Siirry suoraan sisältöön

Tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op).

Ydinosaamisessa (45op) on keskeistä opintojen monipuolinen logistinen ote, tulevaisuussuuntautuneisuus ja kehittäminen. Ydinosaamisessa paneudutaan logistisiin toimintoihin sekä taloudellisesta että teknisestä näkökulmasta. Ydinopinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

- logistiikan talous- ja tietojohtaminen
- logistiikan suunnittelu
- logistiikan hallinta
- logistiikan tulevaisuus


Täydentävän osaamisen opinnot (15op) voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School-tarjonnasta.Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

- tutkimus ja kehittäminen
- johtaminen ja yrittäjyys
- kansainväliset työympäristöt
- tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyön laajuus on 30 op.

YAMK -koulutus on tarkoitettu insinöörin tai tradenomin tutkinnon suorittaneille, joilla on tutkinnon jälkeen kertynyt vähintään kahden vuoden työkokemus. Koulutus soveltuu erityisesti logistiikan insinöörin, liiketoiminnan logistiikan tai talous-alan tradenomitutkinnon suorittaneille, jotka toimivat tai ovat toimineet logistiikan työtehtävissä.

Logistiikka liittyy kaikkeen yritystoimintaan tavalla tai toisella ja se muodostaa huomattavan osan monen yrityksen kustannuksista. Siksi yritykset tarvitsevat työntekijöitä, jotka hallitsevat sekä logistiset toiminnot että talousjohtamisen.

Opintojen tavoite

Logistisilla toiminnoilla on suora vaikutus yritysten kannattavuuteen.

Xamkin YAMK-koulutuksessa tulet toimitusketjujen johtamisen ammattilaiseksi perehtymällä mm. logistiikka-alan talous- ja tietojohtamiseen, käytännön haasteisiin ja riskienhallintaan, sekä logistiikkaprosessien analysointiin ja kehittämiseen.

Tutkinnon suoritettuasi valmistut monipuoliseksi logistiikan ammattilaiseksi. Osaat ottaa huomioon eri logististen toimintojen kustannusvaikutukset sekä tunnet logistiikka-alan tulevaisuuden näkymiä ja tekniikkoja. Valmistuttuasi voit työskennellä logistiikka-alan hallinnollisissa ja johtotehtävissä niin teollisuuden kuin kaupan logistiikassa, että logistiikkapalveluyrityksissä. Saat myös hyvät valmiudet toimia yrittäjänä logistiikka-alalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutus on monialaista ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 200.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä. Voit hyödyntää opintoja suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi. Lähiopetusjaksoja on noin kuukauden välein, ja kestoltaan ne ovat 1-2 päivää. Lähiopetusjaksot järjestetään Xamkin Kouvolan kampuksella.

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan.

Opiskelijoiden hyvinvointi on meille tärkeää. Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat, opintopsykologit, opiskelijaterveydenhuollon työntekijät ja oppilaitospappi.


BYOD –Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, ylempi amk
Tunnus
(TTJKV23SVY)
Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, yamk
Tunnus
(TTJKV21SY)
Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Minna Porasmaa
Vastuuopettaja

Minna Porasmaa

Ryhmät
 • TTJKV23SVY
  Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnet eri tekijöitä, jotka vaikuttavat logistiikan ja toimitusketjujen kustannuksiin ja kannattavuuteen. Ymmärrät eri toimintojen ristikkäisvaikutukset. Ymmärrät kannattavuuden merkityksen yrityksen liiketoiminnan jatkuvuudelle.

Sisältö

Mistä eri tekijöistä muodostuvat logistiikan eri osien/toimitusketjujen kokonaiskustannukset ja kannattavuus?
Miten eri logistiikkatoiminnot vaikuttavat myös toistensa kustannuksiin?

Opiskelumateriaali

Toimitusketjujen johtamiseen liittyvä kirjallisuus

Yksilölliset oppimisväylät

Kukin opiskelija voi soveltaa opintojakson harjoitustehtävää oman tilanteensa, oppimistavoitteidensa ja intressiensä mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoitustehtävä sovellettavissa kunkin opiskelijan omaan työyhteisöön, mahdollisuus myös tehdä työ kokonaan teoreettisesti (työpaikka ei pakollinen).

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä, opintojakso suoritetaan laajan harjoitustehtävän muodossa.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso toteutetaan pääosin laajan, itsenäisesti laadittavan harjoitustehtävän muodossa. Tehtävän etenemistä seurataan syksyn/opintojakson kuluessa, opettaja on tukena koko kirjoitusprosessin ajan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi laajan harjoitustehtävän perusteella, ei tenttiä. Palautettu harjoitustehtävä muodostaa 100 % arvosanasta.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

19.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Minna Porasmaa
Vastuuopettaja

Olli-Pekka Brunila

Ryhmät
 • TTJKV23SVY
  Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät asiakaskeskeisyyden merkityksen logistisissa prosesseissa.
Tunnet tilaus-toimitusketjuun liittyvät eri vaiheet ja ymmärrät niiden linkittymisen toisiinsa.
Ymmärrät kokonaisuuden hallinnan merkityksen logistiikassa.
Osaat ottaa yllä mainitut huomioon suunnitellessasi ja toimiessasi eri logistiikan alan toimissa/tehtävissä.

Sisältö

Mistä eri funktioista ja toimijoista kysyntä/tilaus-toimitusketjut muodostuvat?
Mistä kysyntä/tilaus-toimitusketjujen toimivuus/tehokkuus syntyy ja miten niihin voidaan vaikuttaa?

Opiskelumateriaali

Läpikäytäviin aihepiireihin liittyvä kirjallisuus ja muu lähdemateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan kuukausittaisten, vuorovaikutteisten etäluentojen ja itsenäisen opiskelun/työskentelyn (soveltava harjoitustehtävä) muodossa. Kukin opiskelija voi ohjata harjoitustehtävän kirjoittamista (oppimispäiväkirja) oman taustansa, (työ)tilanteensa ja oppimistavoitteidensa mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustehtävä linkitetään mahdollisuuksien mukaan kunkin opiskelijan työyhteisöön ja aiempaan työkokemukseen. Opintojakson osana pelattavalla yrityspelillä simuloidaan tosiyritysmaailman toimitusketjujen tilanteita ja päätöksentekoa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso arvioidaan harjoitustehtävän perusteella, ei tenttiä.

Toteutuksen osien kuvaus

Vuorovaikutteiset etäluennot + teoreettisanalyyttinen oppimispäiväkirja.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan harjoitustehtävän perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jarmo Kulhelm
Vastuuopettaja

Olli-Pekka Brunila

Ryhmät
 • TTJKV23SVY
  Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat laatia liiketoiminnan kasvua ja kehittämistä tukevia kannattavuuslaskelmia erilaisissa päätöksentekotilanteissa.
Osaat tunnistaa eri rahoituslähteet.
Osaat lukea ja tulkita rahoituslaskelmia.
Osaat soveltaa laskentatoimen menetelmiä investointien suunnittelussa ja toteutuksen valvonnassa.
Osaat tunnistaa investointeihin ja rahoitukseen liittyviä riskejä.

Sisältö

Mitä laskelmia tarvitaan liiketoiminnan kasvuun ja kehittämiseen tähtäävissä päätöksentekotilanteissa?
Mitä ovat eri rahoituslähteet?
Mitä yrityksen rahoituslaskelma kertoo?
Miten investointeja ja investoinnin kannattavuutta suunnitellaan ja toteutusta valvotaan?
Miten tunnistat investointeihin ja rahoitukseen liittyviä riskejä?

Opiskelumateriaali

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen opiskelu hyödyntäen Learn-alustalla materiaalia ja muuta materiaalia.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jarmo Kulhelm
Vastuuopettaja

Jarmo Kulhelm

Ryhmät
 • TTJKV23SVY
  Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat selvittää keskeiset talouden peruskäsitteet ja ymmärrät talousjohtamisen kytkennät strategiseen johtamiseen erityisesti LSP(logistiikkapalvelu) -yrityksissä
Osaat soveltaa liiketoiminnan ohjauksessa yleisimpiä laskentamenetelmiä sekä laskentatekniikoita
Osaat selvittää yrityksen kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen vaikuttavat keskeiset tekijät
Osaa analysoida ja tulkita LSP-yrityksen tuloslaskennan ja tilinpäätöksen informaatiota

Sisältö

Mitä ovat talouden peruskäsitteet?
Mitä on talousjohtaminen ja sen rooli yrityksen strategisessa johtamisessa?
Miten yrityksen taloutta ohjataan ja seurataan?
Miten tilinpäätöstä analysoidaan tunnuslukujen avulla?

Opiskelumateriaali

Kaikki materiaali tulee Learn-kurssipohjalle.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkopohjainen opintoväylä:
Aktiivinen osallistuminen lähiverkko-opetukseen, oppimistehtävät ja tentti.

Yksilöllinen opintoja nopeuttava opintoväylä:
Opintojaksolla ei ole opintoja nopeuttavaa opintoväylää.

Työhön integroitu opintoväylä:
AHO-menettely mahdollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKI-osuutta. Kurssi on luonnostaan työelämäläheinen.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Eeva Ala-Krekola
Vastuuopettaja

Eeva Ala-Krekola

Ryhmät
 • TTJKV23SVY
  Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Pystyt osallistumaan yrityksesi tietohallinnon strategioiden laadintaan, arviointiin ja päätöksentekoon oman vastuualueesi puitteissa.
Pystyt arvioimaan yrityksen sisäisten IT-palvelutoimintojen laatutasoa ja toimintamalleja sekä osallistumaan yrityksen sisäisten IT-toimintojen kehittämiseen.
Tunnistat keskeiset toimenpiteet uusien IT-hankkeiden läpiviennissä.
Tiedät IT-hankintojen hyviä periaatteita ja pahimpia riskitekijöitä.
Tiedät data-analytiikan ja tiedolla johtamisen parhaita käytäntöjä ja menetelmiä.

Sisältö

Miten sovelletaan parhaita käytäntöjä IT-strategioiden hallinnoinnissa?
Miten kehitän osaamistani IT-projektinhallinnassa?
Miten onnistun IT-hankinnoissa ja vältän pahimmat riskit?
Mitkä ovat data-analytiikan ja tiedolla johtamisen parhaita käytäntöjä ja menetelmiä?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learn -oppimisympäristössä

Yksilölliset oppimisväylät

Jos opiskelija haluaa käyttää yksilöllistä oppimisväylää, opiskelija laatii kurssin tavoitteet täyttävän kirjallisen suunnitelman yksilöllisestä toteutuksesta ja hyväksyttää sen ensin kurssin opettajalla ja sen jälkeen työpaikallaan. Kurssin yksilöllistämisestä on sovittava opettajan kanssa ennen kurssin alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolle ei ole suunniteltu TKI- tai työelämäyhteistyötä. Mahdollinen työelämäyhteistyö voi kyseeseen tulla yksilöllisten oppimisväylien kautta.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan Learn -oppimisympäristössä

Opiskelijan työmäärä

5 op / 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan Learn -oppimisympäristössä