Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöteknologian koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisällöt on suunniteltu vastaamaan työelämän tarpeita. Ensimmäisenä vuonna opiskelet mm. kiertotaloutta, luonnontieteellisiä perusopintoja sekä perusteita ympäristönäytteenotosta ja ympäristöterveydestä. Toisen vuoden aikana opiskelet mm. asumisterveyden ja ympäristön seurannan perusteita sekä työelämäosaamiseen liittyviä opintojaksoja. Kolmantena vuonna voit valita opintoja itseäsi kiinnostavista täydentävistä opinnoista ja rakentaa näin omaa urapolkuasi. Ympäristöteknologian koulutuksen täydentävien opintojen lisäksi voit täydentää osaamistasi muilla ammattiopinnoilla, muiden koulutuksien tarjoamilla opinnoilla, harjoitteluilla ja opinnäytetyöllä. Voit valita opintoja myös englanninkielisestä Environmental engineering -koulutuksesta.Xamkin ympäristöteknologian koulutuksella on myös Suomen ympäristökeskuksen Certi-ryhmän lupa järjestää ympäristönäytteenoton henkilösertifiointiin liittyvää koulutusta. Voit suorittaa opiskeluaikana ympäristönäytteenottajan tietovaatimukset vesinäytteenotto ja mittaus sekä maaperä ja kiinteät jätteet pätevyysalueilla. Pätevyyden saamiseksi tarvitaan koulutuksen lisäksi työkokemusta ympäristönäytteenottotehtävissä.
Lue lisää ympäristönäytteenottajan sertifioinnista: www.syke.fi/sertifiointi

Opintojen tavoite

Ympäristöteknologian koulutuksessa perehdyt laajasti ympäristöteknologian eri osa-alueisiin. Opiskelet ympäristöterveyteen, asumis- ja rakennusterveyteen sekä ympäristön seurantaan ja ympäristönäytteenottoon liittyviä asioita. Opintojen tavoitteena on, että opit tunnistamaan, ehkäisemään ja poistamaan elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja. Perehdyt sisäilman terveysvaikutuksiin, sisäilmaongelmien selvittämiseen ja muihin sisäilmaan liittyviin kysymyksiin. Lisäksi tavoitteena on, että opit tuntemaan ympäristönseurannassa käytettäviä menetelmiä sekä ottamaan ja analysoimaan erilaisia ympäristönäytteitä. Opit myös käyttämään mitattua dataa osana malleja ja arvioimaan ympäristö- ja terveysriskejä eri lähteiden tiedon perusteella. Opintoihin kuuluu myös harjoittelujaksoja, mitkä valmistavat sinua työelämään ja auttavat verkostoitumaan. Valmistuttuasi voit työskennellä asiantuntijatehtävissä mm. teollisuudessa, insinööri- ja konsulttitoimistoissa sekä kuntien ja valtion palveluksessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on ympäristöteknologian koulutuksessa vahvasti osana opetusta. Koulutus toimii myös tiiviissä yhteistyössä alueen työelämäkumppaneiden kanssa.
Ympäristöteknologian opiskelijana voit osallistua erilaisiin projekteihin osana opintoja, harjoittelua tai tekemällä niissä opinnäytetyön.
Entistä suurempi osa ympäristöteknologian insinööritutkintoon sisältyvistä opinnoista suoritetaan työelämälähtöisinä projektiopintoina, joissa voit joko ryhmä- tai yksilötyönä osallistua yhteistyöhankkeisiin eri yritysten kanssa. Näissä hankkeissa suoritettu opiskelu tukee työelämävalmiuksiasi, koska saat tehdä töitä aidoissa oppimisympäristöissä oppimiasi asioita soveltaen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Ympäristöteknologian päiväopinnot ovat päätoimisia, ja opintojen lähipäivät sijoittuvat arkipäiville. Opintoihin sisältyy paljon käytännönläheisiä laboratoriotöitä.
Tarjolla on kolme oppimisväylää, joita voit myös yhdistellä.
Opintoviikkopohjainen oppimispolku on tarkoitettu sinulle, joka haluat opiskella päätoimisesti ja etenet samaan tahtiin oman ryhmäsi kanssa.
Opintoja nopeuttava opiskelupolku sopii sinulle, joka olet itseohjautuva, päämäärätietoinen ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevä ja haluat päästä nopeammin työelämään.
Työssäkäyntiin integroitu oppimispolku sopii sinulle, jos työskentelet amk-tason asiantuntijatehtävissä koulutusalaasi vastaavassa työssä. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa näin, ei koko tutkintoa. Tämä polku vaatii alan työpaikan ja yhteistyötä työnantajan kanssa.

Uramahdollisuudet

Koska ympäristöteknologia on alana hyvin poikkitieteellinen ja ympäristöasiat koskettavat kaikkia toimialoja, on työmahdollisuudet hyvin moninaiset ja työllistymisnäkymät hyvät. Ympäristöinsinöörinä voit työllistyä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Voit työskennellä teollisuuden, insinööri- ja konsulttitoimistojen tai kuntien ja valtion palveluksessa. Julkisella puolella painottuvat erilaiset lupa- ja viranomaistehtävät. Lisäksi tehdään tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, suunnittelua ja konsultointia – myös ulkomailla, esimerkiksi kansainvälisissä kehitysapuprojekteissa. Tehtävät voivat liittyä myös ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemiseen, sisäilmaongelmien selvittämiseen, erilaisiin lupa- ja viranomistehtäviin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Tehtävänimikkeitä voivat olla mm.
• ympäristöinsinööri
• terveysinsinööri
• projekti-insinööri
• suunnitteluinsinööri
• laatupäällikkö
• jäteasiantuntija
• sisäilma-asiantuntija
• terveystarkastaja
• ympäristötarkastaja

Koulutuksen oppimisympäristöt

Ympäristöteknologian koulutuksella on monipuolisesti varusteltu ympäristölaboratorio, joka toimii pääsääntöisesti opetuslaboratoriona, mutta siellä harjoitetaan myös aktiivista tutkimus- ja kehitystoimintaa.
Ympäristöteknologian opintoihin kuuluu paljon opintojaksoja, joissa tehdään käytännön laboratoriotöitä, kuten erilaisia kemian ja mikrobiologian laboratoriotöitä sekä ympäristömittauksiin ja -analytiikkaan kuuluvia laboratoriotöitä.

Ympäristöteknologia, monimuotokoulutus
Tunnus
(YTMI24SM)
Ympäristöteknologia, monimuotokoulutus
Tunnus
(YTMI23SM)
Ympäristöteknologia, monimuotokoulutus
Tunnus
(YTMI22SM)
Ympäristöteknologia, monimuotokoulutus
Tunnus
(YTMI21SM)
Ympäristöteknologia, monimuotokoulutus
Tunnus
(YTMI20SM)
Ympäristöteknologia, monimuotokoulutus
Tunnus
(YTMI19SM)
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 20.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Shakil Regmi
Vastuuopettaja

Shakil Regmi

Ryhmät
 • YTMI20SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Sinä tiedät ilmansaasteiden lähteet ja niiden vaikutukset ilmanlatuun.
Sinä tunnet ihmisen toiminnan mm. liikenteen ja teollisen tuotannon aiheuttamat päästöt ilmaan.
Sinä osaat laskea päästöjen leviämistä ilmaan ja tiedät miten aineet muuntuvat ilmakehässä.
Sinä tiedät miten ilman laatua ja ilmaan johtuvia päästöjä analysoidaan.
Sinä tunnet yleisesti ilmansaasteiden ympäristövaikutuksia.

Sisältö

Mitä ilmansaasteiden lähteitä on ja miten ne vaikuttavat ilmanlaatuun?
Miten päästöjen syntymistä sekä leviämistä ilmassa mitataan ja arvioidaan?
Millaisia ympäristövaikutuksia ilmansaasteilla on?
Miten ilmansaasteita pyritään vähentämään globaalisti?

Opiskelumateriaali

Tarjotaan kurssin Learn -pohjalla

Yksilölliset oppimisväylät

Ei

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen virailija työelämästä

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan erikseen kurssin Learn pohjalla. Kurssissa on yksi tentti kurssin lopuksi.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssi pidetään englanniksi.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Luennot:
Ilmakehä ja ilman kierto
Ilmansaasteiden kulkeutuminen
Laki ja kansainväliset sopimukset
Ilmansaasteiden ongelmat
Hiilidioksidi ja sen talteenotto
Ilmansaasteiden mallintaminen (käsin)
HYSPLIT ohjelmisto ilmansaasteiden mallintamiseen

Ryhmätyö ilmansaasteista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttiin ja arvioitavaan ryhmätyöhön joka esitetään

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Pia Paakkulainen
Vastuuopettaja

Pia Paakkulainen

Ryhmät
 • YTMI21KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla on käytössä Teams ja Learn-alusta ja sen kautta jaettava teksti-, ääni- ja videomateriaali. Osa materiaalista jaetaan lähitunneilla tai on käytössä vain niiden aikana esimerkiksi tekijänoikeuksien vuoksi. Osa opiskelumateriaalista on opiskelijoiden yhdessä opintojakson aikana tuottamaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävissä harjoitellaan työelämän kieli- ja viestintätaitoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on kaksi tenttiä ja ryhmissä tai pareittain sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, joilla on tietty palautuspäivä. Tentti- ja palautuspäivistä sovitaan opintojakson alussa. Lisätietoja tenteistä ja tehtävistä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on korkeintaan 135 tuntia. Työmäärään vaikuttavat mm. opiskelijan lähtötilanne englannin kielen hallinnassa. Lähiopetuksen määrä tällä opintojaksolla on noin 56–60 tuntia. Tarkempaa tietoa työmäärästä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opetus on pääasiassa englanniksi. Suomea käytetään tukikielenä. Opintojaksolla opiskellaan ammattialasi keskeistä englanninkielistä sanastoa sekä yleensä työelämän viestintätilanteissa tarvittavaa sanastoa ja kehitetään työelämän viestintätaitoja. Opiskelijat voivat vaikuttaa opintojakson sisältämään sanastoon ryhmäprojektien aihevalinnoilla. Lisäksi päivitetään tiedot englannin kielen sanastonhallinnasta yleensä sekä tehostetaan taitoja englannin opiskelussa ja apuvälineiden käytössä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vastuu osaamisen osoittamisesta on opiskelijalla. Opintojakson suorittaminen ja arviointi perustuvat opiskelijan aktiiviseen osallistumiseen ja arvioitavien tehtävien tekemiseen opintojakson alussa sovittaviin määräpäiviin mennessä. Arvioinnissa painottuu sellaisten jatkuvaa arviointia tukevien tehtävien suorittaminen, joita ei arvioida asteikolla 1 - 5 tai palauteta, vaan tehdään lähituntien yhteydessä ja/tai kotitehtävinä.
Opintojakson arvioitavia tehtäviä voivat olla:
• ryhmässä tehtävä työelämäviestintään ja viestintätilanteiden sanastoon keskittyvä koe,
• ryhmässä tehtävä oman alan sanastoa käsittelevä Team project, 1 eli esimerkiksi videotutoriaali ja sanalista, joiden tekoprosessiin kuuluu myös englanninkielinen kokous,
• ammattisanastoon keskittyvä itsenäisesti tehtävä koe opintojakson lopulla.
Edellä mainituista tehtävistä arviointiasteikolla 1 - 5 arvioidaan muut tehtävät paitsi Team project 1. Projektista ja sen vaiheista käydään palautekeskusteluja, joissa opiskelijat saavat tietoa taitotasostaan sekä ryhmä- että yksilötasolla. Projektiin liittyvä kirjoittaminen ja puhuminen tukevat muissa tehtävissä osoitetun taidon arviointia.
Muita opintojakson aikana tehtäviä arviointia tukevat ja palautettavia tehtäviä voivat olla:
• essee tai keskusteluharjoitus omista aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta tiettyä sanastoa käyttäen,
• lukustrategioihin liittyvä tehtävä,
• ryhmässä tai pareittain tuntien yhteydessä tehtävä kirjallinen viesti – sähköposti tai kirje,
• Team project 2, eli esimerkiksi ryhmässä tai pareittain tehtävä kirjallinen tehtävä, esimerkiksi raportti, johon voi liittyä myös suullinen osuus.
Näitä tehtäviä ei arvioida asteikolla 1 - 5, mutta tehtävät on suoritettava. Ne antavat pohjan kielitaidon kehittymisen seuraamiselle ja tukevat opintojakson suorittamisen arviointia sekä opiskelijan itsearviointia. Sama rooli on kaikilla opintojakson aikana tehtävillä suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Pia Paakkulainen
Vastuuopettaja

Pia Paakkulainen

Ryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla on käytössä Teams ja Learn-alusta ja sen kautta jaettava teksti-, ääni- ja videomateriaali. Osa materiaalista jaetaan lähitunneilla tai Teams-kokouksissa tai on käytössä vain niiden aikana esimerkiksi tekijänoikeuksien vuoksi. Osa opiskelumateriaalista on opiskelijoiden yhdessä opintojakson aikana tuottamaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen luokassa tai Teams-istunnoissa. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävissä harjoitellaan työelämän kieli- ja viestintätaitoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on kaksi tenttiä ja ryhmissä tai pareittain sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, joilla on tietty palautuspäivä. Tentti- ja palautuspäivistä sovitaan opintojakson alussa. Lisätietoja tenteistä ja tehtävistä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on korkeintaan 135 tuntia. Työmäärään vaikuttavat mm. opiskelijan lähtötilanne englannin kielen hallinnassa. Lähiopetuksen määrä tällä opintojaksolla on noin 28 tuntia. Tarkempaa tietoa työmäärästä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opetus on pääasiassa englanniksi. Suomea käytetään tukikielenä. Opintojaksolla opiskellaan ammattialasi keskeistä englanninkielistä sanastoa sekä yleensä työelämän viestintätilanteissa tarvittavaa sanastoa ja kehitetään työelämän viestintätaitoja. Opiskelijat voivat vaikuttaa opintojakson sisältämään sanastoon ryhmäprojektien aihevalinnoilla. Lisäksi päivitetään tiedot englannin kielen sanastonhallinnasta yleensä sekä tehostetaan taitoja englannin opiskelussa ja apuvälineiden käytössä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vastuu osaamisen osoittamisesta on opiskelijalla. Opintojakson suorittaminen ja arviointi perustuvat opiskelijan aktiiviseen osallistumiseen ja arvioitavien tehtävien tekemiseen opintojakson alussa sovittaviin määräpäiviin mennessä. Arvioinnissa painottuu sellaisten jatkuvaa arviointia tukevien tehtävien suorittaminen, joita ei arvioida asteikolla 1–5 tai palauteta, vaan tehdään lähituntien yhteydessä ja/tai kotitehtävinä.
Opintojakson arvioitavia tehtäviä voivat olla:
• ryhmässä tehtävä työelämäviestintään ja viestintätilanteiden sanastoon keskittyvä koe,
• ryhmässä tehtävä oman alan sanastoa käsittelevä Team project, 1 eli esimerkiksi videotutoriaali ja sanalista, joiden tekoprosessiin kuuluu myös englanninkielinen kokous,
• ammattisanastoon keskittyvä itsenäisesti tehtävä koe opintojakson lopulla.
Edellä mainituista tehtävistä arviointiasteikolla 1–5 arvioidaan muut tehtävät paitsi Team project 1. Projektista ja sen vaiheista käydään palautekeskusteluja, joissa opiskelijat saavat tietoa taitotasostaan sekä ryhmä- että yksilötasolla. Projektiin liittyvä kirjoittaminen ja puhuminen tukevat muissa tehtävissä osoitetun taidon arviointia.
Muita opintojakson aikana tehtäviä arviointia tukevat ja palautettavia tehtäviä voivat olla:
• essee tai keskusteluharjoitus omista aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta tiettyä sanastoa käyttäen,
• lukustrategioihin liittyvä tehtävä,
• ryhmässä tai pareittain tuntien yhteydessä tehtävä kirjallinen viesti – sähköposti tai kirje,
• Team project 2, eli esimerkiksi ryhmässä tai pareittain tehtävä kirjallinen tehtävä, esimerkiksi raportti, johon voi liittyä myös suullinen osuus.
Näitä tehtäviä ei arvioida asteikolla 1–5, mutta tehtävät on suoritettava. Ne antavat pohjan kielitaidon kehittymisen seuraamiselle ja tukevat opintojakson suorittamisen arviointia sekä opiskelijan itsearviointia. Sama rooli on kaikilla opintojakson aikana tehtävillä suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Ritva Saira
Vastuuopettaja

Ritva Saira

Ryhmät
 • YTMI20SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsi-opintojaksosta on olemassa myös verkkototeutus. Ammattiruotsia voi opiskella verkossa kesäisin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen ruotsinkielisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Ritva Saira
Vastuuopettaja

Ritva Saira

Ryhmät
 • YTMI21KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on ympäristöteknologian ammattiruotsin lähitoteutus Mikkelin kampuksella. Verkkototeutuksena on tarjolla kesän monialainen ammattiruotsi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävissä harjoitellaan työelämän kieli- ja viestintätaitoja.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Henna Kauppi
Vastuuopettaja

Henna Kauppi

Ryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat tunnistaa asumisterveyteen liittyvät fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ympäristötekijät.
Osaat terveyshaitan selvittämisprosessin asunnoissa ja julkisissa oleskelutiloissa.
Osaat tehdä asumisterveyteen liittyviä perustason mittauksia ja tutkimuksia.
Osaat neuvoa tilojen käyttäjiä asumisterveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Sisältö

Mitkä ovat asumisterveyteen liittyvät fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ympäristötekijät?
Mitkä ovat lainsäädännön asettamat vaatimukset rakennusten sisäilmastotekijöille?
Mitkä ovat yleisimmät sisäympäristön tutkimisessa käytettävät mittaukset ja tutkimusmenetelmät ja kuinka ne tehdään?

Opiskelumateriaali

Asumisterveysasetus 545/2015
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje
Muu Learnissa jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen merkitty lähiopetus

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu teorialuennoista ja kampuksella suoritettavista mittauksista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. Lisätietoa kurssin alkaessa

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Henna Kauppi
Vastuuopettaja

Henna Kauppi

Ryhmät
 • YTMI22KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa asumisterveyteen liittyvät fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ympäristötekijät.
Osaat terveyshaitan selvittämisprosessin asunnoissa ja julkisissa oleskelutiloissa.
Osaat tehdä asumisterveyteen liittyviä perustason mittauksia ja tutkimuksia.
Osaat neuvoa tilojen käyttäjiä asumisterveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Sisältö

Mitkä ovat asumisterveyteen liittyvät fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ympäristötekijät?
Mitkä ovat lainsäädännön asettamat vaatimukset rakennusten sisäilmastotekijöille?
Mitkä ovat yleisimmät sisäympäristön tutkimisessa käytettävät mittaukset ja tutkimusmenetelmät ja kuinka ne tehdään?

Opiskelumateriaali

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset lähiopetustunnit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Alan yrityksessä tai organisaatiossa (esim. sisäilmastotutkimusyrityksessä) työskentelevä voi suorittaa opintojakson osittain työpaikalla ja osoittaa osaamisensa näyttönä.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi sisältää teoriaopetusta ja mittauksia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu oppimistehtäviin

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Hannu Numminen
Vastuuopettaja

Hannu Numminen

Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat hakea tietoa eri tietolähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta kriittisesti.
Osaat käyttää tarkoitukseen sopivia viestintävälineitä ja käyttäytyä sähköisessä viestinnässä asianmukaisesti.
Osaat käyttää oppilaitoksen tietoteknistä ympäristöä (mm. Office –paketit, Zoom) ja hyödyntää tietotekniikkaa opiskelussasi sekä tulevissa käytännön työtehtävissä.
Osaat tuottaa ja käsitellä yksinkertaista digitaalista sisältöä ja ymmärrät käyttöoikeuksien ja lisenssien merkityksen.
Osaat suojata henkilökohtaiset tiedot ja laitteet.
Osaat opiskelujen kannalta riittävästi tietoturvasta, tekijänoikeuksista ja hallitset nettietiketin sähköpostissa ja muissa viestimissä.

Sisältö

Mitkä ovat tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet? Kuinka hyödyntää opiskelussa word, excel, power point, M365 ja One Drivea?
Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa ja työelämässä?
Mitä saa lainata ja miten, kuinka tekijänoikeudet säätelevät lähteiden käyttöä?
Miten nettiä ja sähköpostia työelämässä käytetään?
Mistä löydän oman alan tietoa ja miten tiedän onko tieto luotettavaa?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan. löörnissä (Learn) opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Xamkin digitaalisen ympäristöä käydään läpi jo opintojen alussa perehdytyksen yhteydessä. Näihin (peppi, lux, learn, office365, outlook, onedrive, teams, tulostaminen...) palataan myös opintojaksolla ja osaan hieman tarkemmin.

Opintojakson sisältö opiskellaan tuntiharjoituksina ja/tai itsellisenä työskentelynä. Osaaminen osoitetaan kokein ja harjoitustöin.

Pääosa opintojakson työstä muodostuu office -ohjemistojen (word, excel, powerpoint) opiskelusta. Kuvankäsittely ja pdf-tiedostot on osin sisällytetty näihin, mutta ne esille xamkin ohjelmistoilla myös erillisinä pienharjoitteina.

Teams- ryhmätyöskentely ja kokousohjelmasta tehdään itseopiskelumateriaalin tehtävät ja tarvittaessa erillinen demonstraatio.

Tietoturvasta, tekijänoikeuksista ja tiedon luotettavuudesta tehdään harjoitustehtävät.

ARVIOINTI

1. Word -koe 35p
2. Excel -koe 45p
3. Muut -tehtävät p - eivät ole pakollisia, mutta ovat osa arviointia (ks. alla)
* Teams itseopiskelumateriaali 5p
* Powerpoint 10p
* Tietoturva, tekijänoikeudet, tiedon luotettavuus 5p
Kokonaisarviointi
* max 100p, Hyl. (<50p), 1 (50p), 2 (60p), 3 (70p), 4 (80p), 5 (90p)
* lisäksi word ja excel tulee olla hyväksytysti suoritettu

TKI ja työelämäyhteistyö

ei yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus 30h, itsenäinen työ 105

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Hannu Numminen
Vastuuopettaja

Hannu Numminen

Ryhmät
 • YTMI23KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hakea tietoa eri tietolähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta kriittisesti.
Osaat käyttää tarkoitukseen sopivia viestintävälineitä ja käyttäytyä sähköisessä viestinnässä asianmukaisesti.
Osaat käyttää oppilaitoksen tietoteknistä ympäristöä (mm. Office –paketit, Zoom) ja hyödyntää tietotekniikkaa opiskelussasi sekä tulevissa käytännön työtehtävissä.
Osaat tuottaa ja käsitellä yksinkertaista digitaalista sisältöä ja ymmärrät käyttöoikeuksien ja lisenssien merkityksen.
Osaat suojata henkilökohtaiset tiedot ja laitteet.
Osaat opiskelujen kannalta riittävästi tietoturvasta, tekijänoikeuksista ja hallitset nettietiketin sähköpostissa ja muissa viestimissä.

Sisältö

Mitkä ovat tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet? Kuinka hyödyntää opiskelussa word, excel, power point, M365 ja One Drivea?
Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa ja työelämässä?
Mitä saa lainata ja miten, kuinka tekijänoikeudet säätelevät lähteiden käyttöä?
Miten nettiä ja sähköpostia työelämässä käytetään?
Mistä löydän oman alan tietoa ja miten tiedän onko tieto luotettavaa?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan. löörnissä (Learn) opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Xamkin digitaalisen ympäristöä käydään läpi jo opintojen alussa perehdytyksen yhteydessä. Näihin (peppi, lux, learn, office365, outlook, onedrive, teams, tulostaminen...) palataan myös opintojaksolla ja osaan hieman tarkemmin.

Opintojakson sisältö opiskellaan tuntiharjoituksina ja/tai itsellisenä työskentelynä. Osaaminen osoitetaan kokein ja harjoitustöin.

Pääosa opintojakson työstä muodostuu office -ohjemistojen (word, excel, powerpoint) opiskelusta. Kuvankäsittely ja pdf-tiedostot on osin sisällytetty näihin, mutta ne esille xamkin ohjelmistoilla myös erillisinä pienharjoitteina.

Teams- ryhmätyöskentely ja kokousohjelmasta tehdään itseopiskelumateriaalin tehtävät ja tarvittaessa erillinen demonstraatio.

Tietoturvasta, tekijänoikeuksista ja tiedon luotettavuudesta tehdään harjoitustehtävät.

ARVIOINTI

1. Word -koe 35p
2. Excel -koe 45p
3. Muut -tehtävät p - eivät ole pakollisia, mutta ovat osa arviointia (ks. alla)
* Teams itseopiskelumateriaali 5p
* Powerpoint 10p
* Tietoturva, tekijänoikeudet, tiedon luotettavuus 5p
Kokonaisarviointi
* max 100p, Hyl. (<50p), 1 (50p), 2 (60p), 3 (70p), 4 (80p), 5 (90p)
* lisäksi word ja excel tulee olla hyväksytysti suoritettu

TKI ja työelämäyhteistyö

ei yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus 30h, itsenäinen työ 105

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Ulla Blomquist
Vastuuopettaja

Ulla Blomquist

Ryhmät
 • YTMI22KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hygieenisen työskentelyn ja hyvän käsihygienian. Tiedät mitä hyvä hygienia elintarvikkeiden osalta tarkoittaa ja mistä koostuu.
Osaat kuvata miten elintarvikkeita valvotaan ja mitä tarkoitetaan toimijan omavalvonnalla.
Osaat perustaa ilmoitettavan elintarvikehuoneiston ja neuvoa pienimuotoista elintarviketoimintaa suunnittelevaa yrittäjää vaadittavista toimenpiteistä.

Sisältö

Millaisella elintarviketuntemuksella voi alalla työskennellä eri tehtävissä?

Miten elintarviketuntemusta lisätään kuluttajanäkökulmasta?

Mistä hyvä hygienia koostuu ja muodostuu?

Miten elintarvikkeita valvotaan, kuinka mitataan lämpötiloja ja mistä ruokaturvallisuus koostuu?

Mitä aloittavan elintarvikeyrittäjän tulee tietää valvonnasta ja säädöksistä?

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: työjärjestyksen mukaiset teoriatunnit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien palautuspäivämäärät ilmoitetaan opintojakson alussa. Osaaminen osoitetaan oppimistehtävillä.

Opiskelijan työmäärä

5 op tarkoittaa 135 h opiskelijan työtä. Koska osaaminen osoitetaan oppimistehtävillätehtävillä, niiden tekemiseen tulee varata riittävästi aikaa.

Toteutuksen osien kuvaus

Hygieeninen työskentely osassa perehdyt siihen mistä hyvä elintarvikehygienia koostuu.

Valvontaosassa perehdyt omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan tavoitteisiin ja merkitykseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arviointi perustuu oppimistehtäviin ja tenttiin.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 13.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Ulla Blomquist
Vastuuopettaja

Ulla Blomquist

Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat hygieenisen työskentelyn ja hyvän käsihygienian. Tiedät mitä hyvä hygienia elintarvikkeiden osalta tarkoittaa ja mistä koostuu.
Osaat kuvata miten elintarvikkeita valvotaan ja mitä tarkoitetaan toimijan omavalvonnalla.
Osaat perustaa ilmoitettavan elintarvikehuoneiston ja neuvoa pienimuotoista elintarviketoimintaa suunnittelevaa yrittäjää vaadittavista toimenpiteistä.

Sisältö

Millaisella elintarviketuntemuksella voi alalla työskennellä eri tehtävissä?

Miten elintarviketuntemusta lisätään kuluttajanäkökulmasta?

Mistä hyvä hygienia koostuu ja muodostuu?

Miten elintarvikkeita valvotaan, kuinka mitataan lämpötiloja ja mistä ruokaturvallisuus koostuu?

Mitä aloittavan elintarvikeyrittäjän tulee tietää valvonnasta ja säädöksistä?

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: työjärjestyksen mukaiset teoriatunnit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä: alan yrityksessä tai organisaatiossa työskentelevä voi suorittaa opintojakson osittain työpaikalla ja osoittaa osaamisensa näyttönä, edellyttää, että työssä perehdytään opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja vaatii työnantajan suostumusta ohjaukseen

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien palautuspäivämäärät ilmoitetaan opintojakson alussa. Osaaminen osoitetaan oppimistehtävillä.

Opiskelijan työmäärä

5 op tarkoittaa 135 h opiskelijan työtä. Koska osaaminen osoitetaan oppimistehtävillätehtävillä, niiden tekemiseen tulee varata riittävästi aikaa.

Toteutuksen osien kuvaus

Hygieeninen työskentely osassa perehdyt siihen mistä hyvä elintarvikehygienia koostuu.

Valvontaosassa perehdyt omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan tavoitteisiin ja merkitykseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arviointi perustuu oppimistehtäviin ja tenttiin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Ulla Blomquist
Vastuuopettaja

Ulla Blomquist

Ryhmät
 • YTMI20SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Tunnistat keskeiset elintarvikkeiden turvallisuuteen vaikuttavat tekijät pellolta pöytään.
Osaat elintarvikkeiden alkuperään, sisältöön, merkintöihin sekä käyttöön liittyviä perusvaatimuksia ja osaat valvonnan perustehtäviä.
Osoitat perehtyneisyyttä elintarvikejalostukseen liittyvään lainsäädäntöön.

Sisältö

Mitä tietoja kuluttajalle voi ja pitää kertoa elintarvikkeesta?
Mitkä tekijät vaikuttavat elintarvikkeiden turvallisuuteen ja miten voit ennaltaehkäistä elintarvikkeiden pilaantumista ja ruokamyrkytyksiä?
Kuinka havainnointiharjoituksilla keräät tietoa erilaisista elintarvikkeista sekä niiden valmistamisesta ja tarjoilusta?
Miten havainnoista kirjoitetaan tarkastuspöytäkirja tai muita dokumentteja?

Opiskelumateriaali

Opettajan Learnissa jakama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: työjärjestyksen mukaiset teoriatunnit.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja.

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä: alan yrityksessä tai organisaatiossa työskentelevä voi suorittaa opintojakson osittain työpaikalla ja osoittaa osaamisensa näyttönä, edellyttää, että työssä perehdytään opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja vaatii työnantajan suostumusta ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Havainnointiharjoitukset tehdään oikeissa alan yrityksissä.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien määräajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op tarkoittaa 135 h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kuluttajalle annettavat tiedot osassa perehdytään pakkaus- ja myyntimerkintöihin.

Elintarviketurvallisuusosassa paneudutaan elintarvikkeiden pilaantumiseen ja ruokamyrkytyksiin.

Havainnointiosuudessa tehdään käytännön harjoituksia ja kirjoitetaan niiden pohjalta erilaisia dokumentteja.

Lisätietoja opiskelijoille

Varaa aikaa omalla ajalla tehtäviin pitkäkestoisiin (n. 1h) havainnointiharjoituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu oppimistehtävien perusteella. Arviointikriteerit kunkin tehtävän osalta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Elintarvikeosaamisen perusteet tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Ulla Blomquist
Vastuuopettaja

Ulla Blomquist

Ryhmät
 • YTMI21KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat keskeiset elintarvikkeiden turvallisuuteen vaikuttavat tekijät pellolta pöytään.
Osaat elintarvikkeiden alkuperään, sisältöön, merkintöihin sekä käyttöön liittyviä perusvaatimuksia ja osaat valvonnan perustehtäviä.
Osoitat perehtyneisyyttä elintarvikejalostukseen liittyvään lainsäädäntöön.

Sisältö

Mitä tietoja kuluttajalle voi ja pitää kertoa elintarvikkeesta?
Mitkä tekijät vaikuttavat elintarvikkeiden turvallisuuteen ja miten voit ennaltaehkäistä elintarvikkeiden pilaantumista ja ruokamyrkytyksiä?
Kuinka havainnointiharjoituksilla keräät tietoa erilaisista elintarvikkeista sekä niiden valmistamisesta ja tarjoilusta?
Miten havainnoista kirjoitetaan tarkastuspöytäkirja tai muita dokumentteja?

Opiskelumateriaali

Opettajan Learnissa jakama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: työjärjestyksen mukaiset teoriatunnit.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja.

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä: alan yrityksessä tai organisaatiossa työskentelevä voi suorittaa opintojakson osittain työpaikalla ja osoittaa osaamisensa näyttönä, edellyttää, että työssä perehdytään opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja vaatii työnantajan suostumusta ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Havainnointiharjoitukset tehdään oikeissa alan yrityksissä.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien määräajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op tarkoittaa 135 h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kuluttajalle annettavat tiedot osassa perehdytään pakkaus- ja myyntimerkintöihin.

Elintarviketurvallisuusosassa paneudutaan elintarvikkeiden pilaantumiseen ja ruokamyrkytyksiin.

Havainnointiosuudessa tehdään käytännön harjoituksia ja kirjoitetaan niiden pohjalta erilaisia dokumentteja.

Lisätietoja opiskelijoille

Varaa aikaa omalla ajalla tehtäviin pitkäkestoisiin (n. 1h) havainnointiharjoituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu oppimistehtävien perusteella. Arviointikriteerit kunkin tehtävän osalta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Elintarvikeosaamisen perusteet tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
 • Vesa Partanen
Vastuuopettaja

Natalia Pääjärvi

Ryhmät
 • YTMI22KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat nesteiden, kaasujen ja kiinteän aineen mekaniikan sekä lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait.
Osaat soveltaa käsitteistöä esimerkiksi virtauslaskennassa, lämpölaajenemisen vaikutusten arvioimisessa ja erilaisten aaltoliikkeiden käsittelyssä.
Osaat tutkia ilmiöitä ja määrittää suureita kokeellisesti.

Sisältö

Mitkä ovat nesteiden, kaasujen ja kiinteiden aineiden mekaniikan sekä lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?
Miten käsitteistöä sovelletaan esimerkiksi virtauslaskennassa, lämpölaajenemisen vaikutusten arvioimisessa ja erilaisten aaltoliikkeiden käsittelyssä?
Miten ilmiöitä tutkitaan ja suureita määritetään kokeellisesti?

Opiskelumateriaali

Fysiikan oppikirja: Tekniikan fysiikka. EDITA.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 13.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Vesa Partanen
Vastuuopettaja

Vesa Partanen

Ryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Tunnistat nesteiden, kaasujen ja kiinteän aineen mekaniikan sekä lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait.
Osaat soveltaa käsitteistöä esimerkiksi virtauslaskennassa, lämpölaajenemisen vaikutusten arvioimisessa ja erilaisten aaltoliikkeiden käsittelyssä.
Osaat tutkia ilmiöitä ja määrittää suureita kokeellisesti.

Sisältö

Mitkä ovat nesteiden, kaasujen ja kiinteiden aineiden mekaniikan sekä lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?
Miten käsitteistöä sovelletaan esimerkiksi virtauslaskennassa, lämpölaajenemisen vaikutusten arvioimisessa ja erilaisten aaltoliikkeiden käsittelyssä?
Miten ilmiöitä tutkitaan ja suureita määritetään kokeellisesti?

Opiskelumateriaali

Fysiikan oppikirja: Tekniikan fysiikka. EDITA.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Hanna Jylkkä
Vastuuopettaja

Hanna Jylkkä

Ryhmät
 • YTMI20SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat lukea sekä kansallista että EU lainsäädäntöä ja tunnet niiden perusteella annetut alempiarvoiset säädökset ja ohjeet.
Osaat eritellä erilaisten lakien, säädösten ja ohjeiden aseman julkisen vallan käytössä ja tiedät erilaiset muutoksenhakuun liittyvät käytänteet.
Pystyt käyttämään hallintomenettelyä sujuvasti ja osaat hyvän hallinnon perusteet.
Osaat laatia erilaisia julkisia asiakirjoja hyvän hallintomenettelyn mukaisesti.

Sisältö

Miten kansallista ja yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan käytännön päätöksenteossa painopisteenä terveydensuojelu- ja elintarvikelainsäädäntö?
Mitä hyvä hallinto ja hallintomenettely tarkoittaa ja miten se näkyy erilaisissa ympäristöterveysvalvonnan asiakirjoissa?
Mitä tarkoittaa esteellisyys, kuuleminen, asian vireilletulo ja asian selvittäminen hallintomenettelyn kannalta viranomaistyössä?
Miten sähköinen asiointi, salassapito ja julkisuuslainsäädäntö sekä erilaiset virkamiesten toimintaa ohjaavat lait käytännössä vaikuttavat kansalaisen elämään?

Aika ja paikka

Tenttimällä erikseen annettava aineisto.

Opiskelumateriaali

Kirjatenttivaihtoehto:
Oppikirja:
- Mäenpää, O. 2016. Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. [5. uudistettu painos]. Helsinki: Edita.
tai
- Kulla, H. & Salminen, J. 2021. Hallintomenettelyn perusteet. 11., uudistettu painos. Helsinki: Alma Talent.

Lisäksi seuraavat aineistot:
o Hallintolaki (434/2003)
o Kuntalaki (410/2015)
o Lainvalmistelun prosessiopas, http://lainvalmistelu.finlex.fi/ tai vastaavat tiedot kansallisesta lainsäätämisprosessista pääpiirteittäin
o Penttinen, S. & Talus, K. 2017. Avaimet EU-oikeuteen. Helsinki: Edita. Luvut 1 ja 2.

Kaikki kirjat ovat saatavilla Kaakkurin kautta verkkokirjoina.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestykseen merkitty lähiopetus ja oppimistehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kirjatentti

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovittava opettajan kanssa erikseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole TKI yhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kirjatentit ajoittuvat loka-joulukuulle 2022 (kolme eri vaihtoehtoa). Tarkemmat ajat ilmoitetaan opintojakson ensimmäisessä verkkotapaamisessa syksyllä 2022.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Juridiikka -osion tavoitteet: Osaat lukea sekä kansallista että EU lainsäädäntöä ja tunnet niiden perusteella annetut alempiarvoiset säädökset ja ohjeet. Osaat eritellä erilaisten lakien, säädösten ja ohjeiden aseman julkisen vallan käytössä.

Hallintomenettely -osion tavoitteet: Pystyt käyttämään hallintomenettelyä sujuvasti ja osaat hyvän hallinnon perusteet ja tiedät erilaiset muutoksenhakuun liittyvät käytänteet. Osaat laatia erilaisia julkisia asiakirjoja hyvän hallintomenettelyn mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson voi suorittaa kahdella tavalla. Opiskelija voi valita joko läsnäolovaihtoehdon tai kirjatenttivaihtoehdon. HUOM! Valinta tehdään opintojakson alussa ja sitä ei voi vaihtaa kesken opintojakson.

Läsnäolovaihtoehto: Lähi-/verkkotapaamiset, ennakkotehtävät, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu. Edellytetään 75 %:n läsnäoloa lähitapaamisissa.

Kirjatenttivaihtoehto: Omatoiminen opiskelu ilmoitetusta aineistosta. Kirjatentit tehdään exam-tenttiakvaariossa ja niihin ilmoittaudutaan opettajalle noin kaksi viikkoa ennen tenttiä. Tenttipäivämäärät, jolloin tentti on mahdollista tehdä ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolovaihtoehto: Arviointi perustuu arvioitaviin oppimistehtäviin.

Kirjatenttivaihtoehto: Arviointi perustuu tenttiarvosanaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Hanna Jylkkä
Vastuuopettaja

Hanna Jylkkä

Ryhmät
 • YTMI21KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat lukea sekä kansallista että EU lainsäädäntöä ja tunnet niiden perusteella annetut alempiarvoiset säädökset ja ohjeet.
Osaat eritellä erilaisten lakien, säädösten ja ohjeiden aseman julkisen vallan käytössä ja tiedät erilaiset muutoksenhakuun liittyvät käytänteet.
Pystyt käyttämään hallintomenettelyä sujuvasti ja osaat hyvän hallinnon perusteet.
Osaat laatia erilaisia julkisia asiakirjoja hyvän hallintomenettelyn mukaisesti.

Sisältö

Miten kansallista ja yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan käytännön päätöksenteossa painopisteenä terveydensuojelu- ja elintarvikelainsäädäntö?
Mitä hyvä hallinto ja hallintomenettely tarkoittaa ja miten se näkyy erilaisissa ympäristöterveysvalvonnan asiakirjoissa?
Mitä tarkoittaa esteellisyys, kuuleminen, asian vireilletulo ja asian selvittäminen hallintomenettelyn kannalta viranomaistyössä?
Miten sähköinen asiointi, salassapito ja julkisuuslainsäädäntö sekä erilaiset virkamiesten toimintaa ohjaavat lait käytännössä vaikuttavat kansalaisen elämään?

Aika ja paikka

Tenttimällä erikseen annettava aineisto.

Opiskelumateriaali

Kirjatenttivaihtoehto:

Oppikirja:
Mäenpää, O. 2021. Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. [6., uudistettu painos]. Helsinki: Edita.

Lisäksi seuraavat aineistot:
o Hallintolaki (434/2003)
o Kuntalaki (410/2015)
o Lainvalmistelun prosessiopas, http://lainvalmistelu.finlex.fi/ tai vastaavat tiedot kansallisesta lainsäätämisprosessista pääpiirteittäin
o Penttinen, S. & Talus, K. 2017. Avaimet EU-oikeuteen. Helsinki: Edita. Luvut 1 ja 2.

Kaikki kirjat ovat saatavilla Kaakkurin kautta verkkokirjoina.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestykseen merkitty lähiopetus ja oppimistehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kirjatentti

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovittava opettajan kanssa erikseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole TKI yhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Läsnäolovaihtoehdossa oppimistehtävien aikataulut ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kirjatenttivaihtoehdossa tentit ajoittuvat helmi-huhtikuulle 2023 (kolme eri vaihtoehtoa). Tarkemmat ajat ilmoitetaan opintojakson alussa tammikuussa 2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Juridiikka -osion tavoitteet: Osaat lukea sekä kansallista että EU lainsäädäntöä ja tunnet niiden perusteella annetut alempiarvoiset säädökset ja ohjeet. Osaat eritellä erilaisten lakien, säädösten ja ohjeiden aseman julkisen vallan käytössä.

Hallintomenettely -osion tavoitteet: Pystyt käyttämään hallintomenettelyä sujuvasti ja osaat hyvän hallinnon perusteet ja tiedät erilaiset muutoksenhakuun liittyvät käytänteet. Osaat laatia erilaisia julkisia asiakirjoja hyvän hallintomenettelyn mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson voi suorittaa kahdella tavalla. Opiskelija voi valita joko läsnäolovaihtoehdon tai kirjatenttivaihtoehdon. HUOM! Valinta tehdään opintojakson alussa ja sitä ei voi vaihtaa kesken opintojakson.

Läsnäolovaihtoehto: Lähitapaamiset, ennakkotehtävät, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu. Edellytetään 75 %:n läsnäoloa lähitapaamisissa.

Kirjatenttivaihtoehto: Omatoiminen opiskelu ilmoitetusta aineistosta. Kirjatentit tehdään exam-tenttiakvaariossa ja niihin ilmoittaudutaan opettajalle noin kaksi viikkoa ennen tenttiä. Tenttipäivämäärät, jolloin tentti on mahdollista tehdä ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolovaihtoehto: Arviointi perustuu arvioitaviin oppimistehtäviin.

Kirjatenttivaihtoehto: Arviointi perustuu tenttiarvosanaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tero Lahikainen
Vastuuopettaja

Tero Lahikainen

Ryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata ilmanvaihdon tehtävät ja erilaisten ilmanvaihtojärjestelmien toimintaperiaatteet.
Osaat tunnistaa rakennuksen käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset ilmanvaihdolle.
Osaat arvioida ilmanvaihdon mitoituksen, järjestelmien toimivuuden ja huollon merkityksen sisäilmaston laadun kannalta.
Tunnet eri tyyppisten rakennusten ilmanvaihtoon liittyvät määräykset eri aikakausina.

Sisältö

Mikä on ilmanvaihdon tehtävä rakennuksessa?
Mitkä tekijät tulee ottaa huomioon ilmanvaihdon mitoituksessa?
Mitkä ovat tyypillisimmät ilmanvaihtojärjestelmät ja niiden yleisimmät ongelmat?
Miten paine-erot vaikuttavat epäpuhtauksien kulkeutumiseen rakennuksissa?
Miten ilmanvaihdon toimintaa voidaan selvittää mittauksin?
Mitkä ovat tyypillisimmät ilmanvaihtojärjestelmien vaatimat ylläpito- ja huoltotoimenpiteet?

Opiskelumateriaali

Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

opiskelija suorittaa opintoja ryhmän toteutuksen mukaisesti

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tero Lahikainen
Vastuuopettaja

Tero Lahikainen

Ryhmät
 • YTMI22KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvata ilmanvaihdon tehtävät ja erilaisten ilmanvaihtojärjestelmien toimintaperiaatteet.
Osaat tunnistaa rakennuksen käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset ilmanvaihdolle.
Osaat arvioida ilmanvaihdon mitoituksen, järjestelmien toimivuuden ja huollon merkityksen sisäilmaston laadun kannalta.
Tunnet eri tyyppisten rakennusten ilmanvaihtoon liittyvät määräykset eri aikakausina.

Sisältö

Mikä on ilmanvaihdon tehtävä rakennuksessa?
Mitkä tekijät tulee ottaa huomioon ilmanvaihdon mitoituksessa?
Mitkä ovat tyypillisimmät ilmanvaihtojärjestelmät ja niiden yleisimmät ongelmat?
Miten paine-erot vaikuttavat epäpuhtauksien kulkeutumiseen rakennuksissa?
Miten ilmanvaihdon toimintaa voidaan selvittää mittauksin?
Mitkä ovat tyypillisimmät ilmanvaihtojärjestelmien vaatimat ylläpito- ja huoltotoimenpiteet?

Opiskelumateriaali

Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

opiskelija suorittaa opintoja ryhmän toteutuksen mukaisesti

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisi Rajala
Vastuuopettaja

Liisi Rajala

Ryhmät
 • YTMI22KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

- Learn -pohjalla jaettu materiaali perustuu kirjaan "Insinöörin Matematiikka" (Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka). Voit halutessasi hankkia kirjan.
- Lisäksi suositeltavaa hankkia taulukkokirja esim. MAOL taulukot tai Tekniikan taulukkokirja. Kurssilla jaetaan myös kaavamoniste, jota voi käyttää taulukkokirjan sijasta.
- Kurssilla tarvitaan laskinta. Perinteinen funktiolaskin on ominaisuuksiltaan riittävä. Graafisen laskimen käyttö on myös sallittu.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset oppitunnit. Ei läsnäolopakkoa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suorittaminen mahdollista tenttimällä, kunhan edeltävyysehdot täyttyvät.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Oppitunteihin liittyvien kotitehtävien määräajat ilmoitetaan Learn-alustalla.
Tenttipäivämäärät ilmoitetaan kurssin alkaessa ja ne löytyvät myös Learn-alustalta.

Opiskelijan työmäärä

Opintopisteitä vastaava opiskelijan työmäärä on 135 h, sisältäen osallistumisen opetukseen, kotitehtävien tekemisen, itsenäisen opiskelun sekä osallistumisen tentteihin.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelemme kurssikuvauksen mukaiset sisällöt.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin sisällöt on jaettu kahteen osaan, joista molemmista järjestetään omat tenttinsä (välitentti 1 ja välitentti 2). Kutakin välitenttiä on mahdollisuus uusia kerran ja tämän jälkeen on vielä yksi mahdollisuus uusia koko kurssin oppimäärä yhdellä kertaa.

Välitenteille vaihtoehtona on tenttiä koko kurssin oppimäärä kerralla kurssin lopuksi. Koko oppimäärän tentti on mahdollista uusia kahdesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tenttisuorituksiin. Mahdollisuus tenttiä joko kahden välitentin kautta tai koko kurssin oppimäärä kerralla (kts. lisätietoja opiskelijoille -kenttä)

Kotitehtäviä tekemällä on mahdollista tienata lisäpisteitä kurssin loppuarviointiin.

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 13.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisi Rajala
Vastuuopettaja

Liisi Rajala

Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-pohjalla jaettu materiaali ja taulukkokirja (esim. MAOL). Kurssilla jaetaan myös kaavamoniste, jota voi käyttää taulukkokirjan sijasta. Learn-materiaali perustuu oppikirjaan, jonka hankkiminen ei ole välttämätöntä. Kurssilla tarvitset laskimen. Funktiolaskin on ominaisuuksiltaan riittävä, mutta graafisen laskimen käyttö on myös sallittua.

Oppikirja:
Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen ja Surakka. Insinöörin matematiikka, Edita, 2014. ISBN 9789513763527

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset oppitunnit.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suorittaminen mahdollista tenttimällä, kunhan edeltävyysehdot täyttyvät.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Kontaktikertoihin liittyvien kotitehtävien määräajat ilmoitetaan aina oppitunnin yhteydessä sekä Learn-alustalla.

Tenttipäivämäärät ilmoitetaan kurssin alkaessa ja tulevat löytymään Learn-alustalta. Kurssin oppimäärä on mahdollista tenttiä joko yhdellä koko oppimäärän tentillä tai kahdessa osassa välitenttien kautta.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opintopisteitä vastaava opiskelijan työmäärä on 135 h, sisältäen osallistumisen opetukseen, kotitehtävien tekemisen, itsenäisen opiskelun sekä osallistumisen tentteihin.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelemme kurssikuvauksen mukaiset sisällöt. Kurssin ensimmäisessä osassa keskitytään yhtälöihin ja epäyhtälöihin ja kurssin toisessa osassa funktioihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin sisällöt on jaettu kahteen osaan, joista molemmista järjestetään omat tenttinsä (välitentti 1 ja välitentti 2). Välitenteille ei järjestetä uusintamahdollisuuksia, vaan tarvittaessa uusinta suoritetaan koko oppimäärän uusintana. Opiskelija voi halutessaan ilmoittautua myös suoraan opintojakson lopputenttiin. Koko oppimäärän tentti on mahdollista uusia kahdesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tenttisuorituksiin. Mahdollisuus tenttiä joko kahden välitentin kautta tai koko kurssin oppimäärä kerralla (kts. lisätietoja opiskelijoille -kenttä)

Kotitehtäviä tekemällä on mahdollista tienata lisäpisteitä kurssin loppuarvosanan korottamiseksi.

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisi Rajala
Vastuuopettaja

Liisi Rajala

Ryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-pohjalla jaettu materiaali ja taulukkokirja (esim. MAOL). Learn-materiaali perustuu oppikirjaan, jonka hankkiminen on opiskelijoille vapaavalintaista. Kurssilla tarvitset laskimen. Funktiolaskin on ominaisuuksiltaan riittävä, mutta graafisen laskimen käyttö on myös sallittua.

Oppikirja:
Tuomenlehto, A., Holmlund, E., Huuskonen, M., Surakka, J. & Makkonen, H. (2014). Insinöörin matematiikka (1. p.). Edita.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset oppitunnit.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suorittaminen mahdollista tenttimällä, kunhan edeltävyysehdot täyttyvät.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Oppitunteihin liittyvien kotitehtävien määräajat ilmoitetaan Learn-alustalla.
Tenttipäivämäärät ilmoitetaan kurssin alkaessa ja ne löytyvät myös Learn-alustalta.

Opiskelijan työmäärä

Opintopisteitä vastaava opiskelijan työmäärä on 135 h, sisältäen osallistumisen opetukseen, kotitehtävien tekemisen, itsenäisen opiskelun sekä osallistumisen tentteihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin sisällöt on jaettu kahteen osaan, joista molemmista järjestetään omat tenttinsä (välitentti 1 ja välitentti 2). Kutakin välitenttiä on mahdollisuus uusia kerran ja tämän jälkeen on vielä yksi mahdollisuus uusia koko kurssin oppimäärä yhdellä kertaa.

Välitenteille vaihtoehtona on tenttiä koko kurssin oppimäärä kerralla kurssin lopuksi. Koko oppimäärän tentti on mahdollista uusia kahdesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tenttisuorituksiin. Mahdollisuus tenttiä joko kahden välitentin kautta tai koko kurssin oppimäärä kerralla (kts. lisätietoja opiskelijoille -kenttä)

Kotitehtäviä tekemällä on mahdollista tienata lisäpisteitä kurssin loppuarviointiin.

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisi Rajala
Vastuuopettaja

Liisi Rajala

Ryhmät
 • YTMI22KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-pohjalla jaettu materiaali ja taulukkokirja (esim. MAOL). Learn-materiaali perustuu oppikirjaan, jonka hankkiminen opiskelijoille vapaavalintaista. Kurssilla tarvitset laskimen. Funktiolaskin on ominaisuuksiltaan riittävä, mutta graafisen laskimen käyttö on myös sallittua.

Oppikirja:
Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen ja Surakka. Insinöörin matematiikka, Edita, 2014. ISBN 9789513763527

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset oppitunnit.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suorittaminen mahdollista tenttimällä, kunhan edeltävyysehdot täyttyvät.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Kontaktikertoihin liittyvien kotitehtävien määräajat ilmoitetaan Learn-alustalla viimeistään viikon viimeisen oppitunnin jälkeen.
Tenttipäivämäärät ilmoitetaan kurssin alkaessa ja löytyvät Learn-alustalta.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opintopisteitä vastaava opiskelijan työmäärä on 135 h, sisältäen osallistumisen opetukseen (30 h), kotitehtävien tekemisen (80 h), itsenäisen opiskelun (21 h) sekä osallistumisen tentteihin (4 h).

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssin sisällöt on jaettu kahteen osaan.
Ensimmäisessä osassa käsitellään raja-arvoa ja derivaattaa.
Toisessa osassa käsitellään integraalia sekä lyhyesti todennäköisyyslaskentaa ja normaalijakaumaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin sisällöt on jaettu kahteen osaan, joista molemmista järjestetään omat tenttinsä (välitentti 1 ja välitentti 2). Kutakin välitenttiä on mahdollisuus uusia kerran ja tämän jälkeen on vielä yksi mahdollisuus uusia koko kurssin oppimäärä yhdellä kertaa.

Välitenteille vaihtoehtona on tenttiä koko kurssin oppimäärä kerralla kurssin lopuksi. Koko oppimäärän tentti on mahdollista uusia kahdesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tenttisuorituksiin. Mahdollisuus tenttiä joko kahden välitentin kautta tai koko kurssin oppimäärä kerralla (kts. lisätietoja opiskelijoille -kenttä).

Kotitehtäviä tekemällä on mahdollista tienata lisäpisteitä kurssin loppuarvosanan korottamiseksi.

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisi Rajala
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuopettaja

Liisi Rajala

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • YTMI22KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti mekaniikkaan liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen teoreettisesti ja kokeellisesti.

Hallitset kemian peruskäsitteet ja peruslaskutoimitukset. Osaat soveltaa kemian tietojasi oman alasi ammatillisissa opinnoissa ja työelämässä.

Sisältö

Mitkä ovat mekaniikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait, miten niitä käytetään fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen ja miten mitataan fysikaalisia suureita, tutkitaan luonnonlakeja ja raportoidaan mittaukset?

Mitkä ovat kemian tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait? Miten aine rakentuu ja mitä erityyppisissä kemiallisessa reaktiossa tapahtuu? Minkälaisia ovat epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, miten niitä jaetaan ryhmiin ja nimetään? Minkälaisia ominaisuuksia kemiallisilla aineilla on?

Opiskelumateriaali

Fysiikan oppikirja: K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426
Kemian oppikirja: H. Hänninen, M.Karppinen, M. Leskelä, M.Pohjakallio,Tekniikan kemia, Edita 2018 (myös edeltävät painokset käyvät). Lisäksi Learnissä esillä oleva aineisto.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Fysiikka: työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, laboraatioraportit.
Kemia: työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laskuhajoituksia. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät,

TKI ja työelämäyhteistyö

ei yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan ensimmäisellä luentokerralla ja on nähtävillä Learnissa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135 h. sisältäen lähi- ja/tai verkko-opetuksen ja opiskelijan itsenäisen opiskelun.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kemia:tentti. Kotitehtäviä tekemällä mahdollista tienata lisäpisteitä.
Fysiikka: tentti + laboratoriotyöt ja työraportti
Tentin lisäksi fysiikassa täysimääräisesti suoritetut laboratoriotyöt ja määräaikaan mennessä hyväksytysti palautettu työraportti ovat edellytyksenä hyväksytyn arvosanan saamiselle. Raportti voi vaikuttaa arvosanaa korottavasti tai alentavasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
c. osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e. osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 13.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisi Rajala
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuopettaja

Liisi Rajala

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti mekaniikkaan liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen teoreettisesti ja kokeellisesti.

Hallitset kemian peruskäsitteet ja peruslaskutoimitukset. Osaat soveltaa kemian tietojasi oman alasi ammatillisissa opinnoissa ja työelämässä.

Sisältö

Mitkä ovat mekaniikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait, miten niitä käytetään fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen ja miten mitataan fysikaalisia suureita, tutkitaan luonnonlakeja ja raportoidaan mittaukset?

Mitkä ovat kemian tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait? Miten aine rakentuu ja mitä erityyppisissä kemiallisessa reaktiossa tapahtuu? Minkälaisia ovat epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, miten niitä jaetaan ryhmiin ja nimetään? Minkälaisia ominaisuuksia kemiallisilla aineilla on?

Opiskelumateriaali

Kemia: Learn-alustan materiaali. Kemian oppikirja: Hänninen, Karppinen, Leskelä, Pohjakallio (2018) Tekniikan kemia, Edita, 14. uud. painos (myös vanhemmat painokset käyvät). ISBN 978-951-37-7137-9.
Fysiikan oppikirja: K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426

Kurssilla tarvitset laskimen. Myös taulukkokirjasta (MAOL) on hyötyä kurssilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Fysiikka: työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, laboraatioraportit.
Kemia: työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät,

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Kemia: tentti ennen hiihtolomaa. Tarkempi päivä ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Fysiikka: tentti ennen kesälomaa. Tarkempi päivä ilmoitetaan fysiikan osuuden alkaessa.
Molemmissa osioissa hylättyn tenttisuorituksen voi uusia kahdesti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 5 opintopistettä eli 135 tuntia opiskelua.

Kemian työmäärän jakautuminen: 16 h opetusta, 4x8 h kotitehtäviä, 18 h itsenäistö opiskelua, 2 h tentti = yhteensä 67 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Fysiikan ja kemian osuudet ovat erillisinä toteutuksina ja molemmille on omat Learn-sivustonsa.

Kurssi alkaa kemian osuudella, opettajana Liisi Rajala. Fysiikan osuuden opettajana

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kemia: Osuus arvioidaan asteikolla 1-5. Arvosana perustuu tenttipisteisiin. Laskuharjoituksia tekemällä on mahdollista tienata lisäpisteitä kemian osuuden loppuarvosanaan.
Fysiikka: Osuus arvioidaan asteikolla 1-5. tentti + laboratoriotyöt ja työraportti
Tentin lisäksi fysiikassa täysimääräisesti suoritetut laboratoriotyöt ja määräaikaan mennessä hyväksytysti palautettu työraportti ovat edellytyksenä hyväksytyn arvosanan saamiselle. Raportti voi vaikuttaa arvosanaa korottavasti tai alentavasti.

Opintojakson loppuarvosana muodostuu fysiikan ja kemian osuuksien arvosanojen keskiarvosta.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jyrki Haapala
 • Jaakko Pitkänen
 • Maria Kangasniemi-Haapala
Vastuuopettaja

Maria Kangasniemi-Haapala

Ryhmät
 • YPMI20SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YTMI21KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Osio 1 Sydänmaanlakka, P 2017. Älykäs itsensä johtaminen. ALMA TALENT.
Osio 2 Aaltonen, T., Pitkänen, E. & Ristikangas V. 2015. Asiantuntija esimiehenä. ALMA TALENT.
Osio 3 Salminen, J. 2017. Uuden esimiehen kirja. Tulevaisuuden johtajalle. J-IMPACT.
Osio 4 Järvinen, P. 2018: Ammatillinen käyttäytyminen. ALMA TALENT.
Kupias et al., 2014. Esimies osaamisen kehittäjänä. TALENTUM
Osio 5 Viitala R. & Jylhä E. 2019. Johtaminen - keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. EDITA.

Muut materiaalit ilmoitetaan osioittain kurssialustalla.
Muutokset ovat mahdollisia.
Lisäksi / korvaavana opettajan ilmoittama kirja- ja artikkelimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Hahmotat työyhteisöjä yleisesti jäsentävän käsitteistön sekä organisoinnin ja resursoinnin periaatteet.
Osaat hahmottaa ja jäsentää organisaatioiden toimintaa kuvaavia piirteitä. Tunnet johtamisen historian kehityskulkua sekä erilaisia nykyisiä malleja.
Tunnet johtamisen eri ulottovuuksia ja sovellat niitä omaan toimintaasi.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Oma observointi- ja raportointityö. Opettajan kanssa sovittava tehtävämateriaali.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittava tehtävämateriaali

Itsenäinen toteutus:
Itsenäinen tehtävä saatavana vastuuopettajalta 1.4.2022 alkaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yksilölliset tehtävät työelämän esimerkeistä

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien yms. aikataulut ilmoitetaan opintojakson alussa Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Esimerkit kansainvälisestä ja monikulttuurisesta työelämästä.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Ensimmäisessä osiossa perehdytään tehtävätyöskentelyn kautta itsensä johtamisen ydintaitoalueisiin.
Toisessa osiossa perehdytään esimiehen tyypillisiin tehtäviin ja työkaluihin kuten motivointiin, palautteen antamiseen, kannustamiseen sekä rekrytointiin.
Kolmannessa osiossa tarkastellaan johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa.
Neljännessä osiossa pohditaan, mitä on ammatillinen käyttäytyminen johtamis- ja alaisroolissa ja ratkaistaan työyhteisön kiperiä casetilanteita kehittävällä otteella.
Viidennessä osiossa opiskelijalla on joko alakohtainen toteutus (jos tarjolla) tai ns. yleisosio.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja tiedottaa tarvittavia lisätietoja opintojakson aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetus tehtävät ja tentti.
Aktiivinen mukanaolo lähiopetuksessa.
Kaikissa osakokonaisuuksissa on pistearviointi, joiden perusteella muodostuu kurssiarvosana asteikolla 1-5.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Jyrki Haapala
 • Maria Kangasniemi-Haapala
Vastuuopettaja

Maria Kangasniemi-Haapala

Ryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisa Routaharju
Vastuuopettaja

Liisa Routaharju

Ryhmät
 • YTMI20KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Sinä tiedät EU:n ja Suomen jätepolitiikan ja –lainsäädännön pääperiaatteet, osaat kuvata jätehuollon nykytilan, sekä tunnet tärkeimmät yhdyskuntien jätehuoltotoiminnot. Osaat kuvata yleisimmät maaperän pilaantumista aiheuttavat toiminnot ja vierasaineiden leviämiseen ja ympäristön tilaan vaikuttavat tekijät. Osaat arvioida pilaantumisen määrän, ympäristö- ja terveysriskit, sekä tunnet keskeiset pilaantuneiden maiden kunnostusmenetelmät ja lainsäädännön.

Sisältö

Miten jätehuolto Suomessa toimii ja miten toimintaa ohjataan (lainsäädäntö, poliittiset linjaukset)?
Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia kaupunkien ja haja-asutusalueiden jätehuoltoon liittyy?
Mitkä toiminnot, yhdisteet ja olosuhteet voivat aiheuttaa maaperän pilaantumisen?
Mitkä tekijät ovat vaikuttamassa vierasaineiden käyttäytymiseen maaperässä?
Mitä ovat maaperän pilaantumiseen liittyvät ympäristö- ja terveysriskit?
Mitkä tekijät vaikuttavat maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen määrittelyyn?
Mitä ovat pilaantuneen maaperän puhdistusmenetelmät?

Opiskelumateriaali

Ympäristöhallinnon verkkosivusto (jätteet ja pilaantuneet maat)
Jätelaki- ja asetus
Ympäristönsuojelulaki ja -asetus
Pima-asetus
Muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin

Yksilölliset oppimisväylät

Sinä tiedät EU:n ja Suomen jätepolitiikan ja –lainsäädännön pääperiaatteet, osaat kuvata jätehuollon nykytilan, sekä tunnet tärkeimmät yhdyskuntien jätehuoltotoiminnot. Osaat kuvata yleisimmät maaperän pilaantumista aiheuttavat toiminnot ja vierasaineiden leviämiseen ja ympäristön tilaan vaikuttavat tekijät. Osaat arvioida pilaantumisen määrän, ympäristö- ja terveysriskit, sekä tunnet keskeiset pilaantuneiden maiden kunnostusmenetelmät ja lainsäädännön.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ryhmätyöprojekti

Tentit ja muut määräajat

Tentti 1 (jätehuolto) viikolla 42
Tentti 2 (pilaantuneet maat) viikolla 49
Tehtävien määräajat ilmoitetaan myöhemmin.

Mahdollinen tutustumiskäynti Metsäsairilan jäteasemalle vahvistetaan kurssin alkaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja itsenäinen opiskelu noin 50h
Tehtävät (yksilötehtävät ja ryhmätehtävä) noin 50h
Tentiti ja niihin valmistautuminen noin 35 h.

Toteutuksen osien kuvaus

OSA 1: Jätehuolto
Tutustut jätehuollon ohjaukseen ja lainsäädäntöön Suomessa ja kansainvälisesti. Opit jätehuollon toiminnot ja eri toimijoiden roolit ja vastuut jätehuollossa sekä eri jätejakeiden käsittelymenetelmiä.
Ryhmätyöprojektissa tutustut jätehuollon toimintoihin esimerkkijätteiden avulla.

OSA 2: Pilaantuneet maat
Opit pilaantuneiden maiden riskinarvioinnin vaiheet ja keskeiset pilaantuneen maan kunnostusmenetelmät.
Ryhmätyöprojektissa tutustut pilaantuneen maan kunnostushankkeen etenemiseen esimerkkitapauksen avulla.

Lisätietoja opiskelijoille

Learn alusta avautuu opiskelijoille syyskuun alkuun mennessä.
Tutustumiskäynti Metsäsairilaan järjestetään alkusyksyllä, mikäli tilanne sen sallii.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja tentit pisteytetään. Arvosana määräytyy kokonaispisteiden perusteella asteikolla:
1: 50-59% maksimipisteistä
2: 60-69% maksimipisteistä
3: 70-79% maksimipisteistä
4: 80-89% maksimipisteistä
5: yli 90% maksimipisteistä

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 20.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisa Routaharju
Vastuuopettaja

Liisa Routaharju

Ryhmät
 • YTMI20SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Sinä tiedät EU:n ja Suomen jätepolitiikan ja –lainsäädännön pääperiaatteet, osaat kuvata jätehuollon nykytilan, sekä tunnet tärkeimmät yhdyskuntien jätehuoltotoiminnot. Osaat kuvata yleisimmät maaperän pilaantumista aiheuttavat toiminnot ja vierasaineiden leviämiseen ja ympäristön tilaan vaikuttavat tekijät. Osaat arvioida pilaantumisen määrän, ympäristö- ja terveysriskit, sekä tunnet keskeiset pilaantuneiden maiden kunnostusmenetelmät ja lainsäädännön.

Sisältö

Miten jätehuolto Suomessa toimii ja miten toimintaa ohjataan (lainsäädäntö, poliittiset linjaukset)?
Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia kaupunkien ja haja-asutusalueiden jätehuoltoon liittyy?
Mitkä toiminnot, yhdisteet ja olosuhteet voivat aiheuttaa maaperän pilaantumisen?
Mitkä tekijät ovat vaikuttamassa vierasaineiden käyttäytymiseen maaperässä?
Mitä ovat maaperän pilaantumiseen liittyvät ympäristö- ja terveysriskit?
Mitkä tekijät vaikuttavat maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen määrittelyyn?
Mitä ovat pilaantuneen maaperän puhdistusmenetelmät?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Sinä tiedät EU:n ja Suomen jätepolitiikan ja –lainsäädännön pääperiaatteet, osaat kuvata jätehuollon nykytilan, sekä tunnet tärkeimmät yhdyskuntien jätehuoltotoiminnot. Osaat kuvata yleisimmät maaperän pilaantumista aiheuttavat toiminnot ja vierasaineiden leviämiseen ja ympäristön tilaan vaikuttavat tekijät. Osaat arvioida pilaantumisen määrän, ympäristö- ja terveysriskit, sekä tunnet keskeiset pilaantuneiden maiden kunnostusmenetelmät ja lainsäädännön.

Tentit ja muut määräajat

Osa 1 tentti 13.-20.2.2023 (Learn, 3h)
Osa 2 tentti 13.-20.3.2023 (Learn, 3h)

Projekti:
Vaihe 1: 12.1.2023 (lähijaksolla)
Vaihe 2: 9.2.2023 mennessä
Vaihe 3: 9.3.2023 mennessä
Vaihe 4: 9.3.2023 (lähijaksolla)
Vaihe 5: 20.3.2023 mennessä
Vaihe 6: 11.4.2023 mennessä

Uusinta 1: 11.-17.4.2023 (Learn, 5h)
Uusinta 2: 8.-15.5.2023 (Learn, 5h)

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

135 h (5 op), joka koostuu teoriatunneista ja itsenäisestä opiskelusta (noin 50h), oppimistehtävistä (noin 50h) sekä kahdesta tentistä (noin 35 h, sisältäen arvion valmistautumiseen tarvittavasta ajasta). Opintojakson sisältö on jaettu kahteen osaan.

Toteutuksen osien kuvaus

OSA 1: Jätehuolto
•Tutustut jätehuollon ohjaukseen ja lainsäädäntöön Suomessa ja kansainvälisesti. Opit jätehuollon toiminnot ja eri toimijoiden roolit ja vastuut jätehuollossa sekä eri jätejakeiden käsittelymenetelmiä.
•Ryhmätyöprojektissa tutustut jätehuollon toimintoihin esimerkkijätteiden avulla.
•Osan 1 tentti (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).

OSA 2: Pilaantuneet maat
•Opit pilaantuneiden maiden riskinarvioinnin vaiheet ja keskeiset pilaantuneen maan kunnostusmenetelmät.
•Ryhmätyöprojektissa tutustut pilaantuneen maan kunnostushankkeen etenemiseen esimerkkitapauksen avulla.
•Osan 2 tentti (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Lisätietoja opiskelijoille

Tarvittaessa opintojakson alkaessa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana määräytyy tenttien (yhteensä 50%) ja tehtävien (yhteensä 50%) yhteispistemäärästä asteikolla:

• 1: 50-59 p
• 2: 60-69 p
• 3: 70-79 p
• 4: 80-89 p
• 5: yli 90p

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisa Routaharju
Vastuuopettaja

Liisa Routaharju

Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät maapallon rajalliset resurssit ja niiden kestävän käytön (metallit, mineraalit, energianlähteet, vesi, maa, puuvarannot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti). Sinä tiedät miten tuotanto raaka-aineista käyttöön ratkaistaan kestävän kehityksen tavalla. Sinä ymmärrät kiertotalouden tulevaisuuden toimintamallina. Osaat nähdä kiertotalouden resurssitehokkuuden, uudet tuotteet ja palvelut, jätteenmäärän minimoinnin, kulutustottumusten muuttumisen ja näiden pohjalta pystyt näkemään mahdollisuuksia luoda uusia liiketoimintamalleja.

Sisältö

Mitä on kiertotalous? Mitä ovat kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alkaessa

Yksilölliset oppimisväylät

Ymmärrät maapallon rajalliset resurssit ja niiden kestävän käytön (metallit, mineraalit, energianlähteet, vesi, maa, puuvarannot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti). Sinä tiedät miten tuotanto raaka-aineista käyttöön ratkaistaan kestävän kehityksen tavalla. Sinä ymmärrät kiertotalouden tulevaisuuden toimintamallina. Osaat nähdä kiertotalouden resurssitehokkuuden, uudet tuotteet ja palvelut, jätteenmäärän minimoinnin, kulutustottumusten muuttumisen ja näiden pohjalta pystyt näkemään mahdollisuuksia luoda uusia liiketoimintamalleja.

Mitä on kiertotalous? Mitä ovat kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet?

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKI yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Tentin ja tehtävien ajankohta ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

135h, joka jakautuu seuraavasti:
Luennot, mahdolliset vierailut ja itseopiskelumateriaaliin tutustuminen 35h
Yksilötehtävät 30h
Ryhmätehtävä 30h
Tentti ja siihen valmistautuminen 40h
Osa luennoista mahdollisesti verkkoluentoina, monimuotoryhmän lukujärjestyksen mukaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

Lisätään myöhemmin

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätään myöhemmin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tehtävien ja tentin yhteispistemäärään. Tehtävien ja tentin pisteytys ilmoitetaan ensimmäisellä tunnilla.
• 1: 50-59 p.
• 2: 60-69 p.
• 3: 70-79 p.
• 4: 80-89 p.
• 5: yli 90p.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Henna Kauppi
Vastuuopettaja

Henna Kauppi

Ryhmät
 • YTMI23KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät maapallon rajalliset resurssit ja niiden kestävän käytön (metallit, mineraalit, energianlähteet, vesi, maa, puuvarannot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti). Sinä tiedät miten tuotanto raaka-aineista käyttöön ratkaistaan kestävän kehityksen tavalla. Sinä ymmärrät kiertotalouden tulevaisuuden toimintamallina. Osaat nähdä kiertotalouden resurssitehokkuuden, uudet tuotteet ja palvelut, jätteenmäärän minimoinnin, kulutustottumusten muuttumisen ja näiden pohjalta pystyt näkemään mahdollisuuksia luoda uusia liiketoimintamalleja.

Sisältö

Mitä on kiertotalous? Mitä ovat kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ymmärrät maapallon rajalliset resurssit ja niiden kestävän käytön (metallit, mineraalit, energianlähteet, vesi, maa, puuvarannot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti). Sinä tiedät miten tuotanto raaka-aineista käyttöön ratkaistaan kestävän kehityksen tavalla. Sinä ymmärrät kiertotalouden tulevaisuuden toimintamallina. Osaat nähdä kiertotalouden resurssitehokkuuden, uudet tuotteet ja palvelut, jätteenmäärän minimoinnin, kulutustottumusten muuttumisen ja näiden pohjalta pystyt näkemään mahdollisuuksia luoda uusia liiketoimintamalleja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Esimerkkejä työelämästä

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin alussa

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan oppimistehtävien perusteella

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 36

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tuula Kettunen
Vastuuopettaja

Tuula Kettunen

Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvailla mikrobien keskeiset rakenteet, yleiset ominaisuudet ja niiden kasvuun ja lisääntymiseen vaikuttavat tekijät elintarvikkeissa, vedessä ja sisäilmassa.
Osaat selittää kuinka bakteereja kasvatetaan ja kuinka niiden kasvua kyetään estämään sekä osaat selittää mikrobien tunnistamisen perusperiaatteet.
Osaat työskennellä aseptisesti ja tutustut tärkeimpiin mikrobiologisiin perusmenetelmiin ja mikroskopointiin.
Osaat tulkita mikrobiologisia analyysituloksia ja arvioida niiden luotettavuutta.

Sisältö

Miten mikrobit luokitellaan ja missä niitä esiintyy?
Mitkä tekijät vaikuttavat mikrobien kasvuun?
Millaisia riskejä mikrobit aiheuttavat elintarvikkeissa, vedessä ja sisäilmassa?
Miten työskennellään aseptisesti ja millaisia viljelytekniikoita mikrobien kasvatuksessa käytetään ja miten mikrobeja voidaan tunnistaa?
Miten tulkitaan mikrobiologisia analyysituloksia ja arvioidaan niiden luotettavuutta?

Aika ja paikka

Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset teoria- ja laboratoriotunnit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

Työhön integroitu oppimisväylä:
Alan yrityksessä tai organisaatiossa (esim. mikrobiologian laboratoriossa) työskentelevä voi suorittaa esim. opintojaksoon liittyvät laboraatiot osittain työpaikalla ja osoittaa osaamisensa näyttönä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti joku laboratoriovierailukäynti.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksossa teoriaosuus on 3 op ja laboraatiot 2 op. Teoriaosuuteen kuuluu tentti ja seminaarityö, laboraatioista tehdään 1 työselostus.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedon lähteistä
Pystyt hahmottamaan mikrobien vaikutuksia ympäristössä
Osaat käyttää tarkoituksen mukaisia mikrobiologisia analyysi- ja identifiointi menetelmiä ja tehdä tuloksistasi johtopäätöksiä
Osaat toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Arviointi:
Tentti 40 %
Laboraatiot 40 %
Seminaarityö 20 %

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 16.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tuula Kettunen
Vastuuopettaja

Tuula Kettunen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • YTMI23KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Osaat kuvailla mikrobien keskeiset rakenteet, yleiset ominaisuudet ja niiden kasvuun ja lisääntymiseen vaikuttavat tekijät elintarvikkeissa, vedessä ja sisäilmassa.
Osaat selittää kuinka bakteereja kasvatetaan ja kuinka niiden kasvua kyetään estämään sekä osaat selittää mikrobien tunnistamisen perusperiaatteet.
Osaat työskennellä aseptisesti ja tutustut tärkeimpiin mikrobiologisiin perusmenetelmiin ja mikroskopointiin.
Osaat tulkita mikrobiologisia analyysituloksia ja arvioida niiden luotettavuutta.

Sisältö

Miten mikrobit luokitellaan ja missä niitä esiintyy?
Mitkä tekijät vaikuttavat mikrobien kasvuun?
Millaisia riskejä mikrobit aiheuttavat elintarvikkeissa, vedessä ja sisäilmassa?
Miten työskennellään aseptisesti ja millaisia viljelytekniikoita mikrobien kasvatuksessa käytetään ja miten mikrobeja voidaan tunnistaa?
Miten tulkitaan mikrobiologisia analyysituloksia ja arvioidaan niiden luotettavuutta?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva opiskelumateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset teoria- ja laboratoriotunnit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti laboratoriovierailukäynti (esim. Eurofins)

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksossa teoriaosuus on 3 op ja laboraatiot 2 op. Arviointi muodostuu tentistä, seminaarityöstä ja laboratoriotyöselostuksista.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedon lähteistä
Pystyt hahmottamaan mikrobien vaikutuksia ympäristössä
Osaat käyttää tarkoituksen mukaisia mikrobiologisia analyysi- ja identifiointi menetelmiä ja tehdä tuloksistasi johtopäätöksiä
Osaat toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Arviointi:
Tentti 40 %
Laboraatiot 40 %
Seminaarityö 20 %

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tuula Kettunen
Vastuuopettaja

Tuula Kettunen

Ryhmät
 • YTMI20KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Aika ja paikka

Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset tunnit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Itsenäiset suoritustavat, soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia alumnivierailuja

Tentit ja muut määräajat

Learnissa olevat oppimistehtävät

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä osa-alueesta:

Orientaatio AMK-opintoihin - Tässä osiossa perehdytään opintoihin ja vastataan tulokyselyyn.
Oma opinto- ja urasuunnittelu - Tässä osiossa tehdään HOPS.
Työelämätaidot - Tässä arvioidaan ja kehitetään omia työelämätaitoja ja vastataan koulutuksen kehittämiskyselyyn.
Oman alan etiikka - Tässä tutustutaan omaan alaan sekä sen eettisiin periaatteisiin.
Oman osaamisen markkinointi - Tässä tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan omaa osaamista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi
Opiskelija osaa
• etsiä tietoa opiskeluun ja urasuunnitteluun keskeisistä tietolähteistä
• käyttää keskeisiä opiskeluun, urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyviä malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
• toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
• perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tuula Kettunen
Vastuuopettaja

Tuula Kettunen

Ryhmät
 • YTMI20SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Aika ja paikka

Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset tunnit

Työhön integroitu oppimisväylä:
Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia alumnivierailuja

Tentit ja muut määräajat

Learnissa olevat oppimistehtävät.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi
Opiskelija osaa
• etsiä tietoa opiskeluun ja urasuunnitteluun keskeisistä tietolähteistä
• käyttää keskeisiä opiskeluun, urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyviä malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
• toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
• perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tuula Kettunen
Vastuuopettaja

Tuula Kettunen

Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva opiskelumateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: työjärjestyksen mukaiset tunnit.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: itsenäiset suoritustavat, soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia alumnivierailuja

Tentit ja muut määräajat

Learnissä olevat oppimistehtävät

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä osa-alueesta:

Orientaatio AMK-opintoihin - Tässä osiossa perehdytään opintoihin ja vastataan tulokyselyyn.
Oma opinto- ja urasuunnittelu - Tässä osiossa tehdään HOPS.
Työelämätaidot - Tässä arvioidaan ja kehitetään omia työelämätaitoja ja vastataan koulutuksen kehittämiskyselyyn ja työelämätaitojen arviointiin.
Oman alan etiikka - Tässä tutustutaan omaan alaan sekä sen eettisiin periaatteisiin.
Oman osaamisen markkinointi - Tässä tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan omaa osaamista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi
Opiskelija osaa
• etsiä tietoa opiskeluun ja urasuunnitteluun keskeisistä tietolähteistä
• käyttää keskeisiä opiskeluun, urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyviä malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
• toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
• perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Marjatta Lehesvaara
Vastuuopettaja

Marjatta Lehesvaara

Ryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet ja osaat nimetä orgaanisten yhdisteiden ja funktionaalisten ryhmien systemaattisia perusrakenteita ja ominaisuuksia.
Pystyt soveltamaan hankkimaasi kemian perustietoa elinympäristömme ilmiöihin.
Osaat hankkia luotettavaa tietoa kemiallisten aineiden ominaisuuksista ja tiedät niitä koskevaa lainsäädäntöä.
Tunnet kemian laboratorion perustyövälineet ja hallitset kemiallisen laboratoriotyöskentelyn keskeisimmät periaatteet.

Sisältö

Miten tunnistat ja nimeät orgaanisen kemian systemaattisia perusrakenteita ja yhdisteitä?
Minkälaisia ovat tärkeimpien funktionaalisten ryhmien ominaisuudet ja reaktiotavat sekä merkitys ympäristössä?
Minkälaisia sovelluksia orgaanisella kemialla on?
Mitkä ovat turvallisen laboratoriotyöskentelyn perustyötavat ja periaatteet?

Aika ja paikka

Opiskelija voi osoittaa näytöillä hallitsevansa opintojakson teoriaosuuden sekä kemian laboratoriotöissä hankkimansa osaamisen.

Opiskelumateriaali

Orgaanisen kemian perusteita käsittelevä kirja esim. Napari P., Orgaaninen kemia, Edita, Opetushallitus, Tekniikan kemia ja luennoilla Learnissa jaettava sähköinen materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu orgaanisen kemian ja kemikaaliturvallisuuden luennoista, tehtävistä ja kemian käytännön laboratorioharjoituksista.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija voi osoittaa näytöillä hallitsevansa opintojakson teoriaosuuden sekä kemian laboratoriotöissä hankkimansa osaamisen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla esitellään orgaanisen kemian hyödyntämistä käytännön sovelluksissa

Opiskelijan työmäärä

Luentoja ja käytännön laboratorioharjoituksia, itsenäistä työskentelyä. Yhteensä 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin ja laboratorioraportteihin. Tarkemmat arviointikriteerit ilmoitetaan ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c.hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Esitietovaatimukset

Edellytetään kemian perusteiden tuntemista (Insinöörin peruskemia tai vastaava opintojakso)

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Marjatta Lehesvaara
Vastuuopettaja

Marjatta Lehesvaara

Ajoitusryhmät
 • Labraryhmä A (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä B (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • YTMI22KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Labraryhmä A
 • Labraryhmä B

Tavoitteet

Tunnet ja osaat nimetä orgaanisten yhdisteiden ja funktionaalisten ryhmien systemaattisia perusrakenteita ja ominaisuuksia.
Pystyt soveltamaan hankkimaasi kemian perustietoa elinympäristömme ilmiöihin.
Osaat hankkia luotettavaa tietoa kemiallisten aineiden ominaisuuksista ja tiedät niitä koskevaa lainsäädäntöä.
Tunnet kemian laboratorion perustyövälineet ja hallitset kemiallisen laboratoriotyöskentelyn keskeisimmät periaatteet.

Sisältö

Miten tunnistat ja nimeät orgaanisen kemian systemaattisia perusrakenteita ja yhdisteitä?
Minkälaisia ovat tärkeimpien funktionaalisten ryhmien ominaisuudet ja reaktiotavat sekä merkitys ympäristössä?
Minkälaisia sovelluksia orgaanisella kemialla on?
Mitkä ovat turvallisen laboratoriotyöskentelyn perustyötavat ja periaatteet?

Aika ja paikka

Opiskelija voi osoittaa näytöillä hallitsevansa opintojakson teoriaosuuden sekä kemian laboratoriotöissä hankkimansa osaamisen.

Opiskelumateriaali

Orgaanisen kemian perusteita käsittelevä kirja esim. Napari P., Orgaaninen kemia, Edita, Opetushallitus, Tekniikan kemia ja luennoilla Learnissa jaettava sähköinen materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu orgaanisen kemian ja kemikaaliturvallisuuden luennoista, tehtävistä ja kemian käytännön laboratorioharjoituksista.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija voi osoittaa näytöillä hallitsevansa opintojakson teoriaosuuden sekä kemian laboratoriotöissä hankkimansa osaamisen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla esitellään orgaanisen kemian käytännön sovelluksia

Opiskelijan työmäärä

Luentoja ja käytännön laboratorioharjoituksia, itsenäistä työskentelyä. Yhteensä 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu kirjalliseen tehtävään, laboratorioraporttiin ja tenttiin. Tarkemmat arviointikriteerit ilmoitetaan ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c.hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Esitietovaatimukset

Edellytetään kemian perusteiden tuntemista (Insinöörin peruskemia tai vastaava opintojakso)

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Shakil Regmi
Vastuuopettaja

Hannu Numminen

Ryhmät
 • YTMI20KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Sinä tiedät mitä ovat paikkatieto, paikkatietojärjestelmät (GIS) ja kaukokartoitusmenetelmät.
Sinä osaat kuvata kuinka käyttää em. menetelmiä.
Sinä osaat kerätä paikkatietoa ja tehdä digitaalisia karttoja.
Sinä tiedät miten hallita ja muokata paikkatietoa.
Sinä osaat tehdä tietohakuja ja analysointia paikkatietojen avulla.
Sinä osaat käyttää paikkatietoa ympäristötutkimuksessa.

Sisältö

Mitä ovat paikkatieto ja paikkatietojärjestelmät (GIS)?
Miten kaukokartoitusta ja paikkatietoa voidaan hyödyntää?
Miten paikkatietoa kerätään ja tehdään digitaalisia karttoja?
Miten paikkatietoa käytetään ympäristötutkimuksessa?
Mitkä ovat paikkatiedon ja kaukokartoituksen kehityksen visiot?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 20.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Shakil Regmi
Vastuuopettaja

Shakil Regmi

Ryhmät
 • YTMI20SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Sinä tiedät mitä ovat paikkatieto, paikkatietojärjestelmät (GIS) ja kaukokartoitusmenetelmät.
Sinä osaat kuvata kuinka käyttää em. menetelmiä.
Sinä osaat kerätä paikkatietoa ja tehdä digitaalisia karttoja.
Sinä tiedät miten hallita ja muokata paikkatietoa.
Sinä osaat tehdä tietohakuja ja analysointia paikkatietojen avulla.
Sinä osaat käyttää paikkatietoa ympäristötutkimuksessa.

Sisältö

Mitä ovat paikkatieto ja paikkatietojärjestelmät (GIS)?
Miten kaukokartoitusta ja paikkatietoa voidaan hyödyntää?
Miten paikkatietoa kerätään ja tehdään digitaalisia karttoja?
Miten paikkatietoa käytetään ympäristötutkimuksessa?
Mitkä ovat paikkatiedon ja kaukokartoituksen kehityksen visiot?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Veli-Matti Hokkanen
Vastuuopettaja

Veli-Matti Hokkanen

Ryhmät
 • YTMI20KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat rakennustekniikan peruskäsitteet.
Osaat lukea rakennuspiirustuksia.
Osaat kuvata eri aikakausien ja erityyppisten rakennusten yleisimmät rakenneratkaisut ja niihin liittyvät riskit.
Osaat korjaussuunnittelun perusteet ja tunnet sisäympäristöongelman korjaamiseen liittyvät erityistoimet.

Sisältö

Mitä erilaisia rakennetyyppejä käytetään erityyppisissä rakennuksissa?
Mitkä ovat riskirakenteita ja mitkä ovat niiden vaurioitumisperiaatteet?
Mitä vaihtoehtoisia korjaustapoja on olemassa ja mitä tekijöitä tulee huomioida korjausratkaisua valitessa? Esimerkiksi korjauslaajuuden valinta tai poistetaanko kaikki haittoja aiheuttavat materiaalit vai riittääkö esimerkiksi rakenteiden tiivistäminen.

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva ja muu opettajan jakama opiskelumateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset teoriatunnit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

TKI ja työelämäyhteistyö

Opettajana toimii työelämän asiantuntijatehtävissä toimiva henkilö.

Tentit ja muut määräajat

Tentti järjestetään viimeisen luentokerran jälkeen verkkotenttinä Learnissa. Aikataulu täsmennetään ensimmäisellä luennolla.
Seminaariryhmät toimittavat luentoihin liittyen aineiston toisesta luentokerrasta alkaen.
Harjoitustyö sekä siihen liittyvät palautukset on tehtävä 11.12.2022 mennessä.
Referaattityöt on palautettava neljänteen luentokertaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat:
käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
edistää tiimin tavoitteellista toimintaa

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Veli-Matti Hokkanen
Vastuuopettaja

Veli-Matti Hokkanen

Ryhmät
 • YTMI20SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat rakennustekniikan peruskäsitteet.
Osaat lukea rakennuspiirustuksia.
Osaat kuvata eri aikakausien ja erityyppisten rakennusten yleisimmät rakenneratkaisut ja niihin liittyvät riskit.
Osaat korjaussuunnittelun perusteet ja tunnet sisäympäristöongelman korjaamiseen liittyvät erityistoimet.

Sisältö

Mitä erilaisia rakennetyyppejä käytetään erityyppisissä rakennuksissa?
Mitkä ovat riskirakenteita ja mitkä ovat niiden vaurioitumisperiaatteet?
Mitä vaihtoehtoisia korjaustapoja on olemassa ja mitä tekijöitä tulee huomioida korjausratkaisua valitessa? Esimerkiksi korjauslaajuuden valinta tai poistetaanko kaikki haittoja aiheuttavat materiaalit vai riittääkö esimerkiksi rakenteiden tiivistäminen.

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva ja muu opettajan jakama opiskelumateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset teoriatunnit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssiopettajana toimii yrityselämässä asiantuntijana toimiva henkilö.

Tentit ja muut määräajat

Tentti järjestetään viimeisen luentokerran jälkeen etätenttinä.
Seminaarityöt palautetaan toisesta luentokerrasta alkaen.
Referaattityöt palautetaan 4. luentokertaan mennessä.
Harjoitustyö ja siihen liittyvä, palautettava materiaali palautetaan 10.12.2022 mennessä.
Palautuksista annetaan tarkemmat ohjeet 1. luennon aikana.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssille osallistuville opiskelijoille jaetaan neljä seminaarityötä, jotka tehdään 4-5 opiskelijan ryhmissä. Ensimmäinen seminaariesitys on toisella luentokerralla. Muille opiskelijoille, jotka eivät ole ryhmissä, annetaan tehtäväksi referaatit, jotka toimivat kurssiaineistona.
Opiskelijoille suositellaan ryhmien itsenäistä muodostamista ja ilmoittamista opettajalle ennen kurssin alkua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat:
käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
edistää tiimin tavoitteellista toimintaa

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Veli-Matti Hokkanen
Vastuuopettaja

Veli-Matti Hokkanen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • YTMI20KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Osaat sisäympäristön fysikaalisiin olosuhteisiin (lämpötila-, kosteus-, ääni-, valaistus- ja säteilyolosuhteet) liittyvät käsitteet ja määritelmät.
Ymmärrät rakenteiden ja ilman lämpötilan ja kosteuden merkityksen sisäympäristön laadulle.
Osaat kuvata rakennusten kosteuslähteet ja kosteuden siirtymismekanismit.
Osaat tehdä melumittauksia sisätiloissa ja arvioida saatujen tulosten luotettavuutta ja merkitystä.

Sisältö

Mikä merkitys erilaisilla fysikaalisilla ilmiöillä on rakennuksessa ja miten ne vaikuttavat sisäympäristön laatuun?
Miten kosteus siirtyy ja tiivistyy rakenteissa?
Miten lämpöenergia siirtyy rakenteissa?
Mitä erilaisia melulähteitä sisätiloissa voi olla ja miten ääni siirtyy rakenteissa?
Miten rakennuksen ääniolosuhteita voidaan selvittää mittaamalla?
Mitkä ovat säteilylajit ja miten radon toimii säteilylähteenä?

Opiskelumateriaali

Rakennusfysiikka - Perusteet ja sovelluksia
RIL Rakennusfysiikka I 2019
RIL Rakennusfysiikka II 2019

Yksilölliset oppimisväylät

Osaat arvioida lämmönsiirtymistä ja rakennuksen ja rakenteiden energiatehokkuuteen vaikuttavien tekijöitä.
Osaat arvioida rakennuksen ja rakenteiden kosteuskuormia ja osaat tarkastella rakenteissa tapahtuvaa kosteuden siirtymistä.
Ymmärrät perusrakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan ja suunnittelun perusteet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opettajana toimii työelämän asiantuntijatehtävissä toimiva henkilö.

Tentit ja muut määräajat

Tentti on kurssin päätteeksi, aikataulu vahvistetaan kurssin alulla.
Harjoitus- ja laboratoriotöiden palautusajat vahvistetaan kurssin alussa.

Opiskelijan työmäärä

1 op tarkoittaa noin 25 tunnin työmäärää opiskelijan osalta.

Opintojakson olennaisen osan muodostaa itsenäinen opiskelu, johon kuuluu myös harjoitustehtävien ratkaiseminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti muodostaa 50 % arvosanasta ja harjoitustyöt 50 %. Kurssitentti on läpäistävä vähintään arvosanalla 1, jotta kurssi on mahdollista saada läpi.

Esitietovaatimukset

Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset, Sisäilman kemialliset epäpuhtaudet, Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka. Rakennetekniikka, Sisäilmaprojekti

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Hanna Jylkkä
Vastuuopettaja

Hanna Jylkkä

Ryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata sisäilman biologiset ja kemialliset epäpuhtaudet, niiden lähteet ja terveysvaikutukset.
Osaat hahmottaa eri epäpuhtauksien merkityksen sisäilman laadun yhtenä tekijänä huomioiden rakennusten käyttötarkoitus ja rakenneosat.
Osaat valita eri tilanteisiin sopivat näytteenotto- ja analyysimenetelmät, tulkita analyysitulokset ja arvioida niiden luotettavuutta.

Sisältö

Mitkä ovat tärkeimmät mikrobiologiset sisäympäristötekijät?
Mitkä ovat mikrobien terveysvaikutukset?
Mitkä ovat yleisesti käytössä olevat mikrobien tutkimus- ja analyysimenetelmät?
Mitkä ovat tärkeimmät kemialliset sisäympäristötekijät?
Mitkä ovat yleisesti käytössä olevat kemiallisten tekijöiden tutkimus- ja analyysimenetelmät?
Mitä tekijöitä tulee huomioida tulosten tulkinnassa?

Opiskelumateriaali

1. Learnissa oleva materiaali
2. ns. asumisterveysasetus (545/2015) 1-5 §, 14-19 §, 20 §.
3. Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osasta I luku 1 (yleiset säännökset) ja osat III ja IV kokonaan (Valvira, 2016).
4. Rakennusten kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, YO 2016, Ympäristöministeriö, luku 6: Mikrobikasvu – ja vauriot rakenteissa sekä luvut 3.2.3, 3.6.2. – 3.7.2.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset lähiopetustunnit. Teoriatunneilla ei ole läsnäolovelvollisuutta. Opintojaksoon kuuluu myös pakollisia laboratorio- ja mittausharjoituksia Mikkelin kampuksella.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa erikseen sovitulla tavalla esimerkiksi sisäilmastotutkimusyrityksessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan vieraileva luennoitsija.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa erikseen sovitulla tavalla esimerkiksi sisäilmastotutkimusyrityksessä.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin (joista osa verkkotenttejä).

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Hanna Jylkkä
Vastuuopettaja

Hanna Jylkkä

Ryhmät
 • YTMI22KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvata sisäilman biologiset ja kemialliset epäpuhtaudet, niiden lähteet ja terveysvaikutukset.
Osaat hahmottaa eri epäpuhtauksien merkityksen sisäilman laadun yhtenä tekijänä huomioiden rakennusten käyttötarkoitus ja rakenneosat.
Osaat valita eri tilanteisiin sopivat näytteenotto- ja analyysimenetelmät, tulkita analyysitulokset ja arvioida niiden luotettavuutta.

Sisältö

Mitkä ovat tärkeimmät mikrobiologiset sisäympäristötekijät?
Mitkä ovat mikrobien terveysvaikutukset?
Mitkä ovat yleisesti käytössä olevat mikrobien tutkimus- ja analyysimenetelmät?
Mitkä ovat tärkeimmät kemialliset sisäympäristötekijät?
Mitkä ovat yleisesti käytössä olevat kemiallisten tekijöiden tutkimus- ja analyysimenetelmät?
Mitä tekijöitä tulee huomioida tulosten tulkinnassa?

Opiskelumateriaali

1. Learnissa oleva materiaali
2. ns. asumisterveysasetus (545/2015) 1-5 §, 14-19 §, 20 §.
3. Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osasta I luku 1 (yleiset säännökset) ja osat III ja IV kokonaan (Valvira, 2016).
4. Rakennusten kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, YO 2016, Ympäristöministeriö, luku 6: Mikrobikasvu – ja vauriot rakenteissa sekä luvut 3.2.3, 3.6.2. – 3.7.2.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset lähiopetustunnit. Teoriatunneilla ei ole läsnäolovelvollisuutta. Opintojaksoon kuuluu myös pakollisia laboratorio- ja mittausharjoituksia Mikkelin kampuksella.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa erikseen sovitulla tavalla esimerkiksi sisäilmastotutkimusyrityksessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole TKI yhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa erikseen sovitulla tavalla esimerkiksi sisäilmastotutkimusyrityksessä.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin (joista osa verkkotenttejä).

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Hanna Jylkkä
Vastuuopettaja

Hanna Jylkkä

Ryhmät
 • YTMI20KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät sisäympäristön laadun tutkimusprosessin eri vaiheiden merkityksen ja osaat hahmottaa kokonaisuuden.
Osaat suunnitella ja toteuttaa sisäympäristön laatuun liittyvän tutkimusprojektin omassa kohteessasi.
Osaat valita kohteeseen tarkoituksenmukaiset tutkimusmenetelmät.
Osaat raportoida kohteessasi tehtyjen tutkimusten tutkimustulokset.

Sisältö

Miten suunnitellaan sisäympäristön laatua selvittävä tutkimus?
Mitä tekijöitä tulee huomioida tutkimusmenetelmien valinnassa?
Miten tutkimus toteutetaan kohteessa?
Kuinka huomioidaan tutkimuksen tilaaja ja tilojen käyttäjät tutkimuksen aikana?
Miten tutkimuksen tulokset tulkitaan ja raportoidaan?

Opiskelumateriaali

Pitkäranta, Miia (toim.). Rakennusten kosteus- ja sisäilmastotekninen kuntotutkimus (YO2016). Ympäristöministeriö. 2016. Lisäksi kunkin projektissaan tarvitsema materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestykseen merkityt lähiopetustunnit. Opintojaksolla toteutetaan sisäilmastotutkimus jossain kohteessa tai muu sisäilmastoon liittyvä projekti. Pääosa työskentelystä on ryhmissä tai itsenäisesti tapahtuvaa oman projektin kanssa työskentelyä, jota jaksottavat seminaarit ja ohjaustapaamiset. HUOM! Kannattaa huomioida, että lukujärjestykseen merkittyjen tuntien lisäksi voi olla myös pienryhmäkohtaisia ohjaustapaamisia ja muuta projektityöskentelyyn liittyviä tapaamisia.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa esimerkiksi sisäilmastotutkimusyrityksessä erikseen opettajan kanssa sovitulla tavalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan toimeksiantoprojekteja. Myös opiskelijoiden omien kohteiden tutkiminen on mahdollista (ks. tarkemmin kohdata lisätiedot).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa esimerkiksi sisäilmastotutkimusyrityksessä erikseen sovitulla tavalla.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä sisäilmastotutkimus omaan kohteeseen. Edellytykset tutkimuskohteen valintaan ovat: lupa kiinteistön tutkimiseen kiinteistönomistajalta ja käyttäjiltä. Opintojaksolla voi olla myös toimeksiantoprojekteja ulkopuolisislta tahoilta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi oppimistehtävien perusteella.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot sisäilman laatuun liittyvistä tutkimuksista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Hanna Jylkkä
Vastuuopettaja

Hanna Jylkkä

Ryhmät
 • YTMI20SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät sisäympäristön laadun tutkimusprosessin eri vaiheiden merkityksen ja osaat hahmottaa kokonaisuuden.
Osaat suunnitella ja toteuttaa sisäympäristön laatuun liittyvän tutkimusprojektin omassa kohteessasi.
Osaat valita kohteeseen tarkoituksenmukaiset tutkimusmenetelmät.
Osaat raportoida kohteessasi tehtyjen tutkimusten tutkimustulokset.

Sisältö

Miten suunnitellaan sisäympäristön laatua selvittävä tutkimus?
Mitä tekijöitä tulee huomioida tutkimusmenetelmien valinnassa?
Miten tutkimus toteutetaan kohteessa?
Kuinka huomioidaan tutkimuksen tilaaja ja tilojen käyttäjät tutkimuksen aikana?
Miten tutkimuksen tulokset tulkitaan ja raportoidaan?

Opiskelumateriaali

Pitkäranta, Miia (toim.). Rakennusten kosteus- ja sisäilmastotekninen kuntotutkimus (YO2016). Ympäristöministeriö. 2016. Lisäksi kunkin projektissaan tarvitsema materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestykseen merkityt lähiopetustunnit. Opintojaksolla toteutetaan sisäilmastotutkimus jossain kohteessa tai muu sisäilmastoon liittyvä projekti. Pääosa työskentelystä on ryhmissä tai itsenäisesti tapahtuvaa oman projektin kanssa työskentelyä, jota jaksottavat seminaarit ja ohjaustapaamiset. HUOM! Kannattaa huomioida, että lukujärjestykseen merkittyjen tuntien lisäksi voi olla myös pienryhmäkohtaisia ohjaustapaamisia ja muuta projektityöskentelyyn liittyviä tapaamisia pienryhmän kanssa erikseen sovittuina aikoina.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa esimerkiksi sisäilmastotutkimusyrityksessä erikseen opettajan kanssa sovitulla tavalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan toimeksiantoprojekteja. Myös opiskelijoiden omien kohteiden tutkiminen on mahdollista (ks. tarkemmin kohdata lisätiedot).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa esimerkiksi sisäilmastotutkimusyrityksessä erikseen sovitulla tavalla.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä sisäilmastotutkimus omaan kohteeseen. Edellytykset tutkimuskohteen valintaan ovat: lupa kiinteistön tutkimiseen kiinteistönomistajalta ja käyttäjiltä. Opintojaksolla voi olla myös toimeksiantoprojekteja ulkopuolisislta tahoilta, niihin osallistuminen edellyttää pääsääntöisesti mahdollisuutta olla paikan päällä Mikkelissä arkisin klo 8-16 välillä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi oppimistehtävien perusteella.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot sisäilman laatuun liittyvistä tutkimuksista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Henri Varis
 • Milla Sairanen
Vastuuopettaja

Milla Sairanen

Ryhmät
 • YTMI22KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Käytät johdonmukaisesti keskeisiä LVI- ja rakennusalan sekä AutoCad-ohjelmistoon liittyviä käsitteitä. Hallitset keskeiset järjestelmäperusteet. Osaat hakea tietoa maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksista ja soveltaa niitä työssäsi.

Käytät itsenäisesti AutoCad-ohjelmistoa ja pystyt suoriutumaan annetuista harjoitustehtävistä AutoCad-ohjelmistoa käyttäen. Osaat tuottaa AutoCad-ohjelmistolla paperimuodossa olevia tulosteita.

Sisältö

Miten rakentamista ohjataan lainsäädännöllä?
Miten LVI- ja rakennustekniikka vaikuttavat toisiinsa?
Millaiset järjestelmät kuuluvat käsitteeseen lvi-tekniikka ja mitkä ovat niiden keskeiset toimintaperiaatteet?
Millaisia piirrosmerkkejä, viivapaksuuksia ja viivatyyppejä tietokoneavusteisessa piirtämisessä käytetään?
Miten AutoCad-ohjelmiston avulla voidaan piirtää ja tulostaa?

Opiskelumateriaali

Löytyy pääosin Learnista

Yksilölliset oppimisväylät

Tehtävien suorittaminen itsenäisesti

TKI ja työelämäyhteistyö

Luennoistijoita yrityksistä mahdollisuuksien mukaan

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä. Tehtävät suoritettava 31.12.2022 mennessä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 13.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Henri Varis
 • Milla Sairanen
Vastuuopettaja

Milla Sairanen

Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Käytät johdonmukaisesti keskeisiä LVI- ja rakennusalan sekä AutoCad-ohjelmistoon liittyviä käsitteitä. Hallitset keskeiset järjestelmäperusteet. Osaat hakea tietoa maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksista ja soveltaa niitä työssäsi.

Käytät itsenäisesti AutoCad-ohjelmistoa ja pystyt suoriutumaan annetuista harjoitustehtävistä AutoCad-ohjelmistoa käyttäen. Osaat tuottaa AutoCad-ohjelmistolla paperimuodossa olevia tulosteita.

Sisältö

Miten rakentamista ohjataan lainsäädännöllä?
Miten LVI- ja rakennustekniikka vaikuttavat toisiinsa?
Millaiset järjestelmät kuuluvat käsitteeseen lvi-tekniikka ja mitkä ovat niiden keskeiset toimintaperiaatteet?
Millaisia piirrosmerkkejä, viivapaksuuksia ja viivatyyppejä tietokoneavusteisessa piirtämisessä käytetään?
Miten AutoCad-ohjelmiston avulla voidaan piirtää ja tulostaa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI ja työelämäyhteistyö tarkentuvat opintojakson alkaessa.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ja palautettavien tehtävien ajankohta sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus jakaantuu Talotekniikan perusteisiin 4 op ja CAD- perusteisiin 1 op.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Henna Kauppi
Vastuuopettaja

Henna Kauppi

Ryhmät
 • YTMI22KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat talous- ja uimavesiin liittyvät soveltamisohjeet ja säädökset. Osaat ottaa ja käsitellä näytteitä oikein ja tiedät mitä eri näytteenotolla tavoitellaan. Osaat opastaa toisen henkilön oikeaan näytteenottoon eri tilanteissa ja tarpeissa. Osaat arvioida talous- ja uimavesien valvontatarvetta ja kohteita.

Sisältö

Mikä merkitys talous- ja uimavesien laadulla on ihmisen terveydelle?
Miten ja miksi talous- ja uimavesien laatua seurataan.
Miksi näytteitä otetaan ja mihin saatua tietoa käytetään?

Aika ja paikka

Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja.

Opiskelumateriaali

Opettajan Learnissa jakama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset teoriatunnit.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Tentin ja oppimistehtävien palautusajat ilmoitetaan opintojakson alussa

Opiskelijan työmäärä

135h

Toteutuksen osien kuvaus

Käymme opintojaksolla läpi talous- , uima-, ja allasvesiä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien suoritukseen

Esitietovaatimukset

Perustiedot veden hankinnasta ja käsittelymenetelmistä sekä näytteenoton perusteista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 13.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Henna Kauppi
Vastuuopettaja

Henna Kauppi

Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat talous- ja uimavesiin liittyvät soveltamisohjeet ja säädökset. Osaat ottaa ja käsitellä näytteitä oikein ja tiedät mitä eri näytteenotolla tavoitellaan. Osaat opastaa toisen henkilön oikeaan näytteenottoon eri tilanteissa ja tarpeissa. Osaat arvioida talous- ja uimavesien valvontatarvetta ja kohteita.

Sisältö

Mikä merkitys talous- ja uimavesien laadulla on ihmisen terveydelle?
Miten ja miksi talous- ja uimavesien laatua seurataan.
Miksi näytteitä otetaan ja mihin saatua tietoa käytetään?

Opiskelumateriaali

Learnissa jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: työjärjestyksen mukaiset teoriatunnit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä: alan yrityksessä tai organisaatiossa työskentelevä voi suorittaa opintojakson osittain työpaikalla ja osoittaa osaamisensa näyttönä, edellyttää, että työssä perehdytään opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja vaatii työnantajan suostumusta ohjaukseen

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien määräajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op merkitsee opiskelijan työtä 135 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Käymme teoriatunneilla läpi kaivovesiä, talousvettä sekä uima,- ja allasvesiä. Mahdollisuuksien mukaan käymme vierailulla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu oppimistehtävien ja tentin perusteella.

Esitietovaatimukset

Perustiedot veden hankinnasta ja käsittelymenetelmistä sekä näytteenoton perusteista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Reijo Vuohelainen
Vastuuopettaja

Reijo Vuohelainen

Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun fysiikan opinnoissa tarvittavan tason ja kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoa kinematiikan sovelluksissa.

Sisältö

Suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt, graafiset esitykset, vektorisuureet, tasainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, heittoliike.

Opiskelumateriaali

Opettajan luentomoniste ja tehtävät Learn alustalla, lukion oppikirjat.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssin materiaali ja tehtävät ovat Xamkin oppimisalusta Learnissä. Tehtävissä käytetään osittain automaattista arviointia. Opintojakson toteutukseksi on valittu lähiopetus. Opintojaksoa voi seurata myös verkkototeutuksena. Verkossa on viikoittaiset teoriasivut ja harjoitustehtävät sekä laskuharjoitusvinkit. Lähitapaamisten välillä voidaan pitää jokunen verkkoistunto. Tämän nauhoitteen voi katsoa myös jälkikäteen. Opintojakso toteutetaan 8 viikon tiiviskurssina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä työeläyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopussa on koe ja mahdolliset kaksi uusintaa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan oletetaan tekevän laskuharjoituksia itsenäisesti. Kolme opintopistettä kahdeksassa viikossa tarvitsee noin 6-8 h viikossa itsenäistä työskentelyä ja 2 tunnin yhteinen osio.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehovalmennukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Laskuharjoituksista ja kokeesta pitää molemmista saada puolet maksimipisteistä.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 15.04.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuopettaja

Tero-Markus Jankko

Ryhmät
 • YTMI23KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun fysiikan opinnoissa tarvittavan tason ja kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoa kinematiikan sovelluksissa.

Sisältö

Suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt, graafiset esitykset, vektorisuureet, tasainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, heittoliike.

Opiskelumateriaali

Fysiikan oppikirja: K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426
MAOL-kaavasto ja/tai Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka).
Opintojaksolla tarvitset laskimen.

Tämän opintojakson suorittaminen voi olla mahdollista myös ilman fysiikan oppikirjaa. Oppikirja kuitenkin suositellaan hankittavaksi, sillä sitä tarvitaan myös tehovalmennusta seuraavilla fysiikan opintojaksoilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laskuharjoituksia. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson työmäärä vastaa 3 opintopistettä eli 81 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti
tai vaihtoehtoisesti tentti ja tehtävistä saadut pisteet

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Marjatta Lehesvaara
Vastuuopettaja

Marjatta Lehesvaara

Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Kemian perusteita käsittelevät oppikirjat esim. lukion Mooli-kirjasarja ja sähköisesti jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu teoriatunneista, harjoituksista ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.


Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sopii nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Alkutasotesti opintojakson alkaessa
Tentti opintojakson lopuksi.

Opiskelijan työmäärä

Noin 80 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentin suorittaminen hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 26.02.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Marjatta Lehesvaara
Vastuuopettaja

Marjatta Lehesvaara

Ryhmät
 • YTMI23KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Lukion kemian oppikirjat esim. Mooli-kirjasarja, sähköisesti jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Opintojakso koosttu luennoista, laskuharjotuksista sekä itsenäisesti että tunnilla tehtävistä tehtävistä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: sopiin nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käydään läpi työelämälähtöisiä esimerkkejä

Tentit ja muut määräajat

Tentti opintojakson lopuksi

Opiskelijan työmäärä

noin 80 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttiin. Läpäisyvaatimuksena noin 50 % maksimipisteistä.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuopettaja

Pia Valtonen

Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Lasket luontevasti erilaisilla lausekkeilla
Osaat käsitellä murtolukuja myös lausekemuodossa.
Ymmärrät funktion käsitteen.
Pystyt ratkaisemaan erityyppisiä ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä.
Osaat käsitellä suoran yhtälöä niin matemaattisesti kuin graafisestikin.
Osaat ratkaista yhtälöpareja.
Lasket erilaisilla potenssilausekkeilla ja osaat sieventää niitä.
Osaat käsitellä erilaisia juurilausekkeita.
Käsittelet toisen asteen polynomifunktiota matemaattisesti ja graafisesti.
Tunnet polynomifunktioiden tekijöihin jakamisen menetelmät ja osaat laskea erilaisia laskuoperaatioita polynomifunktiolla.
Osaat ratkaista suorakulmaisia kolmioita.
Tunnet prosenttilaskennan perusperiaatteet.

Sisältö

Miten lausekkeita sievennetään?
Miten murtoluvuilla ja -lausekkeilla lasketaan ja miten niitä sievennetään?
Mitä funktio ja sen kuvaaja tarkoittavat? Mitä ovat funktion nollakohdat? Miten funktioita piirretään?
Miten erilaisia ensimmäisen asteen yhtälöitä ratkaistaan?
Mitä suora tarkoittaa matemaattisesti? Mitä ovat kulmakerroin ja y-akselin leikkauspiste?
Miten lineaarisia yhtälöpareja ratkaistaan?
Miten erilaisia potenssilausekkeita sievennetään? Mitkä ovat potenssilaskusäännöt?
Miten erilaisia juurilausekkeita sievennetään?
Miten ratkaistaan toisen asteen yhtälö?
Mihin diskriminanttia käytetään? Miten toisen asteen funktion kuvaaja piirretään?
Miten polynomeilla lasketaan? Miten polynomeja jaetaan tekijöihin?
Miten suorakulmaisia kolmioita ratkaistaan?
Miten lasketaan erilaisia prosenttilaskuja?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-sivulla tarjottu materiaali. Materiaali pohjautuu osaltaan kirjaan Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto ym.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson työmäärä vastaa 3 opintopistettä eli 81 tuntia opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso kertaa tai vahvistaa matemaattisia valmiuksia jatkokursseja varten. Sisältöön kuuluu mm. murtolausekkeet, potenssi- ja juurilausekkeet, 1. ja 2. asteen yhtälöiden ratkaiseminen, funktion käsite ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu loppukokeen tulokseen.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisi Rajala
Ryhmät
 • YTMI23KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Lasket luontevasti erilaisilla lausekkeilla
Osaat käsitellä murtolukuja myös lausekemuodossa.
Ymmärrät funktion käsitteen.
Pystyt ratkaisemaan erityyppisiä ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä.
Osaat käsitellä suoran yhtälöä niin matemaattisesti kuin graafisestikin.
Osaat ratkaista yhtälöpareja.
Lasket erilaisilla potenssilausekkeilla ja osaat sieventää niitä.
Osaat käsitellä erilaisia juurilausekkeita.
Käsittelet toisen asteen polynomifunktiota matemaattisesti ja graafisesti.
Tunnet polynomifunktioiden tekijöihin jakamisen menetelmät ja osaat laskea erilaisia laskuoperaatioita polynomifunktiolla.
Osaat ratkaista suorakulmaisia kolmioita.
Tunnet prosenttilaskennan perusperiaatteet.

Sisältö

Miten lausekkeita sievennetään?
Miten murtoluvuilla ja -lausekkeilla lasketaan ja miten niitä sievennetään?
Mitä funktio ja sen kuvaaja tarkoittavat? Mitä ovat funktion nollakohdat? Miten funktioita piirretään?
Miten erilaisia ensimmäisen asteen yhtälöitä ratkaistaan?
Mitä suora tarkoittaa matemaattisesti? Mitä ovat kulmakerroin ja y-akselin leikkauspiste?
Miten lineaarisia yhtälöpareja ratkaistaan?
Miten erilaisia potenssilausekkeita sievennetään? Mitkä ovat potenssilaskusäännöt?
Miten erilaisia juurilausekkeita sievennetään?
Miten ratkaistaan toisen asteen yhtälö?
Mihin diskriminanttia käytetään? Miten toisen asteen funktion kuvaaja piirretään?
Miten polynomeilla lasketaan? Miten polynomeja jaetaan tekijöihin?
Miten suorakulmaisia kolmioita ratkaistaan?
Miten lasketaan erilaisia prosenttilaskuja?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-pohjalla jaettu materiaali ja taulukkokirja (esim. MAOL). Learn-materiaali perustuu oppikirjaan, jonka hankkiminen opiskelijoille vapaavalintaista. Kurssilla tarvitset laskimen. Funktiolaskin on ominaisuuksiltaan riittävä, mutta graafisen laskimen käyttö on myös sallittua.

Oppikirja:
Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen ja Surakka. Insinöörin matematiikka, Edita, 2014. ISBN 9789513763527

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset oppitunnit. Ei läsnäolopakkoa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suorittaminen mahdollista tenttimällä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Viikottaisten kotitehtävien määräajat ja tenttipäivämäärät ilmoitetaan Learn-alustalla kurssin alkaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opintopisteitä vastaava opiskelijantyömäärä on 81 tuntia, joka koostuu opetuksesta (22 h), viikottaisista kotitehtävistä (48 h), sekä tentistä ja tenttiin kertaamisesta (11 h).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso kertaa tai vahvistaa matemaattisia valmiuksia jatkokursseja varten.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana perustuu lopputentin pisteisiin. Hylättyä tenttiä voi uusia kahdesti.

Kotitehtäviä tekemällä on mahdollista tienata lisäpisteitä kurssin loppuarvosanan korottamiseksi.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Henna Kauppi
Vastuuopettaja

Henna Kauppi

Ryhmät
 • YTMI20KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tulkita säädöksiä ja tehdä riskinarviointiin perustuvia valvontatehtäviä sekä antaa ohjeistusta tarvittaessa häiriö- ja erityistilanteissa.
Osaat terveydensuojeluun keskeisesti liittyvän lainsäädännön vaatimukset ja tiedät valvontaorganisaatioiden, roolit, toimintatavat ja vastuualueet.
Osaat tunnistaa ja arvioida erilaisia IVA, TVA, SVA ja YVA toimintojenvaikutuksia väestötasolla.

Sisältö

Miten toimia ruoka- tai vesivälitteisessä epidemiassa? Kuinka epidemiaselvityksiä tehdään? Miten ilmastomuutoksen vaikutuksiin varaudutaan ympäristön ja terveyden suojelun tavoitteiden ylläpitämiseksi? Miten työsuojelun ja terveydensuojelun tehtäväkentässä työnjako on organisoitu ja miten eri viranomaisten välillä tehdään yhteistyötä?

Aika ja paikka

Ympäristöterveyden perusteet oltava suoritettu.

Opiskelumateriaali

Tunneilla jaettava materiaali
Kestävä ja ketterä ympäristöterveys. Heidi Colliander & Piia Kepanen. Ympäristökustannus. 2021. Soveltuvin osin.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset teoriatunnit.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ympäristöterveyden perusteet oltava suoritettu.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Tentin ja oppimistehtävien palautusajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien suoritukseen

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ympäristöterveydestä.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Henna Kauppi
Vastuuopettaja

Henna Kauppi

Ryhmät
 • YTMI20SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat tulkita säädöksiä ja tehdä riskinarviointiin perustuvia valvontatehtäviä sekä antaa ohjeistusta tarvittaessa häiriö- ja erityistilanteissa.
Osaat terveydensuojeluun keskeisesti liittyvän lainsäädännön vaatimukset ja tiedät valvontaorganisaatioiden, roolit, toimintatavat ja vastuualueet.
Osaat tunnistaa ja arvioida erilaisia IVA, TVA, SVA ja YVA toimintojenvaikutuksia väestötasolla.

Sisältö

Miten toimia ruoka- tai vesivälitteisessä epidemiassa? Kuinka epidemiaselvityksiä tehdään? Miten ilmastomuutoksen vaikutuksiin varaudutaan ympäristön ja terveyden suojelun tavoitteiden ylläpitämiseksi? Miten työsuojelun ja terveydensuojelun tehtäväkentässä työnjako on organisoitu ja miten eri viranomaisten välillä tehdään yhteistyötä?

Aika ja paikka

Ympäristöterveyden perusteet oltava suoritettu.

Opiskelumateriaali

Kestävä ja ketterä ympäristöterveys. Heidi Colliander & Piia Kepanen. Ympäristökustannus. 2021. Soveltuvin osin.
Opettajan Learnissa jakama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset teoriatunnit.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ympäristöterveyden perusteet oltava suoritettu.

Tentit ja muut määräajat

Tentin ja oppimistehtävien palautusajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien suoritukseen

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ympäristöterveydestä.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Arto Sormunen
 • Paula Ronkainen
Vastuuopettaja

Arto Sormunen

Ryhmät
 • YTMI21KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelu materiaali Learn oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja harjoitukset.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojakson tavoitteiden mukaiseen materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät ja/tai osallistut tenttiin. Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit sopia opettajan kanssa, kuinka näytät osaamisesi. Näytöllä voit osoittaa sitä osaamista, josta sinulla ei ole korkeakoulutasoista todistusta suorituksesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

1op, 27h opiskelijan työtä, yhteensä 5op (135h)

Toteutuksen osien kuvaus

Yhteinen kaikille pakollinen virtuaalinen osuus (2op) sekä opiskelijan oman alan soveltava osuus (3op).

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot toteutuvat kokonaan Learn- oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oman alan sovelutuva osuus hyväksytty/hylätty periaatteella.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 13.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Arto Sormunen
 • Paula Ronkainen
Vastuuopettaja

Arto Sormunen

Ryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali Learn oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja harjoitukset.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojakson tavoitteiden mukaiseen materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät ja/tai osallistut tenttiin. Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit sopia opettajan kanssa, kuinka näytät osaamisesi. Näytöllä voit osoittaa sitä osaamista, josta sinulla ei ole korkeakoulutasoista todistusta suorituksesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

1op, 27h opiskelijan työtä, yhteensä 5op (135h)

Toteutuksen osien kuvaus

Yhteinen kaikille pakollinen virtuaalinen osuus (2op) sekä opiskelijan oman alan soveltava osuus (3op).

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot toteutuvat kokonaan Learn- oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oman alan sovelutuva osuus hyväksytty/hylätty periaatteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Hanna Jylkkä
Vastuuopettaja

Hanna Jylkkä

Ryhmät
 • YTMI21KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toteuttaa käytännössä työelämälähtöisen projektin. Ymmärrät työelämän vaatimukset projektityöskentelyssä ja aikataulutuksessa. Osaat raportoida projektin tuloksista.

Sisältö

Työelämälähtöisen projektin toteuttaminen yksin tai ryhmässä.
Projektisuunnitelman teko, projektin toteutus sekä projektin raportointi ja posteriesitys.

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset luennot, ohjausajat sekä itsenäinen projektityöskentely. HUOM! tällä opintojaksolla tulee varautua myös omasta projektista riippuviin tapaamisiin toimeksiantajan kanssa/muihin projektiin liittyviin toimintoihin. Ne ovat päsäänntöisesti lukujärjestykseen merkittyjen tuntien ulkopuolella erikseeen sovittuina aikoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset projektit.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu itsenäistä projektityöskentelyä. Lisäksi seuraavat tehtävät: projektisuunnitelma, loppuraportti ja sen esitys, esite, itse/vertaisarviointi sekä opponointi.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Joistain opintojakson tiedoista poiketen, projektia ei voi tehdä yksin, vaan se tehdään pienryhmissä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat:
käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Hanna Jylkkä
Vastuuopettaja

Hanna Jylkkä

Ryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toteuttaa käytännössä työelämälähtöisen projektin. Ymmärrät työelämän vaatimukset projektityöskentelyssä ja aikataulutuksessa. Osaat raportoida projektin tuloksista.

Sisältö

Työelämälähtöisen projektin toteuttaminen yksin tai ryhmässä.
Projektisuunnitelman teko, projektin toteutus sekä projektin raportointi ja posteriesitys.

Opiskelumateriaali

Opettajan Learnissa jakama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: työjärjestyksen mukaiset lähitunnit. HUOM! tällä opintojaksolla tulee varautua myös omasta projektista riippuviin tapaamisiin toimeksiantajan kanssa/muihin projektiin liittyviin toimintoihin. Ne ovat päsäänntöisesti lukujärjestykseen merkittyjen tuntien ulkopuolella erikseeen sovittuina aikoina.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja.

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä: alan yrityksessä tai organisaatiossa työskentelevä voi suorittaa opintojakson osittain työpaikalla ja osoittaa osaamisensa näyttönä, edellyttää, että työssä perehdytään opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja vaatii työnantajan suostumusta ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla jokainen osallistuu jonkin työelämälähtöisen projektin tekemiseen.

Tentit ja muut määräajat

Seminaarien ja raporttien palautuspäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op tarkoittaa 135 h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Suunnitelmaosiossa perehdyt projektin eri vaiheisiin ja laadit omaan projektiisi suunnitelman joka sisältää projektin aikataulutuksen.

Toteutusosiossa toimit ryhmässä ja toteutat suunnitellun projektin tekemisen.

Raportointiosassa esität projektin tulokset työn tilaajalle sekä seminaarissa koko ryhmälle, laadit kirjallisen raportin projektista annetun ohjeistuksen mukaan.

Esitysosiossa esittelet valmiin työn seminaarissa, annat vertaisarvioinnin toisen opiskelijan raportista ja seminaariesityksestä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähtökohtaisesti opiskelijat hankkivat itsenäisesti opintojaksolla työstettävät projektit. Projektina voi olla esim. omalle työpaikalle tehtävä työ. Työskentely tapahtuu pääasiassa ryhmätyönä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan kirjallisten tuotosten (projektisuunnitelma ja projektiraportti) sekä seminaariesityksen perusteella.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Hannu Poutiainen
Vastuuopettaja

Hannu Poutiainen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • YTMI21KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Sinä tunnet talousveden valmistuksen prossessin ja sen eri vaiheet.
Tunnet erilaiset raakavesilähteet.
Sinä tunnet haja-asutusalueiden vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn menetelmät ja osaat valita niistä tarkoituksenmukaisimmat.
Sinä osaat analysoida keskeisiä jäteveden, raakaveden ja puhtaan veden ominaisuuksia.

Sisältö

Erilaiset raakavesilähteet (pinta-, tekopohja-, pohjavesi)
Tekopohjaveden erilaiset valmistusprosessit
Miten eri raakavesilähteistä valmistetaan talousvettä? (prosessikuvaukset)
Millaiset tekijät vaikuttavat talousvetenä käytettävän veden laatuun?
WSP, SSP
Miten jätevesiä käsitellään ja millaisilla prosesseilla? (SSP)
Miten haja-asutusalueiden vesi- ja jätevesihuolto voidaan järjestää?
Veden käsittelyyn liittyviä laboratorioharjoituksia ja analyysejä:
Minkälaisilla yksinkertaisilla toimenpiteillä voi vaikuttaa veden laatuun?
Miten veden laatua analysoidaan laboratoriossa?

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Sovitaan opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Jos mahdollista

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 13.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Hannu Poutiainen
Vastuuopettaja

Hannu Poutiainen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Sinä tunnet talousveden valmistuksen prossessin ja sen eri vaiheet.
Tunnet erilaiset raakavesilähteet.
Sinä tunnet haja-asutusalueiden vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn menetelmät ja osaat valita niistä tarkoituksenmukaisimmat.
Sinä osaat analysoida keskeisiä jäteveden, raakaveden ja puhtaan veden ominaisuuksia.

Sisältö

Erilaiset raakavesilähteet (pinta-, tekopohja-, pohjavesi)
Tekopohjaveden erilaiset valmistusprosessit
Miten eri raakavesilähteistä valmistetaan talousvettä? (prosessikuvaukset)
Millaiset tekijät vaikuttavat talousvetenä käytettävän veden laatuun?
WSP, SSP
Miten jätevesiä käsitellään ja millaisilla prosesseilla? (SSP)
Miten haja-asutusalueiden vesi- ja jätevesihuolto voidaan järjestää?
Veden käsittelyyn liittyviä laboratorioharjoituksia ja analyysejä:
Minkälaisilla yksinkertaisilla toimenpiteillä voi vaikuttaa veden laatuun?
Miten veden laatua analysoidaan laboratoriossa?

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Sovitaan opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Jos mahdollista

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Paula Ronkainen
Vastuuopettaja

Paula Ronkainen

Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opetus koostuu lähiopetuksesta ja verkossa tapahtuvassa oppimisesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Aihepiirit ja sanasto tehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Tentti, raportti ja esitys. Ajat annetaan tunnilla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä = 135 tuntia, joka koostuu lähiopetuksesta, verkkotyöskentelystä, tehtävistä, tentistä, raportin tekemisestä ja esityksestä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, kirjallinen raportti ja esitys.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Paula Ronkainen
Vastuuopettaja

Paula Ronkainen

Ryhmät
 • YTMI23KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä sekä pari- ja ryhmätehtävistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Aihepiirit ja sanasto tehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Tentti, raportti ja esitys. Ajat annetaan tunnilla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä = 135 tuntia, joka koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä, ryhmä- ja parityöskentelystä, tentistä, raportista ja esityksestä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus, osallistuminen lähiopetukseen, tentti, kirjallinen raportti ja esitys.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisi Rajala
Vastuuopettaja

Liisi Rajala

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • YTMI21KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä A
 • Pienryhmä B

Tavoitteet

Opit soveltamaan aiemmin hankkimiasi kemian perustietoja ja laajennat tietämystäsi erityisesti ympäristön kannalta merkityksellisistä kemiallisista ilmiöistä.
Syvennät laboratoriotyöskentelyn ja kemiallisen analytiikan osaamistasi.
Tiedät yleisesti käytössä olevien mittareiden ja laboratoriolaitteiden toimintaperiaatteet ja kalibrointitavat.
Osaat tulkita analyysituloksia ja arvioida tuloksiin vaikuttavia tekijöitä.
Osaat laatia työstäsi jäsennellyn raportin.

Sisältö

Mikä on kemiallinen perusta aineiden käyttäytymiselle ympäristössä?
Mitkä ovat yleisesti käytettyjä näytteenkäsittely- ja analyysimenetelmiä ympäristöanalytiikassa?
Minkälaisia analyysejä ja mittauksia vesi- ja ympäristönäytteistä tehdään ympäristön tilan selvittämiseksi?
Miten yleisesti käytetyt mittalaitteet kalibroidaan?
Mitkä tekijät vaikuttavat analyysitulokseen ja miten analyysituloksen laatu varmistetaan?
Miten analyysituloksia tulkitaan ja raportoidaan?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla esitettävä materiaali, laboratoriotyöohjeet, muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu teoriasta (2 op) ja laboratoriotyöskentelystä (3 op). Läsnäolo laboraatioissa on pakollista.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
MIkäli sinulla on työelämässä hankittua osaamista, voit osoittaa osaamisesi esim. näytöllä ja kirjallisilla suorituksilla.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa Learn-alustalla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

MIkäli sinulla on työelämässä hankittua osaamista, voit osoittaa osaamisesi esim. näytöllä ja kirjallisilla suorituksilla.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 h: sisältäen oppitunnit (18 h), laboratoriotyöskentelyn (20 h), laboratoriotyöselostuksen (20 h), tentin (2 h) ja opiskelijan itsenäisen työskentelyn

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu henkilökohtaisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tenttiin sekä laboratoriopienryhmässä tehtyyn työselostukseen laboratoriotöistä. Tarkemmat arviointiperusteet kurssin Learn-alustalla kurssin alkaessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Esitietovaatimukset

Edellytetään kemian perusteorian sekä laboratorion työmenetelmien tuntemista (Insinöörin perusfysiikka ja kemia, Orgaaninen kemia ja kemikaaliturvallisuus)

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 13.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 36

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisi Rajala
Vastuuopettaja

Liisi Rajala

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Opit soveltamaan aiemmin hankkimiasi kemian perustietoja ja laajennat tietämystäsi erityisesti ympäristön kannalta merkityksellisistä kemiallisista ilmiöistä.
Syvennät laboratoriotyöskentelyn ja kemiallisen analytiikan osaamistasi.
Tiedät yleisesti käytössä olevien mittareiden ja laboratoriolaitteiden toimintaperiaatteet ja kalibrointitavat.
Osaat tulkita analyysituloksia ja arvioida tuloksiin vaikuttavia tekijöitä.
Osaat laatia työstäsi jäsennellyn raportin.

Sisältö

Mikä on kemiallinen perusta aineiden käyttäytymiselle ympäristössä?
Mitkä ovat yleisesti käytettyjä näytteenkäsittely- ja analyysimenetelmiä ympäristöanalytiikassa?
Minkälaisia analyysejä ja mittauksia vesi- ja ympäristönäytteistä tehdään ympäristön tilan selvittämiseksi?
Miten yleisesti käytetyt mittalaitteet kalibroidaan?
Mitkä tekijät vaikuttavat analyysitulokseen ja miten analyysituloksen laatu varmistetaan?
Miten analyysituloksia tulkitaan ja raportoidaan?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla esitettävä materiaali, laboratoriotyöohjeet, muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus.

Laboratoriotyöskentelyyn oma suojatakki ja -lasit sekä muistiinpanovälineet.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu luennoista (2 op) ja laboratoriotyöskentelystä (3 op)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
MIkäli sinulla on työelämässä hankittua osaamista, voit osoittaa osaamisesi esim. näytöllä ja kirjallisilla suorituksilla.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Kansainvälinen yhteistyö

Ei yhteistyötä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

MIkäli sinulla on työelämässä hankittua osaamista, voit osoittaa osaamisesi esim. näytöllä ja kirjallisilla suorituksilla.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 h: sisältäen luennot (12 h) ja itsenäisen opiskelun sekä laboratoriotyöskentelyn (12 h) ja siihen liittyvän laboratoriotyöselostuksen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu henkilökohtaisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tenttiin sekä laboratoriopienryhmässä tehtyyn työselostukseen laboratoriotöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Esitietovaatimukset

Edellytetään kemian perusteorian sekä laboratorion työmenetelmien tuntemista (Insinöörin perusfysiikka ja kemia, Orgaaninen kemia ja kemikaaliturvallisuus)

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Hannu Poutiainen
Vastuuopettaja

Hannu Poutiainen

Ryhmät
 • YTMI21KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Sinä ymmärrät mallintamisen periaatteet ja tiedät millaista dataa mallien rakentamiseksi tarvitaan.
Sinä osaat tehdä yksinkertaisen hydrologisen mallin pohjaveden virtauksista ja ominaisuuksista.
Sinä osaat tehdä yksinkertaisen hydrologisen mallin pintavesialueen virtauksista ja ominaisuuksista.
Sinä tiedät millaisia ympäristön mallinnusohjelmistoja hyödynnetään eri ympäristötutkimuksen alueilla.
Sinä osaat arvioida kriittisesti mallinnuksen hyötyjä tutkimuksessa ja ympäristön tilan arvioinnissa

Sisältö

Miten malleja hyödynnetään nyt ympäristön seurannassa ja tutkimuksessa?
Mitkä ovat visiot mallien hyödyntämiseksi tulevaisuudessa?
Mistä osista malli rakentuu ja mitä dataa on eri tapauksissa oltava mallin hyödyntämiseksi?
Miten toimiva malli rakennetaan käytännössä?
Miten mallinnuksen antaman tiedon oikeellisuutta arvioidaan?

Opiskelumateriaali

DHI materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Keskustele opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Jos mahdollista

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 13.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Hannu Poutiainen
Vastuuopettaja

Hannu Poutiainen

Ryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Sinä ymmärrät mallintamisen periaatteet ja tiedät millaista dataa mallien rakentamiseksi tarvitaan.
Sinä osaat tehdä yksinkertaisen hydrologisen mallin pohjaveden virtauksista ja ominaisuuksista.
Sinä osaat tehdä yksinkertaisen hydrologisen mallin pintavesialueen virtauksista ja ominaisuuksista.
Sinä tiedät millaisia ympäristön mallinnusohjelmistoja hyödynnetään eri ympäristötutkimuksen alueilla.
Sinä osaat arvioida kriittisesti mallinnuksen hyötyjä tutkimuksessa ja ympäristön tilan arvioinnissa

Sisältö

Miten malleja hyödynnetään nyt ympäristön seurannassa ja tutkimuksessa?
Mitkä ovat visiot mallien hyödyntämiseksi tulevaisuudessa?
Mistä osista malli rakentuu ja mitä dataa on eri tapauksissa oltava mallin hyödyntämiseksi?
Miten toimiva malli rakennetaan käytännössä?
Miten mallinnuksen antaman tiedon oikeellisuutta arvioidaan?

Opiskelumateriaali

DHI materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Keskustele opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Jos mahdollista

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Marjatta Lehesvaara
Vastuuopettaja

Marjatta Lehesvaara

Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Tunnistat erilaisia turvallisen elinympäristön kannalta keskeisiä erityyppisiä näytteenottokohteita (vesi, maaperä, talousvedet, uimavedet, luonnonvedet, elintarvikkeet, ei sisäilma) ja tiedät näytteenoton merkityksen osana tutkimusta. Tunnistat näytteenottajan työnkuvaan liittyviä tehtäviä ja tarvittavaa osaamista. Työskentelyturvallisuus. Tiedät keskeisiä erilaisia näytteenottomenetelmiä. Osaat mainita ja luokitella erilaisia näytetyyppejä, osaat tunnistaa erityispiirteitä suomalaisesta ympäristössä, jotka tulisi huomioida näytteenoton suunnittelussa ja toteutuksessa. Osaat hahmottaa näytteenottosuunnitelmaan tarvittavia tekijöitä ja tunnistat keskeisiä virhelähteitä. Osaat tehdä perusnäytteenottoa ja tulkita tuloksia.

Sisältö

Mikä on näyte ja miten sitä käsitellään ja säilytetään?
Miksi näytteenottoa tarvitaan?
Millaisia erityyppisiä näytteenottokohteita on?
Mikä on näytteenottosuunnitelma?
Miten näytteenotosta saatuja tuloksia käytetään?

Aika ja paikka

Perehdyt itsenäisesti opintojakson tavoitteiden mukaiseen materiaaliin ja teet vaadittavat oppimistehtävät. Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit sopia opettajan kanssa, kuinka näytät osaamisesi. Näytöllä voit osoittaa sitä osaamista, josta sinulla ei ole korkeakoulutasoista todistusta suorituksesta

Opiskelumateriaali

Learnissa esillä oleva materiaali, sekä opiskelijan itsenäisesti hankkima aineisto.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja harjoitukset. Opintojakso on mahdollista suorittaa hyväksytysti kokonaan verkko-opintoina, mutta lähituntien aikana perehdytään tarkemmin eri osa-alueisiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojakson tavoitteiden mukaiseen materiaaliin ja teet vaadittavat oppimistehtävät. Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit sopia opettajan kanssa, kuinka näytät osaamisesi. Näytöllä voit osoittaa sitä osaamista, josta sinulla ei ole korkeakoulutasoista todistusta suorituksesta

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluu kirjallisuustiedon soveltamista käytännön näytteenottotilanteisiin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 16 tuntia, sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä 119 tuntia. Kokonaistyömäärä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisyvaatimuksena on oppimistehtävien suorittaminen ja opintojakson lopuksi tentin läpäisy.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Marjatta Lehesvaara
Vastuuopettaja

Marjatta Lehesvaara

Ryhmät
 • YTMI23KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat erilaisia turvallisen elinympäristön kannalta keskeisiä erityyppisiä näytteenottokohteita (vesi, maaperä, talousvedet, uimavedet, luonnonvedet, elintarvikkeet, ei sisäilma) ja tiedät näytteenoton merkityksen osana tutkimusta. Tunnistat näytteenottajan työnkuvaan liittyviä tehtäviä ja tarvittavaa osaamista. Työskentelyturvallisuus. Tiedät keskeisiä erilaisia näytteenottomenetelmiä. Osaat mainita ja luokitella erilaisia näytetyyppejä, osaat tunnistaa erityispiirteitä suomalaisesta ympäristössä, jotka tulisi huomioida näytteenoton suunnittelussa ja toteutuksessa. Osaat hahmottaa näytteenottosuunnitelmaan tarvittavia tekijöitä ja tunnistat keskeisiä virhelähteitä. Osaat tehdä perusnäytteenottoa ja tulkita tuloksia.

Sisältö

Mikä on näyte ja miten sitä käsitellään ja säilytetään?
Miksi näytteenottoa tarvitaan?
Millaisia erityyppisiä näytteenottokohteita on?
Mikä on näytteenottosuunnitelma?
Miten näytteenotosta saatuja tuloksia käytetään?

Aika ja paikka

Perehdyt itsenäisesti opintojakson tavoitteiden mukaiseen materiaaliin ja teet vaadittavat oppimistehtävät. Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit sopia opettajan kanssa, kuinka näytät osaamisesi. Näytöllä voit osoittaa sitä osaamista, josta sinulla ei ole korkeakoulutasoista todistusta suorituksesta

Opiskelumateriaali

Learnissa esillä oleva materiaali, sekä opiskelijan itsenäisesti hankkima aineisto.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja harjoitukset. Opintojakso on mahdollista suorittaa hyväksytysti kokonaan verkko-opintoina, mutta lähituntien aikana perehdytään tarkemmin eri osa-alueisiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojakson tavoitteiden mukaiseen materiaaliin ja teet vaadittavat oppimistehtävät. Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit sopia opettajan kanssa, kuinka näytät osaamisesi. Näytöllä voit osoittaa sitä osaamista, josta sinulla ei ole korkeakoulutasoista todistusta suorituksesta

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluu kirjallisuustiedon soveltamista käytännön näytteenottotilanteisiin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 16 tuntia, sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä 119 tuntia. Kokonaistyömäärä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisyvaatimuksena on oppimistehtävien suorittaminen ja opintojakson lopuksi tentin läpäisy.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Marjatta Lehesvaara
 • Juho Rajala
 • Arto Sormunen
Vastuuopettaja

Arto Sormunen

Ryhmät
 • YTMI21KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Opit edustavan näytteenoton periaatteet ja tunnistat näytteenoton edustavuuteen vaikuttavia tekijöitä maa- ja vesiympäristössä. Tunnet ja osaat käyttää keskeisiä eri tarkoituksiin käytettyjä näytteenottovälineitä ja näytteitä. Osaat toimia kenttäolosuhteissa näytteenottajana. Tiedät työsuojelun ja työturvallisuuden merkityksen näytteenotossa. Tunnet näytteenottoa ohjaavat normit. Tunnistat laadunvarmistuksen ja dokumentoinnin tärkeyden näytteenotossa.

Sisältö

Minkälaisia havaintoja tehdään näytteenoton aikana?
Minkälaiset normit ohjaavat näytteenottoa?
Mitä asioita huomioidaan näytteenoton suunnittelussa?
Miten huolehditaan näytteenoton laadusta?
Mitä tietoja näytteenotosta dokumentoidaan?
Minkälaisia välineitä näytteenotossa käytetään?
Miten näytteitä käsitellään näytteenoton ja analysoinnin välillä?
Minkälaiset asiat liittyvät näytteenoton työsuojeluun?
Miten toimitaan näytteenottopaikalla?

Opiskelumateriaali

Learnissä esillä oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot, näytteenottopäivät

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan työelämäyhteistyötä opintojaksolle mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Lopputentti avoinna EXAM -tenttiympäristössä sovitusti

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä 135 tuntia.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Certiryhmän hyväksymän näytteenottajan sertifikaattiin oikeuttavan tentin hyväksytty suorittaminen (vähintään 70% oikein). Tutkintoon vaadittavan opintojakson hyväksymiskriteeri on 50%.

Toteutuksen osien kuvaus

Teorialuennot eri näytteenottomatriiseista sekä käytännön näytteenottoharjoitukset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi Xamkin arviointiasteikolla (0-5) tenttisuoriutumiseen perustuen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 13.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Marjatta Lehesvaara
 • Juho Rajala
 • Arto Sormunen
Vastuuopettaja

Arto Sormunen

Ryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Opit edustavan näytteenoton periaatteet ja tunnistat näytteenoton edustavuuteen vaikuttavia tekijöitä maa- ja vesiympäristössä. Tunnet ja osaat käyttää keskeisiä eri tarkoituksiin käytettyjä näytteenottovälineitä ja näytteitä. Osaat toimia kenttäolosuhteissa näytteenottajana. Tiedät työsuojelun ja työturvallisuuden merkityksen näytteenotossa. Tunnet näytteenottoa ohjaavat normit. Tunnistat laadunvarmistuksen ja dokumentoinnin tärkeyden näytteenotossa.

Sisältö

Minkälaisia havaintoja tehdään näytteenoton aikana?
Minkälaiset normit ohjaavat näytteenottoa?
Mitä asioita huomioidaan näytteenoton suunnittelussa?
Miten huolehditaan näytteenoton laadusta?
Mitä tietoja näytteenotosta dokumentoidaan?
Minkälaisia välineitä näytteenotossa käytetään?
Miten näytteitä käsitellään näytteenoton ja analysoinnin välillä?
Minkälaiset asiat liittyvät näytteenoton työsuojeluun?
Miten toimitaan näytteenottopaikalla?

Opiskelumateriaali

Learnissä esillä oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot, näytteenottopäivät

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan työelämäyhteistyötä opintojaksolle mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Lopputentti avoinna EXAM -tenttiympäristössä sovitusti

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä 135 tuntia.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Certiryhmän hyväksymän näytteenottajan sertifikaattiin oikeuttavan tentin hyväksytty suorittaminen (vähintään 70% oikein). Tutkintoon vaadittavan opintojakson hyväksymiskriteeri on 50%.

Toteutuksen osien kuvaus

Teorialuennot eri näytteenottomatriiseista sekä käytännön näytteenottoharjoitukset.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi Xamkin arviointiasteikolla (0-5) tenttisuoriutumiseen perustuen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Juho Rajala
 • Arto Sormunen
Vastuuopettaja

Arto Sormunen

Ryhmät
 • YTMI21KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ja tiedät ympäristömme nykytilan, mutta toisaalta tunnistat myös haasteet ja odotettavissa olevat muutokset. Tiedät tärkeimpiä ympäristön seurannassa käytettäviä menetelmiä sekä seurannan kohteita ja tavoitteita. Osaat tunnistaa ympäristömme muutostekijöitä sekä niiden välisiä vuorovaikutuksia sekä tunnet keskeiset käsitteet. Osaat ja tiedät eri toimijat erilaisen ympäristötiedon tuottajina ja tallentajina. Opit myös hankkimaan kerättyä ympäristötietoja erilaisista lähteistä. Sinä myös osaat ja tunnistat uudet teknologiat ja menetelmät ympäristöntilan seurannassa.

Sisältö

Mitä varten ja millaista tietoa ympäristön tilasta kerätään?
Mikä on elinympäristömme nykytila ja tulevaisuuden muutokset?
Kuka seurantatietoa tuottaa ja miten tietoa hyödynnetään?
Millaisia erilaisia näytteenottokohteita on olemassa?
Mistä löydän tietoa ympäristömme tilasta?

Aika ja paikka

Mahdollisuus osallistua opetukseen, kun kaikki edeltävät opinnot on suoritettu tai niitä suoritetaan samanaikaisesti.

Opiskelumateriaali

Materiaali tarjotaan verkossa kussin Learn -pohjalla
Kurssin on rakennettu kontaktiluentojen ja niillä tapahtuvan keskustelun varaan, joten läsnäolo on erittäin suotavaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työsuunnitelmaan merkatut kontaktiluennot

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mahdollisuus osallistua opetukseen, kun kaikki edeltävät opinnot on suoritettu tai niitä suoritetaan samanaikaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan työelämäyhteistyötä mukaan opintojaksolle.

Tentit ja muut määräajat

Lopputentti Learn -alustalla.

Kaksi uusintatenttiä järjestetään tarvittaessa kurssin jälkeen. Tarkat päivämäärät sovitaan tapauskohtaisesti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä perustuu opintopisteiden muokaiseen tuntimäärään. Opiskelijan työmäärä kokonaisuudessaan 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu lopputenttiin, sekä kurssilla suoritettuihin tehtäviin.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Juho Rajala
 • Arto Sormunen
Vastuuopettaja

Arto Sormunen

Ryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat ja tiedät ympäristömme nykytilan, mutta toisaalta tunnistat myös haasteet ja odotettavissa olevat muutokset. Tiedät tärkeimpiä ympäristön seurannassa käytettäviä menetelmiä sekä seurannan kohteita ja tavoitteita. Osaat tunnistaa ympäristömme muutostekijöitä sekä niiden välisiä vuorovaikutuksia sekä tunnet keskeiset käsitteet. Osaat ja tiedät eri toimijat erilaisen ympäristötiedon tuottajina ja tallentajina. Opit myös hankkimaan kerättyä ympäristötietoja erilaisista lähteistä. Sinä myös osaat ja tunnistat uudet teknologiat ja menetelmät ympäristöntilan seurannassa.

Sisältö

Mitä varten ja millaista tietoa ympäristön tilasta kerätään?
Mikä on elinympäristömme nykytila ja tulevaisuuden muutokset?
Kuka seurantatietoa tuottaa ja miten tietoa hyödynnetään?
Millaisia erilaisia näytteenottokohteita on olemassa?
Mistä löydän tietoa ympäristömme tilasta?

Aika ja paikka

Mahdollisuus osallistua opetukseen, kun kaikki edeltävät opinnot on suoritettu tai niitä suoritetaan samanaikaisesti.

Opiskelumateriaali

Materiaali tarjotaan verkossa kussin Learn -pohjalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työsuunnitelmaan merkatut kontaktiluennot

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämävierailuja mahdollisuuksien mukaan

Tentit ja muut määräajat

Lopputentti verkossa ja kaksi uusintaa tarvittaessa kurssin jälkeen. Lisäksi pakollinen verkkotehtävä. Tarkat päivämäärät sovitaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä perustuu opintopisteiden muokaiseen tuntimäärään

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu lopputenttiin, sekä kurssilla suoritettuihin tehtäviin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Henna Kauppi
Vastuuopettaja

Henna Kauppi

Ryhmät
 • YTMI22KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat yleisimpiä ihmiseen terveyteen vaikuttavia haitta-aineita.
Osaat arvioida erilaisia terveyteen vaikuttavia ympäristötekijöitä.
Osaat keskeiset altistumisreitit ja niiden erilaiset mekanismit.
Osaat keinoja, joilla voidaan vaikuttaa ihmisen altistumisen määrään erilaisista ympäristötekijöistä.
Osaat kuvata millaista viranomaistoimintaa alaan liittyy.

Sisältö

Millaisia fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ympäristötekijöitä on ja kuinka ne vaikuttavat ihmisen terveyteen?

Millaisten erilaisten altistumisreittien (vesi, ilma, ravinto) kautta ympäristötekijät vaikuttavat ihmiseen?

Kuinka ja ketkä valvovat ihmisten terveyteen vaikuttavien tekijöiden esiintymistä?

Miten tehdään ilmoituksia terveyshaittaa aiheuttavasta toiminnasta?

Opiskelumateriaali

Kestävä ja ketterä ympäristöterveys. Heidi Colliander & Piia Kepanen. Ympäristökustannus. 2021. Soveltuvin osin.
Ympäristöterveys, 2020. Helena Mussalo-Rauhamaa, Juha Pekkanen, Jouko Tuomisto, Heikki S. Vuorinen (toim.). HUOM. 2. painos
Opettajan Learnissa jakama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: työjärjestyksen mukaiset teoriatunnit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä: alan yrityksessä tai organisaatiossa työskentelevä voi suorittaa opintojakson osittain työpaikalla ja osoittaa osaamisensa näyttönä, edellyttää, että työssä perehdytään opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja vaatii työnantajan suostumusta ohjaukseen

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Tentin ja oppimistehtävien palautusajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op tarkoittaa 135 h opiskelijan työtä. Lähiopetuksen lisäksi kannattaa varata riittävästi aikaa oppimistehtävien tekemiseen.

Toteutuksen osien kuvaus

Ympäristötekijät osuudessa perehdyt millaisia fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ympäristötekijöitä on ja kuinka ne vaikuttavat ihmisen terveyteen.

Altistumisreitit osuudessa perehdyt mitä erilaisia altistumisreittejä on joiden kautta ympäristötekijät vaikuttavat ihmiseen.

Miten eri ympäristötekijät voidaan ottaa huomioon päätöksenteossa?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien suoritukseen

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 13.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Henna Kauppi
Vastuuopettaja

Henna Kauppi

Ryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Osaat yleisimpiä ihmiseen terveyteen vaikuttavia haitta-aineita.
Osaat arvioida erilaisia terveyteen vaikuttavia ympäristötekijöitä.
Osaat keskeiset altistumisreitit ja niiden erilaiset mekanismit.
Osaat keinoja, joilla voidaan vaikuttaa ihmisen altistumisen määrään erilaisista ympäristötekijöistä.
Osaat kuvata millaista viranomaistoimintaa alaan liittyy.

Sisältö

Millaisia fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ympäristötekijöitä on ja kuinka ne vaikuttavat ihmisen terveyteen?

Millaisten erilaisten altistumisreittien (vesi, ilma, ravinto) kautta ympäristötekijät vaikuttavat ihmiseen?

Kuinka ja ketkä valvovat ihmisten terveyteen vaikuttavien tekijöiden esiintymistä?

Miten tehdään ilmoituksia terveyshaittaa aiheuttavasta toiminnasta?

Opiskelumateriaali

Kestävä ja ketterä ympäristöterveys. Heidi Colliander & Piia Kepanen. Ympäristökustannus. 2021. Soveltuvin osin.
Ympäristöterveys, 2020. Helena Mussalo-Rauhamaa, Juha Pekkanen, Jouko Tuomisto, Heikki S. Vuorinen (toim.). HUOM. 2. painos
Opettajan Learnissa jakama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: työjärjestyksen mukaiset teoriatunnit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: soveltuu nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Tentin ja oppimistehtävien palautusajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op tarkoittaa 135 h opiskelijan työtä. Lähiopetuksen lisäksi kannattaa varata riittävästi aikaa oppimistehtävien tekemiseen.

Toteutuksen osien kuvaus

Ympäristötekijät osuudessa perehdyt millaisia fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ympäristötekijöitä on ja kuinka ne vaikuttavat ihmisen terveyteen.

Altistumisreitit osuudessa perehdyt mitä erilaisia altistumisreittejä on joiden kautta ympäristötekijät vaikuttavat ihmiseen.

Miten eri ympäristötekijät voidaan ottaa huomioon päätöksenteossa?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien suoritukseen