Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, monimuoto
Tunnus
(HJMI24SM)
Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, monimuoto
Tunnus
(HJMI23SM)
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen koulutus
Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuopettaja

Elina Halonen

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
a käyttää johdonmukaisesti alansa keskeistä sanastoa.
b etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
d toimia työyhteisössä, asiakkaiden, kohderyhmien ja oman alansa sovellusten ja palveluiden käyttäjien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa.

Arvioinnissa huomioidaan myös eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasokuvaukset ja niistä johdetut kansalliset amk-taitotasokuvaukset sekä englannin suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta. Hyvä arvosana (3) edellyttää pääsääntöisesti taitotason B2 kielitaitoa.

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen koulutus
Opettaja
 • Mia Silvenius
Vastuuopettaja

Mia Silvenius

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osaat selvittää ja kuvata eri asiakasryhmien osto- ja kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä.
Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa.
Osaat määritellä asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa niitä käytännössä.
Osaat hankkia ja analysoida asiakasymmärrystä lisäävää tietoa.
Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet ja sen tavoitteet ja tehtävät.
Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden brändin elinkaari, markkinoinnin tavoitteet ja vastuullisuus.

Sisältö

Millaisia kuluttajat, yritykset ja organisaatiot ovat asiakkaina?
Millaisia ovat venäläiset toimintatavat ja toimintakulttuuri alallasi?
Mistä asiakaskokemus muodostuu ja miten siitä hankitaan tietoa?
Miten asiakassuhteita rakennetaan, ylläpidetään ja kehitetään?
Mitä ovat hyvän asiakaspalvelun osatekijät?
Mikä on asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suhdemarkkinointiajattelun tavoite ja merkitys organisaation toiminnassa?
Miten asiakkaan ostokäyttäytyminen ja segmentointi huomioidaan tavoitteita ja kohderyhmiä määritettäessä?
Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot ja miten niitä käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alustalla on tallennetut videoluennot, tehtävät ja pääosa tarvittavista aineistoista. Kaikki aineisto on saatavilla heti opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa (Xamk Learn) ja annettavan aikataulun mukaan.
Opintojakson voi suorittaa nopeutetussa aikataulussa itsenäisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Vierailevat luennoitsijat ja asiantuntijat. Oppimistehtävät ovat työelämälähtöisiä.

Tentit ja muut määräajat

Suoritustapana oppimis- kertaus- ja kehittämistehtävät.
Tarkistathan Learnissa heti opintojakson alkaessa opintojakson sisältämät tehtävät ja niiden palautuspäivät. Opintojakso sisältää tehtäviä ja tenttejä, joita täytyy tehdä tietyssä järjestyksessä ja tiettyihin määräaikoihin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä: 1 op = 27 työtuntia eli tämän opintojakson suorittaminen edellyttää noin 135 työtuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta osa-alueesta, jokaisessa osa-alueessa on aiheeseen liittyvää aineistoa, kirjallisuutta, oppaita, artikkeleita ja videoita. Jokaiseen osa-alueeseen kuuluu oppimis- ja kertaustehtäviä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso alkaa 5.9.2022, jolloin kurssin alustalle pääsee kirjautumaan.

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa (Xamk Learn) ja annettavan aikataulun mukaan.
Opintojakson alustalla on tallennetut videoluennot, tehtävät ja pääosa tarvittavista aineistoista.
Tehtävät ovat monivalintatenttejä, keskustelutehtäviä ja analyysitehtäviä. Opintojaksoon sisältyy myös 5-7 verkkotapaamista.

Opettaja: Mia Silvenius, mia.silvenius@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

a) Osaat käyttää johdonmukaisesti asiakastyöskentelyyn ja markkinoinnin peruskäsitteitä.
b) Osaat etsiä tietoa keskeisistä tietolähteistä.
c) Osaat hahmottaa markkinoinnin kokonaisuuden: kilpailukeinot, tavoitteet, toimintaympäristön ja verkostot.
e) Osaat soveltaa keskeisiä markkinoinnin perustoimintamalleja ja menetelmiä.

Arviointikriteeristö vastaa arvosanaa 3.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen koulutus
Opettaja
 • Heli Viinamäki
 • Tiina Rissanen
Vastuuopettaja

Tiina Rissanen

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin ulkoisen laskentatoimen näkökulmasta.
Osaat pk-yrityksen kirjanpitoon ja tilinpäätösraportointiin liittyvät perusperiaatteet liiketapahtumien kirjaamisesta tilinpäätöksen muodostumiseen.
Osaat analysoida ja tulkita pk-yrityksen taloutta ja tunnuslukuja tilinpäätösraporttien pohjalta.
Tiedät perusperiaatteet arvonlisäverotuksesta sekä yritysverotuksesta eri yhtiömuodoissa Suomen kirjanpito- ja verotuslainsäädännön näkökulmista.

Sisältö

Mikä on laskentatoimen rooli yrityksen toiminnassa?
Millainen on ulkoisen laskentatoimen prosessi liiketapahtumien kirjaamisesta tilinpäätöksen raportointiin?
Miten tulkitset pk-yrityksen talouden tunnuslukuja?
Mitä ovat arvonlisä- ja yritysverotuksen perusperiaatteet?
Miten arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä?

Opiskelumateriaali

Materiaalit ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Kaikki materiaalit ovat verkkoaineistoja (mm. e-kirjoja, artikkeleita).

Yksilölliset oppimisväylät

Suomeksi
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset. Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Tentit ja muut määräajat

Kurssi sisältää ryhmässä tehtäviä töitä sekä yksilötehtäviä.

Tarkemmat päivämäärät tehtävien osalta ilmoitetaan kurssin alkaessa kurssin omalla Learn-alustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvioitavat osa-alueet muodostuvat yksilö- ja ryhmätyötehtävistä.

Arvioinnin perusteet:

Opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
- etsiä tietoa alan keskeisistätiedonlähteistä
- hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
- käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
- toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Arviointikriteeristö vastaa arvosanaa 3.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen koulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
Vastuuopettaja

Marko Issakainen

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Tunnistat hyvinvoinnin keskeiset ulottuvuudet (terveys, materiaalinen hyvinvointi, koettu hyvinvointi ja elämänlaatu).

Tiedät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta keskeisiä asioita anatomiasta ja fysiologiasta.

Sisältö

Mitä hyvinvointi tarkoittaa?
Mitkä tekijät vaikuttavat hyvinvointiin??
Mitkä ovat keskeisimmät hyvinvoinnin ulottuvuudet?
Mitkä ovat keskeiset asiat tuki- ja liikuntaelimistön anatomiasta, verenkiertojärjestelmästä ja hengitysjärjestelmästä?
Millaisia fysiologisia muutoksia diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään liittyy?
Mitä elämänlaatu tarkoittaa?
Mitkä tekijät lisäävät elämänlaatua?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.05.2026

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen koulutus
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuopettaja

Marjaana Roponen

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen koulutus
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuopettaja

Marjaana Roponen

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Syvennät taitojasi alan työtehtäviin ja täydennät koulutuksesi opintoja.
Sovellat teoriassa opittuja tietoja käytäntöön ja kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn.
Tunnistat omat kehittämistä vaativat ammatilliset osaamisalueet.
Opit ymmärtämään työelämän pelisäännöt ja sen, miten organisaatio ja työyhteisö toimivat.

Sisältö

Etsit tarkoituksenmukaisen harjoittelupaikan oman urapolkusi näkökulmasta katsottuna
Teet harjoittelun aikana liiketalouden alan työtehtäviä (esim. asiakaspalvelu-, myynti-tai toimistotehtäviä).
Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Liiketalouden koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot osaksi tai kokonaan.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen koulutus
Opettaja
 • Tuomo Kettula
Vastuuopettaja

Tuomo Kettula

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osaat käyttää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia tarkoituksenmukaisesti yksilönä sekä ryhmätyöskentelyssä. Osaat laatia toimisto-ohjelmilla alaasi liittyviä tavallisimpia asiakirjoja, esityksiä ja taulukoita. Osaat toimia tietoturvallisesti.

Sisältö

Mitä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia käytetään ja kuinka niitä hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä? Miten laaditaan tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmilla tavallisimpia alaasi liittyviä dokumentteja? Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

16.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Elsa Peltoranta
Vastuuopettaja

Elsa Peltoranta

Ryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • AVSAFT22SPOM
  Avoin amk, Fysioterapeutti (AMK), polku, monimuoto
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali on saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja muutama Teams-luento.


Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Markus Hamunen, markus.hamunen@xamk.fi
Elsa Peltoranta, elsa.peltoranta@xamk.fi
Heljä Uusitalo, helja.uusitalo@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy tenttien ja arvioitavien tehtävien perusteella. Tarkemmat tiedot opintojakson Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen koulutus
Opettaja
 • Pia Jääskeläinen
 • Tiina Rissanen
Vastuuopettaja

Tiina Rissanen

Ryhmät
 • HJMI22SP
  Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia digitaalisessa yhteiskunnassa.
Osaat arvioida omia yrittäjäominaisuuksia sekä tunnistaa yrittäjänä toimimisen muotoja.
Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden.
Osoitat perehtyneisyyttä liiketoiminnan alkuvaiheen suunnitteluun liittyviin osa-alueisiin.

Sisältö

Mikä on yritystoiminnan ja yrittäjyyden yhteiskunnallinen merkitys?
Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa?
Mitä ominaisuuksia ja osaamista yrittäjältä edellytetään?
Miten yritys toimii ja mitä ovat liiketoimintaprosessit?
Mitkä seikat vaikuttavat yritysmuodon valintaan?
Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa?
Mitkä ovat yrityksen keskeiset sidosryhmät?
Miten laaditaan liiketoimintasuunnitelma?

Opiskelumateriaali

Materiaalit ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Kaikki materiaalit ovat verkkoaineistoja (mm. e-kirjoja, artikkeleita).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset. Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Tentit ja muut määräajat

Kurssi sisältää ryhmässä tehtäviä töitä sekä yksilötehtäviä.

Tarkemmat päivämäärät tehtävien osalta ilmoitetaan kurssin alkaessa kurssin omalla Learn-alustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvioitavat osa-alueet muodostuvat yksilö- ja ryhmätyötehtävistä.

Arvioinnin perusteet:

Opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
- etsiä tietoa alan keskeisistätiedonlähteistä
- hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
- käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
- toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Arviointikriteeristö vastaa arvosanaa 3.