Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä vuonna perehdyt hyvinvoinnin käsitteistöön, hyvinvointipalvelujen toimintaympäristöön ja hyvinvointidatan käsittelyyn. Ensimmäisen vuoden opinnoissa rakennat pohjan liiketoimintaosaamisen osa-alueisiin ja perehdyt hyvinvointipalvelujen markkinointiin ja myyntiin.   

Toisena vuonna syvennyt hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuteen, palvelujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen ja dataperustaiseen liiketoimintaan. Perehdyt kansainväliseen liiketoimintaan, hankeosaamiseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamiseen ja -menetelmiin.   

Kolmantena vuonna opiskelet palvelutuottamiseen ja hyvinvointitapahtumiin liittyvää osaamista. Lisäksi perehdyt hyvinvointipalvelujen johtamiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan hyvinvoinnin toimialalla.   

Opintojen tavoite

Oletko kiinnostunut liiketoiminnasta ja hyvinvoinnista? Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen -koulutuksessa opit kehittämään ja toteuttamaan dataan perustuvia hyvinvointipalveluja huipputeknologian avulla.  

Liikunnalla ja terveydellä on tärkeä rooli ihmisen työ- ja toimintakykyyn. Teknologian avulla hyvinvointia on entistä helpompaa mitata ja arvioida hyvinvoinnin vaikuttavuutta. Mittaaminen tuottaa dataa, jonka pohjalta voidaan tuottaa uusia hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukevia palveluja.  Tähän tarpeeseen on luotu Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen -koulutus.  

Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen -koulutuksessa opiskelet, kuinka hyvinvointia ja terveyttä mitataan huipputeknologiaa hyödyntämällä. Opit, kuinka tätä tietoa käytetään hyvinvointipalveluiden kehittämisessä, tuottamisessa ja hankkimisessa. 

Opinnoissa keskeistä on liiketoiminnallinen näkökulma. Opit hyödyntämään hyvinvointia ja terveyttä edistävää teknologiaa liiketalouden toimintaympäristössä toimitpa valmistuttuasi alalla yrittäjänä tai asiantuntijana.   

Valmistuttuasi osaat 

- tunnistaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palvelutarpeita  
- kehittää ja toteuttaa dataan perustuvia hyvinvointipalveluja  
- hankkia ja arvioida dataan perustuvia hyvinvointipalveluja  
- tunnistaa kannattavan hyvinvointipalvelujen liiketoiminnan mahdollisuudet 
- toimia yrittäjämäisesti ja käynnistää yritystoiminnan 
- toimia kansainvälisissä työympäristöissä. 


Tärkeä osa opintoja ovat yritysten toimeksiannot. Työskennellessä yritysten kanssa jo opintojen aikana luot itsellesi verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisen jälkeen.Uudistetut opinnot voit suorittaa suurimmaksi osaksi verkossa. 

Ensimmäinen vuosi opiskellaan kokonaan verkossa. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opit hyvinvoinnin mittaamisen perusteet ja liiketoiminnan ydintiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla. 

Toinen opiskeluvuosi on pääosin verkossa tapahtuvaa opiskelua. Toisena opiskeluvuonna ainoastaan kaksi opintojaksoa toteutetaan päiväopiskeluna Mikkelissä Saimaa Stadiumilla sijaitsevalla Active Life Lab  -ympäristössä. Toisen opiskeluvuoden aikana pääset tekemään erilaisten asiakasryhmien kanssa alku- ja seurantamittauksia, joiden avulla mitataan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta. Näin ensimmäisen vuoden liiketoiminnan tiedot ja taidot yhdistetään Active Life Labissa toteutettaviin mittauksiin ja vaikuttavuuden arviointiin. Active Life Labissa on myös mahdollisuus tehdä työharjoittelua ja osallistua TKI-toimintaan. Mikkelissä on päiväopetusta enintään 5 arkipäivää lukukaudessa.    

Kolmannen vuoden opinnot voit suorittaa sujuvasti myös täysin verkossa. Työharjoittelun ja opinnäytetyön voit suorittaa viimeisenä opiskeluvuonna joko Mikkelissä tai muualla valitsemassasi ja opintoihin hyväksyttävässä paikassa. 
Active Life Lab 

Active Life Lab on hyvinvointipalvelujen huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristö monitoimiareena Saimaa Stadiumilla Mikkelissä.  Hyvinvointitila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Tilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia. 

Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.  Kuntotestaustilan laitteet ovat uusinta uutta: fysiologisia mittareita, virtuaali- ja lisättyä todellisuutta. Juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä. 

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen -koulutuksen sisältöä on uudistettu ja opinnoissa painotetaan entistä enemmän hyvinvoinnin mittaamisen ja vaikuttavuuden hyödyntämistä liiketalouden näkökulmasta. Koulutuksessa saat liiketoiminnan tiedot ja taidot toimia yrittäjänä tai asiantuntijatehtävissä hyvinvoinnin toimialalla.  

Ensimmäinen vuosi opiskellaan täysin verkossa, jolloin otat haltuun liiketalouden perustiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla. 

Opintojen toinen vuosi suoritetaan pääosin verkossa. Ainoastaan kaksi opintojaksoa toteutetaan päiväopiskeluna Mikkelissä Saimaa Stadiumilla ja erityisesti Active Life Lab -ympäristössä. Päiväopinnot ovat erittäin käytännönläheistä hyvinvoinnin mittaamista, seurantaa ja teknologian hyödyntämistä erilaisten yritystoimeksiantojen muodossa suoritettavia opintoja.  

Active Life Lab on ainutlaatuinen teknologinen oppimisympäristö, jossa pääset konkreettisesti tekemään hyvinvoinnin mittauksia asiakkaiden kanssa. Xamk on johtavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) hanketoimijoita Suomessa, ja toisena opiskeluvuonna pääset myös opiskelemaan TKI-osaamista alan johtavien asiantuntijoiden kanssa sekä osallistumaan itse TKI-toimintaan. Työskentelet todellisten ja konkreettisten työtehtävien parissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa ja hankkeissa.

Kolmannen vuoden opinnot voit suorittaa sujuvasti täysin verkossa. Työharjoittelun ja opinnäytetyön voit suorittaa viimeisenä opiskeluvuonna omien mielenkiintojesi mukaan joko Mikkelissä tai missä päin maailmaa tahansa valitsemassasi ja opintoihin hyväksyttävässä paikassa. Syventävä harjoittelu suoritetaan aina alan asiantuntijatehtävissä, joten opiskelujen aikana rakentamasi verkostot auttavat sinua mieleisen harjoittelupaikan löytämisessä. Myös opinnäytetyö on aina toimeksianto alan toimijalta, olipa toimeksiantaja yritys, yhteisö ja muu voittoa tavoittelematon taho. Voit hyödyntää opinnäytetyön aiheessasi syventävän harjoittelun toimeksiantajaa, ja erityisesti toisena opiskeluvuonna kartoittamaasi TKI- ja kehittämisosaamista.     

Xamkilla on kattavat partneriverkostot ympäri maailmaa, joten kansainväliset asiantuntijamme auttavat sinua löytämään mieleisesi harjoittelu- tai kansainvälisen vaihto-opiskelupaikan, mikäli haluat suunnata katseesi ulkomaille.   

Tavoitteena on suorittaa 30 opintopistettä yhden lukukauden aikana.  Opiskele joustavasti   

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.   

Opiskelutapoja on useita:    
- luento-opetus   
- itsenäiset oppimistehtävät   
- tiimityöskentely   
- verkko-opiskelu   
- projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa    
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeet   
- tentit   
- käytännön harjoittelu.   

    

BYOD – Bring Your Own Device   

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).   Opintojen ohjaus 

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Uramahdollisuudet

Hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa koko ajan, ja palvelujen tuottajille on kysyntää.   Hyvinvointipalvelujen tuottamisessa korostuvat hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, vankka ymmärrys hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista, asiakaslähtöinen ajattelu ja yrittäjämäinen toimintatapa.  

Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen -koulutuksen suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi 

- liikunta-, ravitsemus- tai terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä 
- terveys- ja hyvinvointiteknologiaa kehittävissä yrityksissä 
- julkisella sektorilla hyvinvointiasiantuntijana 
- tapahtumatuotannossa suunnittelemassa ja tuottamassa hyvinvointipalveluja 
- henkilöstöhallinnossa tai  
- vakuutusalalla.   

Yritysten kansainvälistymisen myötä ja halutessasi suorittaa koulutuksen englanninkielisenä voit työskennellä missä päin maailmaa tahansa. 

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

- hyvinvointikoordinaattori
- hyvinvointiasiantuntija
- hyvinvointipäällikkö
- työhyvinvointiasiantuntija 
- työhyvinvointikoordinaattori 
- työhyvinvointipäällikkö 
- työhyvinvointivalmentaja 
- työkykykoordinaattori

Koulutuksen oppimisympäristöt

Opiskelupaikkana on ensimmäisen vuoden aikana Xamkin monipuolinen verkkoympäristö, jossa opiskelet ohjatusti. Toisena opiskeluvuonna opiskelet pääosin verkossa. Ainoastaan kaksi opintojaksoa toteutetaan Mikkelissä Saimaa Stadiumilla sijaitsevassa Active Life Lab -ympäristössä.  Active Life Lab on hyvinvointipalvelujen huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristö monitoimiareena Saimaa Stadiumilla. Saimaa Stadiumi on uudenlainen ja virikkeellisen oppimisympäristö erityisesti ryhmä- ja toimeksiantotehtävien tekemiseen.  

Active Life Labin tilat: 

Hyvinvointitila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Tilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia. 

Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi. 

Kuntotestaustilan laitteet ovat uusinta uutta: fysiologisia mittareita, virtuaalitodellisuutta. Juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä. 

 Active Life Labin tilat ja laitteet toimivat oppimisympäristönä erityisesti toisen opiskeluvuoden aikana, jolloin ensimmäisenä vuotena opitut liiketoiminnan perustiedot ja -taidot yhdistetään Active Life Labin tarjoamiin hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen.   

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opit hyvinvoinnin mittaamisen perusteet ja liiketoiminnan ydintiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla. Toisen opiskeluvuoden aikana opiskelijat tekevät erilaisten asiakasryhmien kanssa alku- ja seurantamittauksia, joiden avulla mitataan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta. Näin ensimmäisen vuoden liiketoiminnan ydinosaaminen yhdistetään Active Life Labissa toteutettaviin mittauksiin ja vaikuttavuuden todentamiseen. Active Life Labissa on myös mahdollisuus tehdä työharjoittelua sekä perehtyä yksityiskohtaisemmin ja osallistua hanketoimintaan.  

Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, monimuoto
Tunnus
(HJMI25SM)
Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, monimuoto
Tunnus
(HJMI24SM)
Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, monimuoto
Tunnus
(HJMI23SM)

Ajoitus 08.01.2024 - 05.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3245 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3206 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3244 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LT00AB09-3026 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LT00DT61-3025 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3124 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LY00DT57-3033 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3230 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3318 Ryhmät HJMI24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3196 Ryhmät HJMI23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LT00DT60-3015 Ryhmät HJMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LY00DT57-3045 Ryhmät HJMI24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3313 Ryhmät HJMI24SM