Siirry suoraan sisältöön

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa. Sähköalan insinöörejä tarvitaan nyt ja etenkin tulevaisuudessa!

Koulutuksen pääpaino on sähkövoimatekniikassa, mutta opiskeluun sisältyvät kattavasti myös elektroniikka, automaatiotekniikka ja sähkösuunnittelu. Läpi koko koulutuksen energiatalous ja -tehokkuus ovat keskeisiä opiskeltavia asioita. Käytännönläheisissä opinnoissa ja harjoitteluissa saat vahvan tuntuman työelämään.
Mikkelin kampuksen omat laboratoriot ja korkealuokkaiset laitteet tarjoavat erinomaiset olosuhteet sähkötekniikan insinöörikoulutukselle. Opiskelu on käytännönläheistä, ja yhteistyötä tehdään tiiviisti niin yritysten kuin muiden korkeakoulujen kanssa samalla kampuksella.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on laajat tiedot ja taidot sähköalasta. Osaat muun muassa suunnitella ja johtaa sähköasennuksia. Pystyt suunnittelemaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvia järjestelmiä. Koulutukseen kuuluu asennusmääräys SP1-koe, jonka suoritettuasi ja riittävän työkokemuksen hankittuasi voit hakea asennusoikeuksia Setiltä.

Koulutuksen sisältö

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot koostuvat ydinosaamisesta, täydentävästä osaamisesta ja vapaasti valittavista opintojaksoista. Lisäksi koulutukseen sisältyvät harjoittelu ja opinnäytetyö.

Opintojen rakenne:
• matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen 15 op
• sähkötekninen perusosaaminen 15 op
• syventävä sähkötekninen perusosaaminen 25 op
• syventävä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 15 op
• automaatio 20 op
• sähkötekniikan projektitoimisto 15 op
• sähkösuunnittelu 15 op
• moottorit, ohjaukset ja suunnittelu 15 op
• sähkövoima 15 op
• sähköinsinöörin syventävät opinnot 15 op
• vaihtoehtoiset ammattiopinnot 15 op
• vapaasti valittavat opinnot 15 op
• harjoittelu 30 op
• opinnäytetyö 15 op

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen keskeisiä ammattiopintoja ovat sähkösuunnittelu, joka sisältää paljon harjoituksia tietokoneella, ja sähkökäytöt, joka koostuu teoriaopetuksesta ja laboratoriotöistä. Sähkölaitokset-kokonaisuus toteutetaan samalla tavalla, ja siihen kuuluu myös valtakunnallinen SP1-tutkinnon suorittaminen.

Automaatio koostuu automaatiotekniikasta, ohjelmoitavista logiikoista ja automaatiosuunnittelusta. Merkittävän osan opiskelusta muodostaa työskentely Mikkelin kampuksen hyvin varustelluissa laboratorioissa.

Vaihtoehtoisilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla voit hankkia erikoisosaamista haluamaltasi osa-alueelta.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Päivätoteutuksen opinnot toteutetaan lähiopetuksena, laboratoriotyöskentelynä, harjoitustöinä ja digiopetuksena Mikkelin kampuksella. Opinnot kestävät neljä vuotta. Kesäisin on mahdollisuus harjoitteluun, ja neljäntenä vuotena tehdään opinnäytetyö.

Opintoja järjestetään myös monimuotokoulutuksena. Monimuoto-opinnoissa pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus alalta. Myös toisen alan insinöörin tai teknikon tutkinto käy pohjakoulutuksesta.
Monimuotokoulutus on mahdollista opintojen suorittamisen työn ohella. Lähiopetusta järjestetään Mikkelin kampuksella viikonloppuisin syksystä 2020 alkaen. Opinnot ajoittuvat torstai-iltaan sekä perjantai- ja lauantaipäiviin keskimäärin joka toinen viikonloppu.

Lähiopetusta järjestetään kolmen ja puolen vuoden ajan.
Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan lukea osaksi tutkintoa, millä tavoin on mahdollista nopeuttaa valmistumista. Lisäksi Xamkin tarjoamien verkkokurssien suorittaminen osana tutkintoa nopeuttaa valmistumista.

Uramahdollisuudet

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus valmentaa sinut sähkölaitoksien, teollisuuden sähkökäyttöjen sekä kiinteistöjen sähköasennusten ja sähköisen talotekniikan asiantuntijaksi. Insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa.

Työpaikkasi voi olla sähkölaitoksella, suunnittelutoimistossa, teollisuudessa, sähköurakoinnissa tai kuntien ja valtion palveluksessa. Sähköinsinöörin tutkinto on korkealle arvostettu näyttö ammatillisesta osaamisesta. Työllistyminen on vakaata, ja urakehitys voi viedä sinut erittäin vaativiin ja hyvin palkattuihin tehtäviin. Tutkinnon suorittaminen antaa erinomaiset mahdollisuudet sijoittua myös sähköalan johtotehtäviin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
- kouluttaja
- käyttöinsinööri
- käyttöpäällikkö
- käytönjohtaja
- projekti-insinööri
- suunnitteluinsinööri
- verkkosuunnittelija
- yrittäjä

Pätevyys
SP1-tutkinto

Sähköturvallisuuden omaksuminen on erittäin tärkeää. Sähköturvallisuutta opiskellaan koko opintojen ajan. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa viranomaisten edellyttämä ja sähköturvallisuuslaissa määritelty valtakunnallinen SP1-tutkinto, jolla saa riittävän työkokemuksen jälkeen korkeimman pätevyyden sähköalalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja sähkölaitosten kanssa. Merkittävää yhteistyötä tehdään maanlaajuisesti toimivan ABB:n kanssa.

Yritysyhteistyö näkyy opinnäytetöiden ja pienempien projektien kautta. Alueellinen vaikuttavuus on suurta. Paikallisten sähköliikkeiden ja teollisuuden sähköalan henkilökunta on tuttua, mikä helpottaa projektien saatavuutta.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorioissa käydään sähkön ja automaation ilmiöitä läpi konkreettisten ongelmien kautta. Moottorin säätäminen tutkitaan perin pohjin, samoin säätölaitteet.

Laboratoriot ovat uusia, samoin niiden laitteisto. Laboratorioiden tekniikka on nykyaikainen ja päivitetään uusien tekniikoiden myötä.
Laboratorioissa on käytettävissä erittäin kattavat mittalaitteet, jotka ovat opiskelijoiden käytössä myös koulun ulkopuolisiin töihin.

Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti aaltoliikkeeseen ja kvanttifysiikkaan liittyviä suureita, yksiköitä, määritelmiä ja luonnonlakeja.

Osaat ratkaista aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakien ja menetelmien avulla fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyviä ongelmia.

Osaat mitata aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkia aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoida mittaukset.

Sisältö

Mitkä ovat aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?

Miten aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja ja menetelmiä käytetään fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen?

Miten mitataan aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkitaan aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoidaan mittaukset?

Opiskelumateriaali

Fysiikan oppikirja
1.) Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka, EDITA
2.) H. Peltonen, J. Perkkiö, K. Vierinen (2018) Insinöörin (AMK) fysiikka, osa II, Lahden Teho-Opetus Oy, 9. painos (myös 8. painos käy). ISBN 978-952-5191-31-8.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

2 välikoetta sekä labrat

Opiskelijan työmäärä

1 op tarkoittaa noin 25 tunnin työmäärää opiskelijan osalta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty arvosana edellyttää, että teoriaosuus ja laboraatiot on suoritettu hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Termofysiikka ja sähkömagnetismi tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti aaltoliikkeeseen ja kvanttifysiikkaan liittyviä suureita, yksiköitä, määritelmiä ja luonnonlakeja.

Osaat ratkaista aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakien ja menetelmien avulla fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyviä ongelmia.

Osaat mitata aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkia aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoida mittaukset.

Sisältö

Mitkä ovat aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?

Miten aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja ja menetelmiä käytetään fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen?

Miten mitataan aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkitaan aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoidaan mittaukset?

Opiskelumateriaali

Fysiikan oppikirja
1.) Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka, EDITA
2.) H. Peltonen, J. Perkkiö, K. Vierinen (2018) Insinöörin (AMK) fysiikka, osa II, Lahden Teho-Opetus Oy, 9. painos (myös 8. painos käy). ISBN 978-952-5191-31-8.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

2 välikoetta sekä labrat

Opiskelijan työmäärä

1 op tarkoittaa noin 25 tunnin työmäärää opiskelijan osalta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty arvosana edellyttää, että teoriaosuus ja laboraatiot on suoritettu hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Termofysiikka ja sähkömagnetismi tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Pennanen
Vastuuhenkilö

Pekka Pennanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan erikseen.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: pekka.pennanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen testi, suullinen esitelmä ja lopputentti. Opintojakso päättyy vuosi sen alkamisesta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Pennanen
Vastuuhenkilö

Pekka Pennanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan erikseen.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: pekka.pennanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen testi, suullinen esitelmä ja lopputentti. Opintojakso päättyy vuosi sen alkamisesta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Lampinen
Vastuuhenkilö

Minna Lampinen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestimistilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla pidetään yksi kirjallinen koe ja suullinen koe opintojakson lopussa. Kirjallisen tentin uusintakerroista ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät ja sekä kirjallisen että suullisen kokeen aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Lampinen
Vastuuhenkilö

Minna Lampinen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä.
Työjärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestimistilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla pidetään yksi kirjallinen koe ja suullinen koe opintojakson lopussa huhtikuussa 2023. Kirjallisen tentin uusintakerroista ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritukset:
-opetukseen osallistuminen (lähitunnit, Teams-tunnit)
-luokassa ja Learnissa suoritettavat harjoitustehtävät
-Learniin palautettavat tehtävät
-kirjallinen koe
-suullinen koe (Teamsissa)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät ja sekä kirjallisen että suullisen kokeen aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 07.10.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 21.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuhenkilö

Risto Kuitunen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Sähkötyöturvallisuuden osaaminen käytännön töissä
Tärkeimpien sähköturvallisuusnormien osaaminen
Käytännön asennustekniikan perusteiden osaaminen
Sähkösuunnittelun ja –dokumentoinnin perusteiden osaaminen

Sisältö

Jännitteettömyyden varmistaminen
Kaapeleiden käsittely ja tunnistaminen
Yleisimpien valaistuskytkentöjen harjoittelu
Kaapeleiden mitoittamisen perusteet
Sähköpistekuva ja ryhmityskuva
Ryhmäkeskuksen pääkaavion suunnittelu
Ryhmäkeskuksen kokoaminen
Käyttöönottotarkastus ja siihen liittyviä mittauksia ja demonstraatioita
Autotallirakennusta vastaava asennusharjoitus käyttöönottotarkastuksineen

Opiskelumateriaali

Jukka Ahoranta: Sähkötekniikka tai vastaava
Muistiinpanovälineet ja laskin
Asennustöihin soveltuva vaatetus

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelua kaikilla tunneilla. Lähiopiskelu välttämätön

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla. Tentti sisältää toiminnallisia tehtäviä

Opiskelijan työmäärä

Lähiopiskelu 48 h. Itsenäistä opiskelua noin saman verran.

Toteutuksen osien kuvaus

Jännitteettömyyden varmistaminen
Kaapeleiden käsittely ja tunnistaminen
Yleisimpien valaistuskytkentöjen harjoittelu
Kaapeleiden mitoittamisen perusteet
Sähköpistekuva ja ryhmityskuva
Ryhmäkeskuksen pääkaavion suunnittelu
Ryhmäkeskuksen kokoaminen
Käyttöönottotarkastus ja siihen liittyviä mittauksia ja demonstraatioita
Autotallirakennusta vastaava asennusharjoitus käyttöönottotarkastuksineen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä)

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 07.10.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 17.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuhenkilö

Risto Kuitunen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Sähkötyöturvallisuuden osaaminen käytännön töissä
Tärkeimpien sähköturvallisuusnormien osaaminen
Käytännön asennustekniikan perusteiden osaaminen
Sähkösuunnittelun ja –dokumentoinnin perusteiden osaaminen

Sisältö

Jännitteettömyyden varmistaminen
Kaapeleiden käsittely ja tunnistaminen
Yleisimpien valaistuskytkentöjen harjoittelu
Kaapeleiden mitoittamisen perusteet
Sähköpistekuva ja ryhmityskuva
Ryhmäkeskuksen pääkaavion suunnittelu
Ryhmäkeskuksen kokoaminen
Käyttöönottotarkastus ja siihen liittyviä mittauksia ja demonstraatioita
Autotallirakennusta vastaava asennusharjoitus käyttöönottotarkastuksineen

Opiskelumateriaali

Jukka Ahoranta: Sähkötekniikka tai vastaava
Muistiinpanovälineet ja laskin
Asennustöihin soveltuva vaatetus

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelua kaikilla tunneilla. Lähiopiskelu välttämätön

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla. Tentti sisältää toiminnallisia tehtäviä

Opiskelijan työmäärä

Lähiopiskelu 48 h. Itsenäistä opiskelua noin saman verran.

Toteutuksen osien kuvaus

Jännitteettömyyden varmistaminen
Kaapeleiden käsittely ja tunnistaminen
Yleisimpien valaistuskytkentöjen harjoittelu
Kaapeleiden mitoittamisen perusteet
Sähköpistekuva ja ryhmityskuva
Ryhmäkeskuksen pääkaavion suunnittelu
Ryhmäkeskuksen kokoaminen
Käyttöönottotarkastus ja siihen liittyviä mittauksia ja demonstraatioita
Autotallirakennusta vastaava asennusharjoitus käyttöönottotarkastuksineen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä)

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

03.01.2023 - 20.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuhenkilö

Kalle Pesonen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Toimit sähkötyöturvallisuus-standardien mukaan. Otat huomioon sähköalaan kohdistuvat Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset. Toimit sähköalan standardien mukaan. Työskentelet saadaksesi S1-sähköurakointitutkintoon tarvittavan tietotaidon.

Sisältö

Mitkä ovat sähköurakoinnin edellytykset ja vastuut?
Millaisia suojaustapoja eri asennustilat edellyttävät?
Kuinka mitoitat kaapelit?
Mikä on sallittu kosketusjännite?
Kuinka suuri maasulkuvirta sallitaan?

Opiskelumateriaali

Kirjat: SFS-käsikirja 600-1-1, 2022. SFS-käsikirja 600-1-2, 2022. SFS-käsikirja 601:2018. Käsikirja Rakennusten Sähköasennuksista D1. SFS 6002:2015+A1:2018. Sähkölaitekorjaajan opas.

Huomioittehan että standardisarja SFS 6000 on juuri uudistunut, joten vanhoja materiaaleja ei kannata hankkia.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetusta ja lisäksi itseopiskeltavaa materiaalia Learnissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla järjestetään 4-välikoetta, joista kahden parhaan (muutos: kaikkien neljän keskiarvosta) tuloksesta muodostuu kurssiarvosana. Lisäksi kurssin jälkeen on mahdollisuus suorittaa Sähköturvallisuustutkinto 1.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 137,5 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Learn-ympäristö:
...
...

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välikokeiden pisteiden perusteella.

Esitietovaatimukset

Sähköteknisen perusosaamisen moduli

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuhenkilö

Kalle Pesonen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Toimit sähkötyöturvallisuus-standardien mukaan. Otat huomioon sähköalaan kohdistuvat Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset. Toimit sähköalan standardien mukaan. Työskentelet saadaksesi S1-sähköurakointitutkintoon tarvittavan tietotaidon.

Sisältö

Mitkä ovat sähköurakoinnin edellytykset ja vastuut?
Millaisia suojaustapoja eri asennustilat edellyttävät?
Kuinka mitoitat kaapelit?
Mikä on sallittu kosketusjännite?
Kuinka suuri maasulkuvirta sallitaan?

Opiskelumateriaali

Kirjat: SFS-käsikirja 600-1-1, 2022. SFS-käsikirja 600-1-2, 2022. SFS-käsikirja 601:2018. Käsikirja Rakennusten Sähköasennuksista D1. SFS 6002:2015+A1:2018. Sähkölaitekorjaajan opas.

Huomioittehan että standardisarja SFS 6000 on juuri uudistunut, joten vanhoja materiaaleja ei kannata hankkia.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetusta ja lisäksi itseopiskeltavaa materiaalia Learnissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla järjestetään 4-välikoetta, joista kahden parhaan tuloksesta muodostuu (muutos: neljän tentin keskiarvon perusteella) kurssiarvosana. Lisäksi kurssin jälkeen on mahdollisuus suorittaa Sähköturvallisuustutkinto 1.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 137,5 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lear-ympäristö:
...
...

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välikokeiden pisteiden perusteella.

Esitietovaatimukset

Sähköteknisen perusosaamisen moduli

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuhenkilö

Kalle Pesonen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Toimit sähkötyöturvallisuus-standardien mukaan. Otat huomioon sähköalaan kohdistuvat Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset. Toimit sähköalan standardien mukaan. Työskentelet saadaksesi S1-sähköurakointitutkintoon tarvittavan tietotaidon.

Sisältö

Mitkä ovat sähköurakoinnin edellytykset ja vastuut?
Millaisia suojaustapoja eri asennustilat edellyttävät?
Kuinka mitoitat kaapelit?
Mikä on sallittu kosketusjännite?
Kuinka suuri maasulkuvirta sallitaan?

Opiskelumateriaali

Kirjat: SFS-käsikirja 600-1-1, 2022. SFS-käsikirja 600-1-2, 2022. SFS-käsikirja 601:2018. Käsikirja Rakennusten Sähköasennuksista D1. SFS 6002:2015+A1:2018. Sähkölaitekorjaajan opas.

Huomioittehan että standardisarja SFS 6000 on juuri uudistunut, joten vanhoja materiaaleja ei kannata hankkia.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetusta ja lisäksi itseopiskeltavaa materiaalia Learnissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla järjestetään 4-välikoetta, joista kahden parhaan tuloksesta (muutos: kaikkien neljän keskiarvosta) muodostuu kurssiarvosana. Lisäksi kurssin jälkeen on mahdollisuus suorittaa Sähköturvallisuustutkinto 1.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 137,5 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lear-ympäristö:
...
...

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välikokeiden pisteiden perusteella.

Esitietovaatimukset

Sähköteknisen perusosaamisen moduli

Ilmoittautumisaika

10.05.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

14.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Linja-aho
Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
• Ymmärrät aurinkosähköjärjestelmän teknisen toiminnan perusperiaatteet.
• Tunnet alan keskeisen lainsäädännön ja standardit.
• Osaat suunnitella ja valita kohteeseen sopivan aurinkosähköjärjestelmän.
• Ymmärrät aurinkosähköjärjestelmiin liittyvät riskit ja niiden hallinnan.
• Ymmärrät aurinkoenergian merkityksen osana nykyistä ja tulevaisuuden energiantuotantoa.

Sisältö

• Kertaus sähköopin peruskäsitteistä
• Aurinkopaneelien toimintaperiaate
• Erilaiset aurinkosähköjärjestelmät
• Lainsäädäntö, standardit ja yleiset suunnitteluperiaatteet
• Aurinkosähköhankkeen arviointi
• Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu ja mitoitus
• Asentaminen
• Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastus
• Käyttö, huolto ja ylläpito
• Aurinkosähköjärjestelmien tulevaisuus ja tuore tutkimustieto

Opiskelumateriaali

Opettajan antama ja osoittama materiaali. Kurssin oppikirjana käytetään teosta ST-käsikirja 40: Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus (Sähköinfo 2021), joka on maksutta ladattavissa XAMKin opiskelijatunnuksilla Kaakkuri-portaalin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

• Kurssi koostuu kymmenestä tehtäväkierroksesta ja kahdesta tentistä. Uusi tehtäväkierros aukeaa viikon välein.
• Kurssilla ei ole aikaan sidottuja ryhmätehtäviä tai vastaavia, vaan kurssi suoritetaan yksilötyönä omaan tahtiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
-Avoimen AMKin opiskelijoille 100 paikkaa.
-Tutkinto-opiskelijoille 50 paikkaa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Kurssista suoritetaan omaan tahtiin 10 aihealuetta pakollisine tehtävineen
• Kurssilla on kaksi verkkotenttiä, joiden suorittamiseen on rajoitettu aika. Tenttiarvosanat määräävät kurssin arvosanan.
• Kurssi koostuu kahdesta osasta (2 op + 3 op), joista ensimmäinen on mahdollista suorittaa erikseen.

Arviointiasteikko: 0-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Manninen
Vastuuhenkilö

Teemu Manninen

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija pystyy ohjelmoitavan logiikan avulla toteuttamaan prosessin automatisoinnin, ohjelmoinnin sekä dokumentoinnin.

Sisältö

Miten suunnitellaan antureiden käytöt?
Miten valitaan tarvittava logiikka?
Miten prosessin mekatroniikka suunnitellaan?
Miten prosessin asiakaslähtöinen ohjeistus toteutetaan?
Miten dokumentointi toteutetaan?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ohjelmoitavat logiikat, automaatiotekniikka, Sulautettu automaatio

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Manninen
Vastuuhenkilö

Teemu Manninen

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija pystyy ohjelmoitavan logiikan avulla toteuttamaan prosessin automatisoinnin, ohjelmoinnin sekä dokumentoinnin.

Sisältö

Miten suunnitellaan antureiden käytöt?
Miten valitaan tarvittava logiikka?
Miten prosessin mekatroniikka suunnitellaan?
Miten prosessin asiakaslähtöinen ohjeistus toteutetaan?
Miten dokumentointi toteutetaan?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ohjelmoitavat logiikat, automaatiotekniikka, Sulautettu automaatio

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 26.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuhenkilö

Mika Ruponen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee automaatiolaitteita sekä niiden käyttöä prosessin hallinnassa, hallitsee erilaisia mittausmenetelmiä ja ymmärtää suljetun säätöjärjestelmän perusteet. Kurssin aikana käydään perusteellisesti lävitse automaatiotekniikan antureita, erilaisten fysiikan suureiden mittauksia sekä analogisen mittaus-signaalin käsittelyä.

Sisältö

Miten anturit toimivat?
Mitä tarkoittaa digitaalinen- ja analoginen sisääntulo?
Miten automaatiojärjestelmien väylät toimivat?
Miten säätö toimii (PID)?
Miten toimilaitteita ohjataan?

Opiskelumateriaali

Ahoranta Jukka: Sähkötekniikka tai vastaava
Keinänen Toimi: Automaatiotekniikka
Muistiinpanovälineet ja laskin
CADMATIC opiskelijaversio
FLUIDSIM
ALPHA

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopinnot ja LEARN sekä ,mahdollinen hyväksiluku työkokemuksen perusteella

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelua labratunneilla. Mahdollinen hyväksiluku työkokemuksen perusteella

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla. Tentti sisältää toiminnallisia tehtäviä

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä noin 120 h

Toteutuksen osien kuvaus

Jännitteettömyyden varmistaminen
Piirikaavioiden suunnittelun perusteet ja koekytkennät
Automaatio yleisesti (ohjauksen ja säädön ero)
Anturitekniikkaa (raja-arvo/mittaava, tärkeimmät analogiset ja digitaaliset viestit)
Ohjelmoitavan logiikan perusteet
Toimilaitteet
PID-säätö (pinnankorkeuden säätö taajuusmuuttajalla, ultraäänianturilla ja ALPHA-logiikalla)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset

Esitietovaatimukset

Analogiaelektroniikka

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

03.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuhenkilö

Mika Ruponen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee automaatiolaitteita sekä niiden käyttöä prosessin hallinnassa, hallitsee erilaisia mittausmenetelmiä ja ymmärtää suljetun säätöjärjestelmän perusteet. Kurssin aikana käydään perusteellisesti lävitse automaatiotekniikan antureita, erilaisten fysiikan suureiden mittauksia sekä analogisen mittaus-signaalin käsittelyä.

Sisältö

Miten anturit toimivat?
Mitä tarkoittaa digitaalinen- ja analoginen sisääntulo?
Miten automaatiojärjestelmien väylät toimivat?
Miten säätö toimii (PID)?
Miten toimilaitteita ohjataan?

Opiskelumateriaali

Ahoranta Jukka: Sähkötekniikka tai vastaava
Keinänen Toimi: Automaatiotekniikka
Muistiinpanovälineet ja laskin
CADMATIC opiskelijaversio
FLUIDSIM
ALPHA

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopinnot ja LEARN

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelua kaikilla labratunneilla. Lähiopiskelu välttämätön

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla. Tentti sisältää toiminnallisia tehtäviä

Opiskelijan työmäärä

Lähiopiskelu 60 h. Itsenäistä opiskelua noin saman verran.

Toteutuksen osien kuvaus

Jännitteettömyyden varmistaminen
Piirikaavioiden suunnittelun perusteet ja vastaavat koekytkennät (kontaktorit, sysäysreleet, aikareleet), 4 peruskytkentää
Automaatio yleisesti (ohjauksen ja säädön ero)
Anturitekniikkaa (raja-arvo/mittaava, tärkeimmät analogiset ja digitaaliset viestit)
Ohjelmoitavan logiikan perusteet
Toimilaitteet
PID-säätö (pinnankorkeuden säätö taajuusmuuttajalla, ultraäänianturilla ja ALPHA-logiikalla)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä)

Esitietovaatimukset

Analogiaelektroniikka

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 29.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuhenkilö

Risto Kuitunen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee automaatiolaitteita sekä niiden käyttöä prosessin hallinnassa, hallitsee erilaisia mittausmenetelmiä ja ymmärtää suljetun säätöjärjestelmän perusteet. Kurssin aikana käydään perusteellisesti lävitse automaatiotekniikan antureita, erilaisten fysiikan suureiden mittauksia sekä analogisen mittaus-signaalin käsittelyä.

Sisältö

Miten anturit toimivat?
Mitä tarkoittaa digitaalinen- ja analoginen sisääntulo?
Miten automaatiojärjestelmien väylät toimivat?
Miten säätö toimii (PID)?
Miten toimilaitteita ohjataan?

Opiskelumateriaali

Ahoranta Jukka: Sähkötekniikka tai vastaava
Keinänen Toimi: Automaatiotekniikka
Muistiinpanovälineet ja laskin
CADMATIC opiskelijaversio
FLUIDSIM
ALPHA

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopinnot ja LEARN

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelua kaikilla labratunneilla. Lähiopiskelu välttämätön

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla. Tentti sisältää toiminnallisia tehtäviä

Opiskelijan työmäärä

Lähiopiskelu 60 h. Itsenäistä opiskelua noin saman verran.

Toteutuksen osien kuvaus

Jännitteettömyyden varmistaminen
Piirikaavioiden suunnittelun perusteet ja vastaavat koekytkennät (kontaktorit, sysäysreleet, aikareleet), 4 peruskytkentää
Automaatio yleisesti (ohjauksen ja säädön ero)
Anturitekniikkaa (raja-arvo/mittaava, tärkeimmät analogiset ja digitaaliset viestit)
Ohjelmoitavan logiikan perusteet
Toimilaitteet
PID-säätö (pinnankorkeuden säätö taajuusmuuttajalla, ultraäänianturilla ja ALPHA-logiikalla)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä)

Esitietovaatimukset

Analogiaelektroniikka

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

04.08.2022 - 28.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Korpijärvi
Vastuuhenkilö

Juha Korpijärvi

Opiskelijaryhmät
 • STMI19SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI19SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä investointilaskentamenetelmiin soveltaen menetelmiä erityisesti energiateknisiin investointeihin

Sisältö

Miten toimivat nykyarvomenetelmä, vuosikustannusmenetelmä, sisäisen koron menetelmä ja takaisinmaksuajan menetelmä?
Mitkä ovat eri voimantuotantovaihtoehdot?
Miten lasketaan siirto- ja muuntohäviöt?
Mikä on kompensoinnin hyöty?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali julkaistaan Learn- alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Suoritus on mahdollinen yksilötoteutuksena siten, että määritetyt harjoitustehtävät palautetaan yksitellen opintojakson opettajalle

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi ei sisällä näitä elementtejä

Tentit ja muut määräajat

Kurssi ei sisällä tenttiä

Opiskelijan työmäärä

16 harjoitustyötä, jotka kukin vivät noin neljä tuntia eli yhteensä 64 tuntia, jonka lisäksi tulee noin 76 tuntia itsenäistä perehtymistä aiheeseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Vastuuhenkilö

Juha Korpijärvi

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä investointilaskentamenetelmiin soveltaen menetelmiä erityisesti energiateknisiin investointeihin

Sisältö

Miten toimivat nykyarvomenetelmä, vuosikustannusmenetelmä, sisäisen koron menetelmä ja takaisinmaksuajan menetelmä?
Mitkä ovat eri voimantuotantovaihtoehdot?
Miten lasketaan siirto- ja muuntohäviöt?
Mikä on kompensoinnin hyöty?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Korpijärvi
Vastuuhenkilö

Juha Korpijärvi

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä investointilaskentamenetelmiin soveltaen menetelmiä erityisesti energiateknisiin investointeihin

Sisältö

Miten toimivat nykyarvomenetelmä, vuosikustannusmenetelmä, sisäisen koron menetelmä ja takaisinmaksuajan menetelmä?
Mitkä ovat eri voimantuotantovaihtoehdot?
Miten lasketaan siirto- ja muuntohäviöt?
Mikä on kompensoinnin hyöty?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali julkaistaan Learn- alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Suoritus on mahdollinen yksilötoteutuksena siten, että määritetyt harjoitustehtävät palautetaan yksitellen opintojakson opettajalle

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi ei sisällä näitä elementtejä

Tentit ja muut määräajat

Kurssi ei sisällä tenttiä

Opiskelijan työmäärä

16 harjoitustyötä, jotka kukin vievät noin neljä tuntia eli yhteensä 64 tuntia, jonka lisäksi tulee noin 76 tuntia itsenäistä perehtymistä aiheeseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 29.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Korpijärvi
Vastuuhenkilö

Juha Korpijärvi

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä termodynamiikan perusteisiin, kiertoprosesseihin ja energiataselaskelmiin. Hallitset uusiutuvien energiantuotantotapojen perustekniikat.

Sisältö

Mitkä ovat termodynamiikan peruskäsitteet?
Miten erilaiset kiertoprosessit toimivat?
Miten tehdään energiavirtauslaskelmia?
Mitkä ovat pääasialliset uudet energiantuotantomuodot?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaettuna verkossa, Energiatekniikan kirjallisuus sekä alan verkkosivustoilta löytyvät verkkomateriaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelu tapahtuu Teams -sovelluksen kautta sekä Learn -alustalla, jossa luentoaineisto sekä kurssiin liittyvät harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen aikana pyritään järjestämään yrityskäynti mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Kurssiin sisältyy kaksi erillistä tenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssiin ei sisälly KV-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste tarkoittaa 25 tunnin opiskelijatyömäärää, johon sisältyy lähiopetusta ja itsenäisiä harjoitustehtäviä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskeluun sisältyy teoriaa, itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä sekä henkilökohtainen tehtävä valitun energiatekniikan osa-alueen esittelystä.

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriatunnit pidetään lähiopetuksena ja tarvittaessa etänä Teams -ympäristössä. Harjoitustehtävät suoritetaan osin ohjatusti ja osin itsenäisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koesuoritusten ja tehtäväpalautusten perusteella.

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka ja kemia

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Veikko Nykänen
Vastuuhenkilö

Veikko Nykänen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä termodynamiikan perusteisiin, kiertoprosesseihin ja energiataselaskelmiin. Hallitset uusiutuvien energiantuotantotapojen perustekniikat.

Sisältö

Mitkä ovat termodynamiikan peruskäsitteet?
Miten erilaiset kiertoprosessit toimivat?
Miten tehdään energiavirtauslaskelmia?
Mitkä ovat pääasialliset uudet energiantuotantomuodot?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka ja kemia

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Vastuuhenkilö

Leila Sikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy opintojakson lopussa varsinainen tentti, ja lisäksi kaksi uusintamahdollisuutta yleisinä tenttipäivinä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan. Learn-alustan tehtävät on suoritettava ennen kontaktitunteja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana, tentti ja testaukset.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Tutustuminen työelämään

Sisältö

Harjoittelu työpaikalla. Harjoitteluraportti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2025

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
 • Teemu Manninen
Vastuuhenkilö

Mika Ruponen

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Työelämään tutustuminen.

Sisältö

Käytännön harjoittelu työpaikalla ja harjoitteluraportti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2025

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
 • Teemu Manninen
Vastuuhenkilö

Mika Ruponen

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Työelämään tutustuminen.

Sisältö

Käytännön harjoittelu työpaikalla ja harjoitteluraportti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 03.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Vastuuhenkilö

Mika Ruponen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen lähiopetus, harjoitustehtävät sekä mahdolliset palautettavat harjoitystyöt.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen, joka vastaa 135 tuntia työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu menestykseen välikokeissa tai tentissä.
Lisäksi opintojaksolla on harjoitustyö/harjoitustöitä, jotka pitää suorittaa hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 03.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen lähiopetus, harjoitustehtävät sekä mahdolliset palautettavat harjoitystyöt.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen, joka vastaa 135 tuntia työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu menestykseen välikokeissa tai tentissä.
Lisäksi opintojaksolla on harjoitustyö/harjoitustöitä, jotka pitää suorittaa hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

03.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Vastuuhenkilö

Pia Valtonen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen lähiopetus, harjoitustehtävät sekä mahdolliset palautettavat harjoitystyöt.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen, joka vastaa 135 tuntia työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu menestykseen välikokeissa tai tentissä.
Lisäksi opintojaksolla on harjoitustyö/harjoitustöitä, jotka pitää suorittaa hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen lähiopetus, harjoitustehtävät sekä mahdolliset palautettavat harjoitystyöt.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen, joka vastaa 135 tuntia työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssissa pidetään 2 välikoetta. Arvionti perustuu menestykseen välikokeissa.

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen lähiopetus, harjoitustehtävät sekä mahdolliset palautettavat harjoitystyöt.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen, joka vastaa 135 tuntia työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssissa pidetään 2 välikoetta. Arvionti perustuu menestykseen välikokeissa.

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Vastuuhenkilö

Risto Asp

Opiskelijaryhmät
 • STMI19SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että osaat kuvata kiinteistöissä käytettävien erilaisten automaatiojärjestelmien rakenteet, ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet. Sinulle tulee selkeä käsitys tämän päivän ns. DDC-tekniikkaan perustuvista järjestelmistä ja avoimista (KNX, LON) kiinteistöautomaatiojärjestelmistä. Opintokokonaisuuden suoritettuasi ymmärrät kiinteistöautomaation merkityksen erilaisten kiinteistöjen säädössä valvonnassa ja ohjauksessa.

Sisältö

Miten kiinteistöautomaatiojärjestelmä toimii?
Millaisia ovat kiinteistöautomaatiojärjestelmän ohjausviestit?
Miten ohjelmoidaan logiikalla?
Miten sähköverkko integroituu kiinteistöautomaatiojärjestelmään?
Mitä tarkoitetaan KNX-tekniikalla?
Miten toimilaitteet ja anturit on rakennettu ja kuinka ne toimivat?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikka, ohjelmoitavat logiikat (sähkötekniikan opiskelijat)
Sähkö- ja automaatiotekniikka (LVI-tekniikan opiskelijat)

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuhenkilö

Teemu Manninen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
 • STSA19SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että osaat kuvata kiinteistöissä käytettävien erilaisten automaatiojärjestelmien rakenteet, ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet. Sinulle tulee selkeä käsitys tämän päivän ns. DDC-tekniikkaan perustuvista järjestelmistä ja avoimista (KNX, LON) kiinteistöautomaatiojärjestelmistä. Opintokokonaisuuden suoritettuasi ymmärrät kiinteistöautomaation merkityksen erilaisten kiinteistöjen säädössä valvonnassa ja ohjauksessa.

Sisältö

Miten kiinteistöautomaatiojärjestelmä toimii?
Millaisia ovat kiinteistöautomaatiojärjestelmän ohjausviestit?
Miten ohjelmoidaan logiikalla?
Miten sähköverkko integroituu kiinteistöautomaatiojärjestelmään?
Mitä tarkoitetaan KNX-tekniikalla?
Miten toimilaitteet ja anturit on rakennettu ja kuinka ne toimivat?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikka, ohjelmoitavat logiikat (sähkötekniikan opiskelijat)
Sähkö- ja automaatiotekniikka (LVI-tekniikan opiskelijat)

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 17.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuhenkilö

Risto Kuitunen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että osaat kuvata kiinteistöissä käytettävien erilaisten automaatiojärjestelmien rakenteet, ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet. Sinulle tulee selkeä käsitys tämän päivän ns. DDC-tekniikkaan perustuvista järjestelmistä ja avoimista (KNX, LON) kiinteistöautomaatiojärjestelmistä. Opintokokonaisuuden suoritettuasi ymmärrät kiinteistöautomaation merkityksen erilaisten kiinteistöjen säädössä valvonnassa ja ohjauksessa.

Sisältö

Miten kiinteistöautomaatiojärjestelmä toimii?
Millaisia ovat kiinteistöautomaatiojärjestelmän ohjausviestit?
Miten ohjelmoidaan logiikalla?
Miten sähköverkko integroituu kiinteistöautomaatiojärjestelmään?
Mitä tarkoitetaan KNX-tekniikalla?
Miten toimilaitteet ja anturit on rakennettu ja kuinka ne toimivat?

Opiskelumateriaali

LEARN
Muu verkkoaineisto ja alan oppikirjat
XAMK kiinteistöautomaatiojärjestelmän opiskelijatunnukset
CADMATIC, CADMATIC opiskelijaversio
FLUIDSIM, FLUIDSIM home use
ALPHA
Muu sähkötekniikan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopinnot ja LEARN

TKI ja työelämäyhteistyö

XAMK kiinteistöautomaatiojärjestelmän opiskelijatunnukset

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla ja jakson aikaiset suoritukset LEARNin mukaan (sekä lähiopintoja että etätehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Miten kiinteistöautomaatiojärjestelmä toimii, kiinteistöautomaation toteutustavat
Kiinteistöautomaation erityispiirteet ja esiintyneet ongelmat
Kiinteistöautomaation prosessit
Tyypillisimmät anturit, toimilaitteet ja ohjausviestit
Logiikkaohjelmoinnin perusteet (ALPHA)
Kiinteistöautomaatiojärjestelmän vaikutus sähköjärjestelmään
sähkömekaniikan, ohjelmallisuuden, etäkäytön yms. vaikutus kustannuksiin, käytettävyyteen ja luotettavuuteen
Harjoituksia eri järjestelmillä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä). Erityisesti määräaikojen noudattaminen, kuten työelämässäkin. Numeerinen arviointi.

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikka, ohjelmoitavat logiikat (sähkötekniikan opiskelijat)
Sähkö- ja automaatiotekniikka (LVI-tekniikan opiskelijat)

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 17.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuhenkilö

Risto Kuitunen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että osaat kuvata kiinteistöissä käytettävien erilaisten automaatiojärjestelmien rakenteet, ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet. Sinulle tulee selkeä käsitys tämän päivän ns. DDC-tekniikkaan perustuvista järjestelmistä ja avoimista (KNX, LON) kiinteistöautomaatiojärjestelmistä. Opintokokonaisuuden suoritettuasi ymmärrät kiinteistöautomaation merkityksen erilaisten kiinteistöjen säädössä valvonnassa ja ohjauksessa.

Sisältö

Miten kiinteistöautomaatiojärjestelmä toimii?
Millaisia ovat kiinteistöautomaatiojärjestelmän ohjausviestit?
Miten ohjelmoidaan logiikalla?
Miten sähköverkko integroituu kiinteistöautomaatiojärjestelmään?
Mitä tarkoitetaan KNX-tekniikalla?
Miten toimilaitteet ja anturit on rakennettu ja kuinka ne toimivat?

Opiskelumateriaali

LEARN
Muu verkkoaineisto ja alan oppikirjat
XAMK kiinteistöautomaatiojärjestelmän opiskelijatunnukset
CADMATIC, CADMATIC opiskelijaversio
FLUIDSIM, FLUIDSIM home use
ALPHA
Muu sähkötekniikan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopinnot ja LEARN

TKI ja työelämäyhteistyö

XAMK kiinteistöautomaatiojärjestelmän opiskelijatunnukset

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla ja jakson aikaiset suoritukset LEARNin mukaan (sekä lähiopintoja että etätehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Miten kiinteistöautomaatiojärjestelmä toimii, kiinteistöautomaation toteutustavat
Kiinteistöautomaation erityispiirteet ja esiintyneet ongelmat
Kiinteistöautomaation prosessit
Tyypillisimmät anturit, toimilaitteet ja ohjausviestit
Logiikkaohjelmoinnin perusteet (ALPHA)
Kiinteistöautomaatiojärjestelmän vaikutus sähköjärjestelmään
sähkömekaniikan, ohjelmallisuuden, etäkäytön yms. vaikutus kustannuksiin, käytettävyyteen ja luotettavuuteen
Harjoituksia eri järjestelmillä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä). Erityisesti määräaikojen noudattaminen, kuten työelämässäkin. Numeerinen arviointi.

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikka, ohjelmoitavat logiikat (sähkötekniikan opiskelijat)
Sähkö- ja automaatiotekniikka (LVI-tekniikan opiskelijat)

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Vastuuhenkilö

Teemu Manninen

Opiskelijaryhmät
 • STSA19SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelet kiinteistön KNX-väylätekniikoita, rakenteita, kaapelointeja sekä asennuskohteeseen tulevia asennuksia ja asennuskalusteita. Ymmärrät erilaisten hajautettujen ja keskitettyjen kiinteistöautomaatioiden toiminnan.

Sisältö

Mikä on KNX? Miten toimii kiinteistön väyläohjausjärjestelmä? Miten eri laitevalmistajien laitteet saadaan kommunikoimaan yhdessä? Miten järjestelmää ohjelmoidaan ja ohjataan. Mitä siihen voidaan liittää esim. omakotitalossa.

Opiskelumateriaali

LEARNISSA

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskellaan KNX-tekniikkaa sekä Wagon kiinteistöautomaatiojärjestelmä. Harjoitustöillä syvennetään oppimista ja alan osaamista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvointi tapahtuu harjoitustöiden perusteella.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoitavat logiikat

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

03.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Manninen
Vastuuhenkilö

Teemu Manninen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelet kiinteistön KNX-väylätekniikoita, rakenteita, kaapelointeja sekä asennuskohteeseen tulevia asennuksia ja asennuskalusteita. Ymmärrät erilaisten hajautettujen ja keskitettyjen kiinteistöautomaatioiden toiminnan.

Sisältö

Mikä on KNX? Miten toimii kiinteistön väyläohjausjärjestelmä? Miten eri laitevalmistajien laitteet saadaan kommunikoimaan yhdessä? Miten järjestelmää ohjelmoidaan ja ohjataan. Mitä siihen voidaan liittää esim. omakotitalossa.

Opiskelumateriaali

LEARNISSA

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskellaan KNX-tekniikkaa sekä Wagon kiinteistöautomaatiojärjestelmä. Harjoitustöillä syvennetään oppimista ja alan osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvointi tapahtuu harjoitustöiden perusteella.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoitavat logiikat

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Milla Sairanen
Vastuuhenkilö

Milla Sairanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI19SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI19SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Opiskelumateriaali

Jaetaan Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskellaan pääasiallisesti ryhmän mukana, muista toteutusvaihtoehdoista keskustellaan opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei vielä tiedossa.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan ensimmäisellä kontaktitunnilla.

Opiskelijan työmäärä

5 op 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
Vastuuhenkilö

Natalia Pääjärvi

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää matriisilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat soveltaa todennäköisyysmalleja tekniikan ilmiöiden kuvaamisessa.
Osoitat perehtyneisyyttä tilastoaineiston analysoimisessa.
Hyödynnät matemaattisia ohjelmistoja.

Sisältö

Miten lasket matriiseilla?
Miten lasket tapahtumien todennäköisyyksiä?
Mitä tilastoaineistosta voit päätellä?
Miten hyödynnät tietotekniikkaa matemaattisissa tehtävissä?

Opiskelumateriaali

1. Luennot, harjoitukset ja muu luennoilla jaettava materiaali

2. Sorvali E., Toivonen P. Algebra ja reaalifunktiot. WSOY 2004

3. Henttonen J., Peltomäki J., Uusitalo S. Tekniikan Matematiikka 1. Edita 2004 tai uudempi

4. Karjalainen L., Ruuskanen A.: Tilastomatematiikka. Pii-kirjat 1998 tai uudempi. Myös muita eri tilastomenetelmien ja todennäköisyyslaskennan oppikirjoja voi käyttää.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot kurssista ”Insinöörin perusmatematiikka 1”

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Natalia Pääjärvi
Vastuuhenkilö

Natalia Pääjärvi

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää matriisilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat soveltaa todennäköisyysmalleja tekniikan ilmiöiden kuvaamisessa.
Osoitat perehtyneisyyttä tilastoaineiston analysoimisessa.
Hyödynnät matemaattisia ohjelmistoja.

Sisältö

Miten lasket matriiseilla?
Miten lasket tapahtumien todennäköisyyksiä?
Mitä tilastoaineistosta voit päätellä?
Miten hyödynnät tietotekniikkaa matemaattisissa tehtävissä?

Opiskelumateriaali

1. Luennot, harjoitukset ja muu luennoilla jaettava materiaali

2. Sorvali E., Toivonen P. Algebra ja reaalifunktiot. WSOY 2004

3. Henttonen J., Peltomäki J., Uusitalo S. Tekniikan Matematiikka 1. Edita 2004 tai uudempi

4. Karjalainen L., Ruuskanen A.: Tilastomatematiikka. Pii-kirjat 1998 tai uudempi. Myös muita eri tilastomenetelmien ja todennäköisyyslaskennan oppikirjoja voi käyttää.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot kurssista ”Insinöörin perusmatematiikka 1”

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Honkanen
Vastuuhenkilö

Hannu Honkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelet kiinteistön lämmitys- ja valaistusmitoitusta. Osaat valita kohteeseen oikeat komponentit. Osaat hyödyntää laitevalmistajien tietokantoja.

Sisältö

Miten valitset lämmitysmuodon kohteeseen?
Mikä on taloudellinen mitoitus kohteeseen?
Miten eri laitevalmistajien tietokannat saadaan hyödynnettyä?

Opiskelumateriaali

Learn kurssimateriaali ja tehtävät. Lisäksi ohjelmointityö Dali perus- ja reititinjärjestelmistä. 80% omatoimista tekemistä.

Yksilölliset oppimisväylät

Opit laskemaan kohteen lämmitystehon tarpeen ja valaistus suunnitelman toteutuksen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Harjoitustehtävät tulee palauttaan sovittuihin määräaikoihin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Dialux, DigiDim ToolBox ja Designer ohjelmien läpikäynti.

Lisätietoja opiskelijoille

Dialux, DigiDim ToolBox ovat ilmaisohjelmia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävien palauttaminen sovittuun aikaan mennessä.

Esitietovaatimukset

Tekninen piirtäminen ja Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Honkanen
Vastuuhenkilö

Hannu Honkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelet kiinteistön lämmitys- ja valaistusmitoitusta. Osaat valita kohteeseen oikeat komponentit. Osaat hyödyntää laitevalmistajien tietokantoja.

Sisältö

Miten valitset lämmitysmuodon kohteeseen?
Mikä on taloudellinen mitoitus kohteeseen?
Miten eri laitevalmistajien tietokannat saadaan hyödynnettyä?

Opiskelumateriaali

Learn kurssimateriaali ja tehtävät. Lisäksi ohjelmointityö Dali perus- ja reititinjärjestelmistä. 80% omatoimista tekemistä.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitustehtävät tulee palauttaan sovittuihin määräaikoihin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Dialux, DigiDim ToolBox ja Designer ohjelmien läpikäynti.

Lisätietoja opiskelijoille

Dialux, DigiDim ToolBox ovat ilmaisohjelmia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävien palauttaminen sovittuun aikaan mennessä.

Esitietovaatimukset

Tekninen piirtäminen ja Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Honkanen
Vastuuhenkilö

Hannu Honkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelet kiinteistön lämmitys- ja valaistusmitoitusta. Osaat valita kohteeseen oikeat komponentit. Osaat hyödyntää laitevalmistajien tietokantoja.

Sisältö

Miten valitset lämmitysmuodon kohteeseen?
Mikä on taloudellinen mitoitus kohteeseen?
Miten eri laitevalmistajien tietokannat saadaan hyödynnettyä?

Opiskelumateriaali

Learn kurssimateriaali ja tehtävät. Lisäksi ohjelmointityö Dali perus- ja reititinjärjestelmistä. 80% omatoimista tekemistä.

Yksilölliset oppimisväylät

Opit laskemaan kohteen lämmitystehon tarpeen ja valaistus suunnitelman toteutuksen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Harjoitustehtävät tulee palauttaan sovittuihin määräaikoihin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Dialux, DigiDim ToolBox ja Designer ohjelmien läpikäynti.

Lisätietoja opiskelijoille

Dialux, DigiDim ToolBox ovat ilmaisohjelmia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävien palauttaminen sovittuun aikaan mennessä.

Esitietovaatimukset

Tekninen piirtäminen ja Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Manninen
Vastuuhenkilö

Teemu Manninen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä C (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä D (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä C
 • Ryhmä D

Tavoitteet

Osaa soveltaa matemaattisia menetelmiä ja työkaluja alan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Tuntee oman alan suunnitteluprosessit, -menetelmät ja –työkalut (Ladder ohjelmointi sekä graafinen ohjelmointi).Osaa mitoittaa ja valita laitteita ja komponentteja teknistaloudellisilla periaatteilla. Hallitsee standardien mukaisen dokumentoinnin.

Sisältö

Miten käytetään ladder- ohjelmointia?
Miten ohjelmakokonaisuudet toimivat?
Miten valitaan käytettävä ohjelmointikieli
Miten ohjelmoitava logiikka rakentuu?
Miten analogiset ja digitaaliset tulot ja lähdöt toimivat?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikka

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Teemu Manninen
Vastuuhenkilö

Teemu Manninen

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaa soveltaa matemaattisia menetelmiä ja työkaluja alan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Tuntee oman alan suunnitteluprosessit, -menetelmät ja –työkalut (Ladder ohjelmointi sekä graafinen ohjelmointi).Osaa mitoittaa ja valita laitteita ja komponentteja teknistaloudellisilla periaatteilla. Hallitsee standardien mukaisen dokumentoinnin.

Sisältö

Miten käytetään ladder- ohjelmointia?
Miten ohjelmakokonaisuudet toimivat?
Miten valitaan käytettävä ohjelmointikieli
Miten ohjelmoitava logiikka rakentuu?
Miten analogiset ja digitaaliset tulot ja lähdöt toimivat?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikka

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat laatia toteuttamiskelpoisen opinnäytetyön suunnitelman.

Sisältö

Miten jäsennät opinnäytetyön idean?
Miten valitset tutkimus- ja kehittämistehtävään sopivan menetelmän ja käsiteperustan?
Miten laadit opinnäytetyön suunnitelman?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Jyrki Liikanen
 • Teemu Manninen
Vastuuhenkilö

Teemu Manninen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Learn-aineisto

Yksilölliset oppimisväylät

- Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelut rytmittyvät ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen opetus voi olla myös verkko-opetusta, jossa tunnit ovat nähtävillä lukujärjestyksessä.
- Opintoja nopeuttavassa väylässä opiskelija voi valita itsenäisiä suoritustapoja, jotka voivat olla mm. verkkototeutuksia, tai valitsemalla opintoja jonkin toisen ryhmän työjärjestyksestä. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.
- Työhön integroidussa väylässä opiskelija työskentelee alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, hän voi suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikalla tai projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssä perehdytään opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja opiskelija hallitsee ne sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija osoittaa osaamisensa näyttönä, jonka laajuus ja muoto määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ulkopuolisten luennoitsijoiden/asiantuntijoiden vierailuita ja työelämävierailuja

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuhenkilö

Mika Ruponen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Jyrki Liikanen
 • Teemu Manninen
Vastuuhenkilö

Teemu Manninen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

- Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelut rytmittyvät ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen opetus voi olla myös verkko-opetusta, jossa tunnit ovat nähtävillä lukujärjestyksessä.
- Opintoja nopeuttavassa väylässä opiskelija voi valita itsenäisiä suoritustapoja, jotka voivat olla mm. verkkototeutuksia, tai valitsemalla opintoja jonkin toisen ryhmän työjärjestyksestä. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista.
- Työhön integroidussa väylässä opiskelija työskentelee alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, hän voi suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikalla tai projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssä perehdytään opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja opiskelija hallitsee ne sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija osoittaa osaamisensa näyttönä, jonka laajuus ja muoto määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ulkopuolisten luennoitsijoiden/asiantuntijoiden vierailuita ja työelämävierailuja

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Honkanen
Vastuuhenkilö

Hannu Honkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt piirikaavio, pääkaavio, automaatio, tasopiirustus sovellusten havainnolliseen käyttöön ja luomaan valmiita suunnitelmakuvia

Sisältö

Miten eri ohjelmat siirtävät tietoa ristiin?

Miten eri talotekniset järjestelmät suunnitellaan?

Miten linkitetään massoittelu tarjouslaskentaohjelmaan?

Opiskelumateriaali

Learn alusta, ei avainta.

Yksilölliset oppimisväylät

Perehdyt tietokoneavusteisen Cads- ja Autocad-ohjelmistoon ja siihen liitettyjen eri sähkösovellusten (menujen) peruspiirtämiseen ja attribuutti määrittelyihin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan kurssilla

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa n 25h työmäärää

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, palautus tehtävä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Tekninen piirtäminen, Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Honkanen
Vastuuhenkilö

Hannu Honkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt piirikaavio, pääkaavio, automaatio, tasopiirustus sovellusten havainnolliseen käyttöön ja luomaan valmiita suunnitelmakuvia

Sisältö

Miten eri ohjelmat siirtävät tietoa ristiin?

Miten eri talotekniset järjestelmät suunnitellaan?

Miten linkitetään massoittelu tarjouslaskentaohjelmaan?

Opiskelumateriaali

Learn alusta, ei avainta

Yksilölliset oppimisväylät

Perehdyt tietokoneavusteisen Cads- ja Autocad-ohjelmistoon ja siihen liitettyjen eri sähkösovellusten (menujen) peruspiirtämiseen ja attribuutti määrittelyihin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa 25h työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Learn

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyö

Esitietovaatimukset

Edellytetään Tekninen piirtäminen, Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Suvi-Maaret Hyyryläinen
Vastuuhenkilö

Suvi-Maaret Hyyryläinen

Opiskelijaryhmät
 • AVRATEOS2023K
  Avoin AMK, Rautatieteknologian osaaja 30 op, kevät, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:
- Hallitset kokonaiskuvan rautatiejärjestelmästä, rautatiejärjestelmään liittyvistä toimijoista ja sitä ohjaavista säädöksistä ja ohjeista.
- Opit tuntemaan rautatieliikenteen sekä liikennöinnin ja liikenteenohjauksen toimintatavat ja liitynnät rataan ja radan teknisiin järjestelmiin.
- Tutustut rautatieteknologian yleisimpiin käsitteisiin ja ymmärrät niiden merkityksen. Tunnet laitteet ja järjestelmät ja niiden väliset riippuvuudet.

Sisältö

Rataympäristö, 2 op
Perusteet rautateistä
Rautateihin liittyvät toimijat
Ohjeet ja säädökset

Rata ja radan tekniset järjestelmät, 5 op
Rataverkko
Radan rakenne ja taitorakenteet
Radan tekniset järjestelmät: esim. turvalaitteet, sähkörata, liikkuvan kaluston valvontalaitteet, vahvavirta, valaistus, kulunvalvonta, kauko-ohjaus

Liikennöinti ja liikenteenohjaus, 3 op
Liikennöinti ja operaattorit
Junaliikenne, vaihtotyöt ja ratatyöt
Liikenteenohjaus
Kapasiteetin hallinta

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina toimii opintojakson sivuilla tarjottavat materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Opinto kuuluu rautatieteknologiaosaaja 30 op kokonaisuuteen ja on sen 1. osa:
Opintojaksolla voit opiskella omaan tahtiisi itsenäisesti.

Ratatekninen toimintaympäristö 10 op
- Rataympäristö, 2 op
- Rata ja radan tekniset järjestelmät, 5 op
- Liikennöinti ja liikenteenohjaus, 3 op

Muut osat ovat:
Turvalaitteet 10 op
Turva-automaatio ja turvalogiikat 10 op

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 80 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille 10 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit
Arvioitavat tehtävät

Arvosana: 0-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Honkanen
Vastuuhenkilö

Hannu Honkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Suunnitteluosaaminen.
Sähkö- ja laiteturvallisuuden osaaminen.
Sähkönjakelun ja rakennusten sähköjärjestelmien osaaminen.

Sisältö

Miten mitoitat kiinteistön huipputehon?
Mitä eri suunnittelujärjestelmiä sähkösuunnittelija joutuu kiinteistöön suunnittelemaan?

Opiskelumateriaali

Learn verkko ja opettajan antamat materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Suunnittelutoimiston suunnittelija olet.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitustehtävät tulee palauttaan sovittuihin määräaikoihin mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kerrostalon tai muun ison julkisen kohteen sähkösuunnittelu, sisältäen talotekniset järjestelmät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävien palauttaminen sovittuun aikaan mennessä. Arvostelu 1-5.

Esitietovaatimukset

Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet, Tekninen piirtäminen

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 17.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuhenkilö

Risto Kuitunen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Suunnitteluosaaminen.
Sähkö- ja laiteturvallisuuden osaaminen.
Sähkönjakelun ja rakennusten sähköjärjestelmien osaaminen.

Sisältö

Miten mitoitat kiinteistön huipputehon?
Mitä eri suunnittelujärjestelmiä sähkösuunnittelija joutuu kiinteistöön suunnittelemaan?

Opiskelumateriaali

LEARN
Sähköinfo: D1-2017
Muu sähköturvallisuusaineisto
CADMATIC, CADMATIC opiskelijaversio
FLUIDSIM, FLUIDSIM home use
Muu sähkötekniikan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

.Lähiopinnot ja LEARN

TKI ja työelämäyhteistyö

Suunnittelukohteena todellinen asuinkerrostalo (sähkösaneeraussuunnitelma alkuperäiseltä suunnittelijalta saatujen loppukuvien pohjalta)

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla ja jakson aikaiset suoritukset LEARNin mukaan (sekä lähiopintoja että etätehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Pienkerrostalon kokoluokkaa olevan kohteen sähkösuunnittelu eri järjestelmineen:
- koko kiinteistön huipputeho ja pääsulakkeet
- monimittarikeskuksen huipputeho ja pääsulakkeet
- kiinteistöosan huipputeho ja pääsulakkeet
- kaapeleiden mitoitus
- piirustusluettelo
- sähköpistekuvat ja ryhmityskuvat
- keskusten pääkaaviot ja tarvittavat piirikaaviot
- nousukaaviot

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä). Erityisesti määräaikojen noudattaminen, kuten työelämässäkin. Numeerinen arviointi.

Esitietovaatimukset

Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet, Tekninen piirtäminen

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 17.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuhenkilö

Risto Kuitunen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Suunnitteluosaaminen.
Sähkö- ja laiteturvallisuuden osaaminen.
Sähkönjakelun ja rakennusten sähköjärjestelmien osaaminen.

Sisältö

Miten mitoitat kiinteistön huipputehon?
Mitä eri suunnittelujärjestelmiä sähkösuunnittelija joutuu kiinteistöön suunnittelemaan?

Opiskelumateriaali

LEARN
Sähköinfo: D1-2017
Muu sähköturvallisuusaineisto
CADMATIC, CADMATIC opiskelijaversio
FLUIDSIM, FLUIDSIM home use
Muu sähkötekniikan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopinnot ja LEARN

TKI ja työelämäyhteistyö

Suunnittelukohteena todellinen asuinkerrostalo (sähkösaneeraussuunnitelma alkuperäiseltä suunnittelijalta saatujen loppukuvien pohjalta)

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla ja jakson aikaiset suoritukset LEARNin mukaan (sekä lähiopintoja että etätehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Pienkerrostalon kokoluokkaa olevan kohteen sähkösuunnittelu eri järjestelmineen:
- koko kiinteistön huipputeho ja pääsulakkeet
- monimittarikeskuksen huipputeho ja pääsulakkeet
- kiinteistöosan huipputeho ja pääsulakkeet
- kaapeleiden mitoitus
- piirustusluettelo
- sähköpistekuvat ja ryhmityskuvat
- keskusten pääkaaviot ja tarvittavat piirikaaviot
- nousukaaviot

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä). Erityisesti määräaikojen noudattaminen, kuten työelämässäkin. Numeerinen arviointi.

Esitietovaatimukset

Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet, Tekninen piirtäminen

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 03.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä C (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B
 • Ryhmä C

Tavoitteet

Perehdyt ohjelmoitaviin mikrokontrollereihin. Ymmärrät analogisen ja digitaalisen informaation eron mikrokontrollerin liityntärajapintojen kannalta. Osaat kytkeä mikrokontrolleriin erilaisia antureita ja pystyt sovittamaan jännitetasoiltaan erilaisia laitteita kontrolleriin. Osaat C-ohjelmointikieltä käyttäen toteuttaa tiedonkeruun anturoinneilta ja pystyt tallentamaan sekä muokkaamaan sitä.

Sisältö

Miten mikrokontrolleri toimii? Miten eroaa analogisen ja digitaalisen signaalin käsittely kontrollerilla? Miten muunnetaan reaalielämän ilmiö mikrokontrollerin ymmärtämäksi informaatioksi? Kuinka toteutat ohjausjärjestelmän johonkin todelliseen tekniseen järjestelmään? Miten ohjaat tehoa mikrokontrollerin avulla?

Opiskelumateriaali

Kirjallinen materiaali jaetaan LEARN oppimisalustalla.
Fyysiset Arduino -mikro-ohjainkortit ja niihin kytkettävät I/O-laitteet ja muut elektroniikan liitäntäkomponentit on opiskelijan hankittava itse, Hankintakustannus on noin 150€ Suomesta hankittuna.
Kurssin opettaja on sopinut jonkin komponenttitoimittaja-nettikaupan kanssa valmiin paketin, jonka tilaaminen on opiskelijalle helppoa.
Tästä tiedoitetaan erikseen ennen kurssin alkua.
Opiskelijalla on oltava oma PC-tietokone (läppäri), jonne Arduino-IDE-ohjelmiston voi ladata, ja jolla ohjelmointityö tehdään.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi pohjautuu mikro-ohjaimella tehtäviin harjoitustehtäviin.
Alustana käytetään Arduino-projektin mukaisia komponenttilevyjä, ja ohjelmointityökaluna Arduino-IDE-kehitystukiohjelmistoa. (C-kieli).
Internetissä toimii erittäin aktiivinen kehittäjä- ja harrastajayhteisö, joka julkaisee runsaasti aihealueesta oppimismateriaalia.
I/O-laitteiden kytkemisen ja mikro-ohjaimen ohjelmoinnin oppimisen voi opiskella joko lähiopetustunneilla tai itsekseen runsaan oppimateriaalitarjonnan avulla,
Koska osaaminen mitataan harjoitustehtävillä, myös aiemmin hankitun osaamisen osoittaminen on helppoa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssiin sisältyy yksi hieman vaativampi harjoitustyö, jossa on pystyttävä luomaan itse toimivaa ohjelmakoodia johonkin mikro-ohjainsovellukseen, ja tämä harjoitusprojekti voi olla oma tai jostakin yrityksestä hankittu pieni mikro-ohjainsovellus, joka tulee aitoon käyttöön. Mikäli tällaista ei löydy, voi opiskelija valita opettajan antamista harjoitustyövaihtoehdoista itselleen sopivimman.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä, palautetut harjoitustyöraportit toimivat arvioinnin perusteena.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustehtävät, niistä selviytyminen ja kirjoitettujen ohjelmien selkeys ja raporttien laadukkuus määrää kurssista saatavan arvosanan.

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit.
Kurssi suoritetaan yhtä aikaa kurssin ”Sulautettu elektroniikka” kanssa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 08.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Kosonen
Vastuuhenkilö

Harri Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt ohjelmoitaviin mikrokontrollereihin. Ymmärrät analogisen ja digitaalisen informaation eron mikrokontrollerin liityntärajapintojen kannalta. Osaat kytkeä mikrokontrolleriin erilaisia antureita ja pystyt sovittamaan jännitetasoiltaan erilaisia laitteita kontrolleriin. Osaat C-ohjelmointikieltä käyttäen toteuttaa tiedonkeruun anturoinneilta ja pystyt tallentamaan sekä muokkaamaan sitä.

Sisältö

Miten mikrokontrolleri toimii? Miten eroaa analogisen ja digitaalisen signaalin käsittely kontrollerilla? Miten muunnetaan reaalielämän ilmiö mikrokontrollerin ymmärtämäksi informaatioksi? Kuinka toteutat ohjausjärjestelmän johonkin todelliseen tekniseen järjestelmään? Miten ohjaat tehoa mikrokontrollerin avulla?

Opiskelumateriaali

Kirjallinen materiaali jaetaan LEARN oppimisalustalla.
Fyysiset Arduino -mikro-ohjainkortit ja niihin kytkettävät I/O-laitteet ja muut elektroniikan liitäntäkomponentit on opiskelijan hankittava itse, Hankintakustannus on noin 150€ Suomesta hankittuna.
Kurssin opettaja on sopinut jonkin komponenttitoimittaja-nettikaupan kanssa valmiin paketin, jonka tilaaminen on opiskelijalle helppoa.
Tästä tiedoitetaan erikseen ennen kurssin alkua.
Opiskelijalla on oltava oma PC-tietokone (läppäri), jonne Arduino-IDE-ohjelmiston voi ladata, ja jolla ohjelmointityö tehdään.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi pohjautuu mikro-ohjaimella tehtäviin harjoitustehtäviin.
Alustana käytetään Arduino-projektin mukaisia komponenttilevyjä, ja ohjelmointityökaluna Arduino-IDE-kehitystukiohjelmistoa. (C-kieli).
Internetissä toimii erittäin aktiivinen kehittäjä- ja harrastajayhteisö, joka julkaisee runsaasti aihealueesta oppimismateriaalia.
I/O-laitteiden kytkemisen ja mikro-ohjaimen ohjelmoinnin oppimisen voi opiskella joko lähiopetustunneilla tai itsekseen runsaan oppimateriaalitarjonnan avulla,
Koska osaaminen mitataan harjoitustehtävillä, myös aiemmin hankitun osaamisen osoittaminen on helppoa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssiin sisältyy yksi hieman vaativampi harjoitustyö, jossa on pystyttävä luomaan itse toimivaa ohjelmakoodia johonkin mikro-ohjainsovellukseen, ja tämä harjoitusprojekti voi olla oma tai jostakin yrityksestä hankittu pieni mikro-ohjainsovellus, joka tulee aitoon käyttöön. Mikäli tällaista ei löydy, voi opiskelija valita opettajan antamista harjoitustyövaihtoehdoista itselleen sopivimman.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä, palautetut harjoitustyöraportit toimivat arvioinnin perusteena.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustehtävät, niistä selviytyminen ja kirjoitettujen ohjelmien selkeys ja raporttien laadukkuus määrää kurssista saatavan arvosanan.

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit.
Kurssi suoritetaan yhtä aikaa kurssin ”Sulautettu elektroniikka” kanssa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Kosonen
Vastuuhenkilö

Harri Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt ohjelmoitaviin mikrokontrollereihin. Ymmärrät analogisen ja digitaalisen informaation eron mikrokontrollerin liityntärajapintojen kannalta. Osaat kytkeä mikrokontrolleriin erilaisia antureita ja pystyt sovittamaan jännitetasoiltaan erilaisia laitteita kontrolleriin. Osaat C-ohjelmointikieltä käyttäen toteuttaa tiedonkeruun anturoinneilta ja pystyt tallentamaan sekä muokkaamaan sitä.

Sisältö

Miten mikrokontrolleri toimii? Miten eroaa analogisen ja digitaalisen signaalin käsittely kontrollerilla? Miten muunnetaan reaalielämän ilmiö mikrokontrollerin ymmärtämäksi informaatioksi? Kuinka toteutat ohjausjärjestelmän johonkin todelliseen tekniseen järjestelmään? Miten ohjaat tehoa mikrokontrollerin avulla?

Opiskelumateriaali

Kirjallinen materiaali jaetaan LEARN oppimisalustalla.
Fyysiset Arduino -mikro-ohjainkortit ja niihin kytkettävät I/O-laitteet ja muut elektroniikan liitäntäkomponentit on opiskelijan hankittava itse, Hankintakustannus on noin 150€ Suomesta hankittuna.
Kurssin opettaja on sopinut jonkin komponenttitoimittaja-nettikaupan kanssa valmiin paketin, jonka tilaaminen on opiskelijalle helppoa.
Tästä tiedoitetaan erikseen ennen kurssin alkua.
Opiskelijalla on oltava oma PC-tietokone (läppäri), jonne Arduino-IDE-ohjelmiston voi ladata, ja jolla ohjelmointityö tehdään.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi pohjautuu mikro-ohjaimella tehtäviin harjoitustehtäviin.
Alustana käytetään Arduino-projektin mukaisia komponenttilevyjä, ja ohjelmointityökaluna Arduino-IDE-kehitystukiohjelmistoa. (C-kieli).
Internetissä toimii erittäin aktiivinen kehittäjä- ja harrastajayhteisö, joka julkaisee runsaasti aihealueesta oppimismateriaalia.
I/O-laitteiden kytkemisen ja mikro-ohjaimen ohjelmoinnin oppimisen voi opiskella joko lähiopetustunneilla tai itsekseen runsaan oppimateriaalitarjonnan avulla,
Koska osaaminen mitataan harjoitustehtävillä, myös aiemmin hankitun osaamisen osoittaminen on helppoa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssiin sisältyy yksi hieman vaativampi harjoitustyö, jossa on pystyttävä luomaan itse toimivaa ohjelmakoodia johonkin mikro-ohjainsovellukseen, ja tämä harjoitusprojekti voi olla oma tai jostakin yrityksestä hankittu pieni mikro-ohjainsovellus, joka tulee aitoon käyttöön. Mikäli tällaista ei löydy, voi opiskelija valita opettajan antamista harjoitustyövaihtoehdoista itselleen sopivimman.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä, palautetut harjoitustyöraportit toimivat arvioinnin perusteena.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustehtävät, niistä selviytyminen ja kirjoitettujen ohjelmien selkeys ja raporttien laadukkuus määrää kurssista saatavan arvosanan.

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit.
Kurssi suoritetaan yhtä aikaa kurssin ”Sulautettu elektroniikka” kanssa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 06.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä C (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B
 • Ryhmä C

Tavoitteet

Perehdyt analogisen elektroniikan peruskomponentteihin. Ymmärrät analogisen signaalin sisältämän informaation. Osaat toteuttaa tavallisimmat analogisen elektroniikan peruskytkennät. Osaat valita sähköisiltä arvoiltaan kytkentään sopivan komponentin. Pystyt simuloimaan elektroniikan piirejä erilaisilla ohjelmilla. Osaat valita mikrokontrollerille sopivan komponentin. Osaat soveltaa oppimaasi muissa kursseissa.

Sisältö

Miten PN-liitos toimii? Mitä ovat integroidut piirit? Mitä operaatiovahvistimella voidaan tehdä? Miten toteutat ajan laskentaa analogisilla komponenteilla? Miten simuloidaan ajasta riippuvia sähköisiä suureita? Kuinka toteutat teholähteen?

Opiskelumateriaali

Kirjallinen materiaali jaetaan LEARN oppimisalustalla.
Fyysiset harjoituskytkentälevyt ja harjoituskomponentit on opiskelijan hankittava itse.
Kurssin opettaja on sopinut jonkin komponenttitoimittaja-nettikaupan kanssa valmiin paketin, jonka tilaaminen on opiskelijalle helppoa. Paketti sisältää sekä sulautetun elektroniikan harjoituksissa tarvittavat komponentit, että sulautetun automaation kurssilla tarvittavat arduino-mikro-ohjainvevyt ja niihin kytkettävät I/O-laitteet
Hankintakustannus on noin 150€ Suomesta hankittuna.
Tästä tiedoitetaan erikseen ennen kurssin alkua.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi painottuu elektroniikkaan, jota tarvitaan mikro-ohjaimien I/O-liitäntöjen sovittamiseksi erilaisiin prosesseihin ja antureihin.
Tämä kurssi toimii pohjana Sulautetun automaation kurssille, ja niiden toteutus onkin suunniteltu kulkemaan lomittain, jolloin opittuja elektroniikka-asioita voidaan heti soveltaa automaatioharjoituksissa.
Elektroniikan toiminnan toteamista mittauksin ja komponenttien sekä I/O-laitteiden kytkemistä voi opiskella vain lähiopetustunneilla laboratorioharjoituksissa.
Vaihtoehtona on aiemmin hankittua analogiaelektroniikan osaamista, jonka voi osoittaa opettajalle.(Vastukset, kondensaattorit, diodit, transistorit ja operaatiovahvistimet sekä niillä tehtävät peruskytkennät.)

TKI ja työelämäyhteistyö

.Tämän elektroniikan alkeiskurssin puitteissa ei vielä pystytä TKI-projekteja tekemään.

Tentit ja muut määräajat

Tentti,( 50%), ja palautetut kirjalliset harjoitustehtävät (20%) sekä kytkentöjen harjoitustyöraportit (30%) toimivat arvioinnin perusteena.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustehtävät, niistä selviytyminen ja kirjoitettujen ohjelmien selkeys ja raporttien laadukkuus määrää kurssista saatavan arvosanan.

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit.
Kurssi suoritetaan yhtä aikaa kurssin ”Sulautettu automaatio” kanssa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 04.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Kosonen
Vastuuhenkilö

Harri Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt analogisen elektroniikan peruskomponentteihin. Ymmärrät analogisen signaalin sisältämän informaation. Osaat toteuttaa tavallisimmat analogisen elektroniikan peruskytkennät. Osaat valita sähköisiltä arvoiltaan kytkentään sopivan komponentin. Pystyt simuloimaan elektroniikan piirejä erilaisilla ohjelmilla. Osaat valita mikrokontrollerille sopivan komponentin. Osaat soveltaa oppimaasi muissa kursseissa.

Sisältö

Miten PN-liitos toimii? Mitä ovat integroidut piirit? Mitä operaatiovahvistimella voidaan tehdä? Miten toteutat ajan laskentaa analogisilla komponenteilla? Miten simuloidaan ajasta riippuvia sähköisiä suureita? Kuinka toteutat teholähteen?

Opiskelumateriaali

Kirjallinen materiaali jaetaan LEARN oppimisalustalla.
Fyysiset harjoituskytkentälevyt ja harjoituskomponentit on opiskelijan hankittava itse.
Kurssin opettaja on sopinut jonkin komponenttitoimittaja-nettikaupan kanssa valmiin paketin, jonka tilaaminen on opiskelijalle helppoa. Paketti sisältää sekä sulautetun elektroniikan harjoituksissa tarvittavat komponentit, että sulautetun automaation kurssilla tarvittavat arduino-mikro-ohjainvevyt ja niihin kytkettävät I/O-laitteet
Hankintakustannus on noin 150€ Suomesta hankittuna.
Tästä tiedoitetaan erikseen ennen kurssin alkua.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi painottuu elektroniikkaan, jota tarvitaan mikro-ohjaimien I/O-liitäntöjen sovittamiseksi erilaisiin prosesseihin ja antureihin.
Tämä kurssi toimii pohjana Sulautetun automaation kurssille, ja niiden toteutus onkin suunniteltu kulkemaan lomittain, jolloin opittuja elektroniikka-asioita voidaan heti soveltaa automaatioharjoituksissa.
Elektroniikan toiminnan toteamista mittauksin ja komponenttien sekä I/O-laitteiden kytkemistä voi opiskella vain lähiopetustunneilla laboratorioharjoituksissa.
Vaihtoehtona on aiemmin hankittua analogiaelektroniikan osaamista, jonka voi osoittaa opettajalle.(Vastukset, kondensaattorit, diodit, transistorit ja operaatiovahvistimet sekä niillä tehtävät peruskytkennät.)

TKI ja työelämäyhteistyö

.Tämän elektroniikan alkeiskurssin puitteissa ei vielä pystytä TKI-projekteja tekemään.

Tentit ja muut määräajat

Tentti,( 50%), ja palautetut kirjalliset harjoitustehtävät (20%) sekä kytkentöjen harjoitustyöraportit (30%) toimivat arvioinnin perusteena.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustehtävät, niistä selviytyminen ja kirjoitettujen ohjelmien selkeys ja raporttien laadukkuus määrää kurssista saatavan arvosanan.

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit.
Kurssi suoritetaan yhtä aikaa kurssin ”Sulautettu automaatio” kanssa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Kosonen
Vastuuhenkilö

Harri Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt analogisen elektroniikan peruskomponentteihin. Ymmärrät analogisen signaalin sisältämän informaation. Osaat toteuttaa tavallisimmat analogisen elektroniikan peruskytkennät. Osaat valita sähköisiltä arvoiltaan kytkentään sopivan komponentin. Pystyt simuloimaan elektroniikan piirejä erilaisilla ohjelmilla. Osaat valita mikrokontrollerille sopivan komponentin. Osaat soveltaa oppimaasi muissa kursseissa.

Sisältö

Miten PN-liitos toimii? Mitä ovat integroidut piirit? Mitä operaatiovahvistimella voidaan tehdä? Miten toteutat ajan laskentaa analogisilla komponenteilla? Miten simuloidaan ajasta riippuvia sähköisiä suureita? Kuinka toteutat teholähteen?

Opiskelumateriaali

Kirjallinen materiaali jaetaan LEARN oppimisalustalla.
Fyysiset harjoituskytkentälevyt ja harjoituskomponentit on opiskelijan hankittava itse.
Kurssin opettaja on sopinut jonkin komponenttitoimittaja-nettikaupan kanssa valmiin paketin, jonka tilaaminen on opiskelijalle helppoa. Paketti sisältää sekä sulautetun elektroniikan harjoituksissa tarvittavat komponentit, että sulautetun automaation kurssilla tarvittavat arduino-mikro-ohjainvevyt ja niihin kytkettävät I/O-laitteet
Hankintakustannus on noin 150€ Suomesta hankittuna.
Tästä tiedoitetaan erikseen ennen kurssin alkua.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi painottuu elektroniikkaan, jota tarvitaan mikro-ohjaimien I/O-liitäntöjen sovittamiseksi erilaisiin prosesseihin ja antureihin.
Tämä kurssi toimii pohjana Sulautetun automaation kurssille, ja niiden toteutus onkin suunniteltu kulkemaan lomittain, jolloin opittuja elektroniikka-asioita voidaan heti soveltaa automaatioharjoituksissa.
Elektroniikan toiminnan toteamista mittauksin ja komponenttien sekä I/O-laitteiden kytkemistä voi opiskella vain lähiopetustunneilla laboratorioharjoituksissa.
Vaihtoehtona on aiemmin hankittua analogiaelektroniikan osaamista, jonka voi osoittaa opettajalle.(Vastukset, kondensaattorit, diodit, transistorit ja operaatiovahvistimet sekä niillä tehtävät peruskytkennät.)

TKI ja työelämäyhteistyö

.Tämän elektroniikan alkeiskurssin puitteissa ei vielä pystytä TKI-projekteja tekemään.

Tentit ja muut määräajat

Tentti,( 50%), ja palautetut kirjalliset harjoitustehtävät (20%) sekä kytkentöjen harjoitustyöraportit (30%) toimivat arvioinnin perusteena.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustehtävät, niistä selviytyminen ja kirjoitettujen ohjelmien selkeys ja raporttien laadukkuus määrää kurssista saatavan arvosanan.

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit.
Kurssi suoritetaan yhtä aikaa kurssin ”Sulautettu automaatio” kanssa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuhenkilö

Juha Korpijärvi

Opiskelijaryhmät
 • STMI19SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä keskeisiin suurjännitetekniikan peruskäsitteisiin, hallitset suurjännitetekniikassa käytettävät keskeiset laskentamenetelmät, tunnet keskeiset suurjännitetekniikan komponentit

Sisältö

Mikä on sähköpurkausten mekanismi?
Minkälaiset ovat erilaiseteristysrakenteet ja eristyslajit?
Miten hallitaan eristysten kunto?
Minkälaisia ylijännitteitä on olemassa?
Mistä eristyskoordinaatiossa on kysymys?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina opettajan luentomateriaali.
Tunnilla ja Learnissa erikseen jaettavat materiaalit ja harjoitukset
Martti Aro, Jarmo Elovaara, Matti Karttunen, Kirsi Nousiainen, Veikko Palva. 2015. Suurjännitetekniikka. Otatieto.

Yksilölliset oppimisväylät

Teorialuennot lähiopetuksena.
Laskuharjoitukset lähiopetuksena.
Kotitehtävät Learn-ympäristössä.
Laboratoriovierailu Kuopiossa Savonian tiloissa.
Laboratorioharjoitus Mikkelissä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopussa pidetään tentti.
Kotitehtävät luentojen välillä.
Laboratoriovierailu Kuopiossa.
Laboratorioharjoitus Mikkelissä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27,5h opiskelijan työmäärää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeeroinen arviointi. Tentti.
Arvosteltavilla kotitehtävillä voi korottaa arvosanaa.

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka- ja kemia

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuhenkilö

Juha Korpijärvi

Opiskelijaryhmät
 • STMI19SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä keskeisiin suurjännitetekniikan peruskäsitteisiin, hallitset suurjännitetekniikassa käytettävät keskeiset laskentamenetelmät, tunnet keskeiset suurjännitetekniikan komponentit

Sisältö

Mikä on sähköpurkausten mekanismi?
Minkälaiset ovat erilaiseteristysrakenteet ja eristyslajit?
Miten hallitaan eristysten kunto?
Minkälaisia ylijännitteitä on olemassa?
Mistä eristyskoordinaatiossa on kysymys?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina opettajan luentomateriaali.
Tunnilla ja Learnissa erikseen jaettavat materiaalit ja harjoitukset
Martti Aro, Jarmo Elovaara, Matti Karttunen, Kirsi Nousiainen, Veikko Palva. 2015. Suurjännitetekniikka. Otatieto.

Yksilölliset oppimisväylät

Teorialuennot lähiopetuksena.
Laskuharjoitukset lähiopetuksena.
Kotitehtävät Learn-ympäristössä.
Laboratoriovierailu Kuopiossa Savonian tiloissa.
Laboratorioharjoitus Mikkelissä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopussa pidetään tentti.
Kotitehtävät luentojen välillä.
Laboratoriovierailu Kuopiossa.
Laboratorioharjoitus Mikkelissä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27,5h opiskelijan työmäärää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeeroinen arviointi. Tentti.
Arvosteltavilla kotitehtävillä voi korottaa arvosanaa.

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka- ja kemia

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuhenkilö

Kalle Pesonen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä keskeisiin suurjännitetekniikan peruskäsitteisiin, hallitset suurjännitetekniikassa käytettävät keskeiset laskentamenetelmät, tunnet keskeiset suurjännitetekniikan komponentit

Sisältö

Mikä on sähköpurkausten mekanismi?
Minkälaiset ovat erilaiseteristysrakenteet ja eristyslajit?
Miten hallitaan eristysten kunto?
Minkälaisia ylijännitteitä on olemassa?
Mistä eristyskoordinaatiossa on kysymys?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina opettajan luentomateriaali.
Tunnilla ja Learnissa erikseen jaettavat materiaalit ja harjoitukset
Martti Aro, Jarmo Elovaara, Matti Karttunen, Kirsi Nousiainen, Veikko Palva. 2015. Suurjännitetekniikka. Otatieto.

Yksilölliset oppimisväylät

Teorialuennot lähiopetuksena.
Laskuharjoitukset lähiopetuksena.
Kotitehtävät Learn-ympäristössä.
Laboratoriovierailu Kuopiossa Savonian tiloissa.
Laboratorioharjoitus Mikkelissä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopussa pidetään tentti.
Kotitehtävät luentojen välillä.
Laboratoriovierailu Kuopiossa.
Laboratorioharjoitus Mikkelissä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27,5h opiskelijan työmäärää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeeroinen arviointi. Tentti.
Arvosteltavilla kotitehtävillä voi korottaa arvosanaa.

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka- ja kemia

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jorma Pekkanen
Vastuuhenkilö

Jorma Pekkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat käsitellä sähkökoneita sähkövirtapiirin osana sekä pystyt laskemaan tarpeellisia toiminta-arvoja. Opit muuntajien teoreettiset perusteet. Opintojakson jälkeen osaat valita sähkömoottorin erilaisiin käyttöihin.

Sisältö

Miten muuntaja toimii?
Mihin muuntajaa tarvitaan?
Miten moottorit toimivat?
Mitkä seikat vaikuttavat moottorin valintaan?
Miten moottorit suojataan?

Opiskelumateriaali

Kurssikohtainen luentomateriaali, laitevalmistajien julkaisemat verkkomateriaalit, alan kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot lähiopetuksena sekä Teams -ympäristöissä. Kurssiin sisältyy myös harjoitustehtäviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssiin sisällytetään mahdollisesti yksi yrityskäynti sähkökoneita valmistavassa/ huoltavassa yrityksessä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssiin sisältyy kaksi erillistä tenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssiin ei sisälly KV-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 25 tunnin henkilökohtaista opiskelijatyömäärää. Työ jakautuu lähiopetukseen ja itsenäisiin harjoitustehtäviin.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi jakautuu kahteen erilliseen kokonaisuuteen, sähkömoottorit ja muuntajat.

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriatunnit lähiopetuksena ja Teams -ympäristössä. Harjoitustehtävät suoritetaan osin ohjatusti osin itsenäisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu koesuoritusten ja tehtäväpalautusten perusteella.

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit sekä vaihto- ja kolmivaihepiirit

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Korpijärvi
Vastuuhenkilö

Risto Asp

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat käsitellä sähkökoneita sähkövirtapiirin osana sekä pystyt laskemaan tarpeellisia toiminta-arvoja. Opit muuntajien teoreettiset perusteet. Opintojakson jälkeen osaat valita sähkömoottorin erilaisiin käyttöihin.

Sisältö

Miten muuntaja toimii?
Mihin muuntajaa tarvitaan?
Miten moottorit toimivat?
Mitkä seikat vaikuttavat moottorin valintaan?
Miten moottorit suojataan?

Opiskelumateriaali

Kurssikohtainen luentomateriaali, laitevalmistajien julkaisemat verkkomateriaalit, alan kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot lähiopetuksena sekä Teams -ympäristöissä. Kurssiin sisältyy myös harjoitustehtäviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssiin sisällytetään mahdollisesti yksi yrityskäynti sähkökoneita valmistavassa/ huoltavassa yrityksessä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssiin sisältyy kaksi erillistä tenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssiin ei sisälly KV-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 25 tunnin henkilökohtaista opiskelijatyömäärää. Työ jakautuu lähiopetukseen ja itsenäisiin harjoitustehtäviin.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi jakautuu kahteen erilliseen kokonaisuuteen, sähkömoottorit ja muuntajat.

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriatunnit lähiopetuksena ja Teams -ympäristössä. Harjoitustehtävät suoritetaan osin ohjatusti osin itsenäisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu koesuoritusten ja tehtäväpalautusten perusteella.

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit sekä vaihto- ja kolmivaihepiirit

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat käsitellä sähkökoneita sähkövirtapiirin osana sekä pystyt laskemaan tarpeellisia toiminta-arvoja. Opit muuntajien teoreettiset perusteet. Opintojakson jälkeen osaat valita sähkömoottorin erilaisiin käyttöihin.

Sisältö

Miten muuntaja toimii?
Mihin muuntajaa tarvitaan?
Miten moottorit toimivat?
Mitkä seikat vaikuttavat moottorin valintaan?
Miten moottorit suojataan?

Opiskelumateriaali

Kurssikohtainen luentomateriaali, laitevalmistajien julkaisemat verkkomateriaalit, alan kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot lähiopetuksena sekä Teams -ympäristöissä. Kurssiin sisältyy myös harjoitustehtäviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssiin sisällytetään mahdollisesti yksi yrityskäynti sähkökoneita valmistavassa/ huoltavassa yrityksessä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssiin sisältyy kaksi erillistä tenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssiin ei sisälly KV-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 25 tunnin henkilökohtaista opiskelijatyömäärää. Työ jakautuu lähiopetukseen ja itsenäisiin harjoitustehtäviin.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi jakautuu kahteen erilliseen kokonaisuuteen, sähkömoottorit ja muuntajat.

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriatunnit lähiopetuksena ja Teams -ympäristössä. Harjoitustehtävät suoritetaan osin ohjatusti osin itsenäisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu koesuoritusten ja tehtäväpalautusten perusteella.

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit sekä vaihto- ja kolmivaihepiirit

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Teemu Manninen
Vastuuhenkilö

Risto Asp

Opiskelijaryhmät
 • STMI19SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että ymmärrät erilaisten sähkökäyttöjen ominaisuudet ja käyttökohteet. Lisäksi tutustut moottorien suojausmenetelmiin. Taajuusmuuttajien toimintaan paneudut perusteellisesti.
Tunnet yleisimmät tutkimusmenetelmät. Osaat kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti ja hallitset opinnäytetyön kirjoittamisprosessin. Osaat hankkia tehokkaasti tietoa opinnäytetyöhön.

Sisältö

Mitä tarkoittaa sähkökäyttö?
Miten taajuusmuuttaja toimii?
Miten sähkökäyttö mitoitetaan?
Miten sähkökäyttö otetaan käyttöön?
Millainen opinnäytetyön rakenne on?
Mitä kirjoittamisen ohjeita tulee noudattaa?
Millainen tutkimusraportin kielen tulee olla?

Opiskelumateriaali

Luentomonisteet, sähkökoneiden rakennetta ja toimintaa koskeva kirjallisuus sekä verkkomateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei käytännön harjoitteluvaatimusta. Tutkimusraportoinnin osuus liittyy oman opinnäytetyön tekemiseen.

Tentit ja muut määräajat

Ei erillisiä tenttejä, harjoitustöihin liittyvät raportit palautettava viimeistään kurssin päättymispäivää seuraavien kahden viikon aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei vaadittu.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelija työmäärä vastaa 5 opintopisteen työmäärää, johon sisältyy varsinaisten harjoitustöiden teko ja tehtyjen harjoitustöiden raportointi erillisten ohjeiden mukaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

6-8 harjoitustyötä, jotka koskevat sähkömoottoreihin ja sähkömoottorikäyttöihin tutustumista, laitteiden toiminnan analysointia ja raportointia. Kaikki työt tehdään pienryhmissä.

Tutkimusraportoinnin osuus 1 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoa koskevat lisätiedot annetaan ryhmäkohtaisesti, opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki työsuoritteet arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota harjoitustyövaiheen aikaiseen toimintaa, työn joutuisuuteen ja palautetun raportin asiasisältöön sekä äidinkielelliseen kirjoitusasuun.

Tutkimusraportoinnin osuus arvioidaan hyväksytty - hylätty.

Esitietovaatimukset

Sähkökoneet, Tehoelektroniikka
Viestintätaidot

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

02.08.2022 - 30.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Teemu Manninen
Vastuuhenkilö

Teemu Manninen

Opiskelijaryhmät
 • STMI19SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että ymmärrät erilaisten sähkökäyttöjen ominaisuudet ja käyttökohteet. Lisäksi tutustut moottorien suojausmenetelmiin. Taajuusmuuttajien toimintaan paneudut perusteellisesti.
Tunnet yleisimmät tutkimusmenetelmät. Osaat kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti ja hallitset opinnäytetyön kirjoittamisprosessin. Osaat hankkia tehokkaasti tietoa opinnäytetyöhön.

Sisältö

Mitä tarkoittaa sähkökäyttö?
Miten taajuusmuuttaja toimii?
Miten sähkökäyttö mitoitetaan?
Miten sähkökäyttö otetaan käyttöön?
Millainen opinnäytetyön rakenne on?
Mitä kirjoittamisen ohjeita tulee noudattaa?
Millainen tutkimusraportin kielen tulee olla?

Opiskelumateriaali

Luentomonisteet, sähkökoneiden rakennetta ja toimintaa koskeva kirjallisuus sekä verkkomateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei käytännön harjoitteluvaatimusta. Tutkimusraportoinnin osuus liittyy oman opinnäytetyön tekemiseen.

Tentit ja muut määräajat

Ei erillisiä tenttejä, harjoitustöihin liittyvät raportit palautettava viimeistään kurssin päättymispäivää seuraavien kahden viikon aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei vaadittu.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelija työmäärä vastaa 5 opintopisteen työmäärää, johon sisältyy varsinaisten harjoitustöiden teko ja tehtyjen harjoitustöiden raportointi erillisten ohjeiden mukaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

6-8 harjoitustyötä, jotka koskevat sähkömoottoreihin ja sähkömoottorikäyttöihin tutustumista, laitteiden toiminnan analysointia ja raportointia. Kaikki työt tehdään pienryhmissä.

Tutkimusraportoinnin osuus 1 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoa koskevat lisätiedot annetaan ryhmäkohtaisesti, opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki työsuoritteet arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota harjoitustyövaiheen aikaiseen toimintaa, työn joutuisuuteen ja palautetun raportin asiasisältöön sekä äidinkielelliseen kirjoitusasuun.

Tutkimusraportointi arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Esitietovaatimukset

Sähkökoneet, Tehoelektroniikka
Viestintätaidot

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Opiskelumateriaali

Opetusmateriaali jaetaan luennoilla
Tukevaa kirjallisuutta:
Elovaara, Jarmo. Laiho, Yrjö. Sähkölaitostekniikan perusteet. 2007. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 1 - järjestelmätekniikka ja sähköverkon laskenta.2011. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 2 - verkon suunnittelu, järjestelmät ja laitteet. 2011. Otatieto.

Yksilölliset oppimisväylät

Teoriaopetus ja laskuharjoitukset lähiopetuksena

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutustutaan paikallisiin sähköverkkoyhtiöihin mm. vierailut sähköasemilla ja valvomoissa.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopuksi tentti.
Luentojen välissä arvosteluun vaikuttavia kotitehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste tarkoittaa opiskelijalla 27,5 tunnin työmäärää!

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arvostelu.
Kotitehtävillä mahdollisuus korottaa arvosanaa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Opiskelumateriaali

Opetusmateriaali jaetaan luennoilla
Tukevaa kirjallisuutta:
Elovaara, Jarmo. Laiho, Yrjö. Sähkölaitostekniikan perusteet. 2007. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 1 - järjestelmätekniikka ja sähköverkon laskenta.2011. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 2 - verkon suunnittelu, järjestelmät ja laitteet. 2011. Otatieto.

Yksilölliset oppimisväylät

Teoriaopetus ja laskuharjoitukset lähiopetuksena

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutustutaan paikallisiin sähköverkkoyhtiöihin mm. vierailut sähköasemilla ja valvomoissa.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopuksi tentti.
Luentojen välissä arvosteluun vaikuttavia kotitehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste tarkoittaa opiskelijalla 27,5 tunnin työmäärää

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arvostelu.
Kotitehtävillä mahdollisuus korottaa arvosanaa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jorma Pekkanen
Vastuuhenkilö

Jorma Pekkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä sähkönjakeluverkkojen laskentametodiikkaan

Sisältö

Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu Sähkönjakeluverkkojen laskenta (tehonjako, oikosulkulaskenta, stabiilisuus) Verkkotietojärjestelmä

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jorma Pekkanen
Vastuuhenkilö

Jorma Pekkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä sähkönjakeluverkkojen laskentametodiikkaan

Sisältö

Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu Sähkönjakeluverkkojen laskenta (tehonjako, oikosulkulaskenta, stabiilisuus) Verkkotietojärjestelmä

Opiskelumateriaali

Opetusmateriaali jaetaan luennoilla
Tukevaa kirjallisuutta:
Lakervi, Erkki. Partanen, Jarmo. Sähkönjakelutekniikka. 2014. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 1 - järjestelmätekniikka ja sähköverkon laskenta.2011. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 2 - verkon suunnittelu, järjestelmät ja laitteet. 2011. Otatieto.

Yksilölliset oppimisväylät

Teoriaopetus ja laskuharjoitukset lähiopetuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutustutaan paikallisiin sähköverkkoyhtiöihin mm. vierailut sähköasemilla ja valvomoissa.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopuksi tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste tarkoittaa opiskelijalla 27,5 tunnin työmäärää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arvostelu.

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

15.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Linja-aho
Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
• Tunnet sähkön vaarat ihmisille, eläimille ja omaisuudelle.
• Ymmärrät turvallisuusajattelun perusteet ja miten nykyisenkaltaiseen sähköturvallisuuteen on päädytty.
• Osaat turvallisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen suunnittelua ohjaavat perusperiaatteet.
• Tunnet alan keskeisen lainsäädännön ja standardit.

Sisältö

• Kertaus sähköopin peruskäsitteistä
• Mitä tarkoittaa sähköturvallisuus – sähköturvallisuuden kolme ulottuvuutta ja sähköturvallisuuden historia
• Sähkövirran vaikutukset ihmiseen
• Valokaarivaara ja siltä suojautuminen
• Sähköpalot ja niiden ehkäiseminen
• Suojausmenetelmät rakennusten sähköverkoissa
• Sähköturvallisuuden varmistaminen sähkölaitteissa 1
• Sähköturvallisuuden varmistaminen sähkölaitteissa 2
• Suojausmenetelmät sähkön siirto- ja jakeluverkoissa
• Sähkötyöturvallisuus

Opiskelumateriaali

Opettajan antama ja osoittama materiaali. Osa materiaalista (esimerkiksi laitestandardit) on englanninkielistä. Kurssilla tarvittava materiaali on maksutta saatavissa XAMKin opiskelijatunnuksilla Kaakkuri-portaalin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Toteutustapa
• Kurssi koostuu kymmenestä tehtäväkierroksesta ja kahdesta tentistä. Uusi tehtäväkierros aukeaa viikon välein.
• Kurssilla ei ole aikaan sidottuja ryhmätehtäviä tai vastaavia, vaan kurssi suoritetaan yksilötyönä omaan tahtiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
- Avoimen AMKin opiskeljoille 90 paikkaa.
- Tutkinto-opiskelijoille 20 paikkaa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Kurssista suoritetaan omaan tahtiin 10 aihealuetta pakollisine tehtävineen
• Kurssilla on kaksi verkkotenttiä, joiden suorittamiseen on rajoitettu aika. Tenttiarvosanat määräävät kurssin arvosanan.
• Kurssi koostuu kahdesta osasta (2 op + 3 op), joista ensimmäinen on mahdollista suorittaa erikseen.

Arviointiasteikko: 0-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jorma Pekkanen
Vastuuhenkilö

Jorma Pekkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet rakennusten sähköasennusten perusteet ja osaat työskennellä turvallisesti eri jännitetasojen töissä.
Osaat toimia työyhteisössä vuorovaikutteisesti.

Sisältö

Mitä komponentteja sähkötekniikassa on?
Mitkä ovat niiden piirrosmerkit?
Miten mitoitetaan sähköjohdot?
Kuka saa tehdä sähkötöitä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

16.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jorma Pekkanen
Vastuuhenkilö

Jorma Pekkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet rakennusten sähköasennusten perusteet ja osaat työskennellä turvallisesti eri jännitetasojen töissä.
Osaat toimia työyhteisössä vuorovaikutteisesti.

Sisältö

Mitä komponentteja sähkötekniikassa on?
Mitkä ovat niiden piirrosmerkit?
Miten mitoitetaan sähköjohdot?
Kuka saa tehdä sähkötöitä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jorma Pekkanen
Vastuuhenkilö

Jorma Pekkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet rakennusten sähköasennusten perusteet ja osaat työskennellä turvallisesti eri jännitetasojen töissä.
Osaat toimia työyhteisössä vuorovaikutteisesti.

Sisältö

Mitä komponentteja sähkötekniikassa on?
Mitkä ovat niiden piirrosmerkit?
Miten mitoitetaan sähköjohdot?
Kuka saa tehdä sähkötöitä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opiskelijaryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet rakennusten sähköasennus-, antenni-, tieto- ja paloilmoitinverkon komponentit ja mitoituksen. Osaat toimia työyhteisössä vuorovaikutteisesti.

Sisältö

Mitä komponentteja sähkötekniikassa on?
Mitkä ovat niiden piirrosmerkit?
Miten mitoitetaan sähköjohdot?
Kuka saa tehdä sähkötöitä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Hannu Honkanen
Vastuuhenkilö

Hannu Honkanen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opit ymmärtämään sähköverkon rakenteen ja toiminnan. Lisäksi tutustut sähköverkon suojausmenetelmiin. Muuntajien toimintaan tutustut perusteellisesti. Opit myös käyttämään erilaisia mittalaitteita sähköverkon eri suureiden mittaamiseen.

Sisältö

Miten muuntaja toimii?
Millaisia suojausmenetelmiä käytetään?
Miten sähkön laatua mitataan?

Opiskelumateriaali

Learn kurssilla työohjeet.

Yksilölliset oppimisväylät

Learn

Tentit ja muut määräajat

Harjoitustehtävät tulee palauttaan sovittuihin määräaikoihin mennessä

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Laboratoriotöissä on läsnöolopakko.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävien palauttaminen sovittuun aikaan mennessä. Arvostelu H Hyväksytty, mikäli opiskelija haluaa numeroarvion, on erillinen tentti.

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka, suurjännitetekniikka

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 02.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Hannu Honkanen
Vastuuhenkilö

Hannu Honkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opit ymmärtämään sähköverkon rakenteen ja toiminnan. Lisäksi tutustut sähköverkon suojausmenetelmiin. Muuntajien toimintaan tutustut perusteellisesti. Opit myös käyttämään erilaisia mittalaitteita sähköverkon eri suureiden mittaamiseen.

Sisältö

Miten muuntaja toimii?
Millaisia suojausmenetelmiä käytetään?
Miten sähkön laatua mitataan?

Opiskelumateriaali

Learn kurssilla työohjeet.

Yksilölliset oppimisväylät

Tutkimusraportoinnin osuudessa (1 op) osallistutaan tuntiopetukseen. Käydään läpi opinnäytetyön raportointia.
Laboratorio opetus, mittaukset.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitustehtävät tulee palauttaan sovittuihin määräaikoihin mennessä

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Laboratoriotöissä on läsnöolopakko.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävien palauttaminen sovittuun aikaan mennessä. Arvostelu H Hyväksytty, mikäli opiskelija haluaa numeroarvion, on erillinen tentti.

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka, suurjännitetekniikka

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

03.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Hannu Honkanen
Vastuuhenkilö

Hannu Honkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opit ymmärtämään sähköverkon rakenteen ja toiminnan. Lisäksi tutustut sähköverkon suojausmenetelmiin. Muuntajien toimintaan tutustut perusteellisesti. Opit myös käyttämään erilaisia mittalaitteita sähköverkon eri suureiden mittaamiseen.

Sisältö

Miten muuntaja toimii?
Millaisia suojausmenetelmiä käytetään?
Miten sähkön laatua mitataan?

Opiskelumateriaali

Learn kurssilla työohjeet.

Yksilölliset oppimisväylät

Tutkimusraportoinnin osuudessa (1 op) osallistutaan tuntiopetukseen. Käydään läpi opinnäytetyön raportointia.
Laboratorio mittaukset 2-3h ryhmissä.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitustehtävät tulee palauttaan sovittuihin määräaikoihin mennessä

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Laboratoriotöissä on läsnöolopakko.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävien palauttaminen sovittuun aikaan mennessä. Arvostelu H Hyväksytty, mikäli opiskelija haluaa numeroarvion, on erillinen tentti.

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka, suurjännitetekniikka

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ratkaista virtapiirien suureita erilaisia ratkaisumenetelmiä soveltaen. Osaat valita virtapiirin ratkaisumenetelmistä tilanteeseen sopivimman.

Sisältö

Mitkä ovat sähkötekniikan suureet?
Miten Kirchoffin lakeja sovelletaan virtapiirin ratkaisemiseksi?
Miten virtapiirejä simuloidaan?
Mitkä ovat ideaalisen virtapiirin ja todellisen virtapiirin erot?
Miten ratkaiset virtapiirien matemaattiset lausekkeet tietokoneohjelmia tai laskimia käyttäen?

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaalit. Virtapiirien simulointi www.falstad.com

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot Learn alustalla itsenäisesti ja laskuharjoitukset lähiopetuksena kerran viikossa.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopuksi tentti.

Opiskelijan työmäärä

1 op tarkoittaa noin 25 h työtä opiskelijan osalta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi tenttiin perustuen.

Esitietovaatimukset

Matemaattis-luonnontieteelliset perusteet ja Insinöörin matematiikka 1 soveltuvin osin (yhtälöryhmät)

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kalle Pesonen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ratkaista virtapiirien suureita erilaisia ratkaisumenetelmiä soveltaen. Osaat valita virtapiirin ratkaisumenetelmistä tilanteeseen sopivimman.

Sisältö

Mitkä ovat sähkötekniikan suureet?
Miten Kirchoffin lakeja sovelletaan virtapiirin ratkaisemiseksi?
Miten virtapiirejä simuloidaan?
Mitkä ovat ideaalisen virtapiirin ja todellisen virtapiirin erot?
Miten ratkaiset virtapiirien matemaattiset lausekkeet tietokoneohjelmia tai laskimia käyttäen?

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaalit. Virtapiirien simulointi www.falstad.com

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot Learn alustalla itsenäisesti ja laskuharjoitukset lähiopetuksena kerran viikossa.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopuksi tentti.

Opiskelijan työmäärä

1 op tarkoittaa noin 25 h työtä opiskelijan osalta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi tenttiin perustuen.

Esitietovaatimukset

Matemaattis-luonnontieteelliset perusteet ja Insinöörin matematiikka 1 soveltuvin osin (yhtälöryhmät)

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Opiskelijaryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat ratkaista virtapiirien suureita erilaisia ratkaisumenetelmiä soveltaen. Osaat valita virtapiirin ratkaisumenetelmistä tilanteeseen sopivimman.

Sisältö

Mitkä ovat sähkötekniikan suureet?
Miten Kirchoffin lakeja sovelletaan virtapiirin ratkaisemiseksi?
Miten virtapiirejä simuloidaan?
Mitkä ovat ideaalisen virtapiirin ja todellisen virtapiirin erot?
Miten ratkaiset virtapiirien matemaattiset lausekkeet tietokoneohjelmia tai laskimia käyttäen?

Opiskelumateriaali

Opettajan antamat Learn materiaalit ja videoluennot.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Opetus tapahtuu Learnin videoluontojen kautta.

Kurssin aikataulu on syksy eli kaikki kurssin osiot tulee olla tehtynä sinä aikana. Harjoitustehtävät tulee palauttaan sovittuihin määräaikoihin mennessä.

Tentti on kurssin lopuksi. Tenttiin osallistuminen edellyttää kaikkien videoluotojen ja niihin liittyvien tehtävien tekemistä.

Tehtävistä on saatava ainakin 50% oikein, jotta voi edetä kurssilla ja kaikki pakolliset kyseisen osion suoritukset tulee tehdä.

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi opiskellaan itsenäisesti. Opettaja pitää noin kerran kuukaudessa laskuharjoituksia.
Harjoitukset tapahtuvat verkon yli.

Lisätietoja opiskelijoille

Tasavirtapiirit kurssi antaa valmiudet kaikkiin muihin sähkötekniikan kurseihin, missä tarvitaan sähköisten suureiden laskentaa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti tai tentit sekä palautettavat harjoitustehtävät.
Arvosanat tenttipisteiden perusteella seuraavasti:
5 87%
4 73%
3 60 %
2 47 %
1 33%

Esitietovaatimukset

Matemaattis-luonnontieteelliset perusteet ja Insinöörin matematiikka 1 soveltuvin osin (yhtälöryhmät)

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

20.08.2022 - 21.10.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun fysiikan opinnoissa tarvittavan tason ja kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoa kinematiikan sovelluksissa.

Sisältö

Suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt, graafiset esitykset, vektorisuureet, tasainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, heittoliike.

Opiskelumateriaali

Fysiikan oppikirja: K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426
MAOL-kaavasto ja/tai Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka).
Opintojaksolla tarvitset laskimen.

Tämän opintojakson suorittaminen voi olla mahdollista myös ilman fysiikan oppikirjaa. Oppikirja kuitenkin suositellaan hankittavaksi, sillä sitä tarvitaan myös tehovalmennusta seuraavilla fysiikan opintojaksoilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laskuharjoituksia. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson työmäärä vastaa 3 opintopistettä eli 81 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentit

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 25.10.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun fysiikan opinnoissa tarvittavan tason ja kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoa kinematiikan sovelluksissa.

Sisältö

Suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt, graafiset esitykset, vektorisuureet, tasainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, heittoliike.

Opiskelumateriaali

Fysiikan oppikirja: K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426
MAOL-kaavasto ja/tai Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka).
Opintojaksolla tarvitset laskimen.

Tämän opintojakson suorittaminen voi olla mahdollista myös ilman fysiikan oppikirjaa. Oppikirja kuitenkin suositellaan hankittavaksi, sillä sitä tarvitaan myös tehovalmennusta seuraavilla fysiikan opintojaksoilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laskuharjoituksia. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson työmäärä vastaa 3 opintopistettä eli 81 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentit

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

24.08.2022 - 26.10.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun fysiikan opinnoissa tarvittavan tason ja kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoa kinematiikan sovelluksissa.

Sisältö

Suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt, graafiset esitykset, vektorisuureet, tasainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, heittoliike.

Opiskelumateriaali

Fysiikan oppikirja: K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426
MAOL-kaavasto ja/tai Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka).
Opintojaksolla tarvitset laskimen.

Tämän opintojakson suorittaminen voi olla mahdollista myös ilman fysiikan oppikirjaa. Oppikirja kuitenkin suositellaan hankittavaksi, sillä sitä tarvitaan myös tehovalmennusta seuraavilla fysiikan opintojaksoilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laskuharjoituksia. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson työmäärä vastaa 3 opintopistettä eli 81 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentit

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.10.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Lasket luontevasti erilaisilla lausekkeilla
Osaat käsitellä murtolukuja myös lausekemuodossa.
Ymmärrät funktion käsitteen.
Pystyt ratkaisemaan erityyppisiä ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä.
Osaat käsitellä suoran yhtälöä niin matemaattisesti kuin graafisestikin.
Osaat ratkaista yhtälöpareja.
Lasket erilaisilla potenssilausekkeilla ja osaat sieventää niitä.
Osaat käsitellä erilaisia juurilausekkeita.
Käsittelet toisen asteen polynomifunktiota matemaattisesti ja graafisesti.
Tunnet polynomifunktioiden tekijöihin jakamisen menetelmät ja osaat laskea erilaisia laskuoperaatioita polynomifunktiolla.
Osaat ratkaista suorakulmaisia kolmioita.
Tunnet prosenttilaskennan perusperiaatteet.

Sisältö

Miten lausekkeita sievennetään?
Miten murtoluvuilla ja -lausekkeilla lasketaan ja miten niitä sievennetään?
Mitä funktio ja sen kuvaaja tarkoittavat? Mitä ovat funktion nollakohdat? Miten funktioita piirretään?
Miten erilaisia ensimmäisen asteen yhtälöitä ratkaistaan?
Mitä suora tarkoittaa matemaattisesti? Mitä ovat kulmakerroin ja y-akselin leikkauspiste?
Miten lineaarisia yhtälöpareja ratkaistaan?
Miten erilaisia potenssilausekkeita sievennetään? Mitkä ovat potenssilaskusäännöt?
Miten erilaisia juurilausekkeita sievennetään?
Miten ratkaistaan toisen asteen yhtälö?
Mihin diskriminanttia käytetään? Miten toisen asteen funktion kuvaaja piirretään?
Miten polynomeilla lasketaan? Miten polynomeja jaetaan tekijöihin?
Miten suorakulmaisia kolmioita ratkaistaan?
Miten lasketaan erilaisia prosenttilaskuja?

Opiskelumateriaali

Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laskuharjoituksia. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on kolmen opintopisteen laajuinen, joka vastaa 81 tuntia työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu loppukokeen tulokseen.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.10.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Lasket luontevasti erilaisilla lausekkeilla
Osaat käsitellä murtolukuja myös lausekemuodossa.
Ymmärrät funktion käsitteen.
Pystyt ratkaisemaan erityyppisiä ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä.
Osaat käsitellä suoran yhtälöä niin matemaattisesti kuin graafisestikin.
Osaat ratkaista yhtälöpareja.
Lasket erilaisilla potenssilausekkeilla ja osaat sieventää niitä.
Osaat käsitellä erilaisia juurilausekkeita.
Käsittelet toisen asteen polynomifunktiota matemaattisesti ja graafisesti.
Tunnet polynomifunktioiden tekijöihin jakamisen menetelmät ja osaat laskea erilaisia laskuoperaatioita polynomifunktiolla.
Osaat ratkaista suorakulmaisia kolmioita.
Tunnet prosenttilaskennan perusperiaatteet.

Sisältö

Miten lausekkeita sievennetään?
Miten murtoluvuilla ja -lausekkeilla lasketaan ja miten niitä sievennetään?
Mitä funktio ja sen kuvaaja tarkoittavat? Mitä ovat funktion nollakohdat? Miten funktioita piirretään?
Miten erilaisia ensimmäisen asteen yhtälöitä ratkaistaan?
Mitä suora tarkoittaa matemaattisesti? Mitä ovat kulmakerroin ja y-akselin leikkauspiste?
Miten lineaarisia yhtälöpareja ratkaistaan?
Miten erilaisia potenssilausekkeita sievennetään? Mitkä ovat potenssilaskusäännöt?
Miten erilaisia juurilausekkeita sievennetään?
Miten ratkaistaan toisen asteen yhtälö?
Mihin diskriminanttia käytetään? Miten toisen asteen funktion kuvaaja piirretään?
Miten polynomeilla lasketaan? Miten polynomeja jaetaan tekijöihin?
Miten suorakulmaisia kolmioita ratkaistaan?
Miten lasketaan erilaisia prosenttilaskuja?

Opiskelumateriaali

Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laskuharjoituksia. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on kolmen opintopisteen laajuinen, joka vastaa 81 tuntia työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu loppukokeen tulokseen.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

24.08.2022 - 25.10.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Valtonen
Opiskelijaryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Lasket luontevasti erilaisilla lausekkeilla
Osaat käsitellä murtolukuja myös lausekemuodossa.
Ymmärrät funktion käsitteen.
Pystyt ratkaisemaan erityyppisiä ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä.
Osaat käsitellä suoran yhtälöä niin matemaattisesti kuin graafisestikin.
Osaat ratkaista yhtälöpareja.
Lasket erilaisilla potenssilausekkeilla ja osaat sieventää niitä.
Osaat käsitellä erilaisia juurilausekkeita.
Käsittelet toisen asteen polynomifunktiota matemaattisesti ja graafisesti.
Tunnet polynomifunktioiden tekijöihin jakamisen menetelmät ja osaat laskea erilaisia laskuoperaatioita polynomifunktiolla.
Osaat ratkaista suorakulmaisia kolmioita.
Tunnet prosenttilaskennan perusperiaatteet.

Sisältö

Miten lausekkeita sievennetään?
Miten murtoluvuilla ja -lausekkeilla lasketaan ja miten niitä sievennetään?
Mitä funktio ja sen kuvaaja tarkoittavat? Mitä ovat funktion nollakohdat? Miten funktioita piirretään?
Miten erilaisia ensimmäisen asteen yhtälöitä ratkaistaan?
Mitä suora tarkoittaa matemaattisesti? Mitä ovat kulmakerroin ja y-akselin leikkauspiste?
Miten lineaarisia yhtälöpareja ratkaistaan?
Miten erilaisia potenssilausekkeita sievennetään? Mitkä ovat potenssilaskusäännöt?
Miten erilaisia juurilausekkeita sievennetään?
Miten ratkaistaan toisen asteen yhtälö?
Mihin diskriminanttia käytetään? Miten toisen asteen funktion kuvaaja piirretään?
Miten polynomeilla lasketaan? Miten polynomeja jaetaan tekijöihin?
Miten suorakulmaisia kolmioita ratkaistaan?
Miten lasketaan erilaisia prosenttilaskuja?

Opiskelumateriaali

Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laskuharjoituksia. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on kolmen opintopisteen laajuinen, joka vastaa 81 tuntia työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu loppukokeen tulokseen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Honkanen
Vastuuhenkilö

Hannu Honkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt tietokoneavusteisen Cads- ja Autocad-ohjelmistoon ja siihen liitettyjen eri sähkösovellusten (menujen) peruspiirtämiseen ja attribuuttimäärittelyihin.

Sisältö

Mitä eri Cad-ohjelmistoja on käytössä??

Miten ne eroavat toisistaan??

Miten tieto linkitettään toisiin ohjelmiin??

Opiskelumateriaali

Ohjelmistot ks edellisestä. Learn alustalla lisää ohjeita, omia videoita.

Yksilölliset oppimisväylät

Perehdyt tietokoneavusteisen Cads- ja Autocad-ohjelmistoon ja siihen liitettyjen eri sähkösovellusten (menujen) peruspiirtämiseen ja attribuutti määrittelyihin

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopussa palautetaan annetut tehtävät

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä. 1 op vastaa 25h oppimäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Opettaja arvostelee palautuksien mukaan

Lisätietoja opiskelijoille

Ei

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettaja arvostelee palautuksien mukaan

Esitietovaatimukset

Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Honkanen
Vastuuhenkilö

Hannu Honkanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt tietokoneavusteisen Cads- ja Autocad-ohjelmistoon ja siihen liitettyjen eri sähkösovellusten (menujen) peruspiirtämiseen ja attribuuttimäärittelyihin.

Sisältö

Mitä eri Cad-ohjelmistoja on käytössä??

Miten ne eroavat toisistaan??

Miten tieto linkitettään toisiin ohjelmiin??

Opiskelumateriaali

Ohjelmistot ks edellisestä. Learn alustalla lisää ohjeita, omia videoita.

Yksilölliset oppimisväylät

Perehdyt tietokoneavusteisen Cads- ja Autocad-ohjelmistoon ja siihen liitettyjen eri sähkösovellusten (menujen) peruspiirtämiseen ja attribuutti määrittelyihin

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopussa palautetaan annetut tehtävät

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä. 1 op vastaa 25h oppimäärää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettaja arvostelee palautuksien mukaan

Esitietovaatimukset

Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 10.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuhenkilö

Mika Ruponen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä C (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B
 • Ryhmä C

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti termofysiikkaan ja sähkömagnetismiin liittyviä suureita, yksiköitä, määritelmiä ja luonnonlakeja.

Osaat ratkaista termofysiikan ja sähkömagnetismin lakien ja menetelmien avulla fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyviä ongelmia.

Osaat mitata termofysiikan ja sähkömagnetismin suureita, tutkia termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja kokeellisesti ja raportoida mittaukset.

Sisältö

Mitkä ovat termofysiikan ja sähkömagnetismin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?

Miten termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja ja menetelmiä käytetään fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen?

Miten mitataan termofysiikan ja sähkömagnetismin suureita, tutkitaan termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja kokeellisesti ja raportoidaan mittaukset?

Opiskelumateriaali

K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426
K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 2, Edita, ISBN: 9789513744267
MAOL-kaavasto ja/tai Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka)
Lisäksi Learn-ympäristössä tai muutoin jaettavat materiaalit, kuten tehtävät ja laboraatioihin liittyvät ohjeet ja havainnot

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja, laskuharjoituksia ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen osien kuvaus

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää: teoriatunteja, laskuharjoituksia (osana teoriaopetusta), laboratoriotöiden tekemistä niille varattuina aikoina fysiikan laboratorioissa.
Lisäksi itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät ja työraporttien laatiminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
laboratoriotöiden suorittaminen
hyväksytyt laboratoritöiden työkirjat ja raportit

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka ja -kemia tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 04.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuhenkilö

Mika Ruponen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti termofysiikkaan ja sähkömagnetismiin liittyviä suureita, yksiköitä, määritelmiä ja luonnonlakeja.

Osaat ratkaista termofysiikan ja sähkömagnetismin lakien ja menetelmien avulla fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyviä ongelmia.

Osaat mitata termofysiikan ja sähkömagnetismin suureita, tutkia termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja kokeellisesti ja raportoida mittaukset.

Sisältö

Mitkä ovat termofysiikan ja sähkömagnetismin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?

Miten termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja ja menetelmiä käytetään fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen?

Miten mitataan termofysiikan ja sähkömagnetismin suureita, tutkitaan termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja kokeellisesti ja raportoidaan mittaukset?

Opiskelumateriaali

K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426
K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 2, Edita, ISBN: 9789513744267
MAOL-kaavasto ja/tai Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka)
Lisäksi Learn-ympäristössä tai muutoin jaettavat materiaalit, kuten tehtävät ja laboraatioihin liittyvät ohjeet ja havainnot

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja, laskuharjoituksia ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen osien kuvaus

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää: teoriatunteja, laskuharjoituksia (osana teoriaopetusta), laboratoriotöiden tekemistä niille varattuina aikoina fysiikan laboratorioissa.
Lisäksi itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät ja työraporttien laatiminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
laboratoriotöiden suorittaminen
hyväksytyt laboratoritöiden työkirjat ja raportit

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka ja -kemia tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tero-Markus Jankko
Vastuuhenkilö

Mika Ruponen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 3 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti termofysiikkaan ja sähkömagnetismiin liittyviä suureita, yksiköitä, määritelmiä ja luonnonlakeja.

Osaat ratkaista termofysiikan ja sähkömagnetismin lakien ja menetelmien avulla fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyviä ongelmia.

Osaat mitata termofysiikan ja sähkömagnetismin suureita, tutkia termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja kokeellisesti ja raportoida mittaukset.

Sisältö

Mitkä ovat termofysiikan ja sähkömagnetismin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?

Miten termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja ja menetelmiä käytetään fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen?

Miten mitataan termofysiikan ja sähkömagnetismin suureita, tutkitaan termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja kokeellisesti ja raportoidaan mittaukset?

Opiskelumateriaali

K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426
K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 2, Edita, ISBN: 9789513744267
MAOL-kaavasto ja/tai Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka)
Lisäksi Learn-ympäristössä tai muutoin jaettavat materiaalit, kuten tehtävät ja laboraatioihin liittyvät ohjeet ja havainnot

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja, laskuharjoituksia ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen osien kuvaus

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää: teoriatunteja, laskuharjoituksia (osana teoriaopetusta), laboratoriotöiden tekemistä niille varattuina aikoina fysiikan laboratorioissa.
Lisäksi itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät ja työraporttien laatiminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
laboratoriotöiden suorittaminen
hyväksytyt laboratoritöiden työkirjat ja raportit

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka ja -kemia tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Harri Kosonen
Vastuuhenkilö

Harri Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ylläpitää tietokonettasi, suojata sen hakkeroinnilta, huolehtia varmuuskopioinnista ja hoitaa kommunikoinnin yhteistyökumppaniesi kanssa tietoturvallisesti.
Osaat käyttää riittävässä määrin tavallisimpia toimistotyössä vaadittavia sovellusohjelmia, kuten esimerkiksi tekstinkäsittelyä, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia.

Sisältö

Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä, sekä mitä apuohjelmia tietoturvan toteuttamiseksi kannattaa hyödyntää?
Kuinka toimistosovelluksia käytetään ja kuinka etätyötä tukevia viestintäominaisuuksia ja -ohjelmia hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaalit on saatavissa LEARN-oppimisalustaltamme, ja koulumme sopimus Microsoftin kanssa kattaa Office -paketin ohjelmistojen käyttölisensit opiskelijoillemme.
Opiskelijalta vaaditaan oma PC-tietokone (läppäri).

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi koostuu tieto- ja kyberturvallisuuden kirjallisista tehtävistä, sekä Microsoftin Office-paketin perusohjelmien Word (tekstinkäsittely), PowerPoint (esitysgrafiikka) ja Excel (taulukkolaskenta) ohjelmien käyttöharjoituksista. Pääpaino on Excel-taulukkolaskennalla.
Suomen kielen opettajalla on kurssilla opiskelukirjoittamisen osuus (1 op), jossa harjoitellaan myös Wordin käyttöä ja tutustutaan valmiisiin mallipohjiin ja asiakirjastandardiin.
Arviointi tapahtuu palautettujen raporttien ja tehtävien perusteella, ja ohjelmistoista on saatavissa hyvät ja kattavat käyttöohjeet, joten kurssi sopii suurimmalta osin myös etänä itse opiskeltavaksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan palautettujen raporttien ja harjoitustehtävien perusteella.

Opiskelukirjoittamisen osuus arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
 • Harri Kosonen
Vastuuhenkilö

Harri Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ylläpitää tietokonettasi, suojata sen hakkeroinnilta, huolehtia varmuuskopioinnista ja hoitaa kommunikoinnin yhteistyökumppaniesi kanssa tietoturvallisesti.
Osaat käyttää riittävässä määrin tavallisimpia toimistotyössä vaadittavia sovellusohjelmia, kuten esimerkiksi tekstinkäsittelyä, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia.

Sisältö

Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä, sekä mitä apuohjelmia tietoturvan toteuttamiseksi kannattaa hyödyntää?
Kuinka toimistosovelluksia käytetään ja kuinka etätyötä tukevia viestintäominaisuuksia ja -ohjelmia hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaalit on saatavissa LEARN-oppimisalustaltamme, ja koulumme sopimus Microsoftin kanssa kattaa Office -paketin ohjelmistojen käyttölisensit opiskelijoillemme.
Opiskelijalta vaaditaan oma PC-tietokone (läppäri).

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi koostuu tieto- ja kyberturvallisuuden kirjallisista tehtävistä sekä Microsoftin Office -paketin perusohjelmien Word (tekstinkäsittely), PowerPoint (esitysgrafiikka) ja Excel (taulukkolaskenta) ohjelmien käyttöharjoituksista. Pääpaino on Excel-taulukkolaskennalla.
Suomen kielen opettajalla on kurssilla opiskelukirjoittamisen osuus (1 op), jossa harjoitellaan myös Wordin käyttöä ja tutustutaan valmiisiin mallipohjiin ja asiakirjastandardiin.
Arviointi tapahtuu palautettujen raporttien ja tehtävien perusteella, ja ohjelmistoista on saatavissa hyvät ja kattavat käyttöohjeet, joten kurssi sopii suurimmalta osin myös etänä itse opiskeltavaksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan palautettujen raporttien ja harjoitustehtävien perusteella.

Opiskelukirjoittamisen osuus arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Heljä Uusitalo
 • Harri Kosonen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat ylläpitää tietokonettasi, suojata sen hakkeroinnilta, huolehtia varmuuskopioinnista ja hoitaa kommunikoinnin yhteistyökumppaniesi kanssa tietoturvallisesti.
Osaat käyttää riittävässä määrin tavallisimpia toimistotyössä vaadittavia sovellusohjelmia, kuten esimerkiksi tekstinkäsittelyä, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia.

Sisältö

Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä, sekä mitä apuohjelmia tietoturvan toteuttamiseksi kannattaa hyödyntää?
Kuinka toimistosovelluksia käytetään ja kuinka etätyötä tukevia viestintäominaisuuksia ja -ohjelmia hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaalit on saatavissa LEARN-oppimisalustaltamme, ja koulumme sopimus Microsoftin kanssa kattaa Office-paketin ohjelmistojen käyttölisenssit opiskelijoillemme.
Opiskelijalta vaaditaan oma PC-tietokone (läppäri).

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi koostuu tieto- ja kyberturvallisuuden kirjallisista tehtävistä sekä Microsoftin Office -paketin perusohjelmien Word (tekstinkäsittely), PowerPoint (esitysgrafiikka) ja Excel (taulukkolaskenta) ohjelmien käyttöharjoituksista. Pääpaino on Excel-taulukkolaskennalla.
Suomen kielen opettajalla on kurssilla opiskelukirjoittamisen osuus (1 op), jossa harjoitellaan myös Wordin käyttöä ja tutustutaan valmiisiin mallipohjiin ja asiakirjastandardiin.
Arviointi tapahtuu palautettujen raporttien ja tehtävien perusteella, ja ohjelmistoista on saatavissa hyvät ja kattavat käyttöohjeet, joten kurssi sopii suurimmalta osin myös etänä itse opiskeltavaksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan palautettujen raporttien ja harjoitustehtävien perusteella.

Opiskelukirjoittamisen osuus arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

10.08.2022 - 02.10.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Suvi-Maaret Hyyryläinen
Vastuuhenkilö

Suvi-Maaret Hyyryläinen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • AVRATEOS21S
  Avoin AMK, Rautatieteknologian osaaja 30 op, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:
- Ymmärrät ja tunnet toiminnallisen turvallisuuden käsitteet, toimintamallit sekä standardit.
- Tunnet toiminnallisen turvallisuuden elinkaarimallin mukaiset vaiheet, käsitteet, vaatimukset ja keskeiset menettelyt sekä laitteiden että ohjelmistojen näkökulmasta.
- Saat yleiskuvan dokumentaatiosta, vaatimusmäärittelyistä, riskien hallinnasta, järjestelmän suunnittelusta ja testauksesta.
- Ymmärrät turva-automaation elinkaarimallin vaatimuksista testaukseen saakka.
- Perehdyt turvallisuuteen liittyvän järjestelmän ohjelmistoihin.
- Ymmärrät turvallisuuteen liittyvän ohjelmiston toteutuksen perusperiaatteet sekä ohjelmiston elinkaaren prosessissa huomioitavat asiat.
- Osoitat osaamisesi soveltamalla edellisissä opintojaksoissa oppimiasi asioita käytännön harjoitustyössä.

Sisältö

Toiminnallinen turvallisuus 3 op
- Turvallisuuteen liittyvät säädökset, määräykset ja standardit
- Toiminnallisen turvallisuuden käsitteet
- Elinkaarimalli
- Roolit ja pätevyydet
- Toimijat Suomessa

Turva-automaatio ja turvalogiikat 2 op
- Turva-automaation perusteet
- Tekniikat ja menetelmät elinkaaren eri vaiheissa
- Muutokset ja konfiguraatio

Ohjelmointi 5 op
- Johdanto turvallisuuteen liittyviin ohjelmistoihin
- Turvallisuuteen liittyvän ohjelmiston elinkaarimalli

Projektityössä sovellat ohjelmiston elinkaarimallia ja määrität sekä suunnittelet ohjelmistokomponentin. Taustastasi ja osaamisestasi riippuen voit joko ohjelmoida ja testata yhden ohjemistokomponentin tai luoda ohjeet ja pohjat elinkaarivaiheisiin.

Opiskelumateriaali

Oppimisalustalla oleva materiaali.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso koostuu useasta aihealueesta, joihin voit perehtyä erikseen omaan tahtiin. Aihealueet tulee kuitenkin suorittaa järjestyksessä, joten et pääse eteenpäin ennen edellisen aihealueen suoritusta. Materiaalissa on oppimistehtäviä, jotka on myös suoritettava, jotta pääset seuraavaan aihealueeseen. Oppimistehtävien avulla syvennät oppimaasi asiaa erilaisin harjoittein.

Materiaaliin on lisätty linkkejä artikkeleihin ja videoihin, joita voit hyödyntää nyt tai myöhemmin. Opintojakson läpipääseminen ei edellytä lisämateriaalin osaamista.

Opiskelijan työmäärä

10 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 270 tunnin työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
- Avoimen AMKin opiskeljoille 40 paikkaa.
- Tutkinto-opiskelijoille 20 paikkaa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.05.2023

Laajuus

5 - 15

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Pystyt suorittamaan ja raportoimaan työelämälähtöisen projektin itsenäisesti.

Sisältö

Työelämälähtöinen projektityö 15 op

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 - 15

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Pystyt suorittamaan ja raportoimaan työelämälähtöisen projektin itsenäisesti.

Sisältö

Työelämälähtöinen projektityö 15 op

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 - 15

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Liikanen
Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät
 • STMI20SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Pystyt suorittamaan ja raportoimaan työelämälähtöisen projektin itsenäisesti.

Sisältö

Työelämälähtöinen projektityö 15 op

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Veikko Nykänen
Vastuuhenkilö

Veikko Nykänen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä kompleksilukujen algebraan ja vaihtovirtakomponentteihin
Osaat analysoida vaihtovirtapiirejä ja kolmivaihepiirejä

Sisältö

Kompleksilukujen algebra
Sarja- ja rinnakkaispiirit, silmukkamenetelmä
Kolmivaihepiirit

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Ei ole

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopuksi tentti

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Keskimäärin 25 h / op.
Harjoitustehtävät, joista osa palautettavia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana määräytyy tentin mukaan. Palautettavat harjoitustehtävät arviodaan hyväksytty/hylätty.
Hylätty harjoitustehtävä on korjattava ja kaikki harjoitustehtävät on oltava palautettuna hyväksytyksi ennen tenttiä.

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 06.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuhenkilö

Risto Kuitunen

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä kompleksilukujen algebraan ja vaihtovirtakomponentteihin
Osaat analysoida vaihtovirtapiirejä ja kolmivaihepiirejä

Sisältö

Kompleksilukujen algebra
Sarja- ja rinnakkaispiirit, silmukkamenetelmä
Kolmivaihepiirit

Opiskelumateriaali

John O'Malley
Basic circuit analysis

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi on mahdollista suorittaa yksilöllisesti palauttamalla kurssin harjoitustehtävät ohjaavalle opettajalle ja suorittamalla laboratoriotyöt

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tentit ja muut määräajat

Kurssi siältää kaksi välikoetta sekä uusintakokeet mikäli on tarve ja laboratoriotöitä erikseen määriteltyinä aikoina

Opiskelijan työmäärä

Kurssi sisältää 133 tuntia täyspainosta työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi siältää lähiopetuksena pidettäviä luentoja sekä laskuharjoitukset ja laboratoriotöitä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana perustuu välikokeiden arvosanojen keskiarvoon ja tehtyihin laboratoriotöihin

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Risto Kuitunen
Vastuuhenkilö

Juha Korpijärvi

Opiskelijaryhmät
 • STMI22SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä kompleksilukujen algebraan ja vaihtovirtakomponentteihin
Osaat analysoida vaihtovirtapiirejä ja kolmivaihepiirejä

Sisältö

Kompleksilukujen algebra
Sarja- ja rinnakkaispiirit, silmukkamenetelmä
Kolmivaihepiirit

Opiskelumateriaali

John O'Malley
Basic circuit analysis

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi on mahdollista suorittaa yksilöllisesti palauttamalla kurssin harjoitustehtävät ohjaavalle opettajalle ja suorittamalla laboratoriotyöt

Tentit ja muut määräajat

Kurssi siältää kaksi välikoetta sekä uusintakokeet mikäli on tarve

Opiskelijan työmäärä

Kurssi sisältää 133 tuntia täyspainosta työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi siältää lähiopetuksena pidettäviä luentoja sekä laskuharjoitukset ja laboratoriotöitä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana perustuu välikokeiden arvosanojen keskiarvoon ja tehtyihin laboratoriotöihin

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Koivunen
Vastuuhenkilö

Mari Koivunen

Opiskelijaryhmät
 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Kauppinen, Nummi, Savola & Hänninen 2010. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki. Edita.
Learn-kurssimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelu työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin. Kurssi on kytketty Projektitoimiston yhteyteen ja integroitu tiiviisti Johtaminen ja työyhteisötaidot -kurssiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Lähitoteutuksen sijaan valitse tämä opintojakso verkkototeutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektitoimistossa työelämälähtöiset projektit ja sidosryhmäyhteistyö

Opiskelijan työmäärä

27 h x 5 op = 135 h

Arviointiasteikko

1-5