ilmiötä koskevasta kirjallisuudesta. Osa lähdemateriaalista on löydettävissä opintojakson Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla perehdytään luento-opetuksen, ryhmätyöskentelyn ja case-työskentelyn avulla kehittämisprosessiin sekä erilaisiin kehittämismenetelmiin. Opintojakso tukee myös kehittämistyyppisen opinnäytetyön toteutusta.
Opintojakso käynnistyy teoreettisella osuudella, jonka jälkeen opittua sovelletaan ja hyödynnetään työelämän kehittämishankkeissa tai niiden suunnittelussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojaksolla on itsenäinen suoritusvaihtoehto, jonka avulla on mahdollista nopeuttaa opintoja. Oppimistehtävät löytyvät Learn-alustalta. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämään integroituna kehittämistehtävänä. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on mahdollista tehdä TKI-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta luento-opetusta 26 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Kontaktiopetus:
- 7.9. klo 12.00 - 17.00 (luokka 309C)
- 5.10. klo 9.00 - 17.00 (luokka 309C)
- 9.11. klo 12.00 - 17.00 (luokka 309C)
- 7.12. klo 9.00 - 17.00 (luokka 309C)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kehittämismenetelmien soveltaminen tehtävien avulla kehittämisympäristöön tai opinnäytteeseen TAI työskentely kehittämisprosessissa sekä kehittämistä koskevan toiminnan raportointi.

Esitietovaatimukset

Projektit työmuotona 5 op

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida ammattialan kehittämistarpeita yhdessä työ- ja kohderyhmien kanssa.
Osaat valita ammattialan kannalta tarkoituksenmukaiset kehittämismenetelmät kehittämistehtävän ratkaisemiseen ja perustella valintasi.
Tunnet ammattialasi laatu- ja arviointityön käytäntöjä.
Osaat suunnitella, toteuttaa, raportoida ja arvioida nuorisokasvatuksen työkenttään liittyvän kehittämis- ja muutosprosessin.

Sisältö

Mitä on nuorisokasvatuksen kehittämistoiminta?
Mikä on laatu- ja arviointityön merkitys nuorisoalan kehittämisessä?
Mitä ovat nuorisokasvatuksessa käytettävät kehittämismenetelmät ja miten niitä sovelletaan kehittämisprosessin eri vaiheissa?
Miten tutkimustietoa kerätään ja hyödynnetään kehittämistoiminnassa?
Miten kehittämisprosessi etenee muutosprosessina?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali muodostuu kehittämistoiminnan teoreettisesta sekä kehittämisen kohteena olevaa ilmiötä koskevasta kirjallisuudesta. Osa lähdemateriaalista on löydettävissä opintojakson Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla perehdytään luento-opetuksen, ryhmätyöskentelyn ja case-työskentelyn avulla kehittämisprosessiin sekä erilaisiin kehittämismenetelmiin. Opintojakso tukee myös kehittämistyyppisen opinnäytetyön toteutusta.
Opintojakso käynnistyy teoreettisella osuudella, jonka jälkeen opittua sovelletaan ja hyödynnetään työelämän kehittämishankkeissa tai niiden suunnittelussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojaksolla on itsenäinen suoritusvaihtoehto, jonka avulla on mahdollista nopeuttaa opintoja. Oppimistehtävät löytyvät Learn-alustalta. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämään integroituna kehittämistehtävänä. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista suorittaa TKI-toimintaan integroituna Juveniassa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta luento-opetusta ja harjoituksia 52 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kehittämismenetelmien soveltaminen tehtävien avulla kehittämisympäristöön tai opinnäytteeseen TAI työskentely kehittämisprosessissa sekä kehittämistä koskevan toiminnan raportointi.

Esitietovaatimukset

Projektit työmuotona 5 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat nuorisokulttuurien historiallisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden suhteen erilaisten yhteisöjen ja alakulttuurien synnyssä.
Osaat analysoida ajankohtaisia nuoruuden ilmiöitä nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä.
Osaat käyttää nuoruutta käsittelevää historiallista ja ajankohtaista tutkimustietoa.

Sisältö

Millaisia liikkeitä ja kehityskulkuja sisältyy nuorisokulttuurien historiaan?
Miten alakulttuurit ja nuoruuden ilmiöt ovat näkyneet eri aikoina?
Miten eri aikojen nuorisotutkimus näkee nuoren yhteiskunnan jäsenenä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama ja kokoama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

• Työviikkopohjainen oppimisväylä
Tarkastelet nuorisokulttuurien historiallisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia yhdessä ryhmäsi kanssa. Havaitset ja analysoit ajankohtaisia nuoruuden ilmiöitä nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä. Tutustut nuoruutta käsittelevään historialliseen ja ajankohtaiseen tutkimustietoon.

• Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Edellä mainitut asiat opettajan kanssa toteutuksista ja aikatauluista sopien itsenäistä työskentelyä hyödyntäen.

• Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.
Oman osaamisen tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen alalla raportein ja/tai näytöin. Opettajan antama tapauskohtainen lisätehtävä.

• Itsenäistä suoritustapaa varten pyydä tehtävä opettajalta 1.4.2022 alkaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Eri alueiden alalla toimivien yritysten ja palvelujen kanssa tehtävä yhteistyö. Nuori kulttuuri -verkosto.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulut Learnissa opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kulttuurien väliset erot nuoruuden hahmottamisessa.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Nuoruuden historia ja nykyisin vaikuttavien ilmiöiden kuvaus.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot tutlevat Learn-alustalle opintojakson aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Työviikkopohjainen oppimisväylä
Aktiivinen läsnäolo lähiopetuksessa ja siihen liittyvissä vierailuissa tms.
Tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Ryhmän yhdessä tekemä esitys
Itse- ja ryhmäarviointi.

• Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Opettajan kanssa sovittavien itsenäisten tehtävien hyväksytty (1-5) arviointi.

• Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.
Opettajan kanssa sovittavien itsenäisten täydentävien tehtävien hyväksytty (1-5) arviointi.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat nuorisokulttuurien historiallisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden suhteen erilaisten yhteisöjen ja alakulttuurien synnyssä.
Osaat analysoida ajankohtaisia nuoruuden ilmiöitä nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä.
Osaat käyttää nuoruutta käsittelevää historiallista ja ajankohtaista tutkimustietoa.

Sisältö

Millaisia liikkeitä ja kehityskulkuja sisältyy nuorisokulttuurien historiaan?
Miten alakulttuurit ja nuoruuden ilmiöt ovat näkyneet eri aikoina?
Miten eri aikojen nuorisotutkimus näkee nuoren yhteiskunnan jäsenenä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama ja Learnista löytyvä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

• Työviikkopohjainen oppimisväylä
Tarkastelet nuorisokulttuurien historiallisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia yhdessä ryhmäsi kanssa. Havaitset ja analysoit ajankohtaisia nuoruuden ilmiöitä nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä. Tutustut nuoruutta käsittelevään historialliseen ja ajankohtaiseen tutkimustietoon.

• Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Edellä mainitut asiat opettajan kanssa toteutuksista ja aikatauluista sopien itsenäistä työskentelyä hyödyntäen.

• Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.
Oman osaamisen tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen alalla raportein ja/tai näytöin. Opettajan antama tapauskohtainen lisätehtävä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Nuorisokulttuurin kehityskaaret ja tulevaisuuden näkymät kulttuurisesti ja taloudellisesti.

Tentit ja muut määräajat

Pienryhmien tekemät oppimistehtävät 17.3. mennessä.

Kansainvälinen yhteistyö

Nuorisokulttuurit meillä ja muissa kulttuureissa.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien ja osallistumisen arviointi.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuhenkilö

Mirka Lähdeniemi

Opiskelijaryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnistat nuorisokulttuurien historiallisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden suhteen erilaisten yhteisöjen ja alakulttuurien synnyssä.
Osaat analysoida ajankohtaisia nuoruuden ilmiöitä nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä.
Osaat käyttää nuoruutta käsittelevää historiallista ja ajankohtaista tutkimustietoa.

Sisältö

Millaisia liikkeitä ja kehityskulkuja sisältyy nuorisokulttuurien historiaan?
Miten alakulttuurit ja nuoruuden ilmiöt ovat näkyneet eri aikoina?
Miten eri aikojen nuorisotutkimus näkee nuoren yhteiskunnan jäsenenä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla opiskelija valitsee yhden seuraavista teoksista verkkotenttiin:
Johann Wolfgang von Goethe: Nuoren Wertherin kärsimykset.
J. D. Salinger: Sieppari ruispellossa.
Anna-Leena Härkönen: Häräntappoase.
Anja Kauranen: Sonja O. kävi täällä.
Nadja Summanen: Rambo.
Vilja-Tuulia Huotarinen Valoa valoa valoa
Lisäksi verkkotehtävien yhteydessä on mainittu suositellut teokset.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkkokurssi jakautuu erilaisiin teema-alueisiin, jotka suoritettuasi olet tutustunut nuoruuden historiaan, erilaisiin vallalla olleisiin nuorisokulttuureihin, 2000-luvulla yleistyneeseen mediakulttuurin nousuun, nuoruuden yleisivistävään osioon sekä vapaavalintaiseen syventymisteemaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson sisällä ei suunnitelmallista TKI-yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa 27h työmäärää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää verkko-oppimistehtävien (6kpl) hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuhenkilö

Mirka Lähdeniemi

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tunnistat nuorten hyvinvoinnin rakentumiseen vaikuttavat yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät ja rakenteet.


Tunnistat sosiaalisten ongelmien syntymekanismit samoin kuin syrjäytymisen riskitekijät ja suojaavat mekanismit.


Hahmotat nuorten hyvinvoinnin kokonaistilanteen yhteiskunnassamme.


Osaat arvioida nuorisokasvatuksen mahdollisuuksia ja roolia nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Sisältö

Mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan?

Miten lähiyhteisöt, asuinalue, sukupuoli, sosiaalinen ja kulttuurinen tausta vaikuttavat hyvinvointiin?

Miten yhteiskunnallinen konteksti estää tai edistää hyvinvoinnin rakentumista?

Mitkä tekijät vaikuttavat nuorten syrjäytymiseen?

Mitä ongelmia syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla?

Mitkä ovat nuorisokasvatuksen mahdollisuudet tukea nuorten hyvinvoinnin rakentumista?

Opiskelumateriaali

Materiaali learn -alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu aktiivisesta osallistumisesta lähiopetukseen, luennosta, oppimistehtävistä ja itsenäisestä sekä ryhmätyöskentelystä
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisillä tehtävillä. Tarkemmat tiedot saa vastuuopettajalta.
Työhön integroitava väylä: Suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Katso kohta yksilölliset oppimisväylät - Työhön integroitu oppimisväylä.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä: noin 42 tuntia lähiopetusta, 93 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Opintoja nopeuttava väylä: 135 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu asteikolla 1-5. Tarkemmat kriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuhenkilö

Mirka Lähdeniemi

Opiskelijaryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnistat nuorten hyvinvoinnin rakentumiseen vaikuttavat yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät ja rakenteet.


Tunnistat sosiaalisten ongelmien syntymekanismit samoin kuin syrjäytymisen riskitekijät ja suojaavat mekanismit.


Hahmotat nuorten hyvinvoinnin kokonaistilanteen yhteiskunnassamme.


Osaat arvioida nuorisokasvatuksen mahdollisuuksia ja roolia nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Sisältö

Mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan?

Miten lähiyhteisöt, asuinalue, sukupuoli, sosiaalinen ja kulttuurinen tausta vaikuttavat hyvinvointiin?

Miten yhteiskunnallinen konteksti estää tai edistää hyvinvoinnin rakentumista?

Mitkä tekijät vaikuttavat nuorten syrjäytymiseen?

Mitä ongelmia syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla?

Mitkä ovat nuorisokasvatuksen mahdollisuudet tukea nuorten hyvinvoinnin rakentumista?

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. Tarvittava materiaali ja tehtävät löytyvät moodle verkkoalustalta. Avaimen verkkoalustalle saa vastuuopettajalta.

Opiskelumateriaali

Learn alustalta löytyvä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. Tarvittava materiaali ja tehtävät löytyvät Learn -verkkoalustalta. Avaimen verkkoalustalle saa vastuuopettajalta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. Tarvittava materiaali ja tehtävät löytyvät Learn -verkkoalustalta. Avaimen verkkoalustalle saa vastuuopettajalta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. Tarvittava materiaali ja tehtävät löytyvät Learn -verkkoalustalta. Avaimen verkkoalustalle saa vastuuopettajalta. Tehtävä on mahdollista nivoa työelämän soveltuviin ympäristöihin .

TKI ja työelämäyhteistyö

Ks. työhön integroitu oppimisväylä

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan suorittama arviointi tehtävistä + itsearviointi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat käyttää johdonmukaisesti alan ammattikäsitteitä .
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti .

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sari Miettinen
Vastuuhenkilö

Sari Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat jäsentää ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön tavoitteita, toimintamuotoja ja mahdollisuuksia.
Osaat kuvata ja etsiä tietoa lasten ja nuorten mielenterveyttä ja päihteettömyyttä vahvistavista ja haavoittavista tekijöistä.
Osaat toimia lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyden palveluverkostossa yhteisöpedagogina.
Osaat yhteisöpedagogina kohdata lapsia ja nuoria päihde- ja mielenterveyden haittojen ehkäisyn ja muutostarpeen näkökulmasta.

Sisältö

Mistä lasten ja nuorten mielenterveys ja päihteetön elämä rakentuvat?
Mitkä ovat lasten ja nuorten yleisimmät päihteidenkäytön ja mielenterveyden häiriöt ja niihin kohdennetut tukimuodot?
Millaisilla toimintatavoilla lasten ja nuorten mielenterveyttä ja päihteettömyyttä voidaan edistää ja miten niihin voidaan vaikuttaa?
Millaisilla työtavoilla voit yhteisöpedagogina tukea lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyä sekä muutostarvetta ja -valmiutta?

Opiskelumateriaali

Erkko & Hannukkala 2013: Mielenterveys voimaksi. Käsikirja nuorisotyön ammattilaisille. Suomen mielenterveysseura.
Kylmäkoski, Pylkkänen & Viitanen (toim.) 2010: Yhteisöllisiä näkökulmia nuorten ehkäisevään päihdetyöhön.
Maunu (2012): Ryyppäämällä ryhmäksi. Ehkäisevän päihdetyön karttalehtiä nuorten ja nuorten aikuisten juomiskulttuureihin.
Soikkeli, Salasuo, Puuronen & Piispa (2011): Se toimii sittenkin – kuinka päihdevalistuksesta saa selvää.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Lähiopetus koostuu luento-opetuksesta, vierailijakäynneistä sekä yhteistoiminnallisesta oppimisesta.
Opinjaksolla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan työelämäyhteistyötä nuorten mielenterveyden edistämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson voi toteuttaa integroituna työelämään. Tämä edellyttää aiheen kannalta (päihde- ja mielenterveystyö) soveltuvaa ympäristöä. Asiasta sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lähitoteutusvaihtoehdossa toteutetaan mahdollisesti yhteistyötä työelämän kanssa. Työelämävierailijoita.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien määräajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

n 50 h lähiopetusta ja 85 tuntia itsenäistä- ja/tai ryhmätyöskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä: arvioinnissa huomioidaan kirjalliset tehtävät sekä aktiivinen osallistuminen tiimityöskentelyyn sekä mahdolliseen työelämäyhteistyön edistämiseen.
Työhön integroitu väylä: arviointi tapahtuu opettaja, työelämä, opiskelija(t) kolmikantana
Opintoja nopeuttava väylä: itsenäiset tehtävät opettajan arvioimana + itsearviointi

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Maija-Sisko Kauppila
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Maija-Sisko Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä nuorten palvelujärjestelmän kokonaisuuden.
Tiedät miten ohjaus- ja palveluverkostot toimivat nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Osaat määritellä kunnan ja aluehallinnon tehtävät nuorten hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä.
Tiedät kunnallishallinnon ja hyvän hallinnon periaatteet.
Osaat toimia monialaisissa verkostoissa.
Osaat hakea tietoa eri tietolähteistä, arvioida tietolähteitä ja tiedon luotettavuutta kriittisesti sekä käsitellä digitaalista tietoa.

Sisältö

Mitä nuorten monialaiseen palvelujärjestelmään kuuluu?
Miten ohjaus- ja palveluverkostot edistävät nuorten hyvinvointia?
Millaisissa rooleissa yhteisöpedagogi toimii nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa?
Miten lainsäädäntö ohjaa kunnallista ja alueellista palvelutuotantoa?
Miten kunnallinen päätöksentekojärjestelmä toimii?
Miten yhteisöpedagogi hyödyntää toimialan tietovarantoja?

Opiskelumateriaali

Ammattialan ajankohtainen lainsäädäntö ja tilastoaineisto.
Berg, P. & Myllyniemi, S. (toim.) 2021. Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, nro 67.
Gissler, M. & Kekkonen, M. & Känkänen, P. (toim.) 2018. Nuoret palveluiden pauloissa - Nuorten elinolot -vuosikirja 2018. THL:n, Nuorisotutkimusverkoston ja Valtion nuorisoneuvoston kirjasarja 12.vuosijulkaisu.
Määttä, Mirja & Piiroinen, Miikka. 2022. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan anti ja näkymät kunnan monialaisessa yhteistyössä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Määttä, Mirja & Anne-Mari Souto (toim.) (2020). Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 154.
Purhonen, Kirsi (2017). Ammattien rajapinnoilla ja kolmannen työn äärellä. Suomen Kulttuurirahasto.
Sallinen, S. & Majoinen, K. & Seppälä, J. & Eskelinen L. toim. (2017 ). Toimiva kunta. Hyvinvointi! Sivistystä! Elinvoimaa. Helsinki: Suomen kuntaliitto.
Valtakari M. & Arnkil, R. & Eskelinen ,J. & Mayer, M. & Nyman, J. & Sillanpää, K. & Spangar, T. & Ålander, T. & Yli-Koski, M. (2020). Ohjaamot - monialaista yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria Monialaisen yhteistyön vaikuttavuus nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimus- toiminnan julkaisusarja 2020
Muu opetusmateriaali saatavissa Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Suomeksi
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan yhteistoiminnallisena oppimisena, jossa lähitunneille osallistuminen on prosessin onnistumisen kannalta välttämätön. Mikäli et pysty sitoutumaan lähiopetukseen, valitse vaihtoehtoinen suoritustapa (opintoja nopeuttava oppimisväylä).

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet Ohjaamossa tai vastaavassa matalan kynnyksen palvelussa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijavierailijoita eri palvelujärjestelmistä (esim. TE-palvelut, Kela, Ohjaamo, Kuntaliitto).
Mahdollinen opintomatka.
Jos opiskelet osana Juvenia Akatemia toimintaa voit liittää opintojakson osaksi tätä kokonaisuutta. Voit suorittaa opintojakson osallistumalla kevätlukukauden ajan (vähintään 15 op) Juvenia Akatemian työskentelyyn. Lisätietoja työskentelystä antaa Jussi Ronkainen (Juvenia), Katja Komonen (yhteisöpedagogikoulutus) ja Sari Miettinen (yhteisöpedagogikoulutus).

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta n. 52 oppituntia ja opintomatka, itsenäisen työn osuus n. 73 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista yhteistoiminnalliseen oppimisprosessiin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Esitietovaatimukset

Edellytetään Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt –opintojakson hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Maija-Sisko Kauppila
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Maija-Sisko Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä nuorten palvelujärjestelmän kokonaisuuden.
Tiedät miten ohjaus- ja palveluverkostot toimivat nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Osaat määritellä kunnan ja aluehallinnon tehtävät nuorten hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä.
Tiedät kunnallishallinnon ja hyvän hallinnon periaatteet.
Osaat toimia monialaisissa verkostoissa.
Osaat hakea tietoa eri tietolähteistä, arvioida tietolähteitä ja tiedon luotettavuutta kriittisesti sekä käsitellä digitaalista tietoa.

Sisältö

Mitä nuorten monialaiseen palvelujärjestelmään kuuluu?
Miten ohjaus- ja palveluverkostot edistävät nuorten hyvinvointia?
Millaisissa rooleissa yhteisöpedagogi toimii nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa?
Miten lainsäädäntö ohjaa kunnallista ja alueellista palvelutuotantoa?
Miten kunnallinen päätöksentekojärjestelmä toimii?
Miten yhteisöpedagogi hyödyntää toimialan tietovarantoja?

Opiskelumateriaali

Ammattialan ajankohtainen lainsäädäntö ja tilastoaineisto.
Berg, P. & Myllyniemi, S. (toim.) 2021. Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, nro 67.
Gissler, M. & Kekkonen, M. & Känkänen, P. (toim.) 2018. Nuoret palveluiden pauloissa - Nuorten elinolot -vuosikirja 2018. THL:n, Nuorisotutkimusverkoston ja Valtion nuorisoneuvoston kirjasarja 12.vuosijulkaisu.
Määttä, Mirja & Piiroinen, Miikka. 2022. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan anti ja näkymät kunnan monialaisessa yhteistyössä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Määttä, Mirja & Anne-Mari Souto (toim.) (2020). Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 154.
Purhonen, Kirsi (2017). Ammattien rajapinnoilla ja kolmannen työn äärellä. Suomen Kulttuurirahasto.
Sallinen, S. & Majoinen, K. & Seppälä, J. & Eskelinen L. toim. (2017 ). Toimiva kunta. Hyvinvointi! Sivistystä! Elinvoimaa. Helsinki: Suomen kuntaliitto.
Muu opetusmateriaali saatavissa Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan yhteistoiminnallisena oppimisena, jossa lähitunneille osallistuminen on prosessin onnistumisen kannalta välttämätön. Mikäli et pysty sitoutumaan lähiopetukseen, valitse vaihtoehtoinen suoritustapa (opintoja nopeuttava oppimisväylä).

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet Ohjaamossa tai vastaavassa matalan kynnyksen palvelussa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijavierailijoita eri palvelujärjestelmistä (esim. TE-palvelut, Kela, Ohjaamo, Kuntaliitto).
Mahdollinen opintomatka.
Jos opiskelet osana Juvenia Akatemia toimintaa voit liittää opintojakson osaksi tätä kokonaisuutta. Voit suorittaa opintojakson osallistumalla kevätlukukauden ajan (vähintään 15 op) Juvenia Akatemian työskentelyyn. Lisätietoja työskentelystä antaa Jussi Ronkainen (Juvenia), Katja Komonen (yhteisöpedagogikoulutus) ja Sari Miettinen (yhteisöpedagogikoulutus).

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu kunnallishallintoon ja hyvän hallinnon periaatteisiin liittyvä tentti.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta n. 52 oppituntia ja opintomatka, itsenäisen työn osuus n. 73 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista yhteistoiminnalliseen oppimisprosessiin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- kuntatrivian hyväksytty suorittaminen
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- kuntatentti
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Esitietovaatimukset

Edellytetään Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt –opintojakson hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Maija-Sisko Kauppila
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Maija-Sisko Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat määritellä nuorten palvelujärjestelmän kokonaisuuden.
Tiedät miten ohjaus- ja palveluverkostot toimivat nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Osaat määritellä kunnan ja aluehallinnon tehtävät nuorten hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä.
Tiedät kunnallishallinnon ja hyvän hallinnon periaatteet.
Osaat toimia monialaisissa verkostoissa.
Osaat hakea tietoa eri tietolähteistä, arvioida tietolähteitä ja tiedon luotettavuutta kriittisesti sekä käsitellä digitaalista tietoa.

Sisältö

Mitä nuorten monialaiseen palvelujärjestelmään kuuluu?
Miten ohjaus- ja palveluverkostot edistävät nuorten hyvinvointia?
Millaisissa rooleissa yhteisöpedagogi toimii nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa?
Miten lainsäädäntö ohjaa kunnallista ja alueellista palvelutuotantoa?
Miten kunnallinen päätöksentekojärjestelmä toimii?
Miten yhteisöpedagogi hyödyntää toimialan tietovarantoja?

Opiskelumateriaali

Ammattialan ajankohtainen lainsäädäntö ja tilastoaineisto.
Berg, P. & Myllyniemi, S. (toim.) 2021. Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, nro 67.
Gissler, M. & Kekkonen, M. & Känkänen, P. (toim.) 2018. Nuoret palveluiden pauloissa - Nuorten elinolot -vuosikirja 2018. THL:n, Nuorisotutkimusverkoston ja Valtion nuorisoneuvoston kirjasarja 12.vuosijulkaisu.
Määttä Mirja & Piiroinen Miikka. 2022. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan anti ja näkymät kunnan monialaisessa yhteistyössä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Opetus ja kulttuuriministeriö.
Määttä, Mirja, Anne-Mari Souto (toim.) (2020). Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 154.
Purhonen, Kirsi (2017). Ammattien rajapinnoilla ja kolmannen työn äärellä. Suomen Kulttuurirahasto.
Sallinen, S. & Majoinen, K. & Seppälä, J. & Eskelinen L. toim. (2017 ). Toimiva kunta. Hyvinvointi! Sivistystä! Elinvoimaa. Helsinki: Suomen kuntaliitto.
Muu opetusmateriaali saatavissa Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan yhteistoiminnallisena oppimisena, jossa lähitunneille osallistuminen on prosessin onnistumisen kannalta välttämätön. Mikäli et pysty sitoutumaan lähiopetukseen, valitse vaihtoehtoinen suoritustapa (opintoja nopeuttava oppimisväylä).

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan. Tehtävät saa helmikuun alusta alkaen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet Ohjaamossa tai vastaavassa matalan kynnyksen palvelussa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Katso kohta yksilölliset oppimisväylät - Työhön integroitu oppimisväylä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson toteutukseen kuuluu kunnallishallintoon ja hyvän hallinnon periaatteisiin liittyvä tentti.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus 16 tuntia, opiskelijan itsenäistä työskentelyä 119 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista yhteistoiminnalliseen oppimisprosessiin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- tentti
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- tentti
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Esitietovaatimukset

Edellytetään Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt –opintojakson hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Riitta Kuismin
Vastuuhenkilö

Riitta Kuismin

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Opiskelumateriaali

Kirja: Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria 2016 (on myös e-kirjana)

Toimittajat

Kirsti Kumpulainen, lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto ja KYS. Lasten yksilöpsykoterapeutti, perhepsykoterapeutti.

Eeva Aronen, lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto ja HYKS. Perhepsykoterapeutti.

Hanna Ebeling, lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri, nuorisopsykiatrian dosentti, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Oulun yliopisto ja OYS. Lasten yksilöpsykoterapeutti, perhepsykoterapeutti, psykoanalyytikko IPA.

Eila Laukkanen, nuorisopsykiatrian professori, ylilääkäri psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto ja KYS. Psykoanalyytikko IPA.

Mauri Marttunen, nuorisopsykiatrian professori, Helsingin yliopisto ja HYKS Tutkimusprofessori, osastojohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kaija Puura, lastenpsykiatrian dosentti, ylilääkäri lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Tampereen yliopisto ja TAYS. Perhepsykoterapeutti.

Andre Sourander, lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Turun yliopisto, TYKS ja Columbian yliopisto, New York. Perheterapiakouluttaja.

Nuorten mielenterveystalo-verkkosivut
Lastensuojelulaki
Nuorisolaki
Muu materiaali ilmoitetaan Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
ei

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
ei

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

Learnissa ilmoitetaan tehtävien palautuspäöivämäärät.
Opintojaksossa on kotona tehtävä tentti, jonka ajankohta sovitaan erikseen.

Opiskelijan työmäärä

27 tuntia/op=135t

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opintojaksossa on yksilötehtäviä, verkkokeskustelua ja kotikoe. Tehtäville on määritellyt palautuspäivät ja kotikoe on tiettynä ajanjaksona auki.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti tehdyt tehtävät. Hyväksytysti suoritettu Learn koe. (H3)

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.09.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Sirpa Räikkönen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat kohdata ihmisiä erilaisissa toiminnoissa.
Osaat toimia tavoitteellisesti ohjaajana ryhmän tai henkilön kanssa.
Kehität valmiuksiasi vuorovaikutuksessa ja ryhmätoiminnassa.
Kehityt ohjauksen suunnittelutaidoissasi ja osaat arvioida omaa toimintaasi ohjaajana

Sisältö

Millaisia valmiuksia tarvitset ihmisten kohtaamiseen?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit tavoitteellista toimintaa kohderyhmän tarpeet huomioiden?
Miten syvennät vuorovaikutus- ja ohjaustaitojasi?
Millaista osaamista tarvitset intensiivisen ja tavoitteellisen toiminnan ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Harjoitteluun liittyvät asiakirjat

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelu on mahdollista suorittaa joko leiritoiminnassa tai ohjaamalla säännöllisesti yksittäistä ryhmää jossakin opiskelijan itse valitsemassa nuorisotyön toimintaympäristössä. Eri suoritustapoja on mahdollisuus myös yhdistää. Harjoittelun suorittamisessa on tärkeää, että siihen sisältyy tavoitteellinen yhtäjaksoinen työskentely yksittäisen ryhmän kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä opiskelijan hankkimassa harjoittelupaikassa.

Opiskelijan työmäärä

Harjoittelu toteutetaan kevät / kesä 2023 aikana. Harjoittelun laajuus on 5 op (= 135 tuntia opiskelijatyötä)
maks. 1 op (= 27 tuntia) suunnittelu-, organisointi- ja hallintotehtäviä.
1 op = 27 tunnin työmäärä
Leirillä yövytään: 1 leirivuorokausi = 16 tuntia
Päiväleiri: todelliset työtunnit
Päiväkirja tehdyistä tunneista ja työtehtävistä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso merkitään hyväksytyksi kun jakso on toteutettu, kaikki harjoitteluasiakirjat palautettu ja harjoittelukokemuksen purkutilaisuus suoritettu.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.09.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuhenkilö

Mirka Lähdeniemi

Opiskelijaryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Osaat kohdata ihmisiä erilaisissa toiminnoissa.
Osaat toimia tavoitteellisesti ohjaajana ryhmän tai henkilön kanssa.
Kehität valmiuksiasi vuorovaikutuksessa ja ryhmätoiminnassa.
Kehityt ohjauksen suunnittelutaidoissasi ja osaat arvioida omaa toimintaasi ohjaajana

Sisältö

Millaisia valmiuksia tarvitset ihmisten kohtaamiseen?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit tavoitteellista toimintaa kohderyhmän tarpeet huomioiden?
Miten syvennät vuorovaikutus- ja ohjaustaitojasi?
Millaista osaamista tarvitset intensiivisen ja tavoitteellisen toiminnan ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Harjoitteluun liittyvät asiakirjat

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelu on mahdollista suorittaa joko leiritoiminnassa tai ohjaamalla säännöllisesti yksittäistä ryhmää jossakin opiskelijan itse valitsemassa toimintaympäristössä. Eri suoritustapoja on mahdollisuus myös yhdistää. Harjoittelun suorittamisessa on tärkeää, että siihen sisältyy tavoitteellinen yhtäjaksoinen työskentely yksittäisen ryhmän kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä opiskelijan hankkimassa harjoittelupaikassa.

Opiskelijan työmäärä

Harjoittelu toteutetaan kevät / kesä 2023 aikana. Harjoittelun laajuus on 5 op (= 135 tuntia opiskelijatyötä)
maks. 1 op (= 27 tuntia) suunnittelu-, organisointi- ja hallintotehtäviä.
1 op = 27 tunnin työmäärä
Leirillä yövytään: 1 leirivuorokausi = 16 tuntia
Päiväleiri: todelliset työtunnit
Päiväkirja tehdyistä tunneista ja työtehtävistä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso merkitään hyväksytyksi kun jakso on toteutettu, kaikki harjoitteluasiakirjat palautettu ja harjoittelukokemuksen purkutilaisuus suoritettu.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Maija-Sisko Kauppila
Vastuuhenkilö

Maija-Sisko Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat kohdata ihmisiä erilaisissa toiminnoissa.
Osaat toimia tavoitteellisesti ohjaajana ryhmän tai henkilön kanssa.
Kehität valmiuksiasi vuorovaikutuksessa ja ryhmätoiminnassa.
Kehityt ohjauksen suunnittelutaidoissasi ja osaat arvioida omaa toimintaasi ohjaajana

Sisältö

Millaisia valmiuksia tarvitset ihmisten kohtaamiseen?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit tavoitteellista toimintaa kohderyhmän tarpeet huomioiden?
Miten syvennät vuorovaikutus- ja ohjaustaitojasi?
Millaista osaamista tarvitset intensiivisen ja tavoitteellisen toiminnan ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Harjoitteluun liittyvät asiakirjat.

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelu on mahdollista suorittaa joko leiritoiminnassa tai ohjaamalla säännöllisesti yksittäistä ryhmää jossakin opiskelijan itse valitsemassa nuorisokasvatuksen toimintaympäristössä. Eri suoritustapoja on mahdollisuus myös yhdistää. Harjoittelun suorittamisessa on tärkeää, että siihen sisältyy tavoitteellinen yhtäjaksoinen työskentely yksittäisen ryhmän kanssa. Ohjausharjoittelun toteutuksesta sovitaan opiskelijavastaavan kanssa hops-keskustelujen yhteydessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä opiskelijan hankkimassa harjoittelupaikassa.

Opiskelijan työmäärä

Harjoitteluun käytettävät työtunnit 108h, suunnittelu ja raportointi 27h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitteluun liittyvien asiakirjojen toimittaminen sekä harjoittelun hyväksyttäväksi suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään Opinto -ja urasuunnitteluun rakennettua Learn ympäristöä, jolle on linkitetty opintojen käynnistymistä hyödyttävä materiaali.
Tämä Learn-alusta tulee olemaan opiskeluryhmän käytössä koko opiskelun ajan.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson ensimmäinen osa (Orientaatio amk.opintoihin 2 op) syksyllä 2022 koostuu opintoihin orientoitumisesta ja opiskeluympäristöön tutustumisesta ensimmäisellä viikolla sekä seuraavilla viikoilla oman opiskelusuunnitelman tekemisestä ja ammattikorkeakouluopiskeluun perehtymisestä.
Kaksi muuta osiota toteutetaan myöhemmin opintojen edetessä:

Ammattialan tuntemus (2op kevät 2023)- osiossa hyödynnämme yhteisöpedagogialumneja ja työelämävierailijoita alan tuntemuksen kartuttamiseksi.

Valmiina työelämään (1op kevät 2024)

Kukin osio pitää sisällään erilaisia tehtäviä sekä opiskelijavastaavan kanssa käytävän Hops-keskustelun.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään alamma alumneja sekä laajoja tyelämäverkostoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävien määräajat ilmoitetaan Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Johdatus amk-opintoihin: Lähiopetus n. 25 tuntia. Hopsin kirjoittaminen ja Hops-keskusteluun osallistuminen.
Ammattialan tuntemus: Lähiopetus n. 20 tuntia. Itsenäinen työskentely (haastattelutehtävä ja osaamisidentiteetin rakentaminen).
Mahdollinen yhteistyö YAMK-opiskelijoiden mentorointia hyödyntäen.
Oman alan ammattietiikka lähiopetus n. 10 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopetukseen osallistuminen, Hopsin kirjoittaminen x 3, Hops-keskusteluun osallistuminen ja opintojen ajoittaminen Peppiin x 3 (Hyväksytty hops). Nämä ajoittuvat koko opintojen ajalle.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 20.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään Opinto -ja urasuunnitteluun rakennettua Learn ympäristöä, jolle on linkitetty opintojaksolla hyödynnettävä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opinto -ja urasuunnittelu koostuu kolmesta osakokonaisuudesta, joista ensimmäinen on Johdatus amk-opintoihin ( 2op)
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Opintojaksolla perehdytään yhdessä seuraaviin asioihin:
-Vastuullinen toimiminen opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
-Omien oppimistavoitteiden asettaminen ja henkilökohtaisen opinto- ja urapolun rakentaminen, opintojen edistymisen seuranta ja oman oppimisen arviointi.
Osana Johdatus amk-opintoihin kirjoitat henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) ja osallistut HOPS-keskusteluun, jossa opinnot ajoitetaan Peppiin.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Opinto -ja urasuunnittelun ensimmäinen osakokonaisuus (Johdatus amk-opintoihin 2 op) suositetaan suoritettavan työviikkopohjaisen toteutuksen (=lähiopetus) mukaisesti, koska ko sisältöalueita ei ole mahdollista suorittaa osana työtehtäviä.
Opintoja nopeuttava väylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

Opinto ja -urasuunnittelun toinen osakokonaisuus on Ammattialan tuntemus 2 op
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, haastattelut, artikkelitehtävät. Opintojaksolla vierailee yhteisöpedagogeja, joita opintojakson opiskelijat haastattelevat.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso suositellaan suoritettavan työviikkopohjaisen suunnitelman mukaisesti (= lähiopetus).
Opintoja nopeuttava väylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

Opinto-ja urasuunnittelun kolmas osakokonaisuus on Ammattietiikka 1 op
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Lähiopetuksen sisältöjä (ammattieettinen pohdinta) toteutetaan pienryhmissä sekä yhteisillä luennoilla. Luentoihin ja opintojaksolla esiteltävään materiaaliin liittyen opiskelija tuottaa ammattieettisen ohjeistuksensa (oppimistehtävä)
Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso suositellaan suoritettavan työviikkopohjaisen toteutuksen mukaisesti (= lähiopetus).
Opintoja nopeuttava väylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee työelämän asiantuntijoita, joita opiskelijat haastattelevat.

Opiskelijan työmäärä

Johdatus amk-opintoihin :Lähiopetus n 25 tuntia. Hopsin kirjoittaminen ja Hops-keskusteluun osallistuminen.
Ammattialan tuntemus: Lähiopetus n 20 tuntia. Itsenäinen työskentely (artikkelitehtävät ja haastattelutehtävä).
Ammattietiikka: Lähiopetus n 8 h. Itsenäinen työskentely (oppimistehtävä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopetukseen osallistuminen, Hopsin kirjoittaminen, Hops-keskusteluun osallistuminen ja opintojen ajoittaminen peppiin (Hyväksytty hops)

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Maija-Sisko Kauppila
Vastuuhenkilö

Maija-Sisko Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena (Kouvolan kampus ja Teams) kolmen lukukauden aikana. Ensimmäisen lukukauden teemana on johdatus amk-opintoihin, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops) sekä ammattialan tuntemus (3 op). Toisen lukukauden teemana on ammattietiikka (1 op). Kolmannen lukukauden teemana on urasuunnittelu (1 op).

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tutustutaan yhteisöpedagogin työpaikkoihin sekä ammattialan hankkeisiin esim. Juvenian kautta.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 25 tuntia ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä110 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hopsin laadinta ja hops-keskusteluun osallistuminen. Ammattietiikan ja urasuunnitteluun liittyvien tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuhenkilö

Laura Hokkanen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät pelaamista ja siihen liittyviä ilmiöitä osana kulttuuria ja yhteiskuntaa
Osaat tarkastella pelaamista kasvatuksellisesta näkökulmasta tunnistaen pelaamisen myönteiset vaikutukset
Osaat tunnistaa ongelmapelaamisen merkkejä ja ehkäistä ongelmapelaamisen haittoja.
Osaat arvioida pelien ja pelillistämisen mahdollisuuksia nuorisotyössä
Osaat muotoilla nuorisotyön sisällöille pelillisiä ja visualisointiin pohjautuvia toteutustapoja
Tiedät nuorisotyön kannalta pelillistämiselle käyttökelpoisia digitaalisia alustoja ja ympäristöjä
Osaat edistää pelaamiseen liittyvien ikäraja-, tekijänoikeus- ja tietoturvanäkökulmien toteutumista

Sisältö

Mitä peli, pelillisyys ja pelillistäminen tarkoittavat?
Miten pelikasvatuksen avulla voidaan tukea nuoren positiivista suhdetta pelaamiseen?
Miten pelillisyyden avulla voidaan visualisoida nuorisotyön sisältöjä, työmuotoja ja prosesseja?
Millaisia hyötyjä pelillistämällä voidaan nuorisotyössä saavuttaa?
Miten voidaan tunnistaa ongelmapelaamista ja löytää oikeita tapoja puuttua siihen?

Opiskelumateriaali

Jokaisen viikon tehtäväksiantoa varten opiskelija saa tutustuttavakseen taustamateriaalin video- ja tekstimuodossa Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso on rakennettu lukukauden mittaiseksi peliksi, jossa edetään pienryhmissä viikoittaisten työelämän tehtäväksiantojen mukaan. Samalla tarkastellaan pelikasvatuksen erilaisia toteutusmuotoja yhteistoiminnallisesti. Ennen kunkin viikon lähiopetusta opiskelija saa tutustuttavakseen uuden tehtäväksiannon ja siihen liittyvän teoria- sekä vinkkiosion. Lähiopetuksessa keskitytään toiminnalliseen pienryhmätyöskentelyyn, jota ohjaa ja tukee opettaja. Opintojakson teemat jakaantuvat seuraavasti: pihapelit, koodaus, kaupunkiseikkailu, robotiikka, lisätty todellisuus ja pakohuonepelit, digitaalinen pelaaminen, pelihaitat, roolipelaaminen sekä maker-kulttuuri.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ratkotaan viikoittain työelämän toimeksiantoja pelikasvatuksen menetelmin.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Työviikkopohjaiseen oppimisväylään kuuluu yksi yötoteutus viikolla 45.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuhenkilö

Laura Hokkanen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV21KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät pelaamista ja siihen liittyviä ilmiöitä osana kulttuuria ja yhteiskuntaa
Osaat tarkastella pelaamista kasvatuksellisesta näkökulmasta tunnistaen pelaamisen myönteiset vaikutukset
Osaat tunnistaa ongelmapelaamisen merkkejä ja ehkäistä ongelmapelaamisen haittoja.
Osaat arvioida pelien ja pelillistämisen mahdollisuuksia nuorisotyössä
Osaat muotoilla nuorisotyön sisällöille pelillisiä ja visualisointiin pohjautuvia toteutustapoja
Tiedät nuorisotyön kannalta pelillistämiselle käyttökelpoisia digitaalisia alustoja ja ympäristöjä
Osaat edistää pelaamiseen liittyvien ikäraja-, tekijänoikeus- ja tietoturvanäkökulmien toteutumista

Sisältö

Mitä peli, pelillisyys ja pelillistäminen tarkoittavat?
Miten pelikasvatuksen avulla voidaan tukea nuoren positiivista suhdetta pelaamiseen?
Miten pelillisyyden avulla voidaan visualisoida nuorisotyön sisältöjä, työmuotoja ja prosesseja?
Millaisia hyötyjä pelillistämällä voidaan nuorisotyössä saavuttaa?
Miten voidaan tunnistaa ongelmapelaamista ja löytää oikeita tapoja puuttua siihen?

Opiskelumateriaali

Opintojakson tehtävissä hyödynnetään seuraavia teoksia:
Mikko Meriläinen 2020. Kohti pelisivistystä. Nuorten digitaalinen pelaaminen ja pelihaitat kotien kasvatuskysymyksenä. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/309143/Merilainen_vaitoskirja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Heinänen, O., Korhonen, H., Lehtinen, S., Unkuri, K & Mustonen, T. (toim.). (2019). Peli kesken. Kokemustarinoita ongelmallisesta digipelaamisesta. Sosiaalipedagogiikan säätiö, Helsinkihttps://digipelirajaton.fi/wp-content/uploads/sites/7/2019/11/DPR_170x240_Pelaajatarinat_4.11.19-1.pdf

Kuuluvainen, S. & Mustonen, T. (2019). Digitaalinen viihdepelaaminen ja digipeliriippuvuus. Katsaus pelaamisen eri ulottuvuuksiin (2. painos). Sosiaalipedagogiikan säätiö, Helsinki. https://digipelirajaton.fi/wp-content/uploads/sites/7/2019/04/Digi_170x240_TjaS_25.3.19_M-1.pdf

Friman, Usva; Arjoranta, Jonne; Kinnunen, Jani; Heljakka, Katriina & Stenros, Jaakko (toim.) 2022. Pelit kulttuurina. Vastapaino.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson teemat jakaantuvat seuraavasti: pihapelit, koodaus, kaupunkiseikkailu, robotiikka, lisätty todellisuus ja pakohuonepelit, digitaalinen pelaaminen, pelihaitat, roolipelaaminen sekä maker-kulttuuri.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan. Verkkokurssin voi aloittaa jo ennen opintojakson aloituspäivämäärää.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluvia tehtäviä on tarkoitus jalkauttaa omaan työhön.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät tulee palauttaa 31.5.2023 mennessä.

Toisessa lähipäivässä toteutetaan pubi-visa, johon tulee valmistautua annetun lähdekirjallisuuden avulla.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla ei tarvitse olla mitään etukäteisosaamista pelaamisen osa-alueista voidakseen osallistua opintojaksolle.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Tällä kurssilla tutustumme nuoriso- ja populaarimusiikin historiaan ja sen
vaiheisiin eri nuorisokulttuurien ja yhteiskunnallisten murrosten kuvaajana.

Sisältö

Nuorisomusiikki - jee-jee musiikki, räminä, meteli,
hippimusa, purkka, jytä, punkki, räppi – on aina ollut ja tulee todennäköisesti olemaankin
osa nuorisokulttuureita. Kuten eräs asiantuntija (=nuori) sanoi: ”Musa on
silloin hyvää, kun mutsi ei tajuu.”

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama opiskeltava aineisto Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Eteneminen opintojaksolla omaan tahtiin, kaikki suoritukset tulee olla tehtynä opintojakson viimeiseen päivään mennessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Esimerkit alan yrityksistä.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentit osa-alueittain.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset esimerkit musiikkilajeista ja tuotannoista.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Kotimaisen musiikin historia ja ilmiöt.
Länsimaisen populaarikulttuurin kehitys.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot Learn-alustan kautta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Learn-tenttien hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 10.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Tällä kurssilla tutustumme nuoriso- ja populaarimusiikin historiaan ja sen
vaiheisiin eri nuorisokulttuurien ja yhteiskunnallisten murrosten kuvaajana.

Sisältö

Nuorisomusiikki - jee-jee musiikki, räminä, meteli,
hippimusa, purkka, jytä, punkki, räppi – on aina ollut ja tulee todennäköisesti olemaankin
osa nuorisokulttuureita. Kuten eräs asiantuntija (=nuori) sanoi: ”Musa on
silloin hyvää, kun mutsi ei tajuu.”

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama opiskeltava aineisto Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Eteneminen opintojaksolla omaan tahtiin, kaikki suoritukset tulee olla tehtynä opintojakson viimeiseen päivään mennessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Esimerkit alan yrityksistä.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentit osa-alueittain.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset esimerkit musiikkilajeista ja tuotannoista.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Kotimaisen musiikin historia ja ilmiöt.
Länsimaisen populaarikulttuurin kehitys.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot Learn-alustan kautta.

Tämä on Xamk Pulsen tarjontaan sisältyvä opintojakso, johon on varattu 10 paikkaa Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Learn-tenttien hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
 • Lassi Pöyry
 • Katri Schadewitz
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat projektityön työvaiheet ja sen eri osa-alueet.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja raportoida projektin.
Osaat määritellä projektiryhmän eri osallistujien työtehtävät ja vastuut.
Osaat ideoida uusia tuotteita ja palveluja yrittäjämäisesti ja asiakaslähtöisesti.
Hahmotat taloudenhallinnan eri osa-alueiden merkityksen projekteissa.
Osaat toimia tavoitteellisesti projektitiimin jäsenenä.

Sisältö

Mitkä ovat projektin eri vaiheet?
Miten projekti suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan?
Miten projektiryhmän työtehtävät jakautuvat?
Mitkä asiat projektityön taloudenhallintaan liittyvät?
Mitä työyhteisöosaamista projektityössä tarvitaan?

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali (luennot, harjoitukset)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson laajuus on 5 op sisältäen lähiopetusta yhteensä 40 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 95 tuntia. Opintojakso toteutetaan 16 työviikon aikana.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, työskentely projektitiimissä ja oman projektin toteuttaminen sekä tentin hyväksytty suorittaminen.
Lähiopetus pienryhmissä(1-2 krt x 2 tuntia/vko) . Itsenäisten projektien työstäminen ja toteutus.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet projektissa voit suorittaa opintojakson joko kokonaan tai osittain projektissasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojaksojen oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisellä tehtäväkokonaisuudella.

Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan 1.4.2022 alkaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysten, yhdistysten, julkisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa tehtävät käytännön projektit

Tentit ja muut määräajat

Aikataulut Learnissa opintojakson alkaessa

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisten käytäntöjen esimerkit.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, josta lähiopetusta/ohjausta on 40 tuntia. Oman projektityöskentelyn osuus (suunnittelu, toteutus ja arviointi) on 2 pistettä eli n.54 tuntia.
Opintosuoritukseen kuuluu kertaus.
27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Projektiryön perusteet, projektin suunnittelu ja raportointi.
Käytännön projektin toteuttaminen pienryhmissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot ilmoitetaan opintojakon aikana pienryhmäohjauksien aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään itsearviointia, vertaisarviointia ja opettaja-arviointia.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.04.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
 • Katri Schadewitz
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat projektityön työvaiheet ja sen eri osa-alueet.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja raportoida projektin.
Osaat määritellä projektiryhmän eri osallistujien työtehtävät ja vastuut.
Osaat ideoida uusia tuotteita ja palveluja yrittäjämäisesti ja asiakaslähtöisesti.
Hahmotat taloudenhallinnan eri osa-alueiden merkityksen projekteissa.
Osaat toimia tavoitteellisesti projektitiimin jäsenenä.

Sisältö

Mitkä ovat projektin eri vaiheet?
Miten projekti suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan?
Miten projektiryhmän työtehtävät jakautuvat?
Mitkä asiat projektityön taloudenhallintaan liittyvät?
Mitä työyhteisöosaamista projektityössä tarvitaan?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten alustusluentojen ja pienryhmätyöskentelynä toteutettavien projektien toteuttamisten mukaisesti.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle tai tehdä opintojakson itsenäisenä suorituksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluvat käytännön projektit suoritetaan yhteistyössä Juvenian kansainvälisen seminaarin "Injustice in a World of Uncertainty, International Convention in South-Eastern Finland University of Applied Sciences" yhteydessä.

Kansainvälinen yhteistyö

Injustice in a World of Uncertainty International Convention in South-Eastern Finland University of Applied Sciences -kansainvälinen seminaari

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Teoriaosuus projektityöstä ja projektien pienryhmä toteutukset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty projektisuunnitelma, projektin toteutus, loppuraportti, ryhmäarvioinnit sekä itsearviointi.

Ajoitus

09.01.2023 - 15.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Anne Ulmanen

Tavoitteet

• Osaat tunnistaa ryhmäohjauksen tarpeen ja yksilölliset oppimisvalmiudet mielenterveys- ja päihdetyössä.
• Osaat valita ja käyttää tarkoituksenmukaista ryhmäohjausmenetelmää ja ohjaustyyliä mielenterveys- ja päihdetyössä.
• Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista ryhmäohjausta mielenterveys- ja päihdetyössä.

Sisältö

• Potilaan/asiakkaan yksilölliset oppimisvalmiudet.
• Ryhmäohjauksen sisältö
• Eri ryhmäohjausmenetelmät (tiedollinen, toiminnallinen, interventio, vertaistuki, etäryhmä)
• Erilaiset ohjaustyylit
• Toimiva ohjaussuhde
• Ryhmien suunnittelu toteutus, ja arviointi

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso etenee ennalta määritetyssä järjestyksessä, mutta voit suorittaa tehtäviä oman aikataulun mukaisesti. Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, aukeaa Sinulle seuraava osio ja sen suoritettuasi saat auki seuraavan osion. Jotta pääset seuraavaan osioon, on kaikki tehtävän ohjeessa määritellyt suoritukset oltava valmiina (esimerkiksi verkkokeskusteluun yksi aloitus ja yksi toisen opiskelijan kommentointi).

Sinulla on 3kk aikaa suorittaa opintojakso.

TKI ja työelämäyhteistyö

Voit tehdä ohjaussuunnitelman työelämän tarpeeseen, esimerkiksi omalle työ- tai harjoittelupaikallesi.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää tehtäviä ja tietotestejä. Voit uusia kahdesti hylätyn suorituksen.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on laajuudeltaan 5op, joka tarkoittaa 135h opiskelijan työtä. Opintojakso jakautuu pienempiin osasuorituksiin.

Toteutuksen osien kuvaus

Tehtävä 1a) Esittäytyminen
Tehtävä 1b) Oppiportin verkkokurssi: Ohjauksen ja oppimisen perusteet (vapaaeht.)
Tehtävä 1c) Oppiportin verkkokurssi: Suunnittele vaikuttava ohjaus (vapaaeht.)

Tehtävä 2a) Ohjaustyylit -tietotesti
Tehtävä 2b) Keskustelu ohjauksesta

Tehtävä 3) Keskustelu ohjaustaidoísta

Tehtävä 4a) Keskustelu ryhmämuodoista
Tehtävä 4b) Keskustelu toiminnallisista lähestymistavoista
Tehtävä 4c) Tietotesti ryhmäohjauksesta

Tehtävä 5a) Ohjaussuunnitelma
Tehtävä 5b) Ohjaussuunnitelman opponointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit ilmoitettu jokaisen tehtävän/tietotestin yhteydessä.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
Vastuuhenkilö

Tommi Pantzar

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat perustella seikkailun kasvatuksellisia menetelmiä ja ohjaajan roolia kokemuksellisen oppimisen teoreettisesta viitekehyksestä.

Tunnistat seikkailukasvatuksen mahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä.

Tiedät seikkailutoiminnan turvallisuutta määrittelevät säädökset ja osaat soveltaa niitä oman ryhmänne tavoitteellisen seikkailun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Millaiseen kasvatusfilosofiseen teoriapohjaan seikkailukasvatus tukeutuu?

Millaisia kasvatuksellisia mahdollisuuksia seikkailullinen ja elämyksellinen toiminta tarjoaa ja mitä se vaatii kasvattajalta?

Millaisia menetelmiä seikkailukasvatuksessa voidaan käyttää?

Miten seikkailutoimintaan liittyviä riskejä voidaan hallita?

Opiskelumateriaali

Learnissa olevat artikkelit.
Latomaa, T. ja Karppinen S. 2015. Seikkaillen elämyksiä III. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä. Lapin yliopistokustannus
Latomaa, T. ja Karppinen S. 2010. Seikkaillen elämyksiä II. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä. Lapin yliopistokustannus
Karppinen, S. ja Latomaa, T. (toim.) 2007. Seikkaillen elämyksiä. Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovellutuksia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.
Pulkamo, H. 2007. Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka nuorisotyössä: Vallan väline vai osallisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen menetelmä. Teoksessa Hoikkala, T. ja Sell, A. (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisotutkimusseura. (496-520).

Opettajan opintojaksolla jakamat verkkoluennot, materiaali ja tutkimukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Teoriaopetus toteutetaan verkko- ja lähiluentoina sekä alan artikkeleihin liittyvien oppimistehtävien avulla. Opintojaksolla tehdään paljon toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla seikkailukasvatuksen menetelmäkirjo avautuu opiskelijalle. Opiskelija valitsee lisäksi yhden noin 2 vuorokauden mittaisen seikkailun, johon osallistuu. Näitä voivat olla esimerkiksi yöretki maastoon, kiipeily ja köysitoiminta, geokätköily yms. Toiminnallisiin seikkailuihin ilmoittautuminen opintojakson alussa Learn alustalla. Toiminnallisen osuuden jälkeen kokemus käsitellään ja pohditaan sovellusmahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on suoritettavissa kokonaan verkko-opintoina / itsenäisesti, pystyt integroimaan suorituksen myös omaan työhösi. Suoritusohjeet opintojakson learn alustalla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on suoritettavissa kokonaan verkko-opintoina / itsenäisesti. Suoritusohjeet opintojakson learn alustalla. Tämä osuus on mahdollista opiskella myös Juvenia Akatemian työelämäprojekteissa, mikäli hakeudut siihen opiskelumuotoon.

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI-yhteistyö mahdollista 2op laajuisesti itsenäisenessä verkkotehtävässä, jossa mahdollista perehtyä työpaikan mahdollisuuksiin käyttää seikkailukasvatusta organisaation tavoitteiden edistämisessä. Myös Juvenia akatemiassa tämän suorittaminen mahdollista.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson etätehtävien viimeinen palautuspäivä kerrotaan Learn alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Teoriaopetus 2op joka jakaantuu lähiopetukseen ja itsenäisiin verkkotehtäviin. 54h.
Käytännön seikkailut ja niiden valmstelut 2op n. 8-16 opiskelijan pienryhmissä. 54h,
Seikkailun käsittely ja raportointi 1op. 27h

Toteutuksen osien kuvaus

Osa 1: teorian haltuunotto
Osa 2: oma seikkailukasvatuksellinen kokemus
Osa 3: kokemuksen käsittely ja soveltaminen yhteisöpedagogin työkentälle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toiminnallisen luonteen vuoksi vahva suositus lähiopetukseen osallistumiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

Opintojakson arviointi jakautuu:

Teoriaosuus 3op (oppimistehtävät, artikkelitehtävät, tunti- ja learnnäytöt = 60% arvosanasta)
Käytännön sovellus 2op (seikkailun toteutus ja oma panostus/osaaminen + raportti omasta seikkailusta = 40 % arvosanasta)

Arviointikohteet:

Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä ja tekniikoita.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointi toteutetaan asteikolla 0-5.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
Vastuuhenkilö

Tommi Pantzar

Opiskelijaryhmät
 • YPKV21KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat perustella seikkailun kasvatuksellisia menetelmiä ja ohjaajan roolia kokemuksellisen oppimisen teoreettisesta viitekehyksestä.

Tunnistat seikkailukasvatuksen mahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä.

Tiedät seikkailutoiminnan turvallisuutta määrittelevät säädökset ja osaat soveltaa niitä oman ryhmänne tavoitteellisen seikkailun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Millaiseen kasvatusfilosofiseen teoriapohjaan seikkailukasvatus tukeutuu?

Millaisia kasvatuksellisia mahdollisuuksia seikkailullinen ja elämyksellinen toiminta tarjoaa ja mitä se vaatii kasvattajalta?

Millaisia menetelmiä seikkailukasvatuksessa voidaan käyttää?

Miten seikkailutoimintaan liittyviä riskejä voidaan hallita?

Opiskelumateriaali

Seikkailukasvatuksen ennakkotehtävänä artikkeli: Pulkamo, H. 2007. Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka nuorisotyössä: Vallan väline vai osallisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen menetelmä. Teoksessa Hoikkala, T. & Sell, A. (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisotutkimusseura. (496-520). Löytyy Learn-alustalta.
Lähiopetuksessa käsiteltävä materiaali sekä muu aineisto ja linkit Learnissa.
Tallennetut verkkoluennot ja niihin linkittyvät tehtävät.
Seikkalukasvatukseen liittyvät artikkelit ja niihin liittyvä tehtävä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Monimuotototeutus Kouvolassa syyslukukaudella 2022. Opintojaksoon kuuluu 1 maastopäivä (26.9.) ja teoriapäivä (27.9.). Maastopäivä toteutetaan Repoveden kansallispuistossa, johon liittyy ennakko- ja valmistelutehtäviä kaikille. Tästä lisätietoa ilmoittautuneille elokuun lopulla spostitse. Teoriapäivä toteutetaan Kouvolan kampuksella. Näiden lähipäivien avulla menetelmän käytäntö ja teoria nivelletään yhteen.
Lähiopetuksen jälkeisenä oppimistehtävänä perehdyt seikkailukasvatuksen teoriaan ja osoitat ymmärrystäsi mentelmän käytöstä yhteisöpedagogin työkentällä. Kokemuksellisena etätehtävänä on tutustua itsenäisesti geokätköilyyn seikkailukasvatuksen välineenä ja tia menetelmän käyttökelpoisuutta kasvatuksen välineenä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson etätehtäväosat on mahdollista suorittaa omaan työhön integroituina tehtävinä. Jos koet että voit niveltää seikkailukasvatusteeman työpaikallesi, löydät ohjeet kurssin suorittamisesta työpaikallasi kurssin learn alustalta. Sovi vielä tarkemmin opettajan kanssa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan verkkoympäristössä, verkkoluentojen ja tehtävien avulla. Ohjeet itsenäiseen lyödät opintojakson Learn alustalta. Verkkototeutukseen voi ilmoittautua joustavasti, mutta opintojakson arviointi suoritetaan ainoastaan joulu- ja toukokuussa. Ajoita siis opintosi tämä huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista linkittää oman työn kehittämiseen monimuoto-opinnoissa etätehtävän osalta.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulut palautuksille määritelty Learn alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta noin 1op ja itsenäisen opiskelun osuus on 4op
Itsenäinen verkko-opiskelu jakaantuu verkkoluentoihin 1op ja niihin liittyviin tehtäviin sekä valittuun seikkailukasvatuksen tai kokemuksellisen oppimisen teemaan syventymiseen, josta tuotetaan raportti 3op.

Toteutuksen osien kuvaus

2 pv lähiopetusta, käytännön seikkailu 1pv Repovedellä ja teoriaa 1pv Kouvolan kampuksella.
Verkko-opintoina luentotallenteita, artikkeleita luettavaksi sekä niihin linkittyvä laajempi etätehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toiminnallisen luonteen vuoksi suosittelen lämpimästi lähipäiviin osallistumista ja monimuotototeutuksen kokemuksellisen osuuden hyödyntämistä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi jakautuu:

Ennakkotehtävä (hyväksytty/hylätty)
Teoriatehtävä (loppuarvioinnin painoarvo 3/5)
Käytännön sovellus (loppuarvioinnin painoarvo 2/5)

Arviointikohteet:

Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä ja tekniikoita.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointi toteutetaan asteikolla 0-5.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
Vastuuhenkilö

Tommi Pantzar

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat perustella seikkailun kasvatuksellisia menetelmiä ja ohjaajan roolia kokemuksellisen oppimisen teoreettisesta viitekehyksestä.

Tunnistat seikkailukasvatuksen mahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä.

Tiedät seikkailutoiminnan turvallisuutta määrittelevät säädökset ja osaat soveltaa niitä oman ryhmänne tavoitteellisen seikkailun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Millaiseen kasvatusfilosofiseen teoriapohjaan seikkailukasvatus tukeutuu?

Millaisia kasvatuksellisia mahdollisuuksia seikkailullinen ja elämyksellinen toiminta tarjoaa ja mitä se vaatii kasvattajalta?

Millaisia menetelmiä seikkailukasvatuksessa voidaan käyttää?

Miten seikkailutoimintaan liittyviä riskejä voidaan hallita?

Opiskelumateriaali

Learnissa olevat luentotallenteet 7kpl ja tehtävät.

Learnissa olevat artikkelit.
Latomaa, T. ja Karppinen S. 2015. Seikkaillen elämyksiä III. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä. Lapin yliopistokustannus
Latomaa, T. ja Karppinen S. 2010. Seikkaillen elämyksiä II. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä. Lapin yliopistokustannus
Karppinen, S. ja Latomaa, T. (toim.) 2007. Seikkaillen elämyksiä. Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovellutuksia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.
Kauppila, M-S. ja Ruotsalainen, J. 2007. Avartti nonformaalisen oppisen ympäristönä. Teoksessa Hoikkala, T. ja Sell, A. (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisotutkimusseura.
Nieminen, J. 2007. Vastavoiman hahmo - nuorisotyön yleiset tehtävät, oppimisympäristöt ja eetos. Teoksessa Hoikkala, T. ja Sell, A. (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisotutkimusseura.
Pulkamo, H. 2007. Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka nuorisotyössä: Vallan väline vai osallisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen menetelmä. Teoksessa Hoikkala, T. ja Sell, A. (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisotutkimusseura. (496-520).

Opettajan opintojaksolla jakamat linkit, materiaalit ja tutkimukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Teoriaopetus toteutetaan tallennettuina verkkoluentoina ja etätehtävinä sekä yhteistoiminnallisena oppimisena alan artikkeleita ja julkaisuija opiskellen. Verkkoluennot ovat kotitehtävieä ja niissä edetään kurssin muun ohjelman mukaisesti. Iso osa lähitunneista käytetään käytännön harjoituksiin pääasiallisesti ulkotiloissa. Opiskelija valitsee lisäksi yhden toiminnallisen seikkailun, johon osallistuu. Näitä ovat esim. talviretki ja yöpyminen maastossa, köysitoiminta ja kiipeily, geokätköily. Toiminnallisiin seikkailuihin ilmoittautuminen opintojakson alussa Learn alustalla. Toiminnallisen osuuden jälkeen kokemus käsitellään ja pohditaan sovellusmahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on suoritettavissa kokonaan verkko-opintoina / itsenäisesti, mikäli haluat nopeuttaa opintojasi tai toteuksia on päällekkäin lukujärjestyksessä. Suoritusohjeet opintojakson learn alustalla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on suoritettavissa kokonaan verkko-opintoina / itsenäisesti ja omaan työhön niveltäen. Suoritusohjeet opintojakson learn alustalla. Tämä osuus on mahdollista opiskella myös Juvenia Akatemian työelämäprojekteissa, mikäli hakeudut siihen opiskelumuotoon.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tämä osuus on mahdollista opiskella myös Juvenia Akatemian työelämäprojekteissa, mikäli hakeudut siihen opiskelumuotoon.

Opiskelijan työmäärä

Teoriaopetus 2op joka jakaantuu lähiopetukseen ja kotitehtävinä toteutettuihin luentoihin ja verkkotehtäviin. 54h.
Käytännön harjoitukset tunneilla sekä seikkailut ja niiden valmstelut 2op n. 8-16 opiskelijan pienryhmissä. 54h,
Seikkailun käsittely ja raportointi 1op. 27h

Toteutuksen osien kuvaus

Osa 1: teorian haltuunotto ja käytännön sovellukset
Osa 2: oma seikkailukasvatuksellinen kokemus
Osa 3: kokemuksen käsittely ja soveltaminen yhteisöpedagogin työkentälle.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- kykyä itsenäiseen työotteeseen, halua nopeuttaa opintoja
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- työpaikkaa, jossa soveltaa tehtäviä. Kykyä itsenäiseen työotteeseen.
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät
 • YPKV21KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät ja osaat tukea nuorten seksuaalista kehitystä sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta
Osaat tunnistaa ja ehkäistä seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa
Osaat suunnitella ja toteuttaa nuorten seksuaalikasvatustunteja.
Tiedät mitkä ovat keskeisimmät nuoria askarruttavat seksuaalisuuden ja seksuaalisen kehityksen teemat

Sisältö

Mitä on seksuaalisuus?
Mitkä ovat seksuaalikasvatuksen osa-alueet?
Mitä ovat seksuaalioikeudet?
Miten yhdenvertaisuuslaki määrittää ihmisten oikeuksia?
Miten sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus näyttäytyy nuorten elämässä?
Miten seksuaalinen häirintä ja –väkivalta ilmenee?
Millaisia erilaisia menetelmiä seksuaalikasvatuksessa käytetään?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on koottuna opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson toteutukseen kuuluu kaksi lähipäivää, yhteensä 16 tuntia, ensimmäinen lähipäivä on 3.11. Opintojakso aukeaa 1.10.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen Learn-ympäristössä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Verkko-opinnot toteutetaan ajalla 15.9.-30.11. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Seksuaalikasvatuksen demo-tunnit voi halutessa toteuttaa koulussa, oppilaitoksessa tai muussa nuorisotyön toimintaympäristössä.

Tentit ja muut määräajat

Lähiopetus: Opintojakson erikseen arvioitavia suorituksia on kolme. Testi, tentti sekä seksuaalikasvatuksen teemoihin liittyvä demovideo ja tuntisuunnitelma. Testi, tentti ja muut tehtävät suoritetaan 19.12. mennessä Learn-alustalla. Demovideo ja tuntisuunnitelma palautetaan Learnin työpajaan 12.12. mennessä. Demovideo ja tuntisuunnitelma vertaisarvioidaan Learnin työpajassa 18.12. mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, josta lähipetusta on 16 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia

2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät ja osaat tukea nuorten seksuaalista kehitystä sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta
Osaat tunnistaa ja ehkäistä seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa
Osaat suunnitella ja toteuttaa nuorten seksuaalikasvatustunteja.
Tiedät mitkä ovat keskeisimmät nuoria askarruttavat seksuaalisuuden ja seksuaalisen kehityksen teemat

Sisältö

Mitä on seksuaalisuus?
Mitkä ovat seksuaalikasvatuksen osa-alueet?
Mitä ovat seksuaalioikeudet?
Miten yhdenvertaisuuslaki määrittää ihmisten oikeuksia?
Miten sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus näyttäytyy nuorten elämässä?
Miten seksuaalinen häirintä ja –väkivalta ilmenee?
Millaisia erilaisia menetelmiä seksuaalikasvatuksessa käytetään?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on jaossa opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, teemapäiviin sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen. Lähiopetusta on yhteensä 45 tuntia.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Verkko-opinnot toteutetaan ajalla 10.1.-30.4. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tätä opintojaksoa ei voi integroida työhön. Vaihtoehtoinen suoritustapa on tehdä kurssi itsenäisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lähiopetuksessa on mahdollista toteuttaa seksuaalikasvatustuntien pitämistä lasten tai nuorten kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Tenttiaika ja muut tehtäväaikataulut ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, josta lähiopetusta on 48 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja teemapäiviin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia

2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sari Miettinen
Vastuuhenkilö

Sari Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat sosiaalipedagogiikan merkityksen ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa.
Osaat hyödyntää sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä.
Osaat edistää sosiaalipedagogiikan viitekehyksessä ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia.

Sisältö

Mitä on sosiaalipedagogiikka ja mikä on sen merkitys ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa?
Miten sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa voidaan hyödyntää erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä?
Miten sosiaalipedagogiikalla voidaan edistää ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia?

Opiskelumateriaali

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus.
Sosiaalipedagogiset aikakauskirjat.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Itsenäisesti ja ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, luento, oppimistehtävien tekeminen, tenttiin lukeminen ja muu lukeminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, mahdollinen vierailukäynti.


Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Itsenäinen oppimistehtävä. Tehtävän saa vastuuopettajalta.

Työhön integroitu oppimisväylä: Sovi erikseen vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Vierailukäyntejä/vierailijoita.
Mahdollisesti työelämän kanssa toteutettava pienimuotoinen projekti.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen oppimisväylä: 42 h lähiopetusta + 93 h itsenäistä työskentelyä
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: 135 h itsenäistä työskentelyä
Työelämään integroitu väylä: 135 h itsenäistä työskentelyä (pitää sisällään työskentelyä työelämässä, kehittämistä ja kirjallisen tehtävän tekoa)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat suoritukset: tehtävät ja tentti.
Sisältää myös itsearvioinnin. Tarkemmat kriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sari Miettinen
Vastuuhenkilö

Sari Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat sosiaalipedagogiikan merkityksen ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa.
Osaat hyödyntää sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä.
Osaat edistää sosiaalipedagogiikan viitekehyksessä ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia.

Sisältö

Mitä on sosiaalipedagogiikka ja mikä on sen merkitys ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa?
Miten sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa voidaan hyödyntää erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä?
Miten sosiaalipedagogiikalla voidaan edistää ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia?

Opiskelumateriaali

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus.
Sosiaalipedagogiset aikakauskirjat

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Itsenäisesti ja ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, luento, oppimistehtävien tekeminen, tenttiin lukeminen ja muu lukeminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, mahdollisesti vierailukäynti ja osallistuminen työelämäprojektiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työviikkopohjaisella oppimisväylällä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan prodjekti työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Tenttiaika ja tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä: n. 50 tuntia lähiopetusta ja n. 85 tuntia itsenäistä- ja ryhmätyöskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus järjestetään 9.1. - 17.3. välisenä aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävät: tentti ja oppimistehtävät. sitoutuminen työskentelyyn vaikuttaa arviointiin.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sari Miettinen
Vastuuhenkilö

Sari Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnistat sosiaalipedagogiikan merkityksen ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa.
Osaat hyödyntää sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä.
Osaat edistää sosiaalipedagogiikan viitekehyksessä ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia.

Sisältö

Mitä on sosiaalipedagogiikka ja mikä on sen merkitys ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa?
Miten sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa voidaan hyödyntää erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä?
Miten sosiaalipedagogiikalla voidaan edistää ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia?

Opiskelumateriaali

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019 Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus.
Sosiaalipedagogiset aikakauskirjat

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetus toteutetaan kahtena intensiivilähipäivänä. Lähipäivien välillä työstetään itsenäinen kehittämistehtävä. Opintojaksoon kuuluu learn tentti.

Työhön integroitu väylä:
Opintojakson voi suorittaa työstämällä itsenäisen teoriatehtävän ja integroimalla kehittämistehtävän työelämään.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkkokurssina. Tehtävät ja materiaali sekä kirjalistat löytyvät learn-alustalta
Avaimen learn-alustalle saa vastuuopettajalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen kehittämisprojekti.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

16 tuntia lähiopetusta, learn tentti 3 tuntia + 116 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan suorittama arviointi tehtävistä + itsearviointi.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuhenkilö

Laura Hokkanen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Osaat käyttää taidekasvatukseen ja luontolähtöiseen toimintaan liittyviä peruskäsitteitä.
Osoitat perehtyneisyytesi taide- ja luontolähtöisten menetelmien käyttöön sekä niiden merkitykseen hyvinvoinnin osana.
Tunnistat taidekasvatuksen ja ja luontolähtöisten menetelmien käyttömahdollisuudet ohjaustyössä.

Sisältö

Mitkä ovat taidekasvatukseen ja luontolähtöiseen toimintaan liittyvät peruskäsitteet?
Miten luonto- ja taidelähtöisillä menetelmillä voidaan tukea hyvinvointia?
Miten taide- ja luontolähtöisiä menetelmiä käytetään?
Miten taidekasvatusta ja luontolähtöisiä menetelmiä käytetään yksilöiden ja ryhmien ohjaustyössä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään seuraavia teoksia:
Ihmisen huoltokirja. Hyvinvointia taiteesta, kulttuurista ja luonnosta. https://www.theseus.fi/handle/10024/475407

Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut - Opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/81448/URNISBN9789515884305.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Laitinen, L. 2017. Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 46. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166166.pdf

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan luontolähtöisen toiminnan ja taidekasvatuksen muotoja, kuten sanataidetta, kulttuuriperintökasvatusta, ympäristötaidetta, valokuvausta, taide-elämyksen käsikirjoittamista ja luontosuhteen rakentamista luovien menetelmien avulla. Opintojakso koostuu luennoista, menetelmäharjoituksista ja oppimistehtävistä. Opintojaksolta toteutetaan ohjausharjoitus sekä osallistutaan Nuorisokeskus Anjalan leiripäiviin 3.-4.4.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan pienimuotoinen ohjausharjoitus kirjastossa.

Tentit ja muut määräajat

Nuorisokeskus Anjalan leiripäivät 3.-4.4.
Ympäristötaidekokeilun esittely viikolla 17.
Digitarinan toteutus viikolle 17 mennessä.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Työviikkopohjainen toteutus jakaantuu seuraavasti: Osallistuminen lähiopetukseen 2op, kritiikin tuottaminen 0,5 op, ympäristötaidekokeilu1op, ohjaustuokio 0,5 op ja digitarina 1 op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet kulttuurisen nuorisotyön ja tapahtumatuotannon ammattikäsitteet ja osaat käyttää niitä ammattimaisesti eri tilanteissa.
Tiedät kulttuurisen nuorisotyön vaikutukset nuoren identiteetin kehittymiseen kokemuksellisen oppimisen kautta.
Osaat tukea nuorten omien kulttuurien ja marginaalitaiteiden esille tuomista ja tarjota nuorille mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan ja projekteja kulttuurisen toiminnan saralla.
Tiedät tapahtumatuotantoon ja –turvallisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja osaat käyttää niitä johdonmukaisesti.
Osaat aikatauluttaa tapahtumatuotannon eri vaiheet, suunnitella tarvittavat logistiset ratkaisut, hahmottaa tapahtuman järjestämisen elementit ja prosessin, käyttää tapahtumasuunnittelun perustyövälineitä ja malleja, laatia innovatiivisen tapahtuman suunnitelman, analysoida tapahtuman riskejä, kannattavuutta, vastuullisuutta ja asiakaskokemuksia sekä toimia tapahtumatiimissä.

Sisältö

Mitä kulttuurinen nuorisotyö tarkoittaa ja mitä osa-alueita siinä on?
Miten kokemuksellinen oppiminen taiteellisten ja kulttuuristen menetelmien avulla vaikuttaa nuoren kasvuun ja identiteetin kehittymiseen?
Millaisia mahdollisuuksia on nuorten omien kulttuurien ja marginaalitaiteiden esilletuomiseksi digitaalisesti, esityksinä tai julkaisuina?
Mitä asioita tapahtumatuotantoon ja tapahtumaturvallisuuteen liittyy?
Mitkä ovat tapahtumatuotannon eri vaiheet ja tiimin jäsenten vastuut?

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama ja ilmoittama materiaali.

Huhtaniska, T. 2019. Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. E-kirja. Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Hahmotat ja ymmärrät tapahtumatuotannossa käytettävän ammattisanaston ja termistön. Osaat jäsentää tapahtumatuottamisessa tarvittavat ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat. Osaat toimia vastuullisena suunnittelijana ja toimeenpanijana tuotantotiimissä ja ymmärrät aikataulutusten ja logististen ratkaisujen merkityksen.
Osaat valmistautua sopimusneuvotteluihin ja tunnet alan tärkeimmät lainsäädäntöön liittyvät asiat.
Tunnet alan tekniset vaatimukset ja osaat käyttää eri ammattialojen erikoisosaajia tarvittaessa.
Tunnet alan tärkeitä toimijoita ja osaat hahmottaa erilaiset mahdolliset sisällöt nuorten tapahtumille.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittavat itsenäiset tehtävät ja raportit

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittava aikataulu ja mahdollisten raportien ja tehtävien määrä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Osaat löytää yhtymäkohtia oman harrasteesi/työsi kautta tapahtumatuotantoon ja hyödyntää olemassa olevia verkostojasi.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitusten tms. aikataulut Learnissa opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Esimerkkejä kansainvälisistä tapahtumista.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Kulttuurisen nuorisotyön historia.
Tapahtumatuotannon perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsenäisen suorituksen tehtävänannon saat suoraan vastuuopettajalta jaakko.pitkanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
Hyväksytysti suoritetut tehtävät (mm. tapahtumasuunnitelma) ja harjoitukset.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittavat täydentävät tehtävät.
Hyväksytysti suoritetut tehtävät (mm. tapahtumasuunnitelma)

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuhenkilö

Laura Hokkanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat käyttää taidekasvatuksen ja kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä.
Osoitat perehtyneisyytesi sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmien käyttöön.
Tunnistat kirjallisuuden ja sanataiteen tarpeet ja käyttömahdollisuudet.

Sisältö

Mitkä ovat taidekasvatukseen ja kirjallisuudentutkimukseen liittyvät peruskäsitteet?
Miten sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmiä käytetään?
Miten lukemista voidaan edistää ja tunnistaa sen käyttömahdollisuuksia?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään mm. seuraavia teoksia:
Aerila, Juli-Anna & Kauppinen, Merja 2019. Sytytä lukukipinä. Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn.

Hokkanen, Laura 2015. Sosiaalinen kirjasto. Lukemattomien mahdollisuuksien maailma. Avain.

Ilmanen, Pirkko; Kotka, Riika; Pulli, Elina & Venho, Johanna. 2019. Runomatkaopas. Harjoituksia ja työpajoja lapsille. Aviador.

Timonen, Helena 2009. Omin sanoin. Elämän ja muutoksen tarinat vankilasta vapauteen. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-219-221-9/urn_isbn_978-952-219-221-9.pdf (Narratiivisuutta käsittelevät luvut)

Lisäksi osallistujat saavat heti opintojakson alussa opettajan jakaman artikkeliaineiston, josta suoritetaan tentti opintojakson loppuun mennessä.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opintojaksolla tutustutaan luentojen ja harjoitusten avulla kirjallisuuden ja sanataiteen hyödyntämismahdollisuuksiin ja tarpeisiin eri aloilla. Verkkokurssi koostuu sanataideharjoituksista, narratiiivisuutta hyödyntävästä digitaalisesta tarinankerronnasta, sosiokulttuurista lukemista hyödyntävästä elämystuokion suunnittelusta sekä kirjallisuuden merkitystä esittelevästä kirjallisuudentutkimuksesta, josta suoritetaan verkkotentti (aineisto saa olla käytössä tentin ajan).

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson sosiokulttuurisen lukemisen osuus on ihanteellista suorittaa omassa työyhteisössä, mutta sen voi toteuttaa myös perheenjäsenille, ystäville tai tarpeen mukaan myös itselle.

Tentit ja muut määräajat

Yksi opintojakson tehtäväosuus on tentti, jonka ajankohdan opiskelija voi itse määritellä. Tenttiaineistona on kokoelma artikkeleita, jotka käsittelevät lukuinnostamista, kirjallisuuden merkitystä kansalaistaitona, tyttöjen ja poikien välisen lukemisen eroja sekä lukukulttuurin muutoksia. Materiaali on ladattavissa opintojaksoalustalta ja se on vapaasti käytettävissä tentin aikana.

Opintojakson sosiokulttuurisen lukemisen -tehtävään liittyy vertaisarviointi, minkä vuoksi tehtävä tulee toteuttaa 15.11. mennessä ja arvioida kaksi itselle arpoutunutta palautusta aikavälillä 16.11.-29.11.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 tunnin työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Verkkoalustalla on nähtävissä tehtäväkohtaiset arvioinnin perusteet.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katja Komonen
Vastuuhenkilö

Katja Komonen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät tulevaisuustyöskentelyn lähtökohdat ja ennakoivan työotteen yhteiskunnallisen merkityksen.
Tunnet erilaisia tulevaisuuden ennakoinnin tietolähteitä ja menetelmiä.
Osaat kerätä, analysoida, raportoida ja hyödyntää tulevaisuutta koskevaa tietoa niin nuoren hyvinvoinnin kuin laajemmin nuorisokasvatuksen toimialan kehittämiseksi

Sisältö

Miksi tulevaisuuden ennakointi on tärkeää?
Mitä on tulevaisuustyöskentely?
Millaista tulevaisuustietoa nuorisokasvatuksessa tarvitaan?
Mitä on ennakointitieto?
Mitä ovat ennakointimenetelmät?
Miten ennakoinnin menetelmillä ja osallistavilla menetelmiä voidaan kerätä ja rakentaa tulevaisuutta koskevaa tietoa.
Miten tulevaisuutta koskevaa tietoa voidaan analysoida, raportoida ja hyödyntää päätöksenteossa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla opintojakson alkaessa. Materiaali koostuu tulevaisuusajattelua, tulevaisuustietoa sekä tulevaisuustyöskentelyä ja sen menetelmiä koskevasta materiaalista.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson valitsemalla joko 1) työviikkopohjaisen oppimisväylän (lähiopetus) tai 2) opintoja nopeuttavan oppimisväylän (itsenäinen suoritustapa).

1) Työviikkopohjainen oppimisväylä
Lähiopetuksessa vahvistat tulevaisuusajatteluasi ja otat haltuun uusimmat tulevaisuustyöskentelyn menetelmät. Syksyn työskentelyn aikana kokoat osaamisesi ja erilaiset tuotokset näkyväksi tekevän tulevaisuusportfolion, jota voit hyödyntää esimerkiksi työnhaussa.

Opintojakso jakautuu viikoille 35-40 sijoittuviin tulevaisuusajattelua ja tulevaisuustyöskentelyn menetelmiä koskeviin luentoihin (3h/vko) ja lähiopetuskerroilla tehtäviin pieniin toiminnallisiin harjoitteisiin (esim. trendispottaus, skenaariotyöskentely, backcasting) sekä viikoille 41-50 sijoittuvaan tulevaisuustyöskentelyyn (Futuret Fit) pienryhmissä. Pienryhmät muodostetaan opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden perusteella.

Pienryhmätyöskentelyssä sovelletaan Futures Fit-menetelmää, jossa tunnistetaan ja kerätään tulevaisuussignaaleja, rakennetaan niiden perusteella trendikortteja ja tulevaisuustarinoita sekä pohditaan tulevaisuuskuvien aiheuttamia muutostarpeita ja toimenpiteitä nuorisokasvatuksen asiantuntijalle. Pienryhmätyöskentely voidaan kytkeä pienryhmän omien intressien ohella myös Juvenian sisältöihin ja hanketoimintaa. Työskentelyn tuloksena ja syntyy jokaisella opiskelijalle myös oma tulevaisuustyöskentelyn portfolio, jolla hän voi osoittaa tulevaisuustyökalujen hallintaansa.

2) Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti missä vaiheessa opintoja tahansa, myös kesällä. Voit pyytää itsenäisen suoritustavan (6 tehtävää) opintojakson vastuuopettajalta (katja.komonen@xamk.fi)

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian TKI-hankkeiden tai opiskelijan itse esittämän työelämätoimijan (esimerkiksi oma työyhteisö) kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson kaikki tehtävät tulee olla tehtyinä ja palautettuina viimeistään 16.12.2022. Mikäli jokin palautus puuttuu, arvioidaan opintojakso hylätyksi. Seuraavat uusintakerrat, jolloin palautuksia otetaan vastaan ovat:
- 19.1.2023
- 31.1.2023

Opintoja nopeuttava oppimiväylä:
Opintojakson tehtävien palautuajankohta sovitaan opettajan kanssa tehtävää pyydettäessä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso koostuu 45 tunnin lähiopetuksesta ja 90 tunnin työskentelystä yksin ja pienryhmissä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää seuraavaa:
- Aktiivista osallistumista lähiopetukseen
- Opetuskertojen välillä tehtävien kahden pienen tehtävän (materiaalien luku + trendispottaus) suorittamista
- Aktiivista osallistumista pienryhmätyöskentelyyn ja tulevaisuusportfolion laatimista pienryhmätyöskentelyn dokumentoimiseksi. Tulevaisuusportfolion osalta tarkemmat arviointikriteetit ilmoitetaan opintiojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katja Komonen
Vastuuhenkilö

Katja Komonen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV21KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät tulevaisuustyöskentelyn lähtökohdat ja ennakoivan työotteen yhteiskunnallisen merkityksen.
Tunnet erilaisia tulevaisuuden ennakoinnin tietolähteitä ja menetelmiä.
Osaat kerätä, analysoida, raportoida ja hyödyntää tulevaisuutta koskevaa tietoa niin nuoren hyvinvoinnin kuin laajemmin nuorisokasvatuksen toimialan kehittämiseksi

Sisältö

Miksi tulevaisuuden ennakointi on tärkeää?
Mitä on tulevaisuustyöskentely?
Millaista tulevaisuustietoa nuorisokasvatuksessa tarvitaan?
Mitä on ennakointitieto?
Mitä ovat ennakointimenetelmät?
Miten ennakoinnin menetelmillä ja osallistavilla menetelmiä voidaan kerätä ja rakentaa tulevaisuutta koskevaa tietoa.
Miten tulevaisuutta koskevaa tietoa voidaan analysoida, raportoida ja hyödyntää päätöksenteossa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan työviikkopohjaisen oppimisväylän ja opintoja nopeuttavan oppimisväylän Learn-alustoilla. Materiaali koostuu tulevaisuuden tutkimukseen liittyvistä aineistoista, Sitran tulevaisuustyötä koskevista aineistoista sekä tulevaisuustyöskentelyn menetelmiä koskevista aineistoista.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Lähiopetuksessa pohdit tulevaisuustietoisuuttasi, vahvistat tulevaisuusajatteluasi ja otat haltuun uusimpia tulevaisuustyöskentelyn menetelmiä. Näitä menetelmiä voit käyttää erilaisten yhteisöjen ja organisaatioiden kehittämisessä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä koostuu kahdesta luentoja ja tulevaisuustyöskentelyä koskevia harjoitteita ja pohdintoja sisältävästä lähiopetuspäivästä sekä lähiopetuspäivien välillä tehtävästä itsenäisestä TAI parityöskentelystä (mahdollista tehdä myös kolmen hengen ryhmässä), jossa laadit nuorisotyötä tai muuta mielellään omaa työtäsi koskevia tulevaisuuskuvia. Myös valmiita aiheita annetaan tarvittaessa. Tulevaisuuskuvat esitellään suullisesti jälkimmäisenä lähiopetuspäivänä ja niistä laaditaan myös kirjallinen raportti tai muu visualisointi.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Opintoja nopeuttava oppimisväylä tarkoittaa opintojakson suorittamista itsenäisesti ja omaan tahtiin Learn-verkkoalustalla. Verkkoalusta koostuu kuudesta tulevaisuustyöskentelyä koskevasta tehtävästä. Voit aloittaa työskentelyn verkkoalustalla koska tahansa ilmoittautumisajan päätyttyä lokakuussa 2022. Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti verkkoalustalla myös kesäopintoina. Opintojakson avaimen voit pyytää katja.komonen@xamk.fi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson työelämäyhteistyö rakentuu sen organisaation kautta, jonka tulevaisuuskuvia opiskelija lähtee laatimaan. Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian hankkeet tarjoavat myös yhteistyömahdollisuuksia em. tulevaisuuskuvien laadintaan. Näitä aiheita esitellään ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Tentit ja muut määräajat

Työviikkopohjainen väylä:
Opintojakso alkaa 18.1.2023 ja päättyy 5.4.2023. Tällöin kaikki opintojakson suoritukset tulee olla palautettuna.

Opintoja nopeuttava väylä:
Opintojakson voi aloittaa koska vain ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kesäopintoina.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:
16h lähiopetusta, 119h itsenäistä työskentelyä.

Opintoja nopeuttava väylä:
135h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä:

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää

Työviikkopohjainen oppimisväylä
- aktiivista 100% osallistumista lähiopetukseen.
- hyväksytysti laadittua, aikataulussa suullisesti esiteltyä ja kirjallisen raportoinnin osalta palautettua tulevaisuuskuvaa. Tulevaisuuskuva esitellään suullisesti jälkimmäisellä lähiopetuskerralla ja sitä koskeva kirjallinen raportti palautetaan viimeistään 5.4.2023.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Hyväksytysti laadittuja kuutta tehtävää Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tarja Isokääntä
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa opintojakson Learn-alustalla.
Kiilakoski, T. & Honkatukia, P. (toim.) 2018. Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso jakautuu 4 op:n tutkimusosaamisen osuuteen ja 1 op:n tieteellisen viestinnän osuuteen. Tutkimusosaamisen ja kehittämisosaamisen lähiopetus koostuu luento-opetuksesta, ryhmätyöskentelyä sekä oman opinnäytetyön laadintaa tukevasta itsenäisestä työskentelystä.

Tieteellisen viestinnän osuus koostuu lähiopetuksesta sekä tehtävistä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti opettajilta saatavilla oppimistehtävillä / harjoituksilla. Tieteellisen viestinnän osalta ota tällöin yhteyttä Tarja Isokääntään, tutkimus- ja kehittämisosaamisen osalta Pekka Penttiseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa Juvenia Akatemiassa, ks tarkemmin. kohta TKI ja työelämäyhteistyö.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista suorittaa osallistumalle kevätlukukauden aikana Juvenia Akatemian toimintaan suorittamalla siellä Tutkimus- ja kehittämisosaaminen-opintojakson lisäksi vähintään kaksi muuta 5 op:n opintojaksoa. Mikäli olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, ota yhteyttä yliopettaja Katja Komoseen tai Juvenian johtaja Jussi Ronkaiseen.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso jakautuu 4 op:n tutkimusosaamiseen ja 1 op tieteelliseen viestintään.
Tutkimusosaamisen opetus koostuu seuraavista asioista:
- 39h luento-opetusta
- 8h osallistumista opinnäytetyön esitysseminaariin marraskuussa 2022
- 61h itsenäistä työskentelyä opintojakson tehtävien parissa. Nämä tehtävät ovat:
- Oman opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen laadinta
- Tutkimusprosessin menetelmäratkaisuihin orientoituminen
- Opinnäytetyön esitysseminaarissa esiteltävän työn vertaisarviointi
Tieteellisen viestinnän osuus koostuu seuraavista asioista:
- 16 h lähiopetusta
- 11 h itsenäistä työtä opintojakson tehtävien parissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso tukee opinnäytetyöprosessin etenemistä.

Opintojakso kannattaa siten ajoittaa siten, että aloitat sen suorittamisen viimeistään silloin kun aloitat opinnäytetyön ideointi- ja suunnitteluopintojakson.

Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu-opintojakson (5 op) hyväksyminen edellyttää seuraavia asioita:
- Tutkimusosaaminen ja kehittämisosaaminen (5op) opintojaksosta on suoritusmerkintä
Pepissä
- opinnäytetyösuunnitelma on sisällöllisesti toteuttamiskelpoinen
- työelämäkumppanin kanssa laadittu sopimuslomake on laadittu ja tallennettu Wihi- järjestelmään.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Työviikkopohjainen väylä:
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen (80% läsnäolovelvollisuus) sekä opintojakson tehtävien hyväksyttyä suorittamista määräajassa. Nämä tehtävät ovat:
- Menetelmällinen orientoituminen tutkimusprosessiin sekä lähiopetuksen tehtävät että oppimistehtävät tekemällä
- Oman opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen laadinta
- Opinnäytetyön esitysseminaarissa esiteltävän työn vertaisarviointi
- Tieteellisen viestinnän tehtävät.
Tieteellisen viestinnän osasuoritus arvioidaan hyväksytty-hylätty. Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy siten tutkimusosaamisen osasuorituksen arvosanasta.

Opintoja nopeuttava väylä:
Itsenäisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Juvenia Akatemia-työskentelyn arviointi erillisen oppimissuunnitelman ja tehtävänantojen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tarja Isokääntä
 • Pekka Penttinen
 • Katja Komonen
Vastuuhenkilö

Katja Komonen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla on käytössä Learn-alusta. Se on yhteinen tutkimusosaamisen ja tieteellisen viestinnän osioille. Työviikkopohjaisen väylän opiskelumateriaali ilmoitetaan kyseisellä Learn-alustalla opintojakson alkaessa. Opiskelumateriaali sisältää tutkimusmentelmäkirjallisuutta. Lisäksi opintojakson opiskelumateriaalina toimii opiskelijan omaan opinnäytetyöhön liittyvä tutkimuskirjallisuus, jota opiskelija hakee itsenäisen tiedonhaun kautta. Vinkkejä tiedonhakuun annetaan opintojakson aikana.

Opintoja nopeuttavan väylän opiskelumateriaali ilmoitetaan kirjallisen tehtävänannon yhteydessä.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso jakautuu 4 op:n tutkimusosaamisen osuuteen ja 1 op:n tieteellisen viestinnän osuuteen.

Työviikkopohjainen opiskeluväylä:

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Tutkimusosaamisen osuuden työviikkopohjainen väylä koostuu lähiopetuksesta sekä itsenäisestä tai parityöskentelystä. Lähiopetusta on 3h viikossa ja se sisältää luentoja ja omaan opinnäytetyöhön pitkälti kytkeytyviä harjoitteita, joita tehdään tuntien aikana yksin/pienryhmissä.

Opintojakson aikana tehdään yksin tai parin kanssa seuraavat arvioitavat suoritukset:
- Tutkimusprosessiin perehtyminen kirjallisen materiaalin avulla sekä haastattelemalla opinnäytetyön tehnyttä henkilöä (noin 2 sivua).
- Oman opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen laadinta (noin 8 sivua).
- 4.-5.4.2023 pidettävässä opinnäytetyön esitysseminaarissa esiteltävän valmiin opinnäytetyön kirjallinen opponointi.

Opintoja nopeuttava väylä:

Opintoja nopeuttava väylä sisältää itsenäisesti suoritettavan tehtäväpaketin. Tutkimusosaamisen osuuden tehtäväpaketin voit pyytää katja.komonen@xamk.fi.

Tieteellisen viestinnän osuuden tehtäväpaketin voit pyytää tarja.isokaanta@xamk.fi.

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI-yhteistyö tapahtuu opiskelijan opinnäytetyöhön kytkeytyvänä toimintana.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso päättyy 30.4.2023. Tällöin kaikki suoritukset tulee olla palautettuina. Opintojakson uusintakerrat tutkimusosaamisen ja tieteellisen viestinnän tehtävien palauttamisen osalta ovat:

- 15.5.2023
- 15.8.2023

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:
Opintojakso jakautuu 4 op:n tutkimusosaamisen osuudeen a 1 op tieteellisen viestinnän osuuteen.

Tutkimusosaamisen osuus jakautuu seuraavasti:
- 42 h luento-opetusta lukujärjestykseen merkittyinä aikoina 3 h viikossa.
- noin 8 h osallistumista opinnäytetyön esitysseminaariin 4.-5.4.2023
- 58 h itsenäistä tai parityöskentelyä opintojakson kolmen arvioitavan suorituksen parissa seuraavasti:
* tutkimusprosessiin tutustuminen
* opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen laadinta

Opintoja nopeuttava väylä sisältää 135 h itsenäistä työskentelyä tutkimusosaamisen sekä tieteellisen viestinnän tehtävien parissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso tukee opinnäytetyöprosessin etenemistä.

Opintojakso kannattaa siten ajoittaa siten, että aloitat sen suorittamisen viimeistään silloin kun aloitat opinnäytetyön ideointi- ja suunnitteluopintojakson.

Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu-opintojakson (5 op) hyväksyminen edellyttää seuraavia asioita:
- Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5op) opintojaksosta on suoritusmerkintä
Pepissä
- opinnäytetyösuunnitelma on sisällöllisesti toteuttamiskelpoinen
- työelämäkumppanin kanssa laadittu sopimuslomake on laadittu ja tallennettu Wihi- järjestelmään

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä:

Tutkimusosaamisen (4 op) osuus arvioidaan 1-5. Osuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää seuraavia suorituksia:
- Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (max 9 h poissaoloja)
- Tutkimusprosessiin perehtyminen kirjallisen materiaalin sekä opinnäytetyön tekijän haastattelun avulla (noin 2 sivua). Arviointi hyväksytty-hylätty.
- Oman opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen laadinta (noin 8 sivua).
Arviointi hyväksytty-hylätty.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Emmi Mäkinen
 • Katja Komonen
Vastuuhenkilö

Katja Komonen

Opiskelijaryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla on käytössä Learn-alusta. Se on yhteinen tutkimusosaamisen ja tieteellisen viestinnän osioille. Työviikkopohjaisen väylän opiskelumateriaali ilmoitetaan kyseisellä Learn-alustalla opintojakson alkaessa. Opiskelumateriaali sisältää tutkimusmentelmäkirjallisuutta. Lisäksi opintojakson opiskelumateriaalina toimii opiskelijan omaan opinnäytetyöhön liittyvä tutkimuskirjallisuus, jota opiskelija hakee itsenäisen tiedonhaun kautta. Vinkkejä tiedonhakuun annetaan opintojakson aikana.

Opintoja nopeuttavan väylän opiskelumateriaali ilmoitetaan kirjallisen tehtävänannon yhteydessä.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso jakautuu 4 op:n tutkimusosaamisen osuuteen ja 1 op:n tieteellisen viestinnän osuuteen.

Työviikkopohjainen väylä:

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Tutkimusosaamisen osuuden työviikkopohjainen väylä koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetus koostuu luennoista ja tuntiharjoitteista. Itsenäinen työskentely pitää sisällään omaan opinnäytetyöhön / muuhun opiskelijaa kiinnostavaan teemaan liittyvän, noin 8-10 sivun laajuisen teoreettisen viitekehyksen laatimisen sekä lyhyen ennakkotehtävän, joka tehdään opintojakson aloituskerralle.

Opintojakson aikana tehdään seuraavat suoritukset:
- Tutkimusprosessiin orientoiva ennakkotehtävä aloituskerralle (2-3 sivua)
- Oman opinnäytetyön teoreettinen viitekehys (8-10 sivua)

Tieteellisen viestinnän osuus koostuu lähiopetuksesta sekä tehtävistä. Tehtäviä on 4 tai 5 ja ne ovat pienimuotoisia harjoitteita.

Opintoja nopeuttava väylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti opettajilta saatavilla oppimistehtävillä / harjoituksilla. Tieteellisen viestinnän osalta ota tällöin yhteyttä Markus Hamuseen, tutkimusosaamisen osalta Katja Komoseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso kiinnittyy vahvasti opiskelijan omaan opinnäytetyöhön. Amk-opinnäytetyö on työelämälähtöinen, joten työelämäyhteistyö rakentuu opinnäytetyöhön liittyvän työelämätahon kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso alkaa 11.1.2023 ja päättyy 15.10.2023. Tällöin kaikki tehtävät tulee olla tehtyinä.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:

Tutkimusosaamisen osuus (108 h) koostuu seuraavista asioista:
- 32 h lähiopetusta
- 76 h itsenäistä työskentelyä (ennakkotehtävä ja oman opinnäytetyön teoreettinen viitekehys)

Opintoja nopeuttava väylä:
135h itsenäistä työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso tukee opinnäytetyöprosessin käynnistymistä ja oman opinnäytetyön tekemistä. Opintojakso on siten tarpeen ajoittaa käynnistymään samaan aikaan Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu-opintojakson kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Tutkimusosaamisen osuus arvioidaan 1-5. Hyväksytty suorittaminen edellyttää
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen (50% läsnäolovelvollisuus) sekä
- opintojakson aloituskerralle laadittavan pienen ennakkotehtävän (noin 2-3 sivua) hyväksyttyä laatimista sekä
- oman opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen (noin 8-10 sivua) hyväksyttyä laatimista

Tieteellisen viestinnän osasuoritus arvioidaan hyväksytty-hylätty.

Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy siten tutkimusosaamisen osasuorituksen arvosanasta. Kokonaisarvosanan saannin edellytyksenä on kuitenkin tieteellisen viestinnän tehtävien suorittaminen ajallaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksytysti laadittuja oppimistehtäviä ja niiden palauttamista annetussa aikataulussa

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 14.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Malla Koivupiha
Vastuuhenkilö

Malla Koivupiha

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Aika ja paikka

Viestintätaidot-opintojaksosta on olemassa myös verkkototeutus.
Viestintätaitoja voi opiskella verkossa syksyisin, keväisin ja kesäisin.

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali ja muu opintojakson aikana määritelty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on lähiopetus- ja työjärjestyspohjainen toteutus, jossa on mukana virtuaalisia kertoja tarkoituksenmukaisesti. Pääsääntöisesti toteutus vaatii kampusosallistumisia, joten työelämään integroituvana opiskelijana sinun tulee ottaa erikseen yhteyttä opettajaan. Jos puolestasi haluat suorittaa opintojakson kokonaan etänä, valitse Viestintätaidoista monialainen verkkototeutus. Ota yhteyttä opintovastaavaasi ajankohtaisen verkkototeutuksen selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset ajankohtaiset TKI- ja työelämäyhteistyöt opintojakson aikana.

Tentit ja muut määräajat

Learn-alustan mukaiset palautuspäivät.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on yhteensä lähi- ja etätehtävissä 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso sopii sinulle, jos olet suorittanut toisen asteen opinnot suomen kielellä tai sinun suomen kielen taitotasosi on B1.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kirjalliset, suulliset ja tiedonhankinnan tehtävät.
- Arvioinnin uusinnan ja korottamisen kriteerit on esitellään 1. opetuskerralla ja Learn-alustalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
1. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä, suhtautua tietoon kriittisesti ja hyödyntää sitä omassa suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään?
2. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia ja suoriutua niistä aikataulussa?
3. viestiä tarkoituksenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa tilanteissa
4. käyttää keskeisiä opiskelukirjoittamisen malleja ja lähdeviiteohjeita sekä tekstinkäsittelyyn ja esiintymiseen liittyviä tietokoneohjelmia.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Malla Koivupiha
Vastuuhenkilö

Malla Koivupiha

Opiskelijaryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Aika ja paikka

Viestintätaidot-opintojaksosta on olemassa myös verkkototeutus.
Viestintätaitoja voi opiskella verkossa syksyisin, keväisin ja kesäisin.

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali ja muu opintojakson aikana määritelty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on lähiopetus- ja työjärjestyspohjainen toteutus, jossa on mukana virtuaalisia kertoja lähiopetuksen tukena vain tarvittaessa. Pääsääntöisesti toteutus vaatii kampusosallistumisia, joten työelämään integroituvana opiskelijana sinun tulee ottaa erikseen yhteyttä opettajaan. Jos puolestasi haluat suorittaa opintojakson kokonaan etänä, valitse Viestintätaidoista monialainen verkkototeutus. Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset ajankohtaiset TKI- ja työelämäyhteistyöt opintojakson aikana.

Tentit ja muut määräajat

Learn-alustan mukaiset tehtävien palautuspäivät sekä uusintapäivät.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on yhteensä lähi- ja etätehtävissä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi pohjautuu opintojaksokuvauksessa esitettyihin kriteereihin ja se sisältää kirjallisia, suullisia ja tiedonhankinnallisia tehtäviä. Ne - kuten myös uusinnan ja korottamisen perusteet - esitellään opintojakson alussa sekä Learn-alustalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
1. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä, suhtautua tietoon kriittisesti ja hyödyntää sitä omassa suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään?
2. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia ja suoriutua niistä aikataulussa?
3. viestiä tarkoituksenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa tilanteissa
4. käyttää keskeisiä opiskelukirjoittamisen malleja ja lähdeviiteohjeita sekä tekstinkäsittelyyn ja esiintymiseen liittyviä tietokoneohjelmia.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

02.02.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Markus Hamunen
Opiskelijaryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Kaikki opiskelumateriaalit ja tehtävänannot ovat verkkokurssin Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on yhteisöpedagogiopiskelijoille suunnattu Viestintätaitojen verkkototeutus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

markus.hamunen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Riitta Kuismin
Vastuuhenkilö

Riitta Kuismin

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija pohtii omaa suhtautumistaan väkivaltaan ja sen ilmenemiseen tietää väkivallan muodot ja sen selitysmallit osaa ohjata asiakasta hakemaan apua/neuvoa/ohjausta väkivaltatilanteisiin liittyen tunnistaa auttajaverkostoa

Sisältö

Väkivaltaan liittyviä väittämiä, selitysmalleja, ilmenemismuotoja, palvelujärjestelmä ja eri ikäisten asiakkaiden auttamismenetelmiä

Opiskelumateriaali

Esitellään learnalustalla mahdollista materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

virtuaalikurssi: tehtävien laatiminen annetussa aikataulussa pienryhmätyöskentelynä

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

ei

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Opiskelijan työmäärä

1 op= 27 h ; 5 x 27 h = 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Jokainen opiskelija etsii tehtäviin liittyvä materiaalia pääsääntöisesti yksin. Learn- alustalla on kirjallisuus- ym lähdemateriaaleja katsottavaksi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu tapahtuu kolmen/neljän opiskelijan pienryhmissä tehtäviä tehden ja toisten tehtäviä aktiivisesti kommentoiden ja aiheista keskustellen. Kirjautumisen jälkeen 1-2 viikon kuluessa opiskelijat sijoitetaan automaattisella toiminnolla pienryhmiin, joissa työskentely alkaa. Kalenterissa näkyvillä tehtävien palautuspäivämäärät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien taso H 3.
Aihe on rajattu ja kaikki tehtävänannon mukaiset alueet on käsitelty monipuolisesti.
Käytetyt lähteet ovat pääasiassa tutkimustyyppisiä, vaikka niitä on käytetty vielä melko vähän. Mukana on ainakin yksi kansainvälisesti julkaistu tutkimus.
Teksti on hyvää asiakieltä, teksti etenee sujuvasti ja loogisesti. Teksti on kirjoitettu tiiviisti ja sen laajuus vastaa vaadittua opintopistemäärää.
Lähdemerkinnöissä on noudatettu pääosin raportointiohjeita.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Kuismin
Vastuuhenkilö

Riitta Kuismin

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Tiedollinen osaaminen:pohdit omaa suhtautumistasi väkivaltaan ja sen ilmenemiseentiedät väkivallan muodoistatiedät kulttuurin vaikutuksesta väkivaltatyöhöntiedät seurusteluväkivallastatiedät väkivaltaisesti käyttäytyvistä ihmistätiedät vainoamisesta ja sen kohteeksi joutumisestatiedät vanhuksiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta Taidollinen osaaminen:tunnistat väkivaltailmiön seurauksia eri-ikäisille ihmisilleosaat kohdata väkivaltaisesti käyttäytyviä ihmisiä ja heidän omaisiaantunnistat omaan jaksamiseen liittyviä tekijöitä Pätevyys:tunnistat omia tunteitasi ja asenteitasi suhteessa väkivaltaantunnistat väkivaltaan liittyviä ongelmiaosaat kohdat väkivallasta kärsiviä ihmisiäosaat kohdata väkivallan tekijöitäosaat ohjata asiakasta hakemaan apua/neuvoa/ ohjausta väkivaltatilanteisiin

Sisältö

Mitä on seurusteluväkivalta? Mitä on maahanmuuttajanaisten kokema väkivalta? Mitä on naisten harjoittama parisuhdeväkivalta? Mitä on vainoaminen? Mitä on vanhuksiin kohdistuva väkiväkivalta?

Opiskelumateriaali

Esitelty learnalustalla;

Yksilölliset oppimisväylät

virtuaalikurssi: tehtävien laatiminen annetussa aikataulussa pienryhmätyöskentelynä

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

ei

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27h, 5 x 27 h = 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Jokainen opiskelija etsii tehtäviin liittyvä materiaalia pääsääntöisesti yksin tuoden sen tehtävissään esille toisille ryhmäläisille. Learnalustalla on kirjallisuus- ym lähdemateriaaleja katsottavaksi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu tapahtuu neljän opiskelijan pienryhmissä tehtäviä ohjeiden mukaan tehden ja toisten tehtäviä aktiivisesti kommentoiden ja aiheista keskustellen. Kirjautumisen jälkeen 1-2 viikon kuluessa opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa työskentely aloitetaan. Tehtävien palautuspäivät näkyvät kalenterissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tehtävät hyväksytty/ täydennettävä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien taso H 3.
Aihe on rajattu ja kaikki tehtävänannon mukaiset alueet on käsitelty monipuolisesti.
Käytetyt lähteet ovat pääasiassa tutkimustyyppisiä, vaikka niitä on käytetty vielä melko vähän. Mukana on ainakin yksi kansainvälisesti julkaistu tutkimus.
Teksti on hyvää asiakieltä, teksti etenee sujuvasti ja loogisesti. Teksti on kirjoitettu tiiviisti ja sen laajuus vastaa vaadittua opintopistemäärää.
Lähdemerkinnöissä on noudatettu pääosin raportointiohjeita.

Ajoitus

01.06.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
 • Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja
 • Ensihoidon koulutusohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Anne Ulmanen

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learnalustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on kokonaan verkossa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135t

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Automatisoitu arviointi

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat määritellä yhteisöllisyyden ja käyttää ryhmädynamiikan peruskäsitteistöä.
Osaat kuvailla yhteisön vuorovaikutukseen liittyviä prosesseja ja tiedät menetelmiä erilaisten ryhmäprosessien tukemiseen.
Osaat suunnitella tavoitteellisen ohjauskokonaisuuden ja käyttää erilaisia ohjaustyylejä pienryhmää ohjatessasi.
Saat kokemuksia ryhmän ohjauksesta ja osaat eritellä vahvuuksiasi ja kehityshaasteitasi ohjaajana sekä arvioida erilaisia ohjaustilanteita.

Sisältö

Miten ryhmä, yhteisö ja yhteisöllisyys määritellään?
Miten ryhmä kehittyy?
Miten ryhmiä ja ryhmärooleja voidaan jaotella?
Millaisia menetelmiä voit käyttää ryhmädynamiikan kehittämiseen ja millaisia vaikutuksia niillä voit saada aikaan?
Mistä tekijöistä rakentuu hyvä ohjaustuokio?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit pienryhmän ohjaustilanteen?
Millaisia ohjaustyylejä voit käyttää pienryhmä ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Yhteisöllisyys:
Raina, L. 2012. Uusi yhteisöllisyys. Tampere: Arator.
Yhteisöllisyys liikkeessä. 2009. (toim.) Frilander K. & Vanhalakka-Ruoho, M. Aikuiskasvatuksen vuosikirja 48.
Ryhmädynamiikka:
Pennington, D.C. 2005. Pienryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus. (tentti)
Niemistö, R. 2012. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Gaudeamus: Helsinki.
Kauppila, R. 2005. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille. PS-kustannus.
Kopakkala, A. 2005. Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita.
Suominen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. 2010. Arjen sosiaalipsykologia. WSOYpro.
Ryhmien ohjaaminen:
Kalliola T., Kurki, A., Salmi, M. & Tamminen-Vesterbacka, T. 2010 Matkalla ohjaajuuteen. Helsinki: Kirjapaja.
Autio, T. & Kaski, S. 2005. Ohjaamisen taito. Edita.
Aalto, M. 2014. Minusta meiksi. Saarijärven Offset oy.
Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmäksi. Turvallisen ryhmän rakentaminen. My Generation.
Kataja, J., Jaakkola, T. & Liukkonen, J. 2011. Ryhmä liikkeelle. Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. PS-kustannus.
Leskinen, E. 2010. Ryhmä toimimaan. Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön. Ps-kustannus.
Salovaara, R. & Honkonen, T. 2011. Rakenna hyvä luokkahenki. Ps-kustannus.
Toivakka, S. & Maasola, M. 2011. Itsetunto kohdalleen. Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Ps-kustannus.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksossa on kolme pääteemaa: Yhteisöllisyys, ryhmädynamiikka ja ryhmien ohjaaminen:
Yhteisöllisyys ja ryhmädynamiikan osuus toteutetaan viikoilla 35-42. Alkuosa sisältää luentoja, harjoituksia (n.30h) ja tentin (kirja + luennot).
Ryhmien ohjaamisen osuus toteutetaan viikoilla 44 - 51. Ryhmien ohjaaminen sisältää luentoja, harjoituksia ja opiskelijoiden ohjausharjoituksia (n.40h) sekä omaa ohjaajana kehittymisen arviointia.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämään integroituna. OIe etukäteen yhteydessä opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti. Itsenäinen tehtävä sisältää tentin sekä ryhmädynamiikkaan ja pienryhmän ohjaamiseen liittyvän tehtävän, jonka toteutuspaikan opiskelija hankkii itse. Ole yhteydessä etukäteen opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämässä. Pääosin työelämäyhteistyö tulee mahdollisten asiantuntijavierailujen kautta. Ohjausharjoitukset toteutetaan omalle uudelle opiskeluryhmälle.

Tentit ja muut määräajat

Tentti toteutetaan viikolla 42.

Opiskelijan työmäärä

Alkuosa 2 op = tentti, lähiopetus ja harjoitukset
Loppuosa 3 op = teoriatunnit, ohjausharjoitukset ja itsearviointiraportti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnissa sovelletaan opintojen alkuvaiheen arviointia.
Arvosana muodostuu tentistä, itsenäisistä tehtävistä opintojaksolla ja aktiivisesta - ryhmän oppimista edistävästä otteesta - opintojaksolla.
Arviointi toteutetaan opettajan arviointina.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Osaat määritellä yhteisöllisyyden ja käyttää ryhmädynamiikan peruskäsitteistöä.
Osaat kuvailla yhteisön vuorovaikutukseen liittyviä prosesseja ja tiedät menetelmiä erilaisten ryhmäprosessien tukemiseen.
Osaat suunnitella tavoitteellisen ohjauskokonaisuuden ja käyttää erilaisia ohjaustyylejä pienryhmää ohjatessasi.
Saat kokemuksia ryhmän ohjauksesta ja osaat eritellä vahvuuksiasi ja kehityshaasteitasi ohjaajana sekä arvioida erilaisia ohjaustilanteita.

Sisältö

Miten ryhmä, yhteisö ja yhteisöllisyys määritellään?
Miten ryhmä kehittyy?
Miten ryhmiä ja ryhmärooleja voidaan jaotella?
Millaisia menetelmiä voit käyttää ryhmädynamiikan kehittämiseen ja millaisia vaikutuksia niillä voit saada aikaan?
Mistä tekijöistä rakentuu hyvä ohjaustuokio?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit pienryhmän ohjaustilanteen?
Millaisia ohjaustyylejä voit käyttää pienryhmä ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Yhteisöllisyys:
Raina, L. 2022. Uusi yhteisöllisyys. Tampere: Books On demand.
Yhteisöllisyys liikkeessä. 2009. (toim.) Frilander K. & Vanhalakka-Ruoho, M. Aikuiskasvatuksen vuosikirja 48.
Ryhmädynamiikka:
Pennington, D.C. 2005. Pienryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus.
Niemistö, R. 2012. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Gaudeamus: Helsinki.
Kauppila, R. 2005. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille. PS-kustannus.
Kopakkala, A. 2005. Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita.
Suominen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. 2010. Arjen sosiaalipsykologia. WSOYpro.
Ryhmien ohjaaminen:
Kalliola T., Kurki, A., Salmi, M. & Tamminen-Vesterbacka, T. 2010 Matkalla ohjaajuuteen. Helsinki: Kirjapaja.
Autio, T. & Kaski, S. 2005. Ohjaamisen taito. Edita.
Aalto, M. 2014. Minusta meiksi. Saarijärven Offset oy.
Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmäksi. Turvallisen ryhmän rakentaminen. My Generation.
Kataja, J., Jaakkola, T. & Liukkonen, J. 2011. Ryhmä liikkeelle. Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. PS-kustannus.
Leskinen, E. 2010. Ryhmä toimimaan. Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön. Ps-kustannus.
Salovaara, R. & Honkonen, T. 2011. Rakenna hyvä luokkahenki. Ps-kustannus.
Toivakka, S. & Maasola, M. 2011. Itsetunto kohdalleen. Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Ps-kustannus.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksossa on kolme pääteemaa: Yhteisöllisyys, ryhmädynamiikka ja ryhmien ohjaaminen:
Yhteisöllisyys ja ryhmädynamiikan osuus toteutetaan viikoilla 2 - 11. Alkuosa sisältää luentoja, harjoituksia (n.30h) ja tentin (kirja + luennot).
Ryhmien ohjaamisen osuus toteutetaan viikoilla 12 - 17. Ryhmien ohjaaminen sisältää luentoja, harjoituksia ja opiskelijoiden ohjausharjoituksia (n.40h) sekä omaa ohjaajana kehittymisen arviointia.

Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson ohjausosuus on mahdollista suorittaa työelämässä. Pääosin työelämäyhteistyö tulee mahdollisten asiantuntijavierailujen kautta. Ohjausharjoitukset toteutetaan omalle uudelle opiskeluryhmälle.

Tentit ja muut määräajat

Tentti toteutetaan viikolla 11.

Opiskelijan työmäärä

Alkuosa 2 op = tentti, lähiopetus ja harjoitukset
Loppuosa 3 op = teoriatunnit, ohjausharjoitukset ja itsearviointiraportti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnissa sovelletaan opintojen alkuvaiheen arviointia.
Arvosana muodostuu tentistä, itsenäisistä tehtävistä opintojaksolla ja aktiivisesta - ryhmän oppimista edistävästä otteesta - opintojaksolla.
Arviointi toteutetaan opettajan arviointina.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuhenkilö

Sirpa Räikkönen

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia.
Hahmotat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat.
Osaat toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Osaat edistää nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Sisältö

Mitkä ovat nuorisopolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet?
Mitkä ovat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat?
Millaisia sisältöjä nuorten hyvinvointia ohjaavissa ohjelmissa on?
Mikä on nuorisopolitiikan merkitys nuorisokasvatuksessa?
Miten yhteisöpedagogi voi vaikuttaa nuorten hyvinvointia ohjaaviin rakenteisiin?
Miten hyödynnät nuorten vaikuttamiskanavia osallisuuden vahvistamisessa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetusmateriaali Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus koostuu luennoista, yhteistoiminnallisesta oppimisesta sekä vierailijoista.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi toteuttaa integroituna työelämään. Tämä edellyttää aiheen kannalta soveltuvaa ympäristöä. Asiasta sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti verkkoympäristössä, josta löytyvät vaadittavat tehtävät ja materiaalia.
Opintojakson tunnuksen ja avaimen saat vastuuopettajalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Katso kohta yksilölliset oppimisväylät - Työhön integroitu oppimisväylä.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 h työmäärää. Lähiopetusta 45-55 h ja itsenäistä opiskelua 80-90 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Oppimistehtävien hyväksytty suoritus.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuhenkilö

Mirka Lähdeniemi

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia.
Hahmotat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat.
Osaat toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Osaat edistää nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Sisältö

Mitkä ovat nuorisopolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet?
Mitkä ovat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat?
Millaisia sisältöjä nuorten hyvinvointia ohjaavissa ohjelmissa on?
Mikä on nuorisopolitiikan merkitys nuorisokasvatuksessa?
Miten yhteisöpedagogi voi vaikuttaa nuorten hyvinvointia ohjaaviin rakenteisiin?
Miten hyödynnät nuorten vaikuttamiskanavia osallisuuden vahvistamisessa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetusmateriaali Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus koostuu luennoista, yhteistoiminnallisesta oppimisesta sekä vierailijoista. Opintomatka 8.3. Lähiopetuksessa osallistutaan Uusi koulu XI seminaarin järjestelyihin ja toteutukseen 23.3.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson voi toteuttaa integroituna työelämään. Tämä edellyttää aiheen kannalta soveltuvaa ympäristöä. Asiasta sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Katso kohta yksilölliset oppimisväylät - Työhön integroitu oppimisväylä.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 h työmäärää. Lähiopetusta 45-55 h ja itsenäistä opiskelua 80-90 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritus koostuu nuorisopolitiikan käsitteistöä, osallisuutta ja vaikuttamista sekä nuorisokasvatuksen toimintakenttää analysoivista tehtävistä. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Oppimistehtävien hyväksytty suoritus.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Maija-Sisko Kauppila
Vastuuhenkilö

Maija-Sisko Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnistat yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia.
Hahmotat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat.
Osaat toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Osaat edistää nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Sisältö

Mitkä ovat nuorisopolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet?
Mitkä ovat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat?
Millaisia sisältöjä nuorten hyvinvointia ohjaavissa ohjelmissa on?
Mikä on nuorisopolitiikan merkitys nuorisokasvatuksessa?
Miten yhteisöpedagogi voi vaikuttaa nuorten hyvinvointia ohjaaviin rakenteisiin?
Miten hyödynnät nuorten vaikuttamiskanavia osallisuuden vahvistamisessa?

Opiskelumateriaali

Ajankohtaiset julkaisut ja nettilähteet teemoihin liittyen. Opintojakson opetusmateriaali Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kontaktiopetuspäivät koostuvat luennoista, yhteistoiminnallisesta oppimisesta sekä vierailijoista. Itsenäinen osuus oppimistehtävinä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti verkkoympäristössä, josta löytyvät vaadittavat tehtävät ja materiaalia.
Opintojakson tunnuksen ja avaimen saat vastuuopettajalta helmikuun alusta alkaen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson voi toteuttaa integroituna työelämään. Tämä edellyttää aiheen kannalta soveltuvaa työympäristöä. Asiasta sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Katso kohta yksilölliset oppimisväylät - Työhön integroitu oppimisväylä.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 16 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 119 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritus koostuu nuorisopolitiikan käsitteistöä, osallisuutta ja vaikuttamista sekä nuorisokasvatuksen toimintakenttää analysoivista tehtävistä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2023 - 31.03.2023

Ajoitus

02.05.2023 - 22.10.2023

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Sovellat yhteisöpedagogin osaamista harjoittelussa, jonka tarkoitus on tukea ammatillisuutesi ydintä ja avata tietä työelämään

Sisältö

Miten yhteisöpedagogi voi hyödyntää tietojaan, taitojaan ja osaamistaan ammattialan kehittäjänä ja työyhteisön jäsenenä?
Miten arvioit omaa ammatillista kasvuasi yhteisöpedagogiksi?

Opiskelumateriaali

Harjoitteluun liittyvät asiakirjat.Yhteisöpedagogikoulutuksen harjoittelut- alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelun toteutuksesta sovitaan opiskelijavastaavan kanssa hops-keskustelujen yhteydessä. Harjoittelun ohjaavan opettajan kanssa sovitaan harjoittelun yksityiskohdat osana harjoitteluun valmentautumisen prosessia.
Opiskelija osallistuu seuraaviin harjoitteluprosessin eri vaiheisiin:
Harjoitteluinfo
Harjoitteluun valmentava tapaaminen
Harjoittelun aikana ohjaava opettaja on yhteydessä opiskelijaan ja hänen työpaikan ohjaajaansa
Harjoittelun päätyttyä harjoittelusta järjestetään purku

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä opiskelijan hankkimassa harjoittelupaikassa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät
 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Sovellat yhteisöpedagogin osaamista harjoittelussa, jonka tarkoitus on tukea ammatillisuutesi ydintä ja avata tietä työelämään

Sisältö

Miten yhteisöpedagogi voi hyödyntää tietojaan, taitojaan ja osaamistaan ammattialan kehittäjänä ja työyhteisön jäsenenä?
Miten arvioit omaa ammatillista kasvuasi yhteisöpedagogiksi?

Opiskelumateriaali

Harjoitteluun liittyvät asiakirjat

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelun toteutuksesta sovitaan opiskelijavastaavan kanssa hops-keskustelujen yhteydessä. Harjoittelun ohjaavan opettajan kanssa sovitaan harjoittelun yksityiskohdat osana harjoitteluun valmentautumisen prosessia.
Opiskelija osallistuu seuraaviin harjoitteluprosessin eri vaiheisiin:
Harjoitteluinfo
Harjoitteluun valmentava tapaaminen
Harjoittelun aikana ohjaava opettaja on yhteydessä opiskelijaan ja hänen työpaikan ohjaajaansa
Harjoittelun päätyttyä harjoittelusta järjestetään purku

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä opiskelijan hankkimassa harjoittelupaikassa.

Toteutuksen osien kuvaus

Sovellat yhteisöpedagogin osaamista harjoittelussa, jonka tarkoitus on tukea ammatillisuutesi ydintä ja avata tietä työelämään

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ohjausistuntoihin osallistuminen, harjoittelun hyväksytty suorittaminen, harjoitteluraportti