Siirry suoraan sisältöön

Sähkövoimatekniikan koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Opiskelu ja oppiminen ylemmässä AMK-tutkinnossa ovat aktiivista toimintaa, jossa lähtökohtana ovat aikaisemmin opinnoissa ja työelämässä hankittu syvällinen sähköalan osaaminen ja taito käyttää oppimaasi. Jokaisella on vastuu omasta oppimisestaan. Sinua kannustetaan tavoitteelliseen osaaminen ja aiemmat kokemukset. Tavoitteena on kriittinen, ymmärtävä ja oppimiseen, omatoimisuuteen, osallistumiseen, opiskelutaitojen kehittämiseen sekä kehittävään työotteeseen. Oppiminen on luonteeltaan yhteisöllistä: se tapahtuu yhteisön toimintaan osallistumalla ja se tähtää yksilön oppimisen ohella yhteisön oppimiseen. Oppiminen on myös kokemuksellista ja kokemusten jakamiseen kiinnitetään huomiota. Oppimisyhteisö ja -ympäristö tukevat itseohjautuvuutesi ja yhteistoiminnallisuutesi kehittymistä.

Master Schoolin yhteisten täydentävien opintojen kautta sinulla on mahdollisuus osallistua monialaisiin, monen eri ammattialan, osaamista yhdistäviin opintojaksoihin. Sähkövoimatekniikan ylemmän amk-tutkinnon voit suorittaa joustavasti työn ohessa, sillä opiskelu on monimuotoista. Lähiopetusjaksot sijoittuvat arkipäiviin, opetusta on 1 – 2 kertaan kuukaudessa, 1 – 2 päivää kerrallaan, riippuen sinun henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta (HOPS). Oppimistehtävät ovat luonteeltaan käytännön ongelmista lähteviä ja uusinta teoriaa soveltavia. Opiskelupaikkana on monialainen, viihtyisä ja kansainvälinen Kasarmin kampus Mikkelissä.

Keskeinen osa tutkintoa on myös työelämän kehittämistehtävä, joka toteutetaan opinnäytetyönä. Kehittämistehtävä toteutetaan yhdessä työelämän, ensisijaisesti oman työpaikan kanssa. Kehittämistehtävän tekeminen aloitetaan ohjattuna prosessina jo opiskelun alkuvaiheessa. Kehittämistehtävän toteuttamiseen ja ohjaamiseen osallistuvat tutkinto-opiskelija, yrityksen edustajia sekä oppilaitoksen ohjaava opettaja. Tällä tavoin myös yritys sitoutuu pitkäjänteiseen, suunnitelmalliseen yhteistyöhön. Kehittämistehtävän eteneminen varmistetaan jo hakuvaiheessa tehtävällä ennakotehtävällä, joka on kehittämistehtävän aihesuunnitelman valmistaminen. Lisäksi opinnäytetyön eteneminen varmistetaan pakollisilla aihe-, sisältö- ja päättöseminaareilla.

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatia, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista. Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Sähkövoimatekniikan koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa opiskelijoille sellaista osaamista, joita alan vaativissa tehtävissä toimivat ammattilaiset tarvitsevat. Sähkövoimatekniikan tulevaisuuden tekniikoiden tunnistaminen, energiatekninen osaaminen sekä liiketoimintaosaaminen parantavat opiskelijan kilpailukykyä työmarkkinoilla sekä uralla etenemisen mahdollisuuksia.

Työelämälähtöinen koulutus kootaan sähköalan kehittymisen kannalta keskeisen lähestymistavan ympärille kohti asiakaslähtöisiä malleja.

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Lähiopetusta on 2-3 päivää kerrallaan. Opinnot tahdittuvat henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.

Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan myös täydentävää osaamista (tutkinnon ydinosaamista joko syventävää tai laajentavaa osaamista). Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 60 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 50 opintopistettä. Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.

Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista. Täydentävän osaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 30 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä.

Koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen tutkintokohtaisista ydinosaamisen opinnoista, 30 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävästä).

Täydentävän osaamisen voit valita hopsisi mukaisesti seuraavasti:

1) Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista

2) Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot

3) Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot

Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin. Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.

Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimus- tai kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja niiden suunnittelusta vastaa kunkin koulutuksen vastuuhenkilöt – vastuuhenkilönä toimii yliopettaja Juha Korpijärvi. koulutusohjelman opetussuunnitelma on suunniteltu työelämän edustajien, alumnien, opiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä.

Ydinosaamista täydentävät opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksille. Niiden suunnittelusta vastaa Xamkin Master School tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa. Tiimin kokoonpano ja vastuuhenkilöt löytyvät Studentista.

Sähkövoimatekniikan ylempi amk- tutkinto on tutkintoa syventävä kokonaisuus. Sen ydinosaaminen liittyy alan uusiin tekniikoihin sekä näiden tekniikoiden tuomiin uusiin haasteisiin alalla. Liiketoimintaosaaminen sekä organisatorinen osaaminen antaa vastauksen siihen kehityspaineeseen, joka alalla syntyy uusien tekniikoiden myötä.

Uudet tekniikat liittyvät hajautettuihin energiantuotantomenetelmiin, älykkäisiin sähköverkkoihin sekä tietoteknisen kehityksen tuomiin uusiin menetelmiin sähkön kulutuspisteissä.

Yhteinen osaamiskartta, YAMK

YAMK-tutkintojen osaamiskartta

* Oppimisen taidot

o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan

o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

* Eettinen osaaminen

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista

o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä

o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat

o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä

o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista

o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

* Työyhteisöosaaminen

o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia

o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta

o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään

o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia

o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä

o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

* Innovaatio-osaaminen

o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista

o osaa johtaa projekteja

o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä

o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

* Kansainvälistymisosaaminen

o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä

o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä

o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.

Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus tapahtuu keskustellen opiskeluvastaavan (OVA) kanssa sekä opinnäytetyötä ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijavastaava on etupäässä vastuussa yhteisten opintojen edistymisestä ja opinnäytetyötä ohjaava opettaja on vastuussa opinnäytetyön edistymisestä. Tarvittaessa opiskelijalle voidaan myös laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Opiskelun ohjaus alkaa valintaan liittyvässä haastattelutilaisuudessa, jossa käydään läpi ennakkotehtäväksi annettu kehittämistehtävän aihesuunnitelma. Ennen ensimmäistä yhteistä kokoontumista aihesuunnitelmat on käyty läpi sähkövoimatekniikan opettajien kesken ja jaettu opinnäytetyötä ohjaava opettaja kullekin valitulle opiskelijalle. Opinnäytetyötä ohjaava opettaja ottaa heti valinnan jälkeen yhteyttä opiskelijaan ja pyytä tältä ensimmäisessä vaiheessa tarkennetun tutkimussuunnitelman sekä alustavan sisällysluettelon tulevasta opinnäytetyöstä.

Seuraava vaihe on opinnäytetyön aiheseminaari, johon kukin opiskelija valmistaa max. viisi esittelydiaa omasta aiheestaan ja esittelee aiheensa muille opiskelijoille. Aiheseminaari pidetään ensimmäisen opiskelusyksyn aikana.

Seuraavana keväänä pidetään opinnäytetöistä sisältöseminaari, johon kukin opiskelija laatii vähintään kymmenen sivun pituisen IMRAD (Introduction Materials and methods Results Analysis Discussion) rakenteisen kirjallisen selvityksen aiheestaan ja esittelee sen muille opiskelijoille. Sisältöseminaarissa on mukana opiskelijat sekä töitä ohjaavat opettajat.

Lopuksi pidetään päättöseminaari, johon mennessä lopputyön tulee olla lopullisessa muodossaan. Valmis

Työllistyminen ja urapolku

Sähkövoimatekniikan koulutusohjelmassa syvennät ammatillista osaamistasi ja saat valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehittämis- sekä esimiestehtävissä tai yrittäjänä. Koulutus on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä. Yhdistät opinnoissasi luontevasti teoriaa ja käytäntöä, mikä tuo uusia näkökulmia oman työsi ja organisaatiosi kehittämiseen sekä avaa uusia mahdollisuuksia urapolullesi.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden toimia julkisen sektorin ylempää korkeakoulututkintoa vaativissa tehtävissä, esim. opetuksessa.

Sähkövoimatekniikan koulutus, ylempi amk
Tunnus
(SVMI23SY)
Sähkövoimatekniikan koulutus (ylempi amk)
Tunnus
(SVMI21SY)

Ajoitus 15.01.2024 - 15.05.2024 Toteutuksen tunnus SV00CV39-3004 Ryhmät SVMI23SY
Ajoitus 20.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SV00CV38-3004 Ryhmät SVMI23SY
Ajoitus 15.01.2024 - 15.05.2024 Toteutuksen tunnus SV00CV37-3007 Ryhmät SVMI23SY
Ajoitus 23.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus SV00CV36-3005 Ryhmät SVMI23SY