Siirry suoraan sisältöön

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Koulutuksen sisältö

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot koostuvat ydinosaamisesta, täydentävästä osaamisesta ja vapaasti valittavista opintojaksoista. Lisäksi koulutukseen sisältyvät harjoittelu ja opinnäytetyö.

Opintojen rakenne:
• matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen 15 op
• sähkötekninen perusosaaminen 15 op
• syventävä sähkötekninen perusosaaminen 25 op
• syventävä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 15 op
• automaatio 20 op
• sähkötekniikan projektitoimisto 15 op
• sähkösuunnittelu 15 op
• moottorit, ohjaukset ja suunnittelu 15 op
• sähkövoima 15 op
• sähköinsinöörin syventävät opinnot 15 op
• vaihtoehtoiset ammattiopinnot 15 op
• vapaasti valittavat opinnot 15 op
• harjoittelu 30 op
• opinnäytetyö 15 op

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen keskeisiä ammattiopintoja ovat sähkösuunnittelu, joka sisältää paljon harjoituksia tietokoneella, ja sähkökäytöt, joka koostuu teoriaopetuksesta ja laboratoriotöistä. Sähkölaitokset-kokonaisuus toteutetaan samalla tavalla, ja siihen kuuluu myös valtakunnallinen SP1-tutkinnon suorittaminen.

Automaatio koostuu automaatiotekniikasta, ohjelmoitavista logiikoista ja automaatiosuunnittelusta. Merkittävän osan opiskelusta muodostaa työskentely Mikkelin kampuksen hyvin varustelluissa laboratorioissa.

Vaihtoehtoisilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla voit hankkia erikoisosaamista haluamaltasi osa-alueelta.

Opintojen tavoite

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa. Sähköalan insinöörejä tarvitaan nyt ja etenkin tulevaisuudessa!

Koulutuksen pääpaino on sähkövoimatekniikassa, mutta opiskeluun sisältyvät kattavasti myös elektroniikka, automaatiotekniikka ja sähkösuunnittelu. Läpi koko koulutuksen energiatalous ja -tehokkuus ovat keskeisiä opiskeltavia asioita. Käytännönläheisissä opinnoissa ja harjoitteluissa saat vahvan tuntuman työelämään.
Mikkelin kampuksen omat laboratoriot ja korkealuokkaiset laitteet tarjoavat erinomaiset olosuhteet sähkötekniikan insinöörikoulutukselle. Opiskelu on käytännönläheistä, ja yhteistyötä tehdään tiiviisti niin yritysten kuin muiden korkeakoulujen kanssa samalla kampuksella.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on laajat tiedot ja taidot sähköalasta. Osaat muun muassa suunnitella ja johtaa sähköasennuksia. Pystyt suunnittelemaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvia järjestelmiä. Koulutukseen kuuluu asennusmääräys SP1-koe, jonka suoritettuasi ja riittävän työkokemuksen hankittuasi voit hakea asennusoikeuksia Setiltä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja sähkölaitosten kanssa. Merkittävää yhteistyötä tehdään maanlaajuisesti toimivan ABB:n kanssa.

Yritysyhteistyö näkyy opinnäytetöiden ja pienempien projektien kautta. Alueellinen vaikuttavuus on suurta. Paikallisten sähköliikkeiden ja teollisuuden sähköalan henkilökunta on tuttua, mikä helpottaa projektien saatavuutta.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Päivätoteutuksen opinnot toteutetaan lähiopetuksena, laboratoriotyöskentelynä, harjoitustöinä ja digiopetuksena Mikkelin kampuksella. Opinnot kestävät neljä vuotta. Kesäisin on mahdollisuus harjoitteluun, ja neljäntenä vuotena tehdään opinnäytetyö.

Opintoja järjestetään myös monimuotokoulutuksena. Monimuoto-opinnoissa pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus alalta. Myös toisen alan insinöörin tai teknikon tutkinto käy pohjakoulutuksesta.
Monimuotokoulutus on mahdollista opintojen suorittamisen työn ohella. Lähiopetusta järjestetään Mikkelin kampuksella viikonloppuisin syksystä 2020 alkaen. Opinnot ajoittuvat torstai-iltaan sekä perjantai- ja lauantaipäiviin keskimäärin joka toinen viikonloppu.

Lähiopetusta järjestetään kolmen ja puolen vuoden ajan.
Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan lukea osaksi tutkintoa, millä tavoin on mahdollista nopeuttaa valmistumista. Lisäksi Xamkin tarjoamien verkkokurssien suorittaminen osana tutkintoa nopeuttaa valmistumista.

Uramahdollisuudet

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus valmentaa sinut sähkölaitoksien, teollisuuden sähkökäyttöjen sekä kiinteistöjen sähköasennusten ja sähköisen talotekniikan asiantuntijaksi. Insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa.

Työpaikkasi voi olla sähkölaitoksella, suunnittelutoimistossa, teollisuudessa, sähköurakoinnissa tai kuntien ja valtion palveluksessa. Sähköinsinöörin tutkinto on korkealle arvostettu näyttö ammatillisesta osaamisesta. Työllistyminen on vakaata, ja urakehitys voi viedä sinut erittäin vaativiin ja hyvin palkattuihin tehtäviin. Tutkinnon suorittaminen antaa erinomaiset mahdollisuudet sijoittua myös sähköalan johtotehtäviin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
- kouluttaja
- käyttöinsinööri
- käyttöpäällikkö
- käytönjohtaja
- projekti-insinööri
- suunnitteluinsinööri
- verkkosuunnittelija
- yrittäjä

Pätevyys
SP1-tutkinto

Sähköturvallisuuden omaksuminen on erittäin tärkeää. Sähköturvallisuutta opiskellaan koko opintojen ajan. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa viranomaisten edellyttämä ja sähköturvallisuuslaissa määritelty valtakunnallinen SP1-tutkinto, jolla saa riittävän työkokemuksen jälkeen korkeimman pätevyyden sähköalalla.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorioissa käydään sähkön ja automaation ilmiöitä läpi konkreettisten ongelmien kautta. Moottorin säätäminen tutkitaan perin pohjin, samoin säätölaitteet.

Laboratoriot ovat uusia, samoin niiden laitteisto. Laboratorioiden tekniikka on nykyaikainen ja päivitetään uusien tekniikoiden myötä.
Laboratorioissa on käytettävissä erittäin kattavat mittalaitteet, jotka ovat opiskelijoiden käytössä myös koulun ulkopuolisiin töihin.

Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(STMI24SP)
Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(STMI23SP)
Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(STMI22SP)
Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(STMI21SP)
Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(STMI20SP)
Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
Vastuuopettaja

Natalia Pääjärvi

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä C (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B
 • Ryhmä C

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti aaltoliikkeeseen ja kvanttifysiikkaan liittyviä suureita, yksiköitä, määritelmiä ja luonnonlakeja.

Osaat ratkaista aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakien ja menetelmien avulla fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyviä ongelmia.

Osaat mitata aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkia aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoida mittaukset.

Sisältö

Mitkä ovat aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?

Miten aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja ja menetelmiä käytetään fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen?

Miten mitataan aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkitaan aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoidaan mittaukset?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Termofysiikka ja sähkömagnetismi tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

20.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
Vastuuopettaja

Natalia Pääjärvi

Ryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti aaltoliikkeeseen ja kvanttifysiikkaan liittyviä suureita, yksiköitä, määritelmiä ja luonnonlakeja.

Osaat ratkaista aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakien ja menetelmien avulla fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyviä ongelmia.

Osaat mitata aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkia aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoida mittaukset.

Sisältö

Mitkä ovat aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?

Miten aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja ja menetelmiä käytetään fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen?

Miten mitataan aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkitaan aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoidaan mittaukset?

Opiskelumateriaali

Fysiikan oppikirja
1.) Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka, EDITA
2.) H. Peltonen, J. Perkkiö, K. Vierinen (2018) Insinöörin (AMK) fysiikka, osa II, Lahden Teho-Opetus Oy, 9. painos (myös 8. painos käy). ISBN 978-952-5191-31-8.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

2 välikoetta sekä labrat

Opiskelijan työmäärä

1 op tarkoittaa noin 25 tunnin työmäärää opiskelijan osalta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty arvosana edellyttää, että teoriaosuus ja laboraatiot on suoritettu hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Termofysiikka ja sähkömagnetismi tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
Vastuuopettaja

Natalia Pääjärvi

Ryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti aaltoliikkeeseen ja kvanttifysiikkaan liittyviä suureita, yksiköitä, määritelmiä ja luonnonlakeja.

Osaat ratkaista aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakien ja menetelmien avulla fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyviä ongelmia.

Osaat mitata aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkia aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoida mittaukset.

Sisältö

Mitkä ovat aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?

Miten aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja ja menetelmiä käytetään fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen?

Miten mitataan aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkitaan aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoidaan mittaukset?

Opiskelumateriaali

Fysiikan oppikirja
1.) Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka, EDITA
2.) H. Peltonen, J. Perkkiö, K. Vierinen (2018) Insinöörin (AMK) fysiikka, osa II, Lahden Teho-Opetus Oy, 9. painos (myös 8. painos käy). ISBN 978-952-5191-31-8.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

2 välikoetta sekä labrat

Opiskelijan työmäärä

1 op tarkoittaa noin 25 tunnin työmäärää opiskelijan osalta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty arvosana edellyttää, että teoriaosuus ja laboraatiot on suoritettu hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Termofysiikka ja sähkömagnetismi tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Linja-aho
Vastuuopettaja

Vesa Linja-aho

Ryhmät
 • AVENAUKIOS23S
  Avoin AMK, Energianhallinta ja automaatio kiinteistöissä osaaja, syksy 2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
• Tunnet akkutekniikan peruskäsitteet ja eri akkutekniikoiden heikkoudet ja vahvuudet
• Ymmärrät litiumioniakkukennojen ja -järjestelmien toimintaperiaatteen
• Ymmärrät litiumioniakkutekniikan riskit ja niiden hallinnan perusteet
• Tunnet eri litiumioniakkukemioiden heikkoudet ja vahvuudet

Sisältö

Sisältö
• Sähköopin ja akkutekniikan peruskäsitteet
• Eri akkutekniikat ja niiden historia
• Litiumioniakkutekniikan perusteet
• Eri litiumioniakkukemiat ominaisuuksineen
• Litiumioniakkujärjestelmät
• Ajoneuvoakut
• Energiavarastot
• Litiumioniakkujen turvallisuus
• Lainsäädäntö ja standardit
• Elinkaari, ympäristö ja kierrätys

Opiskelumateriaali

Opettajan antama ja osoittama materiaali. Osa materiaalista on englanninkielistä. Aiheesta ei ole kirjoitettu suomenkielisiä oppikirjoja, teoriaoppikirjana käytetään teoksia Andrea, D. (2020): Lithium-Ion Batteries and Applications : A Practical and Comprehensive Guide to Lithium-Ion Batteries and Arrays, from Toys to Towns (Osa 1 ja Osa 2). Oppikirjat ovat maksutta kurssilaisten luettavissa XAMKin opiskelijatunnuksilla Ebook Central -palvelussa (joko verkkoyhteyden avulla selaimessa tai lataamalla kirjat Adobe Digital Editions -sovellukseen omalle koneelle).

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 100 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksosta suoritetaan omaan tahtiin 10 aihealuetta pakollisine tehtävineen.
Opintojaksolla on kaksi verkkotenttiä, joiden suorittamiseen on rajoitettu aika. Tenttiarvosanat määräävät arvosanan.
Opintojakso koostuu kahdesta osasta (2 op + 3 op), joista ensimmäinen on mahdollista suorittaa erikseen.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Esitietovaatimukset

Peruslaskutoimitusten hallinta (yhtälönratkaisu, yksikkömuunnokset).
Lukion fysiikan ja kemian perusteiden hallinta helpottaa kurssilla alkuun pääsyä, samoin sähkötekniikan perusteiden hallinta.

Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 28.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Linja-aho
Vastuuopettaja

Vesa Linja-aho

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
• Tunnet akkutekniikan peruskäsitteet ja eri akkutekniikoiden heikkoudet ja vahvuudet
• Ymmärrät litiumioniakkukennojen ja -järjestelmien toimintaperiaatteen
• Ymmärrät litiumioniakkutekniikan riskit ja niiden hallinnan perusteet
• Tunnet eri litiumioniakkukemioiden heikkoudet ja vahvuudet

Sisältö

Sähköopin ja akkutekniikan peruskäsitteet
• Eri akkutekniikat ja niiden historia
• Litiumioniakkutekniikan perusteet
• Eri litiumioniakkukemiat ominaisuuksineen
• Litiumioniakkujärjestelmät
• Ajoneuvoakut
• Energiavarastot
• Litiumioniakkujen turvallisuus
• Lainsäädäntö ja standardit
• Elinkaari, ympäristö ja kierräty

Opiskelumateriaali

Opettajan antama ja osoittama materiaali. Osa materiaalista on englanninkielistä. Aiheesta ei ole kirjoitettu suomenkielisiä oppikirjoja, teoriaoppikirjana käytetään teoksia Andrea, D. (2020): Lithium-Ion Batteries and Applications : A Practical and Comprehensive Guide to Lithium-Ion Batteries and Arrays, from Toys to Towns (Osa 1 ja Osa 2). Oppikirjat ovat maksutta kurssilaisten luettavissa XAMKin opiskelijatunnuksilla Ebook Central -palvelussa (joko verkkoyhteyden avulla selaimessa tai lataamalla kirjat Adobe Digital Editions -sovellukseen omalle koneelle).

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksosta suoritetaan omaan tahtiin 10 aihealuetta pakollisine tehtävineen.
Opintojaksolla on kaksi verkkotenttiä, joiden suorittamiseen on rajoitettu aika. Tenttiarvosanat määräävät arvosanan.
Opintojakso koostuu kahdesta osasta (2 op + 3 op), joista ensimmäinen on mahdollista suorittaa erikseen.

Esitietovaatimukset

Peruslaskutoimitusten hallinta (yhtälönratkaisu, yksikkömuunnokset).
Lukion fysiikan ja kemian perusteiden hallinta helpottaa kurssilla alkuun pääsyä, samoin sähkötekniikan perusteiden hallinta.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mariya Loginova
Vastuuopettaja

Pekka Pennanen

Ryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukainen opetus verkossa tai luokassa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan erikseen.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: pekka.pennanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset tehtävät, suullinen esitelmä ja lopputentti. Opintojakso päättyy vuosi sen alkamisesta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Pennanen
Vastuuopettaja

Pekka Pennanen

Ryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan erikseen.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: pekka.pennanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen testi, suullinen esitelmä ja lopputentti. Opintojakso päättyy vuosi sen alkamisesta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Pennanen
Vastuuopettaja

Pekka Pennanen

Ryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan erikseen.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: pekka.pennanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen testi, suullinen esitelmä ja lopputentti. Opintojakso päättyy vuosi sen alkamisesta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Lampinen
Vastuuopettaja

Minna Lampinen

Ryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ja verkkotehtävät Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsin opintojaksosta on olemassa myös monialainen verkkototeutus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelija tenttii opintojakson sisällön opintojakson toteutusaikana. Tenttiin osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä tehtävien suorittamista hyväksytysti annetun aikataulun mukaisesti.

Opintojakson varsinaisen tentin lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus kahteen uusintasuorituskertaan ajankohtina, jotka sovitaan opintojakson alussa. Opiskelijan velvollisuus on huolehtia, että uusintatentit tulevat hoidetuksi ajallaan.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta teemasta: Jag som studerande (studier och utbildning), Mot arbetslivet (arbetspraktik och arbetserfarenhet, att söka jobb, yrken och arbetsuppgifter inom branschen, företagspresentation) ja Min bransch (alakohtaiset, ajankohtaiset aiheet). Sekä suullisen kielitaidon että kirjallisen kielitaidon kokeessa testataan nämä teemat.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

26.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuopettaja

Risto Kuitunen

Ryhmät
 • STMI23SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Sähkötyöturvallisuuden osaaminen käytännön töissä
Tärkeimpien sähköturvallisuusnormien osaaminen
Käytännön asennustekniikan perusteiden osaaminen
Sähkösuunnittelun ja –dokumentoinnin perusteiden osaaminen

Sisältö

Jännitteettömyyden varmistaminen
Kaapeleiden käsittely ja tunnistaminen
Yleisimpien valaistuskytkentöjen harjoittelu
Kaapeleiden mitoittamisen perusteet
Sähköpistekuva ja ryhmityskuva
Ryhmäkeskuksen pääkaavion suunnittelu
Ryhmäkeskuksen kokoaminen
Käyttöönottotarkastus ja siihen liittyviä mittauksia ja demonstraatioita
Autotallirakennusta vastaava asennusharjoitus käyttöönottotarkastuksineen

Opiskelumateriaali

Jukka Ahoranta: Sähkötekniikka tai vastaava
Muistiinpanovälineet ja laskin
Asennustöihin soveltuva vaatetus

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelua kaikilla tunneilla. Lähiopiskelu välttämätön

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla. Tentti sisältää toiminnallisia tehtäviä

Opiskelijan työmäärä

Lähiopiskelu 48 h. Itsenäistä opiskelua noin saman verran.

Toteutuksen osien kuvaus

Jännitteettömyyden varmistaminen
Kaapeleiden käsittely ja tunnistaminen
Yleisimpien valaistuskytkentöjen harjoittelu
Kaapeleiden mitoittamisen perusteet
Sähköpistekuva ja ryhmityskuva
Ryhmäkeskuksen pääkaavion suunnittelu
Ryhmäkeskuksen kokoaminen
Käyttöönottotarkastus ja siihen liittyviä mittauksia ja demonstraatioita
Autotallirakennusta vastaava asennusharjoitus käyttöönottotarkastuksineen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä)

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 14.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuopettaja

Kalle Pesonen

Ryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Toimit sähkötyöturvallisuus-standardien mukaan. Otat huomioon sähköalaan kohdistuvat Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset. Toimit sähköalan standardien mukaan. Työskentelet saadaksesi S1-sähköurakointitutkintoon tarvittavan tietotaidon.

Sisältö

Mitkä ovat sähköurakoinnin edellytykset ja vastuut?
Millaisia suojaustapoja eri asennustilat edellyttävät?
Kuinka mitoitat kaapelit?
Mikä on sallittu kosketusjännite?
Kuinka suuri maasulkuvirta sallitaan?

Opiskelumateriaali

Kirjat: SFS-käsikirja 600-1-1, 2022. SFS-käsikirja 600-1-2, 2022. SFS-käsikirja 601:2018. Käsikirja Rakennusten Sähköasennuksista D1. SFS 6002:2015+A1:2018. Sähkölaitekorjaajan opas.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetusta ja lisäksi itseopiskeltavaa materiaalia Learnissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Arvosana määräytyy välikokeiden perusteella.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 137,5 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Sähköteknisen perusosaamisen moduli

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 01.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuopettaja

Kalle Pesonen

Ryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Toimit sähkötyöturvallisuus-standardien mukaan. Otat huomioon sähköalaan kohdistuvat Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset. Toimit sähköalan standardien mukaan. Työskentelet saadaksesi S1-sähköurakointitutkintoon tarvittavan tietotaidon.

Sisältö

Mitkä ovat sähköurakoinnin edellytykset ja vastuut?
Millaisia suojaustapoja eri asennustilat edellyttävät?
Kuinka mitoitat kaapelit?
Mikä on sallittu kosketusjännite?
Kuinka suuri maasulkuvirta sallitaan?

Opiskelumateriaali

Kirjat: SFS-käsikirja 600-1-1, 2022. SFS-käsikirja 600-1-2, 2022. SFS-käsikirja 601:2018. Käsikirja Rakennusten Sähköasennuksista D1. SFS 6002:2015+A1:2018. Sähkölaitekorjaajan opas.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetusta ja lisäksi itseopiskeltavaa materiaalia Learnissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Arvosana määräytyy välikokeiden perusteella.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 137,5 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välitentit.

Esitietovaatimukset

Sähköteknisen perusosaamisen moduli

Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 28.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Linja-aho
Vastuuopettaja

Vesa Linja-aho

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
• Ymmärrät aurinkosähköjärjestelmän teknisen toiminnan perusperiaatteet.
• Tunnet alan keskeisen lainsäädännön ja standardit.
• Osaat suunnitella ja valita kohteeseen sopivan aurinkosähköjärjestelmän.
• Ymmärrät aurinkosähköjärjestelmiin liittyvät riskit ja niiden hallinnan.
• Ymmärrät aurinkoenergian merkityksen osana nykyistä ja tulevaisuuden energiantuotantoa.

Sisältö

• Kertaus sähköopin peruskäsitteistä
• Aurinkopaneelien toimintaperiaate
• Erilaiset aurinkosähköjärjestelmät
• Lainsäädäntö, standardit ja yleiset suunnitteluperiaatteet
• Aurinkosähköhankkeen arviointi
• Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu ja mitoitus
• Asentaminen
• Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastus
• Käyttö, huolto ja ylläpito
• Aurinkosähköjärjestelmien tulevaisuus ja tuore tutkimustieto

Opiskelumateriaali

Opettajan antama ja osoittama materiaali. Oppikirjana käytetään teosta ST-käsikirja 40: Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus (Sähköinfo 2021), joka on maksutta ladattavissa XAMKin opiskelijatunnuksilla Kaakkuri-portaalin kautta.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla suoritetaan omaan tahtiin 10 aihealuetta pakollisine tehtävineen.
Opintojaksolla on kaksi verkkotenttiä, joiden suorittamiseen on rajoitettu aika. Tenttiarvosanat määräävät kurssin arvosanan.
Opintojakso koostuu kahdesta osasta (2 op + 3 op), joista ensimmäinen on mahdollista suorittaa erikseen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

05.01.2024 - 08.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Manninen
Vastuuopettaja

Mika Ruponen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija pystyy ohjelmoitavan logiikan avulla toteuttamaan prosessin automatisoinnin, ohjelmoinnin sekä dokumentoinnin.

Sisältö

Miten suunnitellaan antureiden käytöt?
Miten valitaan tarvittava logiikka?
Miten prosessin mekatroniikka suunnitellaan?
Miten prosessin asiakaslähtöinen ohjeistus toteutetaan?
Miten dokumentointi toteutetaan?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ohjelmoitavat logiikat, automaatiotekniikka, Sulautettu automaatio

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

03.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Manninen
Vastuuopettaja

Teemu Manninen

Ryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija pystyy ohjelmoitavan logiikan avulla toteuttamaan prosessin automatisoinnin, ohjelmoinnin sekä dokumentoinnin.

Sisältö

Miten suunnitellaan antureiden käytöt?
Miten valitaan tarvittava logiikka?
Miten prosessin mekatroniikka suunnitellaan?
Miten prosessin asiakaslähtöinen ohjeistus toteutetaan?
Miten dokumentointi toteutetaan?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ohjelmoitavat logiikat, automaatiotekniikka, Sulautettu automaatio

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Manninen
Vastuuopettaja

Teemu Manninen

Ryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija pystyy ohjelmoitavan logiikan avulla toteuttamaan prosessin automatisoinnin, ohjelmoinnin sekä dokumentoinnin.

Sisältö

Miten suunnitellaan antureiden käytöt?
Miten valitaan tarvittava logiikka?
Miten prosessin mekatroniikka suunnitellaan?
Miten prosessin asiakaslähtöinen ohjeistus toteutetaan?
Miten dokumentointi toteutetaan?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ohjelmoitavat logiikat, automaatiotekniikka, Sulautettu automaatio

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 29.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 24

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuopettaja

Risto Kuitunen

Ryhmät
 • STMI23SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee automaatiolaitteita sekä niiden käyttöä prosessin hallinnassa, hallitsee erilaisia mittausmenetelmiä ja ymmärtää suljetun säätöjärjestelmän perusteet. Kurssin aikana käydään perusteellisesti lävitse automaatiotekniikan antureita, erilaisten fysiikan suureiden mittauksia sekä analogisen mittaus-signaalin käsittelyä.

Sisältö

Miten anturit toimivat?
Mitä tarkoittaa digitaalinen- ja analoginen sisääntulo?
Miten automaatiojärjestelmien väylät toimivat?
Miten säätö toimii (PID)?
Miten toimilaitteita ohjataan?

Opiskelumateriaali

Ahoranta Jukka: Sähkötekniikka tai vastaava
Keinänen Toimi: Automaatiotekniikka
Muistiinpanovälineet ja laskin
CADMATIC opiskelijaversio
FLUIDSIM
ALPHA

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopinnot ja LEARN

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelua kaikilla labratunneilla. Lähiopiskelu välttämätön

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla. Tentti sisältää toiminnallisia tehtäviä laboratoriossa

Opiskelijan työmäärä

Lähiopiskelu 60 h. Itsenäistä opiskelua noin saman verran.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi sisältää lähiopetuksena pidettäviä luentoja A/B yhteisryhmässä sekä laboratoriotöitä puoliryhmässä:

Jännitteettömyyden varmistaminen
Piirikaavioiden suunnittelun perusteet ja vastaavat koekytkennät (kontaktorit, sysäysreleet, aikareleet), 4 peruskytkentää
Automaatio yleisesti (ohjauksen ja säädön ero)
Anturitekniikkaa (raja-arvo/mittaava, tärkeimmät analogiset ja digitaaliset viestit)
Ohjelmoitavan logiikan perusteet
Toimilaitteet
PID-säätö (pinnankorkeuden säätö taajuusmuuttajalla, ultraäänianturilla ja ALPHA-logiikalla)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä)

Esitietovaatimukset

Analogiaelektroniikka

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 01.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 24

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuopettaja

Risto Kuitunen

Ryhmät
 • STMI23SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee automaatiolaitteita sekä niiden käyttöä prosessin hallinnassa, hallitsee erilaisia mittausmenetelmiä ja ymmärtää suljetun säätöjärjestelmän perusteet. Kurssin aikana käydään perusteellisesti lävitse automaatiotekniikan antureita, erilaisten fysiikan suureiden mittauksia sekä analogisen mittaus-signaalin käsittelyä.

Sisältö

Miten anturit toimivat?
Mitä tarkoittaa digitaalinen- ja analoginen sisääntulo?
Miten automaatiojärjestelmien väylät toimivat?
Miten säätö toimii (PID)?
Miten toimilaitteita ohjataan?

Opiskelumateriaali

Ahoranta Jukka: Sähkötekniikka tai vastaava
Keinänen Toimi: Automaatiotekniikka
Muistiinpanovälineet ja laskin
CADMATIC opiskelijaversio
FLUIDSIM
ALPHA

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopinnot ja LEARN

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelua kaikilla labratunneilla. Lähiopiskelu välttämätön

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla. Tentti sisältää toiminnallisia tehtäviä laboratoriossa

Opiskelijan työmäärä

Lähiopiskelu 60 h. Itsenäistä opiskelua noin saman verran.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi sisältää lähiopetuksena pidettäviä luentoja A/B yhteisryhmässä sekä laboratoriotöitä puoliryhmässä:

Jännitteettömyyden varmistaminen
Piirikaavioiden suunnittelun perusteet ja vastaavat koekytkennät (kontaktorit, sysäysreleet, aikareleet), 4 peruskytkentää
Automaatio yleisesti (ohjauksen ja säädön ero)
Anturitekniikkaa (raja-arvo/mittaava, tärkeimmät analogiset ja digitaaliset viestit)
Ohjelmoitavan logiikan perusteet
Toimilaitteet
PID-säätö (pinnankorkeuden säätö taajuusmuuttajalla, ultraäänianturilla ja ALPHA-logiikalla)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä)

Esitietovaatimukset

Analogiaelektroniikka

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 24.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Virtuaaliopettaja Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikka
Vastuuopettaja

Juha Korpijärvi

Ryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä investointilaskentamenetelmiin soveltaen menetelmiä erityisesti energiateknisiin investointeihin

Sisältö

Miten toimivat nykyarvomenetelmä, vuosikustannusmenetelmä, sisäisen koron menetelmä ja takaisinmaksuajan menetelmä?
Mitkä ovat eri voimantuotantovaihtoehdot?
Miten lasketaan siirto- ja muuntohäviöt?
Mikä on kompensoinnin hyöty?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali julkaistaan Learn- alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Suoritus on mahdollinen yksilötoteutuksena siten, että määritetyt harjoitustehtävät palautetaan yksitellen opintojakson opettajalle

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi ei sisällä näitä elementtejä

Tentit ja muut määräajat

Kurssi ei sisällä tenttiä

Opiskelijan työmäärä

16 harjoitustyötä, jotka kukin vievät noin neljä tuntia eli yhteensä 64 tuntia, jonka lisäksi tulee noin 76 tuntia itsenäistä perehtymistä aiheeseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! SPR:n verkko-opinnot on suoritettava ennen lähiopetuspäivää. Ohjeet alustalle kirjautumiseen ja suorittamiseen saa toteutuksen alkaessa. Opiskelijalle tulee maksettavaksi e-lomakkeella (opettaja lähettää spostitse) SPR:n koulutuslisenssimaksu 11,40 €, joka sisältää mobiilikortin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! SPR:n verkko-opinnot on suoritettava ennen lähiopetuspäivää. Ohjeet alustalle kirjautumiseen ja suorittamiseen saa toteutuksen alkaessa. Opiskelijalle tulee maksettavaksi e-lomakkeella (opettaja lähettää spostitse) SPR:n koulutuslisenssimaksu 11,40 €, joka sisältää mobiilikortin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! SPR:n verkko-opinnot on suoritettava ennen lähiopetuspäivää. Ohjeet alustalle kirjautumiseen ja suorittamiseen saa toteutuksen alkaessa. Opiskelijalle tulee maksettavaksi e-lomakkeella (opettaja lähettää spostitse) SPR:n koulutuslisenssimaksu 11,40 €, joka sisältää mobiilikortin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Teea Lång
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! Learn-alustan tehtävät on suoritettava ennen kontaktitunteja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
 • Teemu Manninen
Vastuuopettaja

Jyrki Liikanen

Ryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tutustuminen työelämään

Sisältö

Harjoittelu työpaikalla. Harjoitteluraportti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
 • Teemu Manninen
Vastuuopettaja

Mika Ruponen

Ryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tutustuminen työelämään

Sisältö

Harjoittelu työpaikalla. Harjoitteluraportti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuopettaja

Jyrki Liikanen

Ryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Työelämään tutustuminen.

Sisältö

Käytännön harjoittelu työpaikalla ja harjoitteluraportti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Vastuuopettaja

Pia Valtonen

Ryhmät
 • STMI23SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI23SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-pohjalla jaettu materiaali ja taulukkokirja (esim. MAOL). Kurssilla tarvitset myös laskimen.

Oppikirja, johon oppimateriaali perustuu:
Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen ja Surakka. Insinöörin matematiikka, Edita, 2014. ISBN 9789513763527

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset oppitunnit ja laskuharjoitustunnit.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suorittaminen mahdollista tenttimällä, kunhan edeltävyysehdot täyttyvät.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Kurssin voi suorittaa kahdella välikokeella tai kurssitentillä. Uusinta koko kurssin kurssitentillä.
Tenttipäivämäärät ilmoitetaan kurssin alkaessa.
Kurssiin voi sisältyä myös palautettavia harjoitustehtäviä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opintopisteitä vastaava opiskelijan työmäärä on 135 h, sisältäen osallistumisen opetukseen, kotitehtävien tekemisen, itsenäisen opiskelun sekä osallistumisen tentteihin.

Toteutuksen osien kuvaus

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu välikokeiden tai kurssitentin tuloksiin. Arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alkaessa.

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Vastuuopettaja

Pia Valtonen

Ryhmät
 • TTMI23SP
  Talotekniikka, päivätoteutus
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-pohjalla jaettu materiaali ja taulukkokirja (esim. MAOL). Kurssilla tarvitset myös laskimen.

Oppikirja, johon oppimateriaali perustuu:
Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen ja Surakka. Insinöörin matematiikka, Edita, 2014. ISBN 9789513763527

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset oppitunnit ja laskuharjoitustunnit.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suorittaminen mahdollista tenttimällä, kunhan edeltävyysehdot täyttyvät.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Kurssin voi suorittaa kahdella välikokeella tai kurssitentillä. Uusinta koko kurssin kurssitentillä.
Tenttipäivämäärät ilmoitetaan kurssin alkaessa.
Kurssiin voi sisältyä myös palautettavia harjoitustehtäviä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opintopisteitä vastaava opiskelijan työmäärä on 135 h, sisältäen osallistumisen opetukseen, kotitehtävien tekemisen, itsenäisen opiskelun sekä osallistumisen tentteihin.

Toteutuksen osien kuvaus

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu välikokeiden tai kurssitentin tuloksiin. Arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alkaessa.

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Vastuuopettaja

Pia Valtonen

Ryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen lähiopetus, harjoitustehtävät sekä mahdolliset palautettavat harjoitystyöt.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen, joka vastaa 135 tuntia työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu menestykseen välikokeissa tai tentissä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Vastuuopettaja

Pia Valtonen

Ryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen lähiopetus, harjoitustehtävät sekä mahdolliset palautettavat harjoitystyöt.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen, joka vastaa 135 tuntia työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu menestykseen välikokeissa tai tentissä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Vastuuopettaja

Pia Valtonen

Ryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen lähiopetus, harjoitustehtävät sekä mahdolliset palautettavat harjoitystyöt.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen, joka vastaa 135 tuntia työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu menestykseen välikokeissa tai tentissä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

12.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka yhteiset

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Paula Ronkainen
Vastuuopettaja

Paula Ronkainen

Ryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Learnin alustalla oleva materiaali ja alustalla ilmoitettu kirjallisuus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset oppimistehtävät

Tentit ja muut määräajat

Tehtävät. Ei tenttiä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät. Arviointiasteikko 1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
Vastuuopettaja

Mari Koivunen

Ryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learn-kurssialustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa. Tällöin harkitaan tapauskohtaisesti, mitkä osiot mahdollisesti suoritetaan ja millä tavalla ne suoritetaan.
Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) Xamkin verkkosivuilta ja käynnistä prosessi hyvissä ajoin ennen opintojakson aloitusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektitoimistossa työelämälähtöiset projektit ja sidosryhmäyhteistyö

Tentit ja muut määräajat

.

Opiskelijan työmäärä

27 h x 5 op = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on integroituna Projektitoimiston Viestintätaidot-kurssin kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
Vastuuopettaja

Mari Koivunen

Ryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learn-kurssialustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa. Tällöin harkitaan tapauskohtaisesti, mitkä osiot mahdollisesti suoritetaan ja millä tavalla ne suoritetaan.
Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) Xamkin verkkosivuilta ja käynnistä prosessi hyvissä ajoin ennen opintojakson aloitusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektitoimistossa työelämälähtöiset projektit ja sidosryhmäyhteistyö

Tentit ja muut määräajat

.

Opiskelijan työmäärä

27 h x 5 op = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on integroituna Projektitoimiston Viestintätaidot-kurssin kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuopettaja

Risto Kuitunen

Ryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että osaat kuvata kiinteistöissä käytettävien erilaisten automaatiojärjestelmien rakenteet, ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet. Sinulle tulee selkeä käsitys tämän päivän ns. DDC-tekniikkaan perustuvista järjestelmistä ja avoimista (KNX, LON) kiinteistöautomaatiojärjestelmistä. Opintokokonaisuuden suoritettuasi ymmärrät kiinteistöautomaation merkityksen erilaisten kiinteistöjen säädössä valvonnassa ja ohjauksessa.

Sisältö

Miten kiinteistöautomaatiojärjestelmä toimii?
Millaisia ovat kiinteistöautomaatiojärjestelmän ohjausviestit?
Miten ohjelmoidaan logiikalla?
Miten sähköverkko integroituu kiinteistöautomaatiojärjestelmään?
Mitä tarkoitetaan KNX-tekniikalla?
Miten toimilaitteet ja anturit on rakennettu ja kuinka ne toimivat?

Opiskelumateriaali

LEARN
Muu verkkoaineisto ja alan oppikirjat
XAMK kiinteistöautomaatiojärjestelmän opiskelijatunnukset
CADMATIC, CADMATIC opiskelijaversio
FLUIDSIM, FLUIDSIM home use
ALPHA
Muu sähkötekniikan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopinnot ja LEARN

TKI ja työelämäyhteistyö

XAMK kiinteistöautomaatiojärjestelmän opiskelijatunnukset

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla ja jakson aikaiset suoritukset LEARNin mukaan (sekä lähiopintoja että etätehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Miten kiinteistöautomaatiojärjestelmä toimii, kiinteistöautomaation toteutustavat
Kiinteistöautomaation erityispiirteet ja esiintyneet ongelmat
Kiinteistöautomaation prosessit
Tyypillisimmät anturit, toimilaitteet ja ohjausviestit
Logiikkaohjelmoinnin perusteet (ALPHA)
Kiinteistöautomaatiojärjestelmän vaikutus sähköjärjestelmään
sähkömekaniikan, ohjelmallisuuden, etäkäytön yms. vaikutus kustannuksiin, käytettävyyteen ja luotettavuuteen
Harjoituksia eri järjestelmillä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä). Erityisesti määräaikojen noudattaminen, kuten työelämässäkin. Numeerinen arviointi.

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikka, ohjelmoitavat logiikat (sähkötekniikan opiskelijat)
Sähkö- ja automaatiotekniikka (LVI-tekniikan opiskelijat)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuopettaja

Risto Kuitunen

Ryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että osaat kuvata kiinteistöissä käytettävien erilaisten automaatiojärjestelmien rakenteet, ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet. Sinulle tulee selkeä käsitys tämän päivän ns. DDC-tekniikkaan perustuvista järjestelmistä ja avoimista (KNX, LON) kiinteistöautomaatiojärjestelmistä. Opintokokonaisuuden suoritettuasi ymmärrät kiinteistöautomaation merkityksen erilaisten kiinteistöjen säädössä valvonnassa ja ohjauksessa.

Sisältö

Miten kiinteistöautomaatiojärjestelmä toimii?
Millaisia ovat kiinteistöautomaatiojärjestelmän ohjausviestit?
Miten ohjelmoidaan logiikalla?
Miten sähköverkko integroituu kiinteistöautomaatiojärjestelmään?
Mitä tarkoitetaan KNX-tekniikalla?
Miten toimilaitteet ja anturit on rakennettu ja kuinka ne toimivat?

Opiskelumateriaali

LEARN
Muu verkkoaineisto ja alan oppikirjat
XAMK kiinteistöautomaatiojärjestelmän opiskelijatunnukset
CADMATIC, CADMATIC opiskelijaversio
FLUIDSIM, FLUIDSIM home use
ALPHA
Muu sähkötekniikan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopinnot ja LEARN

TKI ja työelämäyhteistyö

XAMK kiinteistöautomaatiojärjestelmän opiskelijatunnukset

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla ja jakson aikaiset suoritukset LEARNin mukaan (sekä lähiopintoja että etätehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Miten kiinteistöautomaatiojärjestelmä toimii, kiinteistöautomaation toteutustavat
Kiinteistöautomaation erityispiirteet ja esiintyneet ongelmat
Kiinteistöautomaation prosessit
Tyypillisimmät anturit, toimilaitteet ja ohjausviestit
Logiikkaohjelmoinnin perusteet (ALPHA)
Kiinteistöautomaatiojärjestelmän vaikutus sähköjärjestelmään
sähkömekaniikan, ohjelmallisuuden, etäkäytön yms. vaikutus kustannuksiin, käytettävyyteen ja luotettavuuteen
Harjoituksia eri järjestelmillä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä). Erityisesti määräaikojen noudattaminen, kuten työelämässäkin. Numeerinen arviointi.

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikka, ohjelmoitavat logiikat (sähkötekniikan opiskelijat)
Sähkö- ja automaatiotekniikka (LVI-tekniikan opiskelijat)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 20

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Manninen
Vastuuopettaja

Teemu Manninen

Ryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelet kiinteistön KNX-väylätekniikoita, rakenteita, kaapelointeja sekä asennuskohteeseen tulevia asennuksia ja asennuskalusteita. Ymmärrät erilaisten hajautettujen ja keskitettyjen kiinteistöautomaatioiden toiminnan.

Sisältö

Mikä on KNX? Miten toimii kiinteistön väyläohjausjärjestelmä? Miten eri laitevalmistajien laitteet saadaan kommunikoimaan yhdessä? Miten järjestelmää ohjelmoidaan ja ohjataan. Mitä siihen voidaan liittää esim. omakotitalossa.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ohjelmoitavat logiikat

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
Vastuuopettaja

Natalia Pääjärvi

Ryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää matriisilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat soveltaa todennäköisyysmalleja tekniikan ilmiöiden kuvaamisessa.
Osoitat perehtyneisyyttä tilastoaineiston analysoimisessa.
Hyödynnät matemaattisia ohjelmistoja.

Sisältö

Miten lasket matriiseilla?
Miten lasket tapahtumien todennäköisyyksiä?
Mitä tilastoaineistosta voit päätellä?
Miten hyödynnät tietotekniikkaa matemaattisissa tehtävissä?

Opiskelumateriaali

1. Luennot, harjoitukset ja muu luennoilla jaettava materiaali

2. Sorvali E., Toivonen P. Algebra ja reaalifunktiot. WSOY 2004

3. Henttonen J., Peltomäki J., Uusitalo S. Tekniikan Matematiikka 1. Edita 2004 tai uudempi

4. Karjalainen L., Ruuskanen A.: Tilastomatematiikka. Pii-kirjat 1998 tai uudempi. Myös muita eri tilastomenetelmien ja todennäköisyyslaskennan oppikirjoja voi käyttää.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot kurssista ”Insinöörin perusmatematiikka 1”

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
Vastuuopettaja

Natalia Pääjärvi

Ryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää matriisilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat soveltaa todennäköisyysmalleja tekniikan ilmiöiden kuvaamisessa.
Osoitat perehtyneisyyttä tilastoaineiston analysoimisessa.
Hyödynnät matemaattisia ohjelmistoja.

Sisältö

Miten lasket matriiseilla?
Miten lasket tapahtumien todennäköisyyksiä?
Mitä tilastoaineistosta voit päätellä?
Miten hyödynnät tietotekniikkaa matemaattisissa tehtävissä?

Opiskelumateriaali

1. Luennot, harjoitukset ja muu luennoilla jaettava materiaali

2. Sorvali E., Toivonen P. Algebra ja reaalifunktiot. WSOY 2004

3. Henttonen J., Peltomäki J., Uusitalo S. Tekniikan Matematiikka 1. Edita 2004 tai uudempi

4. Karjalainen L., Ruuskanen A.: Tilastomatematiikka. Pii-kirjat 1998 tai uudempi. Myös muita eri tilastomenetelmien ja todennäköisyyslaskennan oppikirjoja voi käyttää.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot kurssista ”Insinöörin perusmatematiikka 1”

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
Vastuuopettaja

Veikko Nykänen

Ryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat käyttää matriisilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat soveltaa todennäköisyysmalleja tekniikan ilmiöiden kuvaamisessa.
Osoitat perehtyneisyyttä tilastoaineiston analysoimisessa.
Hyödynnät matemaattisia ohjelmistoja.

Sisältö

Miten lasket matriiseilla?
Miten lasket tapahtumien todennäköisyyksiä?
Mitä tilastoaineistosta voit päätellä?
Miten hyödynnät tietotekniikkaa matemaattisissa tehtävissä?

Opiskelumateriaali

1. Luennot, harjoitukset ja muu luennoilla jaettava materiaali

2. Sorvali E., Toivonen P. Algebra ja reaalifunktiot. WSOY 2004

3. Henttonen J., Peltomäki J., Uusitalo S. Tekniikan Matematiikka 1. Edita 2004 tai uudempi

4. Karjalainen L., Ruuskanen A.: Tilastomatematiikka. Pii-kirjat 1998 tai uudempi. Myös muita eri tilastomenetelmien ja todennäköisyyslaskennan oppikirjoja voi käyttää.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot kurssista ”Insinöörin perusmatematiikka 1”

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Honkanen
Vastuuopettaja

Hannu Honkanen

Ryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelet kiinteistön lämmitys- ja valaistusmitoitusta. Osaat valita kohteeseen oikeat komponentit. Osaat hyödyntää laitevalmistajien tietokantoja.

Sisältö

Miten valitset lämmitysmuodon kohteeseen?
Mikä on taloudellinen mitoitus kohteeseen?
Miten eri laitevalmistajien tietokannat saadaan hyödynnettyä?

Opiskelumateriaali

Learn-alusta ja DALI-ohjelmarajapinnat

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei käytännön harjoitteluvaatimusta

Tentit ja muut määräajat

Ei erillistä tenttiä, harjoitustöihin liittyvät raportit palautettava viimeistään kurssin päättymispäivää seuraavien kahden viikon aikana

Opiskelijan työmäärä

Opiskelija työmäärä vastaa 5 op työmäärää, johon sisältyy varsinaisten harjoitustöiden teko ja tehtyjen harjoitustöiden raportointi erillisten ohjeiden mukaan

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi sisältää alkuteorian, DALI-ohjelmoinnit pienryhmissä ja etätehtävät ajoissa palautettuina. Etätehtävistä annetaan palaute.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeroarviointi palautuksien ja ohjelmointien mukaan

Esitietovaatimukset

Tekninen piirtäminen ja Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

18 - 22

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Honkanen
Vastuuopettaja

Mika Ruponen

Ryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelet kiinteistön lämmitys- ja valaistusmitoitusta. Osaat valita kohteeseen oikeat komponentit. Osaat hyödyntää laitevalmistajien tietokantoja.

Sisältö

Miten valitset lämmitysmuodon kohteeseen?
Mikä on taloudellinen mitoitus kohteeseen?
Miten eri laitevalmistajien tietokannat saadaan hyödynnettyä?

Opiskelumateriaali

Learn alusta ja Dali ohjelmarajapinnat.

Yksilölliset oppimisväylät

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei käytännön harjoitteluvaatimusta.

Tentit ja muut määräajat

Ei erillisiä tenttejä, harjoitustöihin liittyvät raportit palautettava viimeistään kurssin päättymispäivää seuraavien kahden viikon aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei vaadittu.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelija työmäärä vastaa 5 opintopisteen työmäärää, johon sisältyy varsinaisten harjoitustöiden teko ja tehtyjen harjoitustöiden raportointi erillisten ohjeiden mukaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi sisältää alkuteorian, dali ohjelmoinnit pienryhmissä ja etätehtävät ajoissa palautettuna. Niistä annetaan palaute.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoa koskevat lisätiedot annetaan ryhmäkohtaisesti, opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeroarviointi palautuksien ja ohjelmointitöiden mukaan.

Esitietovaatimukset

Tekninen piirtäminen ja Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Manninen
Vastuuopettaja

Teemu Manninen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Osaa soveltaa matemaattisia menetelmiä ja työkaluja alan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Tuntee oman alan suunnitteluprosessit, -menetelmät ja –työkalut (Ladder ohjelmointi sekä graafinen ohjelmointi).Osaa mitoittaa ja valita laitteita ja komponentteja teknistaloudellisilla periaatteilla. Hallitsee standardien mukaisen dokumentoinnin.

Sisältö

Miten käytetään ladder- ohjelmointia?
Miten ohjelmakokonaisuudet toimivat?
Miten valitaan käytettävä ohjelmointikieli
Miten ohjelmoitava logiikka rakentuu?
Miten analogiset ja digitaaliset tulot ja lähdöt toimivat?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikka

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Manninen
Vastuuopettaja

Teemu Manninen

Ryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaa soveltaa matemaattisia menetelmiä ja työkaluja alan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Tuntee oman alan suunnitteluprosessit, -menetelmät ja –työkalut (Ladder ohjelmointi sekä graafinen ohjelmointi).Osaa mitoittaa ja valita laitteita ja komponentteja teknistaloudellisilla periaatteilla. Hallitsee standardien mukaisen dokumentoinnin.

Sisältö

Miten käytetään ladder- ohjelmointia?
Miten ohjelmakokonaisuudet toimivat?
Miten valitaan käytettävä ohjelmointikieli
Miten ohjelmoitava logiikka rakentuu?
Miten analogiset ja digitaaliset tulot ja lähdöt toimivat?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikka

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Manninen
Vastuuopettaja

Teemu Manninen

Ryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaa soveltaa matemaattisia menetelmiä ja työkaluja alan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Tuntee oman alan suunnitteluprosessit, -menetelmät ja –työkalut (Ladder ohjelmointi sekä graafinen ohjelmointi).Osaa mitoittaa ja valita laitteita ja komponentteja teknistaloudellisilla periaatteilla. Hallitsee standardien mukaisen dokumentoinnin.

Sisältö

Miten käytetään ladder- ohjelmointia?
Miten ohjelmakokonaisuudet toimivat?
Miten valitaan käytettävä ohjelmointikieli
Miten ohjelmoitava logiikka rakentuu?
Miten analogiset ja digitaaliset tulot ja lähdöt toimivat?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikka

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Teemu Manninen
Vastuuopettaja

Teemu Manninen

Ryhmät
 • STMI23SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Learn-aineisto

Yksilölliset oppimisväylät

- Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelut rytmittyvät ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen opetus voi olla myös verkko-opetusta, jossa tunnit ovat nähtävillä lukujärjestyksessä.
- Opintoja nopeuttavassa väylässä opiskelija voi valita itsenäisiä suoritustapoja, jotka voivat olla mm. verkkototeutuksia, tai valitsemalla opintoja jonkin toisen ryhmän työjärjestyksestä. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.
- Työhön integroidussa väylässä opiskelija työskentelee alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, hän voi suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikalla tai projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssä perehdytään opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja opiskelija hallitsee ne sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija osoittaa osaamisensa näyttönä, jonka laajuus ja muoto määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ulkopuolisten luennoitsijoiden/asiantuntijoiden vierailuita ja työelämävierailuja

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Teemu Manninen
Vastuuopettaja

Teemu Manninen

Ryhmät
 • STMI23SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Learn-aineisto

Yksilölliset oppimisväylät

- Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelut rytmittyvät ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen opetus voi olla myös verkko-opetusta, jossa tunnit ovat nähtävillä lukujärjestyksessä.
- Opintoja nopeuttavassa väylässä opiskelija voi valita itsenäisiä suoritustapoja, jotka voivat olla mm. verkkototeutuksia, tai valitsemalla opintoja jonkin toisen ryhmän työjärjestyksestä. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.
- Työhön integroidussa väylässä opiskelija työskentelee alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, hän voi suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikalla tai projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssä perehdytään opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja opiskelija hallitsee ne sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija osoittaa osaamisensa näyttönä, jonka laajuus ja muoto määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ulkopuolisten luennoitsijoiden/asiantuntijoiden vierailuita ja työelämävierailuja

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Makkonen
Vastuuopettaja

Veikko Nykänen

Ryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt piirikaavio, pääkaavio, automaatio, tasopiirustus sovellusten havainnolliseen käyttöön ja luomaan valmiita suunnitelmakuvia

Sisältö

Miten eri ohjelmat siirtävät tietoa ristiin?

Miten eri talotekniset järjestelmät suunnitellaan?

Miten linkitetään massoittelu tarjouslaskentaohjelmaan?

Opiskelumateriaali

Learn alusta, ei avainta.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus
Oppituntiharjoitukset
Palautettavat harjoitustyöt

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa n 27,5 h työmäärää

Toteutuksen osien kuvaus

Perehdyt tietokoneavusteisen Cads- ja Autocad-ohjelmistoon ja siihen liitettyjen eri sähkösovellusten (menujen) peruspiirtämiseen ja attribuutti määrittelyihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat tehtävät arvioidaan.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Tekninen piirtäminen, Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Makkonen
Vastuuopettaja

Tarmo Makkonen

Ryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt piirikaavio, pääkaavio, automaatio, tasopiirustus sovellusten havainnolliseen käyttöön ja luomaan valmiita suunnitelmakuvia

Sisältö

Miten eri ohjelmat siirtävät tietoa ristiin?

Miten eri talotekniset järjestelmät suunnitellaan?

Miten linkitetään massoittelu tarjouslaskentaohjelmaan?

Opiskelumateriaali

Learn alusta, ei avainta

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus
Oppituntiharjoitukset
Palautettavat harjoitustyöt

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa 27,5 h työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Perehdyt tietokoneavusteisen Cads- ja Autocad-ohjelmistoon ja siihen liitettyjen eri sähkösovellusten (menujen) peruspiirtämiseen ja attribuutti määrittelyihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustyöt arvioidaan.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Tekninen piirtäminen, Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Honkanen
Vastuuopettaja

Hannu Honkanen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Perehdyt piirikaavio, pääkaavio, automaatio, tasopiirustus sovellusten havainnolliseen käyttöön ja luomaan valmiita suunnitelmakuvia

Sisältö

Miten eri ohjelmat siirtävät tietoa ristiin?

Miten eri talotekniset järjestelmät suunnitellaan?

Miten linkitetään massoittelu tarjouslaskentaohjelmaan?

Opiskelumateriaali

Learn alusta, ei avainta

Yksilölliset oppimisväylät

Perehdyt tietokoneavusteisen Cads- ja Autocad-ohjelmistoon ja siihen liitettyjen eri sähkösovellusten (menujen) peruspiirtämiseen ja attribuutti määrittelyihin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa 25h työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Learn

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyö

Esitietovaatimukset

Edellytetään Tekninen piirtäminen, Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Makkonen
Vastuuopettaja

Tarmo Makkonen

Ryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Suunnitteluosaaminen.
Sähkö- ja laiteturvallisuuden osaaminen.
Sähkönjakelun ja rakennusten sähköjärjestelmien osaaminen.

Sisältö

Miten mitoitat kiinteistön huipputehon?
Mitä eri suunnittelujärjestelmiä sähkösuunnittelija joutuu kiinteistöön suunnittelemaan?

Opiskelumateriaali

Learn
Sähköinfo: D1-2022 käsikirja
Muu sähköturvallisuusaineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopinnot ja Learn

TKI ja työelämäyhteistyö

Suunnittelukohteena todellinen asuinkerrostalo / kiinteistö

Tentit ja muut määräajat

Tentti opintojakson lopussa ja opintojakson aikaiset suoritukset

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h opiskelijan työaikaa

Toteutuksen osien kuvaus

Pienkerrostalon kokoluokkaa olevan kohteen sähkösuunnittelu eri järjestelmineen:
-kiinteistön huipputeho ja pääsulakkeet
- oikosulkuvirtojen laskenta
- kaapeleiden mitoitus
- piirustusluettelo
- sähköpistekuvat ja ryhmityskuvat
- keskusten pääkaaviot ja tarvittavat piirikaaviot
- nousujohtokaaviot

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset.

Esitietovaatimukset

Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet, Tekninen piirtäminen

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Makkonen
Vastuuopettaja

Tarmo Makkonen

Ryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Suunnitteluosaaminen.
Sähkö- ja laiteturvallisuuden osaaminen.
Sähkönjakelun ja rakennusten sähköjärjestelmien osaaminen.

Sisältö

Miten mitoitat kiinteistön huipputehon?
Mitä eri suunnittelujärjestelmiä sähkösuunnittelija joutuu kiinteistöön suunnittelemaan?

Opiskelumateriaali

Learn
Sähköinfo: D1-2022 käsikirja
Muu sähköturvallisuusaineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopinnot ja Learn

TKI ja työelämäyhteistyö

Suunnittelukohteena todellinen asuinkerrostalo / kiinteistö

Tentit ja muut määräajat

Tentti opintojakson lopussa ja opintojakson aikaiset suoritukset.

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h opiskelijan työmäärää

Toteutuksen osien kuvaus

Pienkerrostalon kokoluokkaa olevan kohteen sähkösuunnittelu eri järjestelmineen:
- kiinteistön huipputeho ja pääsulakkeet
- oikosulkuvirran laskenta
- kaapeleiden mitoitus
- piirustusluettelo
- sähköpistekuva ja ryhmityspiirustukset
- keskusten pääkaaviot ja tarvittavat piirikaaviot
- nousujohtokaaviot

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja opintojakson aikaiset suoritukset.

Esitietovaatimukset

Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet, Tekninen piirtäminen

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 29.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuopettaja

Harri Kosonen

Ryhmät
 • STMI23SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt ohjelmoitaviin mikrokontrollereihin. Ymmärrät analogisen ja digitaalisen informaation eron mikrokontrollerin liityntärajapintojen kannalta. Osaat kytkeä mikrokontrolleriin erilaisia antureita ja pystyt sovittamaan jännitetasoiltaan erilaisia laitteita kontrolleriin. Osaat C-ohjelmointikieltä käyttäen toteuttaa tiedonkeruun anturoinneilta ja pystyt tallentamaan sekä muokkaamaan sitä.

Sisältö

Miten mikrokontrolleri toimii? Miten eroaa analogisen ja digitaalisen signaalin käsittely kontrollerilla? Miten muunnetaan reaalielämän ilmiö mikrokontrollerin ymmärtämäksi informaatioksi? Kuinka toteutat ohjausjärjestelmän johonkin todelliseen tekniseen järjestelmään? Miten ohjaat tehoa mikrokontrollerin avulla?

Opiskelumateriaali

Opiskelija hankkii Arduino-mikrokontrollerin ja siihen opettajan määrittelemät anturit. Lisäksi tarvitaan kannettava tietokone.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tentit ja muut määräajat

Kurssi arvioidaan laajan harjoitustehtävän avulla. Tehtävä määritellään kurssin aikana.

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaan noin 35 h opiskelijan työpanosta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan numeerisesti harjoitustehtävän perusteella.

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit.
Kurssi suoritetaan yhtä aikaa kurssin ”Sulautettu elektroniikka” kanssa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 01.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Kosonen
Vastuuopettaja

Harri Kosonen

Ryhmät
 • STMI23SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt ohjelmoitaviin mikrokontrollereihin. Ymmärrät analogisen ja digitaalisen informaation eron mikrokontrollerin liityntärajapintojen kannalta. Osaat kytkeä mikrokontrolleriin erilaisia antureita ja pystyt sovittamaan jännitetasoiltaan erilaisia laitteita kontrolleriin. Osaat C-ohjelmointikieltä käyttäen toteuttaa tiedonkeruun anturoinneilta ja pystyt tallentamaan sekä muokkaamaan sitä.

Sisältö

Miten mikrokontrolleri toimii? Miten eroaa analogisen ja digitaalisen signaalin käsittely kontrollerilla? Miten muunnetaan reaalielämän ilmiö mikrokontrollerin ymmärtämäksi informaatioksi? Kuinka toteutat ohjausjärjestelmän johonkin todelliseen tekniseen järjestelmään? Miten ohjaat tehoa mikrokontrollerin avulla?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit.
Kurssi suoritetaan yhtä aikaa kurssin ”Sulautettu elektroniikka” kanssa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 29.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuopettaja

Harri Kosonen

Ryhmät
 • STMI23SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt analogisen elektroniikan peruskomponentteihin. Ymmärrät analogisen signaalin sisältämän informaation. Osaat toteuttaa tavallisimmat analogisen elektroniikan peruskytkennät. Osaat valita sähköisiltä arvoiltaan kytkentään sopivan komponentin. Pystyt simuloimaan elektroniikan piirejä erilaisilla ohjelmilla. Osaat valita mikrokontrollerille sopivan komponentin. Osaat soveltaa oppimaasi muissa kursseissa.

Sisältö

Miten PN-liitos toimii? Mitä ovat integroidut piirit? Mitä operaatiovahvistimella voidaan tehdä? Miten toteutat ajan laskentaa analogisilla komponenteilla? Miten simuloidaan ajasta riippuvia sähköisiä suureita? Kuinka toteutat teholähteen?

Opiskelumateriaali

Materiaalit saa koululta, käytännössä elektroniikan peruskomponentteja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopuksi teoriatentti.

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaan noin 25 h opsikelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssissa on pakollisia palautettavia kytkentäharjoituksia sekä tentti. Tentin arviointi suhteellisena:
30% maksimipisteistä 1
47% 2
60 % 3
73% 4
87% 5

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit.
Kurssi suoritetaan yhtä aikaa kurssin ”Sulautettu automaatio” kanssa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 01.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Kosonen
Vastuuopettaja

Harri Kosonen

Ryhmät
 • STMI23SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt analogisen elektroniikan peruskomponentteihin. Ymmärrät analogisen signaalin sisältämän informaation. Osaat toteuttaa tavallisimmat analogisen elektroniikan peruskytkennät. Osaat valita sähköisiltä arvoiltaan kytkentään sopivan komponentin. Pystyt simuloimaan elektroniikan piirejä erilaisilla ohjelmilla. Osaat valita mikrokontrollerille sopivan komponentin. Osaat soveltaa oppimaasi muissa kursseissa.

Sisältö

Miten PN-liitos toimii? Mitä ovat integroidut piirit? Mitä operaatiovahvistimella voidaan tehdä? Miten toteutat ajan laskentaa analogisilla komponenteilla? Miten simuloidaan ajasta riippuvia sähköisiä suureita? Kuinka toteutat teholähteen?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit.
Kurssi suoritetaan yhtä aikaa kurssin ”Sulautettu automaatio” kanssa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuopettaja

Kalle Pesonen

Ryhmät
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä keskeisiin suurjännitetekniikan peruskäsitteisiin, hallitset suurjännitetekniikassa käytettävät keskeiset laskentamenetelmät, tunnet keskeiset suurjännitetekniikan komponentit

Sisältö

Mikä on sähköpurkausten mekanismi?
Minkälaiset ovat erilaiseteristysrakenteet ja eristyslajit?
Miten hallitaan eristysten kunto?
Minkälaisia ylijännitteitä on olemassa?
Mistä eristyskoordinaatiossa on kysymys?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina opettajan luentomateriaali.
Tunnilla ja Learnissa erikseen jaettavat materiaalit ja harjoitukset
Martti Aro, Jarmo Elovaara, Matti Karttunen, Kirsi Nousiainen, Veikko Palva. 2015. Suurjännitetekniikka. Otatieto.

Yksilölliset oppimisväylät

Teorialuennot lähiopetuksena.
Laskuharjoitukset lähiopetuksena.
Kotitehtävät Learn-ympäristössä.
Laboratoriovierailu Kuopiossa Savonian tiloissa.
Laboratorioharjoitus Mikkelissä.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopussa pidetään tentti.
Kotitehtävät luentojen välillä.
Laboratoriovierailu Kuopiossa.
Laboratorioharjoitus Mikkelissä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27,5h opiskelijan työmäärää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeeroinen arviointi. Tentti.
Arvosteltavilla kotitehtävillä voi korottaa arvosanaa.

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka- ja kemia

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuopettaja

Kalle Pesonen

Ryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä keskeisiin suurjännitetekniikan peruskäsitteisiin, hallitset suurjännitetekniikassa käytettävät keskeiset laskentamenetelmät, tunnet keskeiset suurjännitetekniikan komponentit

Sisältö

Mikä on sähköpurkausten mekanismi?
Minkälaiset ovat erilaiseteristysrakenteet ja eristyslajit?
Miten hallitaan eristysten kunto?
Minkälaisia ylijännitteitä on olemassa?
Mistä eristyskoordinaatiossa on kysymys?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina opettajan luentomateriaali.
Tunnilla ja Learnissa erikseen jaettavat materiaalit ja harjoitukset
Martti Aro, Jarmo Elovaara, Matti Karttunen, Kirsi Nousiainen, Veikko Palva. 2015. Suurjännitetekniikka. Otatieto.

Yksilölliset oppimisväylät

Teorialuennot lähiopetuksena.
Laskuharjoitukset lähiopetuksena.
Kotitehtävät Learn-ympäristössä.
Laboratoriovierailu Kuopiossa Savonian tiloissa.
Laboratorioharjoitus Mikkelissä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopussa pidetään tentti.
Kotitehtävät luentojen välillä.
Laboratoriovierailu Kuopiossa.
Laboratorioharjoitus Mikkelissä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27,5h opiskelijan työmäärää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeeroinen arviointi. Tentti.
Arvosteltavilla kotitehtävillä voi korottaa arvosanaa.

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka- ja kemia

Ilmoittautumisaika

22.01.2024 - 29.01.2024

Ajoitus

30.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Makkonen
Vastuuopettaja

Mika Ruponen

Ryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä keskeisiin suurjännitetekniikan peruskäsitteisiin, hallitset suurjännitetekniikassa käytettävät keskeiset laskentamenetelmät, tunnet keskeiset suurjännitetekniikan komponentit

Sisältö

Mikä on sähköpurkausten mekanismi?
Minkälaiset ovat erilaiseteristysrakenteet ja eristyslajit?
Miten hallitaan eristysten kunto?
Minkälaisia ylijännitteitä on olemassa?
Mistä eristyskoordinaatiossa on kysymys?

Opiskelumateriaali

Suurjännitetekniikka; Otatieto julkaisu 568. Martti Aro, Jarmo Elovaara, Matti Karttunen, Kirsi Nousiainen, Veikko Palva
Power System Analysis: Grainger, Stevenson
Sähkötekniikan historia; Ismo Lindell. Otatieto julkaisu 552.
SFS 6001:2018. Suurjännitesähköasennukset
Oppitunneilla ja Learnissa jaettavat materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot ja laskuharjoitukset lähiopetuksena
Kotitehtävät Learn-ympäristössä.
Laboratorioharjoitus Kuopiossa Savonialla.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

Laboratorioharjoitukset Kuopiossa Savonialla.
Tentti opintojakson lopussa.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27,5 h opiskelijan työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Suurjännitetekniikka ja sen kehitys
Sähköstatiikka
Eristysrakenteiden jännitelujuus
Verkossa esiintyvät ylijänniterasitukset
Ylijännitesuojaus ja eristyskoordinaatio
Suurjännitekoestus- ja mittaustekniikka
Ilmajohtoja koskevien standardien vaatimusten perusteet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppitunnit ja laskuharjoitukset 30 %
Suurjännitelaboratorioharjoitus sekä hyväksytty laboratoriotyöselostus 30 %
Tentti 40 %
Palautettavilla kotitehtävillä mahdollisuus lisäpisteisiin

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka- ja kemia

Ilmoittautumisaika

22.01.2024 - 29.01.2024

Ajoitus

30.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Makkonen
Vastuuopettaja

Mika Ruponen

Ryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä keskeisiin suurjännitetekniikan peruskäsitteisiin, hallitset suurjännitetekniikassa käytettävät keskeiset laskentamenetelmät, tunnet keskeiset suurjännitetekniikan komponentit

Sisältö

Mikä on sähköpurkausten mekanismi?
Minkälaiset ovat erilaiseteristysrakenteet ja eristyslajit?
Miten hallitaan eristysten kunto?
Minkälaisia ylijännitteitä on olemassa?
Mistä eristyskoordinaatiossa on kysymys?

Opiskelumateriaali

Suurjännitetekniikka; Otatieto julkaisu 568. Martti Aro, Jarmo Elovaara, Matti Karttunen, Kirsi Nousiainen, Veikko Palva
Power System Analysis: Grainger, Stevenson
Sähkötekniikan historia; Ismo Lindell. Otatieto julkaisu 552.
SFS 6001:2018. Suurjännitesähköasennukset
Oppitunneilla ja Learnissa jaettavat materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot ja laskuharjoitukset lähiopetuksena.
Kotitehtävät Learn-ympäristössä.
Laboratorioharjoitus Kuopiossa Savonialla.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

Laboratorioharjoitus Kuopiossa Savonialla
Tentti opintojakson lopussa

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27,5 h opiskelijan työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Suurjännitetekniikka ja sen kehitys
Sähköstatiikka
Eristysrakenteiden jännitelujuus
Verkossa esiintyvät ylijänniterasitukset
Ylijännitesuojaus ja eristyskoordinaatio
Suurjännitekoestus- ja mittaustekniikka
Ilmajohtoja koskevien standardien vaatimusten perusteet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppitunnit ja laskuharjoitukset 30 %
Suurjännitelaboratorioharjoitus sekä hyväksytty laboratoriotyöselostus 30 %
Tentti 40 %
Palautettavilla kotitehtävillä mahdollisuus lisäpisteisiin.

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka- ja kemia

Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Talotekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Linja-aho
Vastuuopettaja

Vesa Linja-aho

Ryhmät
 • AVENAUKIOS23S
  Avoin AMK, Energianhallinta ja automaatio kiinteistöissä osaaja, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ladattavien autojen (täyssähköautot ja lataushybridit) tekniikan perusteet ja peruskäsitteet, autojen lataustavat ja -ratkaisut, alaa koskevan sääntelyn ja tietolähteet. Opiskelijalla on ymmärrys sähköautojen latausratkaisujen toteuttamisen reunaehdoista.

Sisältö

• Sähkö- ja hybridiautojen tekniikka, heikkoudet ja vahvuudet. Akkutekniikka ja ympäristönäkökohdat.
• Sähköautojen lataustavat ja latausjärjestelmien perusteet
• Sähköautojen lataamista koskevat sähköasennusmääräykset ja paloturvallisuus
• Sähköautojen latausratkaisut ja niiden mitoituksen perusteet
• Päätöksenteko ja sopivan ratkaisun valinta asunto-osakeyhtiössä

Opiskelumateriaali

Korhonen, E., Orrberg, M., Linja-aho, V. & Mäkinen, J. 2019. Sähköautot ja latausjärjestelmät. Espoo: Sähköinfo Oy.

Oheinen Sähköinfon teos (ST-käsikirja 41) on opiskelijoiden saatavilla Sähköinfo Severi-palvelusta Xamkin Kaakkurin kautta. Aineiston käyttämiseen liittyvät tarkemmat ohjeet annetaan opintojaksolla. Vaihtoehtoisesti kirjan voi lainata nidottuna mistä tahansa kirjastosta, jonka kokoelmaan se kuuluu.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskeljoille 100 paikkaa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pakolliset viikoittaiset oppimistehtäväkierrokset, joista on saatava tietty minimipistemäärä hyväksyttyä suoritusta varten. Lopullinen numeroarvosana määräytyy kokonaispistemäärän perusteella.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 28.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Energiatekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Linja-aho
Vastuuopettaja

Vesa Linja-aho

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ladattavien autojen (täyssähköautot ja lataushybridit) tekniikan perusteet ja peruskäsitteet, autojen lataustavat ja -ratkaisut, alaa koskevan sääntelyn ja tietolähteet. Opiskelijalla on ymmärrys sähköautojen latausratkaisujen toteuttamisen reunaehdoista.

Sisältö

• Sähkö- ja hybridiautojen tekniikka, heikkoudet ja vahvuudet. Akkutekniikka ja ympäristönäkökohdat.
• Sähköautojen lataustavat ja latausjärjestelmien perusteet
• Sähköautojen lataamista koskevat sähköasennusmääräykset ja paloturvallisuus
• Sähköautojen latausratkaisut ja niiden mitoituksen perusteet
• Päätöksenteko ja sopivan ratkaisun valinta asunto-osakeyhtiössä

Opiskelumateriaali

Korhonen, E., Orrberg, M., Linja-aho, V. & Mäkinen, J. 2019. Sähköautot ja latausjärjestelmät. Espoo: Sähköinfo Oy.

Oheinen Sähköinfon teos (ST-käsikirja 41) on opiskelijoiden saatavilla Sähköinfo Severi-palvelusta Xamkin Kaakkurin kautta. Aineiston käyttämiseen liittyvät tarkemmat ohjeet annetaan opintojaksolla. Vaihtoehtoisesti kirjan voi lainata nidottuna mistä tahansa kirjastosta, jonka kokoelmaan se kuuluu.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pakolliset viikoittaiset oppimistehtäväkierrokset, joista on saatava tietty minimipistemäärä hyväksyttyä suoritusta varten. Lopullinen numeroarvosana määräytyy kokonaispistemäärän perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Korpijärvi
Vastuuopettaja

Juha Korpijärvi

Ryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat käsitellä sähkökoneita sähkövirtapiirin osana sekä pystyt laskemaan tarpeellisia toiminta-arvoja. Opit muuntajien teoreettiset perusteet. Opintojakson jälkeen osaat valita sähkömoottorin erilaisiin käyttöihin.

Sisältö

Miten muuntaja toimii?
Mihin muuntajaa tarvitaan?
Miten moottorit toimivat?
Mitkä seikat vaikuttavat moottorin valintaan?
Miten moottorit suojataan?

Opiskelumateriaali

Kurssikohtainen luentomateriaali, laitevalmistajien julkaisemat verkkomateriaalit, alan kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot lähiopetuksena. Kurssiin sisältyy myös harjoitustehtäviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssiin sisällytetään mahdollisesti yksi yrityskäynti sähkökoneita valmistavassa/ huoltavassa yrityksessä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssiin sisältyy yksi erillinen tentti kurssin lopussa. Kurssin pystyy suorittamaan myös noin viidellä välikokeella.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssiin ei sisälly KV-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 25 tunnin henkilökohtaista opiskelijatyömäärää. Työ jakautuu lähiopetukseen ja itsenäisiin harjoitustehtäviin.

Toteutuksen osien kuvaus

Tasavirtakoneet, vaihtovirtakoneet (tahtikoneet ja epätahtikoneet), erikoiskoneet, muuntajat

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriatunnit lähiopetuksena. Harjoitustehtävät suoritetaan osin ohjatusti osin itsenäisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu koesuoritusten perusteella.

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit sekä vaihto- ja kolmivaihepiirit

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Korpijärvi
Vastuuopettaja

Juha Korpijärvi

Ryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat käsitellä sähkökoneita sähkövirtapiirin osana sekä pystyt laskemaan tarpeellisia toiminta-arvoja. Opit muuntajien teoreettiset perusteet. Opintojakson jälkeen osaat valita sähkömoottorin erilaisiin käyttöihin.

Sisältö

Miten muuntaja toimii?
Mihin muuntajaa tarvitaan?
Miten moottorit toimivat?
Mitkä seikat vaikuttavat moottorin valintaan?
Miten moottorit suojataan?

Opiskelumateriaali

Kurssikohtainen luentomateriaali, laitevalmistajien julkaisemat verkkomateriaalit, alan kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot lähiopetuksena. Kurssiin sisältyy myös harjoitustehtäviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssiin sisällytetään mahdollisesti yksi yrityskäynti sähkökoneita valmistavassa/ huoltavassa yrityksessä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssiin sisältyy yksi erillinen tentti kurssin lopussa. Kurssin pystyy suorittamaan myös noin viidellä välikokeella.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssiin ei sisälly KV-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 25 tunnin henkilökohtaista opiskelijatyömäärää. Työ jakautuu lähiopetukseen ja itsenäisiin harjoitustehtäviin.

Toteutuksen osien kuvaus

Tasavirtakoneet, vaihtovirtakoneet (tahtikoneet ja epätahtikoneet), erikoiskoneet, muuntajat

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriatunnit lähiopetuksena. Harjoitustehtävät suoritetaan osin ohjatusti osin itsenäisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu koesuoritusten perusteella.

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit sekä vaihto- ja kolmivaihepiirit

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 07.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

18 - 22

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Hannu Honkanen
Vastuuopettaja

Jyrki Liikanen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että ymmärrät erilaisten sähkökäyttöjen ominaisuudet ja käyttökohteet. Lisäksi tutustut moottorien suojausmenetelmiin. Taajuusmuuttajien toimintaan paneudut perusteellisesti.
Tunnet yleisimmät tutkimusmenetelmät. Osaat kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti ja hallitset opinnäytetyön kirjoittamisprosessin. Osaat hankkia tehokkaasti tietoa opinnäytetyöhön.

Sisältö

Mitä tarkoittaa sähkökäyttö?
Miten taajuusmuuttaja toimii?
Miten sähkökäyttö mitoitetaan?
Miten sähkökäyttö otetaan käyttöön?
Millainen opinnäytetyön rakenne on?
Mitä kirjoittamisen ohjeita tulee noudattaa?
Millainen tutkimusraportin kielen tulee olla?

Opiskelumateriaali

Luentomonisteet, sähkökoneiden rakennetta ja toimintaa koskeva kirjallisuus sekä verkkomateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei käytännön harjoitteluvaatimusta. Tutkimusraportoinnin osuus liittyy oman opinnäytetyön tekemiseen.

Tentit ja muut määräajat

Ei erillisiä tenttejä, harjoitustöihin liittyvät raportit palautettava viimeistään kurssin päättymispäivää seuraavien kahden viikon aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei vaadittu.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelija työmäärä vastaa 5 opintopisteen työmäärää, johon sisältyy varsinaisten harjoitustöiden teko ja tehtyjen harjoitustöiden raportointi erillisten ohjeiden mukaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

6-8 harjoitustyötä, jotka koskevat sähkömoottoreihin ja sähkömoottorikäyttöihin tutustumista, laitteiden toiminnan analysointia ja raportointia. Kaikki työt tehdään pienryhmissä.

Tutkimusraportoinnin osuus 1 op. Sähkön käyttöjen osuus 4 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoa koskevat lisätiedot annetaan ryhmäkohtaisesti, opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki työsuoritteet arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Tutkimusraportointi arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Samoin hyväksytysti, ajoissa palautetut Sähköverkkojen laboraatio tehtävät hyväksytty - hylätty.

Esitietovaatimukset

Sähkökoneet, Tehoelektroniikka
Viestintätaidot

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

06.08.2023 - 07.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

18 - 22

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Hannu Honkanen
Vastuuopettaja

Hannu Honkanen

Ryhmät
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että ymmärrät erilaisten sähkökäyttöjen ominaisuudet ja käyttökohteet. Lisäksi tutustut moottorien suojausmenetelmiin. Taajuusmuuttajien toimintaan paneudut perusteellisesti.
Tunnet yleisimmät tutkimusmenetelmät. Osaat kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti ja hallitset opinnäytetyön kirjoittamisprosessin. Osaat hankkia tehokkaasti tietoa opinnäytetyöhön.

Sisältö

Mitä tarkoittaa sähkökäyttö?
Miten taajuusmuuttaja toimii?
Miten sähkökäyttö mitoitetaan?
Miten sähkökäyttö otetaan käyttöön?
Millainen opinnäytetyön rakenne on?
Mitä kirjoittamisen ohjeita tulee noudattaa?
Millainen tutkimusraportin kielen tulee olla?

Opiskelumateriaali

Luentomonisteet, sähkökoneiden rakennetta ja toimintaa koskeva kirjallisuus sekä verkkomateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei käytännön harjoitteluvaatimusta. Tutkimusraportoinnin osuus liittyy oman opinnäytetyön tekemiseen.

Tentit ja muut määräajat

Ei erillisiä tenttejä, harjoitustöihin liittyvät raportit palautettava viimeistään kurssin päättymispäivää seuraavien kahden viikon aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei vaadittu.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelija työmäärä vastaa 5 opintopisteen työmäärää, johon sisältyy varsinaisten harjoitustöiden teko ja tehtyjen harjoitustöiden raportointi erillisten ohjeiden mukaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

6-8 harjoitustyötä, jotka koskevat sähkömoottoreihin ja sähkömoottorikäyttöihin tutustumista, laitteiden toiminnan analysointia ja raportointia. Kaikki työt tehdään pienryhmissä.

Tutkimusraportoinnin osuus 1 op. Sähköverkkojen laboraatiot 4 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoa koskevat lisätiedot annetaan ryhmäkohtaisesti, opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki työsuoritteet arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Tutkimusraportointi arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Samoin hyväksytysti, ajoissa palautetut Sähköverkkojen laboraatio tehtävät hyväksytty - hylätty.

Esitietovaatimukset

Sähkökoneet, Tehoelektroniikka
Viestintätaidot

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 07.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

18 - 22

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Hannu Honkanen
Vastuuopettaja

Hannu Honkanen

Ryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että ymmärrät erilaisten sähkökäyttöjen ominaisuudet ja käyttökohteet. Lisäksi tutustut moottorien suojausmenetelmiin. Taajuusmuuttajien toimintaan paneudut perusteellisesti.
Tunnet yleisimmät tutkimusmenetelmät. Osaat kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti ja hallitset opinnäytetyön kirjoittamisprosessin. Osaat hankkia tehokkaasti tietoa opinnäytetyöhön.

Sisältö

Mitä tarkoittaa sähkökäyttö?
Miten taajuusmuuttaja toimii?
Miten sähkökäyttö mitoitetaan?
Miten sähkökäyttö otetaan käyttöön?
Millainen opinnäytetyön rakenne on?
Mitä kirjoittamisen ohjeita tulee noudattaa?
Millainen tutkimusraportin kielen tulee olla?

Opiskelumateriaali

Luentomonisteet, sähkökoneiden rakennetta ja toimintaa koskeva kirjallisuus sekä verkkomateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei käytännön harjoitteluvaatimusta. Tutkimusraportoinnin osuus liittyy oman opinnäytetyön tekemiseen.

Tentit ja muut määräajat

Ei erillisiä tenttejä, harjoitustöihin liittyvät raportit palautettava viimeistään kurssin päättymispäivää seuraavien kahden viikon aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei vaadittu.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelija työmäärä vastaa 5 opintopisteen työmäärää, johon sisältyy varsinaisten harjoitustöiden teko ja tehtyjen harjoitustöiden raportointi erillisten ohjeiden mukaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

6-8 harjoitustyötä, jotka koskevat sähkömoottoreihin ja sähkömoottorikäyttöihin tutustumista, laitteiden toiminnan analysointia ja raportointia. Kaikki työt tehdään pienryhmissä.

Tutkimusraportoinnin osuus 1 op. Sähkön käyttöjen osuus 4 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoa koskevat lisätiedot annetaan ryhmäkohtaisesti, opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki työsuoritteet arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Tutkimusraportointi arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Samoin hyväksytysti, ajoissa palautetut Sähköverkkojen laboraatio tehtävät hyväksytty - hylätty.

Esitietovaatimukset

Sähkökoneet, Tehoelektroniikka
Viestintätaidot

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 25.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 23

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Hannu Honkanen
Vastuuopettaja

Hannu Honkanen

Ryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että ymmärrät erilaisten sähkökäyttöjen ominaisuudet ja käyttökohteet. Lisäksi tutustut moottorien suojausmenetelmiin. Taajuusmuuttajien toimintaan paneudut perusteellisesti.
Tunnet yleisimmät tutkimusmenetelmät. Osaat kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti ja hallitset opinnäytetyön kirjoittamisprosessin. Osaat hankkia tehokkaasti tietoa opinnäytetyöhön.

Sisältö

Mitä tarkoittaa sähkökäyttö?
Miten taajuusmuuttaja toimii?
Miten sähkökäyttö mitoitetaan?
Miten sähkökäyttö otetaan käyttöön?
Millainen opinnäytetyön rakenne on?
Mitä kirjoittamisen ohjeita tulee noudattaa?
Millainen tutkimusraportin kielen tulee olla?

Opiskelumateriaali

Luentomonisteet, sähkökoneiden rakennetta ja toimintaa koskeva kirjallisuus sekä verkkomateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei käytännön harjoitteluvaatimusta. Tutkimusraportoinnin osuus liittyy oman opinnäytetyön tekemiseen.

Tentit ja muut määräajat

Ei erillisiä tenttejä, harjoitustöihin liittyvät raportit palautettava viimeistään kurssin päättymispäivää seuraavien kahden viikon aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei vaadittu.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelija työmäärä vastaa 5 opintopisteen työmäärää, johon sisältyy varsinaisten harjoitustöiden teko ja tehtyjen harjoitustöiden raportointi erillisten ohjeiden mukaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

6-8 harjoitustyötä, jotka koskevat sähkömoottoreihin ja sähkömoottorikäyttöihin tutustumista, laitteiden toiminnan analysointia ja raportointia. Kaikki työt tehdään pienryhmissä.

Tutkimusraportoinnin osuus 1 op. Sähköverkkojen laboraatiot 4 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoa koskevat lisätiedot annetaan ryhmäkohtaisesti, opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkimusraportointi arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Samoin hyväksytysti, ajoissa palautetut Sähköverkkojen laboraatio tehtävät hyväksytty - hylätty.

Esitietovaatimukset

Sähkökoneet, Tehoelektroniikka
Viestintätaidot

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 23

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Hannu Honkanen
Vastuuopettaja

Hannu Honkanen

Ryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että ymmärrät erilaisten sähkökäyttöjen ominaisuudet ja käyttökohteet. Lisäksi tutustut moottorien suojausmenetelmiin. Taajuusmuuttajien toimintaan paneudut perusteellisesti.
Tunnet yleisimmät tutkimusmenetelmät. Osaat kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti ja hallitset opinnäytetyön kirjoittamisprosessin. Osaat hankkia tehokkaasti tietoa opinnäytetyöhön.

Sisältö

Mitä tarkoittaa sähkökäyttö?
Miten taajuusmuuttaja toimii?
Miten sähkökäyttö mitoitetaan?
Miten sähkökäyttö otetaan käyttöön?
Millainen opinnäytetyön rakenne on?
Mitä kirjoittamisen ohjeita tulee noudattaa?
Millainen tutkimusraportin kielen tulee olla?

Opiskelumateriaali

Luentomonisteet, sähkökoneiden rakennetta ja toimintaa koskeva kirjallisuus sekä verkkomateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei käytännön harjoitteluvaatimusta. Tutkimusraportoinnin osuus liittyy oman opinnäytetyön tekemiseen.

Tentit ja muut määräajat

Ei erillisiä tenttejä, harjoitustöihin liittyvät raportit palautettava viimeistään kurssin päättymispäivää seuraavien kahden viikon aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei vaadittu.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelija työmäärä vastaa 5 opintopisteen työmäärää, johon sisältyy varsinaisten harjoitustöiden teko ja tehtyjen harjoitustöiden raportointi erillisten ohjeiden mukaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

6-8 harjoitustyötä, jotka koskevat sähkömoottoreihin ja sähkömoottorikäyttöihin tutustumista, laitteiden toiminnan analysointia ja raportointia. Kaikki työt tehdään pienryhmissä.

Tutkimusraportoinnin osuus 1 op. Sähköverkkojen laboraatiot 4 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoa koskevat lisätiedot annetaan ryhmäkohtaisesti, opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkimusraportointi arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Samoin hyväksytysti, ajoissa palautetut Sähköverkkojen laboraatio tehtävät hyväksytty - hylätty.

Esitietovaatimukset

Sähkökoneet, Tehoelektroniikka
Viestintätaidot

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuopettaja

Kalle Pesonen

Ryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Opiskelumateriaali

Opetusmateriaali jaetaan luennoilla
Tukevaa kirjallisuutta:
Elovaara, Jarmo. Laiho, Yrjö. Sähkölaitostekniikan perusteet. 2007. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 1 - järjestelmätekniikka ja sähköverkon laskenta.2011. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 2 - verkon suunnittelu, järjestelmät ja laitteet. 2011. Otatieto.

Yksilölliset oppimisväylät

Teoriaopetus ja laskuharjoituksia lukujärjestyksen mukaisesti.
Monimuodolla ensimmäinen viikonloppu on lähiopetusta ja jatkossa lukujärjestyksen mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutustutaan paikallisiin sähköverkkoyhtiöihin mm. vierailut sähköasemilla ja valvomoissa.

Tentit ja muut määräajat

Luentojen välissä arvosteluun vaikuttavia kotitehtäviä.
Arvioitavat tehtävät tulee olla palautettuna määräajankohtaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste tarkoittaa opiskelijalla 27,5 tunnin työmäärää

Lisätietoja opiskelijoille

Etäopetus tapahtuu ryhmän kotiluokassa: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae5c769b11c374ed0a07d61b918f1bc4e%40thread.tacv2/S%25C3%25A4hk%25C3%25B6laitostekniikka?groupId=4a2d1d24-dcfe-4689-903b-87d7683a1c65&tenantId=36c8d6bc-e998-4190-a69f-c13424063463

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arvostelu.
Arvosana muodostuu palautettavista tehtävistä.
Laskuharjoitukset, ryhmätehtävä sekä raportti vierailusta.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuopettaja

Kalle Pesonen

Ryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Opiskelumateriaali

Opetusmateriaali jaetaan luennoilla
Tukevaa kirjallisuutta:
Elovaara, Jarmo. Laiho, Yrjö. Sähkölaitostekniikan perusteet. 2007. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 1 - järjestelmätekniikka ja sähköverkon laskenta.2011. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 2 - verkon suunnittelu, järjestelmät ja laitteet. 2011. Otatieto.

Yksilölliset oppimisväylät

Teoriaopetus ja laskuharjoitukset lähiopetuksena

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutustutaan paikallisiin sähköverkkoyhtiöihin mm. vierailut sähköasemilla ja valvomoissa.

Tentit ja muut määräajat

Luentojen välissä arvosteluun vaikuttavia kotitehtäviä.
Arvosteltavat tehtävät tulee olla palautettuna määräaikana mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste tarkoittaa opiskelijalla 27,5 tunnin työmäärää

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arvostelu.
Arvosana määräytyy laskutehtävien, ryhmätyön ja vierailuraportin perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuopettaja

Kalle Pesonen

Ryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Opiskelumateriaali

Opetusmateriaali jaetaan luennoilla
Tukevaa kirjallisuutta:
Elovaara, Jarmo. Laiho, Yrjö. Sähkölaitostekniikan perusteet. 2007. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 1 - järjestelmätekniikka ja sähköverkon laskenta.2011. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 2 - verkon suunnittelu, järjestelmät ja laitteet. 2011. Otatieto.

Yksilölliset oppimisväylät

Teoriaopetus ja laskuharjoitukset lähiopetuksena

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutustutaan paikallisiin sähköverkkoyhtiöihin mm. vierailut sähköasemilla ja valvomoissa.

Tentit ja muut määräajat

Luentojen välissä arvosteluun vaikuttavia kotitehtäviä.
Arvosteltavat tehtävät tulee olla palautettuna määräaikana mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste tarkoittaa opiskelijalla 27,5 tunnin työmäärää

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arvostelu.
Arvosana määräytyy laskutehtävien, ryhmätyön ja vierailuraportin perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuopettaja

Kalle Pesonen

Ryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä sähkönjakeluverkkojen laskentametodiikkaan

Sisältö

Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu Sähkönjakeluverkkojen laskenta (tehonjako, oikosulkulaskenta, stabiilisuus) Verkkotietojärjestelmä

Opiskelumateriaali

Power-point diad.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua Learn-oppimisympäristössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Tentti opintojakson päätteeksi.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27,5h opiskelijan työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja palautettavat tehtävät.

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 24.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuopettaja

Mika Ruponen

Ryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä sähkönjakeluverkkojen laskentametodiikkaan

Sisältö

Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu Sähkönjakeluverkkojen laskenta (tehonjako, oikosulkulaskenta, stabiilisuus) Verkkotietojärjestelmä

Opiskelumateriaali

Power-point diad.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua Learn-oppimisympäristössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Tentti opintojakson päätteeksi.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27,5h opiskelijan työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja palautettavat tehtävät.

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuopettaja

Risto Kuitunen

Ryhmät
 • STMI23SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet rakennusten sähköasennusten perusteet ja osaat työskennellä turvallisesti eri jännitetasojen töissä.
Osaat toimia työyhteisössä vuorovaikutteisesti.

Sisältö

Mitä komponentteja sähkötekniikassa on?
Mitkä ovat niiden piirrosmerkit?
Miten mitoitetaan sähköjohdot?
Kuka saa tehdä sähkötöitä?

Opiskelumateriaali

Sähköinfo: D1-2022, Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, EHDOTON
Jukka Ahoranta: Sähkötekniikka tai vastaava
Jukka Ahoranta: Sähköasennustekniikka tai vastaava
PC, siihen CADMATIC electric ja FluidSim homeuse ohjelmat
Muistiinpanovälineet ja laskin
Harjoituksiin soveltuva vaatetus
LEARN-tehtävät ja aineisto

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelua oman ryhmän tunneilla. Lähiopiskelu välttämätön

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla. Tentti sisältää toiminnallisia tehtäviä
LEARN-tehtävät määräaikojensa mukaan

Opiskelijan työmäärä

Lähiopiskelu 60 h. Itsenäistä opiskelua noin saman verran.

Toteutuksen osien kuvaus

Jännitteettömyyden varmistaminen
Sähkövirran vaikutus ihmiseen ja sähkötapaturmien ensiapu
Suojausmenetelmät
Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen
Yleisimpien valaistuskytkentöjen suunnittelu ja kytkentäharjoittelu
Muiden yleisimpien kytkentöjen suunnittelu ja kytkentäharjoittelu
Sähköpistekuva ja ryhmityskuva
Ryhmäkeskuksen pääkaavio
Käyttöönottotarkastus ja siihen liittyviä mittauksia ja demonstraatioita

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä)

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuopettaja

Risto Kuitunen

Ryhmät
 • STMI23SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet rakennusten sähköasennusten perusteet ja osaat työskennellä turvallisesti eri jännitetasojen töissä.
Osaat toimia työyhteisössä vuorovaikutteisesti.

Sisältö

Mitä komponentteja sähkötekniikassa on?
Mitkä ovat niiden piirrosmerkit?
Miten mitoitetaan sähköjohdot?
Kuka saa tehdä sähkötöitä?

Opiskelumateriaali

Sähköinfo: D1-2022, Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, EHDOTON
Jukka Ahoranta: Sähkötekniikka tai vastaava
Jukka Ahoranta: Sähköasennustekniikka tai vastaava
PC
Muistiinpanovälineet ja laskin
Harjoituksiin soveltuva vaatetus

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelua oman ryhmän tunneilla. Lähiopiskelu välttämätön

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla. Tentti sisältää toiminnallisia tehtäviä
LEARN-tehtävät määräaikojensa mukaan

Opiskelijan työmäärä

Lähiopiskelu 60 h. Itsenäistä opiskelua noin saman verran.

Toteutuksen osien kuvaus

Jännitteettömyyden varmistaminen
Sähkövirran vaikutus ihmiseen ja sähkötapaturmien ensiapu
Suojausmenetelmät
Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen
Yleisimpien valaistuskytkentöjen suunnittelu ja kytkentäharjoittelu
Muiden yleisimpien kytkentöjen suunnittelu ja kytkentäharjoittelu
Sähköpistekuva ja ryhmityskuva
Ryhmäkeskuksen pääkaavio
Käyttöönottotarkastus ja siihen liittyviä mittauksia ja demonstraatioita

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

18 - 22

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Hannu Honkanen
Vastuuopettaja

Hannu Honkanen

Ryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opit ymmärtämään sähköverkon rakenteen ja toiminnan. Lisäksi tutustut sähköverkon suojausmenetelmiin. Muuntajien toimintaan tutustut perusteellisesti. Opit myös käyttämään erilaisia mittalaitteita sähköverkon eri suureiden mittaamiseen.

Sisältö

Miten muuntaja toimii?
Millaisia suojausmenetelmiä käytetään?
Miten sähkön laatua mitataan?

Opiskelumateriaali

Learn-kurssi

Yksilölliset oppimisväylät

Learn-kurssi, jossa laboratorio-ohjeet ja -työt

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutkimusraportoinnin osuus liittyy oman opinnäytetyön tekemiseen.

Tentit ja muut määräajat

Laboratoriotöiden palautus määräajassa, Oma henkilökohtainen raportti vastuuopettajalle (Mari).

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa noin 25 h opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Labra 4 op, Mari raportti 1 op.

Lisätietoja opiskelijoille

1 op vastaa noin 25 h opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka, suurjännitetekniikka

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

18 - 22

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Hannu Honkanen
Vastuuopettaja

Hannu Honkanen

Ryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opit ymmärtämään sähköverkon rakenteen ja toiminnan. Lisäksi tutustut sähköverkon suojausmenetelmiin. Muuntajien toimintaan tutustut perusteellisesti. Opit myös käyttämään erilaisia mittalaitteita sähköverkon eri suureiden mittaamiseen.

Sisältö

Miten muuntaja toimii?
Millaisia suojausmenetelmiä käytetään?
Miten sähkön laatua mitataan?

Opiskelumateriaali

Learn-kurssi

Yksilölliset oppimisväylät

Learn-kurssi, jossa laboratorio-ohjeet ja -työt

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutkimusraportoinnin osuus liittyy oman opinnäytetyön tekemiseen.

Tentit ja muut määräajat

Laboratoriotöiden palautus määräajassa, Oma henkilökohtainen raportti vastuuopettajalle (Mari).

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa noin 25 h opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Labra 4 op, Mari raportti 1 op.

Lisätietoja opiskelijoille

1 op vastaa noin 25 h opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka, suurjännitetekniikka

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

19.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuopettaja

Jyrki Liikanen

Ryhmät
 • STMI23SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ratkaista virtapiirien suureita erilaisia ratkaisumenetelmiä soveltaen. Osaat valita virtapiirin ratkaisumenetelmistä tilanteeseen sopivimman.

Sisältö

Mitkä ovat sähkötekniikan suureet?
Miten Kirchoffin lakeja sovelletaan virtapiirin ratkaisemiseksi?
Miten virtapiirejä simuloidaan?
Mitkä ovat ideaalisen virtapiirin ja todellisen virtapiirin erot?
Miten ratkaiset virtapiirien matemaattiset lausekkeet tietokoneohjelmia tai laskimia käyttäen?

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaalit. Virtapiirien simulointiohjelma www.falstad.com.

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot Learn alustalla itsenäisesti kuunnelleen.
Laskuharjoitukset lähiopetuksena kerran viikossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopuksi tentti.

Opiskelijan työmäärä

1 op tarkoittaa noin 25 h tunnin työmäärää opiskelijan osalta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arvointi

Esitietovaatimukset

Matemaattis-luonnontieteelliset perusteet ja Insinöörin matematiikka 1 soveltuvin osin (yhtälöryhmät)

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

19.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuopettaja

Jyrki Liikanen

Ryhmät
 • STMI23SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ratkaista virtapiirien suureita erilaisia ratkaisumenetelmiä soveltaen. Osaat valita virtapiirin ratkaisumenetelmistä tilanteeseen sopivimman.

Sisältö

Mitkä ovat sähkötekniikan suureet?
Miten Kirchoffin lakeja sovelletaan virtapiirin ratkaisemiseksi?
Miten virtapiirejä simuloidaan?
Mitkä ovat ideaalisen virtapiirin ja todellisen virtapiirin erot?
Miten ratkaiset virtapiirien matemaattiset lausekkeet tietokoneohjelmia tai laskimia käyttäen?

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaalit. Virtapiirien simulointiohjelma www.falstad.com.

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot Learn alustalla itsenäisesti kuunnelleen.
Laskuharjoitukset lähiopetuksena kerran viikossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopuksi tentti.

Opiskelijan työmäärä

1 op tarkoittaa noin 25 h tunnin työmäärää opiskelijan osalta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arvointi

Esitietovaatimukset

Matemaattis-luonnontieteelliset perusteet ja Insinöörin matematiikka 1 soveltuvin osin (yhtälöryhmät)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Kosonen
Vastuuopettaja

Harri Kosonen

Ryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tehoelektroniikan laitteita ja komponentteja. Kurssin aikana käydään lävitse taajuusmuuttajan toiminta piirikaavioiden avulla sekä tutustutaan erilaisten tehoelektroniikan laitteiden keskeisiin toimintoihin. Laboratoriossa tutustutaan tehoelektroniikan komponentteihin ja ohjauksiin harjoitusten avulla.

Sisältö

Mitä komponentteja tehoelektroniikassa käytetään ja miten ne toimivat?
Miten tehoelektroniikan laitteet toimivat?
Miten taajuusmuuttajaa ohjataan?
Miksi tehoelektroniikkaa käytetään?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Sulautettu elektroniikka, Sulautettu automaatio

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Kosonen
Vastuuopettaja

Harri Kosonen

Ryhmät
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tehoelektroniikan laitteita ja komponentteja. Kurssin aikana käydään lävitse taajuusmuuttajan toiminta piirikaavioiden avulla sekä tutustutaan erilaisten tehoelektroniikan laitteiden keskeisiin toimintoihin. Laboratoriossa tutustutaan tehoelektroniikan komponentteihin ja ohjauksiin harjoitusten avulla.

Sisältö

Mitä komponentteja tehoelektroniikassa käytetään ja miten ne toimivat?
Miten tehoelektroniikan laitteet toimivat?
Miten taajuusmuuttajaa ohjataan?
Miksi tehoelektroniikkaa käytetään?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Sulautettu elektroniikka, Sulautettu automaatio

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Kosonen
Vastuuopettaja

Harri Kosonen

Ryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tehoelektroniikan laitteita ja komponentteja. Kurssin aikana käydään lävitse taajuusmuuttajan toiminta piirikaavioiden avulla sekä tutustutaan erilaisten tehoelektroniikan laitteiden keskeisiin toimintoihin. Laboratoriossa tutustutaan tehoelektroniikan komponentteihin ja ohjauksiin harjoitusten avulla.

Sisältö

Mitä komponentteja tehoelektroniikassa käytetään ja miten ne toimivat?
Miten tehoelektroniikan laitteet toimivat?
Miten taajuusmuuttajaa ohjataan?
Miksi tehoelektroniikkaa käytetään?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Sulautettu elektroniikka, Sulautettu automaatio

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuopettaja

Jyrki Liikanen

Ryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Perehdyt tietokoneavusteisen Cads- ja Autocad-ohjelmistoon ja siihen liitettyjen eri sähkösovellusten (menujen) peruspiirtämiseen ja attribuuttimäärittelyihin.

Sisältö

Mitä eri Cad-ohjelmistoja on käytössä??

Miten ne eroavat toisistaan??

Miten tieto linkitettään toisiin ohjelmiin??

Opiskelumateriaali

Ohjelmistot ks edellisestä. Learn alustalla lisää ohjeita, omia videoita.

Yksilölliset oppimisväylät

Perehdyt tietokoneavusteisen Cads- ja Autocad-ohjelmistoon ja siihen liitettyjen eri sähkösovellusten (menujen) peruspiirtämiseen ja attribuutti määrittelyihin

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopussa palautetaan annetut tehtävät

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä. 1 op vastaa 25h oppimäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Ei

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettaja arvostelee palautuksien mukaan

Esitietovaatimukset

Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Makkonen
Vastuuopettaja

Tarmo Makkonen

Ryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt tietokoneavusteisen Cads- ja Autocad-ohjelmistoon ja siihen liitettyjen eri sähkösovellusten (menujen) peruspiirtämiseen ja attribuuttimäärittelyihin.

Sisältö

Mitä eri Cad-ohjelmistoja on käytössä??

Miten ne eroavat toisistaan??

Miten tieto linkitettään toisiin ohjelmiin??

Opiskelumateriaali

Ohjelmistot ks edellisestä. Learn alustalla lisää ohjeita, omia videoita.

Yksilölliset oppimisväylät

Perehdyt tietokoneavusteisen Cads- ja Autocad-ohjelmistoon ja siihen liitettyjen eri sähkösovellusten (menujen) peruspiirtämiseen ja attribuutti määrittelyihin

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopussa palautetaan annetut tehtävät

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä. 1 op vastaa 25h oppimäärää

Toteutuksen osien kuvaus

Läsnä / etä loppuajasta mahdollista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettaja arvostelee palautuksien mukaan

Esitietovaatimukset

Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Makkonen
Vastuuopettaja

Tarmo Makkonen

Ryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt tietokoneavusteisen Cads- ja Autocad-ohjelmistoon ja siihen liitettyjen eri sähkösovellusten (menujen) peruspiirtämiseen ja attribuuttimäärittelyihin.

Sisältö

Mitä eri Cad-ohjelmistoja on käytössä??

Miten ne eroavat toisistaan??

Miten tieto linkitettään toisiin ohjelmiin??

Opiskelumateriaali

Ohjelmistot ks edellisestä. Learn alustalla lisää ohjeita, omia videoita.

Yksilölliset oppimisväylät

Perehdyt tietokoneavusteisen Cads- ja Autocad-ohjelmistoon ja siihen liitettyjen eri sähkösovellusten (menujen) peruspiirtämiseen ja attribuutti määrittelyihin

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopussa palautetaan annetut tehtävät

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä. 1 op vastaa 25h oppimäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Läsnä / etä loppuajasta mahdollista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettaja arvostelee palautuksien mukaan

Esitietovaatimukset

Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 29.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 32

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuopettaja

Mika Ruponen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • STMI23SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti termofysiikkaan ja sähkömagnetismiin liittyviä suureita, yksiköitä, määritelmiä ja luonnonlakeja.

Osaat ratkaista termofysiikan ja sähkömagnetismin lakien ja menetelmien avulla fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyviä ongelmia.

Osaat mitata termofysiikan ja sähkömagnetismin suureita, tutkia termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja kokeellisesti ja raportoida mittaukset.

Sisältö

Mitkä ovat termofysiikan ja sähkömagnetismin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?

Miten termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja ja menetelmiä käytetään fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen?

Miten mitataan termofysiikan ja sähkömagnetismin suureita, tutkitaan termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja kokeellisesti ja raportoidaan mittaukset?

Opiskelumateriaali

K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426
K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 2, Edita, ISBN: 9789513744267
MAOL-kaavasto ja/tai Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka)
Lisäksi Learn-ympäristössä tai muutoin jaettavat materiaalit, kuten tehtävät ja laboraatioihin liittyvät ohjeet ja havainnot

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja, laskuharjoituksia ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen osien kuvaus

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää: teoriatunteja, laskuharjoituksia (osana teoriaopetusta), laboratoriotöiden tekemistä niille varattuina aikoina fysiikan laboratorioissa.
Lisäksi itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät ja työraporttien laatiminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
laboratoriotöiden suorittaminen
hyväksytyt laboratoritöiden työkirjat ja raportit

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka ja -kemia tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 01.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 32

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuopettaja

Mika Ruponen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 3 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • STMI23SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti termofysiikkaan ja sähkömagnetismiin liittyviä suureita, yksiköitä, määritelmiä ja luonnonlakeja.

Osaat ratkaista termofysiikan ja sähkömagnetismin lakien ja menetelmien avulla fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyviä ongelmia.

Osaat mitata termofysiikan ja sähkömagnetismin suureita, tutkia termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja kokeellisesti ja raportoida mittaukset.

Sisältö

Mitkä ovat termofysiikan ja sähkömagnetismin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?

Miten termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja ja menetelmiä käytetään fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen?

Miten mitataan termofysiikan ja sähkömagnetismin suureita, tutkitaan termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja kokeellisesti ja raportoidaan mittaukset?

Opiskelumateriaali

K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426
K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 2, Edita, ISBN: 9789513744267
MAOL-kaavasto ja/tai Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka)
Lisäksi Learn-ympäristössä tai muutoin jaettavat materiaalit, kuten tehtävät ja laboraatioihin liittyvät ohjeet ja havainnot

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja, laskuharjoituksia ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen osien kuvaus

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää: teoriatunteja, laskuharjoituksia (osana teoriaopetusta), laboratoriotöiden tekemistä niille varattuina aikoina fysiikan laboratorioissa.
Lisäksi itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät ja työraporttien laatiminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
laboratoriotöiden suorittaminen
hyväksytyt laboratoritöiden työkirjat ja raportit

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka ja -kemia tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Harri Kosonen
Vastuuopettaja

Harri Kosonen

Ryhmät
 • STMI23SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ylläpitää tietokonettasi, suojata sen hakkeroinnilta, huolehtia varmuuskopioinnista ja hoitaa kommunikoinnin yhteistyökumppaniesi kanssa tietoturvallisesti.
Osaat käyttää riittävässä määrin tavallisimpia toimistotyössä vaadittavia sovellusohjelmia, kuten esimerkiksi tekstinkäsittelyä, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia.

Sisältö

Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä, sekä mitä apuohjelmia tietoturvan toteuttamiseksi kannattaa hyödyntää?
Kuinka toimistosovelluksia käytetään ja kuinka etätyötä tukevia viestintäominaisuuksia ja -ohjelmia hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaalit on saatavissa LEARN-oppimisalustaltamme, ja koulumme sopimus Microsoftin kanssa kattaa Office -paketin ohjelmistojen käyttölisensit opiskelijoillemme.
Opiskelijalta vaaditaan oma PC-tietokone (läppäri).

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi koostuu tieto- ja kyberturvallisuuden kirjallisista tehtävistä, sekä Microsoftin Office-paketin perusohjelmien Word (tekstinkäsittely), PowerPoint (esitysgrafiikka) ja Excel (taulukkolaskenta) ohjelmien käyttöharjoituksista. Pääpaino on Excel-taulukkolaskennalla.
Suomen kielen opettajalla on kurssilla opiskelukirjoittamisen osuus (1 op), jossa harjoitellaan myös Wordin käyttöä ja tutustutaan valmiisiin mallipohjiin ja asiakirjastandardiin. Lisäksi perehdytään Xamkin opiskelukirjoittamisen ohjeisiin ja harjoitellaan Xamkin lähdeviittausohjetta.
Arviointi tapahtuu palautettujen raporttien ja tehtävien perusteella, ja ohjelmistoista on saatavissa hyvät ja kattavat käyttöohjeet, joten kurssi sopii suurimmalta osin myös etänä itse opiskeltavaksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan palautettujen raporttien ja harjoitustehtävien perusteella.

Opiskelukirjoittamisen osuus arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

27.08.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Jyrki Liikanen
 • Harri Kosonen
Vastuuopettaja

Harri Kosonen

Ryhmät
 • STMI23SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ylläpitää tietokonettasi, suojata sen hakkeroinnilta, huolehtia varmuuskopioinnista ja hoitaa kommunikoinnin yhteistyökumppaniesi kanssa tietoturvallisesti.
Osaat käyttää riittävässä määrin tavallisimpia toimistotyössä vaadittavia sovellusohjelmia, kuten esimerkiksi tekstinkäsittelyä, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia.

Sisältö

Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä, sekä mitä apuohjelmia tietoturvan toteuttamiseksi kannattaa hyödyntää?
Kuinka toimistosovelluksia käytetään ja kuinka etätyötä tukevia viestintäominaisuuksia ja -ohjelmia hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaalit on saatavissa LEARN-oppimisalustaltamme, ja koulumme sopimus Microsoftin kanssa kattaa Office -paketin ohjelmistojen käyttölisensit opiskelijoillemme.
Opiskelijalta vaaditaan oma PC-tietokone (läppäri).

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi koostuu tieto- ja kyberturvallisuuden kirjallisista tehtävistä, sekä Microsoftin Office-paketin perusohjelmien Word (tekstinkäsittely), PowerPoint (esitysgrafiikka) ja Excel (taulukkolaskenta) ohjelmien käyttöharjoituksista. Pääpaino on Excel-taulukkolaskennalla.
Suomen kielen opettajalla on kurssilla opiskelukirjoittamisen osuus (1 op), jossa harjoitellaan myös Wordin käyttöä ja tutustutaan valmiisiin mallipohjiin ja asiakirjastandardiin. Lisäksi perehdytään Xamkin opiskelukirjoittamisen ohjeisiin ja harjoitellaan Xamkin lähdeviittausohjetta.
Arviointi tapahtuu palautettujen raporttien ja tehtävien perusteella, ja ohjelmistoista on saatavissa hyvät ja kattavat käyttöohjeet, joten kurssi sopii suurimmalta osin myös etänä itse opiskeltavaksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan palautettujen raporttien ja harjoitustehtävien perusteella.

Opiskelukirjoittamisen osuus arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Suvi-Maaret Hyyryläinen
Vastuuopettaja

Suvi-Maaret Hyyryläinen

Ryhmät
 • AVRATEOS23K
  Avoin AMK, Rautatieteknologian osaaja 30 op, kevät, 2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:

- Ymmärrät turvallisuuden merkityksen rautatiejärjestelmissä
- Tutustut turvalaitejärjestelmiin ja ymmärrät niiden yhteyden turvalaitteisiin ja toiminnallisuuteen
- Tunnet erilaisten kulunvalvontajärjestelmät, niihin liittyvät laitteet ja niiden toiminnan.
- Ymmärrät kulunvalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden merkityksen rautatiejärjestelmissä.

Sisältö

Rautatieturvallisuus 2 op
• Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät.
• Turvallisuusvaatimukset ja tarkastukset
• Turvallisuuskulttuuri ja inhimillinen tekijä
• Rakentamisen turvallisuus ja yhteinen työpaikka

Junan kulunvalvonta 3 op
• Junankulunvalvonta (JKV)
• ERMTS tasot 1-3
• Muut liikenteenhallinnan järjestelmät ja teknologiat

Radan turvalaitteet 5 op
• Järjestelmät
• Laitteet
• Toiminnallisuus
• Suunnittelutehtävä

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina toimii opintojakson sivuilla tarjottavat materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Opinto kuuluu rautatieteknologiaosaaja 30 op kokonaisuuteen ja on sen 2. osa:
Opintojaksolla voit opiskella omaan tahtiisi itsenäisesti.

Turvalaitteet 10 op
- Rautatieturvallisuus 2 op
- Radan turvalaitteet 5 op
- Junan kulunvalvonta 3 op

Muut osat ovat:
Ratatekninen toimintaympäristö 10 op
Turva-automaatio ja turvalogiikat 10 op

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 80 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille 10 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit

Arvosana 0-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 29.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 24

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuopettaja

Risto Kuitunen

Ryhmät
 • STMI23SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä kompleksilukujen algebraan ja vaihtovirtakomponentteihin
Osaat analysoida vaihtovirtapiirejä ja kolmivaihepiirejä

Sisältö

Kompleksilukujen algebra
Sarja- ja rinnakkaispiirit, silmukkamenetelmä
Kolmivaihepiirit

Opiskelumateriaali

John O'Malley
Basic circuit analysis
Jukka Ahoranta: Sähkötekniikka
FluidSim simulointiohjelma (vähintään koululla E006)
LEARN

Laskin: TI-nspire CX

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi on mahdollista suorittaa yksilöllisesti palauttamalla kurssin harjoitustehtävät ohjaavalle opettajalle ja suorittamalla laboratoriotyöt

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tentit ja muut määräajat

Kurssi sisältää kaksi koetta (myös toiminnallisia osioita, joten lähitentti) sekä uusintakokeet mikäli on tarve ja laboratoriotöitä erikseen määriteltyinä aikoina

Opiskelijan työmäärä

Kurssi sisältää 130 tuntia täyspainosta työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi sisältää lähiopetuksena pidettäviä luentoja ja laskuharjoituksia A/B yhteisryhmässä sekä laboratoriotöitä puoliryhmässä:

Vaihtovirran olemus. R, C ja L vaihtovirtapiirissä
Kompleksilukulaskenta, laskimen käyttö. Sähkösuureet vaihtovirtapiirissä, osoitinlaskenta
Silmukkapiirilaskenta vaihtovirralla

Kolmivaihejärjestelmä ja sen sähkösuureet sekä Y- että D-kytkennöissä
Epäsymmetrinen kolmivaihejärjestelmä Y-kytkennässä ilman N-johtoa

Yliaaltojen vaikutus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana perustuu kokeiden arvosanojen keskiarvoon (mikäli loppukevään vaikeampi koe on parempi se ratkaisee) ja tehtyihin laboratoriotöihin

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 01.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 24

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuopettaja

Risto Kuitunen

Ryhmät
 • STMI23SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä kompleksilukujen algebraan ja vaihtovirtakomponentteihin
Osaat analysoida vaihtovirtapiirejä ja kolmivaihepiirejä

Sisältö

Kompleksilukujen algebra
Sarja- ja rinnakkaispiirit, silmukkamenetelmä
Kolmivaihepiirit

Opiskelumateriaali

John O'Malley
Basic circuit analysis
Jukka Ahoranta: Sähkötekniikka
FluidSim simulointiohjelma (vähintään koululla E006)
LEARN

Laskin: TI-nspire CX

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi on mahdollista suorittaa yksilöllisesti palauttamalla kurssin harjoitustehtävät ohjaavalle opettajalle ja suorittamalla laboratoriotyöt

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tentit ja muut määräajat

Kurssi sisältää kaksi koetta (myös toiminnallisia osioita, joten lähitentti) sekä uusintakokeet mikäli on tarve ja laboratoriotöitä erikseen määriteltyinä aikoina

Opiskelijan työmäärä

Kurssi sisältää 130 tuntia täyspainosta työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi sisältää lähiopetuksena pidettäviä luentoja ja laskuharjoituksia A/B yhteisryhmässä sekä laboratoriotöitä puoliryhmässä:

Vaihtovirran olemus. R, C ja L vaihtovirtapiirissä
Kompleksilukulaskenta, laskimen käyttö. Sähkösuureet vaihtovirtapiirissä, osoitinlaskenta
Silmukkapiirilaskenta vaihtovirralla

Kolmivaihejärjestelmä ja sen sähkösuureet sekä Y- että D-kytkennöissä
Epäsymmetrinen kolmivaihejärjestelmä Y-kytkennässä ilman N-johtoa

Yliaaltojen vaikutus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana perustuu kokeiden arvosanojen keskiarvoon (mikäli loppukevään vaikeampi koe on parempi se ratkaisee) ja tehtyihin laboratoriotöihin

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Paula Ronkainen
Vastuuopettaja

Paula Ronkainen

Ryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso koostuu lähi- ja etäopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä sekä pari- ja ryhmätehtävistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Aihepiirit ja sanasto tehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Tentti, raportti ja esitys. Ajat annetaan tunnilla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä = 135 tuntia, joka koostuu lähi- ja etäopetuksesta, itsenäisestä, ryhmä- ja parityöskentelystä, tentistä, raportista ja esityksestä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus, osallistuminen lähiopetukseen, tentti, kirjallinen raportti ja esitys.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
Vastuuopettaja

Mari Koivunen

Ryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Kauppinen, Nummi, Savola & Hänninen 2010. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki. Edita.
Learn-kurssimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelu työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin. Kurssi on kytketty Projektitoimiston yhteyteen ja integroitu tiiviisti Johtaminen ja työyhteisötaidot -kurssiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Lähitoteutuksen sijaan valitse tämä opintojakso verkkototeutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektitoimistossa työelämälähtöiset projektit ja sidosryhmäyhteistyö

Opiskelijan työmäärä

27 h x 5 op = 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
Vastuuopettaja

Mari Koivunen

Ryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Kauppinen, Nummi, Savola & Hänninen 2010. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki. Edita.
Learn-kurssimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelu työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin. Kurssi on kytketty Projektitoimiston yhteyteen ja integroitu tiiviisti Johtaminen ja työyhteisötaidot -kurssiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Lähitoteutuksen sijaan valitse tämä opintojakso verkkototeutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektitoimistossa työelämälähtöiset projektit ja sidosryhmäyhteistyö

Opiskelijan työmäärä

27 h x 5 op = 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

19.08.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Korpijärvi
Vastuuopettaja

Juha Korpijärvi

Ryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä sähkönjakeluverkkojen laskentametodiikkaan ja uusimpiin tekniikoihin painottaen älykkäitä sähköverkkoja

Sisältö

Mitä tarkoitetaan älykkäillä sähköverkoilla?
Mitkä ovat älykkäiden sähköverkkojen pääkomponentit?
Mikä on älykkäiden sähköverkkojen laskentametodiikka?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Ei ole

TKI ja työelämäyhteistyö

Voidaan järjestää esi,. excursio.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssi ei sisällä kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 25 tunnin työmäärää

Toteutuksen osien kuvaus

Älykkäiden sähköverkkojen peruskäsitteet, komponenetit, simulaatiot

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettuihin harjoitustehtäviin ja etänä suoritettaviin kokeisiin

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

20.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Korpijärvi
Vastuuopettaja

Juha Korpijärvi

Ryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä sähkönjakeluverkkojen laskentametodiikkaan ja uusimpiin tekniikoihin painottaen älykkäitä sähköverkkoja

Sisältö

Mitä tarkoitetaan älykkäillä sähköverkoilla?
Mitkä ovat älykkäiden sähköverkkojen pääkomponentit?
Mikä on älykkäiden sähköverkkojen laskentametodiikka?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Ei ole

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyötä sovelletaan sopivasti esim excursion muodossa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssi ei sisällä kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 25 tunnin työmäärää

Toteutuksen osien kuvaus

Älykkäiden sähköverkkojen peruskäsitteet, komponenetit, simulaatiot

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettuihin harjoitustehtäviin ja etänä suoritettaviin kokeisiin

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 24.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Korpijärvi
Vastuuopettaja

Juha Korpijärvi

Ryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä sähkönjakeluverkkojen laskentametodiikkaan ja uusimpiin tekniikoihin painottaen älykkäitä sähköverkkoja

Sisältö

Mitä tarkoitetaan älykkäillä sähköverkoilla?
Mitkä ovat älykkäiden sähköverkkojen pääkomponentit?
Mikä on älykkäiden sähköverkkojen laskentametodiikka?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Ei ole

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyötä sovelletaan sopivasti esim excursion muodossa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssi ei sisällä kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 25 tunnin työmäärää

Toteutuksen osien kuvaus

Älykkäiden sähköverkkojen peruskäsitteet, komponenetit, simulaatiot

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettuihin harjoitustehtäviin ja etänä suoritettaviin kokeisiin

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka