Siirry suoraan sisältöön

Tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Logistisilla toiminnoilla on suora vaikutus yritysten kannattavuuteen.

Xamkin YAMK-koulutuksessa tulet toimitusketjujen johtamisen ammattilaiseksi perehtymällä mm. logistiikka-alan talous- ja tietojohtamiseen, käytännön haasteisiin ja riskienhallintaan, sekä logistiikkaprosessien analysointiin ja kehittämiseen.

Tutkinnon suoritettuasi valmistut monipuoliseksi logistiikan ammattilaiseksi. Osaat ottaa huomioon eri logististen toimintojen kustannusvaikutukset sekä tunnet logistiikka-alan tulevaisuuden näkymiä ja tekniikkoja. Valmistuttuasi voit työskennellä logistiikka-alan hallinnollisissa ja johtotehtävissä niin teollisuuden kuin kaupan logistiikassa, että logistiikkapalveluyrityksissä. Saat myös hyvät valmiudet toimia yrittäjänä logistiikka-alalla.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op).

Ydinosaamisessa (45op) on keskeistä opintojen monipuolinen logistinen ote, tulevaisuussuuntautuneisuus ja kehittäminen. Ydinosaamisessa paneudutaan logistisiin toimintoihin sekä taloudellisesta että teknisestä näkökulmasta. Ydinopinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

- logistiikan talous- ja tietojohtaminen
- logistiikan suunnittelu
- logistiikan hallinta
- logistiikan tulevaisuus


Täydentävän osaamisen opinnot (15op) voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School-tarjonnasta.Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

- tutkimus ja kehittäminen
- johtaminen ja yrittäjyys
- kansainväliset työympäristöt
- tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyön laajuus on 30 op.

YAMK -koulutus on tarkoitettu insinöörin tai tradenomin tutkinnon suorittaneille, joilla on tutkinnon jälkeen kertynyt vähintään kahden vuoden työkokemus. Koulutus soveltuu erityisesti logistiikan insinöörin, liiketoiminnan logistiikan tai talous-alan tradenomitutkinnon suorittaneille, jotka toimivat tai ovat toimineet logistiikan työtehtävissä.

Logistiikka liittyy kaikkeen yritystoimintaan tavalla tai toisella ja se muodostaa huomattavan osan monen yrityksen kustannuksista. Siksi yritykset tarvitsevat työntekijöitä, jotka hallitsevat sekä logistiset toiminnot että talousjohtamisen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä. Voit hyödyntää opintoja suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi. Lähiopetusjaksoja on noin kuukauden välein, ja kestoltaan ne ovat 1-2 päivää. Lähiopetusjaksot järjestetään Xamkin Kouvolan kampuksella.

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan.

Opiskelijoiden hyvinvointi on meille tärkeää. Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat, opintopsykologit, opiskelijaterveydenhuollon työntekijät ja oppilaitospappi.


BYOD –Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutus on monialaista ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 200.

Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, yamk
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

20.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi amk)
 • Logistiikan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Minna Porasmaa
Vastuuhenkilö

Minna Porasmaa

Opiskelijaryhmät
 • TTJKV21SY
  Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, yamk
 • LOKV22SY
  Logistiikan koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnet logistiikkapalveluiden ja niiden kehittämisen sekä lanseeraamisen erityispiirteet ja –haasteet.
Tunnet tuotteistamisen ja palvelumuotoilun periaatteet logistiikkapalveluissa.
Tunnistat innovatiivisten logistiikkapalveluiden mahdollisuuksia kehittyvällä logistiikkatoimialalla.

Sisältö

Mitä ovat B2B ja B2C –logistiikkapalveluiden kehittämisen erityispiirteet ja haasteet?
Miten logistiikkapalveluita tuotteistetaan ja mikä on palvelumuotoilun merkitys logistiikkapalveluissa?
Miten uutta teknologiaa voidaan soveltaa logistiikkapalveluissa?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learnissä, aihepiirejä täydentävä muu kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla yhdistetään markkinointi/asiakasnäkökulma ja erilaiset logistiikka/toimitusketjupalvelut - logistiikka/toimitusketjupalvelujen suunnittelu asiakas- ja tarvelähtöisesti.

Opintojakso sisältää teoreettista keskustelua markkinoinnista ja palvelumuotoilusta ja ko. teoreettisen opin soveltamista ryhmätyön muodossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Soveltavan tehtävän linkitys mahdollisuuksien mukaan yrityselämään/käytännön yritystoimintaan..

Toteutuksen osien kuvaus

Lähi- & etäopetus, vieraileva asiantuntijaluennoitsija, soveltava, ryhmässä toteutettava harjoitustehtävä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan soveltavan harjoitustehtävän perusteella. Ei tenttiä.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

20.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi amk)
 • Logistiikan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Minna Porasmaa
Vastuuhenkilö

Minna Porasmaa

Opiskelijaryhmät
 • TTJKV21SY
  Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, yamk
 • LOKV22SY
  Logistiikan koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnet tärkeimmät logistiikan tulevaisuuden kehityssuunnat.
Osaat luoda ja arvioida erilaisia tulevaisuuden skenaarioita.
Tiedät tärkeimmät teknologia- ja liiketoimintatrendit. Tunnistat tärkeimpien tulevaisuuden trendien vaikutukset yrityksen toimitusketjuihin.
Tiedät logistiikan tulevaisuuden trendien seurannan keskeisiä tietolähteitä.

Sisältö

Mitä tulevaisuuden kehityssuuntia logistiikassa on nähtävissä?
Mistä eri tietolähteistä voidaan seurata teknologiakehitystä ja logistiikka-alan kehitystä?
Miten arvioin tulevaisuuden trendien vaikutuksia työpaikkani liiketoimintastrategiaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson aihepiirejä käsittelevä erilainen kirjallisuus (kirjat, tieteelliset ja lehtiartikkelit, internetistä löytyvä (lähde)kriittisesti arvioitu materiaali jne.).

Yksilölliset oppimisväylät

Logistiikan/toimitusketjujen kehityssuuntien ja käytössä olevien/uusien välineiden ja menetelmien läpikäyntiä soveltavan tehtävän kautta. Mahdollisesti vierailevia luennoitsijoita/yritysvierailijoita. Kukin opiskelija voi tehdä soveltavan tehtävän linkittyen omaan työkenttäänsä tai käsitellä aihepiirejä enemmän teoreettisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoitustehtävä mahdollista linkittää kunkin opiskelijan omaan työyhteisöön.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi soveltavan harjoitustehtävän perusteella. Ei tenttiä.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 13.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi amk)
 • Logistiikan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Minna Porasmaa
Vastuuhenkilö

Minna Porasmaa

Opiskelijaryhmät
 • TTJKV21SY
  Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, yamk
 • LOKV22SY
  Logistiikan koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät eri logistiikkatoimintoihin liittyvät käytännön haasteet ja miten varautua niihin ennakolta. Ymmärrät riskienhallinnan merkityksen yrityksen toiminnan jatkuvuudelle.

Sisältö

Millaisia käytännön haasteita liittyy eri logistiikkatoimintojen toteuttamiseen?
Miten tunnistaa ja hallita erilaisia riskejä logistiikkatoiminnoissa, esim. sopimusasiat, jatkuvuussuunnittelu?
Miten tukea esimiestyöllä käytännön haasteiden ratkomista ja erilaisten riskien ennakoimista?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan laajan harjoitustehtävän muodossa, kukin opiskelija voi ohjata tuotostaan oman taustansa ja tilanteensa mukaisesti. Opintojakso koostuu on lähi- ja etäluennoista ja pääosin itsenäisesti edistettävästä harjoitustehtävästä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tavoitteena on saada opintojaksolle useampia vierailevia luennoitsijoita kertomaan omaa näkemystään logistiikan käytännön haasteista ja riskienhallinnasta. Harjoitustehtävä linkitetään kunkin omaan työkenttään/tehtävään (, mikäli mahdollista).

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä, opintojakso arvioidaan harjoitustehtävän perusteella.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähi/etäluennot, harjoitustehtävän laatiminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan harjoitustehtävän perusteella.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 25.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi amk)
 • Logistiikan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Minna Porasmaa
Vastuuhenkilö

Minna Porasmaa

Opiskelijaryhmät
 • TTJKV21SY
  Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, yamk
 • LOKV22SY
  Logistiikan koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat analysoida ja kehittää logistiikkaprosessi(e)n toimivuutta.
Osaat asettaa tavoitteita logistiikkaprosessin toimivuudelle.

Sisältö

Miten analysoit logistiikkaprosessin nykytilaa ja potentiaalisia kehityskohteita?
Miten vaikutat logistiikkaprosessin toimivuuteen/tehokkuuteen?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti itsenäisesti toteutettavan harjoitustehtävän muodossa, opettaja tukee harjoitustehtävän eteenpäinvientiä. Yhteinen aloitus, tuen tarjoaminen kirjoitusprosessin kuluessa, harjoitustehtävän väli- ja loppupalautus, tuotosten esitykset muille ryhmäläisille.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustehtävä sovellettavissa/linkitettävissä suoraan kunkin omaan työyhteisöön/paikkaan/tehtävään.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä. Opintojakso arvioidaan soveltavan harjoitustehtävän perusteella.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähi/etäopetus, soveltavan harjoitustehtävän laadinta ja esitys, etäohjaus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan soveltavan harjoitustehtävän perusteella.