Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitajakoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Valmistuttuasi sairaanhoitajaksi (AMK) sinulla on vahva käytännön hoitotyön osaaminen sekä hyvät valmiudet suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten potilaiden ja asiakkaiden hoitotyötä. Toimit hoitotyön asiantuntijana ohjaten, tukien, hoitaen ja kuntouttaen eri tavoin sairastuneita henkilöitä yhteistyössä heidän läheistensä ja muiden ammattilaisten kanssa. Sairaanhoitajana sinun tulee pystyä aina perustelemaan oma toimintasi tutkittuun tietoon perustuen.

Hoitotyössä korostuvat asiakkaan ja potilaan omien voimavarojen vahvistaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavan lainsäädännön tuntemus ja ammattieettiset periaatteet.

Koulutuksen sisältö

Sairaanhoitajatutkinnon opetussuunnitelman perustana ovat EU-direktiivit yleissairaanhoitajuudesta (180 op) sekä valtakunnallisesti määritellyt yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset, joihin sisältyy myös ammattikorkeakoulun yhteisiä osaamisalueita. Osaamisalueet sisältyvät moduuleihin ja opintojaksoihin.

Ammattikorkeakoulututkinnon yhteinen osaaminen koostuu seuraavista osaamisalueista:
• oppimisen taidot
• eettinen osaaminen
• työyhteisöosaaminen
• innovaatio-osaaminen
• kansainvälistymisosaaminen.

Sairaanhoitajan tutkintokohtainen osaaminen koostuu seuraavista osaamisalueista:
• ammatillisuus ja eettisyys
• asiakaslähtöisyys
• vuorovaikutus ja moniammatillisuus
• terveyden edistäminen
• johtaminen
• tiedonhallinta
• ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
• kliininen hoitotyö
• näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
• yrittäjyys ja kehittäminen
• laadun varmistus
• sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä.

Koulutuksen aikana harjoitellaan erilaisia hoito- ja ohjaustilanteita. Nykyaikaiset simulaatio- ja harjoittelutilat uudenaikaisilla laitteilla ja välineillä varustettuna mahdollistavat todentuntuiset oppimistilanteet.

Opiskelusta noin kolmasosa on harjoittelua sellaisissa yksiköissä, joissa sairaanhoitajat työskentelevät. Harjoitteluja suoritetaan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ja kolmannen sektorin toimipisteissä.

Tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamista ovat ne tiedot, taidot ja pätevyys, jotka sairaanhoitajan on hallittava työelämässä ja jotka ovat pohja uuden oppimiselle. Täydentävä osaaminen syventää sekä laajentaa tutkinnon ydinosaamista.

Sairaanhoitajan opinnot muodostuvat seuraavista moduuleista:

YDINOSAAMINEN
Hoitotyön ammatilliset perusteet
Kieli- ja viestintäopinnot
Terveyden edistäminen
Näyttöön perustuva hoitotyö
Kliininen hoitotyö
Opinnäytetyö
Kliininen harjoittelu

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
Asiantuntijuuden kehittyminen
Asiantuntijuuden kehittyminen -harjoittelu
Vapaasti valittavat opinnot


Sairaanhoitajan täydentävät opinnot koostuvat sairaanhoitajan asiantuntijuuden kehittymisestä, siihen kuuluvasta harjoittelusta sekä valinnaisista opinnoista. Voit suuntautua täydentävissä opinnoissa mm.
• akuuttihoitotyöhön
• vastaanottotyöhön
• sähköisiin terveyspalveluihin
• mielenterveystyöhön tai
• monialaiseen osaamiseen

Valinnaisissa opinnoissa on tarjolla esimerkiksi innovaatio- ja yrittäjyysopintoja, digitaalisen tiedon hallinnan ja palvelujen opintoja sekä Venäjä-opintoja.

Kieli- ja viestintäopinnot auttavat sinua viestimään suullisesti ja kirjallisesti sairaanhoitajan ammatissa. Kykenet kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja englannin kielellä.


Opintojen toteutus

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), joka tukee ja ohjaa sinua mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekästä. Mikäli sinulla on opintojaksoon liittyvää aiempaa osaamista, esimerkiksi opintoja tai työkokemusta, on mahdollista, että se voidaan hyväksilukea joko kokonaan tai osittain. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.
Työviikkopohjainen opiskelu perustuu työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opinnot sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua sekä harjoittelua ja simulaatioita eri toimintaympäristöissä.

Voit nopeuttaa opintojasi opintojen eri vaiheissa opintojaksojen edeltävyysehtojen asettamissa rajoissa. Opintoja nopeuttaessasi kannattaa tehdä hyvää etukäteissuunnittelua, koska oppiminen ja etenkin osaamisen saavuttaminen vaativat aikaa. Opintojen nopeuttaminen edellyttää sinulta hyvää ajankäytön suunnittelua ja valmiutta itsenäiseen opiskeluun.

Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Kun sinulla on vähintään 140 opintopistettä suoritettuna, saat tehdä sairaanhoitajan sijaisuuksia. Näitä sijaisuuksia voidaan hyväksilukea sinulle osaksi harjoitteluja.

Uramahdollisuudet

Sairaanhoitajat työllistyvät erittäin hyvin. Valmistuttuasi voit työskennellä sairaanhoitajana erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa, järjestöissä tai yksityisellä sektorilla. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi sairaaloiden vuodeosastolla, poliklinikalla tai leikkausosastolla, kotisairaanhoidossa, erilaisissa kuntoutus- ja hoivakodeissa tai lääkäriasemilla. Voit työllistyä myös suunnittelutehtäviin tai yrittäjäksi. Monipuolisia työllistymismahdollisuuksia on myös ulkomailla.

Sairaanhoitajat (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiksi. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien kriteerien vaatimukset sekä sisältää yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen.
Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lähes puolet sairaanhoitajaopinnoista tapahtuu työelämäyhteistyössä. Harjoittelut eri toimintaympäristöissä vahvistavat työelämätaitojasi ja toimimista monialaisissa verkostoissa. Opinnäytetyöt liittyvät alueellisiin kehittämishankkeisiin tai muulla tavoin vastaavat työelämän kehittämistarpeisiin.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan (TKI) ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle oppimismahdollisuuksia ja kokemuksia käyttäjälähtöisistä kehittämistehtävistä, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin. Tutkimus- ja kehityshankkeissa pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja (monialaisten) opiskelijatiimien kanssa.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Sairaanhoitajakoulutuksessa opitaan paljon simulaatioiden ja verkko-opintojen avulla. Xamkin kampuksilla on simulaatiotilat nykyaikaisine laitteineen – esimerkiksi sairaala eri toimintaympäristöineen, sairaanhoitajan vastaanotto, toimintakykylaboratorio ja kodinomainen ympäristö. Sairaanhoitajakoulutukseen sisältyy runsaasti harjoittelua, joka toteutuu erilaisissa hoitoyksiköissä ja -ympäristöissä.

Sairaanhoitaja, monimuotototeutus
Tunnus
(SHKT25SM)
Sairaanhoitaja, monimuoto
Tunnus
(SHKT24SM)

Sairaanhoitaja, monimuoto
Tunnus
(SHSA24SM)

Sairaanhoitaja, monimuotototeutus
Tunnus
(SHMI24SM)

Sairaanhoitaja, monimuotototeutus
Tunnus
(SHKT25KM)

Sairaanhoitaja, monimuotototeutus
Tunnus
(SHSA25KM)

Sairaanhoitaja, monimuotototeutus
Tunnus
(SHMI25KM)
Sairaanhoitaja, monimuoto
Tunnus
(SHKT24KM)

Sairaanhoitaja, monimuoto
Tunnus
(SHSA24KM)

Sairaanhoitaja, monimuotototeutus
Tunnus
(SHMI24KM)

Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuoto
Tunnus
(SHKT23SVM)

Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus
Tunnus
(SHMI23SVM)

Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus
Tunnus
(SHSA23SVM)
Sairaanhoitaja, monimuoto
Tunnus
(SHMI22SM)

Sairaanhoitaja, monimuoto
Tunnus
(SHKT22SM)

Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuoto
Tunnus
(SHKT23KVM)

Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus
Tunnus
(SHSA22SVM)

Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus
Tunnus
(SHMI22SVM)

Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus
Tunnus
(SHMI23KVM)

Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus
Tunnus
(SHSA23KVM)
Sairaanhoitaja, monimuoto
Tunnus
(SHSA21SM)

Sairaanhoitaja, monimuoto
Tunnus
(SHMI22KM)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(SHKT21SM)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(SHKT21SM2)
Sairaanhoitaja, monimuoto
Tunnus
(SHSA20SM)

Sairaanhoitaja, monimuoto
Tunnus
(SHMI21KM)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(SHKT20SM)

Ajoitus 18.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT94-3012 Ryhmät THMI21KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT94-3018 Ryhmät SHSA21KP
Ajoitus 29.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT94-3021 Ryhmät SHMI21SP
Ajoitus 12.02.2024 - 24.03.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT94-3022 Ryhmät SHSA21SP
Ajoitus 09.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT94-3023 Ryhmät SHSA21SM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SH00DO05-3009
Ajoitus 06.11.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3002 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3004 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 06.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3005 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3006 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3009 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3010 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 12.02.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3016 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 12.02.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3017 Ryhmät SHSA22SVM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3044 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3052 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3053 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3054 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3059 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3064 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus FJ00DW20-3003 Ryhmät FTSA20SM FTSA21KP FTSA21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW20-3004 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO59-3005 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 15.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00EO59-3006
Ajoitus 04.03.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 27.09.2023 - 12.10.2023 Toteutuksen tunnus AV00EF40-3031 Ryhmät AVERSA
Ajoitus 07.09.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3009 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 07.09.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3011 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 07.09.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3012 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 05.10.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3017 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 17.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3018 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 17.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3023 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 17.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3027 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 16.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV20-3002 Ryhmät HYS2022-2023
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV20-3004 Ryhmät HYS2022-2023
Ajoitus 04.09.2023 - 04.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00ET14-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 11.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3006 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3013 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3017 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3021 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 08.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3022 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3027 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3033 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 02.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3005 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3010 Ryhmät SHSA22SVM SHSA22SM SHSA22SVMB
Ajoitus 06.11.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3011 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3012 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 12.02.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3013 Ryhmät SHMI23KVM SHSA23KVM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3018 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 06.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3031 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 21.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3015 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3019 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3022 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3023 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3028 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3031 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3033 Ryhmät AVKTLHSH24KPOM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00EP92-3003 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EP92-3004 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EM09-3006 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 02.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3005 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3009 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3010 Ryhmät SHSA22SVM SHSA22SVMB
Ajoitus 06.11.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3011 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 02.10.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3012 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 12.02.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3013 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 12.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3018 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 12.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3022 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 05.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3012 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 13.11.2023 - 11.02.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3013 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 22.04.2024 - 29.09.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3016 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3018 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3021 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3022 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 25.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV10-3017 Ryhmät SHKT21SM2
Ajoitus 28.08.2023 - 03.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3002 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 23.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV10-3018 Ryhmät EHKT21SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3004 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV10-3020 Ryhmät SHSA21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV10-3021 Ryhmät SHSA21SM
Ajoitus 30.10.2023 - 28.01.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV10-3023 Ryhmät SHMI21SP
Ajoitus 06.11.2023 - 04.02.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3005 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3006 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3009 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3010 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 22.04.2024 - 29.09.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3013 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3016 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3017 Ryhmät SHSA22SVM
Ajoitus 22.04.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3001 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 04.03.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3003 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 01.01.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3009 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3012 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 01.01.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3002 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3004 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3006 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 20.11.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3016 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 20.11.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3017 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 20.11.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3018 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3020 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 20.11.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3023 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 29.04.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3024 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 29.04.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3027 Ryhmät EHKT24KM
Ajoitus 29.04.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3029 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 29.04.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3030 Ryhmät THMI24KM
Ajoitus 29.04.2024 - 02.06.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3032 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3015 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3020 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 01.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3022 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3023 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3028 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 15.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3031 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus VV00EH04-3022 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 29.08.2023 - 15.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK85-3002 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 24.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK85-3003 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00DI02-3016 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT96-3016 Ryhmät SHKT21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT96-3018 Ryhmät EHKT21SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT96-3020 Ryhmät SHSA21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT96-3021 Ryhmät SHSA21SM
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT96-3023 Ryhmät SHMI21SP
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV13-3003 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 02.05.2024 - 30.08.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV13-3004 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 28.08.2023 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3016 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3021 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 04.09.2023 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3024 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3025 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 15.01.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3030 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3034 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3085 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3086 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2029 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3088 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2029 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3089 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2029 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3090 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3092 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2030 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3093 Ryhmät EHKT24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2030 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3094 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3096 Ryhmät BNKT23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00CZ34-3034 Ryhmät SHSA23SVM VV2023-2024
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00CZ34-3035 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 02.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus AV00DZ99-3006 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 02.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3005 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3009 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3010 Ryhmät SHSA22SVM SHSA22SVMB
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3011 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 14.02.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3013 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3018 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3022 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EN62-3002
Ajoitus 07.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV18-3002 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 10.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV18-3003 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV18-3004 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3032 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3033 Ryhmät EHKT23KP
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3034 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3035 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3036 Ryhmät THMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3041 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3042 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3046 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3047 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 21.08.2023 - 18.12.2026 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3016 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3021 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3023 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2027 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3026 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3031 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3034 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 12.02.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3001 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3003 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3012 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EU21-3002 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00ET13-3002 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 01.01.2024 - 30.06.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK84-3001 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV16-3005 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 21.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3015 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3020 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 01.08.2023 - 19.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3022 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3023 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3028 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3031 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV12-3005 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 29.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV12-3006 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00CU88-3009 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EJ47-3005 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 18.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV11-3012 Ryhmät THMI21KP
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV11-3014 Ryhmät SHKT21KP
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV11-3015 Ryhmät EHKT21KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV11-3020 Ryhmät SHSA21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV11-3021 Ryhmät SHSA21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV11-3023 Ryhmät SHMI21SP
Ajoitus 12.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3001 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3003 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 12.02.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3013 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 11.09.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV23-3002 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 12.02.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV23-3003 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00DX04-3008 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3009 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3011 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3012 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 02.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3018 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 12.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3023 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3024 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EJ44-3005 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV15-3002 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 22.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV15-3004 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 02.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV15-3005 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV17-3001 Ryhmät HYS2022-2023
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV17-3002 Ryhmät HYS2022-2023
Ajoitus 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV14-3002 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV14-3003 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EH98-3006 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP38-3011 Ryhmät EHKT23KP SHKT23KVM THMI23KP SHMI23KVM SHSA23KVM
Ajoitus 15.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP38-3018 Ryhmät EHKT23SM SHKT23SVM SHSA23SVM THKV23SP SHMI23SVM
Ajoitus 06.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP38-3020 Ryhmät SHKT24KM SHSA24KM EHKT24KM THMI24KM SHMI24KM
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO21-3004 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00DH25-3021 Ryhmät SHSA23SVM VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EL40-3005 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 06.11.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3103 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3113 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3114 Ryhmät SHSA21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3116 Ryhmät SHSA21SM
Ajoitus 04.09.2023 - 05.11.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3159 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 02.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3160 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 06.11.2023 - 30.06.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3161 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3181 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 12.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3234 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 12.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3235 Ryhmät SHSA22SVM
Ajoitus 21.08.2023 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3003 Ryhmät SHKT21KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3006 Ryhmät SHSA20SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3007 Ryhmät SHSA20SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3009 Ryhmät SHMI21KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3010 Ryhmät SHKT21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3011 Ryhmät SHKT21SM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3012 Ryhmät SHMI21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3013 Ryhmät SHSA21KP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.06.2025 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3014 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3015 Ryhmät SHSA21SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3016 Ryhmät SHSA21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT97-3017 Ryhmät SHKT21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT97-3019 Ryhmät EHKT21SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT97-3021 Ryhmät SHSA21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT97-3023 Ryhmät SHMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3002 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3004 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 05.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3005 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3006 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3009 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3010 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3016 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3017 Ryhmät SHSA22SVM
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT95-3018 Ryhmät SHKT21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT95-3020 Ryhmät EHKT21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT95-3023 Ryhmät SHSA21SM
Ajoitus 30.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3012 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 30.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3013 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3015 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 26.08.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3058 Ryhmät SHKT24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3063 Ryhmät SHMI24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3066 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW20-3005 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3005 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 03.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3022 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 03.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3024 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 03.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3026 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 04.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV20-3003 Ryhmät HYS2022-2023
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3026 Ryhmät SHKT24KM AVKTLHSH24KPOM
Ajoitus 02.09.2024 - 10.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3028 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3032 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3014 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 04.11.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3019 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 02.09.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3025 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 26.08.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3027 Ryhmät SHKT24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3030 Ryhmät SHMI24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3032 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3017 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 04.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3019 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 30.09.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3021 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 26.08.2024 - 03.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3019 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 11.11.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3023 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 26.08.2024 - 03.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3012 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3015 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3024 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3004 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3008 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3010 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3011 Ryhmät SHSA22SVM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3013 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3022 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 21.10.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3005 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3007 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3008 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 04.11.2024 - 02.03.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3010 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 18.11.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3026 Ryhmät EHKT24SM
Ajoitus 18.11.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3028 Ryhmät SHKT24SM
Ajoitus 18.11.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3031 Ryhmät SHMI24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3033 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3027 Ryhmät SHKT24SM
Ajoitus 28.08.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3030 Ryhmät SHMI24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3032 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 12.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK85-3004 Ryhmät HYS2024-2025
Ajoitus 26.08.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3029 Ryhmät SHKT24SM
Ajoitus 28.08.2024 - 30.04.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3033 Ryhmät SHMI24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3036 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3087 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3091 Ryhmät SHMI24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00CZ34-3036 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3017 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 04.11.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3019 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 02.09.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3021 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 02.09.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV18-3005 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3044 Ryhmät EHKT24KM
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3045 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 29.08.2024 - 08.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3048 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 29.08.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3049 Ryhmät THMI24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3050 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 26.08.2024 - 19.12.2027 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3030 Ryhmät SHKT24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3035 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 28.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3004 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3008 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 28.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3009 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3010 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3011 Ryhmät SHSA22SVM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK84-3003 Ryhmät HYS2024-2025
Ajoitus 26.08.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3027 Ryhmät SHKT24SM
Ajoitus 09.09.2024 - 01.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3030 Ryhmät SHMI24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV12-3007
Ajoitus 20.08.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3007 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 28.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3009 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 20.08.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3010 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 04.10.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3011 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 04.10.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3012 Ryhmät SHSA22SVM
Ajoitus 11.09.2024 - 12.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV23-3004 Ryhmät HYS2024-2025
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3022 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 26.08.2024 - 10.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3025 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3027 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 26.08.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV15-3006 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 02.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV14-3004 Ryhmät HYS2024-2025
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP38-3021 Ryhmät SHKT24KM SHSA24KM EHKT24KM THMI24KM SHMI24KM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00DH25-3024 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 11.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3187 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 30.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3224 Ryhmät THMI23KP SHMI23KVM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3233 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 01.01.2025 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3017 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 01.01.2025 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3018 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 26.08.2024 - 21.09.2025 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3020 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 11.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3012 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 30.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3013 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3015 Ryhmät SHSA23KVM