Siirry suoraan sisältöön

Monialaisen toimintakyvyn edistämisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)
fysioterapeutti (ylempi AMK)
naprapaatti (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
jalkaterapeutti (ylempi AMK)
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (30 op), täydentävä osaaminen (30 op) ja opinnäytetyö (30 op).
Keskeisiä osaamisalueita tutkintokohtaisissa opinnoissa (30 op) ovat kuntoutuspalvelujen ennakoiva työelämäosaaminen, kuntoutumisen edistäminen monialaisena osaamisena sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen.
Täydentävän osaamisen (30 op) opintoihin voit valita opintojaksoja oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti muista korkeakouluopinnoista tai Xamkin yhteisestä ja laajasta Master School -tarjonnasta. Tämä tarjonta koostuu seuraavista teemoista: digitaalisuus, johtaminen ja yrittäjyys, kansainvälinen työympäristö sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen. Nämä Master School-opinnot ovat kaikille koulutusaloille soveltuvia, ja niiden monialaisuutta on erityisesti kiitetty. Eri koulutusalojen kanssa yhteistyö Master School-opinnoissa tuo oman alan kehittämiseen paljon uusia näkökulmia. Valitse täydentävän osaamisen opintoihin vähintään yksi opintojakso johtamisopintoja.
Opinnäytetyö (30 op) liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat oman alasi kehittämistarpeita ja suunnittelet sekä toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.
Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voit suorittaa työn ohella. Osa opinnoista toteutetaan verkko-opintoina. Tutkintokohtaiset opinnot (30 op) edellyttävät sen lisäksi lähiopiskeluun osallistumista Xamkin Savonlinnan kampuksella pääsääntöisesti 2 päivää kuukaudessa ja ne ajoittuvat kolmelle lukukaudelle.
Täydentävään osaamiseen (30 op) voit valita Master School-opintoja kaikilta Xamkin neljältä kampukselta (Mikkeli, Savonlinna, Kotka, Kouvola) ja/tai runsaasta verkko-opintotarjonnasta. Lähiopiskeluna toteutettavat opinnot Master School-opintojaksoissa, joiden laajuus on 5 op, sisältävät verkko-opiskelun lisäksi 2-3 lähiopiskelupäivää jollakin Xamkin kampuksella.
Opintoihin sisältyy opinnäytetyö (30 op), joka on työelämään kytkeytyvä tutkimuksellinen kehittämistyö. Se on tavallisesti 2-3 lukukauden mittainen kehittämisprosessi, jonka työstämistä voit jatkaa vielä kolmantena lukuvuotena.

Opintojen tavoite

Tutkinnon suoritettuasi kykenet toimimaan itsenäisesti hyvinvoinnin ja kuntoutumisen asiantuntijatehtävissä. Olet myös valmis itsenäiseen ja vaativaan sosiaali- ja terveysalan työn päätöksentekoon. Pystyt kehittämään ja uudistamaan ihmisten toimintakykyä edistäviä palveluja monialaisen tiimin jäsenenä ja vetäjänä. Pystyt myös asiantuntijaviestintään omalla asiantuntijuusalueellasi. Koulutuksen keskeiset osaamistavoitteet ovat:
Osaat edistää eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa toimivien ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi kuntoutumisprosessin kaikissa vaiheissa.
Osaat hankkia ja hyödyntää monialaista ja näyttöön perustuvaa tietoperustaa oman asiantuntijuutesi ja ammatillisen käytäntösi syventämiseksi.
Osaat edistää monialaista yhteistoimintaa, toimia verkostoissa ja seurata oman alasi kansallista ja kansainvälistä kehitystä kuntoutustoiminnan uudistamiseksi.
Osaat arvioida, kehittää ja johtaa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelukokonaisuuksia innovoivasti, tulevaisuustietoisesti ja uutta tietoa tuottaen työelämän käytänteiden kehittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkin tutkimus- ja kehitystoiminnan tarkoituksena on lisätä uudistumisen ja yrittäjyyden edellytyksiä. Koulutus ja TKI-toiminta yhdessä muodostavat jatkumon osaamisen kasvulle.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta tähtää uuden tiedon tuottamiseen ja käytännön sovellutuksiin, kuten menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen. Innovaatiotoiminnan tuloksena syntyy taloudellista hyötyä antavia, uusia tai olennaisesti parannettuja tuotteita, käytänteitä tai prosesseja.
Xamkissa tutkimus- ja kehitystoimintaa toteutetaan neljällä vahvuusalueella:
• kestävä hyvinvointi (jolla sosiaali- ja terveysalan koulutus toimii)
• digitaalinen talous
• metsä, ympäristö ja energia
• logistiikka ja merenkulku
Vahvuusalojen tutkimus- ja kehittämistyö on monialaista, käyttäjälähtöistä ja alueen tarpeisiin vastaavaa.
Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa. Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin, ja pääset hyödyntämään ja soveltamaan aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Xamkin toimintakulttuuri kannustaa uudenlaiseen ajatteluun, jolloin tilaa on myös innovaatioille.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnot toteutuvat monimuotoisina niin, että ne onnistuvat työn ohessa. Lähiopiskelupäiviä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Savonlinnan kampuksella on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa vähintään kolmen lukukauden ajan. Lähiopiskelupäivät sovitaan ennen koulutuksen alkua opiskelijoiden työjärjestelyjä varten.
Lähiopiskelua täydentävät työelämään kytkeytyvät oppimistehtävät verkko-opintoina. Monialaisuutta varmistaa Master School-opintotarjonta, josta voit valita oman kiinnostuksesi mukaan kolmanneksen opinnoista. Niitä toteutetaan Xamkin neljällä kampuksella sekä ennalta sovittuina lähiopiskelupäivinä, että kokonaan verkkototeutuksina.
Koulutuksen vastuuopettaja on tukenasi omannäköisen opiskelijapolun rakentamisessa ja monialaisen opiskelijaryhmän tapaamiset lähiopiskelupäivissä tuottavat hyvää vertaistukea opintoihin.
Opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin.
Master School on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) yhteinen, monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja tutkimusympäristö. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit aiempaa joustavammin rakentaa tutkintosi YAMK-opintojaksotarjonnasta.
Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan mm. opintoihisi ja opinnäytetyöhösi liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.
Opiskelu työn ohessa edellyttää hyvää kalenterisuunnittelua, jotta opiskelu, työ ja vapaa-aika pysyvät tasapainossa.

Uramahdollisuudet

Monialainen toimintakyvyn edistäminen ylempi AMK -tutkinto antaa mahdollisuuden erilaisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto. Poikkeuksena tästä sosiaalityöntekijän tehtäviin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.
Tutkintonimike: Ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK)

Koulutuksen oppimisympäristöt

Koulutuksessa hyödynnetään Xamkin monipuolisia oppimisympäristöjä niin kampuksilla kuin verkkoympäristössä (e-Kampus) opiskelijan omien työyhteisöjen ja verkostojen rinnalla. Savonlinnan kampuksella on koulutuksen käytössä sekä kotisimulaatioympäristö että toimintakykylaboratorio. Xamkin Saimaa Stadium Mikkelissä on myös koulutuksen oppimisympäristö. Opiskelijoiden käytettävissä ovat lisäksi kirjastopalvelut Xamkin kaikilla kampuksilla (Savonlinna, Mikkeli, Kotka, Kouvola).

Monialainen toimintakyvyn edistäminen, ylempi amk
Tunnus
(MOSA25KY)
Monialainen toimintakyvyn edistäminen ylempi amk
Tunnus
(MOSA23SY)
Monialainen toimintakyvyn edistäminen (YAMK)
Tunnus
(MOSA21SY)
Monialainen toimintakyvyn edistäminen (YAMK)
Tunnus
(MOSA20SY)

Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00ED58-3003 Ryhmät MOSA23SY
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00ED59-3003 Ryhmät MOSA23SY
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00CV44-3005 Ryhmät MOSA23SY
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus SJ00DU99-3007 Ryhmät MOSA23SY
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus SJ00DU98-3011 Ryhmät MOSA23SY
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00ED60-3003 Ryhmät MOSA23SY