Siirry suoraan sisältöön

Ensihoitajakoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
ensihoitaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Ensihoitajan tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Työsi on itsenäistä, monipuolista ja vastuullista. Sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus ja pystyt toimimaan muuttuvissa ja ennakoimattomissa hoitotyön tilanteissa.

Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten potilaiden ja asiakkaiden ensihoitotyötä monialaisissa työryhmissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä myös kansainvälisiin työtehtäviin.

Ensihoitajan työ on jatkuvasti muuttuvaa muun muassa terveyspalvelujen ja teknologian kehityksen myötä. Valmistuttuasi osaat toimia ja kohdata sosiaali- ja terveysalan potilaita ja asiakkaita myös sähköisissä palveluissa ja erilaisissa virtuaalisissa yhteisöissä. Sinulla on etä- ja digipalveluihin sekä palveluohjaamiseen liittyvää erityisosaamista.

Koulutuksen sisältö

Ensihoitajatutkinnon opetussuunnitelman perustana ovat EU-direktiivit yleissairaanhoitajuudesta sekä valtakunnallisesti määritellyt yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset, joihin sisältyy myös ammattikorkeakoulun yhteisiä osaamisalueita. Sairaanhoitajan ydinosaaminen varmistetaan valtakunnallisella kokeella

Ensihoitajan työssä vaadittava osaaminen varmistetaan opintojen loppuvaiheessa tehtävällä ensihoitajien valtakunnallisella kokeella.

Tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamista ovat ne tiedot, taidot ja pätevyys, jotka ensihoitajan on hallittava työelämässä ja jotka ovat pohja uuden oppimiselle. Täydentävä osaaminen syventää sekä laajentaa tutkinnon ydinosaamista ensihoidossa.

Koulutuksen aikana harjoitellaan erilaisia hoito- ja ohjaustilanteita. Nykyaikaiset simulaatio- ja harjoittelutilat uudenaikaisilla laitteilla ja välineillä varustettuna mahdollistavat todentuntuiset oppimistilanteet.

Opiskelusta noin kolmasosa on harjoittelua sellaisissa yksiköissä, joissa sairaanhoitajat työskentelevät. Harjoitteluja suoritetaan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ja kolmannen sektorin toimipisteissä.

Ensihoitajatutkinto muodostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

YDINOSAAMINEN
• Yhteiset opinnot
• Sairaanhoitajan työn perusteet
• Kansantautia sairastavan hoitotyö
• Perheen hyvinvointi ja hoitotyö
• Kirurginen ja akuuttihoitotyö
• Sairaanhoitajan päätöksenteko-osaaminen
• Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
• Opinnäytetyö

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
• I Perustason ensihoito
• II Ensihoidon syventävät opinnot
• Ammattitaitoa edistävä harjoittelu


YDINOSAAMINEN

Yhteiset opinnot –opintokokonaisuus sisältää Opinto- ja työelämävalmiudet, kieli- ja viestintäopinnot sekä Tutkimus- ja kehittämisosaamisen. Kieli- ja viestintäopinnot auttavat sinua viestimään suullisesti ja kirjallisesti sairaanhoitajan ammatissa. Kykenet kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen ruotsin ja englannin kielillä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisessa opit oman alasi keskeisiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä, tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet, eettiset periaatteet ja tieteellistä raportointia.

Sairaanhoitajan työn perusteet -opintokokonaisuudessa opit ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa, hoitotaitojen perusteita, potilasturvallisuutta, lääkehoitoa, lääkelaskentaa ja näyttöön perustuvan tiedon hakemista ja hyödyntämistä, hyvinvoinnin edistämistä ja ohjausta. Sovellat oppimaasi käytännön harjoituksissa ja simulaatioissa.

Kansantautia sairastavan potilaan hoitotyön opintokokonaisuus sisältää lääke- ja iv-nestehoitoa, sisätautia sairastavan hoitotyötä, diagnostisia tutkimuksia, ikääntyneen hoitotyötä, päihde-, mielenterveys- ja kriisihoitotyötä. Opit soveltamaan teoriatietoa opintojaksoihin kuuluvissa kliinisissä harjoituksissa.

Perheen hyvinvointi ja hoitotyö -opintokokonaisuudessa opit äitiys- ja naisen hoitotyössä sekä lasten ja nuorten hoitotyössä tarvittavat keskeiset hoitotyön toiminnot. Opit tukemaan asiakkaiden seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.

Kirurginen ja akuuttihoitotyö -opintokokonaisuudessa opit kirurgisen ja akuuttihoitotyön tarvittavat keskeiset hoitotoimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia sairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä kirurgiassa ja akuuttihoitotyössä.

Sairaanhoitajan päätöksenteko-osaaminen -opintokokonaisuudessa sovellat päätöksentekotaitoja kliinisessä hoitotyössä. Osaat johtaa omaa toimintaasi ja ymmärrät johtamisen merkityksen hoitotyössä.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu sisältää 30 viikkoa eripituisia harjoittelujaksoja työelämässä. Työelämäharjoittelussa opit soveltamaan oppimaasi teoriatietoa käytännön hoitotaitoihin

Opinnäytetyössä sovellat opinnoissasi hankittuja tietoja ja taitoja suunnittelemalla, toteuttamalla, raportoimalla ja arvioimalla sairaanhoitajan käytännön työelämään liittyvän tutkimuksen tai kehittämistyön, esimerkiksi hoitotyössä käytettävien ohjausmateriaalien tuottaminen, hoitotyöhön liittyvä empiirinen selvitys tai kirjallisuuskatsaus.


TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

I Perustason ensihoito -opintokokonaisuudessa opit ymmärtämään ensihoitopalvelun toimintaa ja rakennetta. Pystyt lisäksi kokonaisuuden suoritettuasi toimimaan perustasoisessa ensihoidossaII Ensihoidon syventävät opinnot -opintokokonaisuudessa opit toimimaan ensihoitoyksikössä hoitotason ensihoitajan tehtävissä. Lisäksi osaat vaadittavat teoriatiedot ensihoitolääketieteestä, jotta pystyt perustelemaan toimintaasi.


Ammattitaitoa edistävä harjoittelu – sisältää 23 viikkoa harjoittelua ensihoitopalvelun vastuualueille kuuluvissa yksiköissä


Täydentävä osaaminen Xamkissa

Täydentävä osaaminen tarkoittaa opiskelijan valinnaisia opintoja. Täydentävän osaamisen avulla voit syventää tai laajentaa koulutuksen ydinosaamista ja profiloida omaa osaamistasi. Ammatillisten vapaasti valittavien opintojen avulla voit räätälöidä itsellesi yksittäisistä opintojaksoista tai opintokokonaisuuksista henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmasi mukaisen kokonaisuuden. Täydentävän osaamisen tarjonta sisältää kaikille koulutuksille yhteisiä monialaisia verkossa suoritettavia opintokokonaisuuksia, koulutusalan yhteisiä opintokokonaisuuksia sekä yksittäiselle koulutukselle soveltuvia opintokokonaisuuksia.

Muut vapaasti valittavat opinnot kuuluvat täydentävään osaamiseen ja ovat opiskelijan vapaasti valitsemia korkeakoulutasoisia opintojaksoja. Muita vapaasti valittavia opintoja voit valita tutkintoon enintään 15 op. Täydentävän osaamisen opintokokonaisuuksia tai opintojaksoja voit soveltuvin osin suorittaa myös muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Täydentävän osaamisen laajuus on koulutuksen ydinopintojen laajuudesta riippuen 45–120 opintopistettä 210 opintopisteen tutkinnossa ja 60–120 opintopistettä 240 opintopisteen tutkinnossa.

Opintojen toteutus

Xamkissa ensihoitajakoulutus järjestetään Kotkan kampuksella monimuoto-opintoina. Opiskelujen kesto kaikissa on noin 4 vuotta ja opintojen laajuus on 240 op.

Monimuoto-opintosi koostuvat itsenäisestä opiskelusta, verkkotapaamisista ja koululla toteutuvasta opetuksesta. Verkko-opiskelu on joustavaa, mutta vaatii sinulta opintojen aikataulun huolellista suunnittelua sekä omien voimavarojesi tunnistamista. Teoriaopinnot sisältävät mm. aikataulutettuja verkkotapaamisia, erilaisia verkkotehtäviä ja teoriapajoja. Ensihoitajan kliiniset taidot, kuten erilaiset laboraatiot ja simulaatiot, opiskelet lähiopetuksessa kampuksella.

Teet paljon itsenäistä työtä, mutta tukenasi on opettajien ja muiden opiskelijoiden verkosto.

Opiskeluihisi kuuluu käytännön harjoittelua ja niissä työaikasi noudattaa harjoitteluyksikön työaikajärjestelmää ja ohjaajan työaikaa.  Käytännön harjoittelu tapahtuu noin viitenä päivänä viikossa, mutta se voi vaihdella harjoitteluyksikön mukaan. Harjoittelu voi ajoittua kaikkiin vuorokauden aikoihin ja viikonloppuunkin.


Opiskele joustavasti 

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. 

Opiskelutapoja on useita:  
· luento-opetus 
· itsenäiset oppimistehtävät 
· tiimityöskentely 
· verkko-opiskelu 
· projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa  
· Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeet 
· tentit 
· käytännön harjoittelu.

Voit opinnoissasi yhdistellä joustavasti eri toteutustapoja, jotka sopivat sinun elämäntilanteeseesi parhaiten.

Uramahdollisuudet

Heti valmistumisen jälkeen lähes 100-prosenttinen työllistyminen

Ensihoitajana työskentelet erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa, järjestöissä tai yksityisellä sektorilla. Työllistymismahdollisuuksia on sekä kotimaassa että ulkomailla.

Voit työskennellä laajalti eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä, mutta erityisesti saat valmiudet toimia akuuttihoidossa

• Ensihoitopalvelu
• Päivystys
• Teho-osasto
• Valvontaosasto
• Sydänvalvonta


Ensihoitaja (AMK) koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien kriteerien vaatimukset sekä sisältää yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen.

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Lisätietoa ammattioikeuksista on tarjolla Valviran sivuilla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lähes puolet ensihoitajaopinnoista suoritetaan työelämäyhteistyössä. Harjoittelut eri toimintaympäristöissä vahvistavat työelämätaitojasi ja toimimista monialaisissa verkostoissa.

Opinnäytetyöt liittyvät alueellisiin kehittämishankkeisiin tai vastaavat muulla tavoin työelämän kehittämistarpeisiin.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan (TKI) ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle oppimismahdollisuuksia ja kokemuksia käyttäjälähtöisistä kehittämistehtävistä, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Teoriaopetuksessa yhdistetään lähi-, etä- ja verkko-opetusta hyödyntäen monipuolisesti digitaalisia menetelmiä. Xamkissa on käytössä Learn-oppimisympäristö ja verkkokokousjärjestelmät Zoom ja Teams.

Opiskelussa yhdistetään teoriaa ja käytännön taitoja erilaisissa oppimisympäristöissä. Xamkin kampuksilla on simulaatiotilat nykyaikaisine laitteineen – esimerkiksi sairaala eri toimintaympäristöineen, kodinomainen ympäristö, ambulanssisimulaattori ja kaksi oikeaa ambulanssia.

Ensihoitajakoulutukseen sisältyy myös runsaasti työelämäharjoittelua, joka toteutuu erilaisissa hoitoyksiköissä ja -ympäristöissä.

Ensihoitaja, monimuoto
Tunnus
(EHKT25SM)
Ensihoitaja, monimuoto
Tunnus
(EHKT24SM)

Ensihoitaja, monimuoto
Tunnus
(EHKT25KM)
Ensihoitaja, monimuoto
Tunnus
(EHKT24KM)

Ensihoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(EHKT23SM)
Ensihoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(EHKT22SM)
Ensihoitaja, monimuoto
Tunnus
(EHKT21SM)
Ensihoitaja, monimuoto
Tunnus
(EHKT20SM)

Ensihoitaja, monimuotototeutus
Tunnus
(EHKT20SA)

Ajoitus 02.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3003 Ryhmät EHKT22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3007 Ryhmät EHKT22SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3045 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3057 Ryhmät EHKT24KM
Ajoitus 07.09.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3010 Ryhmät EHKT23KP
Ajoitus 17.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3021 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3014 Ryhmät EHKT23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3023 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3006 Ryhmät EHKT22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3015 Ryhmät EHKT23KP
Ajoitus 06.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3031 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 21.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3016 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3026 Ryhmät EHKT24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3006 Ryhmät SHKT23SA EHKT22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.02.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3014 Ryhmät EHKT23KP
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3014 Ryhmät EHKT23KP
Ajoitus 22.04.2024 - 10.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3017 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3007 Ryhmät EHKT22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 03.03.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3005 Ryhmät EHKT22KP
Ajoitus 21.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3016 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3026 Ryhmät EHKT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3017 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3028 Ryhmät EHKT24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3006 Ryhmät EHKT22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3014 Ryhmät EHKT23KP
Ajoitus 21.08.2023 - 31.05.2027 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3017 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 02.01.2024 - 19.12.2027 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3029 Ryhmät EHKT24KM
Ajoitus 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3005 Ryhmät EHKT22KP
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EU21-3002 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 21.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3016 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3026 Ryhmät EHKT24KM
Ajoitus 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3004 Ryhmät EHKT22KP
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3010 Ryhmät EHKT23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3021 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EH98-3006 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 02.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3105 Ryhmät EHKT22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3182 Ryhmät EHKT22SM
Ajoitus 02.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3003 Ryhmät EHKT22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3007 Ryhmät EHKT22SM
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3011 Ryhmät EHKT23KP
Ajoitus 26.08.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3056 Ryhmät EHKT24SM
Ajoitus 03.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3020 Ryhmät EHKT24KM
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3025 Ryhmät EHKT24KM
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3016 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 26.08.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3025 Ryhmät EHKT24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3016 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 07.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3011 Ryhmät EHKT23KP
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3006 Ryhmät EHKT22SM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3003 Ryhmät EHKT22KP
Ajoitus 26.08.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3025 Ryhmät EHKT24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3027 Ryhmät EHKT24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3016 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 19.08.2024 - 31.05.2028 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3028 Ryhmät EHKT24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3006 Ryhmät EHKT22SM
Ajoitus 26.08.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3025 Ryhmät EHKT24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3005 Ryhmät EHKT22SM
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3020 Ryhmät EHKT24KM
Ajoitus 26.08.2024 - 06.10.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3186 Ryhmät EHKT23KP
Ajoitus 26.08.2024 - 06.10.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3011 Ryhmät EHKT23KP