Siirry suoraan sisältöön

Energiatekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Koulutuksen sisältö

Energiatekniikan insinööritutkinto rakentuu ydin- ja täydentävästä osaamisesta.
Ydinosaaminen on sitä osaamista, jonka hallitseminen on tavoitteena kaikille tutkinnon opiskelijoille. Täydentävä osaaminen syventää sekä laajentaa tutkinnon ydinosaamista.

• Ydinosaaminen 150 op
• Täydentävä osaaminen 30 op
• Vapaasti valittavat opinnot 15 op
• Työharjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op

Ydinosaamisen opinnoissa opit perusteet energiantuotantoprosesseista, siirtojärjestelmistä ja energian tehokkaasta käytöstä. Opit vertailemaan ja optimoimaan eri vaihtoehtojen teknistä ja taloudellista hyödyntämistä sekä hallitset kestävän energiatuotannon periaatteet. Voimalaitoksen automaatioprosessiopinnoissa pääset käyttämään voimalaitossimulaattoria, joka parantaa valmiuksiasi toimia voimalaitoksen käytönvalvojana.

Täydentävissä opinnoissa voit valita ammatillista mielenkiintoasi tukevia opintoja omalta alaltasi tai esimerkiksi muilta tekniikan aloilta. Voit myös täydentää energiatekniikan opintojasi muiden korkeakoulujen verkkotarjonnalla.
Insinööriopintoihisi kuuluu myös viestintä- ja kieliopintoja, jotka valmistavat sinua työskentelemään kansainvälisissä energia-alan tehtävissä.

Opintojen tavoite

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksesta valmistut energiantuotannon asiantuntijaksi
.
Energia-alalla vastuullisissa tehtävissä toimivalta edellytetään vahvaa ammatillista pätevyyttä. Energiatekniikan insinöörinä ymmärrät energiatuotannon matemaattis-luonnontieteelliset perusteet. Ymmärrät teknisen suunnittelun perusteet ja turvallisten työmenetelmien merkityksen. Hallitset yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantoprosessin voimalaitoksissa.

Opinnoissasi perehdyt energiantuotantoon, -siirtoon ja -käyttöön. Opit käyttämään energiatuotantolaitosten prosessi- ja tietojärjestelmiä optimoidaksesi tuotannon energiakäyttöä ja -tehokkuutta. Opit myös arvioimaan eri vaihtoehtojen teknistä ja taloudellista hyödyntämistä sekä hallitset kestävän energiatuotannon periaatteet. Modernien suunnitteluvälineiden avulla opit toimimaan teollisuuden tehdas-, automaatio-, prosessi- tai laitesuunnittelijana. Lisäksi opit tunnistamaan mittaus-, ohjaus- ja säätöpiirit sekä niiden laitteet. Osaat ajaa voimalaitosta.

Opintojesi aikana tutustut myös työelämään ja opit työskentelemään itsenäisesti, osana ryhmää tai esimiestehtävissä. Opit myös toimimaan kansainvälisessä työympäristössä.
Energiatekniikan koulutuksesta valmistuvat insinöörit työllistyvät hyvin energiatuotantoon, suunnittelutoimistoihin, laitetoimittajille ja kunnossapito-organisaatioihin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkissa kehität asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Oppimisympäristöä edustavat työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa.

Opinnoissasi voit olla mukana monissa työelämäläheisissä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle. Tiedot, taidot ja asenne kasvattavat osaamistasi, ja saat ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ja yhteyksiä työelämään. Tutustut elinkeinoelämään, ja tiivis yhteistyö avaa sinulle näköalan alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Energiatekniikan koulutuksessa tehdään tutkimus- ja kehitystyötä opetuksen painopistealueilla: energia-alan prosessi-, kone- ja automaatiotekniikassa sekä voimalaitosten käytön ja käynnissäpidon alueilla. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään maakunnallisissa ja kansallisissa, verkottuneissa hankkeissa. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan tutkimus- ja kehityshankkeisiin esimerkiksi harjoitustyö- ja opinnäytetyöpanoksellaan. Opinnäytetyöt tehdään lähes poikkeuksetta toimeksiantoina yrityksille, mikä vahvistaa työelämäyhteyksiä. Työelämäsuhteet syntyvät aktiivisten opettajien ja opiskelijoiden henkilökohtaisten työelämäkontaktien kautta. Yhteistyökumppaneina ovat alueelliset energiantuottajat, suunnittelutoimistot ja laitevalmistajat.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Aidot työelämäyhteydet ja työelämän oppimisprojektit ovat osa opintojasi ja ammatillista kehittymistäsi sekä tärkeitä tulevaisuuden työllistymisen kannalta. Projektien kautta opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia jo opintojesi aikana. Työelämäyhteydet näkyvät myös muun muassa opintojaksojen ekskursioina, tehdasvierailuna, vierailevina luennoitsijoina sekä myöhemmin harjoittelussa ja opinnäytetöissä.

Päiväopetuksena toteutettava energiatekniikan koulutuksen työviikkopohjainen opetussuunnitelma tarjoaa sinulle kolmen ja puolen vuoden aikana lähiopetusta ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opintojen alussa hankit teknillisiin opintoihin vaadittavia matemaattis-luonnontieteellisiä perustaitoja samalla, kun syvennyt energiantuotannon sekä sähkö- ja konetekniikan perusteisiin, voimalaitosten mittaus- ja ohjausautomaatioon ja laitteistojen hallintaan.

Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi laskuharjoituksia, mittaus- ja laboratoriotöitä sekä erilaisia ryhmätöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä, joiden tekemistä erilaiset tietotekniset ratkaisut tukevat. Ryhmissä ja itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät kannustavat sinua itsenäiseen tiedonhankintaan ja
-käsittelyyn sekä tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn.

Halutessasi sinulla on mahdollisuus nopeuttaa valmistumistasi sisällyttämällä opinnäytetyö neljännen vuoden syksyn aikatauluun. Myös aikaisemmin hankitun soveltuvan osaamisen hyödyntäminen opinnoissasi voi lyhentää opintojesi kokonaiskestoa. Jos olet alan töissä opintojesi aikana, voi tulla mahdolliseksi suorittaa joitain opintojen osia työelämään integroituna.

Opettajat pyrkivät edistämään mielekästä oppimista ja auttamaan henkilökohtaisen motivaation kehittymistä. Oppimisprosessissa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen sinun ja opettajan välillä. Opiskelijana olet kuitenkin itse päävastuussa omasta oppimisestasi. Onnistut, kun sinulla on halu oppia tulevassa ammatissasi vaadittavia tietoja ja taitoja sekä myös harjoitella niitä. Oppimisesi kulmakivenä on osallistuminen opetukseen ja aktiivisuus sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn.
Opintojen toteutustavat määritellään tarkemmin opintojaksojen kuvauksissa (mahdolliset läsnäolovaatimukset, pakolliset tehtävät, aikataulut jne).

Mahdollisia toteutustapoja:

• Työviikkopohjaisessa opiskelussa osallistut lähiopetukseen ja opiskelet työjärjestyksen mukaan. Opetus koostuu teoriaopinnoista, harjoitustöistä ja laboratoriotyöskentelystä. Materiaali on usein verkossa, ja kotona teet annetut tehtävät. Tavoitteesi on valmistuminen opetussuunnitelman mukaisesti neljässä vuodessa.

• Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Jos haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista suorittamalla opintoja ylempien vuosikurssien opetustarjonnasta tai suorittamalla Xamkin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi (OVA). Ota asia esille HOPS-keskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelupalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Opintojen alkuvaiheessa kanssasi tehdään henkilökohtaisen opintosuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aiempi työkokemuksesi ja elämäntilanteesi.
Aikaisemmin soveltuvin osin suorittamasi opinnot tai osaamisesi voidaan huomioida opinnoissasi, kun haet osaamisesi tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) oman koulutuksesi opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisessa osaamisessa. Hyväksiluettavan osaamisen olet voinut saavuttaa aiemmilla opintosuorituksilla tai muulla tavoin, esimerkiksi työssä.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Energiainsinöörin tehtävät ovat konkreettisia, käytännönläheisiä ja reaaliajassa muuttuvia. Työvälineinä käytetään tietotekniikkaa sekä erilaisia tietojärjestelmiä, ohjelmistoja, verkkotietokantoja ja -pankkeja. Esimerkiksi tuotantolaitosten työmääräyksiä ja laitetietoja hallitaan verkkotietokannoissa.

Energiatekniikan koulutuksesta valmistuvat työllistyvät hyvin alueen energiatuotantoon, suunnittelutoimistoihin, laitetoimittajille ja kunnossapito-organisaatioihin. Valmistuttuasi voit työllistyä energiantuotantoa tai paperi-, massa-, öljynjalostus- ja koneteollisuutta palveleviin yrityksiin. Suurimpia työllistäjiä ovat kunnossapitoyritykset ja käynnissäpitopalvelut sekä laitetoimittajat, insinööri- eli suunnittelutoimistot sekä teollisuuslaitokset.

Energiatekniikan insinöörin työtehtävät liittyvät usein suunnitteluun, valmistukseen, markkinointiin, myyntiin, asennusvalvontaan, käyttöönottoon, tuotantoajoon, kunnossapitoon, koulutukseen tai omaan yritystoimintaan. Tutkinnon suoritettuasi saatat toimia työryhmien jäsenenä tai esimiesasemassa, jolloin tarvitset hyviä kommunikaatiotaitoja, projekti- ja tiimityövalmiuksia sekä kykyä hankkia ja omaksua uutta tietoa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
• automaatiosuunnittelija
• energianeuvoja
• konesuunnittelija
• kunnossapitoinsinööri
• käyttöinsinööri
• projekti-insinööri
• suunnitteluinsinööri
• sähköverkkoasiantuntija
• valvomo-operaattori
• voimalaitoksen kunnossapitomestari
• voimalaitosinsinööri

Pätevyys

Energiatekniikka tarjoaa sinulle paikan ekologisen energiateollisuuden etulinjassa. Energiantuotannon näkökulmasta koulutus antaa voimalaitoksen käytönvalvojan koulutuksellisen pätevyyden, jolloin riittävän työkokemuksen myötä energiainsinöörin (AMK) vastuualueena voi olla kokonaisen voimalaitoksen toiminta.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Xamkissa kehität asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Oppimisympäristöä edustavat työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa.

Opinnoissasi voit olla mukana monissa työelämäläheisissä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle. Tiedot, taidot ja asenne kasvattavat osaamistasi, ja saat ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ja yhteyksiä työelämään. Tutustut elinkeinoelämään, ja tiivis yhteistyö avaa sinulle näköalan alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Energiatekniikan koulutuksessa tehdään tutkimus- ja kehitystyötä opetuksen painopistealueilla: energia-alan prosessi-, kone- ja automaatiotekniikassa sekä voimalaitosten käytön ja käynnissäpidon alueilla. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään maakunnallisissa ja kansallisissa, verkottuneissa hankkeissa. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan tutkimus- ja kehityshankkeisiin esimerkiksi harjoitustyö- ja opinnäytetyöpanoksellaan. Opinnäytetyöt tehdään lähes poikkeuksetta toimeksiantoina yrityksille, mikä vahvistaa työelämäyhteyksiä. Työelämäsuhteet syntyvät aktiivisten opettajien ja opiskelijoiden henkilökohtaisten työelämäkontaktien kautta. Yhteistyökumppaneina ovat alueelliset energiantuottajat, suunnittelutoimistot ja laitevalmistajat.

Energiatekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(ENKT23SP)
Energiatekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(ENKT22SP)
Energiatekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(ENKT21SP)
Energiatekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(ENKT20SP)
Energiatekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(ENKT19SP)
Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Lassi Salminen
 • Kalle Tarhonen
Vastuuopettaja

Lassi Salminen

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää laitossuunnitteluohjelmistoa laitoksen, laitteiden ja putkistojen mallinnukseen ja työpiirustusten generointiin
Tunnet layout-suunnittelun periaatteet
Tunnet putkistosuunnittelun periaatteet
Osaat PI-kaavioiden tulkinnan

Sisältö

Kuinka käytän 3d-tehdasmallinnusohjelmaa?
Kuinka teen layout-suunnittelua?
Kuinka teen putkistosuunnittelua?
Kuinka tulkitsen PI-kaaviota?
Mitä tarkoittavat putkiluokat?

Aika ja paikka

Kuinka käytän 3D-tehdasmallinnusohjelmaa? Minkälainen on tehtaan tietokonemallin rakenne? Mikä on siihen integroidun tietokantainformaation merkitys ja miten sitä hyödynnetään? Mitä tehdään ohjelman osissa yleinen, laitteet, putkitus sekä rakenteet ja piirustukset?
Minkälaisia laitteita (mm. pumput, säiliöt, venttiilit) suunnitteluohjelman laitekirjastoissa on, miten niitä sijoitellaan ja minkälaista tietokantainformaatiota niihin voidaan liittää (esim. käyttölämpötila ja -paine)?
Minkälainen on tehdasrakennuksen teräsrakennemalli ja millaisista osista se koostuu? Miten luon tehdasrakennuksen tietokonemallin (mm. koordinaatisto kerrostasoineen, runkopilarit ja palkit liitoksineen, lattiatasot ja niiden materiaalit, kulkuaukot, portaat ja kaiteet)?
Kuinka teen putkistosuunnittelua? Mitä tarkoittavat putkiluokat? Miten mallinnan geometrisesti vaativan putkiston?
Kuinka tulkitsen PI-kaavioita ja miten ne voidaan integroida 3D-malliin?
Kuinka teen layout-suunnittelua? Miten generoin layout-kuvat 3D-mallista?
Miten luon tietokantaraportin tehdasmallin osista ja niiden ominaisuuksista?

Opiskelumateriaali

SmartPlant-ohjelman opiskelumateriaali (englanninkielinen, jaetaan oppitunneilla).
PSK-käsikirjat, mm. putkiluokat.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kuinka käytän 3D-tehdasmallinnusohjelmaa? Minkälainen on tehtaan tietokonemallin rakenne? Mikä on siihen integroidun tietokantainformaation merkitys ja miten sitä hyödynnetään? Mitä tehdään ohjelman osissa yleinen, laitteet, putkitus sekä rakenteet ja piirustukset?
Minkälaisia laitteita (mm. pumput, säiliöt, venttiilit) suunnitteluohjelman laitekirjastoissa on, miten niitä sijoitellaan ja minkälaista tietokantainformaatiota niihin voidaan liittää (esim. käyttölämpötila ja -paine)?
Minkälainen on tehdasrakennuksen teräsrakennemalli ja millaisista osista se koostuu? Miten luon tehdasrakennuksen tietokonemallin (mm. koordinaatisto kerrostasoineen, runkopilarit ja palkit liitoksineen, lattiatasot ja niiden materiaalit, kulkuaukot, portaat ja kaiteet)?
Kuinka teen putkistosuunnittelua? Mitä tarkoittavat putkiluokat? Miten mallinnan geometrisesti vaativan putkiston?
Kuinka tulkitsen PI-kaavioita ja miten ne voidaan integroida 3D-malliin?
Kuinka teen layout-suunnittelua? Miten generoin layout-kuvat 3D-mallista?
Miten luon tietokantaraportin tehdasmallin osista ja niiden ominaisuuksista?

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kuinka käytän 3D-tehdasmallinnusohjelmaa? Minkälainen on tehtaan tietokonemallin rakenne? Mikä on siihen integroidun tietokantainformaation merkitys ja miten sitä hyödynnetään? Mitä tehdään ohjelman osissa yleinen, laitteet, putkitus sekä rakenteet ja piirustukset?
Minkälaisia laitteita (mm. pumput, säiliöt, venttiilit) suunnitteluohjelman laitekirjastoissa on, miten niitä sijoitellaan ja minkälaista tietokantainformaatiota niihin voidaan liittää (esim. käyttölämpötila ja -paine)?
Minkälainen on tehdasrakennuksen teräsrakennemalli ja millaisista osista se koostuu? Miten luon tehdasrakennuksen tietokonemallin (mm. koordinaatisto kerrostasoineen, runkopilarit ja palkit liitoksineen, lattiatasot ja niiden materiaalit, kulkuaukot, portaat ja kaiteet)?
Kuinka teen putkistosuunnittelua? Mitä tarkoittavat putkiluokat? Miten mallinnan geometrisesti vaativan putkiston?
Kuinka tulkitsen PI-kaavioita ja miten ne voidaan integroida 3D-malliin?
Kuinka teen layout-suunnittelua? Miten generoin layout-kuvat 3D-mallista?
Miten luon tietokantaraportin tehdasmallin osista ja niiden ominaisuuksista?

Työhön integroitu oppimisväylä:
Kuinka käytän 3D-tehdasmallinnusohjelmaa? Minkälainen on tehtaan tietokonemallin rakenne? Mikä on siihen integroidun tietokantainformaation merkitys ja miten sitä hyödynnetään? Mitä tehdään ohjelman osissa yleinen, laitteet, putkitus sekä rakenteet ja piirustukset?
Minkälaisia laitteita (mm. pumput, säiliöt, venttiilit) suunnitteluohjelman laitekirjastoissa on, miten niitä sijoitellaan ja minkälaista tietokantainformaatiota niihin voidaan liittää (esim. käyttölämpötila ja -paine)?
Minkälainen on tehdasrakennuksen teräsrakennemalli ja millaisista osista se koostuu? Miten luon tehdasrakennuksen tietokonemallin (mm. koordinaatisto kerrostasoineen, runkopilarit ja palkit liitoksineen, lattiatasot ja niiden materiaalit, kulkuaukot, portaat ja kaiteet)?
Kuinka teen putkistosuunnittelua? Mitä tarkoittavat putkiluokat? Miten mallinnan geometrisesti vaativan putkiston?
Kuinka tulkitsen PI-kaavioita ja miten ne voidaan integroida 3D-malliin?
Kuinka teen layout-suunnittelua? Miten generoin layout-kuvat 3D-mallista?
Miten luon tietokantaraportin tehdasmallin osista ja niiden ominaisuuksista?

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä

Tentit ja muut määräajat

Tentillä voi korottaa kurssin arvosanaa tasolle 2-5. Pelkkä tentti ei riitä kurssin suorittamiseen.
Uusinta- eli korotustentin voi suorittaa yleisenä uusintatenttipäivänä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kuinka käytän 3D-tehdasmallinnusohjelmaa? Minkälainen on tehtaan tietokonemallin rakenne? Mikä on siihen integroidun tietokantainformaation merkitys ja miten sitä hyödynnetään? Mitä tehdään ohjelman osissa yleinen, laitteet, putkitus sekä rakenteet ja piirustukset?
Minkälaisia laitteita (mm. pumput, säiliöt, venttiilit) suunnitteluohjelman laitekirjastoissa on, miten niitä sijoitellaan ja minkälaista tietokantainformaatiota niihin voidaan liittää (esim. käyttölämpötila ja -paine)?
Minkälainen on tehdasrakennuksen teräsrakennemalli ja millaisista osista se koostuu? Miten luon tehdasrakennuksen tietokonemallin (mm. koordinaatisto kerrostasoineen, runkopilarit ja palkit liitoksineen, lattiatasot ja niiden materiaalit, kulkuaukot, portaat ja kaiteet)?
Kuinka teen putkistosuunnittelua? Mitä tarkoittavat putkiluokat? Miten mallinnan geometrisesti vaativan putkiston?
Kuinka tulkitsen PI-kaavioita ja miten ne voidaan integroida 3D-malliin?
Kuinka teen layout-suunnittelua? Miten generoin layout-kuvat 3D-mallista?
Miten luon tietokantaraportin tehdasmallin osista ja niiden ominaisuuksista?

Opiskelijan työmäärä

Oppitunnit 60 h (pääosin tietokonemallinnusta).
Mallinnusharjoitukset, täydennys 15 h.
Tehdassuunnitteluun perehtyminen 20 h.
Tenttiin valmistautuminen ja tentti 15 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen vaatii tietokoneella tehtävien mallinnusharjoitusten suorittamisen. Arvosanan 1 saa näiden harjoitusten perusteella.
Oppitunneilla järjestettävällä loppukokeella tai korotustentillä arvosanaa voi korottaa tasolle 2-5.

Hylätty (0)

Puutteelliset mallinnusharjoitukset.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Oppilas tuntee ja osaa mallintaa tehtaan keskeiset osat tietokoneella.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Oppilas suunniteltavien tehtaiden keskeiset osat, niiden tehtävän ja tärkeimmät suunnittelukriteerit ja pystyy soveltamaan tietojaan ja taitojaan tietokantapohjaiseen 3D-suunnitteluun käytettävästä ohjelmistosta riippumatta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Oppilas omaa hyvät tiedot tehtaan eri osista ja niissä käytettävistä komponenteista. Hän kykenee myös arvioimaan tietokoneavusteisen tehdassuunnittelun mahdollisuuksia ja tarvittaessa modernin suunnitteluohjelmiston käyttöönoton kannattavuutta.

Esitietovaatimukset

Statiikka ja lujuuslaskenta
Materiaali- ja valmistustekniikka
Tekninen visualisointi ja CAD

Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Linja-aho
Vastuuopettaja

Vesa Linja-aho

Ryhmät
 • AVENAUKIOS23S
  Avoin AMK, Energianhallinta ja automaatio kiinteistöissä osaaja, syksy 2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
• Tunnet akkutekniikan peruskäsitteet ja eri akkutekniikoiden heikkoudet ja vahvuudet
• Ymmärrät litiumioniakkukennojen ja -järjestelmien toimintaperiaatteen
• Ymmärrät litiumioniakkutekniikan riskit ja niiden hallinnan perusteet
• Tunnet eri litiumioniakkukemioiden heikkoudet ja vahvuudet

Sisältö

Sisältö
• Sähköopin ja akkutekniikan peruskäsitteet
• Eri akkutekniikat ja niiden historia
• Litiumioniakkutekniikan perusteet
• Eri litiumioniakkukemiat ominaisuuksineen
• Litiumioniakkujärjestelmät
• Ajoneuvoakut
• Energiavarastot
• Litiumioniakkujen turvallisuus
• Lainsäädäntö ja standardit
• Elinkaari, ympäristö ja kierrätys

Opiskelumateriaali

Opettajan antama ja osoittama materiaali. Osa materiaalista on englanninkielistä. Aiheesta ei ole kirjoitettu suomenkielisiä oppikirjoja, teoriaoppikirjana käytetään teoksia Andrea, D. (2020): Lithium-Ion Batteries and Applications : A Practical and Comprehensive Guide to Lithium-Ion Batteries and Arrays, from Toys to Towns (Osa 1 ja Osa 2). Oppikirjat ovat maksutta kurssilaisten luettavissa XAMKin opiskelijatunnuksilla Ebook Central -palvelussa (joko verkkoyhteyden avulla selaimessa tai lataamalla kirjat Adobe Digital Editions -sovellukseen omalle koneelle).

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 100 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksosta suoritetaan omaan tahtiin 10 aihealuetta pakollisine tehtävineen.
Opintojaksolla on kaksi verkkotenttiä, joiden suorittamiseen on rajoitettu aika. Tenttiarvosanat määräävät arvosanan.
Opintojakso koostuu kahdesta osasta (2 op + 3 op), joista ensimmäinen on mahdollista suorittaa erikseen.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Esitietovaatimukset

Peruslaskutoimitusten hallinta (yhtälönratkaisu, yksikkömuunnokset).
Lukion fysiikan ja kemian perusteiden hallinta helpottaa kurssilla alkuun pääsyä, samoin sähkötekniikan perusteiden hallinta.

Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 28.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Linja-aho
Vastuuopettaja

Vesa Linja-aho

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
• Tunnet akkutekniikan peruskäsitteet ja eri akkutekniikoiden heikkoudet ja vahvuudet
• Ymmärrät litiumioniakkukennojen ja -järjestelmien toimintaperiaatteen
• Ymmärrät litiumioniakkutekniikan riskit ja niiden hallinnan perusteet
• Tunnet eri litiumioniakkukemioiden heikkoudet ja vahvuudet

Sisältö

Sähköopin ja akkutekniikan peruskäsitteet
• Eri akkutekniikat ja niiden historia
• Litiumioniakkutekniikan perusteet
• Eri litiumioniakkukemiat ominaisuuksineen
• Litiumioniakkujärjestelmät
• Ajoneuvoakut
• Energiavarastot
• Litiumioniakkujen turvallisuus
• Lainsäädäntö ja standardit
• Elinkaari, ympäristö ja kierräty

Opiskelumateriaali

Opettajan antama ja osoittama materiaali. Osa materiaalista on englanninkielistä. Aiheesta ei ole kirjoitettu suomenkielisiä oppikirjoja, teoriaoppikirjana käytetään teoksia Andrea, D. (2020): Lithium-Ion Batteries and Applications : A Practical and Comprehensive Guide to Lithium-Ion Batteries and Arrays, from Toys to Towns (Osa 1 ja Osa 2). Oppikirjat ovat maksutta kurssilaisten luettavissa XAMKin opiskelijatunnuksilla Ebook Central -palvelussa (joko verkkoyhteyden avulla selaimessa tai lataamalla kirjat Adobe Digital Editions -sovellukseen omalle koneelle).

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksosta suoritetaan omaan tahtiin 10 aihealuetta pakollisine tehtävineen.
Opintojaksolla on kaksi verkkotenttiä, joiden suorittamiseen on rajoitettu aika. Tenttiarvosanat määräävät arvosanan.
Opintojakso koostuu kahdesta osasta (2 op + 3 op), joista ensimmäinen on mahdollista suorittaa erikseen.

Esitietovaatimukset

Peruslaskutoimitusten hallinta (yhtälönratkaisu, yksikkömuunnokset).
Lukion fysiikan ja kemian perusteiden hallinta helpottaa kurssilla alkuun pääsyä, samoin sähkötekniikan perusteiden hallinta.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
Vastuuopettaja

Vesa Kankkunen

Ryhmät
 • ENKT23KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
- tunnet tekniikan alan yrityksiä ja kehität työnhakutaitojasi niin että osaat hakea yrityksistä harjoittelupaikkaa / töitä
- tunnet työelämän pelisäännöt ja taidot ja osaat toimia työyhteisön jäsenenä
- harjoittelussa syvennät teoriassa oppimaasi ja osaat soveltaa osaamistasi myös käytäntöön
- harjoittelu auttaa sinua tekemään sopivia valintoja opinnoissa ja urapolullasi
- saat valmiuksia urapolullesi insinöörin ammattiin ja osaat kantaa vastuuta työelämässä
- harjoittelusta saat usein myös apua opinnäytetyön aiheeseen

Sisältö

työhakutaidot
työelämän pelisäännöt ja -taidot
työyhteisötaidot
osaamisen syventäminen
urapolun hahmottaminen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
Ryhmät
 • ENKT22SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
- tunnet tekniikan alan yrityksiä ja kehität työnhakutaitojasi niin että osaat hakea yrityksistä harjoittelupaikkaa / töitä
- tunnet työelämän pelisäännöt ja taidot ja osaat toimia työyhteisön jäsenenä
- harjoittelussa syvennät teoriassa oppimaasi ja osaat soveltaa osaamistasi myös käytäntöön
- harjoittelu auttaa sinua tekemään sopivia valintoja opinnoissa ja urapolullasi
- saat valmiuksia urapolullesi insinöörin ammattiin ja osaat kantaa vastuuta työelämässä
- harjoittelusta saat usein myös apua opinnäytetyön aiheeseen

Sisältö

työhakutaidot
työelämän pelisäännöt ja -taidot
työyhteisötaidot
osaamisen syventäminen
urapolun hahmottaminen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 23.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Koho
Vastuuopettaja

Mikko Koho

Ryhmät
 • ENKT23KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettaja jakaa Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Energia-alan kansainvälisen työkokemuksen omaavilla mahdollisuus osaamisen näyttöön.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksella ei ole TKI- tai työelämäkytköstä.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakson puitteissa tehdään yhteistyöprojekti kroatialaisen University of Northin kanssa, johon yksi suullisista arvioitavista tehtävistä liittyy.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osallistuttava kahteen webinaariin sekä tehtävä oppimisalustan pakolliset tehtävät hyväksytysti.

Neljä numeerisesti arvioitavaa suoritusta, jotka kukin suoritettava hyväksytysti ovat:
Esitys/video/webinaari (tarkentuu opintojakson alussa) 25%
Suullinen tentti 25%
Kirjoitustentti 25%
Soveltava tentti apuneuvojen kanssa 25%

Yksittäisten suoritusten arviointi perustuu Euroopan Neuvoston taitotasoasteikkoon: B1 arvosana 1-2, B2 arvosana 3-4, C1 arvosana 5.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Ahvenainen
Ryhmät
 • ENKT23SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama Learn-materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Jos sinulla työelämässä hankittu osaaminen toimia energia-alalla englanniksi kansainvälisissä tehtävissä, ota yhteyttä opettajaan, jos haluat suorittaa opintojakson näytöllä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Kurssiaikataulu ilmoitetaan kurssin alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Avoin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana perustuu neljään osasuoritukseen
Suullinen esitys, kirjoitustentti, soveltava tentti ja valinnaisesti raportti tai ryhmäneuvottelusimulaatio.
Kukin osasuoritus on suoritettava hyväksytysti, Kunkin osasuorituksen painoarvo on 25%.
Osasuoritusten arviointi perustuu osin kielitaidon eurooppalaisiin taitotasoihin: C1 = 5, B2 = 3-4, B1 = 1-2.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Marie Laaksonen
Vastuuopettaja

Marie Laaksonen

Ryhmät
 • ENKT21KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Edita, Anna-Maija Pietilä: Kontakt, Teknisk svenska sekä muu materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Tämä on energiatekniikan monimuoto-opiskelijoille suunnattu toteutus, joka sisältää myös lähitapaamisia ja verkkotunteja.

Työhön integroitu oppimisväylä: voit keskustella opettajan kanssa integrointimahdollisuudesta ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän ja oman alan sanastoa ja viestintätilanteita

Tentit ja muut määräajat

Tentit marras-joulukuussa, uusinnat kevään 2024 aikana. Uusintojen ajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen kokeiden perusteella. Arvioinnin taustalla valtakunnalliset arviointikriteerit.
Tehtävät arvioidaan hyväksytty - täydennettävä - hylätty.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Opettaja 3 Yhteiset opinnot
 • Mira Kettunen
Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 28.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Linja-aho
Vastuuopettaja

Vesa Linja-aho

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
• Ymmärrät aurinkosähköjärjestelmän teknisen toiminnan perusperiaatteet.
• Tunnet alan keskeisen lainsäädännön ja standardit.
• Osaat suunnitella ja valita kohteeseen sopivan aurinkosähköjärjestelmän.
• Ymmärrät aurinkosähköjärjestelmiin liittyvät riskit ja niiden hallinnan.
• Ymmärrät aurinkoenergian merkityksen osana nykyistä ja tulevaisuuden energiantuotantoa.

Sisältö

• Kertaus sähköopin peruskäsitteistä
• Aurinkopaneelien toimintaperiaate
• Erilaiset aurinkosähköjärjestelmät
• Lainsäädäntö, standardit ja yleiset suunnitteluperiaatteet
• Aurinkosähköhankkeen arviointi
• Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu ja mitoitus
• Asentaminen
• Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastus
• Käyttö, huolto ja ylläpito
• Aurinkosähköjärjestelmien tulevaisuus ja tuore tutkimustieto

Opiskelumateriaali

Opettajan antama ja osoittama materiaali. Oppikirjana käytetään teosta ST-käsikirja 40: Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus (Sähköinfo 2021), joka on maksutta ladattavissa XAMKin opiskelijatunnuksilla Kaakkuri-portaalin kautta.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla suoritetaan omaan tahtiin 10 aihealuetta pakollisine tehtävineen.
Opintojaksolla on kaksi verkkotenttiä, joiden suorittamiseen on rajoitettu aika. Tenttiarvosanat määräävät kurssin arvosanan.
Opintojakso koostuu kahdesta osasta (2 op + 3 op), joista ensimmäinen on mahdollista suorittaa erikseen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 20.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
 • Merja Mäkelä
Vastuuopettaja

Merja Mäkelä

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus
 • VOKTEN23S
  Energiatekniikka, vaihto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
nimetä OSI-mallin kerrokset sekä kuvata keskeisten tietoverkoissa käytettävien protokollien tehtävät
esittää tuotantolaitoksen prosessiautomaatiojärjestelmän rakenteen ja komponentit
suunnitella ja konfiguroida yksinkertaisia automaatioverkkoja ja kenttäväyläsovelluksia
ohjelmoida ja ottaa käyttöön voimalaitosautomaation instrumentointi- ja moottoripiirejä.

Sisältö

Miten tietoliikennestandardit, pilvipalvelut ja Internet of Things (IoT) vaikuttavat teollisuuden tietoverkkoihin ja teollisuussovellusten digitalisaation etenemiseen?
Miten tieto siirtyy kattilalaitoksen mittausanturilta voimalaitoksen etävalvomoon ja operaattorin komennosta ohjattavalle laitteelle?
Mitä hardware- ja software-työkaluja tarvitset liittääksesi älykkään pintalähettimen toiminnassa olevaan pääautomaatiojärjestelmään?
Miten ohjelmoiduilla lukituksilla ja laitteistojen redundanttisuudella voidaan parantaa voimantuotannon turvallisuutta?

Opiskelumateriaali

- Learn
- Learning Environment for Papermaking and Automation, KnowPap, AEL ja Prowledge 2001-2023.
- Learning Environment for Chemical Pulping and Automation, KnowPulp, AEL ja Prowledge 2001-2023.
- https://www.valmet.com/
- https://www.siemens.com/global/en.html
- https://www.honeywell.com/en-us/industries/industrial-manufacturing
- https://new.abb.com/uk
- ValmetDNA manuals, Valmet Automation 2011 - 2012.
- DNAuse -operointiohje, Valmet Automation 2012.
- Function Block CAD -käyttöohje, Valmet Automation 2011.
- DNA Explorer -käyttöohje, Valmet Automation 2011.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
1. Järjestelmälaitteistot
2. Automaatiojärjestelmien käyttöliittymät ja laitosoperointi
3. Automaatioprojektit
4. Kenttäväylät instrumentoinnin ja sähkökäyttöjen liittämiseen
5 Digitalisaation eteneminen automaatiossa
6 Automaatiojärjestelmän sovellusohjelmointi (lähiopintona)
7 Älykkäiden kenttälaitteiden ja kenttäväylien konfigurointi (lähiopintona)
Opintojakson suoritettuasi osaat
- esittää tuotantolaitoksen prosessiautomaatiojärjestelmän rakenteen ja komponentit
- kuvata prosessioperoinnin tärkeimmät tehtävät ja käyttää käyttöliittymiä
- analysoida automaation peruspiirejä PI-kaavion perusteella ja suunnitella järjestelmäriippumattomia toimintakuvauksia ja -kaavioita
- selostaa keskeisten kenttäväylien ja -protokollien käytön teollisuuden automaatioverkoissa
- kuvata tekoälyn hyödyntämistä prosessiautomaatiossa
- ohjelmoida ja ottaa käyttöön voimalaitosautomaation instrumentointi- ja moottoripiirejä.
- ohjelmoida ja ottaa käyttöön älykkäitä lähettimiä ja kenttäväyliä.
Mitä laitekomponentteja tarvitaan prosessinohjausjärjestelmään?
Miten tieto siirtyy kattilalaitoksen mittausanturilta voimalaitoksen etävalvomoon ja operaattorin komennosta ohjattavalle laitteelle?
Miten suunnitellaan mittaus-, ohjaus-, säätö, on-off-venttiili- ja on-off-moottoripiirit järjestelmäriippumattomasti prosessiautomaatiojärjestelmää varten?
Miten liitetään älykkäät instrumentit ja moottorinohjausyksiköt teollislla kenttäväylillä ja -protokollilla?
Miten väylästandardit, pilvipalvelut ja digitaalisaatiokehitys vaikuttavat teollisuuden sovelluksiin?
Miten ohjelmoidaan mittaus-, ohjaus-, säätö-, on-off-venttiili- ja on-off-moottoripiiri automaatiojärjestelmässä?
Miten liitetään käytännössä älykkäät kenttälaitteet automaatiojärjestelmään käyttäen kenttäväyliä?

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- Tentti ja työelämäprojekti

Työhön integroitu oppimisväylä:
- Tentti ja projektityöt

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä TKI-työtä.

Tentit ja muut määräajat

Osatentit.

Opiskelijan työmäärä

- 12 h luentoja ja tallennettuja luentoja
- 32 h ohjattuja projektitöitä
- 91 h omatoimista opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Suositellaan ennakkotietoina opintojaksot:
Mittaus- ja säätötekniikka - Measurement and Control Technology
tai vastaavat tiedot.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija valitsee 5/7 osiota.
5 osatenttiä arviointiasteikko 0-5
tai 3 osatenttiä ja 2 harjoitustyötä, arviointiasteikko 0-5, kaikki osiot hyväksyttyinä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksot tai vastaava osaaminen
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet
Mittaus- ja säätötekniikka

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Merja Mäkelä
Vastuuopettaja

Merja Mäkelä

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
selittää automaatioprojektin elinkaaren keskeiset vaiheet ja tuotokset
määritellä automaation toiminnan piirikohtaisesti
analysoida ja suunnitella kenttäinstrumentoinnin
ohjelmoida, testata ja ottaa käyttöön voimalaitosten mittaus-, ohjaus- ja säätötoimintoja sekä valvomografiikkaa
käyttää automaatiosuunnittelun CAD-ohjelmistoja ja verkkopohjaisia tietokanta- ja dokumentointiohjelmistoja
laatia automaatioprojektin kustannusarvion.

Sisältö

Mitä tehdään automaatioprojektin määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, asennus-, toiminnallisessa testaus-, kelpoistus-, tuotanto- ja poistovaiheissa?
Miten laaditaan instrumentointipiirin tai moottoripiirin toimintakuvaus ja mihin operaattori tai kunnossapitoinsinööri sitä lopulta tarvitsee?
Miten kaapelointi ja kytkennät esitetään instrumentoinnin piirikaavioissa ja sähköpiirikaavioissa?
Miten graafinen lohko-ohjelmointi tukee automaatiosovellusten suunnittelua?
Miten hallitaan instrumentoinnin ja moottoriohjausten suunnittelua ja kunnossapitoa?
Mistä automaatioprojektin hinta muodostuu?

Opiskelumateriaali

1. Learn-materiaali.
2. Automaatiosuunnittelun prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry., Helsinki, 2007. 43 s.
3. Tommila, T., toim. Laatu automaatiossa. Suomen Automaatioseura ry. , Helsinki, 2001. 245 s.
4. Automaatiosovellusten ohjelmistokehitys. Suunnittelun työtavat, välineet ja sovellusarkkitehtuurit. Suomen Automaatioseura ry. 2005. 152 s.
5. Harju, T., Marttinen, A. Säätötekniikan koulutusmateriaali (verkkojulkaisu), Säätöpiirin virityksen perusteet (kirja). Suomen Automaatioseura ry. , Helsinki, 2000. 166 s.
6. Automaatio liiketoimintaprosessien tukena (verkkojulkaisu Suomen automaatioseura ry.), Tekesin katsaus 271, 2010.
7. SFS-ISO 14617-6 Kaavioissa käytettävät piirrosmerkit. Osa 6: Mittaus- ja ohjaustoiminnot. SFS, Helsinki, 2004.
8. SFS-EN ISO 10628 Prosessikaaviot. Yleiset ohjeet. SFS, Helsinki, 2001.
9. PSK 3601 Prosessiteollisuuden virtauskaavioiden piirrosmerkit. PSK Standardisointi, Helsinki, 2005. 38 s.
10. PSK 5201 - PSK 5210 Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. PSK Standardisointi, Helsinki, 2003.
11. PSK 4601 Automaation hankinta. Yleiset periaatteet. käsitteet ja määritelmät. PSK Standardisointi, Helsinki, 1996. 24 s.
12. PSK 4602 Automaation hankinta. Prosessinohjausjärjestelmä. PSK Standardisointi, Helsinki, 1996. 11 s.
13. PSK 4603 Automaation hankinta. Instrumentointi. PSK Standardisointi, Helsinki, 1996. 10 s.
14. PSK 7902 Teollisuuden suunnittelu. Sopimusmalli. PSK Standardisointi, Helsinki, 2005. 2 + 29 s.
15. SFS-IEC 61506 Teollisuusprosessien mittaus ja ohjaus. Sovellusohjelmiston dokumentaatio. Suomen Standar-disoimisliitto SFS, Helsinki, 1998. 121 s.
16. SFS-IEC 848 Ohjausjärjestelmien toimintodiagrammien laatiminen.
17. SFS 5098 Prosessi-instrumentoinnin piirustukset ja muut asiakirjat.
18. SFS 2972 Sähkölaitteiden kotelointiluokat.
19. Heimbürger et. al., Valvomo – Suunnittelu periaatteet ja käytännöt, Suomen automaatioseura ry., 2010, 268 s.
PSK-standardeihin on pääsy XAMK:n kirjaston verkkotietokannoista.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson suoritettuasi osaat
• selittää automaatioprojektin elinkaaren keskeiset vaiheet ja tuotokset
• määritellä automaation toiminnan piirikohtaisesti tai positiokohtaisesti
• analysoida ja suunnitella kenttäinstrumentoinnin
• ohjelmoida, testata ja ottaa käyttöön voimalaitosten mittaus-, ohjaus- ja säätötoimintoja sekä valvomografiikkaa
• käyttää automaatiosuunnittelun CAD-ohjelmistoja ja verkkopohjaisia tietokanta- ja dokumentointiohjelmistoja
• laatia automaatioprojektin kustannusarvion.
Mitä tehdään automaatioprojektin määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, asennus-, toiminnallisessa testaus-, kelpoistus-, tuotanto- ja poistovaiheissa?
Miten laaditaan instrumentointipiirin tai moottoripiirin toimintakuvaus ja mihin operaattori tai kunnossapitoinsinööri sitä lopulta tarvitsee?
Miten kaapelointi ja kytkennät esitetään instrumentoinnin piirikaavioissa ja sähköpiirikaavioissa?
Miten graafinen lohko-ohjelmointi tukee automaatiosovellusten suunnittelua?
Miten hallitaan instrumentoinnin ja moottoriohjausten suunnittelua ja kunnossapitoa?
Mistä automaatioprojektin hinta muodostuu?

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Tentti ja työelämäprojekti

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tentti ja projektityö

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä TKI-työtä.

Tentit ja muut määräajat

osatentit.

Opiskelijan työmäärä

- 15 h live-luentoja
- 20 h ohjattuja projektitöitä
- 100 h tallennettuja luentoja, tenttiin valmistautumista ja muuta omatoimista opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Suositellaan seuraavat edeltävät opintojaksot:
Measurement and Control Technology - Mittaus- ja säätötekniikka
Process Control Systems and Communication Networks - Automaatiojärjestelmät ja -verkot
tai vastaavat tiedot.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan osatenttien (60 %) ja projektityön (40 %) perusteella, arviointiasteikko 0-5.

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksot tai vastaava osaaminen
Mittaus- ja säätötekniikka
Automaatiojärjestelmät ja -verkot

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Mulari
Vastuuopettaja

Jyri Mulari

Ryhmät
 • ENKT20SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus
 • ENKT21KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
• luetella bioenergian eri raaka-ainelähteet ja käyttökohteet
• kuvata bioenergian tuotannon ja jalostuksen yleisimmät menetelmät
• pohtia bioenergian käytön etuja ja haittoja
• analysoida eri raaka-aineiden ja jalostusketjujen vahvuudet ja heikkoudet
• tunnistaa bioenergian roolin kiertotaloudessa
• määrittää bioenergian tuotannon ja käytön kannattavuuden

Sisältö

• Mistä raaka-aineista bioenergiaa voidaan jalostaa?
• Miten valmistetaan ja jalostetaan kiinteitä biopolttoaineita?
• Miten valmistetaan nestemäisiä biopolttoaineita ja biokaasuja?
• Miksi biopolttoaineita käytetään ja käyttöä tuetaan?
• Mitä rajoitteita ja haasteita biopolttoaineiden tuotantoon liittyy?
• Miten bioenergian hinta muodostuu?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkoluennot ja -tallenteet
Itsenäiset tehtävät
Ryhmätyö+esitelmä verkkotunnilla
Määräaikoja, joiden puitteissa voi tehdä vapaalla aikataululla

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysesimerkkejä

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien määräajat ilmoitetaan Learn-alustalla toteutuksen alussa.
Learn-tentti viikolla 50, tarkka aika ilmoitetaan Learn-alustalla toteutuksen alussa.

Vaihtoehtoinen suoritustapa Exam-tentti on tehtävissä vapaasti valittavana aikana vuoden kuluessa opintojakson toteutuksen alusta.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväpisteet + Learn-tenttipisteet
tai
Exam-tentti

Esitietovaatimukset

1. Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät
2. Uusiutuva energia
3. Energiatekniikan insinöörikemia

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Pimiä
Vastuuopettaja

Tuomo Pimiä

Ryhmät
 • ENKT22SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
selostaa yleisimpien energiamuuntoprosessien toimintaperiaatteet.
ratkaista matemaattisesti energianmuuntoprosessien tehoja ja hyötysuhteita.
soveltaa h, s- ja p, h piirroksia energianmuuntoprosessien laskemisessa.
höyryturbiinien säätömenetelmät

Sisältö

Miten toimivat yleisimmät energianmuuntoprosessit:
höyryturbiini
kaasuturbiini
vesiturbiini
tuuliturbiini
diesel- ja kaasumoottori
ORC-prosessi
lämpöpumput
Miten energianmuuntoprosessien tehot ja hyötysuhteet lasketaan?
Miten h, s- ja p, h-piirroksia käytetään?
Mitkä ovat höyryturbiinin säätömenetelmät?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali jaetaan Learn alustalla.
Kirja: Voimalaitostekniikka

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan Learnissa.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja Learn tentti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot energiatekniikasta, matematiikasta ja fysiikasta (yhtälöiden ratkaiseminen, perussuureet, yksiköt)
Energiantuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet
Steam Boilers - Höyrykattilat

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Nykänen
 • Marko Piispa
 • Anne Gango
 • Jyri Mulari
Vastuuopettaja

Jyri Mulari

Ryhmät
 • ENKT20SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:
-tiedät eri energiantuotantotapojen ympäristövaikutukset
-tiedät merkittävimmät tavat vähentää energiatuotannon ja –käytön ympäristövaikutuksia
-ymmärrät kestävän kehityksen vaatimusten aiheuttamat muutostarpeet energiasektorilla

Sisältö

Miten kestävä kehitys toteutuu energiasektorilla?
Millaisia lupia energiantuotanto tarvitsee?
Miten energiasektori liittyy kiertotalouteen?
Miten lasketaan kasvihuonekaasupäästöt ja rajoitetaan niitä?

Opiskelumateriaali

Materiaali osoitetaan tai jaetaan Learnissa
Gangon osuuden opiskelumateriaalit on esitetty kurssin osion Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Oppitunnit
Päästömittaukset kohteessa
Ryhmätyö
Tehtävät Learnissa
Vierailijaluennolle osallistuminen
Tentit Learnissa

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Itsenäinen opiskelu ja vastaavat tentit Learnissa ja Examissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Luennoitsijavieras alan yrityksestä.
Päästömittausharjoitus yrityskohteessa

Tentit ja muut määräajat

Tehtävät, tentit ja määräajat esitellään Learn-alustalla.

Gangon osuudessa Learn-tenttejä, jotka kaikki pitää olla hyväksytysti suoritettuja. Kurssin osuus arvostellaan hyväksytty / hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään seuraavat opintojaksot suoritetuksi tai vastaavat tiedot hankituksi:
energiatekniikan insinöörikemia
höyrykattilat

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Nykänen
 • Marko Piispa
 • Anne Gango
 • Jyri Mulari
Vastuuopettaja

Jyri Mulari

Ryhmät
 • ENKT21KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:
-tiedät eri energiantuotantotapojen ympäristövaikutukset
-tiedät merkittävimmät tavat vähentää energiatuotannon ja –käytön ympäristövaikutuksia
-ymmärrät kestävän kehityksen vaatimusten aiheuttamat muutostarpeet energiasektorilla

Sisältö

Miten kestävä kehitys toteutuu energiasektorilla?
Millaisia lupia energiantuotanto tarvitsee?
Miten energiasektori liittyy kiertotalouteen?
Miten lasketaan kasvihuonekaasupäästöt ja rajoitetaan niitä?

Opiskelumateriaali

Materiaali osoitetaan tai jaetaan Learnissa
Gangon osuuden opiskelumateriaalit on esitetty kurssin osion Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Oppitunnit
Päästömittaukset kohteessa
Ryhmätyö
Tehtävät Learnissa
Vierailijaluennolle osallistuminen
Tentit Learnissa

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Itsenäinen opiskelu ja vastaavat tentit Learnissa ja Examissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Luennoitsijavieras alan yrityksestä.
Päästömittausharjoitus yrityskohteessa

Tentit ja muut määräajat

Tehtävät, tentit ja määräajat esitellään Learn-alustalla.

Gangon osuudessa Learn-tenttejä, jotka kaikki pitää olla hyväksytysti suoritettuja. Kurssin osuus arvostellaan hyväksytty / hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään seuraavat opintojaksot suoritetuksi tai vastaavat tiedot hankituksi:
energiatekniikan insinöörikemia
höyrykattilat

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Mulari
Vastuuopettaja

Jyri Mulari

Ryhmät
 • ENKT22SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
energiatalouden sekä energian kuluttajan että tuottajan näkökulmista
laskea investointikustannukset ja investoinnin kannattavuuden
määrittää lämmitystapamuutoksen kannattavuuden
energiapolitiikan tavoitteet ja keinot niiden toteuttamiseksi

Sisältö

Miten energian hinta muodostuu?
Mitä on energiatehokkuus?
Miten investoinnin kannattavuus lasketaan?
Miten sähkömarkkinat toimivat?
Miksi ja miten energian hintaan on sisällytetty veroja?

Opiskelumateriaali

Jaetaan ja osoitetaan Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Learn-tehtävät ja -tentti

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysesimerkkejä

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtäväpisteet + tenttipisteet

Esitietovaatimukset

Energiantuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet
Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Sarvelainen
 • Marko Saxell
Vastuuopettaja

Hannu Sarvelainen

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
• analysoida rakennuksen tai tuotantolaitoksen energian ja veden käytön nykytilaa historiatietojen perusteella
• hahmottaa rakennuksen tai tuotantolaitoksen energiakatselmuksen sisällön ja merkityksen
• jakaa kohteen energian ja veden kulutuksen suurimpien laiteryhmien kesken
• hahmottaa teoriatasolla asioita, joilla voidaan tyypillisesti parantaa katselmoitavan kohteen energiatehokkuutta.

Sisältö

• Mihin energiaa ja vettä kuluu rakennuksissa ja tuotantolaitoksissa?
• Mitä tarkoittaa energiakatselmus ja mikä on sen merkitys?
• Mitkä laitteet ja laitekokonaisuudet kuluttavat energiaa ja vettä?
• Millaisilla toimenpiteillä voidaan tyypillisesti parantaa energiatehokkuutta?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei yleensä sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Sarvelainen
 • Marko Saxell
Vastuuopettaja

Hannu Sarvelainen

Ryhmät
 • ENKT21KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
• analysoida rakennuksen tai tuotantolaitoksen energian ja veden käytön nykytilaa historiatietojen perusteella
• hahmottaa rakennuksen tai tuotantolaitoksen energiakatselmuksen sisällön ja merkityksen
• jakaa kohteen energian ja veden kulutuksen suurimpien laiteryhmien kesken
• hahmottaa teoriatasolla asioita, joilla voidaan tyypillisesti parantaa katselmoitavan kohteen energiatehokkuutta.

Sisältö

• Mihin energiaa ja vettä kuluu rakennuksissa ja tuotantolaitoksissa?
• Mitä tarkoittaa energiakatselmus ja mikä on sen merkitys?
• Mitkä laitteet ja laitekokonaisuudet kuluttavat energiaa ja vettä?
• Millaisilla toimenpiteillä voidaan tyypillisesti parantaa energiatehokkuutta?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei yleensä sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Sarvelainen
 • Marko Saxell
Vastuuopettaja

Hannu Sarvelainen

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
• toimia projektiryhmän jäsenenä sekä noudattaa projektissa annettuja aikatauluja ja vaatimuksia
• tarkastella kenttäkierroksilla oleellisimpia laitteita ja laitekokonaisuuksia, joiden energiakäytöllä on vaikutusta kohteen energiatehokkuuteen
• tehdä yhteistyötä katselmoitavan kohteen yhteyshenkilöiden kanssa sekä noudattaa kohteen turvallisuusmääräyksiä
• raportoida ja esittää energiakatselmuksen tulokset työn tilaajalle.

Sisältö

• Millaista on projektityöskentely?
• Mikä on energiakatselmuksen kenttäkierroksien merkitys?
• Millä tavalla kohteen yhteyshenkilöt osallistuvat energiakatselmukseen?
• Miten projektin tulokset raportoidaan ja esitetään työn tilaajalle?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy TKI- ja työelämäyhteistyötä energiakatselmusprojektin osalta. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain osuuksia voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu opintojaksosta riippuen kokeista, harjoitustöistä, kotitehtävistä ja laboratoriotöistä.

Esitietovaatimukset

1. Energiatehokkuuspalvelut

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Sarvelainen
 • Marko Saxell
Vastuuopettaja

Hannu Sarvelainen

Ryhmät
 • ENKT21KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
• toimia projektiryhmän jäsenenä sekä noudattaa projektissa annettuja aikatauluja ja vaatimuksia
• tarkastella kenttäkierroksilla oleellisimpia laitteita ja laitekokonaisuuksia, joiden energiakäytöllä on vaikutusta kohteen energiatehokkuuteen
• tehdä yhteistyötä katselmoitavan kohteen yhteyshenkilöiden kanssa sekä noudattaa kohteen turvallisuusmääräyksiä
• raportoida ja esittää energiakatselmuksen tulokset työn tilaajalle.

Sisältö

• Millaista on projektityöskentely?
• Mikä on energiakatselmuksen kenttäkierroksien merkitys?
• Millä tavalla kohteen yhteyshenkilöt osallistuvat energiakatselmukseen?
• Miten projektin tulokset raportoidaan ja esitetään työn tilaajalle?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy TKI- ja työelämäyhteistyötä energiakatselmusprojektin osalta. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain osuuksia voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu opintojaksosta riippuen kokeista, harjoitustöistä, kotitehtävistä ja laboratoriotöistä.

Esitietovaatimukset

1. Energiatehokkuuspalvelut

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Anne Gango
Vastuuopettaja

Anne Gango

Ryhmät
 • ENKT22SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osa I:
Ymmärrät aineen rakenteen atomitasolta lähtien.
Ymmärrät jaksollisen järjestelmän antaman tiedon ja alkuaineiden kemiallisen sitoutumisen.
Ymmärrät olomuotojen kemiaa ja kaasulait.
Osaat laatia reaktioyhtälön, hallitset stoikiometrian ja osaat soveltaa tietojasi protolyysireaktioihin ja palamisreaktioihin.

Osa II:
Hallitset kemiallisen työturvallisuuden ja aineiden varoitusmerkit.
Hallitset termokemian laskutoimitukset.

Sisältö

Osa I:
Miten atomin rakenne vaikuttaa alkuaineen kemialliseen käyttäytymiseen?
Mitä tietoa saat jaksollisesta järjestelmästä?
Miten aineen ominaisuudet määräytyvät kemiallisten sidosten johdosta?
Mitä tietoa saat faasidiagrammista ja mitä ovat kaasulait?
Mitä tietoa saat reaktioyhtälöstä?
Miten kemiallisen reaktion tasapainoon ja nopeuteen voidaan vaikuttaa?
Miten suoritat stoikiometriset laskut ja mitä ovat protolyysireaktiot ja palamisreaktiot?

Osa II:
Mitä on kemiallinen työturvallisuus?
Miten määrität reaktiolämmöt, Gibbsin vapaan energian muutokset ja entropian muutokset kemiallisessa reaktiossa?

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Välikokeet.

Opintoja nopeuttava ja työhön integroitu oppimisväylä:
Välikokeet

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kaksi välikoetta, ajankohdat ilmoitetaan kurssin Learnissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Molemmat välikokeet pitää olla hyväksytysti suoritettuja.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Anne Gango
Vastuuopettaja

Anne Gango

Ryhmät
 • ENKT23KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osa I:
Ymmärrät aineen rakenteen atomitasolta lähtien.
Ymmärrät jaksollisen järjestelmän antaman tiedon ja alkuaineiden kemiallisen sitoutumisen.
Ymmärrät olomuotojen kemiaa ja kaasulait.
Osaat laatia reaktioyhtälön, hallitset stoikiometrian ja osaat soveltaa tietojasi protolyysireaktioihin ja palamisreaktioihin.

Osa II:
Hallitset kemiallisen työturvallisuuden ja aineiden varoitusmerkit.
Hallitset termokemian laskutoimitukset.

Sisältö

Osa I:
Miten atomin rakenne vaikuttaa alkuaineen kemialliseen käyttäytymiseen?
Mitä tietoa saat jaksollisesta järjestelmästä?
Miten aineen ominaisuudet määräytyvät kemiallisten sidosten johdosta?
Mitä tietoa saat faasidiagrammista ja mitä ovat kaasulait?
Mitä tietoa saat reaktioyhtälöstä?
Miten kemiallisen reaktion tasapainoon ja nopeuteen voidaan vaikuttaa?
Miten suoritat stoikiometriset laskut ja mitä ovat protolyysireaktiot ja palamisreaktiot?

Osa II:
Mitä on kemiallinen työturvallisuus?
Miten määrität reaktiolämmöt, Gibbsin vapaan energian muutokset ja entropian muutokset kemiallisessa reaktiossa?

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Välikokeet.

Opintoja nopeuttava ja työhön integroitu oppimisväylä:
Välikokeet

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kaksi välikoetta, ajankohdat ilmoitetaan kurssin Learnissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Molemmat välikokeet pitää olla hyväksytysti suoritettuja.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Mulari
 • Marko Saxell
Vastuuopettaja

Marko Saxell

Ryhmät
 • ENKT23SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
kuvata energian suureena sekä sen muodot ja yksiköt
perusasiat sekä lämmön ja sähkön tuotannosta että kulutuksesta
sähkönjakeluverkon rakenteen
sähkön jännitteiden merkityksen siirron kannalta
kuvata sähköaseman tärkeimmät laitteet.

Sisältö

Millä mittayksiköillä energian määrää ilmoitetaan?
Mistä energiaa saadaan ja mihin se kuluu?
Miten sähköenergia siirretään kuluttajille?
Miksi sähkönsiirrossa käytetään erilaisia jännitteitä?
Miten eri sähkölaitoskomponentit liittyvät sähköasemien toimintaan?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Oppitunnit
Ryhmätyö
Omatoiminen opiskelu
Tentit

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysvierailu pyritään järjestämään

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla myös:
Avoimen AMKin opiskelijoille 5 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Anne Gango
 • Hannu Sarvelainen
 • Kirsi Hovikorpi
Vastuuopettaja

Hannu Sarvelainen

Ryhmät
 • ENKT22SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laskea voimalaitoskattilan lämmönsiirtimien tehon, kattilan hyötysuhteen, palamisreaktiot ja päästöt.
Osaat erikattilatyyppien ominaispiirteet ja toimintaperiaatteet.
Osaat kattilan käytön, säilönnän ja kunnossapidon perusteet.

Sisältö

Mitä ovat voimalaitoskattilat?
Miten kattilan lämmönsiirtimet, päästöt ja palamisreaktiot lasketaan?
Mitä tarkoittaa kattilan käyttö, kunnossapito ja säilöntä.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei yleensä sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu opintojaksosta riippuen kokeista, harjoitustöistä, kotitehtävistä ja laboratoriotöistä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot energiatekniikasta, matematiikasta ja fysiikasta (yhtälöiden ratkaiseminen, perussuureet, yksiköt)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jussi Sopanen
 • Tiina Kettunen
Vastuuopettaja

Tiina Kettunen

Ryhmät
 • ENKT22SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ratkaista fysiikan suureyhtälöitä ja muuntaa suureiden lukuarvoja yksiköstä toiseen.
Osaat vektorisuureilla laskemisen ja suureiden graafisen määrityksen perusteet.
Osaat käyttää kiinteän aineen, nesteiden ja kaasujen mekaniikkaan samoin kuin lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöihin liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä teoreettisesti että kokeellisesti.

Sisältö

Miten muunnetaan lukuarvoja yksiköstä toiseen?
Miten vektorisuureita esitetään komponenttien avulla?
Miten määritetään suureita graafisesti?
Mitkä ovat kiinteiden aineiden, nesteiden, kaasujen mekaniikan, lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?
Miten ratkaistaan fysiikan suureyhtälöitä?
Miten mitataan fysikaalisia suureita, tutkitaan luonnonlakeja ja miten tehdään mittauksista testausraportti?

Opiskelumateriaali

Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1
Kari Suvanto, Tekniikan fysiikka 2

Luentokalvot, -muistiinpanot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 60

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tiina Kettunen
Ryhmät
 • ENKT23KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat ratkaista fysiikan suureyhtälöitä ja muuntaa suureiden lukuarvoja yksiköstä toiseen.
Osaat vektorisuureilla laskemisen ja suureiden graafisen määrityksen perusteet.
Osaat käyttää kiinteän aineen, nesteiden ja kaasujen mekaniikkaan samoin kuin lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöihin liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä teoreettisesti että kokeellisesti.

Sisältö

Miten muunnetaan lukuarvoja yksiköstä toiseen?
Miten vektorisuureita esitetään komponenttien avulla?
Miten määritetään suureita graafisesti?
Mitkä ovat kiinteiden aineiden, nesteiden, kaasujen mekaniikan, lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?
Miten ratkaistaan fysiikan suureyhtälöitä?
Miten mitataan fysikaalisia suureita, tutkitaan luonnonlakeja ja miten tehdään mittauksista testausraportti?

Opiskelumateriaali

Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1
Kari Suvanto, Tekniikan fysiikka 2

Luentokalvot, -muistiinpanot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Lyytikäinen
Vastuuopettaja

Timo Lyytikäinen

Ryhmät
 • ENKT23KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

?

Yksilölliset oppimisväylät

?

TKI ja työelämäyhteistyö

?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Lyytikäinen
Vastuuopettaja

Timo Lyytikäinen

Ryhmät
 • ENKT23SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus
 • RAKT23SP
  Rakennustekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan luennoilla

Yksilölliset oppimisväylät

Ei ole

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Lyytikäinen
Vastuuopettaja

Timo Lyytikäinen

Ryhmät
 • ENKT22SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan oppitunneilla ja/tai Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen toteutus
Oppitunnit
Omatoiminen harjoittelu

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Lyytikäinen
Vastuuopettaja

Timo Lyytikäinen

Ryhmät
 • ENKT23SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus
 • RAKT23SP
  Rakennustekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan luennoilla

Yksilölliset oppimisväylät

Ei ole

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Lyytikäinen
Vastuuopettaja

Timo Lyytikäinen

Ryhmät
 • ENKT23KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan luennoilla

Yksilölliset oppimisväylät

Ei ole

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
 • Merja Mäkelä
 • Marko Saxell
Vastuuopettaja

Merja Mäkelä

Ryhmät
 • VOKTEN23S
  Energiatekniikka, vaihto-opiskelijat
 • ENKT23KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat

tunnistaa teollisen prosessin virtaus- ja PI-kaavion perusteella
kuvailla instrumentoinnin peruspiirit, niiden positioinnin ja laitteet
kuvata prosessiteollisuuden mittalaitteet ja niiden toimintaperiaatteet
selittää sähköistyksen, kaapeloinnin ja maadoituksen perusperiaatteet
valita ja mitoittaa instrumentteja ja sähkömoottoreita erilaisiin sovelluksiin.

Sisältö

Mistä erottaa erilaiset prosessi- ja automaatiolaitteet virtauskaavioissa?
Mistä tunnistaa mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit ja niiden toiminnan PI-kaavioiden pohjalta?
Miten mitataan tulipesän lämpötilaa, höyryn painetta, syöttöveden virtaamaa ja johtokykyä tai lieriön pinnankorkeutta?
Miten kytketään instrumentti ja sähkömoottori ohjausjärjestelmään?
Miten valitaan ja mitoitetaan sähkömoottori ja millaista sähköä sille tarvitaan?

Opiskelumateriaali

1. Materials, instructions and assignments in Learn.
2. Joronen, T., Kovacs, J., Majanne, Y., Voimalaitosautomaatio. Suomen Automaatioseura ry 2007. 276 s. Kappaleet 3, 4, 6, 7, 8.
3. Bolton, W. Instrumentation and control systems, Elsevier, UK, 2004, 339 p.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson suoritettuasi osaat
- tunnistaa teollisen prosessin virtaus- ja PI-kaavion perusteella
- kuvailla instrumentoinnin peruspiirit, niiden positioinnin ja laitteet
- kuvata prosessiteollisuuden mittalaitteet ja niiden toimintaperiaatteet
- selittää sähköistyksen, kaapeloinnin ja maadoituksen perusperiaatteet
- valita ja mitoittaa instrumentteja ja sähkömoottoreita erilaisiin sovelluksiin.
Mistä erottaa erilaiset prosessi- ja automaatiolaitteet virtauskaavioissa?
Mistä tunnistaa mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit ja niiden toiminnan PI-kaavioiden pohjalta?
Miten mitataan tulipesän lämpötilaa, höyryn painetta, syöttöveden virtaamaa ja johtokykyä tai lieriön pinnankorkeutta?
Miten kytketään instrumentti ja sähkömoottori ohjausjärjestelmään?
Miten valitaan ja mitoitetaan sähkömoottori ja millaista sähköä sille tarvitaan?

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Tentti ja omaan työhön integroitu, sovittu projekti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tentti ja sovitut harjoitusprojektit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä TKI-työtä.

Opiskelijan työmäärä

Etäluentoja 16 h MM, 8 h MS, 4 h VK
Laboratorioprojekteja 6 h / ryhmä
Omatoimista opiskelua 101 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (65 %) ja laboratoriotyöt (35 %), arviointiasteikko 0-5, molemmista edellytetään hyväksytty.

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksot tai vastaava osaaminen
Energiatekniikan insinöörifysiikka
Energiatekniikan insinöörikemia
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
 • Marko Saxell
 • Kirsi Hovikorpi
Vastuuopettaja

Vesa Kankkunen

Ryhmät
 • ENKT23SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat

tunnistaa teollisen prosessin virtaus- ja PI-kaavion perusteella
kuvailla instrumentoinnin peruspiirit, niiden positioinnin ja laitteet
kuvata prosessiteollisuuden mittalaitteet ja niiden toimintaperiaatteet
selittää sähköistyksen, kaapeloinnin ja maadoituksen perusperiaatteet
valita ja mitoittaa instrumentteja ja sähkömoottoreita erilaisiin sovelluksiin.

Sisältö

Mistä erottaa erilaiset prosessi- ja automaatiolaitteet virtauskaavioissa?
Mistä tunnistaa mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit ja niiden toiminnan PI-kaavioiden pohjalta?
Miten mitataan tulipesän lämpötilaa, höyryn painetta, syöttöveden virtaamaa ja johtokykyä tai lieriön pinnankorkeutta?
Miten kytketään instrumentti ja sähkömoottori ohjausjärjestelmään?
Miten valitaan ja mitoitetaan sähkömoottori ja millaista sähköä sille tarvitaan?

Opiskelumateriaali

1. Materiaalit ilmoitetaan myös Learnissä

Lisäksi käytettyjä aineistoja
2. Joronen, T., Kovacs, J., Majanne, Y., Voimalaitosautomaatio. Suomen Automaatioseura ry 2007. 276 s. Kappaleet 3, 4, 6, 7, 8.
3. Bolton, W. Instrumentation and control systems, Elsevier, UK, 2004, 339 p.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson suoritettuasi osaat
- tunnistaa teollisen prosessin virtaus- ja PI-kaavion perusteella
- kuvailla instrumentoinnin peruspiirit, niiden positioinnin ja laitteet
- kuvata prosessiteollisuuden mittalaitteet ja niiden toimintaperiaatteet
- selittää sähköistyksen, kaapeloinnin ja maadoituksen perusperiaatteet
- valita ja mitoittaa instrumentteja ja sähkömoottoreita erilaisiin sovelluksiin.
Mistä erottaa erilaiset prosessi- ja automaatiolaitteet virtauskaavioissa?
Mistä tunnistaa mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit ja niiden toiminnan PI-kaavioiden pohjalta?
Miten mitataan tulipesän lämpötilaa, höyryn painetta, syöttöveden virtaamaa ja johtokykyä tai lieriön pinnankorkeutta?
Miten kytketään instrumentti ja sähkömoottori ohjausjärjestelmään?
Miten valitaan ja mitoitetaan sähkömoottori ja millaista sähköä sille tarvitaan?

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Tentti ja omaan työhön integroitu, sovittu projekti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tentti ja sovitut harjoitusprojektit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI-työtä.

Opiskelijan työmäärä

Lähi- ja etäluentoja 36 h
Laboratorioprojekteja 24 h
Omatoimista opiskelua 75 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (65 %) ja laboratoriotyöt (35 %), arviointiasteikko 0-5, molemmista edellytetään hyväksytty.

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksot tai vastaava osaaminen
Energiatekniikan insinöörifysiikka
Energiatekniikan insinöörikemia
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Mulari
Vastuuopettaja

Jyri Mulari

Ryhmät
 • ENKT21KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Luentoja
Yksilötehtäviä
Ryhmätehtäviä
Itsenäistä työskentelyä

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämästä esimerkkitapauksia

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan Learnissa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväpisteet
Tenttipisteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Pimiä
Vastuuopettaja

Tuomo Pimiä

Ryhmät
 • ENKT22SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
tuntee kunnossapitotoimien vaikutuksen tuotantoon
eri järjestelmien merkityksen operatiiviseen toimintaan.

Sisältö

Mitä ovat kunnossapidon tavoitteet ja sisältö, kunnossapitotoiminnot ja käsitteet?
Miksi tietojärjestelmiä käytetään?
Miten standardit liittyvät kunnossapitoon?
Mitä tarkoittaa projektijohtaminen?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on tarkoitus osallistua kunnossapidon webinaareihin, jotka sattuvat aikatauluun.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja kotitehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Pimiä
Vastuuopettaja

Tuomo Pimiä

Ryhmät
 • ENKT23KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
tuntee kunnossapitotoimien vaikutuksen tuotantoon
eri järjestelmien merkityksen operatiiviseen toimintaan.

Sisältö

Mitä ovat kunnossapidon tavoitteet ja sisältö, kunnossapitotoiminnot ja käsitteet?
Miksi tietojärjestelmiä käytetään?
Miten standardit liittyvät kunnossapitoon?
Mitä tarkoittaa projektijohtaminen?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on tarkoitus osallistua kunnossapidon webinaareihin, jotka sattuvat aikatauluun.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja kotitehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Saxell
 • Kalle Tarhonen
Vastuuopettaja

Marko Saxell

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
tunnet värähtelymekaniikan, värähtelyanalyysin ja sähkötekniikan perusteet.
Ymmärrät erilaisiin rakenteisiin kohdistuvia heräteitä, turvallisuustekijät mittauksissa ja värähtelymittareihin liittyvän signaalinkäsittelyn perusteet. Tunnet kalibroinnin merkityksen mittauksissa, mittausantureiden valintaperusteet ja vika-analyysin perusteet.

Sisältö

- ymmärrät värähtelymekaniikan perusteet,
- osaat sähkömittaustekniikan perusteet,
- osaat sähköiset mittaukset kunnossapidossa,
- ymmärrät värähtelyanalyysin perusteet

Opiskelumateriaali

Suomeksi
Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- AHOT menettelyllä osoitettu sisällön hallinta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Suomeksi
Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Harjoitukset
Esitelmä

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Saxell
 • Kalle Tarhonen
Vastuuopettaja

Marko Saxell

Ryhmät
 • ENKT21KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
tunnet värähtelymekaniikan, värähtelyanalyysin ja sähkötekniikan perusteet.
Ymmärrät erilaisiin rakenteisiin kohdistuvia heräteitä, turvallisuustekijät mittauksissa ja värähtelymittareihin liittyvän signaalinkäsittelyn perusteet. Tunnet kalibroinnin merkityksen mittauksissa, mittausantureiden valintaperusteet ja vika-analyysin perusteet.

Sisältö

- ymmärrät värähtelymekaniikan perusteet,
- osaat sähkömittaustekniikan perusteet,
- osaat sähköiset mittaukset kunnossapidossa,
- ymmärrät värähtelyanalyysin perusteet

Opiskelumateriaali

Suomeksi
Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- AHOT menettelyllä osoitettu sisällön hallinta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Suomeksi
Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Harjoitukset
Esitelmä

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Esa Huuhtanen
 • Kalle Tarhonen
Vastuuopettaja

Kalle Tarhonen

Ryhmät
 • ENKT23SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
tunnistaa yleisimmät metallituotteiden rakennemateriaalit
kertoa yleisimmät metallituotteiden valmistusmenetelmät
esittää rakennemateriaalien valmistusteknisiä ominaisuuksia
valita kohteeseen tarkoituksenmukaisen materiaalin
tunnistaa tärkeimmät metallituotteiden työstökoneet ja työkalut
käyttää metallityöstökoneita ja työkaluja turvallisesti
käyttää eri hitsausmenetelmiä turvallisesti

Sisältö

Millaisia materiaaleja käytetään metallituotteiden, koneenosien ja koneiden rakenteissa?
Miten metallituotteita valmistetaan?
Mitä lujuus- ja työstöominaisuuksia metallituotteen valmistusmateriaaleilta vaaditaan ja miten lämpökäsittelyllä voidaan vaikuttaa metallin ominaisuuksiin?
Miten valitsen materiaalin eri kohteisiin?
Millaisia työkaluja ja työstökoneita käytetään metallituotteiden valmistukseen?
Miten käytän työstökoneita ja työkaluja turvallisesti?
Mitä hitsausmenetelmiä on olemassa ja mitkä ovat niiden erityispiirteet ja miten hitsaan turvallisesti?

Aika ja paikka

Tentti + osaamisen näyttäminen

Opiskelumateriaali

Luennoilla ja Moodlessa jaettava materiaali
- Koivisto et al, Konetekniikan materiaalioppi
- Ihalainen et al, Valmistustekniikka

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Teorialuentoja ja harjoitustehtäviä. Lisäksi pakollisia laboratorioharjoituksia.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tentti + osaamisen näyttäminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen päättymisestä. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

Opiskelijan työmäärä

Luentoja +laboraatioita (60h). Harjoitustehtäviä 60 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Opintojakso on tarjolla myös:
Avoimen AMKin opiskelijoille 5 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetu harjoitustyöt sekä Tentti.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
 • Kirsi Hovikorpi
Vastuuopettaja

Kirsi Hovikorpi

Ryhmät
 • ENKT22SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
selittää keskeiset mittaus-, ohjaus- ja säätöperiaatteet pinnan, lämpötilan, paineen ja virtaaman hallinnassa
toteuttaa PID-säädön
analysoida prosessidynamiikan ja PID-säätimen virityksen yhteyden
toteuttaa ja ottaa käyttöön peruspiirien ohjelmasovelluksia ohjelmoitavassa logikkajärjestelmässä (PLC).

Sisältö

Miten säiliön pintaa, nesteen lämpötilaa, putkiston virtaamaa tai höyryn painetta voidaan säätää automaattisesti ja siten parantaa prosessin energiatehokkuutta?
Miten PID-säädin laskee ohjauksen toimilaitteelle takaisinkytketyssä säädössä ja miten säätimen viritysparametrit määritetään?
Miten differentiaaliyhtälöillä ja Laplace-siirtofunktiomalleilla kuvataan prosessisysteemien dynamiikkaa ja miten mallit muotoillaan Matlab Simulink -ohjelmistoon simulointia varten?
Miten ohjelmoidaan mittaus, takaisinkytketty säätöpiiri tai pumpun ohjaus ohjelmoitavaan logiikkajärjestelmään (PLC)?

Opiskelumateriaali

1. Lecture slides and other materials in Moodle.
2. Harju, T., Marttinen, A., Säätöpiirin virityksen perusteet, Control CAD, Espoo 2001, 166 s. Vastaava teksti on saatavissa Suomen Automaatioseuran sivuilta.
3. Bolton, W. Instrumentation and control systems, Elsevier, UK, 2004, 339 p.
4. Learning Environment for Papermaking and Automation, KnowPap, AEL and Prowledge, 2015, Finland.
5. Learning Environment for Chemical Pulping and Automation, KnowPulp, AEL and Prowledge, 2015, Finland.
6. Sell, N. J., Process Control Fundamentals for the Pulp and Paper Industry, Tappi Press, 1995, Atlanta, USA, 612 p., ISBN 0-89852-294-3
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_logic_controller Programmable logic controller
8. S7-200 Programmable Controller, System Manual, Siemens, 2008
9. Getting started with S7-200, Manual, Siemens, 2007
10. Getting started with S7-1200, Manual, Siemens, 2009
11. http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/simatic-s7-controller/s7-1200/Pages/Default.aspx
12. Automaatiosovellusten ohjelmistokehitys. Suunnittelun työtavat, välineet ja sovellusarkkitehtuurit. Suomen Automaatioseura ry. 2005. 152 s.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson suoritettuasi osaat
- selittää keskeiset mittaus-, ohjaus- ja säätöperiaatteet pinnan, lämpötilan, paineen ja virtaaman hallinnassa
- toteuttaa PID-säädön
- analysoida prosessidynamiikan ja PID-säätimen virityksen yhteyden
- toteuttaa ja ottaa käyttöön peruspiirien ohjelmasovelluksia ohjelmoitavassa logikkajärjestelmässä (PLC).
Miten säiliön pintaa, nesteen lämpötilaa, putkiston virtaamaa tai höyryn painetta voidaan säätää automaattisesti ja siten parantaa prosessin energiatehokkuutta?
Miten PID-säädin laskee ohjauksen toimilaitteelle takaisinkytketyssä säädössä ja miten säätimen viritysparametrit määritetään?
Miten differentiaaliyhtälöillä ja Laplace-siirtofunktiomalleilla kuvataan prosessisysteemien dynamiikkaa ja miten mallit muotoillaan Matlab Simulink -ohjelmistoon simulointia varten?
Miten ohjelmoidaan mittaus, takaisinkytketty säätöpiiri tai pumpun ohjaus ohjelmoitavaan logiikkajärjestelmään (PLC)?

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Tentti ja työelämäprojekti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tentti ja TKI-projekti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI-työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksot tai vastaava osaaminen
Energiatekniikan insinöörimatematiikka 2
Instrumentointi ja sähköistys

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 18.12.2026

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
Vastuuopettaja

Vesa Kankkunen

Ryhmät
 • ENKT23SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso sisältää lähiopetusta, harjoitustehtäviä ja itsenäistä opiskelua

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu opetukseen tarvittavin osin ja tekee oppimistehtäviä Learn -alustalla

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu opetukseen tarvittavin osin ja tekee oppimistehtäviä Learn -alustalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yrityksiin tutustuminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn suorituksen saa osallistumalla kontaktitunneille ja tekemällä harjoitustehtävät.

Ilmoittautumisaika

14.03.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
Vastuuopettaja

Vesa Kankkunen

Ryhmät
 • ENKT23SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
- tunnet tekniikan alan yrityksiä ja kehität työnhakutaitojasi niin että osaat hakea yrityksistä harjoittelupaikkaa / töitä
- tunnet työelämän pelisäännöt ja taidot ja osaat toimia työyhteisön jäsenenä
- harjoittelussa syvennät teoriassa oppimaasi ja osaat soveltaa osaamistasi myös käytäntöön
- harjoittelu auttaa sinua tekemään sopivia valintoja opinnoissa ja urapolullasi
- saat valmiuksia urapolullesi insinöörin ammattiin ja osaat kantaa vastuuta työelämässä
-

Sisältö

perusharjoittelu:
-työhakutaidot
-työelämän pelisäännöt ja -taidot
-työyhteisötaidot

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Mulari
 • Hannu Sarvelainen
Vastuuopettaja

Hannu Sarvelainen

Ryhmät
 • ENKT23SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
määrittää yksinkertaisen rakennuksen lämpötehontarpeen sekä vuotuisen lämpöenergiantarpeen
kaukolämpöverkon putkistosuunnittelun perusteet
mitoittaa kaukolämpöverkkoon tarvittavan lämpökeskuksen tehon ja lämpökeskuksen polttoaineen tarpeen
tarkastella vaihtoehtoisien lämmitystapojen kannattavuutta yksittäisissä kiinteistöissä
tarkastella lämmöntuotannon taloudellista kannattavuutta.

Sisältö

Miksi rakennuksia pitää lämmittää?
Miten lämpöenergiaa siirretään kaukolämpöverkossa?
Mihin lämpöenergiaa kuluu lämmöntuotannossa?
Millaisilla polttoaineilla tuotetaan lämpöä?
Mihin lämpöyrittäjyys perustuu?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti.
Oppitunnit
Harjoitustehtävät
Omatoiminen opiskelu
Laboratorioharjoitukset
Tentit

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei yleensä sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla myös:
Avoimen AMKin opiskelijoille 5 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Energiantuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

6 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Merja Mäkelä
Vastuuopettaja

Merja Mäkelä

Ryhmät
 • VOKTEN23S
  Energiatekniikka, vaihto-opiskelijat
 • ENKT21KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Opiskelumateriaali

1. Learn materials.
2. Dorf, C.D., Bishop, R.H., Modern Control Systems, 10. edition or some later edition, Addison-Wesley, USA 2005, 881 s.
3. Harju, T., Marttinen, A., Säätöpiirin virityksen perusteet, Control CAD, Espoo 2001, 166 s.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson suoritettuasi osaat
* johtaa dynaamisille ilmiöille differentiaaliyhtälömalleja, joka perustuvat luonnonlakeihin
* suunnitella ja tehdä prosessikokeita, analysoida niitä ja tuottaa näytedataan perustuvia aikajatkuvia ja diskreettejä malleja
* esittää energiatuotannon ja muun prosessiteollisuuden keskeisten monimuuttujasäätömenetelmien rakenteen ja toteutustavat
* soveltaa simulointi- ja suunnitteluohjelmistoja prosessijärjestelmien kuvaamiseen.
Miten laaditaan läpivirtaussäiliön dynaaminen virtaustase ja lämpötase differentiaaliyhtälömuotoon Matlab Simulink -simulointia varten?
Miten tehdään prosessikoe lämmönsiirtimelle ja muodostetaan lämpösisältöä kuvaava aikasarjamalli kerätystä datasta hyödyntäen Matlab Identification Toolbox -ohjelmaa?
Miksi sumean logiikan käyttö tai malliprediktiivinen säätö voivat parantaa tuotteiden laatua tai prosessilaitoksen energiatehokkuutta?
Miksi Matlab Simulink on levinnyt kautta maailman mallinnuksen ja simuloinnin perustyökaluksi ja miten Matlabia voi käyttää prosessien toiminnan "kuivaharjoitteluun"?

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot, ohjatut simulointiprojektit ja laskuharjoitukset

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Tentti ja omaan työhön integroitu, sovittu projekti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tentti ja sovitut harjoitusprojektit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä TKI-työtä.

Opiskelijan työmäärä

16 h luentoja
20 h Matlab Simulink -simulointiharjoituksia ja laskuharjoituksia
99 h muuta omatoimista opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (50 %) ja Matlab Simulink -harjoitustehtävät (50 %), arviointiasteikko 0 - 5.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Merja Mäkelä
Vastuuopettaja

Merja Mäkelä

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Opiskelumateriaali

1. Learn materials.
2. Dorf, C.D., Bishop, R.H., Modern Control Systems, 10. edition or some later edition, Addison-Wesley, USA 2005, 881 s.
3. Harju, T., Marttinen, A., Säätöpiirin virityksen perusteet, Control CAD, Espoo 2001, 166 s.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson suoritettuasi osaat
* johtaa dynaamisille ilmiöille differentiaaliyhtälömalleja, joka perustuvat luonnonlakeihin
* suunnitella ja tehdä prosessikokeita, analysoida niitä ja tuottaa näytedataan perustuvia aikajatkuvia ja diskreettejä malleja
* esittää energiatuotannon ja muun prosessiteollisuuden keskeisten monimuuttujasäätömenetelmien rakenteen ja toteutustavat
* soveltaa simulointi- ja suunnitteluohjelmistoja prosessijärjestelmien kuvaamiseen.
Miten laaditaan läpivirtaussäiliön dynaaminen virtaustase ja lämpötase differentiaaliyhtälömuotoon Matlab Simulink -simulointia varten?
Miten tehdään prosessikoe lämmönsiirtimelle ja muodostetaan lämpösisältöä kuvaava aikasarjamalli kerätystä datasta hyödyntäen Matlab Identification Toolbox -ohjelmaa?
Miksi sumean logiikan käyttö tai malliprediktiivinen säätö voivat parantaa tuotteiden laatua tai prosessilaitoksen energiatehokkuutta?
Miksi Matlab Simulink on levinnyt kautta maailman mallinnuksen ja simuloinnin perustyökaluksi ja miten Matlabia voi käyttää prosessien toiminnan "kuivaharjoitteluun"?

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot, ohjatut simulointiprojektit ja laskuharjoitukset

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Tentti ja omaan työhön integroitu, sovittu projekti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tentti ja sovitut harjoitusprojektit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä TKI-työtä.

Opiskelijan työmäärä

30 h online-luentoja
30 h Matlab Simulink -simulointiharjoituksia ja laskuharjoituksia
75 h muuta omatoimista opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (50 %) ja Matlab Simulink -harjoitustehtävät (50 %), arviointiasteikko 0 - 5.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Hovikorpi
Vastuuopettaja

Kirsi Hovikorpi

Ryhmät
 • ENKT21KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
• kuvata prosessisuunnittelun merkityksen prosessi-integraatiossa
• kuvata tavallisimmat prosessiteollisuuden osaprosessit ja laitteet
• mitoittaa prosessilaitteistoja ja laskea prosessien tasapainotiloja
• laatia dynaamisia virtaus-, lämpö- ja ainetaseita osaprosessien simulointiin
• tunnistaa viranomaisvelvoitteet prosessisuunnittelussa.

Sisältö

Miten suunnitellaan prosesseja kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon tekniset, taloudelliset, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät näkökohdat?
Millaisia laitteita käytetään prosessiteollisuuden osaprosesseissa ja miten ne toimivat?
Miten mitoitetaan prosessi ja lasketaan sen tasapainotila?
Miten laaditaan osaprosessin dynaaminen malli ja laaditaan sille simulointiohjelma?
Mitkä prosessikohteet vaativat viranomaistoimenpiteitä?

Opiskelumateriaali

?

Yksilölliset oppimisväylät

?

TKI ja työelämäyhteistyö

?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Hovikorpi
Vastuuopettaja

Kirsi Hovikorpi

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
• kuvata prosessisuunnittelun merkityksen prosessi-integraatiossa
• kuvata tavallisimmat prosessiteollisuuden osaprosessit ja laitteet
• mitoittaa prosessilaitteistoja ja laskea prosessien tasapainotiloja
• laatia dynaamisia virtaus-, lämpö- ja ainetaseita osaprosessien simulointiin
• tunnistaa viranomaisvelvoitteet prosessisuunnittelussa.

Sisältö

Miten suunnitellaan prosesseja kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon tekniset, taloudelliset, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät näkökohdat?
Millaisia laitteita käytetään prosessiteollisuuden osaprosesseissa ja miten ne toimivat?
Miten mitoitetaan prosessi ja lasketaan sen tasapainotila?
Miten laaditaan osaprosessin dynaaminen malli ja laaditaan sille simulointiohjelma?
Mitkä prosessikohteet vaativat viranomaistoimenpiteitä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuopettaja

Kalle Tarhonen

Ryhmät
 • ENKT22SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
Yhdistää voimia resultanteiksi ja jakaa voimia komponentteihin
Määrittää levossa oleviin kappaleisiin vaikuttavia voimia
Määrittää kappaleissa vaikuttavat sisäiset rasitukset
Laskea kappaleiden ja rakenteiden painopisteitä
Mitoittaa normaalivoiman, leikkausvoimien, taivutuksen tai väännön rasittamia rakenteita sallittujen jännitysten menetelmällä
Mitoittaa rakenteita nurjahdusta vastaan
Suunnitella väsymisen kestäviä rakenteita

Sisältö

Miten käsittelen voimia mekaniikan peruslakien avulla?
Millaisia voimia levossa oleviin kappaleisiin vaikuttaa?
Miten voimat vaikuttavat rakenteisiin sisäisesti?
Kuinka muodostan vapaakappalekuvan?
Millaiset aineenvahvuudet erilaisilla kuormituksilla oleviin rakenteisiin tulee valita?
Miten valitsen oikean materiaalin, jotta kappale kestää rasitukset?
Kestääkö suunnittelemani rakenne varmasti siihen vaikuttava kuormat?
Kuinka lasken jännityksiä rakenteissa?
Miten kommunikoin oikein termein jatkossa rakenteiden mekaniikan asiantuntijoiden kanssa?

Opiskelumateriaali

Pääasiassa Luennoilla ja Moodlessa jaettava materiaali.
Tukeva materiaali:
Outinen: Statiikka 1&2
Salmi: Lujuusoppi

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa, lasket laskuharjoituksia ja seuraat esimerkkejä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen päättymisestä. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

ktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (n. 2h/viikko) + kotona tehtävät harjoitukset (2h/viikko)

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä, sekä suoritettavaan välikokeeseen (statiikka) että loppukokeeseen (lujuusoppi).
Vaihtoehtoinen arviointi paperitentti (0-5).

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuopettaja

Kalle Tarhonen

Ryhmät
 • ENKT23KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
Yhdistää voimia resultanteiksi ja jakaa voimia komponentteihin
Määrittää levossa oleviin kappaleisiin vaikuttavia voimia
Määrittää kappaleissa vaikuttavat sisäiset rasitukset
Laskea kappaleiden ja rakenteiden painopisteitä
Mitoittaa normaalivoiman, leikkausvoimien, taivutuksen tai väännön rasittamia rakenteita sallittujen jännitysten menetelmällä
Mitoittaa rakenteita nurjahdusta vastaan
Suunnitella väsymisen kestäviä rakenteita

Sisältö

Miten käsittelen voimia mekaniikan peruslakien avulla?
Millaisia voimia levossa oleviin kappaleisiin vaikuttaa?
Miten voimat vaikuttavat rakenteisiin sisäisesti?
Kuinka muodostan vapaakappalekuvan?
Millaiset aineenvahvuudet erilaisilla kuormituksilla oleviin rakenteisiin tulee valita?
Miten valitsen oikean materiaalin, jotta kappale kestää rasitukset?
Kestääkö suunnittelemani rakenne varmasti siihen vaikuttava kuormat?
Kuinka lasken jännityksiä rakenteissa?
Miten kommunikoin oikein termein jatkossa rakenteiden mekaniikan asiantuntijoiden kanssa?

Opiskelumateriaali

Pääasiassa Luennoilla ja Moodlessa jaettava materiaali.
Tukeva materiaali:
Outinen: Statiikka 1&2
Salmi: Lujuusoppi

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa, lasket laskuharjoituksia ja seuraat esimerkkejä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

• ”Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.”

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen päättymisestä. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

ktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (n. 2h/viikko) + kotona tehtävät harjoitukset (2h/viikko)

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä, sekä suoritettavaan välikokeeseen (statiikka) että loppukokeeseen (lujuusoppi).
Vaihtoehtoinen arviointi paperitentti (0-5).

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuopettaja

Kalle Tarhonen

Ryhmät
 • ENKT21KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat koneensuunnittelun systemaattisen menetelmän käytön
Tunnet tuotekehitysprojektin vaiheet
Tiedät patenttilainsäädännön perusteet
Osaat viedä läpi itsenäisen laite-, laitos- tai prosessisuunnitteluprojektin

Sisältö

Mitä on otettava huomioon tuotetta patentoitaessa?
Miten tuotekehitysprojekti etenee?
Miten käytän systemaattista koneensuunnittelun metodia

Opiskelumateriaali

Luennoilla jaettava materiaali
Koneensuunnitteluoppi - Pahl Gerhard, Beitz Wolfgang

Yksilölliset oppimisväylät

Mahdollista suorittaa itsenäisesti esimerkiksi omasta työelämästä oleva projekti. Kurssin alusssa yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektit tulevat työelämästä.

Opiskelijan työmäärä

Luentoja 12 h
Itsenäistä työskentelyä ryhmissä 60 h
Ohjattua suunnittelua 30 h

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla opeteltavan teorian pohjalta viedään läpi suunnitteluprojekti teollisuudesta.
Se voi olla Laite-, Laitos- tai prosessisuunnitteluprojekti, ja luonteeltaan laajempi tuotekehitystehtävä tai detaljin kehitys.
Työ tehdään ryhmissä, ja raportoidaan asiaankuuluvasti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö ja hyväksytty raportti 70 %
Tentti 30 %

Esitietovaatimukset

Statiikka ja lujuuslaskenta
Materiaali- ja valmistustekniikka
Tekninen visualisointi ja CAD

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuopettaja

Kalle Tarhonen

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat koneensuunnittelun systemaattisen menetelmän käytön
Tunnet tuotekehitysprojektin vaiheet
Tiedät patenttilainsäädännön perusteet
Osaat viedä läpi itsenäisen laite-, laitos- tai prosessisuunnitteluprojektin

Sisältö

Mitä on otettava huomioon tuotetta patentoitaessa?
Miten tuotekehitysprojekti etenee?
Miten käytän systemaattista koneensuunnittelun metodia

Opiskelumateriaali

Luennoilla jaettava materiaali
Koneensuunnitteluoppi - Pahl Gerhard, Beitz Wolfgang

Yksilölliset oppimisväylät

Mahdollista suorittaa itsenäisesti esimerkiksi omasta työelämästä oleva projekti. Kurssin alusssa yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektit tulevat työelämästä.

Tentit ja muut määräajat

Tentti viimeisenä luentokertana

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Luentoja 20 h
Itsenäistä työskentelyä ryhmissä 75 h
Ohjattua suunnittelua 40 h

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla opeteltavan teorian pohjalta viedään läpi suunnitteluprojekti teollisuudesta.
Se voi olla Laite-, Laitos- tai prosessisuunnitteluprojekti, ja luonteeltaan laajempi tuotekehitystehtävä tai detaljin kehitys.
Työ tehdään ryhmissä, ja raportoidaan asiaankuuluvasti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö ja hyväksytty raportti 70 %
Tentti 30 %

Esitietovaatimukset

Statiikka ja lujuuslaskenta
Materiaali- ja valmistustekniikka
Tekninen visualisointi ja CAD

Ilmoittautumisaika

14.03.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
Vastuuopettaja

Vesa Kankkunen

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
- tunnet tekniikan alan yrityksiä ja kehität työnhakutaitojasi niin että osaat hakea yrityksistä harjoittelupaikkaa / töitä
- tunnet työelämän pelisäännöt ja taidot ja osaat toimia työyhteisön jäsenenä
- harjoittelussa syvennät teoriassa oppimaasi ja osaat soveltaa osaamistasi myös käytäntöön
- harjoittelu auttaa sinua tekemään sopivia valintoja opinnoissa ja urapolullasi
- saat valmiuksia urapolullesi insinöörin ammattiin ja osaat kantaa vastuuta työelämässä
- harjoittelusta saat usein myös apua opinnäytetyön aiheeseen

Sisältö

syventävä harjoittelu:
-osaamisen syventäminen
-urapolun hahmottaminen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 28.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Linja-aho
Vastuuopettaja

Vesa Linja-aho

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ladattavien autojen (täyssähköautot ja lataushybridit) tekniikan perusteet ja peruskäsitteet, autojen lataustavat ja -ratkaisut, alaa koskevan sääntelyn ja tietolähteet. Opiskelijalla on ymmärrys sähköautojen latausratkaisujen toteuttamisen reunaehdoista.

Sisältö

• Sähkö- ja hybridiautojen tekniikka, heikkoudet ja vahvuudet. Akkutekniikka ja ympäristönäkökohdat.
• Sähköautojen lataustavat ja latausjärjestelmien perusteet
• Sähköautojen lataamista koskevat sähköasennusmääräykset ja paloturvallisuus
• Sähköautojen latausratkaisut ja niiden mitoituksen perusteet
• Päätöksenteko ja sopivan ratkaisun valinta asunto-osakeyhtiössä

Opiskelumateriaali

Korhonen, E., Orrberg, M., Linja-aho, V. & Mäkinen, J. 2019. Sähköautot ja latausjärjestelmät. Espoo: Sähköinfo Oy.

Oheinen Sähköinfon teos (ST-käsikirja 41) on opiskelijoiden saatavilla Sähköinfo Severi-palvelusta Xamkin Kaakkurin kautta. Aineiston käyttämiseen liittyvät tarkemmat ohjeet annetaan opintojaksolla. Vaihtoehtoisesti kirjan voi lainata nidottuna mistä tahansa kirjastosta, jonka kokoelmaan se kuuluu.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pakolliset viikoittaiset oppimistehtäväkierrokset, joista on saatava tietty minimipistemäärä hyväksyttyä suoritusta varten. Lopullinen numeroarvosana määräytyy kokonaispistemäärän perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Saxell
Vastuuopettaja

Marko Saxell

Ryhmät
 • ENKT22SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
erotella eri sähkökonetyypit
selittää sähkökoneen kuormitettavuuteen vaikuttavat tekijät ja ylikuormitussuojauksen merkityksen
selittää momenttiperusteisen moottorin mitoituksen
tunnistaa tyypillisten sähkömoottorikäyttöjen kytkennät ja komponentit
mitoittaa ja valita oikosulkumoottorin sekä taajuusmuuttajan yksinkertaiseen moottorikäyttöön
ottaa huomioon turvallisia työskentelytapoja sähkölaitteiden läheisyydessä ja – laitosten alueella
sähkölaitoksen toimintaperiaatteen
sähköverkon rakenteen ja eri maiden välisen, yhteisen sähköverkon toimintaperiaatteen
sähköverkon tehonsäädön periaatteen

Sisältö

Miten sähkömoottorit toimivat ja miten niiden säätö tapahtuu.
Miten mitoitetaan moottorikäyttö ja miten sen ylikuormistussuojaus toimii.
Miten sähkölaitos toimii ja miten se on suojattu.
Miten sähköverkko on rakentunut ja miten se toimii

Opiskelumateriaali

Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- AHOT menettelyllä osoitettu sisällön hallinta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Saxell
Vastuuopettaja

Marko Saxell

Ryhmät
 • ENKT23KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
ottaa huomioon sähköturvallisuuden piirikytkentöjen suunnittelussa ja käytössä
analysoida sähkö- ja elektroniikkalaitteiden toimintaperiaatteita
laskea ja mitoittaa DC- ja AC- virtapiirejä
analysoida ja tehdä elektroniikan piirikytkentöjä

Sisältö

miten huomioidaan sähköturvallisuus piirikytkennöissä
mikä on yleisimpien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden toimintaperiaate
miten DC- ja AC-virtapiirejä mitoitetaan
miten teet elektronisia piirikytkentöjä

Opiskelumateriaali

?

Yksilölliset oppimisväylät

?

TKI ja työelämäyhteistyö

?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Saxell
Vastuuopettaja

Marko Saxell

Ryhmät
 • ENKT23SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
ottaa huomioon sähköturvallisuuden piirikytkentöjen suunnittelussa ja käytössä
analysoida sähkö- ja elektroniikkalaitteiden toimintaperiaatteita
laskea ja mitoittaa DC- ja AC- virtapiirejä
analysoida ja tehdä elektroniikan piirikytkentöjä

Sisältö

miten huomioidaan sähköturvallisuus piirikytkennöissä
mikä on yleisimpien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden toimintaperiaate
miten DC- ja AC-virtapiirejä mitoitetaan
miten teet elektronisia piirikytkentöjä

Opiskelumateriaali

Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- AHOT menettelyllä osoitettu sisällön hallinta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tiina Kettunen
Vastuuopettaja

Tiina Kettunen

Ryhmät
 • ENKT23KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun fysiikan opinnoissa tarvittavan tason ja kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoa kinematiikan sovelluksissa.

Sisältö

Suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt, graafiset esitykset, vektorisuureet, tasainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, heittoliike.

Opiskelumateriaali

Luentokalvot, -muistiinpanot ja laskuharjoitukset.
Kurssikirja: Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1, Edita. Kirjan luvut 1 - 4.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten verkkotapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

3 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Anne Gango
Vastuuopettaja

Anne Gango

Ryhmät
 • ENKT23KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Lopputentti.

Työhön integroidussa väylässä
Lopputentti.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
Voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Lopputentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tentin ajankohta ilmoitetaan Learnissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu tentti.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
 • Rakennustekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Laakso
 • Tiina Kettunen
Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 100. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 100. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • ENKT23SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus
 • RAKT23SP
  Rakennustekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Opintojakso vahvistaa ja antaa tarvittavat valmiudet tekniikan alan ammattikorkeakouluopintoihin matematiikan ja fysiikan osalta.

Sisältö

Opintojakso kertaa ja vahvistaa matemaattisia valmiuksia ja fysiikan perusteiden osaamista myöhempiä opintojaksoja varten.
Matematiikan sisältöön kuuluvat mm. murtolausekkeet, potenssi- ja juurilausekkeet, yhtälöiden ratkaiseminen ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen.
Fysiikan sisältöön kuuluvat mm. suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt ja kinematiikan perusteita.

Opiskelumateriaali

Luentokalvot, -muistiinpanot ja laskuharjoitukset. Muu mahdollisesti erikseen ilmoitettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla käytössä jatkuva arviointi. Lisäksi välikokeet tai tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuopettaja

Kalle Tarhonen

Ryhmät
 • ENKT23KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

osaat käyttää CAD-ohjelman perusasioita ja piirtää arkkitehti ja rakennekuvia.

Sisältö

Perustietämys (ydinaines)
mitkä ovat piirustusmerkinnät?
Miten käytetään peruskomentoja CAD-ohjelmassa?
Kuinka mittakaava vaikuttaa piirtämiseen?
Miten koordinaatisto auttaa piirtämisessä?
Kuinka piirustuksiin tehdään mittaviivat?
Kuinka tulostetaan mittakaavaan?

Täydentävä tietämys
Kuinka hyödynnetään CAD-ohjelmaa seinärakenteiden teossa?
Kuinka saadaan julkisivut pohjapiirustuksesta?

Erityistietämys
Kuinka saadaan julkisivuihin eri julkisivutarvikkeet?
Miten saadaan piirrettyä asemapiirroksen merkinnät?
Kuinka tehdään eri tulostuksia?
Kuinka tehdään rakennepiirustuksia?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennoilla käsitellään koneenpiirtämisen teoriaa ja tehdään harjoituksia nykyaikaisilla ohjelmistoilla (Inventor, Autocad)
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskenetelet alan yrityksessä, voit korvata osan harjoitustöistä projektitehtävällä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa harjoitukset itsenäisesti videoita seuraamalla, ja tenttiä teoriaosuuden

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä

Opiskelijan työmäärä

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia 66 h
Omassa tahdissa työskentelyä 60 h
Tentti + tenttiin kertaus 9 h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuopettaja

Kalle Tarhonen

Ryhmät
 • ENKT23SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

osaat käyttää CAD-ohjelman perusasioita ja piirtää arkkitehti ja rakennekuvia.

Sisältö

Perustietämys (ydinaines)
mitkä ovat piirustusmerkinnät?
Miten käytetään peruskomentoja CAD-ohjelmassa?
Kuinka mittakaava vaikuttaa piirtämiseen?
Miten koordinaatisto auttaa piirtämisessä?
Kuinka piirustuksiin tehdään mittaviivat?
Kuinka tulostetaan mittakaavaan?

Täydentävä tietämys
Kuinka hyödynnetään CAD-ohjelmaa seinärakenteiden teossa?
Kuinka saadaan julkisivut pohjapiirustuksesta?

Erityistietämys
Kuinka saadaan julkisivuihin eri julkisivutarvikkeet?
Miten saadaan piirrettyä asemapiirroksen merkinnät?
Kuinka tehdään eri tulostuksia?
Kuinka tehdään rakennepiirustuksia?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennoilla käsitellään koneenpiirtämisen teoriaa ja tehdään harjoituksia nykyaikaisilla ohjelmistoilla (Inventor, Autocad)
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskenetelet alan yrityksessä, voit korvata osan harjoitustöistä projektitehtävällä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa harjoitukset itsenäisesti videoita seuraamalla, ja tenttiä teoriaosuuden

Opiskelijan työmäärä

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia 66 h
Omassa tahdissa työskentelyä 60 h
Tentti + tenttiin kertaus 9 h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Pimiä
 • Marko Saxell
 • Kalle Tarhonen
Vastuuopettaja

Kalle Tarhonen

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää tavallisimpia ehkäisevässä kunnossa käytettäviä mittalaitteita, osaa laitteiden huollossa tarvittavia menetelmiä sekä ymmärtää erilaisien laitevaurioiden syyt.

Sisältö

Osaat mitata ehkäisevässä kunnossapidossa tarvittavia suureita käytännössä
Osaat käyttää kunnossapidossa tarvittavia työkaluja ja menetelmiä
Ymmärrät yleisempien prosessilaitteiden kokoonpanon
Tunnistaa teollisuuden komponenttien erilaisia vauriomekanismeja
Ymmärrät vaurioiden materiaaliteknisen ja lujuusopillisen perustan

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä TKI- yhteistyötä.
Harjoituksia työelämäpohjaisesti

Opiskelijan työmäärä

Teoria- ja laboratorio-opetusta 60 h
Tenttiin valmistautuminen 10 h
Itsenäistä opiskelua 55h

Toteutuksen osien kuvaus

Vauriomuodot: Opiskelet laitteiden hajoamiseen johtavia syitä ja opit tunnistamaan niitä. Perehdyt NDT-tarkastuksiin ja juurisyyanalyysiiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti + hyväksytyt harjoitustyöt sekä laboratorioharjoitukset

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Sarvelainen
Vastuuopettaja

Hannu Sarvelainen

Ryhmät
 • ENKT22SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat termodynamiikan peruskäsitteet, suureet ja yksiköt.
Osaat energian muuntoprosessien termodynaamiset lainalaisuudet.
Osaat lämmönsiirtymistavat.
Osaat soveltaa termodynamiikan tietämystäsi erilaisiin ympäristöihin ja systeemeihin.
Osaat muodostaa ja ratkaista termodynamiikan suureyhtälöitä.
Osaat käyttää matemaattisia menetelmiä laitteisiin ja prosesseihin liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemisessa.
Osaat analysoida ja mitoittaa lämmönsiirtimiä.

Sisältö

Mitkä ovat termodynamiikan suureet ja yksiköt?
Miten termodynamiikan pääsääntöjä käytetään?
Miten energianmuuntoprosessi toimii?
Miten muodostetaan ja ratkaistaan termodynamiikan suureyhtälöitä?
Miten suunnittelussa ja mitoituksessa sovelletaan numeerisia menetelmiä ja matriisilaskentaa?
Miten lämpö siirtyy?
Miten mitoitetaan lämmönsiirtimiä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei yleensä sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksoa Energiatekniikan insinöörifysiikka

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Anna-Liisa Luova
 • Jyri Mulari
Vastuuopettaja

Jyri Mulari

Ryhmät
 • ENKT21KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan tai jaetaan Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkotehtävät
Verkko-oppitunnit ja -tallenteet
Verkkotyöpajat ja -seminaarit
Learn-tehtävät

Opintojakso ei ole tentittävissä
Vaihtoehtoinen suoritustapa: itsenäiset Learn-tehtävät

TKI ja työelämäyhteistyö

Opinnäytteiden toimeksiantoihin liittyvien kysymysten läpikäyminen

Tentit ja muut määräajat

Tehtävillä on määräajat
Määräajat ilmoitetaan Learn-alustalla

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki osat on läpäistävä

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Mulari
 • Leena Griinari
Vastuuopettaja

Jyri Mulari

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Sekä itsenäisiä että ryhmätehtäviä Learnissa määräaikojen puitteissa.
Seminaarialustuksia.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutkimussuunnitelman laatiminen

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan Learnissa

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Tiedonhankinta ja raportointi, 1 op
Tutkiminen ja kehittäminen, 1 op
Alakohtainen osa, 3 op

Lisätietoja opiskelijoille

Itsenäisiä tehtäviä ja ryhmätehtäviä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävät

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Saxell
 • Esa Huuhtanen
Vastuuopettaja

Marko Saxell

Ryhmät
 • ENKT23KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
selittää perusperiaatteet yhteisen työpaikan yhteistoiminnasta, yleisistä vaaroista ja hyvistä käytännöistä
ottaa huomioon työpaikka- ja työtehtäväkohtaiset turvallisuuden suojavarusteet ja –laitteet (tulityö, työturvallisuus ja ensiapu)
arvioida merkittäviä sähköturvallisuuspuutteita työympäristössä
määritellä sähkötöiden tekemisen erityisvaatimukset

Sisältö

Mitä tarkoittaa yhteinen työpaikka ja miten tapaturmia ja ammattitautia ehkäistään?
Millainen on työpaikkojen työsuojeluorganisaation käytännön toteutus ja millaisia yleisohjeita ja turvallisuussääntöjä käytetään?
Miten havaitaan sähköturvallisuuspuutteet ja miten niihin reagoidaan?
Milloin sähkötyö tehdään jännitetyönä ja milloin vaaditaan käyttöönottotarkastus?

Opiskelumateriaali

?

Yksilölliset oppimisväylät

?

TKI ja työelämäyhteistyö

?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Saxell
 • Esa Huuhtanen
Vastuuopettaja

Marko Saxell

Ryhmät
 • ENKT23SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
selittää perusperiaatteet yhteisen työpaikan yhteistoiminnasta, yleisistä vaaroista ja hyvistä käytännöistä
ottaa huomioon työpaikka- ja työtehtäväkohtaiset turvallisuuden suojavarusteet ja –laitteet (tulityö, työturvallisuus ja ensiapu)
arvioida merkittäviä sähköturvallisuuspuutteita työympäristössä
määritellä sähkötöiden tekemisen erityisvaatimukset

Sisältö

Mitä tarkoittaa yhteinen työpaikka ja miten tapaturmia ja ammattitautia ehkäistään?
Millainen on työpaikkojen työsuojeluorganisaation käytännön toteutus ja millaisia yleisohjeita ja turvallisuussääntöjä käytetään?
Miten havaitaan sähköturvallisuuspuutteet ja miten niihin reagoidaan?
Milloin sähkötyö tehdään jännitetyönä ja milloin vaaditaan käyttöönottotarkastus?

Opiskelumateriaali

Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Korttikoulutukset voi suorittaa myös toisessa organisaatiossa.
Hyväksytyn korttisuorituksen saa, kun esittää voimassaolevan kortin.

Riskit 2op:

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- Osoitus työsuojelutoimintaan osallistumisesta sekä näyttökoe

Työhön integroitu oppimisväylä:
- Työsuojelutoiminta työssä sekä näyttökoe

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Mulari
 • Merja Mäkelä
 • Marko Saxell
Vastuuopettaja

Jyri Mulari

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
nimetä keskeiset Suomessa ja maailmalla käytettävät uusiutuvan energian lähteet
tunnistaa laajamittaisen keskitetyn energiantuotannon ja pienimuotoisen hajautetun energiatuotannon roolin
kuvata uusiutuvia energialähteitä käyttävien energiantuotantoprosessien perusperiaatteet
analysoida uusiutuvien energialähteiden energiatehokkuutta
arvioida tuotantomuotojen ja -tukien merkitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Sisältö

Miten fotosynteesi ja hiilikierto liittyvät uusiutuvaan energiaan?
Miten suurilla tehoilla tuotetaan energiaa keskitetyssä ja hajautetussa energiantuotannossa vesi-, aurinko-, tuuli-, biomassa- ja maalämpövoimalla?
Millaisilla koneistoilla ja laitteilla uusiutuvista energialähteistä ja jätteistä saadaan lämpöä ja sähköä?
Miten lasketaan etämonitoroidun aurinkopaneelin tai aurinkokeräimen hyötysuhde käytännössä ja miten voidaan optimoida tuotantoa?
Miten tuotantotuet vaikuttavat tuotantotavan kehitykseen ja sähkön hintaan esim. Suomessa ja Saksassa?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Kolme erillistä osaa, jotka kaikki on läpäistävä
Tehtävät
Learn-kokeet

Vaihtoehtoinen suoritustapa vaaditut tehtävät ja tentit

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysesimerkkejä
ei TKI-osuutta

Tentit ja muut määräajat

Tenttiajat ja tehtävien määräräajat ilmoitetaan Learn-alustalla

Kansainvälinen yhteistyö

Vetyteknologian luennot ja labraprojektit Stralsundin ammattikorkeakoulun toimesta.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Energiatekniikan insinöörimatematiikka
Energiatuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet
Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Pimiä
Vastuuopettaja

Tuomo Pimiä

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus
 • VOKTEN23S
  Energiatekniikka, vaihto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
* kuvata voimalaitosten keskeisten prosessilaitteiden ja koneiden yhteistoiminnan
* analysoida keskeisten mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirien toiminnan voimalaitosprosessissa
* esittää energiantuotantoprosessien ohjausjärjestelmien rakenteen ja toiminnan
* käyttää prosessinohjausjärjestelmien valvomokäyttöliittymiä
* operoida voimalaitosimulaattoreita ja analysoida niiden perusteella voimalaitosprosessien toimintaa.

Sisältö

Miten voimalaitoksen polttoaineen ja ilman syötöt, palaminen, savukaasujen muodostus, veden syöttö, höyryn ja sähkön tuotto ovat toiminnallisesti sidoksissa toisiinsa?
Miten voi vaikuttaa kattilalaitoksen tuorehöyryn tuottoon, turbiinin sähkötehoon tai savukaasujen myrkkypäästöihin?
Millaisia ohjausjärjestelmiä tarvitaan suuressa, keskitetyssä tai pienimuotoisessa, hajautetussa energiantuotannossa?
Miten operaattori kytkee polttoainesyötön käsiajolle tai käynnistää syöttövesipumpun?
Miten energiantuotannossa huolehditaan toiminnallisesta turvallisuudesta?

Opiskelumateriaali

Opintojakson oppikirjat:
Voimalaitostekniikka
Voimalaitosautomaatio

Muut opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa
- Turbiinikäyrä
- Operating a steam power plant

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla käydään teoriassa läpi höyrykattilan käyttöä ja harjoitellaan voimalaitoksen operointia simulaattorilla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo opintojakson oppitunneilla, kotitehtävät sekä tentti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään seuraavat opintojaksot tai vastaava osaaminen
1. Voimalaitosprosessit
2. Mittaus- ja säätötekniikka.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jenni Klingberg
Vastuuopettaja

Jenni Klingberg

Ryhmät
 • ENKT23SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja -aineistot annetaan kurssilla. Materiaali on pääsääntöisesti Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä toteutus on suunnattu tekniikan alan opiskelijoille ja ENKT23SP-ryhmälle. Edellytyksenä toteutukseen osallistumiselle on sujuva suomen kielen hallinta.

Verkossa on tarjolla myös monialainen Viestintätaitojen verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa itsenäisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla harjoitellaan viestinnän perustaitoja työelämää varten. Opintojaksoon liittyy alakohtaisten viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Toteutuksessa on paljon harjoituksia ja kaksi osatenttiä, jotka tehdään tunnilla.

Kansainvälinen yhteistyö

Viestinnän opiskelu antaa geneerisen tason kansainvälisyysvalmiuksia, kulttuurisen viestinnän sisällöt ovat osa jaksoa.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 132 opiskelijan työtuntia. Tästä n. 36 tuntia on aikaan ja paikkaan sidottua opiskelua, ja muu opiskelu on harjoituksia ja etäopiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

1. Esiintymistaito 1 op

2. Työelämän kirjoittaminen 1,5 op

3. Kokoustekniikka ja neuvottelutaito 0,5 op

4. Tutkimuskirjoittaminen 2 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Viestintätaidot tulee olla suoritettuna ennen kuin voi ryhtyä tekemään tutkimusmenetelmäopintoja, mahdollista kolmannen vuoden syventävää opintoa/seminaarityötä ja ennen kaikkea opinnäytetyötä.

Osallistuminen edellyttää vähintään B2:n kielitaitoa.

leena.griinari@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1): hylätty (0). Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.

Aktiivinen osallistuminen tarkoittaa seuraavaa: Opiskelija on läsnä opintojakson lähiopetuksesta, ellei opintojakson toteutuksen kuvauksessa toisin ohjeisteta. Kieltenopettajat pitävät läsnäolorekisteriä lähiopetukseen osallistumisesta.

Opintojaksoa, joka on hylätty poissaolojen takia, ei voi tenttiä, vaan opetukseen on osallistuttava uudelleen. Opiskelija ottaa osaa opettajan ohjeistamiin aktiviteetteihin lähiopetuksessa. Opiskelija tekee koti- ja etätehtävät opettajan antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Sarvelainen
Vastuuopettaja

Hannu Sarvelainen

Ryhmät
 • ENKT22SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
määrittää putkistossa virtaavan aineen virtausmäärän, nopeuden sekä muodostuvan painehäviön kokeellisten yhtälöiden tai diagrammien perusteella
valita putkistoon sopivan pumpun ja määrittää järjestelmän toimintapisteen
tarkastella järjestelmän säätötapoja putkiston kuristussäädön tai pumpun kierroslukusäädön perusteella (affiniteettisääntöjen perusteet)
ratkaista yksinkertaisia matemaattisia virtaustekniikan sovelluksia
tarkastella kavitaation vaikutusta putkisto- ja pumppausjärjestelmissä

Sisältö

Miksi virtaavaan aineeseen muodostuu putkistossa painehäviötä?
Miten pumppu tai puhallin siirtää ainetta?
Miten virtaavan aineen virtausmäärää voidaan säätää?
Miten matematiikkaa voidaan hyödyntää virtaustekniikassa?
Mitä tarkoittaa kavitaatio?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei yleensä sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät
Energiatekniikan insinöörimatematiikka 1
Energiatekniikan insinöörimatematiikka 2
Energiatekniikan insinöörifysiikka

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Sarvelainen
Vastuuopettaja

Hannu Sarvelainen

Ryhmät
 • ENKT23KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
määrittää putkistossa virtaavan aineen virtausmäärän, nopeuden sekä muodostuvan painehäviön kokeellisten yhtälöiden tai diagrammien perusteella
valita putkistoon sopivan pumpun ja määrittää järjestelmän toimintapisteen
tarkastella järjestelmän säätötapoja putkiston kuristussäädön tai pumpun kierroslukusäädön perusteella (affiniteettisääntöjen perusteet)
ratkaista yksinkertaisia matemaattisia virtaustekniikan sovelluksia
tarkastella kavitaation vaikutusta putkisto- ja pumppausjärjestelmissä

Sisältö

Miksi virtaavaan aineeseen muodostuu putkistossa painehäviötä?
Miten pumppu tai puhallin siirtää ainetta?
Miten virtaavan aineen virtausmäärää voidaan säätää?
Miten matematiikkaa voidaan hyödyntää virtaustekniikassa?
Mitä tarkoittaa kavitaatio?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei yleensä sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät
Energiatekniikan insinöörimatematiikka 1
Energiatekniikan insinöörimatematiikka 2
Energiatekniikan insinöörifysiikka

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Hovikorpi
Vastuuopettaja

Kirsi Hovikorpi

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
selittää tyypilliset voimalaitosprosessit
laskea voimalaitosprosessin hyötysuhteet ja energiatasapainot
selittää kansainvälinen INES-luokitus
suunnittele voimalaitosprosessi yleisellä tasolla
tunnistaa voimalaitoksen apujärjestelmät

Sisältö

Kuinka tavanomainen voimalaitos toimii?
Kuinka ydinvoimalaitoksen prosessit toimivat?
Kuinka voimalaitoksen prosessit lasketaan?
Mikä on INES-asteikko?
Kuinka voimalaitosprosessit suunnitellaan?

Opiskelumateriaali

osoitetaan Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

harjoitustehtävät ja tentit

TKI ja työelämäyhteistyö

mahdollisesti yritysesimerkkejä ja -vierailuja

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Energiantuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet
Höyrykattilat
Energianmuuntoprosessit

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Pimiä
Vastuuopettaja

Tuomo Pimiä

Ryhmät
 • ENKT21KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-käyttää automaatiojärjestelmän perusominaisuuksia
-erottaa voimalaitosprosessin perustoiminnot
-soveltaa osaamistaan oikeassa voimalaitosympäristössä.

Sisältö

DeltaV automaatiojärjestelmä: Simulaattoriin käyttäminen ja operointi DCS-järjestelmällä.
Voimalaitossimulaattori: Erilaiset voimalaitoksen käyttötilanteet kuten, kylmäkäynnistys, alasajo, kuormanmuutostilanteet ja ongelmatilanteet.

Opiskelumateriaali

Opintojakson oppikirja:
- Voimalaitostekniikka ISBN 978-952-13-5426-7

Muut opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa
- Turbiinikäyrä
- Operating a steam power plant

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo opintojakson oppitunneilla, kotitehtävät sekä tentti.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 40

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Pimiä
Vastuuopettaja

Tuomo Pimiä

Ryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-käyttää automaatiojärjestelmän perusominaisuuksia
-erottaa voimalaitosprosessin perustoiminnot
-soveltaa osaamistaan oikeassa voimalaitosympäristössä.

Sisältö

DeltaV automaatiojärjestelmä: Simulaattoriin käyttäminen ja operointi DCS-järjestelmällä.
Voimalaitossimulaattori: Erilaiset voimalaitoksen käyttötilanteet kuten, kylmäkäynnistys, alasajo, kuormanmuutostilanteet ja ongelmatilanteet.

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali jaetaan Learn alustalla.
Kirja: Voimalaitostekniikka

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan Learnissa.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Simulaattoriopetuksessa 100% läsnäolo

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Simulaattoriopetuksessa 100% läsnäolo, tehtävät ja Learn tentti.