Siirry suoraan sisältöön

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Tekniikan ja liikenteen ala)

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Koulutuksen sisältö ja toteutus on suunniteltu yhteistyössä Xamkin eri koulutusalojen kanssa. Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen YAMK koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, jotka sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 kuukaudessa.

Koulutuksen hermokeskuksena ja oppimisympäristönä toimii uusi Xamk Active Life Lab – hyvinvointioppimisympäristö, joka tarjoaa huippuolosuhteet digitaalisten hyvinvointi-interventioiden tutkimukseen, kehitykseen sekä opetukseen. Laboratorion tutkimustoiminnan johtoajatuksena on dataan perustuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen. Opiskelu Active Life Labissa antaa näköalapaikan tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden suunnitteluun. Xamk Active Life Lab sijaitsee uudessa Saimaa Stadiumissa Mikkelissä.

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä.

Tutkintosi täydentävän osaamisen voit joustavasti rakentaa Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatia, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin.

Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista.

Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Koulutus antaa valmiuksia arvioida ja kehittää dataperustaisia hyvinvointipalveluita. Koulutuksessa painottuu innovatiivinen kehittämisote ja tulevaisuusnäkökulma. Koulutuksen avulla opiskelija voi laajentaa ja syventää osaamistaan hyvinvointitiedon hyödyntämisessä omassa työssään, oman alan kehittämisessä ja monialaisissa yhteistyöverkostoissa, hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa asiakkaan ja organisaation näkökulmasta, dataperustaisten hyvinvointipalveluiden toimintamallien ja kannattavuuden arvioinnissa ja kehittämisessä, sekä dataperusteisten hyvinvointipalvelujen suunnittelussa ja johtamisessa.
Täydentävän osaamisen opinnot koostuvat ylempien tutkintojen yhteisestä Master Schoolin tarjonnasta opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaisesti. Täydentäviä opintoja voi valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opiskelija voi rakentaa opintopolkuaan esimerkiksi omaa ammatillista osaamistaan syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai ammatillista yleissivistystään laajentavasti.

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.

Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen yleisenä tavoitteena on tukea opiskelijan omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista ja urapolun rakentumista opintopolun eri vaiheissa. Opintojen ohjauksen avulla tuetaan henkilökohtaista kasvua ja ammatillista kehittymistäsi tavoitteena itsenäinen, joustava, fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiva ammatti-ihminen.

Koulutuksessa jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty ohjaava opettaja (ryhmäohjaaja). Koulutuksessa toteutetaan Xamkin yhteisiä ohjausprosessin periaatteita, joiden tavoitteina on tukea henkilökohtaista oppimisprosessiasi siten, että osaat rakentaa opiskelusi tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka johtaa sekä ammatillisen kasvun ja kehittymisen että ammattietiikan kannalta tulokselliseen lopputulokseen. Periaatteen taustalla on opintopolkumalli, jonka perusteella ohjaus mukautuu opintopolun eri viheiden ohjaustarpeisiin. Nämä edellä mainitut opintojen suunnittelun ja tuen kysymykset käsitellään henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta käytävissä keskusteluissa (hops-keskustelu) ja näiden pohjalta laadittavassa ja päivitettävässä opiskelusuunnitelmassa. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa pyritään siihen, että löydät itsellesi parhaiten opintosisällöt, sopivat opiskelutavat ja varmistat näin menestyksellisen oppimisen ja tutkinnon saavuttamisen.

Opintoihisi liittyviä valintoja, opinnäytetyötä, henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ja kansainvälistä opiskelua koskevaan henkilökohtaiseen ja ryhmäohjaukseen on laitoksella nimetyt vastuuhenkilöt. Opiskelijaryhmän lähiohjausta hoitaa ryhmäohjaaja. Opiskelijavastaava (OVA) voi auttaa erilaisissa opintojen edistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaukseen liittyvissä asioissa lisätietoja

saa lisäksi opintojaksojen opettajilta, opiskelijapalveluneuvojilta ja tarvittaessa opiskelijahuollolta. Koulutuksessa on käytössä Moodle-oppimisympäristö, joka sisältää koulutusta koskevan ajantasaisen käytännön ohjausmateriaalin. Student-intranetpalvelu tarjoaa korkeakoulukohtaista tietoa sekä tietoa ohjauksellisista asioista.

Työllistyminen ja urapolku

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylemmän AMK-tutkinnon suoritettuasi voit toimia esimerkiksi hyvinvointipalvelujen suunnittelutehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, asiantuntijana muun muassa hyvinvointipalvelujen hankinnassa tai itsenäisenä yrittäjänä. Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk
Tunnus
(DHMI23SY_60)
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
Tunnus
(DHMI22SY_60)
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Tunnus
(DHMI21SY_60)
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Tunnus
(DHMI20SY_60)